Årsberetning 2006 (1,18 MB) - Folkekirkens Nødhjælp

noedhjaelp.dk

Årsberetning 2006 (1,18 MB) - Folkekirkens Nødhjælp

ABC FOR BØRN OG UNGE I Kirgistan er

flere arbejdende børn og unge kom-

met i gang med skole og uddannelse

med hjælp fra de penge, som Opera-

tion Dagsværk samlede ind i 2005.

Den lokale partner har også fået råd

til et rullende børnekontor i form

af en bus, som bruges til ung til ung

vejledning og til oplysning om børne-

rettigheder og konfliktløsning.

Desuden har den lokale partner i sam-

arbejde med en gruppe forældre fået

overtalt myndighederne til at byg-

ge en skole i en af de fattige bydele

i hovedstaden Bisjkek. Mange af

børnene i det område har ikke lært at

regne og skrive, fordi der var for langt

til den nærmeste skole.

FOTO SONJA ISKOV

FOTO SONJA ISKOV

10

FOTO LARS BERTELSEN

Øst

europa

asien

BEDSTEHJÆLP Hverdagen for ældre mennesker i Kirgistan er

præget af ensomhed, sult og kulde, og mange af de ældre

har svært ved at få den sparsomme pension til at slå til.

Derfor har Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med Ældre

Sagen oprettet “bedsteHJÆLP”. Det er et adoptionsprogram,

hvor danskere kan donere penge til en gruppe ældre, der

har slået sig sammen for at hjælpe hinanden.

I gruppen bringer de stærkeste mad og medicin ud til de

svageste. Og de laver håndarbejde og producerer kunst-

håndværk, som de sælger på markeder. Derudover er det

lykkedes de lokale samarbejdspartnere at få foden inden

for i parlamentet, hvor politikerne træffer beslutninger om

pensioner og sygehjælp.

Folkekirkens Nødhjælp har åbnet et nyt kontor i Kirgistan,

fordi udviklingsarbejdet i Kirgistan, Kasakhstan og Tad-

sjikistan skal styrkes. En af de nye udfordringer for både

befolkningen og myndighederne i de tre lande er det sti-

gende antal hiv-smittede.

FOREBYGGELSE OG HJEMLØSE I Rusland er en af de store

opgaver at tage del i kampen for at stoppe hiv/aids-epi-

demien. Den største stigning af nye tilfælde af hiv-smitte

på verdensplan sker netop i Rusland og Centralasien.

Størstedelen af de hiv-smittede er mellem 15 og 29 år. Der-

for satser Folkekirkens Nødhjælps partnere især på oplysn-

ingsarbejde blandt de unge.

Et stort researchprojekt, som Folkekirkens Nødhjælp havde

iværksat sammen med ngo’er i syv russiske regioner, blev

færdigt i 2006. Den endelige rapport viser de store proble-

mer, som de mange hjemløse har med den særlige regis-

trering ”propiska”, der udelukker dem fra at stemme, mod-

tage socialhjælp, eje bolig eller søge job.

Ngo’erne bruger nu dokumentationen, som er den første

af sin art i Rusland, i deres lobbyarbejde for at få myndig-

hederne til at ændre det stive registreringssystem.

More magazines by this user
Similar magazines