Du kan downloade publikationen i PDF her. - Finansministeriet

fm.dk

Du kan downloade publikationen i PDF her. - Finansministeriet

1. INDLEDNING

nøje. Ligesom det er nødvendigt med en høj grad af påpasselighed i den

økonomiske politik.

Målt ved finanseffekten skønnes finansloven og kommunernes budgetter

for 2001 at indebære en behersket lempelse af finanspolitikken sammenlignet

med finanslovforslaget fra august, selvom finanslovsaftalerne stort

set er fuldt finansierede.

Lempelsen skyldes i et vist omfang, at aktivitetsvirkningen det første år af

øgede udgifter er større end effekten af højere indtægter. Det såkaldte balancerede

budgets multiplikator er således positiv på kort sigt, men reduceres

med årene. En direkte overfinansiering af forbedringerne på udgiftssiden

er imidlertid fravalgt i lyset af den svage fremgang i husholdningernes

disponible realindkomster som følge af blandt andet de højere energipriser.

Finanspolitikken skønnes at bidrage positivt til BNP-væksten med ca. 0,4

pct.enheder i 2001 – heraf kan omtrent to tredjedele tilskrives kommunerne

og den sidste tredjedel staten. Den samlede økonomiske politik, der tillige

tager højde for Pinsepakkens opsparingsfremmende tiltag, er dog nogenlunde

neutral i 2001.

Det samme gør sig gældende med hensyn til den samlede finanspolitik

siden 1993, når denne ses i et flerårigt perspektiv. De senere års skatte- og

afgiftsfinansierede vækst i udgifterne virker således stort set neutralt på den

økonomiske aktivitet i 2001.

Finanspolitikken i 2002 følger rent beregningsteknisk linien i de mellemfristede

fremskrivninger, jf. f.eks. Finansredegørelse 2000, april 2000 og

Danmark 2005 – en god start på den nye århundrede, august 1999. Det

betyder, at det offentlige forbrug og investeringerne forudsættes at stige 1

pct. realt, mens skattesiden følger den afsluttende indfasning af Pinsepakken

i 2002. Alt i alt bidrager finanspolitikken som udgangspunkt svagt

positivt til BNP-væksten dette år.

De samlede offentlige finanser – der omfatter stat, kommuner, amter,

ATP, A-kasser og Lønmodtagernes Garantifond – viste et overskud på

knap 38 mia.kr. i 1999 eller over 3 pct. af BNP. I de tre følgende år skønnes

overskuddene at blive af en lignende størrelsesorden, og de holder sig

dermed inden for den ramme på 2-3 pct. af BNP, som sikrer en holdbar

finanspolitik på længere sigt.

6

More magazines by this user
Similar magazines