Referat fra LUU-møde plast mandag d. 15. april 2013 Deltagere ...

industriensuddannelser.dk

Referat fra LUU-møde plast mandag d. 15. april 2013 Deltagere ...

Referat fra LUU-møde plast mandag d. 15. april 2013

Deltagere:

John Holdt, Jørgen Guldmann, Keld Nielsen, Britta M. Overgaard, Ole Rosted, Allan B.

Rasmussen og Peter Kjærsgård

Afbud:

Dennis T. Sørensen

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden

o Allan redegjorde for det endelige resultat af det tidligere AER-projekt som blev

gennemført i samarbejde med AMU-Syd. DjH havde mere end opfyldt sin del

af opgaven.

o Der har været afholdt møde mellem DjH, Amu-Syd og udviklingsudvalget i uge

16.

o Den tidligere opgavekommission, eller resterne af den, har været samlet for at

evaluere den ny svendeprøve. Der var tilfredshed, men det blev påpeget at der

mangler opkvalificering af censorerne.

o Det er desuden bekymrende at der er faldet en del censorer fra den senere tid.

o Der er endnu ingen afklaring omkring placering af de kommende praktikcentre.

Forventes først i efteråret.

o I forbindelse med Åbent Hus i februar kunne vi konstatere at der nok skal være

lidt mere go på plastspecialister, så det gøres mere interessant. Det blev

foreslået at lave en analyse af hvad de uddannede plastspecialister er

beskæftiget med efter endt uddannelse. Skal dog tidligst være når de 18 på

nuværende hold er udlært, så vi får et større grundlag.

o De nye regler for præmie og bonus ifm. Lærlinge udsendes i næste

nyhedsbrev. Tilskuddet er ændret fra 70.000,00 kr. til 33.000,00 kr.

o DjH deltog på DM i skills, som afvikledes i Århus. Et udmærket arrangement,

men lidt kaotisk grundet de specielle forhold der var i den til lejligheden opførte

teltby.Vi deltager igen næste år, hvor arrangementet afholdes i Gigantium i

Ålborg.


o Vi har haft kontakt til erhvervsskolernes forlag ang. ideen med at lave

teknologibogen til en E- eller I-bog. Forlaget er villig til en drøftelse herom.

o Der er indført tvungen brug af værnefodtøj i værkstedet for elever og lærere.

o Der er lavet procedure for løfteåg og øjebolte til værktøjshåndtering.

Punkt 2: Orientering fra:

Skolen

o Der er lagt 2 uger til plastspecialistuddannelsen, da vi har fået godkendt

matematik på C-niveau som del af uddannelsen. Gælder fra sept. 2013.

o Der var drøftelse om modulernes størrelse, som kan have betydning for især

de mindre virksomheder.

o Vores sidst ankomne underviser Peter Høgedal har meddelt at han af

personlige årsager ønsker at fratræde sin stilling pr. 8. maj 2013. Der søges

snarest en ny underviser.

o Skolen har netop færdiggjort arbejdet med strategi 2016. Denne gennemgås

på næste LUU-møde.

o Plastafdelingen har besluttet at indføre 5S i afdelingen. Arbejdet vil foregå hen

over 2013, hvor eleverne gradvist vil blive inddraget i arbejdet. Forventes fuldt

implementeret i løbet af indeværende år.

o Vi har enkelte elever i skolepraktik og har indrettet del af afdelingen der kan

anvendes som skolepraktikområde. Vi forventer at blive skolepraktikcenter, i

hvert fald for plastområdet.

o Vi har i foråret brugt meget tid på at gennemføre kurser på Island, som del af

det Leonardoprojekt vi deltager i. Vi har desuden været i Sverige somk led i et

andet Leonardo-projekt, Innovation Camp, hvor vi havde 4 elever med. Vi har

ansøgt om midler til endnu en runde med Innovation Camp.

o Vi har lavet forsøg på H3 med at tilbyde engelsk på C-niveau samtidig med at

vi gennemfører undervisningen på F-niveau. Flere elever valgte C-niveau og vi

fik fine resultater.

o Der var drøftelse om de grundfag som indgår i plastmageruddannelsen og

deres niveauer. Der søges i stigende grad merit for grundfag, selv om

elevernes tidligere resultater kun akkurat er bestået.


o Skolen arbejder på at udbyde AMU-kursuspakker, som gerne skulle være klar i

efteråret.

o Der er kommet opstramning på gennemførelse af AMU-kurser. Deltagerne kan

kun få VEU-godtgørelse for de timer de er på skolen, hvilket betyder at der

undervises 5 fulde dage på et ugekursus. Vi gennemfører selv audit på tværs

af afdelingerne på skolen.

o I fremtiden skal alle kurser indenfor vores FKB udbydes. Derfor skal vi have

gennemgået FKB-en for at ”rydde op” i skuffekurser. Desuden er der strammet

op på udlån af FKB til andre skoler.’

o Efter lang tids kamp har vi endelig fået værktøjer til 2K maskinen på plads.

o Der er indkøbt ny flaskeblæsemaskine, som forventes leveret juni/juli 2013.

o Vi er blevet foræret 5 små 7-tons sprøjtestøbemaskiner fra Widex. Der kan

sammenstykkes 3 funktionsdygtige maskiner heraf.

o Virksomheder kan i fremtiden få tilsendt SMS eller e-mail hver gang der

registreres fravær på deres elever.

o Der arbejdes på at etablere netværk af plastvirksomheder i Australien, da der

er flere elever som vil i praktik i udlandet. Vi forventer at have et netværk på

plads i løbet af 2013.

o Vores hærdeplastværksted forsøger vi at omlægge så vi både kan tilbyde

polyester og epoxy. Omlægningen forventes færdiggjort i løbet af 2013.

DjH har fået Favrskov Arbejdsmiljøpris 2013. Skolen er ligeledes tildelt den

nationale undervisningsmiljøpris.

Udvalget

Ingen bemærkninger

Punkt 3: Spørgsmål inden for de fælles kompetencebeskrivelse 2756 og 2757

Ingen bemærkninger

Punkt 4. Elevsituationen

o Pt. Er der 16 elever på grundforløbet. Der gennemføres opsøgende

arbejder ved UU-centrene


o Der er 18 elever på plastspecialistholdet. Der afholdes fyraftensmøder om

plastspecialisten i maj

Punkt 5: Spørgsmål inden for plastmageruddannelsen ved skolen

Afviklingen af den nuværende 3. skoleperiode

o I forbindelse med afviklingen af den afsluttede H3 har der været lidt

forvirring og usikkerhed hos eleverne. Efter en sank med eleverne blev der

sat flere lærere på holdet resten af perioden, hvilket var tilfredsstillende for

eleverne. Fremad vi imødegå lignende ved at informere bedre til eleverne

ved start, så vi afstemmer forventningerne. Desuden vil vi tilstræbe større

lærersynlighed i værkstederne.

Punkt 6: Udvikling og revision af AMU-uddannelserne inden for plastområdet

o Dette punkt tages op på næste møde

Punkt 7: Behov for særlige udviklingstiltag

o Ingen bemærkninger

Punkt 8: Evt. meddelelser (branchen, ministeriet, udvalgene etc.)

o Jørgen Guldmann har bedt Jørgen Bo Nielsen om at LUU tages med på

råd ved fremtidige revisioner og nyudviklinger.

Punkt 9: Eventuelt

o Udvalget ønskede at vi igen prøver at afholde møderne på skift mellem de

repræsenterede virksomheder. Det besluttedes at holde næste møde

Trioplast i Nyborg.

More magazines by this user
Similar magazines