12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Postvej 84, 8382 Hinnerup

favrskov.dk

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Postvej 84, 8382 Hinnerup

1. Baggrund for godkendelsen

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Denne miljøgodkendelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for svinebruget landbrugsejendommen matr.

nr. Foldby by, Foldby, 11d, m.fl., Postvej 84, 8382 Hinnerup.

Godkendelsen er betinget af at vilkårene overholdes.

Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse af anlægget Postvej 84 og produktionen med CHR nr. 96653.

Miljøgodkendelsen omfatter en godkendelse af alle ejede og forpagtede arealer under den samlede bedrifts

CVR nr. 89099153.

Herudover er der indgået aftaler om afsætning af gylle til Thorsø biogasanlæg, som afsætter alt gyllen uden

for bedriftens egne arealer.

.

Vilkårene i godkendelsen sikrer tilsammen, at udvidelse og drift af husdyrbruget Postvej 84, 8382 Hinnerup

kan ske uden at virke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning,

flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen har Favrskov Kommune lavet en miljøteknisk redegørelse

og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse, herunder

de stillede vilkår.

Udkastet til miljøgodkendelse er udarbejdet baggrund af ansøgning nr. 10835, version 8 genereret

den 8. november 2011.

Der er desuden indhentet supplerende oplysninger. Miljøgodkendelsen vedrører etablering og drift i forhold

til husdyrgodkendelsesloven. Det er vigtigt at understrege, at tilladelse og godkendelse, der vedrører anden

lovgivning, skal indhentes særskilt.

1.2 Ikke teknisk resumé

Ansøgningen

Favrskov Kommune har den 10. december 2008 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af ejendommen

Postvej 84. Der er krav om godkendelse, idet ansøger ønsker, at udvide husdyrholdet fra 42,69 DE til 253,2

DE.

5

More magazines by this user
Similar magazines