Årsberetning 2006 (1,18 MB) - Folkekirkens Nødhjælp

noedhjaelp.dk

Årsberetning 2006 (1,18 MB) - Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens

Nødhjælp

2006


FOTO KLAUS HOLSTING GRAFIK KIT HALDING

Indhold

Den gode vilje

3

Frivillige, fortalere og folkelighed

4

Partnerskab og rettigheder

5

Verden rundt

6

Folkekirkens Nødhjælp

12

Regnskab

14

Nødhjælp

2006

REDAKTION | Linda Nordahl Jakobsen

OMSLAGSFOTO | Dennis Skærup Andersen, Heine Pedersen og Ulrik Jantzen

DESIGN Kit Halding

TRYK | Jønsson

ISBN | 978-87-91972-02-7

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP © 2007


2006 blev et år, hvor vi blev skånet for de helt store natur-

og tørkekatastrofer. Med undtagelse af Etiopien, hvor tør-

ke og oversvømmelser aktualiserede en nærmest kronisk

mangel på mad, så blev året ”de stille katastrofers tid”, hvor

især hiv-aids epidemien i Afrika syd for Sahara har præget

vores arbejde.

Men det blev også et år, hvor bombeangreb, vold og ter-

ror mod titusinder af civile i Darfur, i Sri Lanka og i Mellem-

østen eskalerede. I Darfur er tusindvis af børn, kvinder og

mænd blevet fordrevet fra deres hjem for tredje og fjerde

gang. Flere nødhjælpsarbejdere er blevet overfaldet og

dræbt. Folkekirkens Nødhjælp har til trods for den forvær-

rede sikkerhedssituation valgt at fortsætte hjælpen til de

internt fordrevne.

Den

gode

vilje

Folkekirkens Nødhjælp har kunnet glæde sig over folkelig

opbakning i Danmark hele året. Med den populære ”Giv en

ged” kampagne op til jul blev den langsigtede ulandsbi-

stand sat på en folkelig formel.

Frygten for, at danskerne på grund af krisen om Muham-

med-tegningerne ville lukke sig om sig selv, blev gjort til

skamme. Flere sogne end nogensinde deltog ved sogne-

indsamlingen. Resultatet på godt 14 millioner kroner viste,

at danskerne har stor vilje til at hjælpe verdens fattigste.

Samtidig nåede den danske udviklingsbistand det hidtil la-

veste niveau efter fem års nedskæringer. Den stigende vel-

stand i Danmark betyder, at bistanden beløbsmæssigt vil

stige i de kommende år, men at procenten på 0,8 procent

af bruttonationalindkomsten fastholdes.

3

Regeringen beskar ulandsoplysnin-

gen og har indført 10 procent egenfi-

nansiering for de syv rammeorganisa-

tioner, heriblandt Folkekirkens Nød-

hjælp. Selv om det måske kan skabe

mere folkelig forankring, betyder det

også, at der skal bruges flere penge

i Danmark, fordi det koster penge at

lave indsamlinger – ikke mindst for de

organisationer, som ikke tidligere har

lavet indsamlinger.

Folkekirkens Nødhjælp har styrket sin

folkelige forankring i løbet af 2006

en række områder.

Frivilligområdet er vokset med fem

nye genbrugsbutikker til ny 118 ialt.

Samarbejdet mellem Folkekirkens

Nødhjælp og en række danske orga-

nisationer som for eksempel Børn i

Afrika og Roskilde Festival blev styrket

med mere formelle partnerskabsafta-

ler. En gruppe på 20 Venstre-medlem-

mer besøgte vores aids- og fødeva-

reprogrammer i Tanzania og Uganda.

Og gennem Face2Face arbejdet er nye

bidragydere kommet til.

Vi fik også et gennembrud over for er-

hvervslivet. Først med en konference

om virksomheders sociale og etiske

ansvar, så med en aftale med FDB og

Coop Danmark.

Minerydningskampagnen Hans & Han-

ne blev præmieret med Post Danmarks

Direct Marketing pris. Og endeligt var

der mindst 1.200 virksomheder, som

købte gaver til medarbejdere og for-

retningsforbindelser fra Giv en ged.

2006 blev også året, hvor de over 100

ansatte i København kunne tage nye fa-

ciliteter i Nørregade 15 i brug, og hvor

Folkekirkens Nødhjælp fik en ny intern

struktur. Dermed står vi godt rustet til

de kommende års udfordringer.

Kirsten Lund Larsen FORMAND

Henrik Stubkjær GENERALSEKRETÆR


2006 Året hvor Folkekirkens Nødhjælp

igen har kunnet glæde sig over en ved-

holdende opbakning fra mange givere,

frivillige medarbejdere, sogne og sam-

arbejdspartnere – kort sagt den mang-

foldighed og folkelighed, som bety-

der, at vi som humanitær organisation

er solidt rodfæstet i befolkningen.

HUMOR MOD AIDS Folkekirkens Nød-

hjælp gik på gaden for at sælge røde

næser sammen med AIDS-Fondet og

Ibis. Kampagnen blev bakket flot op

af Danmarks Radio og kendte danske

komikere, og næsesalget indbragte

over en million kroner, som gik til for-

talerarbejde og oplysning i Danmark

og aids-projekter i Mozambique og

Zambia.

BEDSTEHJÆLP Foråret bød også velkom-

men til et helt nyt samarbejde mellem

Ældre Sagen og Folkekirkens Nød-

hjælp. Ved årets udgang havde godt

700 adoptanter lavet aftaler om at støt-

te ældre i Kirgistan via ”bedste HJÆLP”.

FOTO PERITA TASKINEN

4

Frivillige,

fortalere

og folkelighed

ROSKILDE FESTIVAL blev afviklet i høj sol og godt humør,

og Folkekirkens Nødhjælp var centralt placeret på festi-

valpladsen med et informationstelt. 700 frivillige samlede

tomme flasker, dåser og plastickrus ind for knap en mil-

lion kroner. Med en efterfølgende donation fra Foreningen

Roskilde Festival blev det samlede resultat 1,5 millioner

kroner til kampen mod menneskehandel i Cambodja.

Sidst på sommeren tog gadehververe, ungdoms- og fisk-fri-

villige til festival i Skanderborg, hvor der blev solgt redesig-

net tøj og skabt opmærksomhed om verdens hiv-smittede.

”Rent vand koster”, som drives af frivillige i samarbejde med

caféer i Århus og København, rundede en million kroner.

FACE2FACE Arbejdet, hvor unge hverver nye bidragydere

på gaden, har vist sig som tidens mest effektive og billige

indsamlingsmetode. På fire år har flere end 40.000 perso-

ner taget imod tilbuddet om at tegne en fast betalingsaf-

tale med Folkekirkens Nødhjælp.

Desværre har Justitsministeriet meddelt organisationerne,

at gadehvervning i den form ikke er tilladt. Folkekirkens

Nødhjælp har derfor udviklet et nyt koncept, der sikrer, at

vi fortsat kan hverve nye bidragydere.

FISK I august kunne butik ”fisk” slå dørene op til nye og

rummelige lokaler ved siden af vores hovedkontor i Nør-

regade i København. Fisk i København og i Århus drives af

unge, kreative frivillige.

GENBRUG I 2006 åbnede fem helt nye genbrugsbutikker

– heriblandt den første ”oversøiske” butik i Tórshavn på

Færøerne.

Til regionalmøderne rundt om i landet var der atter stort

fremmøde af vore mange aktive genbrugsfrivillige, hvor

både Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde og

dagligdagen i en genbrugsbutik blev sat til debat.

FOTO ULRIK JANTZEN

FOTO MIKKEL ØSTERGAARD


Partnerskab

og rettigheder

DE FATTIGSTE Folkekirkens Nødhjælps arbejde er rettet

mod de fattigste mennesker i Afrika, Asien, Østeuropa/

Centralasien, Mellemøsten og Mellemamerika.

Det gælder både den akutte nødhjælp til ofrene for krig og

katastrofer og det lange seje træk med at genopbygge og

skabe udvikling.

Vi arbejder med demokrati og menneskerettigheder, fred

og forsoning, fødevaresikkerhed, hiv/aids, flygtninge og

fordrevne og med minerydning. Vi arbejder med de kaste-

løse i Indien, de oprindelige befolkningsgrupper i Mellem-

amerika og med de mest sårbare og undertrykte befolk-

ningsgrupper i mange andre lande.

MENNESKERS RETTIGHEDER Folkekirkens Nødhjælp tror på

rettighedsbaseret udvikling. Vi forsøger at ændre de magt-

strukturer og barrierer, der fastholder den enkelte i fat-

tigdom og undertrykkelse. Vi arbejder for ligestilling mel-

lem kønnene og for at styrke den enkeltes mulighed for at

kæmpe for egne rettigheder og muligheder.

I mange lande svigter regeringerne, når det drejer sig om at

sikre f.eks. sundhed, retssikkerhed og uddannelse til den

fattigste del af befolkningen. Her

hjælper Folkekirkens Nødhjælp

gennem vores samarbejdspart-

nere udsatte grupper med at

organisere sig og kæmpe for de-

res ret til mad, sundhed, uddan-

nelse og et værdigt liv. Samtidig

er vi med til at opbygge netværk,

både lokalt og internationalt,

som kan påvirke politikere og

andre beslutningstagere.

PARTNERSKAB OG NETVÆRK

Vores internationale kirkelige

netværk, Action by Churches

Together (ACT), bliver stadigt

FOTO MORSI

5

stærkere og vigtigere for vores ar-

bejde – både lokalt og globalt. Vi er

også med i ACT-Development – en ny

verdensomspændende udviklingsalli-

ance, som skal fokusere på langsigtet

udvikling.

Kirker og progressive kræfter i civilsam-

fundet spiller en vigtig rolle, ikke mindst

når det gælder om at tale de undertryk-

tes og udstødtes sag.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder gen-

nem lokale partnere. Det skaber lokalt

ejerskab og engagement, og partner-

skabet sikrer også, at hjælpen når de

allerfattigste.

FOTO MORSI


Afrika

FOREBYGGELSE AF HIV/AIDS Folkekir-

kens Nødhjælp har de sidste 20 år

arbejdet med at forebygge hiv/aids

i Afrika. I nogle lande er smitteraten

faldet, både fordi unges seksuelle ad-

færd og holdninger har ændret sig, og

fordi flere har fået adgang til behand-

ling og forebyggelse.

Sygdommen rammer i stigende grad

kvinder; tre fjerdedele af nysmittede i

Afrika syd for Sahara er unge kvinder.

Folkekirkens Nødhjælps programmer

i både Zambia, Malawi og Tanzania har

særligt fokus på kvindernes og civil-

befolkningens rettigheder til blandt

andet basale sundhedsydelser, til

oplysning om hiv/aids og til at kunne

brødføde deres familier.

FOTO MIKE KOLÖFFEL

I både Malawi og Zambia arbejdes

med forebyggelse af hiv/aids og føde-

varesikkerhed. Igennem samarbejdet

med lokale partnere om oplysning,

testning, rådgivning og god ernæring

gør Folkekirkens Nødhjælp det muligt

for mange flere mennesker at gen-

nemføre den livsforlængende ARV-

6

behandling. Hiv-smittede får også glæde af Folkekirkens

Nødhjælps ”Giv en ged” kampagne.

I Etiopien har Folkekirkens Nødhjælp etableret et nyt hiv/

aids program, som lægger særlig vægt på unge kvinders

ret til at bestemme over deres egen krop. I Etiopien er aids

ikke så udbredt som i andre afrikanske lande, derfor er

der stadig mulighed for at forebygge den helt store aids-

katastrofe.

Uganda har gennem flere år været langt fremme med

bekæmpelsen af hiv/aids, og antallet af nye hiv-smit-

tede har været faldende. Men den seneste nationale

aids-undersøgelse viste, at hiv-smitte er svagt stigende,

samtidig med at undersøgelser i de områder, hvor Folkekir-

kens Nødhjælp arbejder, viser, at der er megen viden om

hiv-aids. Derfor skal der i projekterne i højere grad lægges

vægt på holdnings- og adfærdsændringer i.

GRÆSRØDDERNE BANKER PÅ I flere af de lande i Afrika syd

for Sahara, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder, har græs-

rodsorganisationer banket på magtens porte - og fået ind-

flydelse til gavn for de fattigste.

Zambia og Malawi fik nedskrevet deres enorme gældsbyr-

der, som græsrodsorganisationer og gældsnetværket Ju-

bilee 2000 har kæmpet for i flere år.

Folkekirkens Nødhjælps partnere vil nu nøje følge, om

regeringerne bruger de ”eftergivne gældspenge” til ud-

vikling blandt de fattigste.

I alle de lande i Afrika, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbej-

der, bliver fattige mennesker, der bor på landet og langt fra

magten, støttet i at organisere sig og øve indflydelse i deres

kommuner, amter og i forhold til de nationale regeringer.

I Etiopien støttes blandt andet et projekt, der hjælper

kvinder til at stille op ved kommunalvalg. I Uganda følger

Folkekirkens Nødhjælps partnere statens finanslov og

overvåger også, om der er korruption.


KRIGE OG SULT I Zimbabwe lykkedes det samarbejdspart-

neren Christian Care at styre igennem den vanskelige poli-

tiske situation og fortsætte med nødhjælp til de fattigste,

som er hårdt ramt af en vedvarende sultkrise.

I Sudan i den vestlige Darfur-region tog kampene til mel-

lem militser, oprørsgrupper og regeringshæren i efteråret

2006. Tusindvis af børn, kvinder og mænd er blevet for-

drevet fra deres hjem for tredje og fjerde gang.

Flere nødhjælpsarbejdere er blevet overfaldet og dræbt,

og konvojer med mad og andre fornødenheder til de for-

drevne er blevet røvet på landevejene. På grund af den

dårlige sikkerhedssituation og chikaner fra de sudanesiske

myndigheders side valgte flere nødhjælpsorganisationer

at trække sig ud af Darfur.

Folkekirkens Nødhjælp har til trods for den forværrede

sikkerhedssituation fortsat sit arbejde i Darfurs lejre med

blandt andet at skaffe rent vand, drive sundhedsklinikker,

skoler og kvindecentre.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder også igennem sit interna-

tionale netværk på at påvirke politiske beslutningstagere

til at stoppe mordene, voldtægterne og de massive over-

greb på civile, som fortsat finder sted i Darfur.

I Sydsudan er fredsaftalen mellem Nord og Syd, som blev

indgået i 2005, stadig i gang med at blive til virkelighed.

Befolkningen har endnu ikke set den udvikling, som var

forventet. Omkring 1.500 flygtninge er vendt tilbage til

Sydsudan.

Folkekirkens Nødhjælp fokuserer på fred og forsoning i Su-

dan. I Jonglei og Blue Nile regionerne er der blevet bygget

skoler, og kvinder har fået mulighed for at få sig en indtægt.

I Nuba bjergene er fødevaresikkerheden blevet styrket.

FEM MILLIONER REDDET I Etiopien var stemningen præget

af utryghed i befolkningen og tilbageskridt for demokratiet,

efter at regeringen havde slået hårdt ned på pressefriheden,

7

oppositionspolitikere og al-

mindelige borgere ved par-

lamentets åbning i 2005.

Etiopiens kroniske mangel

på mad blev aktualiseret af

FOTO KLAUS HOLSTING

tørke og oversvømmelser. Men mindst

fem millioner mennesker overlevede

takket være et uddelingssystem af

fødevarer til familier, som ikke kan

brødføde sig selv. Folkekirkens Nød-

hjælp deltog i uddelingen og har også

satset på udvikling af landbrug og

husdyrhold.

I Tanzania hjælper Folkekirkens Nød-

hjælp burundiske flygtninge til at

vende hjem. Men forholdene er van-

skelige, da Burundi først nu er ved at

finde sine demokratiske ben igen, og

de konflikter, som folk flygtede fra,

lurer stadig under overfladen.

FOTO NILS CARSTENSEN


Asien

Asien

GENOPBYGNING OG HJÆLP TIL FORDREVNE

De mange indsamlede penge til gen-

opbygning efter tsunamien i Sydasien

har gjort det muligt at hjælpe både

med akut nødhjælp og genopbygning,

som nu er gledet over i udviklings- og

katastrofeforebyggende arbejde.

I Indien har arbejdet efter tsunamien

især drejet sig om at hjælpe de kaste-

løse med at få en dagligdag til at fun-

gere igen.

I Sri Lanka blussede konflikten mel-

lem de tamilske tigre og regeringen

op igen. Det har resulteret i endnu

flere internt fordrevne blandt andet

i Batticaloa distriktet på østkysten.

Folkekirkens Nødhjælp har derfor

øget hjælpen til internt fordrevne i Sri

Lanka, hvor samarbejdspartnere som

Sewalanka og OfERR Ceylon hjælper

og beskytter disse mennesker.

FOTO MICHAEL SØBY ANDERSEN

8

I Pakistan, som i efteråret 2005 blev ramt af et voldsomt

jordskælv, fortsætter arbejdet med genopbygning.

KONFLIKT OG FRED I Burma voksede regeringens undertryk-

kelse af civile. Det har fået flere flygtninge til at strømme

ind over grænsen til de store flygtningelejre i Thailand,

hvor Folkekirkens Nødhjælp har støttet arbejdet siden

1996. Landminer er et af våbnene i krigen mellem rege-

ringshæren og oprørsbevægelser, og Folkekirkens Nød-

hjælp arbejder med oplysning om minefare for befolknin-

gen langs grænsen til Thailand.

I Nepal har maoisterne og regeringen sluttet fred, og det

har derfor været muligt at starte et nyt projekt, der tager

fat på dalitters (kasteløses) rettigheder.

KAMPEN MOD SLAVERI I Cambodja fik kampen mod mo-

derne slaveri et løft, da Folkekirkens Nødhjælps frivillige

samlede pant på Roskilde Festival. Penge fra pantindsam-

lingen gav sammen med et tilskud fra Roskilde Festival 1,5

millioner kroner til at bekæmpe slaveri i Cambodja.

Slaveri er et voksende problem mange steder i Asien. Fol-

kekirkens Nødhjælp har derfor iværksat et nyt menneske-

rettighedsprogram, der skal bekæmpe menneskehandel

på tværs af grænserne i Asien.

SULT BEKÆMPES I Indien lider 221 millioner mennesker af

kronisk sult, selv om landets økonomi stormer frem. Der-

for var der fokus på Indien og sult ved sogneindsamlingen i

2006. Et større program til bekæmpelse af sult blandt stam-

mefolk og kasteløse er sat i gang i Indien. Indiens fattige var

også tema for en velbesøgt konference i København, der

handlede om virksomheders sociale ansvar, når de investe-

rer i udviklingslande. Folkekirkens Nødhjælp blev desuden

formand for det danske Dalit Solidaritets Netværk.

FOTO MORSI


FOTO MIKE KOLÖFFEL

FORTALERE VANDT SEJRE I Mellemamerika lykkedes det

for flere af Folkekirkens Nødhjælps samarbejdspartnere at

vinde terræn med deres fortalervirksomhed over for det

politiske system. Men samtidig var der en generel tendens

til, at trusler og overgreb mod menneskerettighedsfor-

talere tog til - især i den sidste halvdel af 2006.

I Honduras blev tre menneskerettighedsfortalere dræbt.

Den ene var jurist, som arbejdede for en af Folkekirkens

Nødhjælps samarbejdspartnere, der støtter blandt andet

arbejdstageres rettigheder.

I den vestlige del af landet, hvor arbejdet er koncentreret

omkring støtte til lokaludvikling, har kvinder fået adgang til

mikrokreditter. Flere samarbejdspartnere er med til at over-

våge lokalt, at pengene fra regeringens pulje til bekæm-

pelse af fattigdom, PRSP-puljen, nu også går til at bekæmpe

fattigdom ude i de små land- og bjergkommuner.

Fire af Folkekirkens Nødhjælps partnere, der er med i Den

Civile Alliance for Demokrati, vandt Højesterets ord for, at

mineloven fra 1998 er i strid med landets forfatning. Det

betyder, at regeringen tvinges til at lave en ny minelov,

som tager hensyn til de fattige lokalsamfund og det om-

givende miljø.

ULIGHED, FATTIGDOM OG RACISME I Guatemala var 2006 tiåret

for indgåelse af fredsaftalerne, som satte punktum for 36

års blodig borgerkrig. Men der var ingen store skåltaler, da

nogle af fredsaftalens vigtigste punkter om blandt andet

at bekæmpe den udbredte fattigdom, ulighed og racisme

mod den mayaindianske befolkning stadig støder mod

stærke politiske kræfter, der ikke ønsker at ændre den so-

ciale og økonomiske fordeling i landet.

Mellem

Tre af Folkekirkens Nødhjælps samarbejdspartnere kunne

med støtte fra EU gå i gang med at styrke deres arbejde

med fokus på mayaindianske kvinders rettigheder og kam-

pen mod racisme. Arbejdet mod racisme bakkes op af en

FN-rapport om racediskrimination i Guatemala, som opfor-

drer Guatemalas regering til at ændre landets lovgivning.

9

amerika

Arbejdet med at få flere mordsager fra

borgerkrigens tid tvunget igennem

et modvilligt og korrupt retssystem

støttes også fortsat. Men også her var

tendensen i 2006, at flere organisa-

tioner blev ”skydeskiver” for anonyme

dødstrusler, overfald og indbrud på

kontorer.

Genopbygningsarbejdet i det vestlige

Guatemala efter orkanen Stan i 2005

er næsten fuldført med støtte fra

EU’s Katastrofefond (ECHO). Det mere

langsigtede arbejde med at genetab-

lere landbrugsjorder og skabe ind-

tægtsgivende aktiviteter kom i gang i

2006 og fortsætter i 2007.

Folkekirkens Nødhjælp havde for-

mandskabet for ACT netværksgrup-

perne i Mellemamerika, og her er der

især blevet arbejdet med kapacitets-

opbygning af organisationer i forhold

til katastrofearbejde.

FOTO MIKE KOLÖFFEL


ABC FOR BØRN OG UNGE I Kirgistan er

flere arbejdende børn og unge kom-

met i gang med skole og uddannelse

med hjælp fra de penge, som Opera-

tion Dagsværk samlede ind i 2005.

Den lokale partner har også fået råd

til et rullende børnekontor i form

af en bus, som bruges til ung til ung

vejledning og til oplysning om børne-

rettigheder og konfliktløsning.

Desuden har den lokale partner i sam-

arbejde med en gruppe forældre fået

overtalt myndighederne til at byg-

ge en skole i en af de fattige bydele

i hovedstaden Bisjkek. Mange af

børnene i det område har ikke lært at

regne og skrive, fordi der var for langt

til den nærmeste skole.

FOTO SONJA ISKOV

FOTO SONJA ISKOV

10

FOTO LARS BERTELSEN

Øst

europa

asien

BEDSTEHJÆLP Hverdagen for ældre mennesker i Kirgistan er

præget af ensomhed, sult og kulde, og mange af de ældre

har svært ved at få den sparsomme pension til at slå til.

Derfor har Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med Ældre

Sagen oprettet “bedsteHJÆLP”. Det er et adoptionsprogram,

hvor danskere kan donere penge til en gruppe ældre, der

har slået sig sammen for at hjælpe hinanden.

I gruppen bringer de stærkeste mad og medicin ud til de

svageste. Og de laver håndarbejde og producerer kunst-

håndværk, som de sælger på markeder. Derudover er det

lykkedes de lokale samarbejdspartnere at få foden inden

for i parlamentet, hvor politikerne træffer beslutninger om

pensioner og sygehjælp.

Folkekirkens Nødhjælp har åbnet et nyt kontor i Kirgistan,

fordi udviklingsarbejdet i Kirgistan, Kasakhstan og Tad-

sjikistan skal styrkes. En af de nye udfordringer for både

befolkningen og myndighederne i de tre lande er det sti-

gende antal hiv-smittede.

FOREBYGGELSE OG HJEMLØSE I Rusland er en af de store

opgaver at tage del i kampen for at stoppe hiv/aids-epi-

demien. Den største stigning af nye tilfælde af hiv-smitte

på verdensplan sker netop i Rusland og Centralasien.

Størstedelen af de hiv-smittede er mellem 15 og 29 år. Der-

for satser Folkekirkens Nødhjælps partnere især på oplysn-

ingsarbejde blandt de unge.

Et stort researchprojekt, som Folkekirkens Nødhjælp havde

iværksat sammen med ngo’er i syv russiske regioner, blev

færdigt i 2006. Den endelige rapport viser de store proble-

mer, som de mange hjemløse har med den særlige regis-

trering ”propiska”, der udelukker dem fra at stemme, mod-

tage socialhjælp, eje bolig eller søge job.

Ngo’erne bruger nu dokumentationen, som er den første

af sin art i Rusland, i deres lobbyarbejde for at få myndig-

hederne til at ændre det stive registreringssystem.


FOTO MIKKEL ØSTERGAARD

FOTO HEINE PEDERSEN

BOYKOT OG INDESPÆRRING Den israelske adskillelsesbar-

riere ind til palæstinensiske områder hindrer såvel men-

neskers som varers frie bevægelighed, og 67 procent af

palæstinenserne lever nu under fattigdomsgrænsen på to

dollars om dagen.

Efter den militante Hamas-bevægelses valgsejr i januar be-

sluttede EU og USA at indstille al økonomisk hjælp direkte

til det palæstinensiske selvstyre. Israel tilbageholdt samtidig

den told- og momsrefusion, som opkræves på Det Palæsti-

nensiske Selvstyres vegne. Kort efter gik Selvstyret fallit, og

mange offentligt ansatte har ikke fået løn siden sidste forår.

Mange palæstinensiske kvindeorganisationer frygtede ef-

ter Hamas-regeringens tiltræden, at arbejdet for kvinders

rettigheder ville blive nedprioriteret. Derfor inviterede

Folkekirkens Nødhjælp i juni til et møde for at finde mulig-

heder for at styrke arbejdet for kvinders rettigheder. 22 re-

præsentanter fra forskellige organisationer, fagforeninger

og politiske partier tog godt imod initiativet.

Da krisen omkring Muhammed-tegningerne var på sit hø-

jeste i februar, tog Folkekirkens Nødhjælp initiativ til et

dialogprogram på palæstinensisk TV, hvor biskop Karsten

Nissen debatterede via satellit med blandt andre stormuf-

tien af Jerusalem og den ortodokse biskop af Jerusalem.

Programmet blev set af 60-70 procent af seerne i de isra-

elsk-besatte områder.

Krigen mellem Israel og Hizbollah-bevægelsen i Libanon

blussede op for fuld styrke i 2006, og over en million civile

i Libanon blev sendt på flugt. Folkekirkens Nødhjælp støt-

tede via Det mellemøstlige Kirkeråd, MECC, arbejdet med

at hjælpe de nødstedte i Libanon.

DANSKE OLIVENTRÆER I Gaza rykkede den israelske hær ind

i juli og pløjede veje, marker og nyplantede oliventræer op,

efter at militante Hamas-tilhængere havde bortført en ung

israelsk soldat.

Mellemøsten

Oliventræerne var blevet plantet hos en ung bonde i Gaza-

striben med hjælp fra 982 danske sogne via Høstkollekten

11

i 2005. To danske biskopper har gen-

nem den israelske ambassade anmo-

det om, at den israelske stat erstatter

de ødelagte træer.

FLYGTNINGELEJRE I Libanon har den

danske pædagog Anni Kanafani siden

1975 med støtte fra Folkekirkens Nød-

hjælp arbejdet blandt børn i palæsti-

nensiske flygtningelejre. Hun modtog

i august sammen med datteren Laila

Kanafani Gerdaprisen for banebry-

dende pædagogisk arbejde.

Efter at Anni Kanafani i tre årtier har til-

passet dansk pædagogik til de særlige

forhold i lejrene, er ringen sluttet ved,

at Laila Kanafani, der er kunstpædagog,

nu underviser danske pædagoger i de

metoder, som er udviklet i lejrene.

FOTO UFFE GJERDING


Humanitær

minerydning

ANDERS OG ANNE Minerydningsarbej-

det i både Albanien, Angola og senest

i Congo har nydt godt af Folkekirkens

Nødhjælps ambassadørprogram, hvor

kendte personer i Danmark støtter og

tager initiativ til indsamling til mine-

rydningsarbejdet. 12 fremtrædende

danskere med fornavnet Anne og An-

ders samler i 2006-2007 ind til mine-

rydningsarbejdet i Congo.

ALBANIEN Folkekirkens Nødhjælp satte

punktum for en årelang indsats for at

gøre landet minefrit efter Kosovo-kri-

gen. To rådgivere er blevet i landet og

hjælper en lokal organisation med at

rydde de sidste miner, der ligger uden

for beboede områder.

LIBANON Krigen mellem Israel og Hiz-

bollah-militsen har medført, at der

skal ryddes klyngebomber og andet

ueksploderet ammunition i civile om-

råder. Denne indsats begyndte sidst

på året og fortsætter i 2007.

BURUNDI Minerydningsarbejdet fort-

sætter efter de mange kamphandlin-

ger op gennem 1990’erne. En større

bevilling har betydet, at arbejdet kan

fortsætte i 2007.

12

ANGOLA De første forsøg med avanceret, elektronisk

sporing af panserminer viste, at der var behov for grun-

digere afprøvninger i ikke-mineinficeret jord. Derfor er

den tekniske nyskabelse WADS hentet til Danmark til

videreudvikling. Til gengæld blev indsatsen med den

manuelle minerydning øget til det firedobbelte med

gode resultater til følge.

CONGO Arbejdet er her koncentreret i Tanganyika distrik-

tet i den østlige Katanga-provins, hvor et program med

den unikke kombination af oplysning om hiv/aids og

humanitær minerydning har vist nye veje for, hvordan

man sammenkæder minerydning med andre program-

aktiviteter.

Anders Bech-Jessen

SUDAN I Nuba bjergene er minerydningen foregået

under klimatiske forhold, der er særdeles vanskelige,

og som kun overgås af de vanskelige politiske forhold

i det borgerkrigstruede område. Befrielseshæren SPLA

og regeringstropper stod over for hinanden, adskilt af

en skrøbelig fredsaftale, og minerydningsprogrammet

er i løbet af 2006 blevet tilpasset for at kunne matche

den vanskelige opgave.

FOTO ESBEN NIELSEN

Anne-Grethe Bjarup Riis

FOTO ULRIK JANTZEN


FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Folkekirkens Nødhjælp har til

formål at hjælpe og være fortaler for undertrykte, svage og

nødlidende befolkningsgrupper i den fattige del af verden

og styrke deres muligheder for at få et værdigt liv.

Folkekirkens Nødhjælp tror på, at alle mennesker er skabt

i Guds billede og derfor er ligeværdige. At selv de fattigste

af de fattige har en styrke, der kan bygges videre på, og at

bistand skal gives uden hensyn til race, religion eller poli-

tisk overbevisning.

Som en kristen organisation tror Folkekirkens Nødhjælp

et liv efter døden – men så sandelig også på et liv før døden

i værdighed og respekt for det enkelte menneske.

PARTNERSKAB OG ALLIANCER Folkekirkens Nødhjælp har

sin rod i den danske folkekirke. Vi bygger vores arbejde på

tætte partnerskaber, og al vores nødhjælps- og udviklings-

arbejde er baseret på samarbejde med lokale kirkelige og

folkelige organisationer.

Ledetråden i arbejdet er den rettighedsbaserede tilgang. I

Danmark såvel som internationalt arbejder vi for at oplyse

om årsagerne til nøden og uligheden og for at mobilisere

folkelig og politisk handlekraft til at ændre disse forhold.

Internationalt er vi en del af det kirkelige netværk omkring

Kirkernes Verdensråd, WCC, Det lutherske Verdensfor-

bund, LWF og Kirkernes Internationale Nødhjælp, ACT.

Ved årsskiftet 2006-2007 var Folkekirkens Nødhjælp med

til at stifte ACT-Development – en ny verdensomspænd-

ende udviklingsalliance, der består af kirkeligt relaterede

udviklingsorganisationer i 157 lande.

ORGANISATIONEN OG ØKONOMIEN Folkekirkens Nødhjælp

er en selvstændig organisation. Arbejdet finansieres ved

indsamling, bidrag fra private og fonde og med penge fra

blandt andre Danida, EU, FAO og UNHCR.

Folkekirkens Nødhjælp ledes af Rådet på 38 medlemmer,

som vælges for fire år ad gangen med repræsentanter for det

folkelige og kirkelige bagland, frivillige og medarbejdere.

Rådet, der ledes af biskop Niels Henrik Arendt, vælger en

styrelse på op til 11 medlemmer.

Folkekirkens

Nødhjælp

13

FOTO KIT HALDING

I DANMARK arbejder Folkekirkens

Nødhjælp primært inden for oplys-

ning om årsagerne til nød og ulighed

og inden for pengeindsamling og for-

talerarbejde.

Arbejdet er dybt afhængig af den soli-

de folkelige støtte og opbakning fra de

mange frivillige; i genbrugsbutikker, i

ungdoms- og kirkelige organisationer,

unge i frivillignetværket, seniornet-

værket og indsamlingsledere og vo-

lontører.

På gaderne i de større byer i Danmark

arbejder unge Face2Facere, der hver-

ver faste bidragydere til arbejdet ude

i verden.

Folkekirkens Nødhjælp udsender må-

nedsbladet NØD til flere end 120.000

givere. Vi udsender elektroniske ny-

heder om arbejdet ude og hjemme via

hjemmesiden www.noedhjaelp. Des-

uden har vi hjemmesiden www.dan-

churchaid.org, som er rettet mod det

internationale ngo- og donormiljø.

HER BOR VI Hovedkontoret ligger i

Nørregade 15 i hjertet af København. Vi

har mindre kontorer i Århus, Odense,

Aalborg og Esbjerg, hvor landskonsu-

lenter, frivillige og Face2Facere holder

til. Folkekirkens Nødhjælp har des-

uden kontorer i en række lande.


hen

til

fra

9% Europa 30.014.527

5% Mellemøsten 17.483.899

25% Asien 81.846.689

47% Afrika 155.768.517

7% Latinamerika 21.162.009

7% Interkontinentalt 22.866.805

329.142.446

40% Udviklingshjælp 166.146.257

3% Varehjælp og -formidling 11.853.640

6% Udsendte medarbejdere 23.304.326

31% Katastrofehjælp 127.838.223

3% Oplysning 11.247.876

5% Kampagne og indsamling 22.238.181

12% Sekretariatsudgifter 49.016.633

411.645.136

32% Private bidrag 125.414.749

22% Gaver, kollekter mv. 87.686.512

4% Genbrugser, overskud 15.726.176

6% Særlige indsamlinger 22.002.061

47% Danida-bevillinger 184.532.958

28% Udviklingsrammen 110.000.000

19% Enkeltbevillinger, inkl. katastrofe 74.532.958

13% EU-bevillinger m.v. 50.560.487

8% Internationale donorer 33.782.538

0% Øvrige indtægter 1.670.080

395.960.812

14

DKK DKK DKK

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURA


S

NETTOOMSÆTNING

ADMINISTRATION

90,65% 9,35% 90,71% 9,29% 90,23% 9,77% 92,23% 7,77% 90.57% 9,43%

2002 2003 2004 2005 2006

type land TYPE LANDE ANTAL LANDE TOTAL OMSÆTNING

Fokuslande

Projektlande

Katastrofelande

Regionalt

Andre

RUSLAND

MAKEDONIEN

ALBANIEN

LIBANON

PALÆSTINA

SUDAN

KENYA

UGANDA

BURUNDI

TANZANIA

DR CONGO

MALAWI

ZAMBIA

ANGOLA

ZIMBABWE

SYDAFRIKA

ETIOPIEN

KAZAKHSTAN

KIRGISTAN

TADSJIKISTAN

NEPAL

PAKISTAN

BANGLADESH

INDIEN

BURMA

SRI LANKA

Lande hvor Folkekirkens Nødhjælp har kontor og/eller mange samarbejdspartnere

Lande hvor Folkekirkens Nødhjælp støtter enkelte projekter og/eller katastrofearbejde

9

20

8

6

2

Lande hvor Folkekirkens Nødhjælp har minerydningsprogrammer

15

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

119.923.532

109.315.774

54.992.646

44.678.664

231.830

329.142.446

HELE MILLIONER KR.

CAMBODJA


Folkekirkens Nødhjælp

Nørregade 15

DK 1165 København K

33 15 28 00

dca@dca.dk

noedhjaelp.dk

More magazines by this user
Similar magazines