ØSTJYLLAND - HK

hk.dk

ØSTJYLLAND - HK

06 | NOVeMbeR 2008 | 2. seKtiON

ØSTJYLLAND

FAVRSKOV · NORDDJURS · ODDER · RANDERS · SAMSØ · SILKEBORG · SKANDERBORG · SYDDJURS · ÅRHUS

JUleGaVe eNdte i VestRe laNdsRet:

ANSAT

BESKYLDT FOR

LYDIGHEDS-

NÆGTELSE

HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 1


HK | indhold HK | leder

FAMILIE I

ØKONOMISK

SUPPEDAS:

Nul lønsedler og

nul kontanthjælp

side | 4

JULEGAVE MED

UFORUDSETE

KONSEKVENSER:

Wellness-weekend

endte i landsretten

side | 6

2 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008

HK | ØstJYllaNd

HK Østjylland

Park Allé 11, 8000 Århus C

Telefon: 7011 4545 (alle afdelinger)

Fax: 8612 3458

www.hk.dk/oestjylland

A-kassen:

Tlf. 7010 6789

Redaktion:

Fællesformand Viggo Thinggård

(ansvarshavende redaktør)

Journalist Iben Ellerbæk (redaktør)

En arbejdsgruppe nedsat af

HK Østjylland.

Forside:

Firmajulegave endte med

opsigelse. Arkivfoto.

Oplag: 43.000

Næste nummer: 20. februar 2009.

Deadline: 15. januar 2009.

Stof til bladet mailes til: 25bn@hk.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

tilsendte indlæg.

Artikler fra HK Østjylland kan citeres

med kildeangivelse. Eftertryk af artikler kun

ifølge aftale med redaktionen.

Layout: Buchs.dk.

Tryk: Colorprint.

HK Østjylland er medlemsblad for HK´ere i

Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø,

Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus kommuner.

Bladet sendes desuden til fagforeninger, kommuner,

presse, uddannelsesinstitutioner og øvrige

samarbejdspartnere.

BOOM I

MASSE-

FYRINGER:

Læs om dine

egne rettigheder

8 | side

HK I ALARM-

BEREDSKAB

OVER KOMMUNE:

Frygter syge presses

for hurtigt tilbage

i job

19 | side

Åbningstider:

• Park Allé 11, 8000 Århus C

Fax: 8612 3458

Mandag-onsdag: Kl. 9.00 – 15.00

Torsdag: Kl. 9.00 – 17.00

Fredag: Kl. 9.00 – 13.00

• Niels Brocks Gade 12,5, 8900 Randers

Fax: 8912 2300

Mandag og onsdag: Kl. 9.00 – 15.00

Fredag: Kl. 9.00 – 13.00

Tirsdag og torsdag: Lukket

• Vestergade 43, 8600 Silkeborg

Fax: 8612 3458

Tirsdag og torsdag: Kl. 9.00 – 15.00

Mandag, onsdag, fredag: Lukket

• Lillegade 24, 8500 Grenaa

Fax: 8632 6520

Tirsdag og torsdag: Kl. 9.00 – 15.00

Mandag, onsdag, fredag: Lukket

FOTO: THOMAS JUUL

aF deN POlitisKe ledelse

„Lad os samarbejde

om, hvordan man

behandler de sygemeldte

korrekt. Løsningen er

partnerskabsaftaler,

og vejen frem hedder

dialog...“

Fra venstre: Sektorformand Leo Jensen, Stat, sektorformand Andy Dalum, Privat, fællesformand Viggo Thinggård, sektorformand Gerda Flint,

Handel, og sektorformand Hans-Henrik Hansen, Kommunal.

Benhård praksis i Norddjurs Kommune

Politikerne i Norddjurs Kommune

lægger ikke fingrene imellem, når

det gælder behandlingen af egne borgere.

Som det kan læses inde i bladet, har

kommunen valgt at lægge en helt ny standard,

når det gælder behandlingen af syge.

Og det tjener absolut ikke kommunen til

ros, tværtimod, for der er tale om den laveste

standard.

Vi er i HK Østjylland ikke i tvivl om, at

den benhårde praksis ikke skyldes de ansatte

sagsbehandlere.

Der ligger en politisk holdning bag, og

det er netop holdningen til nogle borgere,

der har det svært, vi angriber.

Det er en kendt sag, at hvis man er syg,

skal man give sig god tid til at blive rask.

Hvis man går for tidligt i gang, kommer sygdommen

tilbage, ofte i en værre udgave.

Men disse kendsgerninger ser man stort

på i Norddjurs Kommune.

Her vil man have folk i gang igen, og

det kan ikke gå hurtigt nok. Helt grotesk

bliver det, når man lader udtalelser fra egne

lægekonsulenter overtrumfe lægeattester

fra de sygemeldtes læger.

Kommunen vil spare refusion af sygedagpenge

til arbejdsgiverne, og holdningen

er åbenbart, at de sygemeldte gerne

vil trække deres sygdom lidt længere for at

kunne gå hjemme på sygedagpenge. I stedet

for omsorg og hensyn vælger kommunen

mistænkeliggørelsen. I stedet for at tænke i

mennesker, tænker kommunen i penge.

Men lad os se fremad, for selvfølgelig er

der løsninger, og i HK vil vi som bekendt

gerne være en del af løsningen.

Lad os samarbejde om, hvordan man

behandler de sygemeldte korrekt.

Løsningen er partnerskabsaftaler, og

vejen frem hedder dialog. Lad os sætte os

sammen omkring bordet og lave handleplaner

for den enkelte.

Ingen skal presses tilbage på arbejdsmarkedet,

før de er parate til det. Og ingen

får glæde af det, hvis pengekassen blot

smækkes i, før man har forsøgt at finde en

løsning. Når man er langtidssygemeldt, er

man sårbar og ramt, ikke kun på pengepungen

men også på selvværdet.

HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 3


HK | familie i klemme „Min løn har jo nøjagtig den

samme størrelse måned for

måned, jeg kan bare ikke bevise

HK | familie i klemme

Når kONTOeN ALTid går i MiNUS:

det til tiden, fordi min tidligere

arbejdsgiver blæser på reglerne...”

Familie føler

sig økonomisk tacklet

En familie fra Århus er havnet i en økonomisk suppedas, fordi en

kvindelig kasseassistents tidligere arbejdsgiver har et mildt sagt ustabilt

forhold til lønudbetalinger

Kasseassistenten får ikke sin løn til tiden, hun får

heller ikke sine lønsedler til tiden, og det har bevirket, at

manden heller ikke har fået sin kontanthjælp til tiden.

Kvinden har nemlig skullet fremvise sine lønsedler hos kommunen

for at dokumentere størrelsen på sin løn, da den har indflydelse

på, hvor meget manden har kunnet få udbetalt i kontanthjælp.

Men det er svært at fremvise lønsedler til tiden, når de ikke

kommer til tiden.

Resultatet er, at familiens økonomi hænger i laser, fordi både

kvindens konto og mandens konto går i minus.

Derfor render kasseassistenten i pendulfart mellem banken for

at låne penge til at lappe hullerne på familiens konti og kommunen

for at få den kontanthjælp til manden, han har krav på.

- Det er en ulykkelig situation for familien, der føler sig økonomisk

tacklet af en dårlig arbejdsgiver og et kommunalt benspænd,

fortæller faglig konsulent Hans Carøe fra HK Østjyllands

handelssektor.

„Det er en ulykkelig

situation for familien,

der føler sig

økonomisk tacklet af

en dårlig arbejdsgiver

og et kommunalt

benspænd...“

FAGLIG KONSULENT hanS carøe

> aF ibeN elleRbÆK

Brancheforening Beklager

HK har forgæves forsøgt at få kasseassistentens tidligere arbejdsgiver,

indehaveren af en lokal købmandsforretning, til at udbetale

den 30-årige kvindes penge til tiden.

HK har også haft kontakt til indehaverens brancheforening,

De Samvirkende Købmænd (DSK), der er enig med HK i, at den

pågældende arbejdsgiver ikke har overholdt sine forpligtelser:

- Vi har forsøgt at oplyse vores medlem om arbejdsgivers forpligtelser

og forhåbentligt klædt butiksindehaveren på, så indehaveren

i fremtiden kan håndtere lønnens størrelse og betalingstidspunkt

på den rigtige måde, fortæller juridisk konsulent Louise

Holm Sommer.

DSK er som brancheorganisation ikke en del af det fagretlige

system, hvorfor HK ikke har kunnet opnå sanktionsmuligheder

overfor butiksindehaveren af den vej, men Louise Holm Sommer beklager

sagen, da den naturligvis ikke gavner branchens image.

Som vinden BlæSer

Indehaveren af købmandsforretningen har med andre ord både

fået et vink med en vognstang fra HK Østjylland og vejledning fra

DSK, men lige lidt hjælper det.

Kasseassistentens løn og lønsedler kommer, som viden blæser,

og når lønnen kommer, kan den være behæftet med fejl.

I et konkret tilfælde betød det, at Århus Kommune trak manden

2.000 kroner i kontanthjælp, fordi kvinden en måned fik for lidt i

løn, hvilket blev kompenseret på den næste lønseddel.

HK Østjylland har været i dialog med Århus Kommune for at

undersøge, om kommunen kunne udbetale mandens kontanthjælp

på anden vis end med udgangspunkt i hendes lønsedler,

men svaret var negativt:

- Vi fik at vide, at dokumentationskravet var lønsedlerne, det

er derfor, vores medlems mand har manglet sin kontanthjælp,

forklarer Hans Carøe.

HK Bladet Østjylland har forelagt problemstillingen for Århus Kommune,

Beskæftigelsesforvaltningen, der ikke ønsker at kommentere

sagen, hverken konkret eller overordnet.

Når kONTOeN ALTid går i MiNUS:

DET ER pSYKISK

BELASTENDE

- Jeg skulle have haft mine penge til den

første. Jeg så hverken løn eller lønseddel

før flere uger efter. Min mand skulle have

haft kontanthjælp til den første, og han fik

først penge til den femtende, fortæller den

30-årige kvindelige kasseassistent*.

Familiens økonomi ligger i ruiner, fordi

HK´erens tidligere arbejdsgiver konsekvent

undlader at udbetale hendes løn til tiden,

hvorfor manden heller ikke kan få sin kontanthjælp

til tiden. Sidste gang kvinden fik

sin lønseddel, var den forkert, og det gik

også ud over mandens kontanthjælp.

- Nu skal jeg i banken igen for at låne

penge, og i eftermiddag skal jeg igen ned til

kommunen, fordi de har trukket min mand

2.000 kroner i hans kontanthjælp. Det er

penge, han har ret til, og det er penge, vi

mangler, konstaterer kvinden tørt.

Familien føler sig drevet rundt i en absurd

cirkusmanege, fordi kommunen har

krævet at se kvindens lønsedler som dokumentation

på lønnens størrelse, da det

er den, der afgør størrelsen på mandens

kontanthjælp. Problemet er bare, at kvin-

30-ÅRIG FRITSTILLET

kaSSeaSSiSTenT

den gennem flere måneder ikke har kunnet

fremvise sine lønsedler til tiden, hvorfor

manden heller ikke har fået sin kontanthjælp

til tiden.

dårlig økonomi

Derfor går familiens konti i minus mange

dage hver eneste måned, og det har både

en økonomisk og en psykologisk negativ

effekt.

- Vi har en dårlig økonomi, og det er

psykisk belastende for hele familien, fortæller

HK´eren, der bor i den nordlige del

af Århus.

De manglende penge har trukket så store

veksler på den 30-årige kasseassistent, at

hun efterhånden føler sig helt tappet for

energi, men hun håber snart at få et nyt job,

da hun både er glad for at arbejde, rutineret

og savner at have kolleger.

- Jeg savner at arbejde, og vil gerne snart

have styr på vores økonomi. Hvorfor kan

kommunen ikke bare give min mand hans

kontanthjælp til tiden. Min løn har jo nøjagtig

den samme størrelse måned for må-

anonym.

være at

ned, jeg kan bare ikke bevise det til tiden,

fordi min tidligere arbejdsgiver blæser på årsager

reglerne, siger hun.

Den 30-årige HK´er er efter aftale mellem

HK og arbejdsgiveren fritstillet fra sit personlige af

tidligere arbejde i købmandsforretningen.

Kvinden og hendes mand kan først se frem

ønsker

til en stabil indkomst, når hun er ude over

sin fritstillingsperiode og kan modtage

Kvinden

dagpenge eller får fast løn igen. *

4 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 5

ArkiVFOTO

> aF ibeN elleRbÆK


HK | tilfredsstillende dom HK | tilfredsstillende dom

JULegAVe eNdTe Med OpSigeLSe:

KvINDELIG

FLExjOBBER

BESKYLDT FOR

LYDIGHEDS-

NÆGTELSE

Dom ved Vestre Landsret frikender HK-medlem, der får erstatning

Julegaver kan nogle gange være højst

overraskende og få ganske uforudsete konsekvenser.

Det er netop, hvad der er sket,

fordi et shippingfirma i Århus gav sine ansatte

en wellness-weekendtur i julegave.

Turen endte nemlig med, at direktøren

opsagde en ansat flexjobber for samarbejdsvanskeligheder,

fordi han var utilfreds med

hendes opførsel.

Direktøren mente blandt andet, at flexjobberens

hytte, dvs. den hytte hun boede

FAgLig kONSULeNT:

SÆRDELES TILFREDS-

STILLENDE DOm

„Særdeles tilfredsstillende“. Så kort

kan det siges, når faglig konsulent Gert Nøjsen,

HK Privat Østjylland, skal vurdere udfaldet

af den dom, Vestre Landsret har afsagt i

sagen mod et shippingfirma fra Århus.

Den faglige konsulent hæfter sig specielt ved,

at firmaet er dømt for usaglig opsigelse i forbindelse

med en weekendtur, der godt nok var

en julegave fra firmaet men i en vis udstrækning

foregik under privatlignende former.

Gert Nøjsen glæder sig også over, at landsretten

slår fast med syvtommersøm, at flexjobbere,

der arbejder ved firmaer, som ikke

er overenskomstdækket, skal arbejde efter

sammenlignelige overenskomster.

Det betyder nemlig, at de har krav på arbejdsgiverbetalt

pensionsbidrag og ret til kompensation

for ikke afviklede feriefridage.

6 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008

> aF ibeN elleRbÆK

i sammen med sin kæreste, pjækkede fra

nogle fællesopgaver og dermed var skyld i

lydighedsnægtelse.

HK-medlemmet udførte imidlertid en

række fællesopgaver, både dem der var

planlagte og andre, men efter opvasken

blev hun i sin hytte, fordi hun havde hovedpine

og bad andre give direktøren besked

derom.

opSagT på STedeT

Mandagen efter den famøse weekendtur

blev HK´eren kaldt til samtale hos direktøren,

der bebrejdede hende både hendes

egen og kærestens opførsel.

Direktøren fandt også, at flexjobberen

havde været negativ og hæftede sig blandet

andet ved, at hun ikke havde takket for

turen. Samtalen faldt ikke specielt positivt

ud og endte med, at direktøren bad hende

gå hjem.

Dagen efter, om tirsdagen, havde direktøren

besindet sig og foreslog et nyt møde,

som flexjobberen gerne ville deltage i. Hun

ville dog gerne have en bisidder fra HK med,

da hun følte, hun havde svært ved at komme

til orde overfor direktøren.

Direktøren ville imidlertid ikke vente,

til HK kunne stille med en bisidder og opsagde

dernæst HK´eren. Herefter fik hun

det dårligt, var forvirret og gik hjem.

„hold da kæfT“

Vestre Landsret fastslår ved dom, afsagt 6.

oktober i år, at arbejdsgiveren ikke havde

grundlag for at bebrejde flexjobberen hendes

opførsel på weekendturen. Landsretten

konkluderer derfor, at hun under den efterfølgende

samtale med rette har kunnet føle

sig krænket over bebrejdelserne.

Selvom retten finder det sandsynligt, at

medarbejderen umiddelbart efter at være

kommet ud fra samtalelokalet i andres påhør

sagde „åh, hold da kæft“ til direktøren,

finder retten derfor heller ikke, at denne

bemærkning overskrider grænsen for det

acceptable.

Retten finder ikke, at HK-medlemmet

på nogen punkter har gjort sig skyldig i

lydighedsnægtelse, og shippingfirmaet skal

derfor betale medlemmet 48.000 kroner i

godtgørelse for usaglig opsigelse og manglende

pensionsbidrag samt kompensation

for ikke afviklede feriefridage. Dertil kommer

10.000 kroner for manglende ansættelsesbevis.

HK´erens ansættelse ved shippingfirmaet

var ikke overenskomstdækket, men

efter lovgivningen er det sådan, at flexjobbere

med kommunalt tilskud skal arbejde

efter sammenlignelige overenskomster,

og det betyder, hun havde krav på arbejdsgiverbetalt

pensionsbidrag og ret til kompensation

for ikke afviklede feriefridage.

Landsrettens dom er en omstødelse af en

tidligere byretsdom.

HK Østjylland

har indtil videre

halet 32,8 mio.

kr. hjem til

medlemmerne i

efterbetaling,

godtgørelse

og erstatning

i 2008.

32.800.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

Et kontant

bevis for,

at der er

valuta for

kontingentet

og hjælp at

hente, hvis man

render ind i problemer på jobbet

Hk-MedLeM OM

beSkyLdNiNger FOr

LydigHedSNægTeLSe:

Frygteligt

ord at få

klistret

på sig

Lydighedsnægtelse. Alene ordet

er ugunstigt. Højst noget man beskylder

sin hund for.

Men i det her tilfælde var ordet særdeles

slemt, fordi det var noget, Henriette Akstrup

Wagtmanns tidligere arbejdsgiver

beskyldte hende for.

- Det ramte mig hårdt, for sådan er jeg jo

ikke, forklarer den 37-årige flexjobber, der

især glæder sig over, at landsretten fastslår,

hun blev usagligt opsagt og dermed renser

hende i forhold til beskyldningerne for lydighedsnægtelse.

- Selvfølgelig er det også rart at få tilkendt

pension, men det vigtigste for mig

er at blive renset for beskyldningerne om

lydighedsnægtelse, siger Henriette Wagtmann,

der bor i Tranbjerg ved Århus.

Selvom Vestre Landsret først nu har

afsagt kendelse i sagen mod Henriettes

tidligere arbejdsgiver, et shippingfirma i

Århus, har sagen været undervejs i to og

et halvt år.

I første instans blev sagen nemlig behandlet

ved byretten, som kun gav HK og

Henriette Wagtmann medhold i, at hun

var berettiget til pension, hvorimod retten

ikke rensede hende for beskyldningerne

om lydighedsnægtelse, det, der var allervigtigst

for hende.

Thi kendeS for reT

Da Henriette Wagtmann røg ud fra shippingfirmaet

for godt to år siden, startede

hun i et nyt flexjob som administrativ medarbejder

hos en konsulentvirksomhed i Århus,

hvor hun stadig arbejder.

Firmaet ansatte hende, selvom hun informerede

om, at hun havde en sag kørende

mod den tidligere arbejdsgiver.

- Det var ikke den bedste anbefaling at

stille med. Men jeg skulle jo have fri, når

jeg skulle møde i retten, så jeg kunne ligeså

godt fortælle det. Jeg havde i princippet heller

ikke noget at skjule, men det har været

vigtigt for mig at få rettens ord for, at man

> aF ibeN elleRbÆK

„Man skal være

medlem af HK,

også når man er

flexjobber...“

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

henrieTTe akSTrUp WagTmann

kan regne med mig, forklarer den administrative

medarbejder, der priser sig lykkelig

for, at hun er medlem af HK.

- Havde jeg ikke haft HK, havde jeg ikke

været her, hvor jeg er i dag. Jeg har været ved

at give op mange gange, men HK har altid

bakket mig op, også da jeg var ved at panikke

ved tanken om at skulle i retten. Det

eneste, man kender til retssager, er jo fra tv,

hvor de siger „Thi, kendes for ret“, forklarer

Henriette Wagtmann og konkluderer:

- Man skal være medlem af HK, også når

man er flexjobber, for pludselig kan man

stå i en helt uforudset situation, hvor man

har brug for HKs faglige ekspertise. Det

kan ske, hvis man arbejder på det forkerte

sted og på det forkerte tidspunkt - og det

kan ske for alle.

FOTO: briAN rASMUSSeN

HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 7


HK | virksomheder under pres

Hk ØSTJyLLANd NOTerer:

Et BOOm i konkurser,

betalingsstandsninger

og massefyringer

HK Østjylland kan mærke, at krisen kradser, og det er specielt de private virksomheder,

der er under pres.

Det betyder, at HK Østjyllands privatsektor er involveret i langt flere sager om konkurser,

betalingsstandsninger og massefyringer end normalt.

- Tendensen er klar. I tre år har vi næsten været forskånet for sager om masseafskedigelser,

men alene indenfor de seneste måneder har vi noteret, at seks større virksomheder har været

ramt, oplyser faglig konsulent John Gram, der konstaterer, at specielt industrien er udsat.

Masseafskedigelserne skyldes ifølge John Gram både, at store østjyske virksomheder

udflytter, udliciterer eller outsourcer, men masseafskedigelserne kan også være tegn på, at

krisen kradser, hvorfor flere firmaer går i betalingsstandsning eller decideret konkurs.

Det er grunden til, at HK Bladet Østjylland bringer en oversigt over, hvad du har krav på, og

hvad du bør gøre, hvis din virksomhed går i betalingsstandsning eller drejer nøglen om.

Oversigten skal blot opfattes som et „hurtigt overblik“, det vigtigste er nemlig, at du kontakter

HK Østjylland, hvis du fornemmer, at din virksomhed har problemer.

dårlige varSler

Almindelige medarbejdere kan have svært ved at vide, hvornår noget er galt i virksomheden,

men der er dog visse tegn, man bør reagere på:

- Man skal altid være opmærksom på, om man får sin løn til tiden. Manglende løn, uregelmæssig

lønudbetaling eller ureguleret pensionsbidrag kan være et tegn på, at noget ikke

er, som det skal være, fortæller Lis Damsbo og Anette Jensen, der er faglige sagsbehandlere

ved HK Privat Østjylland.

Selvom lønnen kommer til tiden, skal man alligevel studere sin lønseddel nøje, det kan

nemlig være et dårligt varsel, hvis arbejdsgiverens SE- eller CVR-nummer pludselig er skiftet

ud til et nyt.

- Det kan indikere, noget er galt, fordi der kan ligge nogle indviklede og uigennemskuelige

selskabsmanøvrer bag. Det kan for eksempel være, at ens eget firma pludselig er flettet

sammen med andre firmaer ind i et moderselskab og flere datterselskaber. Det er stærkt

problematisk, hvis ens arbejdsgiver går konkurs, fordi det kan være svært at bevise, hvem

der reelt er arbejdsgiveren, siger Lis Damsbo og Anette Jensen.

> aF ibeN elleRbÆK

ArkiVFOTO

HvIS DIN

vIRKSOmHED

SKRANTER

Virksomheden går i betalingsstandsning :

„Det er vigtigt at reagere

straks, hvis løn, pension eller

andet ikke betales korrekt

og til tiden...“

• Skifteretten udpeger en advokat til at føre tilsyn med virksomheden,

og advokaten kan bede Lønmodtagernes Garantifond

om at låne penge til udbetaling af løn til medarbejderne. Det

kan i princippet foregå så gelinde, at medarbejderne end ikke

opdager det, fordi de får deres almindelige lønseddel og deres

løn til tiden.

• Medarbejderen eller HK kan bede advokaten om at få en garanti

for, at medarbejderen får sin løn, pension og feriepenge m.m.

Fremgangsmåden kan imidlertid være problematisk. For hvis

man gør det, og garantien og/eller lønnen ikke kommer, kan det

ende med, at ansættelsesforholdet bliver ophævet. Det er ikke

nødvendigvist i medlemmets interesse, da virksomheden, om

alt går vel, meget vel kan fortsætte sin eksistens. En betalingsstandsning

kan nemlig tolkes som en slags „pusterum“, hvor

man arbejder på at få virksomheden til at fortsætte.

• Medarbejderen kan arbejde videre som om, ingenting er hændt.

Hvis lønnen ikke kommer til tiden, er det vigtigt, at man straks

kontakter HK.

FAGLIG SAGSBEHANDLER, liS damSBo

FAGLIG SAGSBEHANDLER, aneTTe JenSen

Kilde: Faglig sagsbehandler Lis Damsbo og faglig sagsbehandler Anette Jensen, HK Privat Østjylland

Virksomheden går konkurs:

• Virksomheden går konkurs

(Skifteretten afsiger konkursdekret).

HK | virksomheder under pres

• Advokaten skal informere medarbejderne om, at virksomheden

er konkurs.

HK´s medlemmer skal kontakte HK, som anmelder deres krav til

Lønmodtagernes Garantifond og konkursboets advokat.

• Man må ikke arbejde for et konkursbo medmindre, man får

forudbetalt sin løn, pension, feriepenge og diverse tillæg eller

har en skriftlig bankgaranti på betalingen.

• Man skal også følge disse retningslinjer, selvom konkursboets

advokat siger det modsatte eller lover, at forudbetalingen eller

garantien nok skal komme.

• Det er vigtigt at følge disse retningslinjer, da Lønmodtagernes

Garantifond ikke betaler for den periode, hvor man arbejder

for et konkursbo.

• Det er vigtigt at reagere straks, hvis løn, pension eller andet ikke

betales korrekt og til tiden, da Lønmodtagernes Garantifond

ikke betaler krav, der er ældre end seks måneder fra konkursdatoen.

• Medlemmer af HK kan få et rentefrit lån hos HK, hvis arbejdsgiveren

går konkurs og ikke betaler løn.

• Når HK anmelder krav til Lønmodtagernes Garantifond, har HK

brug for oplysninger om, hvornår der er holdt ferie i de enkelte

kalenderår. Det kan være svært at huske f.eks. halvandet tilbage,

HK opfordrer til, at man skriver feriedage ind i en privat kalender,

så er det nemt at finde oplysningerne.

• Gem altid lønsedlerne. De er vigtig dokumentation, både i forhold

til Lønmodtagernes Garantifond men også over for Skat.

Alle bør gemme deres lønsedler i fem år.

• Kontakt altid HK, hvis oplysninger tyder på, at din arbejdsgiver

er på vej mod en konkurs, eller du ikke får din løn til tiden. Selv

om der kan siges mange generelle ting om konkurser, er der tit

nogle individuelle og specifikke ting, der skal tages hånd om,

og som HK kan oplyse om og være behjælpelige med.

8 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 9


HK | nu er det jul igen …

„Ekspedienten gør sit yderste,

og hvis man vil skælde ud, må

man skælde ud der, hvor man

kan gøre noget ved situationen,

nemlig ledelsen…“

HK | nu er det jul igen …

Hk’S ØNSkeSeddeL:

Tålmodige

kunder i julehumør

De seneste år har HK Østjylland oplevet et stigende antal krævende og utålmodige

kunder i butikkerne. Det er en tendens, der både belaster de ansatte og virker generende

for de øvrige kunder. Men et smil og en smule tålmodighed kan gøre juleindkøbene

til en bedre oplevelse for alle

Kø på vejene. Kø i butikkerne. Julen

er i ekstrem grad myldretid overalt,

ikke mindst i butikkerne. Det skaber stress

og irritation, og der er kun én løsning, der

for alvor batter: Køb ind så tidligt som muligt.

Det mener sektorformand Gerda Flint

fra HK Østjyllands handelssektor.

Kunderne kan også selv hjælpe med til

at gøre julehandlen til en god oplevelse,

fremhæver hun.

– En mere glidende og mindre presset

julehandel kommer af kunder, der har tid

til et smil og en venlig bemærkning. Det

smitter af på personalet, som dermed er

i stand til at yde en bedre service overfor

kunderne. Omvendt er det med brokkerier

og sure, stressede bemærkninger.

Ekspedienternes ve og vel ligger naturligt

nok Gerda Flint på sinde her op mod

jul. Og hun har en pointe:

– Når man er butiksansat, vil man gerne

give kunderne en god oplevelse. Men det er

en nærmest umulig opgave, hvis ti stressede

og sure kunder står og snerrer ad både

hinanden og ad ekspedienten. Især hvis

kunderne ustandselig bryder ind og forstyrrer

ekspedienten med spørgsmål i stedet

for at vente, til det bliver deres tur, fastslår

Gerda Flint, som understreger, at kunden,

der netop nu er ved at blive ekspederet, skal

have en god oplevelse.

– Står du med en lang ønskeseddel med

ting, som du dårligt nok ved, hvad er, vil

du gerne, at ekspedienten bruger tid på

dig. Det kan vi som forbrugere godt lide,

tilføjer hun.

SkrU ned for venTeTiden

Piskefløden til juleaftens ris á la mande må

nødvendigvis købes umiddelbart før jul.

Men juleservietter og gaven til ungerne eller

moster Anna kan med fordel købes i rigtig

god tid. Dermed kan kunderne selv være

med til at skrue op for julehumøret og ned

for ventetiden til gavn for både personalet

og kunderne selv.

– Jo tidligere vi som forbrugere kommer

ud at handle, jo bedre kan vi selv undgå

stress og samtidig undgå at påføre det på

andre. Men jo tættere på jul vi presser julehandelen

ind, jo mere ventetid giver det.

Det går ud over personalet, som ikke kan

SEKTORFORMAND, gerda flinT, HK HANDEL ØSTJYLLAND

> aF aase i. MadseN

gøre for, at køen er lang. Dermed bider det

sig selv i halen, ventetiden bliver længere

og folk bliver mere sure, forklarer Gerda

Flint.

– At skælde ekspedienten ud hjælper ikke

på køen. Tværtimod, fastslår Gerda Flint,

som råder ekspedienterne til at forsøge at

fastholde fokus, hvis de bliver udsat for

verbale overfald og chikane.

– Jeg ved det er svært. Men for at beskytte

dig mod stress må du forsøge at holde fast i

dig selv og i, at du gør dit arbejde så godt og

så hurtigt, du kan. Og så må du koncentrere

dig om én kunde ad gangen, understreger

Gerda Flint.

løSningen findeS hoS ledelSen

Kaos og propper i køen opstår ofte, hvis

kunder forstyrrer ekspedienten, når de har

brug for vejledning.

– Hvad berettiger mig som kunde til at

forstyrre den ekspedition, der er i gang, før

det bliver min tur? spørger Gerda Flint og

giver selv svaret: Ingenting.

– Prøv at vende kasketten rundt. Når jeg

er ved at blive ekspederet, ønsker jeg også en

god betjening. Ekspedienten gør sit yderste,

og hvis man vil skælde ud, må man skælde

ud der, hvor man kan gøre noget ved situationen,

nemlig ledelsen, understreger

Gerda Flint og tilføjer:

– Ledelsen må prioritere. Og hvis deres

prioritering ikke er flere hænder til at ekspedere,

ja så har man som kunde et valg:

At handle et andet sted.

irene kondrUp kriSTenSen,

TillidSrepræSenTanT i Bilka, TilST:

Skru smilet

på – det nytter

De sidste par dage inden jul er der tryk på.

Det kan ikke undgås.

– Nogle kunder er i godt humør i hele

december. Kunder, der brokker sig, tager

jeg ikke så tungt. Det er værre for de unge,

som lader sig gå mere på af det, siger Irene

Kondrup Kristensen, der er tillidsrepræsentant

i Bilka, Tilst.

– Hvis jeg er glad, så er kunderne også

glade. Ser jeg sur ud og har en dårlig dag,

så smitter det af på kunderne. Selv hvis du

er påtaget glad, smitter det af på kunderne.

Det kan redde en tirsdag aften, fastslår

hun.

Hvis alle kasser er åbne, accepterer kunderne

som regel, at personalet ikke kan gøre

mere. Også selv om der er kø.

– Lukkede kasser kan derimod sætte sindene

i kog, og så kommer der bemærkninger

som „Har I da ikke flere til at sidde ved

kassen?“ siger Irene Kondrup Kristensen

og tilføjer med hilsen til de kunder, der er

lidt for utålmodige:

– Spørg pænt. Så svarer vi også pænt.

10 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 11

FOTO: briAN rASMUSSeN

per JørgenSen, regionSTillidSrepræSenTanT

i coop danmark:

Personalet som

skydeskive

Verbale overfald og kunder der kaster ting

efter personalet. Heldigvis er det ikke hverdagskost

for den enkelte medarbejder. Men

det sker. For fællestillidsrepræsentant Per

Jørgensen, Coop Danmark, er det ikke

usædvanligt at høre medlemmer berette

om kunder, der går til yderligheder.

– Kunderne kan tænde helt af, råbe og

skrige og være virkelig grove, så personalet

bryder helt sammen. Især i de store butikker

kan det være helt galt. Det sker specielt

torsdag til lørdag og i spidsbelastningstidspunkter

som ved julehandelen, fortæller

Per Jørgensen.

– Vi vil gerne undervise personalet i at

håndtere stress og utilfredse kunder, til

gavn for både personalet og kunderne,

siger Per Jørgensen, som har oplevet, at

ledelserne af og til forsøger at dysse episoderne

ned. Efter hans opfattelse er det

virksomhedens opgave at udstyre medarbejderne

med de værktøjer, de har brug for

til at kunne håndtere kunder, der opfører

sig ubehageligt.

– Det vil også være en fordel for virksomheden,

hvis man dermed kan undgå noget

af den udskiftning, der sker, når personalet

søger væk på grund af arbejdsforholdene,

understreger han.

FOTO: bO AMSTrUp

viBeke BUch,

TillidSrepræSenTanT i ikea, århUS:

Kø ved kassen

året rundt

Her er altid kø og altid mange mennesker.

Men julen er næsten en stille tid sammenlignet

med juli måned.

– For børnefamilier er det en lettelse,

at vi har et legeland, hvor forældrene kan

aflevere børnene, så de selv kan shoppe i

fred og ro og gå gennem kassen, inden de

henter deres børn, siger Vibeke Buch som

er tillidsrepræsentant i Ikea, Århus.

– Ubehagelige situationer vil man dog af

og til opleve, når man arbejder i detailhandelen.

Men jeg tror, vi får en mere afdæmpet

reaktion fra kunderne, fordi personale, der

har direkte kundekontakt, lærer konflikthåndtering.

Det er en fordel for både kunderne

og for os, for det er vigtigt at vide,

hvordan man skal reagere, hvis der opstår

en konflikt, siger Vibeke Buch, som har

gode erfaringer med, at ledelsen forstår at

hjælpe personalet med at bearbejde ubehagelige

situationer.

For at kunne opdage og reagere på kroppens

advarselssignaler tilbydes desuden

forebyggende stresshåndteringskurser,

som er et tilbud til medarbejderne men

obligatoriske for ledelsen.

FOTO: briAN rASMUSSeN


HK | medlemmerne presses HK | medlemmerne presses

Hk ØSTJyLLANd ALArMereT

OVer UdVikLiNgeN i NOrddJUrS kOMMUNe:

FRYGTER AT SYGE pRESSES

FOR HuRTIGT TILBAGE I jOB

Når en virksomhed har en syg medarbejder,

er det i første omgang arbejdsgiveren, der

skal betale for medarbejderens sygdom.

Men hvis medarbejderen fortsat er syg

efter en vis periode, har arbejdsgiveren ret

til at få sygedagpengerefusion fra medarbejderens

hjemkommune. Det siger loven

om sygedagpenge.

Nu konstaterer HK Østjylland, at Norddjurs

Kommune i bedste fald har en alternativ

fortolkning af loven.

I værste fald frygter HK, at kommunen

sender de sygemeldte medlemmer tilbage i

arbejde, før de reelt er raske, for jo før medlemmerne

er tilbage på deres job, desto flere

kroner sparer kommunen i refusion af sygedagpenge

til arbejdsgiverne.

Ifølge HK Østjylland er problemet, at

Norddjurs Kommune ofte underkender

lægeerklæringerne fra de sygemeldte medlemmernes

egne privatpraktiserende læger.

Når kommunen kan gøre det, er det

fordi, kommunen baserer sine vurderinger

„Vores medlemmer

risikerer at stå med

et ødelagt liv…“

12 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008

FÆLLESFORMAND viggo Thinggård

på nogle lægeerklæringer fra andre læger,

nemlig kommunens egne lægekonsulenter.

flere af Samme SlagS

- Nu har vi efterhånden flere sager af samme

art fra samme kommune. Det ser ud som

om, kommunen afkorter vores medlemmers

sygeperiode i stedet for at sikre, at de

får tid til at blive rigtig raske og kan komme

ordentligt tilbage på arbejdsmarkedet, siger

fællesformand Viggo Thinggård, HK

Østjylland.

I et af de tilfælde HK Østjylland har registreret,

blev en sygemeldt medarbejder efter

fire måneders sygdom indkaldt af kommunen

til „møde vedrørende

opfølgning på sygedagpengesag“.

Mødet foregik hos

arbejdsgiveren, en virksomhed

i Grenaa, da

virksomhedens direk-

> aF ibeN elleRbÆK

tør gerne ville deltage. Virksomheden har

haft den pågældende medarbejder ansat i

næsten ti år, og direktøren vil gerne have

sin dygtige medarbejder tilbage på arbejde

igen men først, når hun er rask.

I mødet deltog også to sagsbehandlere

fra Jobcenter Norddjurs Kommune, men

det, der foregik på mødet, gjorde direktøren

så vred, at han efterfølgende kontaktede

HK Østjylland.

- Ifølge arbejdsgiveren var det tydeligt

under samtalen, at medarbejderen stadig

var syg, hvilket blev understøttet af en

lægeerklæring fra medarbejderens egen

læge. Men beskeden fra kommunen til

både arbejdsgiveren og den sygemeldte

medarbejder var, at Norddjurs Kommune

på baggrund af udsagn fra egne lægekonsulenter

ikke så noget til hinder for, hun

kunne starte på arbejde igen. I samme

ombæring oplyste kommunen om, at den

ville stoppe sygedagpengerefusionen til

arbejdsgiveren, fortæller faglig konsulent

Jan Amnitzbøl, der blev kontaktet af den

frustrerede direktør i Grenaa.

HK Østjylland har flere eksempler fra

Norddjurs Kommune, der til forveksling

ligner førnævnte bortset fra, at det er sjældent,

en sygemeldt medarbejder er så heldig,

at hendes direktør følger med til samtalen

hos kommunen.

Uhyggelige perSpekTiver

En sygemeldt medarbejder kan som udgangspunkt

kun modtage sygedagpenge

i 12 måneder, men HK Østjylland gør opmærksom

på, at kommunerne faktisk har

forskellige forlængelsesmuligheder.

Desuden noterer HK Østjylland, at der er

stor forskel på, hvordan de østjyske kommuner

tackler de sager, hvor et sygemeldt

medlem er ved at „nå grænsen“.

- Det specielle ved Norddjurs Kommune

er, at kommunen blot få uger før, de 12 måneder

er gået, giver vores medlemmer besked

om, at kommunen smækker pengekassen

i. Det er ret usædvanligt i forhold til,

hvordan andre kommuner håndterer den

slags sager, fortæller vejleder Tina Skjøttgaard,

HK Østjyllands Job & Vejledning.

Ifølge vejlederen udviser andre kommuner

en del mere omsorg for den sygemeldte.

Det kommer bl.a. til udtryk ved, at kommunerne

indgår i et decideret samarbejde med

HK for at få det enkelte medlem raskmeldt

inden, medlemmet falder for sygedagpengegrænsen.

- I andre kommuner kontakter man HK

for at fortælle, at 12 måneders fristen er ved

at nærme sig, for at vi sammen kan finde en

løsning, for eksempel i form af en arbejdsprøvning.

På den måde forsøger vi at bygge

bro mellem to systemer til fordel for den

sygemeldte. I Norddjurs Kommune stopper

de bare folks sygedagpenge og sender dem

ned til os, konstaterer Tina Skjøttgaard.

HK Østjylland ser med stor alvor på

Norddjurs Kommunes håndtering af sygedagpengesagerne,

fordi det kan have uhyggelige

perspektiver for det enkelte HK-medlem,

hvis kommunen afkorter hans eller

hendes sygeperiode for at opnå økonomisk

gevinst.

- Vores medlemmer risikerer at stå med et

ødelagt liv, hvis de presses tilbage i arbejde

før, de er klar til det, siger fællesformanden

for HK Østjylland, Viggo Thinggård.

HK Østjylland vil nu rette henvendelse til

den politiske topledelse i Norddjurs Kommune,

dels for at diskutere kommunens

„anderledes og negative måde at håndtere

sagerne vedrørende sygedagpengerefusion“,

dels for at finde ud af, om kommunen

har en uudtalt politik på området.

borgmesteren i Norddjurs kommune:

Vi fører en aktiv

sygedagpengepolitik

- Norddjurs Kommune fører en aktiv sygedagpengepolitik for at hjælpe

sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, så de kan bevare

deres arbejdsplads. Det plejer vi at få positive tilbagemeldinger på, fortæller

borgmesteren i Norddjurs Kommune, Torben Jensen.

Han er derfor noget overrasket over, at HK Østjylland har en anden opfattelse

af kommunens håndtering af sygedagpengesagerne.

Borgmesteren er i sagens natur ikke „inde“ i enkeltsagerne på området,

men det er ikke hans indtryk, at Norddjurs Kommune er særligt kritisk overfor

sygemeldte, hvis arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion.

- Vi ved, det kan være utroligt svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet

efter et langvarigt sygdomsforløb, og vi ved, hvor vigtigt det er at fastholde

tilknytningen til arbejdsmarkedet. Desuden er vi ifølge lovgivningen forpligtet

til at føre en aktiv politik på området, forklarer borgmesteren, der

ser frem til en dialog med HK Østjylland.

FOTO: bO AMSTrUp

HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 13


HK | pas på i den virtuelle verden

JEG KAN SE AT DU OGSÅ ER AKTIV

PÅ FACEBOOK - MEN HVEM ER DEN

ALZHEIMER-CHEF DU BESKRIVER

SÅ DETALJERET PÅ DIN SIDE???

iLLUSTrATiON: keNT dAHL

Hk AdVArSeL i deN VirTUeLLe VerdeN:

illoyal optræden kan

koste jobbet

En ung kvinde fra Århus har lige været på nippet til at miste sit job i en forretning,

fordi hun omtalte sin arbejdsgiver i lidet flatterende vendinger på internetsiden

Facebook.

- Man skal under ingen omstændigheder omtale sin arbejdsgiver

og sin arbejdsplads i negative vendinger i det offentlige rum. Arbejdsgiveren

kan nemlig bortvise medarbejderen for illoyal optræden. Det

gælder også, selvom det offentlige rum er et forum inde i computeren,

oplyser faglig konsulent Hans Carøe fra HK Østjyllands handelssektor.

Det lykkedes dog for HK Østjylland at fastholde medlemmet på arbejdspladsen

efter en konstruktiv dialog med arbejdsgiveren, der er en butik i

en større butikskæde, men medlemmerne skal ikke satse på, at det er en

manøvre, der lykkes hver gang.

paS på friSprog

Facebook er stadig så nyt et forum, at der ifølge jurist Hugh Child fra HK´s

Juridiske Kompetencecenter endnu ikke er rejst nogle sager om ansatte, der

har gebærdet sig uheldigt på nettet i forhold til deres arbejdsgiver.

Men sagerne kan meget vel lure under overfladen, og især de unge skal

tænke sig godt om, før de hamrer løs i tastaturet.

- Facebook er et hurtigt medie, hvor de unge nemt ender i frisprog. Men

brugerne skal være meget påpasselige med det, de skriver, og tonen, de skriver

det i. Der findes efterhånden en række domme, hvor arbejdsgiveren har kunnet

afskedige og i værste fald bortvise medarbejdere for illoyalitet og illoyal

optræden, fortæller Hugh Child.

ToSSerier på neTTeT

- Når man er i et ansættelsesforhold, skal man vare sine ord. De unge skal lade

være med at udtale sig negativt om deres arbejdsgiver, for det kan få vidtrækkende

konsekvenser for dem, advarer jurist Hugh Child.

Han understreger, at HK som udgangspunkt er klar til at hjælpe medlemmer,

hvis de bliver bortvist på grund af arbejdsgiverens påstand om illoyalitet på nettet.

- Vi går som udgangspunkt ind i bortvisnings og afskedigelsessager, men illoyal

optræden er problematisk, og den bedste måde at undgå den slags sager på

er at tænke sig godt om inden, man udtrykker sig i den virtuelle verden. Det gælder

både, hvis man lufter holdninger på sin egen Facebook-profil eller er medlem af

en af de utallige Facebook-klubber, som blandt andet er meget populære hos unge

butiksansatte - man skal jo huske på, at man bevæger sig fra det private rum over i

det offentlige rum.

HK | pas på i den virtuelle verden

14 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 15

> aF ibeN elleRbÆK

„Man skal jo huske på,

at man bevæger sig fra

det private rum over i det

offentlige rum…“

JURIST hUgh child


HK | klar til at rykke ind

„derudover er der mange

opgaver, HK´erne kan klare

med den rette uddannelse

og oplæring... “

HK | klar til at rykke ind

Hk ØSTJyLLANd er kLAr:

HK´ERE KAN

RYKKE IND – Så

pOLITIET KAN

RYKKE uD

Det udløser næppe en bøde, hvis man

påstår, politireformen har haft en svær

debut.

Reformen, der blandt andet skulle skaffe

mere politi på gaderne og en mere decentral

struktur, har haft så store startproblemer,

at flere politikere taler stadigt højere for, at

en række administrative politiopgaver bør

kanaliseres fra den enkelte politimand til

decideret administrative medarbejdere.

Det falder i god jord hos HK Østjyllands

statssektor:

- Intentionerne med politireformen er

gode nok, men politikerne har forsøgt at

høste rationaliseringsgevinsterne længe

før, implementeringen er på plads. Der

er ikke fulgt personale med til at løse det

øgede antal administrative opgaver, pointerer

sektorformand Leo Jensen.

Han bemærker, at de øgede antal administrative

opgaver „lander“ hos politiet

samtidig med, at politiet blandt andet skal

løse nye opgaver og bruge flere resurser

i forbindelse med for eksempel afvikling

af fodboldkampe og stigende bandekriminalitet.

- Derfor står vi med det resultat, vi gør

i dag. Politiet kan simpelthen ikke nå opgaverne,

konstaterer sektorformand Leo

Jensen, der mener, HK er en del af løsningen

på dét problem.

Synlige Bag SkriveBordeT

- men ogSå Ude på gaden

- Vi har en lang række dygtige og kompetente

medlemmer, der kan tage sig af det

16 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008

administrative arbejde indenfor de områder,

politiet finder relevant. På den måde

kan politiet lade de administrative medarbejdere

være synlige bag skrivebordene,

og de uniformerede medarbejdere kan være

mere synlige i gadebilledet, lyder det fra

sektorformand Leo Jensen, HK Stat Østjylland.

Der findes i øjeblikket omkring 700

ledige HK´ere i Østjylland, hvoraf mange

givetvist har de fornødne kvalifikationer,

politiet måtte have brug for. Desuden forudser

sektorformanden, at en række HK´ere,

der allerede er i job, vil finde det attraktivt

at arbejde indenfor politiet, og endeligt

tager Leo Jensen det for givet, at politiet,

der generelt er et stort uddannelsessted, i

øget omfang fastansætter sine færdiguddannede

HK-elever.

en fremTid med Tværfaglige TeamS

- Politiet er en spændende arbejdsplads, og

dagen bliver sjældent, som man forestiller

sig, når man står op om morgenen. Selvom

to sager umiddelbart ligner hinanden og

skal behandles administrativt på samme

måde, er de aldrig ens. Der er forskellige

mennesker bag hver enkelt sag, uddyber

administrativ medarbejder Kit Torstensson,

der har arbejdet 14 år hos Østjyllands

Politi.

Kit Torstensson er ansat i forebyggelsesafdelingen

ved politiet i Randers, der

bl.a. tager sig af al sagsbehandling vedrørende

unge under 18 år, SSP-samarbejde,

erhvervspraktik, cyklistprøver og skole-

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER OG TILLIDSREPRÆSENTANT,

kiT TorSTenSSon

patruljer, og hun er overbevist om, at flere

HK´ere bag skrivebordene vil bringe flere

politifolk væk fra de samme skriveborde

og ud i virkeligheden.

Men Kit Torstensson, der er tillidsrepræsentant,

understreger, at manøvren langt

fra handler om, at „kratte HK-stillinger til

sig“. Det handler om, at administrative og

uniformerede medarbejdere støtter hinanden

bedst muligt.

- Vi skal bruge hinandens kompetencer,

hvor de gør mest nytte. Selvfølgelig vil

der være sager, hvor vi skal have en politimand

ved siden, det gælder for eksempel

i de tilfælde, hvor der foregår afhøringer

og sigtelser, men derudover er der mange

opgaver, HK´erne kan klare med den rette

uddannelse og oplæring. I min ideelle

verden samarbejder vi i politiet fremover i

tværfaglige teams, fastslår hun.

FiF FRa HK:

Sådan opnås offentlig

tiltrækningskraft

• Det offentlige skal være bedre til

at uddanne og efteruddanne administrativt

personale

• Afsæt fortsat midler til

opkvalificering

• Implementering af en professionsbacheloruddannelse

i offentlig

administration

Kilde:

Sektorformand Leo Jensen,

HK Stat Østjylland

> aF ibeN elleRbÆK

FOTO: bO AMSTrUp

HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 17


HK | rettigheder til medlemmerne HK | rettigheder til medlemmerne

„Det er en fin dom,

fordi den beviser, at

ferie/fridage og andre

lønandele, der ikke er

kroner og ører, ikke

bare kan forsvinde ud

i den blå luft…“

FAGLIG KONSULENT, Søren SørenSen

> aF ibeN elleRbÆK

Hk SkAFFer OpSigTSVækkeNde dOM:

FERIE/FRIDAGE

SKAL OmvEKSLES

Hvis en medarbejder fratræder sin arbejdsplads,

før han eller hun når at afvikle

sine ferie/fridage, skal de „veksles“ om til

kontanter og udbetales.

Det står fast, efter at HK Østjyllands privatsektor

har vundet en principiel sag ved

byretten i Århus. Dommen er historisk i den

forstand, at det er den første af sin slags, der

tager stilling til, hvordan klaveret spiller,

hvis en medarbejder fratræder sit arbejde

uden at have brugt sine ferie/fridage.

I den aktuelle sag bad en 50-årig kvinde

sin arbejdsgiver om at udbetalt de ubrugte

ferie/fridage i penge, fordi hun ikke havde

nået at afvikle dem, før hun fratrådte.

„Det er bare ærgerligt“, lød meldingen

fra arbejdsgiveren, der mente, at medarbejderen

selv havde spildt sine ferie/fridage.

Den melding var HK Østjyllands privatsektor

uenig i, og det er byretten også, idet

den slår fast, at ferie/fridage skal betragtes

som en overenskomstmæssig ret og dermed

også som en del af lønnen.

- Det er en fin dom, fordi den beviser, at

ferie/fridage og andre lønandele, der ikke er

kroner og ører, ikke bare kan forsvinde ud

i den blå luft i forbindelse med opsigelse.

De skal omveksles og udbetales i kontanter,

fastslår faglig konsulent Søren Sørensen fra

privatsektorens juridiske afdeling.

Dommen fra byretten i Århus er især

interessant i forbindelse med tiden før de

nye overenskomster, idet de nye overenskomster

opererer med en såkaldt fritvalgsordning,

som gør det muligt for den enkelte

medarbejder selv at vælge og/eller veksle

mellem ferie/fridage og udbetaling.

Der er dog stadig områder, som fastholder,

at ferie/fridage skal afvikles som

sådanne, det gælder bl.a. indenfor store

dele af det grafiske område. Men hvis en

medarbejder ikke når at afvikle dem i forbindelse

med fratrædelse, skal de omveksles

og udbetales - også indenfor det grafiske

område. Det har vi nu rettens ord for,

pointerer Søren Sørensen.

I den aktuelle sag, der har udløst den

principielle dom, er arbejdsgiveren en mindre

produktionsvirksomhed uden arbejdsgiverorganisation

i ryggen. Det er baggrunden

for, at HK Østjyllands privatsektor har

ført sagen ved byretten i stedet for enten at

forhandle den eller føre den ved arbejdsretten.

SpecialiSt i aNsÆttelsesRet

HK Østjylland opruster sin interne viden

indenfor området ansættelsesret.

Faglig konsulent Søren Sørensen, HK

Østjylland, er netop sprunget ud som

kandidat med speciale i ansættelsesret,

og hans speciale „Lønmodtagerens rettigheder

ved arbejdsrelateret stress“,

blev forsvaret ved Juridisk Institut, Aarhus

Universitet.

Søren Sørensen, der er bachelor i samfundsfag

og master i jura, arbejder i det

daglige som faglig konsulent ved HK Privat

Østjylland.

Hk ØSTJyLLANd AdVArer:

de gode intentioner

i trepartsaftalen

kan blive misbrugt –

det sker allerede

Sygemeldte medarbejdere skal hjælpes tilbage på deres job for at undgå, de

bliver udstødt af arbejdsmarkedet. Det er filosofien bag den trepartsaftale,

som er indgået mellem LO, DA og regeringen.

Ifølge aftalen skal arbejdsgiverne indenfor en vis tidsramme holde sygefraværssamtaler

med den sygemeldte medarbejder, så parterne kan udarbejde en handlingsplan,

som skal hjælpe medarbejderen tilbage i job.

- Intentionerne i trepartsaftalen er gode. Men vi har haft en frygt for, at nogle arbejdsgivere

vil misbruge samtalerne til at slippe af med syge medarbejdere, fortæller

sektorformand Andy Dalum fra HK Østjyllands privatsektor.

Den frygt viser sig nu at være velbegrundet, for underskrifterne på trepartsaftalen

er knap nok blevet tørre, før HK Østjylland står med det første eksempel på en

arbejdsgiver, der, pænt sagt, har overfortolket aftalens ordlyd.

- Et af vores sygemeldte medlemmer har kontaktet os, fordi hun er blevet indkaldt

til sygefraværssamtale hos sin arbejdsgiver. I den forbindelse har arbejdsgiveren

oplyst hende om, at det er opsigelsesgrund, hvis hun ikke deltager i samtalen, fortæller

Andy Dalum.

helT galT i halSen

Ifølge Andy Dalum har den pågældende arbejdsgiver fået trepartsaftalens ordlyd helt

galt i halsen, for sygemeldte medarbejdere kan i sagens natur faktisk godt være så

syge, at det er umuligt for dem at møde frem til en samtale.

- Det er sådanne, bevidste eller ubevidste, fejlfortolkninger fra arbejdsgiverside,

vi har frygtet. Det viser, at nogle arbejdsgivere vil bruge aftalen stik imod hensigten

og stik imod vores medlemmers interesse, siger Andy Dalum.

Når HK Østjylland gør opmærksom på, at der allerede nu er nogle arbejdsgivere,

der udviser urent trav i forhold til rammeaftalens

intentioner, er det fordi, trepartsaftalen

kun er en rammeaftale

og altså ikke lovbunden.

Men det er meningen, at beskæftigelsesminister

Claus Hjort Frederiksen

skal tage en „runde“ blandt de

politiske partier på Christiansborg for

at opnå enighed om, hvordan rammeaftalen

kan indgå i lovgivningen, og

samtidig skal arbejdsmarkedets parter

sætte sig sammen for at finde ud af,

hvordan rammeaftalens gode intentioner

kan indarbejdes i fremtidens overenskomster.

18 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 19

> aF ibeN elleRbÆK

„Det er sådanne,

bevidste eller

ubevidste,

fejlfortolkninger

fra arbejdsgiverside,

vi har frygtet...“

SEKTORFORMAND, andy dalUm,

HK PRIVAT ØSTJYLLAND


HK | aktivitetsoversigt HK | aktivitetsoversigt

AKTIvITETSOvERSIGT AKTIvITETSOvERSIGT

TILmELDING

Yderligere oplYsninger

På disse sider finder du en kort omtale

af de enkelte arrangementer.

Yderligere og uddybende oplysninger

findes på HK Østjyllands hjemmeside:

www.hk.dk/oestjylland.

Tilmelding/billeTsalg

I HK Østjyllands Information,

Park Allé 11, Århus – tlf. 70 11 45 45.

Tilmelding Via miThk

Tilmelding til HK Østjyllands aktiviteter

sker fortrinsvis via hjemmesiden

www.mithk.dk, med mindre andet er oplyst

ved den enkelte sektor/brancheklub – eller

ved det enkelte arrangement.

sådan gør du

Gå ind på hjemmesiden www.mithk.dk

og log dig på med din pinkode. Hvis du har

glemt pinkoden, bestiller du blot en ny via

hjemmesiden. Du kan også logge dig på

mitHK med din digitale signatur eller dit

netID fra banken.

Klik på „Kursuskatalog“, og søg kurser og

arrangementer under de forskellige emner.

Vælg det arrangement, du vil tilmelde dig.

På mitHK kan du se, hvilke kurser du er

tilmeldt, samt hvilke kurser og arrangementer

du allerede har deltaget i. Når du

alligevel er der, vil du se, at der er mange

andre spændende informationer og

medlemstilbud på mitHK.

Når du har logget dig ind på mitHK, kan

du rette eller tilføje din mailadresse.

Det er meget vigtigt, at vi har din rigtige

e-mailadresse.

ALLE MEDLEMMEr

HK KORET

ØVeAFTeNeR hVeR oNSDAG

KL. 18.45-21.00

i HK’s kantine, Park Allé 11, Århus.

Hvis du har lyst til at være med, så mød op

på korets øveaftener eller kontakt korets

formand Ejner Eriksen på tlf. 86 16 28 49.

• JULEBINDERI I RANDERS

TIRSDAG DeN 9. DeCemBeR

KL. 19.00 – CA. 21.30

I HK’s lokaler, Niels Brocks Gade 14 B, 5.,

Randers.

En blomsterdekoratør fra Det Grønne

Hjørne i Randers giver ny inspiration.

Gran og ler forefindes, mens dekorationspynt

kan købes. Medbring gerne egne

materialer som saks, skåle, lys, bånd m.v.

Bindende tilmelding efter først-til-mølleprincippet

senest den 4. december på

e-mail 25bn@hk.dk.

• JULEKONcERT MED ÅRHUS

SYMFONIORKESTER

FReDAG DeN 12. DeCemBeR KL. 19.30

I DomKIRKeN, ÅRhuS

Et barn er født. Bachs uforgængelige

juleoratorium. Et hold af internationale

sangsolister, kor og orkester ledes af Roy

Goodmann.

Kom 1 time før for at få en god plads.

HK-medlemmer 50 kr./Ledsager 80 kr.

• MUSIcALEN „STJERNERNES NAT“

FReDAG DeN 20. FeBRuAR 2009 KL. 19.30

muSIKhuSeT I ÅRhuS

Medvirkende er bl.a. Jesper Lundgaard og

Sofie Lassen Kahlke. Musicalen handler

om astrologen Ole Rømer, hvis foretrukne

beskæftigelsen om natten er stjernekikkeri.

HK-medlemmer 310 kr. /Ledsager 350 kr.

Mere information på

www.nytdanskmusikteater.dk

• FORÅRSTUR TIL PARIS

28. APRIL – 3. mAj 2009

Busafgang fra Musikhuset, Århus, kl. 06.00.

Pris kr. 3550,- inkl. 4 overnatninger på Hotel

Ibis Gare Du Nord.

Tilmelding og betaling senest 27. marts

2009. Yderligere rejseoplysninger ved

Gert Skjødt Jensen, tlf. 2175 0265.

• MEDLEMSMØDER OM EFTERLØN

Vi afholder medlemsmøder om efterløn i

løbet af foråret. Nærmere om tid og sted i

næste blad.

KuNStforENiNgEN

• UDSTILLING

I hK’S mØDeLoKALeR,

PARK ALLé 11 ST., ÅRhuS:

Tommy Kirk Damsgaard, Leif Møller

Nielsen og Christina Hellevik

fra 3. november 2008 til 6. januar 2009.

Læs mere på HK’s hjemmeside

www.hk.dk/oestjylland

StAt

• PERSONLIG SAMTALE MED DIN

PENSIONSKONSULENT

HK Stat Østjylland tilbyder alle

medlemmer en personlig samtale med

pensionskonsulent Thomas Corval fra

SAM-PENSION.

ÅRhuS: TIRSDAG DeN 2. DeCemBeR

GReNAA: TIRSDAG DeN 9. DeCemBeR

Samtalerne afvikles fra kl. 9 – 15 og bookes

efter først til mølle princippet ved at sende

en e-mail til Pia Jensen,

25 pia@hk.dk. Senest en uge før.

BrANCHEKLuBBEr

Tilmelding via www.mithk.dk eller til

Lisbeth Nielsen, tlf. 33 64 38 04, e-mail

25ln@hk.dk.

Hk grAFiSk kOMMUNikATiON

Tilmelding: Find kurset eller seminaret

på www.hk-gk.dk under „Kurser og aktiviteter“

, hvorfra du vil blive guidet videre til

selve tilmeldingen på mithk.

• AT GØRE EN FORSKEL

oNSDAG DeN 14. jANuAR KL. 18.00-21.00

Virksomhedsbesøg: Delta Grafisk AS,

Viborgvej 159, 8210 Århus V.

Tilmelding senest 1. december.

• NETwORKING FOR BEGYNDERE

ToRSDAG DeN 19. FeBRuAR KL. 18.00

I HK’s kantine, Park Allé 11, Århus

Intens workshop med nyttige øvelser og

praktisk viden, så deltagerne uddannes til

strategiske netværkere.

Tilmelding senest 2. februar.

• TRYKSAGER UDEN FEJL

– GRAFISK wORKFLOw

5 ToRSDAGe: I uGe 2, 3, 4, 5 oG 6 I 2009

– alle dage fra kl. 8.15-15.15.

på Århus Tekniske Skole.

Modul 2 af 3 modulkurser, som kan tages

samlet eller enkeltvis.

Tilmelding senest 4. december.

• NÅR DET GÅR GALT – AFTALER,

REKLAMATIONER OG FEJL

3 ToRSDAGe: I uGe 10, 11 oG 12 I 2009

– alle dage fra kl. 8.15-15.15.

på Århus Tekniske Skole. Modul 3 af 3

modulkurser, som kan tages samlet eller

enkeltvis.

Tilmelding senest 29. januar.

20 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 21

LAk

Brancheklub for sprog- og kommunika-

tionsuddannede samt studerende.

• TOLKEcAFé

TIRSDAGeNe DeN 13. jANuAR

oG 10. mARTS KL. 17.30-20.00

I HK’s mødelokaler 3-4,

Park Allé 11 st., Århus

Tilmelding ikke nødvendig.

• THE MINDFUL wAY

LØRDAG DeN 17. jANuAR KL. 09.00-16.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6., Århus

Arbejdsglæde gennem bevidst nærvær.

Underviser Anne Marie Beck, kognitiv

coach og mindfulness-instruktør.

Tilmelding senest 17. december.

• PRIVATØKONOMI

TIRSDAG DeN 3. FeBRuAR

KL. 17.30 – 20.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6., Århus

Konsulent fra Arbejdernes Landsbank,

Torben Simonsen, gennemgår fordele og

ulemper ved forskellige konti, pensionsopsparing,

boliglån m.v.

Tilmelding senest 6. januar.

• VI TALER ENGELSK

TIRSDAG DeN 10. mARTS KL. 17.30 - 20.30

HK’s kantine, Park Allé 11, 6., Århus

Undervisningen foregår på engelsk v/cand.

interpret. Elsebeth Severinsen. Du får rig

mulighed for at øve din mundtlige sprogfærdighed.

Tilmelding senest 17. februar.

• LæR AT LAVE EN

VIRKSOMHEDSORDBOG

mANDAG DeN 23. mARTS KL. 17.30 - 20.30

HK’s it-lokale, Park Allé 15, 2., Århus

Underviser: Erhvervsforsker Henrik Køhler

Simonsen. Du kommer til at arbejde med

din egen virksomhedsordbog på basis af

databaseskabelon i Microsoft Acces.

Tilmelding senest 23. februar.

• INTRODUKTION TIL STUDIETUR

TIRSDAG DeN 28. APRIL KL. 18.00 – 21.00

HK’s kantine, Park Allé 11, 6., Århus

Foredrag om det dansk-tyske grænseland

v/seminarielektor Jørn Buch.

Alle er velkomne – ikke kun deltagere

i studieturen til Hamborg.

Tilmelding senest 7. april.

SAM-dATA

Brancheklub for HK’ere med

job på it-området.

• ØSTERSTUR I VADEHAVET

LØRDAG DeN 31. jANuAR

Afgang fra Århus Musikhus kl. 09.00 –

hjemkomst ca. kl. 17.30

Enestående naturoplevelse i den syd- og

sønderjyske marsk med naturguide fra

Vadehavscentret. Vi går de 3 km. ud i havet

til østers-bankerne, så varm påklædning er

påkrævet.

Medlemmer 200 kr./Andre 450 kr.

SENiorKLuBBEr

Læs mere på www.hk.dk/oestjylland.

SeNiOrkLUbbeN årHUS

Tilmelding på telefonsvarer 33 64 33 80,

med mindre andet er oplyst. Alle arrangementer

afholdes i Østergade 30, Århus.

Tilmelding senest onsdagen før det enkelte

arrangement. Et mere udførligt program

kan rekvireres i HK’s Information.

>


HK | aktivitetsoversigt HK | aktivitetsoversigt

22 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008

AKTIvITETSOvERSIGT AKTIvITETSOvERSIGT

• JULEFROKOST

TIRSDAG DeN 9. DeCemBeR KL. 13.00

Arrangementet er kun for medlemmer.

Pris 100 kr. betales ved indgangen.

• MONGOLIET

TIRSDAG DeN 13. jANuAR KL. 13.00

Rejsebeskrivelse v/Erik Frandsen. Den Blå

Himmels Land – Djengis Kahns Rige.

• DANSKE OG NORDISKE

SANGE OG VISER

TIRSDAG DeN 27. jANuAR KL. 13.00

Hans Magnussen, guitarist og sanger.

• KRISTENDOM OG ISLAM

TIRSDAG DeN 10. FeBRuAR KL. 13.00

– Møde eller modsætning.

Ved Torben Tramm.

• DEN MODERNE BY I DEN GAMLE BY

TIRSDAG DeN 24. FeBRuAR KL. 13.00

V/museumsinspektør Allan Leth Frandsen.

• KARTOFFELTYSKERNE PÅ ALHEDEN

TIRSDAG DeN 10. mARTS KL. 13.00

Mange (i dag) danske efter navne stammer

herfra. v/Elsa Steen Sørensen.

• KROPSSPROGET

TIRSDAG DeN 24. mARTS KL. 13.00

Ingrid Dal spiller med masker og sætter

dermed fokus på kropssproget.

• 6 DAGES TUR TIL PRAG

14. -19. juNI 2009

6 dage på 4-stjernet hotel. Turen er med

morgen- og aftensmad og udflugter.

Afgang fra Musikhuset kl. 06.30.

Arrangeres sammen med Typografernes

Seniorklub. Der er 50 pladser som søges

delt ligeligt mellem de 2 klubber.

Pris 3.695,-.

Program først i det nye år.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til

Ejner Jensen på tlf. 86 28 13 12.

SeNiOrkLUbbeN Odder

Tilmelding til Henning, tlf. 86 54 44 02,

eller Bodil, tlf. 86 54 38 26, mellem kl. 18.00

og 19.00.

• JULEGLöGG

ToRSDAG DeN 4. DeCemBeR KL. 14.00

I Odder Idræts- & Kulturcenters Kantine

Medbring en pakke til en værdi af 25 kr.

Pris: medlemmer 25 kr. – ledsagere 50 kr.

Tilmelding senest 1. december.

SeNiOrkLUbbeN rANderS

Tilmelding senest mandag forud for

møderne på fremlagte lister på møderne i

HK’s mødelokaler, Niels Brocks Gade 14 B,

Randers - eller til Frieda Rasmussen

tlf. 86 43 48 62 – Jytte Randrup

tlf. 86 43 70 61 – Finn Olsen 86 45 24 72.

• DEN GODE OG HYGGELIGE

NYTÅRSFEST

ToRSDAG DeN 8. jANuAR KL. 13.00

På Restaurant Skovbakken.

Deltagerpris: 150 kr.

Dørene åbnes kl. 12.45.

Billetterne købes i forvejen i

HK-mødelokalet tirsdag den 6. januar 2009

kl. 12.00-12.30.

• BANKOSPIL

ToRSDAG DeN 22. jANuAR KL. 14.00

Flotte præmier, nemlig købmandspakker.

Rækkegevinster er vin og sidegevinster er

chokolade.

• ET HYGGELIGT MØDE

ToRSDAG DeN 5. FeBRuAR KL. 14.00

Denne dag gør vi lidt mere ud af kaffebordet

end sædvanlig – ekstra overraskelser!

TypOgrAFerNeS SeNiOrkLUb

Alle møder foregår i Skt. Markus Kirke,

Menighedsrådets mødesal, Markus Kirkeplads

1, Århus, hvis ikke andet er anført.

Tilmelding senest fredagen før mødet på

tlf. 86 93 61 94, Vagn Nielsen,

eller 86 28 13 12, Ejner Jensen.

• JULEBANKO

TIRSDAG DeN 2. DeCemBeR KL. 14.00

• EFTERLØNNERE OG PENSIONISTER

Mødes hver måned til hyggeligt samvær i

HK’s mødelokaler, Park Allé 11 st., Århus,

kl. 10.00.

10. DeCemBeR, 28. jANuAR

oG 25. FeBRuAR:

Efterlønnere.

5. DeCemBeR, 9. jANuAR oG 6. FeBRuAR:

Pensionister.

• 6 DAGES TUR TIL PRAG

14. -19. juNI 2009

6 dage på 4-stjernet hotel. Turen er med

morgen- og aftensmad og udflugter.

Afgang fra Musikhuset kl. 06.30.

Arrangeres sammen med Seniorklubben i

Århus. Der er 50 pladser som søges delt

ligeligt mellem de 2 klubber. Pris 3.695,-.

Program først i det nye år.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til

Ejner Jensen på tlf. 86 28 13 12.

LÆSErBrEVE

Giv din mening til kende. HK Østjylland

modtager gerne læserbreve, som sendes

som wordfil til: 25bn@hk.dk.

Læserbrevet må max. fylde 150 ord i word.

Redaktionen forbeholder sig ret til at

redigere og forkorte indlæggene.

GENERAL-

FORSAmLINGER 2009

Generalforsamlingen giver det enkelte medlem mulighed for at påvirke

udviklingen i HK Østjylland – først i sektoren og dernæst på den åbne

fællesgeneralforsamling.

Gennem HK har du en enestående mulighed for at øve indflydelse lokalt

og på landsplan, så det er vigtigt, at du og dine kolleger møder op på

generalforsamlingerne og giver jeres mening til kende.

Generalforsamlingerne afholdes således i 2009:

HK Handel: Mandag den 9. marts

HK Kommunal: Onsdag den 18. marts

HK Privat: Torsdag den 12. marts

HK Stat: Tirsdag den 10. marts

Fællesgeneralforsamling: Tirsdag den 31. marts

Alle finder sted i LO’s lokaler, Sct. Knuds Torv 3, Århus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være

HK Østjylland i hænde senest syv dage før den pågældende generalforsamling.

Nærmere i næste blad.

x

SæT ALLerede NU

i kALeNdereN

HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008 23


HK | ved siden af arbejdet

- Romerriget er fascinerende, fordi

det er i antikken, den moderne, vestlige

verdensforståelse opstår. Mens grækerne

var filosoffer, var romerne ingeniører,

forklarer Thomas Noe, Reklamebureauet

Aros A/S i Århus.

Iført hjelm, rustning og skarpsleben

daggert forvandler han sig i fritiden til centurionen

Flavius Germanicus Ravenna fra

Legio VI Victrix Cohors II Cimbria.

Cohors II er Danmarks eneste romerske

reenactmentgruppe, der rekonstruerer

og afprøver ideer fra romerriget. Medlemmerne

udkæmper autentiske slag og optræder

som historiske formidlere, de spiller

altså ikke rollespil.

i Seng med Solen

- Alt vores udstyr er kopier af historiske

fund eller så tæt på, vi kan komme, fortæller

Thomas Noe, der har brugt små 10 år på

at lave sin egen rustning.

DEN

vESTLIGE

vERDENS

vuGGE

Til daglig udarbejder kreativ chef

Thomas Noe designs og kreative løsninger

til private og offentlige virksomheder.

Men når HK´eren har slukket computeren

og forladt reklamebranchens

konceptualiserede virkelighed, lever han

i en helt anden „tids-lomme“.

www.rOMANdANeS.bLOgSpOT.cOM

24 HK bladet ØSTJYLLAND NOVeMbeR 2008

Legionen ejer i fællesskab det tunge grej

som f.eks. artilleri og lejrudstyr, men ellers

ligger det i kortene, at medlemmerne selv

fremstiller deres udstyr. Det er ildeset at tro,

man kan købe sig til et hurtigt romer-fix,

og en del kække ungersvende er afvist som

medlemmer af samme årsag. Men legionen

optager gerne nye legionærer, børn dog kun

ifølge med voksne, og så kræver romerlivet

en vis fysik. Legionærerne står op med hønsene

og går i seng med morgensolen, og det

er hårdt at bære rustning dagen lang.

faST arBeJde i hæren

Den „rigtige“ romerske legion opstod

ca. 150 før Kristus, da generalen Gaius

Marius fik til opgave at lave en professionel

romersk hær, der blev

opbygget i legioner.

På det tidspunkt havde den rige

romerske overklasse, populistisk

fortalt, taget alle pengene, mens

slaverne havde „fået“ alt arbejdet. Derfor

stod en stor mellemgruppe af romere

uden arbejde og indkomst. Det fik de ved

at træde ind i hæren, der ansatte legionærerne

på 25-års lønnede kontrakter.

- Romerne var verdensmestre i strukturer,

så legionærerne brugte størstedelen af

deres tid på at opføre veje og akvadukter.

Mange var kun i krig en-to gange, og det

første de gjorde, når de erobrede nye landområder,

var at romanisere infrastrukturen

og opføre offentlige bade og teatre med

mere, fortæller Thomas Noe.

> aF ibeN elleRbÆK

FOTO: THOMAS JUUL

More magazines by this user
Similar magazines