Sacchariders reaktion med Fehlings reagens Med udgangspunkt i ...

powrtoch.org

Sacchariders reaktion med Fehlings reagens Med udgangspunkt i ...

Sacchariders reaktion med Fehlings reagens

Med udgangspunkt i øvelsen ”Sacchariders reaktion med Fehlings reagens” ønskes en gennemgang af

carbohydraternes opbygning og kemiske egenskaber.

I din gennemgang kan du evt. gøre brug af følgende stikord:

• Monosaccharider

• Isomeri

Fehlings reagens

• Dannelse af disaccharider

• Polysaccharider og deres forskelligheder

Bemærkning

Side 217 i Basis Kemi B


- Stikord

Monosaccharider

Besetår af små molekyler med 3 til 7 carbonatomer. Det meste fremkomne er 6 carbonatomer – disse kaldes

hexoser.

Indeholder en enkelt oxo-gruppe (dvs. dobbeltbundet O) og på resten af pladserne sidder der hydroxygruppe

(OH-gruppe).

De kan stereoisomeres.

Alpha-D-Glucose har CH2OH og OH gruppen siddende trans (hver sin side) mens Beta-D-Glucose har CH2OH og

OH siddende på samme side. Se side 221

D-Glukose kan reagere med sig selv og danne en ring.

Isomeri

Strukturisomeri

• Kædeisomeri

• Stillingsisomeri

• Funktionsisomeri

Stereoisomeri (rumfangsisomeri)

• Geometrisk (indeholder dobbeltbinding, derfor låst fast)

◦ Cis

◦ Trans

• Spejlbillede

• Diastereomer

Z,E system side 196

R-S system

S er med uret

R er mod uret


Fehlings reagens

Kan benyttes til at bestemme om et stof er en aldehyd eller keton. Fehlingsprøven er i dag afløst af moderne

analysemetoder.

Dette bygger på, at aldehyder kan oxideres af kobber(II)ioner.

R-CHO (l) + Cu 2+ → R-C(=O)O - + Cu2O (s)

Kobber(II)ionerne beskyttes mod bundfældning ved tilsætning af 2,3-dihydroxybutandioat og er blå.

Kobber(I)oxid er teglstensrød og dannes når prøven er positiv.

Kemisk:

10ml 0.3M kobber(II)sulfat blandes med 10ml 2M natriumhydroxid (ætsende).

Herved dannes et lyseblåt bundfald af kobber(II)hydroxid.

Der tilsættes dernæst 3.5g kaliumnatriumtartrat-vand (¼) og efter kraftig omrystning fås en klar,

mørkeblå opløsning.

Afstemt: (afstemmer med OH - da det er en basisk væske)

5OH - + RCHO +2CU 2+ → RC(=O)O - + CU2O + 3H2O

Her kan man komme ind på redox.

Først finder vi oxidationstallene for alle atomerne i reaktionen. Dette kan vi gøre da vi O som regel er -2 og H

som regel er +1.

0 +1 +1 -2 +2 0 +3 -2 -2 +1 -2

R-CHO (l) + Cu 2+ → R-C(=O)O - + Cu2O (s)

Hernæst beregner vi op og ned i oxidationstal for Cu og C.

Vi ser at Cu falder med 1.

Vi ser at C stiger med 2.

Vi ganger derfor Cu med 2 og får herved:

R-CHO (l) + 2Cu 2+ → R-C(=O)O - + Cu2O (s)

Nu finder vi ladningerne på hver side af reaktionen.

Venstre side har vi en ladning på +4

Højre side har vi en ladning på -1

Vi afstemmer derfor med 5 OH - på venstre side, da vi skal have lige stor ladning på begge sider. Til slut

afstemmer vi med H2O

5OH - + R-CHO (l) + 2Cu 2+ → R-C(=O)O - + Cu2O (s) + 3H2O


Disaccharider

Side 225

Består af 2 monosaccharider.

Kan findes i to former: Alfa og betaform.

Alfaform har den første OH gruppe (nr. 1) siddende trans (på modsatte side) af CH2OH.

Betaform har den første OH gruppe (nr. 1) siddende cis (på samme side) af CH2OH.

Dannelse af disaccharider

Side 225

Kondensation af 2 monosaccharider.

Ved kondensation får man et biprodukt der er H2O.

Ved en hydrolyse spalter man en disaccharid og får derved H2O som reaktant.

Polysaccharider og deres forskelligheder

Indeholder mange monosaccharider der er bundet sammen og derved danner en lang kæde. Der skal være

flere end 2 monosaccharider for at det er en polysaccharid, da det ellers hedder en disaccharid.

Forskellighederne er D- og L-form. (se side 219-220)

Fischerprojektion

En bestemt måde at gengive 3D opbygninger på 2D plan.

Skrives normalt med carbonkæden lodret.

D- og L-form

Man opstiller først molekylet i en fischerprojektion.

D-form:Andennederste OH gruppe sidder på højre side af fischerprojektionen

L-form: Andennederste OH gruppe sidder på venstre side af fischerprojektionen.

Optisk aktivt

Drejer polariseret lys

- Disposition

More magazines by this user
Similar magazines