På tur med Gunlög - Svendborg kommune

svendborg.dk

På tur med Gunlög - Svendborg kommune

tur med

Gunlög

Nr. 2 · august 2009 · 8. årgang


Udgivet af:

Svendborg Kommune

Rådhuset, Ramsherred 5

Bladet fås på cd.

Ring 6223 3020

Kan også ses på

www.svendborg.dk

Vælg borger, kultur og fritid,

ældreaktiviteter

Redaktion

Birgit Pedersen (ansvarsh.)

Tlf. 6223 3020

birgit.pedersen@svendborg.dk

Birgit Jensen

Tove Tang Thomsen

Hans Jørn Hansen

Margit Lolk

Britta Koch

Marianne Mølsted

Forside

Forrest Skipper Jens Christensen,

tv. Flemming Holme,

th. Jørgen Wienigk

Foto: Margit Lolk

Næste nummer udkommer

Uge 1 2010

Sidste frist for indlæg:

1. nov. 2009

+ ugeavisen 30. sep. 2009

Oplag

12.800 stk.

Lay-out

Tegnestuen1.dk

post@tegnestuen1.dk

Tryk

TrykTeam

Grønnemosevej 13

5700 Svendborg

Tlf. 6221 3721

Annoncer

D3-Reklame a/s

Tlf. 6254 1708

post@d3-reklame.dk

S. 4

Sydfynsk Hospice

S. 22

Ud af isolation

og få inspiration

Kære læser ....................... s. 3

Sydfynsk Hospice............ s. 4

Gunlög ............................. s. 6

Rådgivning for kræftpatienter

og pårørende ................... s. 8

Det sker ............................ s. 9

Biograftilbud ................... s. 10

Muslingetur ..................... s. 11

Idræt og motionstilbud ... s. 14

Skema over idræt ............ s. 15

Indholdsfortegnelse

S. 6

Gunlög

S. 26

Brug hovedet

- brug cykelhjelm

Foreninger og klubber .... s. 19

Ud af isolation ................. s. 22

Skepsis blev vendt........... s. 24

Brug hovedet ................... s. 26

Ældrerådsvalg ................. s. 27

Aktivitetscentre .............. s. 28

Hjemmebesøg ................. s.29

Fynbo skabte hjemmeside . s. 30

Hvem tager sig af hvad ....... s. 32


Leder

AF BIRGIT PEDERSEN

Kære læser

Nyt blad – nye muligheder, oplevelser,

udfordringer og måske indsigter.

Det er mit håb, at du lader dig

inspirere, og får lyst til at melde dig

under fanerne. Uanset om det er

for at nyde – for at yde eller måske

lidt af begge dele. Et aktivt liv giver

nemlig overskud og glæder.

For mange er seniortilværelsen

et nyt kapitel, hvor der åbnes nye

døre til nye muligheder. Ligegyldigt

Værd at vide:

Impulser omdeles

automatisk til alle

pensionister i

kommunen og...

2009

- tværs

af generationer

Nr. 1 · januar 2009 · 7. årgang

Personer mellem 60- og folkepension kan

få bladet ved at tilmelde sig ordningen, der

er gratis. Så hvis du kender nogen mellem

60-65 år som ikke får Impulser, kan du

hjælpe med at gøre dem opmærksom på

Impulsers eksistens.

De kan tilmelde sig ordningen ved at

udfylde en tilmeldingsblanket i Borgerservice

eller ved at kontakte kulturkonsulent

Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020

hvad vi vælger at tage fat i, er det

afgørende, at der er en ide´ med

det vi gør - at det giver mening. For

mange er glæden ved at gøre noget,

der har nytteværdi og betydning for

andre det, der giver livet mening.

Forskning viser, at det ydermere er

med til at stimulere vores ”lykkehormoner”,

så det må siges at være

optimalt - alle får noget ud af det.

Der er da også mange seniorer, der

bidrager til fællesskabet for eksempel

ved frivilligt og ulønnet at stille

deres faglige og personlige kvalifikationer

til rådighed i forskellige

sammenhænge. Derfor så mange

tilbud.

Flere af artiklerne handler indirekte

om denne frivillighed. En

ihærdig gruppe arbejder på, at få et

Hospice oprettet på Sydfyn. Andre

arbejder som frivillige med kræftrådgivning.

Frivillige har i flere år

arbejdet med renovering af skibet

Gunlög, og der er en opfordring

til at engagere sig i Ældrerådet,

som er frivilligt arbejde på politisk

niveau.

I bladet kan du også læse stærke

personlige beretninger fra repræsentanter

fra en mindretalsgruppe

– førtidspensionister. Det giver

stof til eftertanke – på den gode

fremadrettede måde. Vi har alle et

ansvar – og kan gøre en forskel.

God læsning

EFTERLYST

Læs mere på side 27

Impulser 2/09

3


Initiativgruppe vil bane vejen for

Sydfynsk Hospice

I et års tid har en initiativgruppe på Sydfyn arbejdet for oprettelsen af et hospice.

Den 14. januar 2009 blev der oprettet en støtteforening for Hospice Sydfyn.

AF BIRTE WESTH

At få etableret et hospice er en

stor opgave. Først og fremmest skal

Støtteforeningen indsamle 300.000-

500.000 kr., fordi et sådant beløb

kræves for at kunne få anerkendt

en selvejende institution, som skal

drive et hospice.

Denne stamkapital tilvejebringes

dels ved medlemskontingent, og

medlemsskaren er på knapt 5

måneder nu på ca. 550 personer, og

dels ved donationer fra private og

virksomheder, ligesom der søges

diverse fonde. Formuen er p.t. på

85.000 kr., så der er stadig lang vej

til 500.000 kr.

Når vi har samlet denne kapital, og

den ”selvejende institution Hospice

Sydfyn” er etableret, skal der vælges

en bestyrelse, som kan arbejde

med selve det at oprette et hospice.

Stamkapitalen skal bl.a. bruges til

projektbeskrivelse, advokatbistand

og revisorbistand.

Regionsrådet er meget positiv

overfor tanken om et hospice på

Sydfyn, og det forventes, at det vil

indgå en driftsaftale med et hospice

på Sydfyn, når det er etableret forhåbentlig

i 2011. Alle hospicer har

driftsoverenskomst med den region,

hvori det ligger, og det koster

4 Impulser 2/09

ca. 21 millioner kr. årligt at drive et

hospice til 12 beboere. At bygge et

hospice koster 40-50 millioner kr.

Så der er brug for din støtte

Støtteforeningens formål er:

1. at arbejde for oprettelsen af et

Hospice Sydfyn som en selvejende

institution for området:

Fåborg/Midtfyn, Nyborg,

Svendborg, Ærø og Langeland.

2. at indsamle økonomiske midler

til hospiceprojektet ved en frivillig,

social og praktisk indsats.

3. at udbrede kendskabet til

hospicetanken.

Hospice betyder herberg, og ordet

har siden 1200-tallet været brugt

om herberger på klostre. Nyere

tids første hospice åbnedes 1967 i

London efter

19 års forarbejde.

Det var

Dame Cicely

Sounters, som

var sygeplejerske

og siden

uddannede sig

til læge, som

indsamlede

midlerne til det

første hospice,

Sct. Christophers

Hospice i

London. Hun

havde været

forelsket i en

kræftpatient,

som døde i

1947, og ham

havde hun

lovet at arbejde

for bedre forhold for døende. Selv

døde hun i 2005.

et hospice har personalet det

fælles mål at yde døende medborgere

hjælp til en værdig afsked

med livet – i gode, rolige omgivelser

og med omsorgsfuld og smertefri

pleje. Desuden ydes der støtte til

den døendes pårørende før og efter

tabet.

Under opholdet skal der være plads

til de pårørende, - også til børn.

et hospice dør langt de fleste af

kræft, fordi denne sygdom giver

den mest forudsigelige restlevetid.

Andre kategorier kunne være forskellige

sclerosetyper, hjerte-lungesygdomme

og AIDS. Den gennemsnitlige

opholdstid er 3-4 uger.


Af og til opleves det, at den døende liver op i en kort

periode, når hospiceopholdet er påbegyndt. Det kan

skyldes, at den syge nu får en optimal pleje, omsorg

og smerte-lindring, men en medvirkende årsag kan

også være, at en voldsom belastning for familien lettes

og den syge lettes for en bekymrende byrde.

12 pladser den ideelle størrelse

Man har erfaring for, at en ideel hospicestørrelse er

på 12 hospicepladser, fordi det passer godt med at

skabe en rolig, hjemlig atmosfære og en hensigtsmæssig

personaleanvendelse. Plejepersonalet består af

sygeplejersker, læger, socialrådgiver, fysioterapeut,

ergoterapeut, evt. musikterapeut, ligesom der er

tilknyttet psykolog og præst.

Desuden er der tilknyttet en stab af frivillige til forskellige

opgaver, til stor glæde og nytte for hospicet.

Tilbud om en hospiceplads gælder personer:

- der har en uhelbredelig sygdom med deraf følgende

komplekse symptomer af fysisk, psykosocial

og åndelig art,

- der skønnes at have kort levetid tilbage,

- der har forstået situationen og selv ønsker at

komme på hospice,

- der vurderes til ikke at virke forstyrrende på

hospicets andre døende.

Det skal fremhæves, at et ophold på hospice er

gratis for den syge.

Medlemsskaren må meget gerne, - meget hurtigt -

vokse til et par tusinde.

Vi har fået lavet et smukt logo, skabt af billedmager

Birthe Einer-Jensen, forestillende et blomstrende træ

med en hvid due i toppen og en stige op i træet, og med

en fortsættelse op i himlen. Af logoet har vi fået lavet

dobbelte postkort, som sælges i SAK’s kunstbygning.

vores hjemmeside www.hospicesydfyn.dk kan

man tilmelde sig foreningen.

Kontingentet er for et år:

Enkeltmedlemskab: 100 kr.

Par - medlemskab: 150 kr.

Man kan betale direkte til Danske Bank el. via netbank.

Kom og hør om hospicetanken og planerne om et på

Sydfyn ved pens. læge Birte Westh. Pens. lærer Jytte

Goos vil fortælle en personlig beretning om, hvordan

hun som pårørende oplevede omsorgen og plejen på

et Hospice.

Arrangementet der er gratis holdes i Aktivitetshuset

Skallen, Møllergade 99, Svendborg

torsdag d. 22. okt. kl. 14 - 16

Tilmelding til kultur- og fritidsafd. på tlf. 6223 3020

senest 9. okt. 2009

LIVET ER VÆRD AT HØRE PÅ

Med et høreapparat får du livskvaliteten tilbage

PRØV GRATIS ET HØREAPPARAT

- og oplev hvordan det er at få hørelsen igen!

www.dkhc.dk

CHARLOTTENLUND, Jægersborg Allé 18

ESBJERG, Strandbygade 15-17

FAABORG, Herregårdscentret 104

HADERSLEV, Storegade 33

HELSINGØR, Hovedvagtsstræde 7

HOLBÆK, Smedelundsgade 43

HORSENS, Allégade 2

KOLDING, Slotsgade 8-12

KØBENHAVN, Esplanaden 24

MIDDELFART, Jernbanegade 75

LIGE NU

GRATIS DISKRET

HØREAPPARAT*

*for det offentlige tilskud på 6010,- pr. høreapparat

NYBORG, Nørrevoldgade 33

NÆSTVED, Ringstedgade 27A

ODENSE, Nørregade 71

ODENSE, Rosengårdcentret

SVENDBORG, Vestergade 153

SØNDERBORG, Perlegade 1

VIBORG, Gravene 28

ÅRHUS, Valdemarsgade 32

AABENRAA, Borgmester Finks Gade 4

AALBORG, Maren Turis Gade 5

RING OG BESTIL TID PÅ 70 230 560

Impulser 2/09

5


Gunlög - frivilliges indsats

AF MARGIT LOLK

I Svendborg Havn ved Sejlskibsbroen

ligger en flot 113 år gammel

kapsejler ”Gunlög”. Skibet og dets

nyere historie historie er endnu et

eksempel på et af de mange projekter

i Svendborg Kommune, som

havde været umuligt at gennemføre,

hvis ikke frivillige ildsjæle havde

taget sagen i egen hånd og i næsten

fire år lagt masser af kærlighed, sved

og ”tårer” samt al deres fritid i arbejdet

med renoveringen af den 113

år gamle lystyacht Gunlög. Hun tilhører

Blindes Sejlklub og ligger nu

flot ved Sejlskibsbroen i Svendborg

Havn, hvor man hver onsdag fra kl.

13 kan komme ombord, hvis der da

ikke lige er arrangeret sejlads.

Ombord på Gunlög

Jeg så hende straks, da jeg nærmede

mig Sejlskibsbroen. Solen skinnede

og hun lå der slank og smuk i det

spejlblanke vand med Baagøe og

6 Impulser 2/09

redder 113-årig kapsejler

Blindes Sejlklub overtog i 2000 Gunlög og har nu

fuldstændig renoveret den gamle dame

Ribers gamle bygninger i baggrunden

– en fantastisk kulisse på en

vindstille dag.

Da jeg stod på broen og kiggede

ned på Gunlög, tænkte jeg, at det

er da helt utroligt, at blinde og

svagtseende kan komme ombord,

når jeg, som har et nogenlunde

normalt syn, føler mig usikker ved

at skulle ”springe” fra broen og

ned på den smalle stævn, hvor der

end ikke er plads til, at fødderne

kan stå ved siden af hinanden. Der

var heldigvis hjælp at hente, idet

to af de frivillige på projektet Jens

Christensen, som også er Gunlögs

skipper og Flemming Holme samt

ét af medlemmerne Jørgen Wienigk

var ombord. De kom mig til undsætning

ved at hale skibet tættere

på broen, og give mig en hånd, så

jeg nu kunne træde ombord.

Det var en helt speciel fornemmelse

at sidde der på det gamle

skib omgivet af de store træskibe,

det var for mig ”landkrabbe”, som

at træde ind i en helt anden verden,

jeg er jo kun vant til færgen Højestene.

Jeg fik en ”rundvisning” i kahytten

med kabyssen og køjepladserne.

Mens jeg nød kaffen fortalte

de tre ildsjæle med stolthed om det

store arbejde med istandsættelsen,

som de havde været en del af. De

fortalte om arbejdsgangen ved

sejladserne, hvor der altid skal være

to seende ombord. De mangler

seende besætning (se nedenfor).

mit spørgsmål, om arbejdet nu

var helt færdigt, svarede skipper

Jens, at der jo hele tiden vil være

noget, som trænger til en kærlig

hånd, hvorefter han fortsatte det

arbejde han var i gang med, da jeg

kom. Jeg blev galant hjulpet fra

borde en dejlig oplevelse rigere.


En stolt og glad formand

Det var en glad og stolt formand

for Blindes Sejlklub, Bent Størup,

der i efteråret 2008 kunne meddele,

at istandsættelsen af Gunlög var

færdig og foreningen nu havde fået

deres eget klubskib. Det blev søsat

onsdag den 3. september 2008.

Fortid og fakta

Gunlög er bygget på Liljeholmværftet

i Stockholm i 1896 til familien

Blixen efter tegninger af skibskonstruktør

Axel Nygren. Der blev kun

søsat denne ene. Hun er en smuk

lang og slank båd, som er bygget

som lystfartøj og kapsejler og har

igennem 113 år været brugt til

mange forskellige formål.

Længde: 14,3 meter, bredde: 2,88

meter, dybgang: 2,0 meter, Bermudarig:

65 kvm., motor Yanmar 29 hk,

5/7 køjepladser.

I 1999 var Gunlög ejet af en tysker,

som mente, at båden var bevaringsværdig,

men da han ikke selv kunne

fortsætte vedligeholdelsen henvendte

han sig til Danmarks Museum

for Lystsejlads på Valdemars Slot.

Her mente man dog ikke, at kunne

løfte opgaven og da Gunlög heller

ikke var bygget i Danmark blev

svaret et nej.

Blindes Sejlklub overtager Gunlög

Bent Størup fortæller, at Lauge

Damstrup fra Palnatoke Charter,

som Blindes Sejlklub sejlede meget

med, gav dem ideen til at overtage

Gunlög, og i 2000 blev hun så

hentet i Flensborg - en foræring fra

ejeren til kredsen, som havde stiftet

foreningen ”Gunlögs Bevarelse”.

Det stod hurtigt klart, at båden

trængte hårdt til vedligehold, da

man hele tiden skulle lænse under

sejladsen. I 2001 blev der på Ring

Andersens Træskibsværft udskiftet

nogle bolte og spanter, men allerede

i 2002 var man klar over, det

ikke var nok.

Arbejdet går i gang

Mange gode kræfter gik nu sammen

om projektet til bevarelse

af Gunlög, og der blev i Impulser

efterlyst efterlønnere og pensionister

med en håndværkeruddannelse,

som havde lyst til at arbejde

frivilligt på en større istandsættelse

af Gunlög. Der var flere, der meldte

sig og man kunne gå i gang med

den første praktiske opgave, som

var at fjerne de sidste malingsrester

og slibe klædningen så ren, at man

kunne bedømme hvilken stand hun

var i. Det viste sig, at der skulle

skiftes en del af klædningen. Vi

blev sammen med fagfolkene enige

om at beklæde skibet med glasvæv,

hvilket ville sikre, at det blev

tæt og vedligeholdelsen fremover

ville blive minimal, fortæller Bent

Størup. Gunlög blev på rekordtid

beklædt med kraftige måtter og

epoxy, hvorefter vi flyttede hende

til en vinterplads hos K-Marine i

Svendborg. Der blev her bygget

et vintertelt omkring skibet. Bent

Størup fortæller også, at jo mere de

arbejdede på Gunlög, jo mere stod

det dem klart, at de ville gennemføre

en gennemgribende istandsættelse

og ikke gå på kompromis eller

vælge ”nemme” og midlertidige

løsninger.

Udover den frivillige arbejdskraft,

hvor tre personer Bent Størup, Jens

Christensen og Markus Bjarnason

fulgte projektet helt til dørs, har

man modtaget økonomisk støtte

fra Dansk Blindesamfund, som var

hovedsponsor ved istandsættelsen,

ligesom Friluftsrådet og mange

andre har ydet tilskud.

Velkommen ombord

Nu glæder man sig i Blindes Sejlklub

til, at byde velkommen til sommerens

mange togter. Gunlög har

allerede været en tur Fyn rundt for

at afprøve om alt fungerede og kan

meldes fuldstændig klar til afgang.

Tilmelding og yderligere information:

Bent Størup, tlf.: 29 20 22 61.

Gunlög søger frivillige

gast/hjælper

Blindes Sejlklub har planlagt en

række togter i løbet af sæsonen og

har brug for seende gaster/hjælpere.

Besætningen vil bestå af mindst 2

seende – skipper og bedstemand/

gast samt 3-5 synshandicappede

sejlere. Alle indgår i sejlprocessen

og er med i alle de praktiske gøremål

ombord.

Lystyachten Gunlög er hjemmehørende

ved sejlskibsbroen i

Svendborg og har ”Åbent Skib”

hver onsdag fra kl. 13, hvis der ikke

er en sejlads.

Kunne du tænke dig, at være med,

så kontakt: De blindes Sejlklub

v/ formand Bent Størup,

Tlf.; 2920 2261,

e-mail: bs@galnet.dk

Impulser 2/09

7


Ny rådgivning for kræftpatienter

og pårørende i Svendborg

Efter 40 år som sygeplejerske hjælper Linda Hørmann, Thurø og mange

andre frivillige nu kræftpatienter og pårørende i Svendborg

AF LONE zILSTORFF

Pressemedarbejder ved Kræftens bekæmpelse i København

I Svendborg tilbyder frivillige fra

Kræftens Bekæmpelse bl.a. rådgivning,

hjemmebesøg og fysiske

aktiviteter.

I sine over 40 år som sygeplejerske

har Linda Hørmann fortrinsvis arbejdet

med kræftramte, og selv om

hun nu er gået på efterløn, er hun

stadig parat til at øse af sin store

viden og erfaring for at hjælpe både

patienter og pårørende. Derfor er

hun ofte at finde i Kræftens Bekæmpelses

rådgivning i Svendborg,

der drives af frivillige.

Arbejdet som frivillig betyder meget

for mig, siger Linda Hørmann,

der for halvandet år siden vendte

hjem til Thurø efter mange års

arbejde inden for hospitalsverdenen.

Senest i København, hvor hun

arbejdede som ledende oversygeplejerske

på den palliative afdeling

på Bispebjerg Hospital. En afde-

8 Impulser 2/09

Linda Hørmann foran rådgivningen

ling, der varetager den lindrende

behandling af uhelbredeligt syge

og døende kræftpatienter - også

af de patienter, der foretrækker at

tilbringe deres sidste tid hjemme.

Stadig flere foretrækker jo at dø

hjemme i egne vante omgivelser, siger

Linda Hørmann, der stadig er lige

så optaget af at forbedre forholdene

for kræftpatienter og deres pårørende,

som hun har været i sine erhvervsaktive

år.

Team-arbejde

Bag Frivillig Rådgivningen i Svendborg

står et team af ildsjæle med vidt

forskellig baggrund. Mange af de

frivillige lever selv med en kræftsygdom,

andre har sygdommen tæt

inde på livet. Nogle har som Linda

Hørmann arbejdet inden for sundhedssystemet,

mens andre kommer

med en helt anden baggrund.

De frivillige får støtte af professionelle

rådgivere i Kræftens Bekæmp-

else. Derfor er det muligt at tilbyde

individuelle samtaler, eventuelt

hjemmebesøg eller etablering af

kontakt til ligestillede, ligesom der

arrangeres kurser for kræftramte,

som derved kan få styrket deres

livskvalitet. Også igennem tilbud

om at deltage i et motionshold kan

kræftramte få en bedre hverdag.

Kontakt

Linda Hørmann har som frivillig

valgt at tage vagter i rådgivningskontoret

i Brogade 35 og hjemmebesøg

hos kræftramte og deres

pårørende.

Det er vigtigt, at vi også kan komme

hjem til patienter eller til deres

efterladte. Mange er så medtaget,

at det kan føles uoverskueligt at

skulle begive sig ud af boligen for

at tage ind til rådgivningen i Svendborg.

Men så kommer vi gerne ud til

dem, ligesom vi kan holde kontakt

på telefon, siger Linda Hørmann.

Frivillig Rådgivningen har åbent

hver tirsdag kl. 10-12

og torsdag kl. 17-19.

Adresse: Brogade 35 Svendborg

(gennem porten)

Tlf. 2398 0695 (i åbningstiden)

E-mail: cancer-svbg.hotmail.com

Læs mere

www.cancer.dk/svendborglokal


Det sker i Svendborg kommune

Birgit Pedersen,

Kulturkonsulent

Træffes på

tlf. 6223 3020

birgit.pedersen@svendborg.dk

Birthe Bergmann

Senioridrætsleder

Træffes på

tlf. 6223 3019

birthe.bergmann@svendborg.dk

Ta’ ud og gem

Vi har kontor på Rådhuset,

Ramsherred 5,

Kultur og Fritidsafd.

2. sal. Indgang C

Arrangementer · Arrangementer

FYNBOERNE

– en gruppe fynske malere født midt i det 18. århundrede

Onsdag den 2. september kl. 14 - 16

Jørgen Threms fortæller om Johannes Larsen, Fritz

Syberg, Peter Hansen og Jens Birkholm. Hvem var de,

hvor kom de fra, hvordan var deres kunstneriske uddannelse

og løbebane.

Hvis der er interesse for det, vil foredraget være det

første i en række, ligesom det fungerer som appetitvækker

til en tur til Fåborg Kunstmuseum.

Arrangementer

Kræftens Bekæmpelse

i efteråret 2009

Tirsdag 27/10, kl. 19.00 - 21.00

Foredrag v/repræsentant fra lungekræft foreningen

Torsdag 19/11, kl. 19.00 - 21.00

Foredrag om rehabilitering efter kræftbehandling

Brystkræftgruppen har følgende arrangementer:

Mandag 24/8, kl. 19.00 - 21.00

Samværsaften for brystopererede

Mandag 28/9, kl. 17.30 - 19.30

Aften med Matas og Lancome

Mandag 25/10, kl. 19.00 - 21.00

Foredrag ”Mindfulness” v./Agneta Timotej

Mandag 23/11, kl. 19.00 - 21.00

Samværsaften for brystopererede

Mødested Kræftrådgivningen Brogade 35 Svendborg

Arrangementerne vil blive annonceret i dagspressen

Der er også planer om at arrangere tur til Johannes

Larsen museet i Kerteminde.

Hvor: Kunstbygningen SAK, Vestergade 27

Pris: kr. 50 kr. incl. kaffe og brød.

Medlemmer af SAK 25 kr.

Tilmelding til SAK på tlf. 6222 4470 eller på

mail sak@sak.dk

Arr. Kultur- og fritidsafdelingen, FO og SAK

Læs også om Hospicearrangementet på side 5

De Handicappedes Idrætsforening

for Svendborg og omegn

Foreningen har mange gode tilbud

for handicappede i alle aldre

Aktiviteter:

• Svømning, Ridning, Specialgymnastik for personer

med parkinson, gigt, senskadede,

• Bowling, Bueskydning, Badminton, Sejlads, Boccia og

Goalball. Der lægges vægt på et godt socialt samvær, og

derfor står foreningen også for mange spændende arrangementer

fra bingo til udflugter. Man kan deltage uanset

handicap og har man specielle ønsker taler vi om det.

Medlemskontingent:

200 kr. om året for aktivt medlemsskab og 125 kr. for

passivt medlemskab.

Du kan hente en folder i borgerservice eller ringe til

formanden Erik Madsen på tlf. 6220 6907.

Kom og vær med

Impulser 2/09

9


Det sker i Svendborg Kommune

Efterårets biograftilbud

til seniorer og førtidspensionister - nu også film mandag eftermiddag

Mandag den 5. oktober

eller tirsdag den 6. oktober

Slumdog millionaire

Mandag den 19. oktober

eller tirsdag den 20. oktober

Kærestesorger

Mandag den 2. november

eller tirsdag den 3. november

Vicky Cristina Barcelona

Mandag den 16. november

eller tirsdag den 17. november

Den du frygter

Mandag den 30. november

eller tirsdag den 1. december

Engle og dæmoner

10 Impulser 2/09

Vi har på ny nået et punkt, hvor vi skal udvide med endnu en forestilling

for at sikre plads til alle. (så er vi oppe på 863 pladser pr. film – det er da

fantastisk).

Derfor vil jeg gerne opfordre nye læsere og jer, der ikke fik billetter i sidste

sæson til at melde jer under fanerne – og tag endelig naboen med - så

vi kan sikre en fornuftig belægning – og dermed fortsat holde prisen nede.

Filmene vises i Scala i dagtimerne på følgende tidspunkter:

Mandag formiddag kl. 10.15 (store og lille sal)

Mandag eftermiddag kl. 13.30 (store sal) OBS: Nyt tilbud

Tirsdag eftermiddag kl. 13.30 (store og lille sal)

Du kan hente et program med filmomtale i Borgerservice og i filialerne

Vi sælger kort til sæsonens 5 film samlet

Pris: 160 kr. for 5 film. Man kan max. købe til 4 personer og der betales

kontant eller med check.

Hvis der af helbredsmæssige grunde er behov for særlige hensyn, kan der

forhåndsreserveres billetter ved henvendelse til Birgit Pedersen på tlf.

6223 3020 – inden billetsalget starter.

Salg af kort til filmvisning mandage foregår

Mandag den 21. september – først sælges til formiddagsforestillingen efter

følgende model:

9.45 - 10.00: Dørene åbnes og alle får et nummer – lod ved indgangen

(kun 1 lod pr. husstand)

Hvert lod giver ret til at købe 4 abonnementskort. Folk

der kommer senere end kl. 10 må vente og se, om der er

billetter i overskud, når salget er slut.

Kl. 10: Billetsalget starter:

Lodtrækning afgør hvilke numre der ekspederes.

Salg af kort til den ekstra filmvisning mandag eftermiddag:

Kl. 12.00 – 12.15: Udlevering af lodder.

Ellers samme procedure som ovenfor

Kl. 12.15: Billetsalget starter

Salg af kort til tirsdagsfilm foregår

Tirsdag den 22. september. Dørene åbner 9.45 – billetsalg starter kl. 10.00

Procedure som ovenfor.


ug – med blåmuslinger på line i det sydfynske

øhav. Muslinger er fødevarer af høj

kvalitet og produceres ud fra bæredygtige og

miljøskånsomme principper, der har positiv

effekt på havets økobalance. Alt det fortæller

Mads os om, og vi er med til at hale mus-

Søndag linger op, og 6. senere september rense dem kl. inden 9-16 de

tilberedes som hvidvinsdampede blåmuslinger,

Muslingetur som vi nyder sammen. med smag

Der skal medbringes madpakke til frokost.

Den Vi - en mødes gamle rigtig ved skonnert cittaslow Maritimt ”Chimera”, Center. oplevelse der tidligere

har sejlet til og fra Christiansø sejler os den

smukke tur til Lunkebugten. Her venter Mads

på os. Han er fra Sydfynske Linemuslinger

ApS, som driver et kommercielt muslingebrug

med blåmuslinger på line i det sydfynske

øhav. Muslinger er fødevarer af høj

kvalitet og produceres ud fra bæredygtige og

miljøskånsomme principper, der har positiv

effekt på havets økobalance. Alt det fortæller

Mads os om, og vi er med til at hale muslinger

op, og senere rense dem inden de

tilberedes som hvidvinsdampede blåmuslinger,

som vi nyder sammen.

Det sker i Svendborg Kommune

Der skal medbringes madpakke til frokost.

Vi mødes ved Maritimt Center.

Tilbud til seniorer i selskab

med børne- /oldebørn – egne eller lånte

Søndag den 6. september kl. 9 - 16

Pris: 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn.

Billetter: Tilmelding og reservation af billetter: ring

til kultur- og fritidsafd. på tlf. 6223 3020

Arr: Kulinarisk Sydfyn i samarbejde med Cittaslow i

børnehøjde

Søndag 6. september kl. 9-16

Muslingetur med smag

Den gamle skonnert ”Chimera”, der tidligere

har sejlet til og fra Christiansø sejler os den

smukke tur til Lunkebugten. Her venter Mads

på os. Han er fra Sydfynske Linemuslinger

ApS, som driver et kommercielt muslingebrug

med blåmuslinger på line i det sydfynske

øhav. Muslinger er fødevarer af høj

kvalitet og produceres ud fra bæredygtige og

miljøskånsomme principper, der har positiv

effekt på havets økobalance. Alt det fortæller

Mads os om, og vi er med til at hale muslinger

op, og senere rense dem inden de

tilberedes som hvidvinsdampede blåmuslinger,

som vi nyder sammen.

Der skal medbringes madpakke til frokost.

Vi mødes ved Maritimt Center.

tænder med tryghedsgaranti

Tandproteser med 5 års garanti. Det

skåler vi på. Sker der noget, bliver vi

hjulpet gratis over hele landet på

nærmeste tandprotetikeren klinik.

Oveni har vi tegnet et abonnement, som

dækker både al fremtidig vedligeholdelse

og endda helt nye tænder, når og hvis

vi får behov for det. – aldrig mere store

udgifter til tænder. Det er tryghed..!

Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3 B, svendborg

Tlf. 62 21 54 03

5 års garanti på nye tandproteser og

finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.

www.tpt.dk

Impulser 2/09

11


Det sker i Svendborg Kommune

”Mødestedets” efterårs-program er i støbeskeen

og vil til kommende sæson atter

byde på en række spændende temaer.

Målgruppe:

For mennesker, der befinder sig i ”Den

tredje alder.”

Altså fra et aktivt arbejdsliv til en hverdag

med mere tid til at dyrke såvel

hidtidige som nye interesser.

Det er her ”Mødestedet” kommer ind

i billedet ved at kunne tilbyde en bred

Strammelse Brugerlaug

Madsegyden 29,

Tåsinge, tlf. 6254

1004

strammelse@pc.dk

Huset der ikke kun

er for pensionister er åbent for medlemmer hver

dag fra kl.08.00 til 12.00

samt de tider, der er angivet i vores program.

Vi holder også åbent på enkelte søndage.

Der er mulighed for at benytte træ, metal, keramik-værkstederne

og at arbejde sammen med

andre medlemmer, det være sig restaurering

af møbler, fremstilling af nye ting, trædrejning,

stenslibning, vævning, syning, EDB, smykkefremstilling,

bogbinding og hvad man ellers kan

ønske sig.

Der er en leder på hvert hold, der yder vejledning,

men ikke undervisning.

Du kan også være med til at spille billard,

petanque eller kort.

Vi har sangeftermiddag den sidste fredag i hver

måned.

Vi arrangerer også udflugter og rejser.

Et medlemskab koster kun 150 kr. årligt.

12 Impulser 2/09

Seniorhøjskolen ”Mødestedet”

Kirkegade 26, 5884 Gudme

vifte af temaer inden for sang, musik, foredrag og rejsebeskrivelser

krydret med lysbilleder og diasshow.

Alt dette bidrager med gode momenter i ens hverdag.

Alt foregår i et folkeligt og socialt lag og samvær med indlagt kaffepause.

Arrangementerne i efteråret løber over 11 onsdage af 3 timers varighed

fra 13 - 15.45.

Man kan deltage ved at løse sæsonkort eller at betale for de gange,

man ønsker at deltage.

Kom og vær med i ”Mødestedets” aktiviteter, og glem ikke at fortælle

din nabo om dette tilbud.

Der er faciliteter for handicappede.

Tilmelding og øvrig information kan rettes til leder af ”Mødestedet,”

Holger Andreassen på tlf. 2386 1869, el. 6225 1806.

Kursusfolder vil kunne ses på bibliotekerne.

Kursusprogram vil også være at finde under

LOF-Sydfyns hjemmeside www.lof.dk/sydfyn

hvorfra direkte tilmelding kan ske.

Svendborg Seniorakademi

Ørkildsgade 21, 1 sal, Svendborg

Kontortid: mandag til fredag

kl.12 - 14

Telefon: 6222 1767

seniorakademiet@mail.dk

www.seniorakademiet.dk

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger

til kurser pr. mail

Igen i år åbner Seniorakademiet med

et væld af gode tilbud. Vi spænder vidt lige fra undervisning

i EDB på både højt og lavt niveau til undervisning

i engelsk, fransk og spansk; på spansk starter vi i år et

begynderhold. Ud over det har vi 4 velfungerende litteraturhold

og ikke at forglemme vores 2 kulturgrupper

som foretager udflugter til interessante steder i omegnen.

Slægtsforskning og opera gør vi også i som vi plejer, og

som noget helt nyt laver vi i år en ”Wagner-uge” i uge 42 i

efterårsferien, hvor Kirsten Jørck vil gennemgå og vise på

storskærm udvalgte operaer af Wagner.

Vores årlige udflugt bliver i år til ”Den Gamle By i

Århus” i september måned. Vores program udkommer i

begyndelsen af august, hvor det bliver fremlagt på biblioteker

og andre relevante steder. Kontoret åbner den 3.

august kl.12.00, hvor vi sidder klar. Du er velkommen til

at ringe eller skrive til os og få programmet tilsendt. Har

du gode ideer til undervisning, og er der noget, du selv

kunne tænke dig at undervise i, hører vi meget gerne fra dig


Det sker i Svendborg Kommune

Seniorværkstederne

Ndr. Ringvej 18, Svendborg Tlf.6222 9569

Værkstederne har åbent mandag-fredag kl. 9-13

Kontortid EDB tirsdag 10-12

Kontortid andre forespørgsler fredag 10-13

Flere oplysninger på: www.seniorvaerkstederne.dk

Seniorværkstederne

- et aktivitetshus med flere afdelinger.

Som medlem kan man komme og arbejde i alle afdelinger,

så tit, man har lyst. Et helt års medlemskab

koster i 2009 400 kr. Melder man sig ind i efteråret

2009 koster det 200 kr. for resten af kalenderåret.

Værkstedsafdelingen har Snedkeri, som også har

maskine til trædrejning. Vi har maskinværksted og svejserum.

Her kan man istandsætte, reparere og fremstille

nyt til eget brug. Man skal selv medbringe alle materialer

og kan så benytte værkstedets maskiner. Der er

altid nøglevagter til stede, der kan vise til rette, men

man skal selv udføre arbejdet.

Møbelpolstring, hvor du kan få hjælp og vejledning til

at ombetrække møbler.

EDB afdeling med frivillige undervisere. Der er plads til

10 personer på hvert hold. Der undervises både nybegyndere

og let øvede samt i digital billedbehandling i

programmet Picassa. Hold både formiddag og eftermiddag.

Slægtsforskning for begyndere. Hold starter september.

Kreativt værksted. Stort lyst lokale, hvor flere grupper

arbejder samtidigt. Fremstilling af æsker beklædt

med stof, kort, papir, filtning, syning af trolde. Hvis

nogen har en god idé til nye tiltag og andre har lyst

Skallen

Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99

Tlf. 6220 1055, mellem 9 – 12

e- mail: skallen@nypost.dk

til det samme, så starter en ny gruppe. Vi laver ikke

det samme hele vinteren. Smykker, ler, patchwork,

blomsterdekoration og akvarel eller oliemaling har

faste ugedage. Værkstedet er i udvikling hele tiden,

medlemmernes ønsker og idéer sætter dagsordenen.

Vi har ingen lønninger, alt arbejde udføres frivilligt.

Vi har et stærkt socialt fællesskab og vi hygger os med

hinanden.

Musikafdeling. Mange seniorer har taget deres instrument

frem igen og vil gerne spille sammen med

andre.

Vi har derfor et husorkester, der spiller ved sociale

arrangementer og danseaftener, de har fast øvedag

fredag.

En anden gruppe spiller mandag eftermiddag.

Sociale arrangementer

Danseaften med fællesspisning, Sangaften, Bustur

hvert forår. Ålespisning i efteråret, Julefrokost

NYT - Vi har også spændende rejsetilbud, i

foråret 2010 - åbent for seniorer og pensionistgrupper

Vi kan tilbyde Operatur til Oslo med billet til

Richard Strauss ”Ariadne auf Naxos”

- eller hvad med en seniorcruise?

Alt sammen til fornuftige priser.

Arangeres i samarbejde med DFDS.

Kontakt Marianne Bager

tirsdage 10 – 12 tlf. 6222 9569

Åbent hus på Seniorværkstederne

Lørdag den 12. september kl. 10-13.

Aktivitetshuset Skallen er et kommunalt hus, som kan benyttes af

foreninger, grupper og klubber.

Huset styres af en valgt brugerbestyrelse.

Der er et hav af tilbud til aktive efterlønnere/ pensionister. Man

kan blandt andet deltage i:

Akvarel, bogbinding, kor, danseklubber, spillemandsgrupper,

patchwork, backgammon, foredrag, senior, pensionist- og handicap-

klubmøder m.m

Har du ideer og ønsker hører bestyrelsen gerne fra dig

Impulser 2/09

13


Idræt og motionstilbud for

alle 60+ og førtidspensionister

I Svendborg Kommune har du

mulighed for – i dit lokalområde - at

dyrke idræt og motion på forskellige

niveauer i forhold til din fysik og i

mange forskellige foreninger. Her

kan du styrke din sundhed og deltage

i et givende socialt fællesskab.

Du finder her en mangfoldighed af

tilbud, også for dem der ikke tidligere

har dyrket idræt eller motion.

Tilbud, hvor der er fokus på bevægelsestiltag,

sundhedsfremme og

forebyggende aktiviteter og hvor

vi både har det sjovt og får sved på

panden. Der er også aktiviteter hvor

der konkurreres. Uanset om du er

efterlønner, ny pensionist, eller du er

nået langt i den tredje alder, er der

muligheder. Det er muligt at prøve at

være med et par gange på prøve. Så

giv dig selv chancen – prøv at møde

op og se hvad vi laver – du skal nok

blive forpustet og udfordret, uanset

alder og fysisk niveau.

Præsentation af aktiviteterne

Vi har her valgt kort at beskrive

de forskellige aktiviteter og på de

næste sider finder du en oversigt

over tid, sted, kontaktperson, pris

og startdato. Aktiviteter mærket

med * kræver tilmelding. Da flere

foreninger har de samme aktiviteter

på programmet, vil det altid være en

god ide at ringe og høre nærmere,

da indhold og aktiviteter ikke altid

organiseres og planlægges ens.

Aktiviteterne er opstillet i alfabetisk

rækkefølge

Bowling

Bowling og hyggeligt socialt samvær

og med mulighed for lidt

konkurrence

Cykelgrupper

Modvind ud, medvind hjem, madpakken

med, hygge og motion. Står

du og din cykel og mangler nogen

af følges med så kom med. Grupperne

aftaler selv deres sæson.

14 Impulser 2/09

Dans

Traditionel dans, folkedans, seniordans,

squaredance, lanciers – tilpasset

seniorer i hyggeligt samvær. Du

er også velkommen uden partner.

Gågrupper

En god gåtur i selskab med andre

og med vægt på at hygge sig og

nyde naturen

Idræt(60+)

– Kom i form & Kom i form TURBO

Begge hold tager udgangspunkt

i at, vi træner og holder kroppen

ved lige samtidig med at vi har det

sjovt. Vi laver aktiviteter med opvarmning,

grundtræning, styrke- og

konditionstræning, vi arbejder med

forskellige redskaber, har boldaktiviteter

– og spil og danser en

munter dans. Holdet ”Kom i form

TURBO” henvender sig til m/k der

har energi og vilje til at gå til den,

har motivation til nye udfordringer

og lyst til at løbe.

Efter de fysiske aktiviteter er der

en ”2. halvleg” med mulighed for

vand/kaffe/mad, diverse informationer

om øvrige tilbud lokalt og

på landsplan, en sang og måske en

historie. 2. halvleg kører forskelligt

på de mange hold med hver sin

kultur.

Idræt(60+)

- kom i form LUNTE

Glad motion i lidt roligere tempo

- deraf navnet LUNTE evt. med

udgangspunkt på/ved en stol på

hold med max 20 deltagere. Vi forebygger

og vedligeholder kroppen

med gymnastik, arbejder med forskellige

redskaber og vi danser. En

times aktivitet og ¾ times hygge/

kaffe/sang mm.

Kroket

Et spil med taktik, spænding og

mulighed for at konkurrere. Det

giver motion, frisk luft og hyggeligt

samvær med andre. Kroket er

for alle – uanset alder og køn. Her

er plads til både hyggespillere og

ambitiøse spillere.

Petanque

Vi hygger os med det franske

kuglespil, petanque. Sæsonen er lidt

afhængig af vejret, men der er som

regel opstart i april og sæson så

længe det er godt vejr.

Roning

Har du lyst til en tur på vandet i

Danmarks smukkeste rofarvand ?

Når du ror, træner du hele kroppen,

naturen nydes og man hygger sig

i båden og i klubhuset før og efter

turen på vandet.

Skydning

Har du lyst til at trykke på aftrækkeren.

Alle er velkomne – øvede

såvel som nybegyndere. Kom og vær

med – vi har et godt socialt samvær.

Stavgang

Rask motion, socialt samvær, oplev

naturen, se lyset. I hver gruppe er

der frivillige ledere, der hjælper på

vej. Der er mulighed for opdeling i

grupper efter tempo.

Styrketræning

Træning i motionsrum med instruktør

og individuelt program i 14 uger

på et lukket hold. Man kan kun deltage

i Svendborg Senior Idræts tilbud

om styrketræning i en periode, da det

er et tilbud, der er stor søgning til.

Vi hjælper gerne med henvisning til

andre tilbud, når holdet slutter.

Svømning

En gruppe fra Egebjerg følges ad

til svømmehallen på Ryttervej- der

er ingen undervisning

Tennis

Har du lyst til at prøve kræfter med

den lille gule bold. Du er velkommen,

uanset om du er nybegynder

eller øvet.


TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG

Oversigt over aktiviteterne som er beskrevet på forrige side

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte personerne tilknyttet de respektive hold.

I forhold til visse aktiviteter er f.eks. pris redaktionen ukendt, ligesom visse aktiviteter allerede

er startet eller i gang hele året.

Aktiviteterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

SVENDBORG

SENIOR-IDRÆT

(60+)

Ugedag Tid Sted Forening/kontaktperson Pris Start

Bowling

Mandag 10.00 – 12.00 Bowl´n fun Svendborg Lasse Toftgaard, tlf. 6220 8868

Tirsdag 16.00 – 17.00 Bowl´n fun Svendborg Svendborg Seniorbowling

Per Nellemann, tlf. 6223 2301

Tirsdag 14.30 Bowl´n fun Svendborg Oure Vejstrup

Kaare Nordam, tlf. 4041 7826 1/9

Onsdag 14.30 Bowl´n fun Svendborg Egebjerg Ældreidræt 30 kr. pr gang 9/9

i ulige uger Dorris Rasmussen,

tlf. 6224 3081

Torsdag 15.00 – 17.00 Bowl´n fun Svendborg Svendborg Seniorbowling

Per Nellemann, tlf. 6223 2301

Fredag 9.30 – 11.00 Bowl´n fun Svendborg Svendborg Pensionistbowling

Erik Pilegaard, tlf. 6221 3759

Cykelgrupper

Tirsdag 9.30 Mødested aftales

fra gang til gang.

Mogens Stender, tlf. 62203631 gratis

Torsdag 9.00 Mødested v/Ærø Færgen Else Rasmussen, tlf. 6222 0734

og Ingerlis Mikkelsen tlf. 6221 0399

gratis

Torsdag 9.00 Mødested v/Ærø Færgen ”Baghjulet” – kører lidt længere

og lidt stærkere

Jens Petersen, tlf. 6222 103

mobil 2461 5070

gratis

Tirsdag 10.00 Mødested v/ lystbådehavnen

i Vindeby

Eigil Eriksen, tlf. 6222 5931 gratis

Onsdag 10.00 Mødested v/ Klosterplads

i midtbyen

Heidi Johansen, tlf. 6222 0321 gratis

Dans

Mandag 18.45 – 21.45 Aktivitetshuset Skallen Danseklub 89, Svendborg

Emmy Madsen tlf. 6221 4526

Mandag 09.30 – 11.30 Mødestedet Gudme Gudme Seniordansere

Lene Damkjær tlf. 6598 1773 7/9

Tirsdag 19.30 Vormark forsamlingshus Hesselager Folkedansere

Else Rasmussen, tlf. 6225 1894

og Karen Jensen, tlf. 6220 8703

29/9

Tirsdag 15.00 – 17.00 Østre Skole Svendborg Folkedanseres Ældrehold

Astrid Hansen tlf. 6222 0976

E-mail: astrid.ege@mail.dk

1/9

Tirsdag 14.00 – 15.30 SG-hallen, tumlesalene Squaredance i Svendborg Senior Idræt

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 el.

John Christiansen, tlf. 2033 1757

400 kr. 8/9

Onsdag 18.30 – 21.30 Aktivitetshuset Skallen Danseklubben Enigheden, Svendborg

Poul Kristensen, tlf. 6222 3040 2/9

Onsdag 13.00 – 15.00 SG Hallen Svendborg Seniordans

Inger Pedersen, tlf. 5537 1525 24/9

Torsdag 14.00 – 16.00 Sognehuset Troense Tåsinge Seniordans

Birgit Kjær tlf. 6222 6644 17/9

Impulser 2/09

15


UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG U

Ugedag Tid Sted Forening/kontaktperson Pris Start

Dans

Fire fredage 10.15 – 11.45 SG Hallen, Tumlesalene Lanciers i Svendborg Senior Idræt 9/10

fra okt. Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 4/12

til april 12/2

9/4

Gågrupper

Onsdag 10.00 v/Wandallscentret Inga Hansen, tlf. 6221 3954 gratis

Tirsdag 10.00 v/Thurø Hallen Birthe Andersen, tlf. 6223 1573 gratis

Onsdag og

Fredag

10.30 v/Tåsinge Træningscenter Viola Hansen, tlf. 6222 5763 gratis

Mandag 10.00 v/Skårup Hallen Jens Sørensen, tlf. 6223 1349 gratis

Torsdag 10.00 Aftales fra uge til uge Vivi Jensen, tlf. 6222 5207,

Søren & Vidia Hansen, tlf. 5614 5694

gratis

Hver dag 9.00 v/Brugsen

i Rantzausminde

Mød blot op gratis

Idræt - Kom i form og kom i form TURBO

Mandag 9.30 – 11.45 SG Hallen Kom i form

Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 7/9

Mandag 11.30 – 13.45 Thurø Hallen Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 7/9

Mandag 8.30 – 10.45 Idrætshallen Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr.

Tirsdag 10.00 – 12.00 Vester Skerninge Hallen Egebjerg Ældreidræt

Rasmus Pedersen, tlf. 6321 1010

250 kr. 8/9

Tirsdag 9.30 – 11.30 Gudme Hallerne, hal 2 Oure Gudme Idrætsforening

Anny Fischer, tlf. 6228 1712

700 kr. 15/9

Tirsdag 9.45 – 12.00 SG Hallen Kom i form TURBO

Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 8/9

Onsdag 10.00 – 12.00 Stenstrup Hallen Egebjerg Ældreidræt

Rasmus Pedersen, tlf. 63211010

250 kr. 9/9

Onsdag 10.00 – 12.15 SG Hallen Kom i form

Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 9/9

Torsdag 9.00 – 11.00 Gudbjerg skole Gudbjerg IF

Karen Møller, tlf. 6225 1246

250 kr. 17/9

Torsdag 9.15 – 11.30 Skårup Hallen Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 10/9

Fredag 8.45 – 11.00 Tved Hallen Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 11/9

Fredag 13.30 – 15.45 Rantzausminde Hallen Svendborg Senior Idræt(60+) 400 kr. 11/9

+ i gymnastiksalen Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

Idræt (60+) Kom i form LUNTE

Mandag 9.15 – 11.00 SG Hallen - Tumlesalene Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 17/8*

Mandag 10.15 – 12.00 Bryghuset Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann , tlf. 6223 3019

400 kr. 17/8*

Mandag 13.00 – 14.45 Thurø Hallen mødelokale Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 24/8*

16 Impulser 2/09


D OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD O

Ugedag Tid Sted Forening/kontaktperson Pris Start

Idræt (60+) Kom i form LUNTE

Mandag 12.45 – 14.30 Skovbyhus Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 400 kr. 17/8*

Tirsdag 10.00 – 11.45 Gudme Hallerne hal 3 Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 400 kr. 25/8*

Tirsdag 12.30 – 14.15 SG Hallen - Tumlesalene Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 400 kr. 18/8*

Tirsdag 10.00 – 12.00 V. Skerninge hallen Egebjerg Ældreidræt

Rasmus Pedersen, tlf. 63211010 250 kr. 8/9

Onsdag 11.30 – 13.30 Stenstruphallen Egebjerg Ældreidræt

Rasmus Pedersen, tlf. 63211010 250 kr. 9/9

Onsdag 11.15 – 13.00 Wandallhavens beboerhus Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 400 kr. 26/8*

Torsdag 13.30 – 15.15 Træningscentret på Svendborg Senior Idræt(60+)

Tåsinge, Syrenvej 24 Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 400 kr. 27/8*

Torsdag 15.00 – 16.45 Gymnastiksalen på Svendborg Senior Idræt(60+)

Øster Åby Friskole, Skårup Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 400 kr. 20/8*

Kroket

Mandag 14.00 Brændeskov v/klubhuset Brændeskov/Brudager S.G. og I

Onsdag 14.00 Frede Hansen, tlf. 6228 1263.

Tirsdag 10.00 – 13.00 Banerne v. Multihuset Jørgen Schächter, tlf. 31517866, 100 kr.

på gl. Skårupvej Heidi Johansen, tlf. 6222 0321,

Torsdag 18.30 – 21.00 Bjarne Jørgensen, tlf. 62217645

Onsdag 14.00 Gudbjerg Stadion Gudbjerg IF

Ingelise Rasmussen tlf. 62252301

Fredag 14.00 Gunnar Hansen, tlf. 6225 2211

Torsdag 18.00 – 21.00 Hesselager stadion Peder Pedersen, tlf. 6225 1603

Petanque

Tirsdag 13.30 – 15.30 Sørupvej 75 A Petanque i bordhøjde (indendørs) Hele

Ruth & Ernst Olsen, tlf. 62218304 året

Tirsdag 19.00 Brændeskov ved klubhuset Brændeskov/Brudager S.G. og I

Annie Hansen tlf. 62203105

Mandag 14.00 Banerne v/Føtex’ Lis og Poul Lindblad, tlf. 4848 0839. April

Onsdag 14.00 P-plads i Møllergade

Roning

Mandag 8.00 Svendborg Roklub Svendborg Roklub

Onsdag 8.00 v/Christiansmindestien Kontakt: Christen Stampe,

Fredag 8.00 tlf. 6225 2770 eller

bsogcs@hesselagermail.dk

Skydning

Torsdag 19.30 Klubhuset Østergade 52 Hesselager forenede Sportsklubber

Signe Langæble, tlf. 5123 3151

Sep.

Tirsdag 14.00 SG Hallen, kælderen Svendborg Skyttekreds

Lars Krumholt, tlf. 6221 7242

400 kr. + matr. 20/10

Stavgang

Mandag 13.30 Stenstrup Hallen. Egebjerg Ældreidræt 10/8

Gerda Lauridsen, tlf. 6226 1877

Impulser 2/09

17


• TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM • TAG UD OG GEM

Ugedag Tid Sted Forening/kontaktperson Pris Start

Stavgang

Tirsdag 9.30 – 10.45 P-plads v/Hallindskoven, Einer S. Kristiansen, tlf. 6220 2284 100 kr. 4/8

Linkenkærsvej

Tirsdag 9.45 – 11.15 P-plads v/Center Ida Kjær Knudsen, tlf. 62211495 100 kr. 1/9

Caroline Caroline

Amalievej

Onsdag 9.30 Gl. Lundeborgvej 23 Jytte Christiansen, Hele

tlf. 6225 1847 året

Torsdag 9.30 v/Tåsinge Hallen Anne Marie Jensen, tlf. 6220 7271 100 kr. 13/8

Torsdag 9.30 v/Idræts Hallen Poul Hoff, tlf. 6221 6855 100 kr. 3/9

på Ryttervej

Torsdag 16.15 – 17.30 Rantzausminde Hallen Egense Rantzausminde Idrætsforening 100 kr. 6/8

Linne Lauesen, tlf. 2884 0552

Styrketræning

Mandag 13.00 – 15.00 Vester Skerninge Svendborg Senior Idræt(60+) 400 kr. 7/9*

Hallens Motionsrum Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

Tirsdag 14.00 – 16.00 SG Hallen Motionsrum Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 1/9*

Onsdag 12.00 – 14.00 SG Hallen Motionsrum Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 2/9*

Onsdag 14.00 – 16.00 SG Hallen Motionsrum Svendborg Senior Idræt(60+)

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

400 kr. 9/9*

Torsdag 11.00 – 13.00 Skårup hallens Svendborg Senior Idræt(60+) 400 kr. 10/9*

Motionscenter Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

Svømning

Torsdag 9.30 Afgang Egebjerg Ældreidræt

fra Stenstrup Hallen Irma Jensen, tlf. 6226 2023 Ca. 20 kr./gang 10/9

Tennis

Mandag 10.00 – 12.00 v/Idrætshallen på Svendborg Tennisklub 450 kr.

Ryttervej Ketty Thomsen, tlf. 6221 77820

Else Petersen, tlf. 6220 8579

Torsdag 10.00 – 12.00 Læs på www.vstennis.dk

Vester Skerninge Tennisklub

Læs mere på Michael Grube Andersen,

www.vstennis.dk tlf. 6224 1042/4089 5511.

* Kræver tilmelding * Kræver tilmelding * Kræver tilmelding * Kræver tilmelding * Kræver tilmelding

SVENDBORG

SENIOR-IDRÆT

(60+)

18 Impulser 2/09

Kom og dans

Svendborg senior Idært tilbyder sjov og motionsgivende dans i to variationer

- Squaredance og Lanciers.

I begge grupper har vi brug for flere deltagere - har du lyst til at være med?

Du er velkommen med eller uden partner!

Du er velkommen med eller uden erfaring.

Vi danser squaredance i SG-hallen hver tirsdag kl. 14 - 15.30 og Lanciers fire fredage

fra oktober til apriil d. 9/10, 4/11, 12/2 og 9/4.

Vi tager godt imod alle og giver en hånd med. Så snyd ikke dig selv for denne

enestående chance.


Bjerreby-Klubben, Tåsinge

Mødested: Bjerreby Forsamlingshus,

Bjerrebyvej 66.

Mandage (hver anden) kl. 14 – 16.

Foredrag, sang, musik, banko,

fællesspisning, udflugter.

Kontakt:

Bodil Lund Pedersen tlf. 6254 1545

Bregneklubben, Svendborg

Mødested: Boligforeningens

Selskabslokaler,

Bregnegaardsparken 16

Onsdage kl. 19.00

Bingo, udflugt, pakkefest, hyggeaften

med mad Kontakt:

Karen Hansen tlf. 6221 0172

Brudager Ældreklub

Mødested: Brudager Forsamlingshus,

Brudager Bygade 11

Torsdage i ulige uger kl. 19.30.

Start 24. sep.

Lysbilleder, foredrag, sang og musik,

spillegilde, 2 udflugter

Kontakt: Frede Krogh tlf. 6228 1350

Dansk Røde Kors

Nørklegruppe, Gudme

Mødested: Landevejen 124. Oure

Tirsdage kl.13.00 - 15.30

Vi strikker og syr til børn i katastrofeområder

Kontakt:

Mai Britt Simonsen tlf. 2173 0729

Dansk Røde Kors

Nørklegruppe, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Torsdage kl. 10 - 12

Vi strikker og syr til børn i katastrofeområder.

Der er god plads til flere.

Kontakt: Elin Bøgelund tlf. 6221 4864

Egebjerg Syd

Pensionistforening

Mødested: Vester Skerninge

Forsamlingshus

Torsdage kl 14.00 èn gang om

måneden

Foredrag, musik, underholdning

Kontakt: Jytte Lassen tlf. 6224 1015

Foreninger, klubber / grupper for ældre

Egense Pensionistforening

Mødested: Konfirmandstuen,

Egense Præstegård

Hver anden onsdag kl. 14.00 - 16.00

Sang, lysbilleder, banko, udflugter.

Kontakt: Rita Nielsen, tlf. 6220 6011

Hesselager Pensionistforening

Mødested: Hesselager Plejecenter,

Langgade 2

Hver anden mandag kl. 14 - 16

Socialt samvær, foredrag, banko,

udflugter

Kontakt:

Karen Nielsen tlf. 6225 1098

Hundstrup Ældreklub

Mødested: Hundstrup Fritidshus,

Fillipavej 64

Første mandag i måneden kl. 14 - 17

Foredrag og lysbilleder, musik,

sang, udflugter

Kontakt:

Orla Christensen tlf. 6224 2277

Hygge- og Bingo klubben,

Svendborg

Mødested: ”Skovly”, Wiggers Park 191

Hver anden tirsdag kl. 19.00

Forskellige kulturelle aktiviteter

Kontakt:

Knud Simonsen tlf. 6222 2766

Høreforeningen,

Svendborg Lokal Afdeling

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Hver anden mandag kl. 13.30 -

15.30 Socialt samvær, foredrag

der har relation til hørehæmmede,

underholdning og udflugter.

Kontakt:

Ellen Rosengren tlf. 6221 6375

Kirkeby Ældreklub

Mødested: Kirkeby Menighedshus,

v. Kirkeby Kirke

Torsdage kl. 14.00 - 16.30

Foredrag/film, socialt samvær,

fællesspisning, udflugter

Kontakt:

Lisbeth Møller Nielsen

tlf. 6226 3050

Klub 5 Hellet, Svendborg

Mødested: Hellet 5

torsdag i lige uger kl. 14.00 - 16.00

Sang, foredrag, bingo, kortspil m.m.

Kontakt:

Birgit Pedersen tlf. 6220 1573

Klub 13, Dansk Blinde-

samfund, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset “Skallen”,

Møllergade 99

torsdag i lige uger kl. 14.00 - 16.30

Startdato: 3. september

Kontakt:

Annette Falgreen Jørgensen

tlf. 6257 2564, mobil 2487 5234

Klub Jægermarken,

Svendborg

Mødested: Fællesrummet,

Jægermarken 44

Tirsdage kl. 14.00 - 17.00

Socialt samvær

Kontakt: Sonja Andersen tlf. 6221 8956

Multihuset

Gl. Skårupvej, Svendborg

Mødested: Gl. Skårupvej 3

Mandage kl. 9.30 - 15.00: Bridge

Tirsdage kl. 10.00 - 12.00: Sang

Bridge, sang og socialt samvær.

Start 7. sep.

Kontakt:

Hans Bøje Nielsen tlf. 6224 1407

Nørkleklubben, Egebjerg

Mødested: Egebjerggården,

V. Skerninge

En onsdag hver anden måned

Vi ”nørkler” til glæde for andre.

Kontakt:

Sigrid Larsen tlf. 6224 1537

Nørklerne i Tingmarken,

Tåsinge

Mødested: Tingmarkens Fælleshus,

Landet. Torsdage kl.14 - 16.

Vi strikker og syr efter Røde Kors’

program.

Kontakt: Inger Skov tlf. 6222 4563

OK Klubben, Svendborg

Mødested: Færgegården, Færgevej

13 Torsdag i lige uger kl. 14.00 -

16.00. Hyggeligt samvær, foredrag,

udflugter, musik m.m.

Kontakt: Erna Gudsø tlf. 6228 1303

Impulser 2/09

19


Oure-Vejstrup-Lundeborg

Pensionistforening

Arrangerer ture og udflugter i

samarbejde med andre foreninger

året rundt

Kontakt: Ole Bruun tlf. 6228 2701

Skårup Pensionistforening

Mødested: Pensionisternes Hus,

Skårup Stationsvej 10.

Onsdage i lige uger kl. 14.00 - 16.00

Socialt- og kulturelt samvær, foredrag,

sang og musik, lysbilleder,

udflugter

Mandage: kl. 14: der spilles kort,

snakkes, laves håndarbejde med

mere.

Kontakt:

Nielsine Christiansen tlf. 6223 1558

Stenstrup-Lunde-Kirkeby

Pensionistforening

Mødested: Stenstrup Forsamlingshus

Banko, hygge, udflugt, foredrag,

sang og musik. Kontakt: Anna Elise

Christoffersen tlf. 6226 1148

Svendborg Pensionistforening

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Onsdage kl. 09.00 - 15.30

Foredrag, lysbilleder, brætspil, frit

samvær, fællesspisninger, udflugter

samt 4- dags tur.

Kontakt:

Inger Lise Boysen tlf. 6221 5536

Sydfyns Seniorklub

Mødested: Multihuset, Gl. Skårupvej,

Svendborg. En gang månedlig kl.

14, der varieres med mødedagene.

Foredrag, musikunderholdning/oplevelser,

teaterture, udflugter,

ferieture.

Kontakt:

Jørgen Kjølby tlf. 6225 1591

Tingmarkens Fælleshus, Landet,

Tåsinge

Mødested: Fælleshuset

Den første fredag i måneden

– underholdning. Kontakt:

Karen Wulff Nielsen tlf. 6222 5527

20 Impulser 2/09

Thorseng klubben

Mødested: Tåsinge Forsamlingshus,

Elvira Madigans Vej 41, Landet

Vi er en hyggelig og dynamisk pensionistforening

med mange forskellige

aktiviteter - alt efter medlemmernes

ønsker. Start 2. september

– hver 14. dag.

Yderligere oplysninger og program

fås hos Lisa Juel tlf. 6254 1633

Thurø Pensionistforening

Mødested: Thurø Konfirmandstue

Torsdage kl. 14 - 16

Underholdning, sang, udflugter,

lotteri, samvær.

Kontakt:

Herluf Madsen tlf. 6220 5323

Torsdagsklubben,

Munkevænget, Svendborg

Mødested: Fællesstuen,

Munkevænget 1, 2 sal

Torsdage kl. 14. Banko, sang/musik,

socialt samvær, ture ”i det blå”

Kontakt:

Ingrid Bendsen tlf. 6221 2666

Tved Ældreklub

Mødested: Tved Forsamlingshus

Tid: se program Underholdning,

foredrag, sang, årstidsfester, udflugt,

hyggeligt samvær

Kontakt:

Jenny Joensen tlf. 6221 4446

Ulbølle/

V. Skerninge Ældreklub

Mødested: Egebjerggården,

Skerningegårdsvej 13

Tirsdage kl. 14.00 – 16.30

Underholdning, udflugter og socialt

samvær. Start uge 38

Kontakt: Lisbeth Juul tlf. 6224 1759

Ældreklubben

Fruerlunden/Parken

Mødested: Fælleshuset

Torsdage kl. 18. Socialt samvær,

underholdning med mere.

Kontakt: Joan Linke tlf. 6220 1132

Ældre Sagen

Ældre Sagen er en landsdækkende

forening, som varetager svage og

ældres interesser.

I Svendborg Kommune findes der

2 afdelinger, nemlig Egebjerg, som

har aktiviteter i Filippahuset,

Filippavej 64, Hundstrup og Svendborg

– Gudme, der holder arrangementer

i Skallen, Møllergade 99.

Egebjerg: Formand Aage Sækmose

tlf. 6224 3175.

Oplysninger om aktiviteter og arrangementer

oplyses i lokalpressen.

Svendborg – Gudme:

Formand Karen Pedersen,

tlf. 6221 0229./6280 0818 (tlf. svarer)

Der afholdes arrangementer i Skallen

ca. hver 3. fredag kl. 13.30 – 16.

Programmer fås ved arrangementerne

eller kan hentes i skallen.

Ældre Sagens mail-adresse:

aeldresagen-svb@mail.dk

Musik

og sang

De Sangglade

Mødested : Ryttergården

mandage

Kontakt: Wicky Lamberth ¨

6221 1701

Egernkoret, Svendborg

Mødested: Færgegården, Svendborg

Tirsdage kl. 13.00 - 14.45

Kontakt:

Grethe Kristensen tlf. 6221 8827

Eller’s Sangkor, Svendborg

Onsdag kl.19 – 21 på Hømarksskolen

Vi har et varieret sangprogram

(a la´giro 413) og godt socialt samvær

Kontakt:

Else Marie Møller tlf. 6222 2724

Sang - Egebjerg

Vi synger hver anden mandag i

ulige uger i Stenstrup Præstegård

kl. 9.45 – 11.45 i konfirmandstuen

Kontaktperson:

Esther Hansen, tlf. 6226 1532


Ældresang Tinghaven

Mødested: Tingmarkens Fælleshus,

Landet

1. tirsdag i måneden kl. 14 - 16

Start: september Sang ”Den danske

sangskat” og oplæsning.

Kontakt:

Else Pedersen tlf. 6254 1765

Andre

aktiviteter

Akvarel, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Onsdage kl. 13.00 - 17.00

Akvarelmaling

Kontakt:

Henny Andersen tlf. 6221 0708

Bogbinding, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset ”Skallen”,

Møllergade 99

Fredage kl. 10 – 12, start 25. sep.

Kontakt:

Preben Weber Jensen tlf. 6221 1186

Engelsk for lidt øvede

engelskholdene for lidt øvede

kan vi optage enkelte ekstra elever.

Undervisningen foregår hver

mandag og fredag fra klokken 10

til 12 i ”Skallen”, første gang efter

sommer-ferien henholdsvis fredag

den 28.aug.og mandag den 31.aug.

Kontaktperson: Kris zacho

tlf. 8636 3500 eller mobil 2049 4315

Hvad er det vi mennesker vil?

hvad bruger vi livet til

bestandig vi søger

og uroen øger

ræk mig din hånd

knyt kærligheds bånd

giv mig et smil

giv min uro hvil

da får jeg fred i mit sind

da åbnes mit øje, som før var blind

da mærker jeg blomsternes duft

indånder den friske luft

da ser jeg naturens store rige

og mit mismod må vige

E.B

Kunstgruppen

Mødested: Færgegården, Færgevej,

Svendborg

Mandage 9- 12. Start 7. sep.

Det er for dig, hvis du kan lide at

male, vil inspireres eller følges med

andre på kunstudstillinger

Kontakt:

Tove Grünnewald tlf. 6220 6102

Porcelænshold, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Fredage kl. 13 - 17

Kontakt: Henny Wienchen tlf. 6221 4609

Træsløjd Thurø

Mødested: Thurø Skole, sløjd salen

Tirsdage kl. 9.45

Træsløjd, socialt samvær.

Kontakt: Poul Petersen tlf. 6220 5523

Tysk, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen” Møllergade 99

Onsdage kl. 10 – 12. start 9. sep.

Kontakt:

Fritz O. Nadolny tlf. 6221 4033

Ældre Sagen

Mødested: Aktivitetshuset Skallen

L`hombre, mandage, kl. 13.30 – 16.30

Kontakt:

Bent Rasmussen, tlf. 6221 7125

Knipling torsdage, kl. 14.30 – 17.00,

kontakt: Lis Hansen, tlf. 6220 2212

Hyggebridge tirsdage kl. 13 – 17

og fredage, kl. 10 - 13.

kontakt:

Elin Jørgensen tlf. 4054 3019

Andet

Læsekreds

Sct. Nicolai Læsekreds går nu ind i

sin 12. sæson. Vi mødes hver tirsdag

fra kl. 14.30 til 16.30 og timerne går

med oplæsning af romaner, vi vælger

i fællesskab samt snak og hygge

over kaffebordet i pausen. Sæsonen

går fra midt i august til først i juni

og nye deltagere er meget velkomne.

Mødested: Menighedshuset Sct.

Nicolai Kirkestræde 3.

Interesserede kan blot møde op,

evt. kontakte Birgit Tjalve.

tlf. 62213483 eller: 61863483

Erindringskasser

Ændring af træffetider: Vi træffes

i kælderen til venstre på Caroline

Amalielund hver den første torsdag

i måneden fra kl. 13.00 til 15.00 dog

ikke i månederne juli og august.

Så vil du gerne høre mere om vores

projekt, eller har du gamle ting du

kan undvære, så hører vi gerne fra

dig.

Du kan kontakte os på Hennys

mail-adresse

h.e.losen@post.opasia.dk eller

tlf. 62 21 46 09

Impulser 2/09

21


Ud af isolation

og få inspiration...

”Der sker kun noget i vores liv, hvis vi trodser fysisk modstand og vælger aktivt til. Jeg valgte

til, og det er jeg glad for”, skriver førtidspensionist Hans Lassesen, der sammen med Annette

Petersen har deltaget på Svendborg Kommunes specialhold for førtidspensionister. Læs mere

herom under kommunale tilbud til førtidspensionister

Hans Lassesen: ”Som førtidspensionist

kommer oplevelser sjældent

af sig selv. Vi skal for det meste

gøre noget aktivt for at få indhold

i tilværelsen. Det er bare ikke altid

lige nemt, når man som os ofte

mangler ressourcer og har et dårligt

helbred. Vi skal ikke op og på

arbejde med de oplevelser, der er

indbygget i det, så der sker kun noget

i vores liv hvis vi trodser fysisk

modstand og indre kampe, opsøger

tingene og vælger aktivt til.

Men denne gang følte jeg mig

temmelig privilegeret. Jeg var så

heldig at komme i en super god

gruppe hos Margit Lolk, og da hun

arrangerede besøg på maritime

22 Impulser 2/09

arbejdspladser, kunne vi støtte

hinanden i at tage med, og det er

jo ren luksus. Men jeg indrømmer,

at jeg stadig havde modstand på og

bekymringer omkring turen ved

havnen – kan jeg nu holde til det,

og er det nu noget for mig? Som

en klog mand har sagt ”jeg har haft

mange bekymringer i livet men de

er aldrig rigtig blevet til noget”. Jeg

modstod da også mine bekymringer

denne gang og valgte til, og det

er jeg rigtig glad for, jeg gjorde.

Næste gang, der tilbydes ture, vil

jeg også sige ja, for det er skønt

med inspiration. At se og opleve

helt nye sider af det, der omgiver

os. At høre mennesker fortælle

personlige og nærværende historier,

det er berigende. Og det hele foregår

i et trygt miljø sammen med

ligestillede. Det er rart ikke hele tiden

at skulle forklare, hvorfor man

nu er førtidspensionist, men bare at

kunne slappe af i visheden om, at vi

alle er i samme båd. Vi har meget

til fælles og meget at snakke om, og

jo mere vi lærer hinanden at kende,

jo nemmere bliver det at være med

i fællesskabet. Vi ses!

Nu er jeg igen en glad mor

Annette Petersen: I en alder af 41

år og alene med 2 børn blev jeg for

to år siden førtidspensionist. Det

var en meget stor omvæltning for


mig pludselig, at være fast ”hjemmegående”.

Nu kan man ikke lige

se på mig, at jeg ikke kan klare et

arbejde, så det er hårdt psykisk,

når jeg næsten altid skal forsvare

mig/overbevise andre om, at jeg

ikke kan arbejde, når jeg allerhelst

vil være som alle andre, der er på

arbejdsmarkedet. Jeg havde derfor

svært ved at komme ud ad døren og

møde nye mennesker, fordi jeg hele

tiden var bange for spørgsmålet:

”Hvad laver du?” og så skulle sige:

”Jeg er førtidspensionist”.

Men en dag læste jeg om Svendborg

Kommunes tilbud til førtidspensionister.

Det lød spændende,

også fordi det kun var for førtidspensionister,

så jeg tilmeldte mig.

Jeg følte mig straks rigtig godt tilpas

i gruppen, hvor vi er fire mænd

og fire kvinder Jeg skulle ikke forklare

mig og overbevise nogen om

min situation. Vi var jo alle i samme

båd. Da jeg begyndte, havde jeg

så meget i min ”rygsæk”, da jeg jo

overfor mine piger skulle kunne

holde hovedet oprejst og være en

glad mor.

Gruppen og Margit Lolk har virkelig

hjulpet mig med at få løsnet den

store knude på ”rygsækken” op, så

jeg kunne komme af med alle de

gemte problemer og tanker, som

havde trykket mig.

Jeg er bare så lykkelig over, at jeg

fik mig hevet op af sofaen og blev

tilmeldt kurset, fordi nu har jeg fået

nogle rigtig gode og dejlige kollegaer/venner.

Mit indre smil er blevet

vækket i kraft af den støtte og hjælp,

vi kan give hinanden i gruppen,

og jeg har fået så meget mod på at

komme ud blandt andre, at jeg har

været på en uges højskoleophold.

Min opfordring til andre førtidspensionister

er: Kom op af sofaen,

luk døren op til nye muligheder og

få en dejlig livskvalitet”.

Specialholdene for førtidspensionister

har eksisteret i tre år med

sundhedsformidler Margit Lolk ved

roret. Hans Lassesen og Annette

Petersen har været med på holdet

”Luk døren op til nye muligheder”.

Kommunale tilbud

til førtidspensionister

Luk døren op til nye muligheder!

Mandage kl. 13 - 14.30

Underviser: Margit Lolk

Start: 14. sep.

Sted: Bagergade 67d, stuen

Pris: 400 kr

Kurset er en blanding af teori,

praksis og hyggeligt samvær.

Du får ”værktøjer” til at ”ommøblere”

tankerne omkring din

egen situation og finde resurser til

at håndtere en dagligdag og et liv

som førtidspensionist.

Der undervises i, hvordan kroppen

fungerer såvel fysisk, psykisk som

socialt bl.a. ved hjælp af ”Qigong”,

som er enkle og naturlige øvelser,

der sammen med en bevidst vejrtrækning

fremmer energien i kroppen

og styrker immunforsvaret.

SVUP- foreningen for førtidspensionister

Torsdage fra kl. 13 – 16:

Vi mødes i Skallen, Møllergade 99 i

Svendborg, hovedsagelig til socialt

samvær. Du kan selv få indflydelse

på, hvad vi skal foretage os.

Kontaktperson: Rosa Mortensen

tlf. 2865 0375

Vi´Gør - et mødested for førtidspensionister

i alle aldre.

Vi mødes hver torsdag fra kl. 10

- ? og hygger med en kop kaffe,

laver selv forskellige arrangementer

og følges ad til andre. Kom og

vær med til at præge samværet og

klubaktiviteterne.

Glad bevægelse,

Qigong og afspænding

Onsdage kl. 10.15 - 11.30

Underviser: Margit Lolk

Start: 16. sep

Sted: Bagergade 67d stuen

Pris: 400 kr

Du får rørt hele kroppen og ”tømt”

hovedet på en enkel og nem måde.

Der tages i undervisningen hensyn

til den enkelte deltagers fysik,

ønsker og behov. Der undervises i

bl.a. i Glad bevægelse, Qigong og

afspænding.

Nærmere oplysninger:

Margit Lolk, telf. 3054 1373

For begge hold gælder, at der er tilmelding

til kulturkonsulent Birgit Pedersen, telf. 6223 3020

Øvrige tilbud til førtidspensionister

Sted: Ryttergården, Ryttervej 68,

Svendborg

forhånd velkommen.

Kontaktpersoner:

Gitte tlf. 2972 7481 eller

Verna tlf. 2447 8941

Forening for førtidspensionister,

langtidssyge samt

flex- og skånejobbere

Vi mødes 1. og 3. mandag i måneden

fra kl. 15 – 17.30. Det foregår

i Multihuset, Gl. Skårupvej 3 i

Svendborg.

Kontaktperson: Hanne Hørdum

tlf. 6220 6068

Impulser 2/09

23


Førtidspension og job:

Skepsis blev vendt

til begejstring

AF PIA DUUS JENSEN

”Hvad laver du så?” var i årevis

hade-spørgsmålet, når Jane Sørensen

mødte nye mennesker. ”Lidt af

hvert”, endte hun som regel med

at svare – hun havde ikke lyst til at

fortælle, at hun er førtidspensionist.

”Når man møder nye mennesker

spørger man som det første til navnet

og dernæst, hvad man arbejder

med. Den situation behøver jeg

ikke længere frygte”, siger Jane

Sørensen. Efter et afklaringsforløb

hos Jobressourcer.dk rettet mod

førtidspensionister, der ville ind på

arbejdsmarkedet, arbejder hun nu

ved siden af sin pension.

Gode medarbejdere

Når hver tiende førtidspensionist

arbejder ved siden af pensionen

skyldes det ifølge socialrådgiver

Charlotte Barchalia, der stod bag

afklaringsforløbet sammen med

ergoterapeut, Yvonne Koch, at et

job giver arbejdsidentitet, kolleger,

bedre økonomi – og mulighed for

at bruge sig selv og sine resurser.

Og medarbejdere med nedsat

funktionsniveau, som eksempelvis

førtidspensionister, er gode at få

ind på en arbejdsplads, fortæller

Charlotte Barchalia. Ifølge danske

og internationale undersøgelser har

personer med nedsat funktions-

24 Impulser 2/09

Tanken om at skulle ud på arbejdsmarkedet igen efter flere år på

førtidspension var skræmmende for Jane Sørensen. Det rigtige tilbud

gav hende alligevel mod til at tænke tanken – og i dag arbejder hun

en dag om ugen.

niveau ofte større motivation og

færre sygedage end gennemsnittet,

og de er mere loyale over for arbejdspladsen

– i gennemsnit bliver

de på arbejdspladsen i 18 år.

Vil ikke presses

Alligevel var 49-årige Jane Sørensens

første tanke ”Det skal jeg

ikke”, da hun hørte om afklaringsforløbet

hos Jobressourcer.dk. Hun

har ofte følt sig presset til at skulle

varetage en eller anden form for

job ved siden af pensionen.

”Hvis man er lam i benene, får man

at vide, at armene jo ikke fejler

noget”, siger hun ironisk. Derfor

var det også vigtigt, at tilbuddet om

at finde et job, var – et tilbud.

”Da jeg fandt ud af, at det ikke var

meningen, at jeg skulle presses ud i

et job, kom det ned på et plan, hvor

jeg turde begynde at overveje det.

Jeg fik lov til at blive parat til det”,

siger Jane Sørensen.

Det var også vigtigt for Jane Sørensen

og de øvrige deltagere i afklaringforløbet,

at det er en privat

virksomhed, der stod bag projektet.

”Så snart det er offentligt, bliver

man bekymret for, om de bruger

mine oplysninger til andre ting. Om

jeg for eksempel kan miste pensio-

Ti procent arbejder:

Næsten ti procent af landets kvarte million

førtidspensionister supplerer pensionen med lønnet

arbejde. Blandt dem arbejder en fjerdedel 20 timer eller

mere.

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, maj 2009

nen”, siger Jane Sørensen. Ifølge

evalueringen betød det, samtidig, at

der opstod større fortrolighed, når

deltagerne ikke behøvede at være

nervøse for, hvordan oplysningerne

blev brugt.

En mur af fordomme

Når Jane Sørensen tidligere undgik

”hvad-laver-du-så”-introduktionen,

er det især fordi, hun forventede

Gode råd:

- Henvend dig gerne direkte til

arbejdspladsen, hvis du er interesseret

i at arbejde ved siden

af pensionen.

- Sælg dig selv som den ekstra

hånd, der kan løfte de opgaver,

som man ikke har mulighed for

at løfte i hverdagen.

- Gør arbejdspladsen opmærksom

på, at de skal være indstillet

på at være fleksible – at der vil

være nogle dage og tidspunkter,

hvor du ikke kan arbejde.

- Vær sikker på at arbejdspladsen

– og kollegerne – kender dine

begrænsninger, så du ikke bliver

presset til at overpræstere.

- Lad kommunens jobcenter

hjælpe dig med at ordne papirerne

Kilde: Charlotte Barchalia


at blive mødt med en mur af fordomme

om sin førtidspension. Fordomme

om at hun for eksempel har

snydt sig til pensionen eller er en

af dem, der hænger ud på bænken

med en guldøl.

”En del af det foregår måske i mit

hoved, men vi bliver også altid

fremstillet sådan på tv, og det gør

mig virkelig gal og ked af det. Man

tramper på en hel befolkningsgruppe,

når man fremstiller os negativt”.

Den følelse er velkendt hos de fleste

førtidspensionister, viser evalueringen

af det forløb, Jane Sørensen

var igennem. Følelsen af, at andre

har fordomme om førtidspensionister,

bremser ofte lysten til at møde

nye mennesker. Men bare det at

møde andre førtidspensionister og

få lov til at lufte sin frustration og

usikkerhed virker forløsende og

giver deltagerene mere tro på sig

selv, viser evalueringen.

Flere kunne komme i arbejde

Afklaringsforløbet hos Jobressourcer.dk

løb over tre måneder i løbet

af efteråret 2008, og i alt elleve

førtidspensionister gennemførte

forløbet.

Tre af kursusdeltagerne fik efterfølgende

foden inden for på arbejdsmarkedet,

en startede som selvstændig,

en beholdt sit hidtidige job

og fire andre er klar til at komme

ud på arbejdsmarkedet, når den

rigtige jobmulighed er der.

En af dem, der genneførte forløbet,

er rejst til udlandet og en har

udskudt beskæftigelsen af helbredsmæssige

årsager.

”Hvis vi havde haft mere tid og

bedre konjunkturer, ville vi nok

have fået flere i job”, mener Charlotte

Barchalia.

Lavkonjunktur bremser

Desværre betyder lavkonjunktur

og krise nemlig, at virksomhederne

ikke på samme måde, som da kurset

startede sidste efterår, har brug for

ny arbejdskraft. Det betyder også,

at der ikke længere er noget tilbud

i Svendborg Kommune målrettet

førtidspensionister, der gerne vil

afklare, om de har lyst til at arbejde.

Charlotte Barchalia ser et stort

potentiale hos førtidspensionisterne

og opfordrer til, at man som førtidspensionist

henvender sig direkte til

arbejdspladsen, hvis man har mod

på at prøve kræfter med et job – og

at man lader kommunens jobcenter

klare papirarbejdet.

I løbet af tre måneder var 23 førtidspensionister

involveret i forløbet,

der bød på foredrag, netværkscafe,

matchmaking mellem virksomheder

og deltagere og for nogles vedkommende

indviduelle samtaleforløb.

Afklaringsforløbet var støttet af

Beskæftigelsesrådet for Svendborg,

Langeland og Ærø.

Muligheder:

Kurset hos Jobressourcer.dk var en

enlig svale. Alligevel er der andre

måder man som førtidspensionist

kan få afklaret sine muligheder og

lyst til arbejdsmarkedet.

En af dem er et kursus hos FOA,

der varer fire uger. Her arbejder

sygeplejelærer, Hanne Bræmer,

og socialrådgiver, Helga Madsen

med stress, selvværd og sociale og

økonomiske forhold. Kurset bliver

afsluttet med en individuel fremtidsplan

– som ikke behøver at

indeholde noget om et fremtidigt

job. Kurset bevilges af kommunen/

jobcentret. Næste kursus starter

den 2.september.

Hør mere hos Hanne Bræmer (tlf.

2342 1118 / habr@foa.dk) eller

Helga Madsen (3058 0767 /

hema@foa.dk). Kurset er ikke kun

for fagligt organiserede i FOA, men

for syge og ledige med vidt forskellig

faglig baggrund - lige fra elektrikere

til lærere.

Reglerne:

Du må gerne arbejde, når du får

førtidspension.

Hvis du er på gammel ordning, og

der er formodning om, at du vil

tjene mere end 126.096 kr. om året

(2009), skal kommunen vurdere,

om pensionen skal gøres hvilende.

I så fald stopper udbetalingen af

pensionen i de perioder, hvor du

Jane Sørensen vil gerne være anonym,

så navnet er opdigtet. Hendes rigtige

navn er redaktionen bekendt.

arbejder. Du kan få genoptaget udbetalingen

af førtidspensionen, hvis

du ikke længere vil arbejde, eller

du fremover vil tjene mindre end

hidtil. Du modtager automatisk

invaliditetsydelse (30.852 kr. årligt i

2009)., hvis du får gjort din pension

hvilende. Hvis du er på ny ordning,

kan kommunen frakende dig din

pension, hvis din arbejdsevne bliver

væsentlig forbedret vedvarende

gennem et arbejde.

Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt

du kan arbejde og forsørge

dig selv, kan kommunen gøre din

pension hvilende. I så fald stopper

udbetalingen af pensionen i de

perioder, hvor du arbejder. Du kan

få pensionen udbetalt igen ved at

henvende dig til kommunen, hvis

det viser sig, at du alligevel ikke

kan arbejde.

Din førtidspension bliver beregnet

i forhold til din økonomiske situation.

Det har derfor betydning for

din førtidspension, hvor meget du

og din eventuelle ægtefælle eller

samlever tjener ved siden af din

pension.

Kilde: www.borger.dk.

Her kan du beregne, hvilken indflydelse

det vil få på din økonomi, hvis

du får arbejde ved siden af førtidspension.

Impulser 2/09

25


Brug hovedet

- brug cykelhjelm

AF MARIANNE MØLSTED

En cykelhjelm var der i posen, jeg

spændt lukkede op. Mit forventningsfulde

smil blegnede. Husbonden så

bestemt på mig: Og du bruger den!

OK – jeg ved da godt, jeg som-metider

er lidt klumret, men alligevel –

billedet af Poul Nyrup dukkede op i

mit hoved. Den ellers så kloge mand

har altså ødelagt en del for cykelhjelme-industrien.

Jeg undgik cyklen

og dermed hjelmen – at gå er jo også

meget sundt.

Ferien kom og dermed børnebørn.

JUHU – se hvad Bedstemor har fået.

Nøj, hvor sejt, det er der ikke mange

Bedster, der har. Prøv den lige. Nej,

du sætter jo foran bagpå. Børnebørnene

indstillede en hel del remme,

så jeg sikkert fik både stritører og

dobbelthage. Mine svage protester

om min frisure blev helt overhørt.

Nu er du flot. Jeg så i spejlet – det var

måske ikke lige det udtryk, jeg ville

bruge. Måske kan du male lidt prikker

på den, lød det fra en af pigerne,

der havde bemærket mit modfaldne

udtryk, ja eller nogle små søde mariehøns

- eller nogle store uhyggelige

edderkopper lød det fra drengen.

26 Impulser 2/09

Redaktionen cykelklar

Hvad med en kunstig rose sat øverst

oppe – så er du rigtig nem at genkende

– store bifaldende grin.

Jeg ligner Poul Nyrup sagde jeg

ret højt. Nej da, hans hjelm var jo

for lille - den her passer lige til dig

(hmm). – og du har jo altid prædiket

for os om hvor farligt, det er at cykle

i morgentrafikken. Nu må du gøre

noget for dig selv og være fornuftig

– de nikkede i kor – Du racer også

slemt ned ad bakkerne, det er i hvert

fald ikke godt for gamle damer. –

(NÅ !!) Jeg synes nu for resten, at

Svendborgs bakker alle sammen går

opad. Du kan selvfølgelig også få en

knallert-styrthjelm, foreslog den engang

lille knægt og så ned på mig – så

vil ingen kunne genkende dig, og du

kan race lige så tosset, du vil og køre

på fortovet, og politiet vil ikke kunne

genkende dig.

Hun kan slet ikke race på det gamle

vrag, hun kører rundt på, lød det fra

lillesøsteren. Nå, men det er i hvert

fald godt, du har fået en hjelm – du

har da også købt en til dig selv, ikke

Morfar? – (Ha, der fik han den )

Cykelhjelme i mange udgaver

Nu har jeg altså cykelhjelm på, når jeg

entrer den to-hjulede. Der er malet et

par små diskrete blomster på hjelmen.

Så er den nemmere at genkende, når

jeg griber ud efter den på knagen

mellem ”alle de andre”. – Nej, den

hænger lidt ensomt sammen med

min jakke. Det er ærgerligt, for det er

ikke så morsomt at være den eneste

fornuftige ældre dame – og dog.

Vi lånte cykelhjelme hos Cykel-

Pedersen i Brogade i Svendborg,

så hele redaktionen kunne agere

modeller (til stor moro for kultur- og

fritidsafdelingens personale). Der

fås hjelme i alle størrelser og prislag

– nogle endda med ”forskærm”, så

end ikke vi bebrillede i regnvejr har

en undskyldning – der fås indvendigt

net, så ikke den mindste lille bi eller

myg kan finde ind til krøllerne. Og

det sidste nye er ”overfrakker” til

hjelmene – i div. farver og mønstre

– hvad med en Professor Higginsmodel

eller en fræk orange kasket?

– Altså – nu er det svært at finde en

undskyldning for ikke at bruge hjelm.


Ældrerådsvalget

er også for DIG

Husk at

ældrerådet

er bindeled

mellem borger

og kommunen

- og ældrerådet

har

tavshedspligt

Du kan som medlem

af rådet forvente:

- godt kollegialt samvær i ældrerådet

- du får indsigt i og viden om

mange forhold i kommunens

ældrepolitik

- du oplever, at være med til at

gøre en forskel

- godt samarbejde med politikerne

og forvaltningen

- at være ”vagthund”

- at være mellemled mellem

politikere og borgere/ at lytte til

baglandet og have dialog med

politikerne

- at have høringsret om alle forslag,

der vedrører ældre

Valget

Stil op eller find en god kandidat og vær med til at udføre et

spændende arbejde til fordel for ældre i Svendborg Kommune.

Arbejdet er først og fremmest til gavn og nytte for den ældre

befolkningsgruppe, men det giver også en personlig glæde og

tilfredshed for det enkelte medlem.

Brevvalg: Den 27. oktober kl.12.00 er sidste frist for aflevering af brevstemme.

Valgmaterialet udsendes senest 12. okt. 2009 til alle borgere over 60 år, og afstemningen er brevvalg.

Vi har brug for din stemme – det giver ældrerådet styrke

Jo højere stemmeprocent, des stærkere er ældrerådet.

Der bliver en række opstillingsmøder

fire steder i kommunen

1.sep. 2009 kl. 14.00 i Multihuset, Gl. Skårupvej 3 i Svendborg

3.sep. 2009 kl. 14.00 i Filippahuset, Filippavej 64, Hundstrup

31. aug 2009 kl. 14.00 i Skallen Aktivitetshuset, Møllergade 99, Svendborg

10. sep 2009 kl. 14.00 i Mødestedet, Kirkegade 26 i Gudme

Hvis du er forhindret i at møde op, har du alligevel mulighed for at stille op.

Sidste frist for kandidatopstilling er 23. sep. 2009 kl. 12.00.

Henvendelsen skal ske til:

Myndighedsafdelingen, Svinget 14, Svendborg – Jytte Damsgård

– eller til et af medlemmerne i valgudvalget:

Bent Rasmussen tlf. 6221 7125

Einer Kristiansen tlf. 6220 2284

Britta Koch tlf. 6224 1931

Ældrerådet

er dit

talerør

Brug din

demokratiske ret

- stem ved

ældrerådsvalget

- det giver

indflydelse

Du kan læse mere om Ældrerådets arbejde i folderen, som kan hentes i Borgerservice samt i filialerne og på

hjemmesiden – www.aeldreraad.dk/001

Impulser 2/09

27


Kommunens aktivitetscentre

Aktivitetscentre, der hører under

Plejecenter Vest:

Bryghuscentret

Bryghusvej 2

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4121

Aktivitetscentret har åbent :

Mandag – fredag kl. 10.00 – 13.30

Cafeteriet har åbent:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 13.30

Søndag kl. 11.00 – 15.30

Aldersrocentret

Aldersro 4

5700 Svendborg, Tlf.: 6222 8110

Aktivitetscentret har åbent:

Mandag – lørdag kl. 10.00 – 15.00

Cafeteriet har åbent:

Mandag – lørdag kl. 10.00 – 15.00

Aldersroklubben

– demens dagcenter

Aldersro 6, kld.

5700 Svendborg, Tlf.: 6222 3923

Sygekassens Hjem

Christinedalsvej 20

5700 Svendborg, Tlf.: 6221 7316

åbningstider:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Søndagscafé: kl. 14.00 – 16.00

Cafeteriet har åbent:

Alle dage kl. 10.00 – 13.30

Det varme køkken lukker kl. 12.45

helligdage lukker det varme

køkken kl. 12.30

Fælleshuset Wandallshaven

Wandallshaven 50

5700 Svendborg, Tlf.: 6220 1445

åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00

Aktivitetscenter Stenstrup

Hostrupvej 1

5771 Stenstrup, Tlf.: 6223 4186

åbningstider:

Mandag – fredag kl. 10.00 - 15.00

Cafeteriet har åbent:

Alle dage kl. 10.00 - 15.00

Aktivitetscenter Tåsinge

Syrenvej 24

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4150

åbningstider:

Mandag – fredag kl. 9.30 – 14.30

Cafeen har åbent:

Mandag til fredag kl. 9.30 – 13.30

28 Impulser 2/09

Aktivitetscenter Ollerup

Svendborgvej 16

5762 Vester Skerninge, Tlf.: 6223 4167

åbningstider:

Mandag – fredag kl. 10.00 - 15.00

Cafeteriet har åbent

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Aktivitetscentre, der hører under

Plejecenter Øst:

Aktivitetscenter Damgården

Kærvej 8, 5881 Skårup

Tlf.: 6223 4295 (Dagcentret)

Tlf.: 6223 4296 (Cafeteriet)

Dagcentret har åbent:

Mandag og onsdag kl. 9.30 – 14.30

Tirsdag og torsdag kl. 9.30 – 15.30

Fredag kl. 9.30 – 13.00

Cafeteriet har åbent:

Mandag – torsdag kl. 9.30 – 14.00

Fredag kl. 9.30 – 13.00

Aktivitetscenter Frøavlen

Lerchesvej 7

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4266

Dagcentret har åbent:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Cafeteriet har åbent:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Aktivitetscenter Thurøhus

Bergmannsvej 17

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4240

Dagcentret har åbent:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

kl. 9.30 – 15.00

Onsdag kl. 9.30 – 12.30

Aktivitetscenter Caroline Amalie

Caroline Amalievej 13,

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4250

Dagcentret har åbent:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Aktivitetscenter Munkevænget

Sanddalsparken 17A

5700 Svendborg

Tlf.: 6223 4284

Dagcentret har åbent:

Alle dage kl. 9.30 – 14.30

Aktivitetscenter Gudme

Storkehavevej 6

5884 Gudme, Tlf.: 6225 3575

Dagcentret har åbent:

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.30

Fredag kl. 9.00 – 13.00

Demens Aktivitetscentret

Ørbækvej 42A

5700 Svendborg, Tlf.: 2488 6873

Dagcentret har åbent:

Mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00

Fredag kl. 10.00 – 14.30

Hjælpende Hænder er for dig hvis:

• Du har svært ved at bukke dig

• Let mister balancen

• Du er bange for at falde

• Du har svært ved at se

• Du mangler kræfter til de

praktiske opgaver, som du

eller din ægtefælle tidligere selv

kunne klare?

Koordinator

Harald Thomsen, tlf. 6225 3365 Mogens Græns, tlf. 6221 7825

Preben Høyer, tlf. 6222 5608 Kirsten Støttrup, tlf. 6221 7825

Connie Schleimann-Jensen, tlf. 6221 4103


Forebyggende

hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et

frivilligt tilbud til borgere over 75

år. Det handler om en samtale, før

du får brug for hjælp.

I samtalen er der mulighed for at:

• drøfte den aktuelle livssituation.

• få støtte til at bevare og styrke

egne ressourcer

• få orientering om de aktivitets

og støttemuligheder, der findes i

Svendborg kommune.

Konsulenterne har tavshedspligt og

kan ikke bevilge for eks. Hjemme-

hjælp, hjælpemidler eller træning,

men kan henvise til dette.

Konsulenterne kan ses som en

kontaktperson til kommunen.

Udover de forebyggende hjemmebesøg

tilbydes også besøg til borgere

over 65 år, der har mistet deres

ægtefælle.

De forebyggende konsulenter træffes

bedst mellem kl.8.00.- kl.9.00.

Tove Tang Thomsen

Telefon: 6223 4030

E-mail:sintot@svendborg.dk

Opskrift fra mormors håndskrevne ”kogebog”

Linda Riber Sørensen

Telefon:6223 4031

E-mail:siolrs@svendborg.dk

Henriette Franke

Telefon:6223 4032

E-mail:h.franke@svendborg.dk

Se også vores hjemmeside på

www.svendborg.dk

Venlig Hilsen

Sundhedsafdelingen

Hvorledes man laver Sladder

Tag en god Lod Løgn, en Haandfuld løssluppen

Tunge, en lille Kvist tørret Avindsyge, en Theskefuld

”Snak ikke om det”, seks Draaber Ondskab, et Par

Draaber Skinsyge. Slaa saa hele denne Blanding gennem

en Si af Misforstaaelser og hæld Vædsken paa

en Flaske Skadefryd, der foroppiskes godt og hensættes

i et varmt Værelse for at gære nogle Dage under

stadig Omrystning. Siden tager man nogle Draaber,

hver gang man gaar paa Visit, og Resultatet vil blive

udmærket.

Søndagscafé på

Ældrecentret Sygekassens Hjem

Hver søndag fra kl. 14.00 - 16.00

med diverse underholdning, såsom foredrag og musik

Program kan hentes på Sygekassens Hjem.

Alle pensionister er velkomne

Kaffebord: 25 kr.

Ældrecentret Sygekassens Hjem,

Christinedalsvej 20, Svendborg,

Bus 208 lige til døren

Impulser 2/09

29


Fynbo skabte hjemmeside

der hjælper hjerneskadede

Hvert år overlever omkring 1500 fynboer en hjerneskade. De kan nu få

hjælp på en ny hjemmeside - Vejviser for senhjerneskadede skabt af

Johnny Sønnichsen, Nyborg

Jesper Sønnichsen er selv hjerneskadet

efter en hjerneblødning i

1994. Han var da 49 år og havde

en stilling som direktør i en større

virksomhed.

- Når man får en hjerneskade,

er det vanskeligt at få sammenhængende

oplysninger om, hvilke

muligheder man har for at få hjælp

efter udskrivningen fra sygehuset.

Min kone måtte løbe fra Herodes

til Pilatus og tilbage igen. Senere

fandt jeg ud af, at næsten alle, der

får en hjerneskade, oplever, at de

får for lidt og for dårlig information.

Derfor opstod ideen om vejviseren,

siger Johnny Sønnichsen.

Hjemmesiden - www.vejviserforsenhjerneskadede.dk

- er let overskuelig

og opbygget med et enkelt

design. Den oplyser om mulighederne

for rådgivning, genoptræning,

hjælpemidler, bolig, undervisning,

Står du lige og mangler noget meningsfyldt

beskæftigelse at spenderer noget af din fritid på?

Så har vi et tilbud. Vi kan tilbyde dig at være hjælper ved

handicapsejlads onsdag og torsdag.

Vi har pt en del hjælpere, men der er altid brug for ekstra

hænder og da vi med vores nye forbedrede forhold for

handicapsejlads forventer en øget tilgang af sejlere får vi

brug for flere hjælpere. Al slags hjælp er velkommen.

aktiviteter og foreninger. Desuden

er der henvisninger til nyttige hjemmesider.

Ud over at give nyttige informationer

for skadede og deres pårørende

er Johnny Sønnichsens mål med

hjemmesiden også at signalere en

vej frem: - Når man får en hjerneskade,

mister man selvstarteren.

Man får en før- og efter-situation,

og det kan give dybe depressioner.

For jeg ved, hvem jeg var. Men

hvem er jeg nu? Hvad er jeg? Er

der overhovedet noget tilbage?

Vi vil alle gerne tilbage til det, vi

var før skaden. Da vi kunne noget

mere. Da vi vidste, hvem vi var!

Jeg mistede talen og kunne ikke

forstå, hvad der blev sagt. Jeg har

været nødt til at lære alfabetet forfra

og lære at tale igen.

Mange af os gemmer os – vil gerne

være usynlige, fordi vi gerne vil opfattes

som vi var, før vi fik skaden.

Men det er vigtigt at huske, at selvom

vi har mistet vores identitet, så

kan vi til en vis grad skabe os en ny

og gøre efter-situationen stærk nok

til at bære den nødvendige mængde

livskvalitet til et godt liv.

Om sit arbejde med vejviseren siger

Johnny Sønnichsen: - Jeg vil gerne

være med til at gøre det lettere for

andre hjerneskadede – og jeg vil

gerne gøre noget i samfundslivet,

selvom jeg ikke kan ret meget.

Johnny Sønnichsen har lidt svært

ved at forstå tale i telefon, og derfor

kan yderligere oplysninger fås ved

henvendelse til hans lærer på CSV

SydØstfyn, Jens Andreassen tlf.

6223 4940 / 2926 6973

HANDICAP SEJLADS I THURØ SEJLKLUB

30 Impulser 2/09

Vi har behov for folk der går til hånde på land – til at sejle

følgebåd – til at klargøre bådene til sejlads – til at sejle

twinbådene og mange andre forefaldende ting.

Har du lyst til at hjælpe med bare noget af det nævnte og

måske bare engang imellem så kontakt mig enten via mail

adressen: gitterling@taasingemail.dk eller

telefon 6354 0004 Erling Justesen Formand for handicapudvalget

Thurø Sejlklub


Svendborg Kommunes Hovednummer: 6223 3000

Hvem tager sig af hvad

og hvor skal jeg henvende mig?

Behov Funktion Myndighed. Tlf. nr. Åbningstid

Boligydelse

Pas

Kørekort

Pension

Personlige tillæg

Varmehjælp

Skat

Sygesikring/helbredstillæg

Ejendomsskat

Buskort - Fynbus: tlf. 6311 2211

Folkeregister

Færgekort

Hjemmebesøg til ældre over

75 år

Genoptræning

Hjælpemidler

Batterier, høreapparater mm.

Boliger for ældre

Hjemmehjælp

Madservice

Demensrådgivning

Forespørgsler vedr. kørsel:

Læge, speciallæger

Sygehuskørsel

Dagcenter behov

Ældreråd

Ældreidrætsleder

Ældrekonsulent

Borgerservice

* Egebjerg og Gudme:

- generel oplysning

- råd og vejledning

- vejviserfunktion

- skema og

blanketudlevering

Forebyggende hjemmebesøg

Trænende terapeuter

Hjælpemiddelterapeuter

Hjælpemiddelcentralen

Svinget 14

Visitatorer

Demenskoordinator

Generelle spørgsmål vedr.

kørsel til læge, speciallæge

tlf. 6223 3609

Kontakt konsulenterne for

forebyggende hjemmebesøg

Formand Bent Rasmussen

Birthe Bergmann

Birgit Pedersen

Borgerservice: 6223 3000

Ramsherred 5, Svendborg

Åben: mandag – onsdag 9 – 15

torsdag 9 – 17.30

fredag 9 – 13

* Egebjerg:

Fåborgvej 53, Vester Skerninge

Bibliotekets åbningstider

* Gudme:

Højsagervej 6, Gudme

Tirsdag og torsdag 14 - 18

onsdag og fredag 10 - 16

Tlf. 6223 4030 mellem 8 - 9

Tlf. 6223 4040 mellem 8 - 9

Tlf. 6223 4000 - Tlf. 6223 4003

Personligt fremmøde 9 - 13

Tlf. 6223 3990 mellem 9 - 15

Tlf. 6223 3975 mellem 9 - 15

Kørsel egen læge

Nærmeste speciallæge

tlf. 6311 2255

Sygehuskørsel:

Kontakt sygehusafd. - de bestiller

Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede

(SBH):

Ansøgning; tlf. 6223 4002,

tlf. 6223 4003 eller tlf. 6223 4004

Bestilling af kørsel: tlf. 6311 2255

Tlf. 6223 4030 (mellem 8 -9)

Tlf. 6221 7125/www.aeldreraad.dk/001

Tlf. 6223 3019

Tlf. 6223 3020

Impulser 2/09

31


FJ TRYK 62 21 37 21 · TEGNESTUEN1.DK

More magazines by this user
Similar magazines