12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Postvej 84, 8382 Hinnerup

favrskov.dk

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Postvej 84, 8382 Hinnerup

Dyretryk:

Da den producerede husdyrgødning ikke bruges ejendommens arealer vil arealerne få et husdyrtryk 0

DE (1 DE lig med 100 kg N) efter de nye regler om beregning af dyreenheder (bek. nr. 717 af 20/07/2009).

Dyretrykket i ansøgt drift formindskes således fra 1,4 DE/ha i nudrift til 0 DE/ha i ansøgt drift.

Lugt

Det nye staldanlæg placeres vest for Foldby. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er ejendommen Enemærket

2 beliggende ca. 210 meter sydøst for den nye stald (korteste afstand). Nærmeste samlede bebyggelse

Tinning, er beliggende ca. 1400 meter nord for staldanlægget (korteste afstand).

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 635 m. Konsekvensområdet vil sige det

område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes at være til gene

for omkringboende.

Anlægget overholder de lovbestemte lugtgenegrænser for nærmeste enkelt bolig, samlet bebyggelse og by.

Bedste tilgængelige teknik

Der etableres gyllekøling i alle staldafsnit. Søer og smågrise fasefodres og der foretages foderoptimering for

søerne ift. fosfor, således at søernes foder ikke vil overstige 137 gram råprotein pr. FE.

Natur og Ammoniak

Udvidelsen medfører en meremission fra anlægget ca. 1.711,62 kg N/år således at den samlede emission

bliver i alt ca. 2.937,04 kg N/år.

Natura 2000

Anlægget ligger 14 km fra Natura 2000 området Bjerre og Haslund Skove (H229). Ammoniakemissionen fra

anlægget vurderes, grund af den store afstand, derfor ikke at være til skade for habitatområdet.

§ 7 naturtyper:

Anlægget er ikke beliggende indenfor bufferzone iht. Husdyrgodkendelseslovens § 7. Nærmeste område,

som udløser NH3 bufferzone, er beliggende 2.800 meter øst for anlægget.

§ 3 beskyttet natur:

Inden for en radius 1.000 meter fra anlægget er der 10 mindre § 3 beskyttede vandhuller (alle Bmålsatte),

1 § 3 beskyttet og B1-målsat vandløb Norring Møllebæk samt 5 § 3 beskyttede og B-målsatte enge

eller moser.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at udvidelsen kan gennemføres uden væsentlig mervirkning af

ammoniakfølsom natur.

Grundvand

Markerne og anlægget ligger indenfor et område med en vedtaget indsatsplan til sikring af drikkevandet:

Indsatsplan Ristrup. Ifølge Indsatsplanen må nitratudvaskningen ved udvidelser af husdyrbrug ikke øges og

ikke må overskride 50 mg nitrat/l – beregningsusikkerheden.

7

More magazines by this user
Similar magazines