ALMEN+ tilbud 27.08.09 Almen +RAMMEAFTALE 2 - KAB

kab.bolig.dk

ALMEN+ tilbud 27.08.09 Almen +RAMMEAFTALE 2 - KAB

Almen +RAMMEAFTALE

2

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Intro

Bakkehusene – vi har noteret os det høje ambitionsniveau. En klassiker

i dansk boligbyggeri, intet mindre – og en bebyggelse der fremstår som

et skoleeksempel på at sammentænkning af funktionalitet, håndværk og

basale arkitektoniske dyder har skabt et byggeri der får sin egen suveræne

gyldighed over tid.

Vores projekt forsøger i al ydmyghed at læne sig op ad denne tradition

- det traditionelle håndværk er skiftet ud med præfabrikation og

energioptimering er et nøgleord. Vi tilstræber den optimale funktionalitet

og udnytter gentagelsen og det repeterende både som økonomisk og

arkitektonisk værktøj.

Den arkitektoniske idé

Forslaget peger på en væsentlig arkitektonisk udfordring af ’kassen’ som

grundform. Vi foreslår alle husene forsynet med et traditionelt saddeltag –

markant og med et stort udhæng der frigør en række nye muligheder for

facadeudformningen.

Tag og udhæng er kendte dyder i dansk byggeri - banalt - men tagvandet

løber til tagrenden og huset sikres mod konstant vandpåvirkning. Vi ønsker

arkitektonisk at give stueetagerne en varme i materialet og foreslår en

listebeklædning på underlag af cementspånplader.

I de to-etages typer udgør udhænget en naturlig overdækning af indgangsog

terrassezone og giver dermed naturlig beskyttelse til stueetagen. I de

tre-etages bygninger indføres en supplerende mulighed for ophæng af en

mindre kasketskygge til beskyttelse af indgangen og stueetagens facade.

Højdevariation på bebyggelsesniveau opnås ved at variere mellem to-

etages og tre-etages bygningsvoluminer.

I forlængelse af inspirationen fra Bakkehusene har vi ønsket at understrege

det industrialiserede i alle detaljer af byggeriet. Boligerne får deres lys

fra et stort vindueselement der kan udformes på flere måder – enten

som fransk dør med sideparti i glas, som vindue med brystning eller i

kombinationer hvor dele af partiet udføres som lukket. Herved muliggøres

stor variation i udtrykket fastholdt i et grundlæggende homogent og

repeterende facadeudtryk.

En slags ’grundhul’ i huskroppen – præcis som det klassiske vindue der

gentages i Bakkehusene.

Facaden udføres med en klinkbeklædning der giver arkitektonisk karakter

til facadens profil og understreger en vandrethed der spiller sammen med

de vertikale samlinger.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


M1 M2

360 330

Alle facader og vinduer monteres på fabrikken - ud fra ønsket om en

optimering af den industrialiserede proces og de indlysende fordele ved

at udføre arbejdet under kontrollerede former.

Facadematerialet kan variere men fælles for alle pladetyper er

fastgørelsen. Vi tilstræber et system der muliggør en enkel udskiftning

over tid og udtrykker en montageteknik uden de traditionelle ’søm

og skruer’ – pladerne monteres i en not foroven og fastgøres med en

variabel hafte forneden. I denne hafte indbygges en justeringsmulighed –

der anvendes efter montage af boxene på stedet. Tolerancer i de lodrette

spor i samlinger og sikring af den vandrette flugt er hermed håndteret.

Tagelementerne udføres præfabrikerede på fabrikken og transporteres

sammen med boxen – skiverne rejses på pladsen og færdigmonteres på

den langsgående gitterdrager.

ind

Adgangs- og servicefunktioner

De to basismoduler Basismodul indeholdende alle installationer

Boligtyper genereret ud fra to basismoduler

De forskellige tilkøbselementer i form af altaner, terrasseoverdækninger,

kasketskygger m.m er alle arkitektonisk og konstruktivt integreret i

facadesystemet, ophængt som lette additioner.

Vi har tilstræbt et arkitektonisk udtryk der afspejler den særlige

produktionsform, og et udtryk der gerne vil det industrielle afsæt - uden at

signalere ’kassebyggeri’ – ikke nødvendigvis som en implicit kritik – mere

som et forsøg på at udfordre potentialerne i begrænsningerne, og udfolde

en nutidig arkitektonisk fortolkning der peger på en mere teknologisk, og

samtidig klassisk arkitektonisk tilgang.

Vi synes faktisk huset er smukkest hvis alle køber en altan – eller lader

være!

B1

B2

D

C1

F1

E

C2

Systemet

Konceptet er velkendt – færdigproducerede boks-elementer udført i

størrelser tilpasset de anviste krav til boligstørrelser.

Vi arbejder med to bredder og sammensætter grundboligen af to

breddemoduler på hhv.3.6m og 3.3m – der ligger heri et opgør med flere

velkendte ’kassekoncepter’ hvor grundboligen udgøres af én kasse på

op til 4.5m. Uden at udøve egentlig kritik af princippet tillader vi os at

pege på mere rumlige og funktionelt klarere løsninger i det viste system.

Transporten forenkles da der ikke stilles særlige krav til særlig ’support’

med de anviste størrelser.

Alle de viste typer har en stueetage hvor bad/toil. er placeret i facaden

og anviser et multianvendeligt køkken–spiserum med mulig udgang til

terrasse. I forbindelse med trappen placeres teknikrum, tilgængeligt og

F2

B3

G

E

B4

ALMEN+ tilbud 27.08.09


TYPE A, 2 PLAN 5 V 127 M2

TYPE C, 1 PLAN 3 V 87 M2

A

stueetage 1.sal

C

C1, indgang C1, 1. sal

stueetage 1.sal

B2

variation (pristillæg)

stueetage

ALMEN+ tilbud 27.08.09


optimalt i forhold til såvel køkken som bad. Værelsesmodulet anviser

mulighed for to multianvendelige rum suppleret med et depot eller mere

traditionelt møbleret med skabe.

Det store en-suite lignende hul i værelsesmodulet giver yderligere basis

for en lang række variationsmuligheder i anvendelsen af boligen, og

muliggør fri placering af opholdsrummet – det være sig på 1.sal eller i

direkte forbindelse med køkken-alrummet. Hullet kan udfyldes med

skydedøre, stå åbent eller lukkes med en traditionel gipsvæg og en dør.

Alle dørhuller til depoter er forberedt for senere åbning/lukning.

Forskellige sammenstillinger af grundmodulerne muliggør familieboliger i

én, to eller tre etager, varierende fra ca.85m2 til ca.127m2.

Type D i tre etager er en nyfortolkning af kartoffelrækkehuset – en smal

grundbolig i tre etager hvor hver etage kan indrettes frit i forhold til den

1.sal stueetage

1.sal

B1

basistype

enkeltes behov. Type A og B er et mere traditionelt to-etages rækkehus

med en lang række variationsmuligheder.

Som en variant tilbydes en horisontal deling hvor to etplans boliger (type

C)placeres ovenpå hinanden, begge med adgang direkte fra terræn. Den

øverste bolig har indgangsdør i terrænniveau – indgangsplanet indeholder

en slags bryggersadgang hvor der via en intern trappe er adgang til 1.sal

– et alternativ til den almindelig kendte udvendige adgangstrappe. Boligen

tilbydes hermed indgangsstatus som de øvrige boliger og får et ’ekstra’

rum i form af den relativt store ’hall’ – hvor der er plads til både trehjulede

cykler og gummistøvler.

Plejeboligerne er planlagt med udgangspunkt i de samme modulstørrelser

som familieboligerne. Kortere bokse, men de samme bredder gentager sig

og er med til at muliggøre rationalet i gentagelseseffekten og dermed den

TYPE B, 2 PLAN 4 V 101 M2

nødvendige økonomiske optimering.

Plejeboligerne er alle disponeret omkring en midterkorridor der udføres

konstruktivt udføres som ’løse’ flageelementer indsat mellem boksene.

Centerdelen i Sundbyvang udføres i en moduldybde der modsvarer

dybden på familieboligernes boxe.

PLANTYPER 1:100

ALMEN+ tilbud 27.08.09


stueplan

D

TYPE D, 3 PLAN 4-5 V 113 M2

1.sal 2.sal

stueplan

E

G

TYPE E, 1 PLAN 2-3 V 76 M2

TYPE G, 2 PLAN 4 V 116 M2

PLANTYPER 1:100

ALMEN+ tilbud 27.08.09


F

TYPE F, 2 PLAN 3 V 76 M2

ALMEN+ tilbud 27.08.09


eksist. allé

65 almene boliger

65 privatfinansierede boliger

pleje

pleje

EKSEMPEL PÅ SITUATIONSPLAN SUNDBYVANG

eksist.

eksist.

EKSEMPEL PÅ BEBYGGELSESTYPOLOGI: RÆKKEHUSE

ALMEN+ tilbud 27.08.09


pleje

EKSEMPEL PÅ SITUATIONSPLAN SUNDBYGÅRD

pleje

Bebyggelserne

De to bebyggelsesplaner illustrerer systemets potentialer i konkrete

forslag.

I Sundbyvang er boligerne organiseret som en rækkehusbebyggelse,

med en klar indgangside mod øst og en mulighed for etablering af private

haver mod vest. Bilen trækkes ind i bebyggelsen og en halvprivat zone

foran boligernes indgangsdør giver beskyttelse og sikrer niveaufri adgang

til alle boliger.

eksist.

EKSEMPEL PÅ BEBYGGELSESTYPOLOGI: TÆT-LAV KARRE

Plejeboligerne organiseres omkring et beskyttet sydvendt og grønt gårdrum,

med servecedelen orienteret mod alléen der både adskiller og samler

de to bebyggelsesformer. Gavlene på boligstængerne og plejeboligerne

vil tegne sig på begge sider af alléen og udgøre et markant og klassisk

arkitektonisk motiv.

I Sundbygård er boligbebyggelsen disponeret omkring en stor fælles

grønning med plejeboligerne som den ene kant. De enkelte blokke er vist

kortere, drejer og tilpasser sig den faktuelle situation.

Bebyggelsesplanerne anviser programmets arealkrav og skal ses som

illustrationer af muligheder. Vi er af den klare opfattelse at hovedopgaven i

det stillede udbud er udvikling af systemet og anser en viderebearbejdning

af bebyggelsesmulighederne på de to grunde som helt nødvendig. Vi har

søgt at påvise systemets muligheder for at danne markant forskellige

strukturer og dermed dokumentere brugbarheden i forskellige kontekstuelle

sammenhænge.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


STUEETAGE

forberedt for opvaskemaskine

basiskøkken

forberedt for køleskab

teknikunit

terrasse (tilkøb)

forberedt

f. VM og TT

adgangsplatform (landskabsprojekt)

forberedt for ekstra vinduesfag

eksempel på skillevægsplacering

forberedt for dør

basismodul værelsesmodul

1. SAL

forberedt for altan

forberedt for ekstra vinduesfag forberedt for ekstra vinduesfag

forberedt for altan

TYPE B, 2 PLAN 4 V 101 M2

PLANEKSEMPEL 1:50

ALMEN+ tilbud 27.08.09


STUEETAGE

forberedt for opvaskemaskine

basiskøkken

forberedt for køleskab

teknikunit

terrasse (tilkøb)

forberedt

f. VM og TT

adgangsplatform (landskabsprojekt)

basismodul

1. SAL

forberedt for altan

fransk altan

forberedt for ekstra vinduesfag

forberedt for altan

forberedt for ekstra vinduesfag

eksempel på skillevægsplacering

forberedt for dør

forberedt for ekstra vinduesfag

værelsesmodul

TYPE B, 2 PLAN 4 V 101 M2

PLANEKSEMPEL 1:50

ALMEN+ tilbud 27.08.09


STUEETAGE

terrasse (tilkøb)

forberedt for opvaskemaskine

basiskøkken

forberedt for køleskab

teknikunit

forberedt

f. VM og TT

basismodul 360 cm

1. SAL

forberedt for altan

fransk altan

eksempel på skillevægsplacering

forberedt for ekstra vinduesfag

forberedt for altan

2. SAL

forberedt for altan

fransk altan

eksempel på skillevægsplacering

forberedt for ekstra vinduesfag

forberedt for altan

TYPE D, 3 PLAN 5 V 113 M2

PLANEKSEMPEL ALMEN+ tilbud 27.08.09 1:50


forberedt for ekstra vinduesfag

forberedt for dør

STUEPLAN

terrasse (tilkøb)

forberedt for opvaskemaskine

basiskøkken

forberedt for køleskab

teknikunit

terrasse (tilkøb)

adgangsplatform (landskabsprojekt)

forberedt for ekstra vinduesfag

TYPE C, 3 PLAN 3 V 87 M2

PLANEKSEMPEL 1:50

ALMEN+ tilbud 27.08.09


altan / terrasse

postkasse

ovenlys (tilkøb)

forberedt for loftslift

mulighed for walk-in-closet

i st. f. handicaptoilet

TYPE P1, 1 PLAN 2 V 55 M2 inkl. fællesareal (Sundbygård)

gang

fransk altan

postkasse

ovenlys (tilkøb)

gang

forberedt for loftslift

TYPE P2, 1 PLAN 2 V 65 M2 inkl. fællesareal (Sundbyvang)

ALMEN+ tilbud 27.08.09


(27)

(37)

(47)

Tagdæk og udhæng 15 mm fermacell,

indvendig beklædning

45x120 mm konstruktionstræ pr. 40 cm, 120 mm

mineraluld

400 mm mineraluld

145 mm træspær pr. 90 cm, smigskåret i uddhæng

3 mm oliebehandlet masonit, krydsstabiliserende

undertag

38x72 mm lægter pr. 60 cm

tagplader af stål

rendejern nedfræset i lægter

tagrender og nedløb i stål

(21)

(31)

Ydervægge

Træskeletvæg:

2 x 15 mm brandgips indvendig beklædning (hård, armeret,

gipsbeklædning)

45 mm lodrette regler pr. 60 cm, isolering

dampspærre

13 mm krydsfiner/osb

220 mm lodrette regler pr. 60 cm, isolering

120 mm vandrette regler pr. 60 cm, isolering

9 mm vindgips

25 mm afstandslister pr. 60 cm.

Dette giver en væg med tykkelse på 472mm + beklædning

385 mm isolering i alt

Facadebeklædning:

Basisbyggesystem:

mørk mix:

20 % 22 mm thermowoodpaneler, kosmetisk overfladebehandlet

med mørk træbeskyttelse

80% 16 mm malede cementspånplader som Amroc i gråsort

farve

eller: (kun op til 2 etager)

22 mm thermowoodpaneler, kosmetisk overfladebehandlet

med træbeskyttelse

eller: lys mix:

20 % lodrette douglaslister, ubehandlet

40 % 16 mm kanalplade polycarbonat

40 % Riatherm eller malede cementspånplader som Amroc

i lys farve

Varianter, tilkøb:

5 mm glasfiberpaneler som Swissfiber, farvesortiment

12 mm indfarvede cementfiberplader som Swisspearl

22 mm brandimprægnerede thermowoodpaneler

16 mm polycarbonat kanalplader, farvesortiment

(31)

(41)

Vinduer og terrassedøre

Faste glaspartier / terrassedøre:

karme og gående rammer af træ/alu kombinationsvinduer

passivhus-standard svarende til 1,0 u for hele elementet

3-lagsruder

sikkerhedsglas i døre og brystningspartier over stueplan

udvendige lysninger af træ med stålforstærkning ved ophæng

af altan

standardgreb

vinduer: sidestyret med pudse/vendebeslag

værn ved franske altaner af sikkerhedsglas monteret i galvaniserede

beslag

(21)

Sokler Sokkel støbes med fundament i beton

adgangsplatform (landskabsprojekt)t

TYPE D, 3 PLAN 5 V 113 M2

forberedte udvekslinger for ovenlys

(23)

Dæk mod terræn:

150 mm grusafretning

160 mm Sundolit + 75 mm mineraluld,

6 mm Platonplade, transportsikring

PE-folie med tætte samlinger, fugt- og radonspærre

limtræbjælker 42x225 pr 60 cm / 150 mm isolering

22 mm gulvspånplade

14 mm massivparket i hård skandinavisk træsort (ask,

eg, bøg)

samlekasse for ventilationsafkast, luftindtag,

emhætte og faldrørsudluftning

(32) Indervægge, gips, kun plejeboliger

15 mm fermacell beklædning

stålregler

15 mm fermacell beklædning

(23)

Dæk i boliger:

15 mm fermacell, loftsbeklædning

45x120 mm konstruktionstræ pr. 40 cm, 120 mm

mineraluld

6 mm krydsfiner, transportsikring

42x225 mm limtræ pr. 60 cm

22 mm gulvspånplade

13 mm gulvgips

14 mm massivparket i hård skandinavisk træsort (ask,

eg, bøg)

terrasse (tilkøb)

SNIT I FAMILIEBOLIGER I 3 ETAGER1:50

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Altaner (kun Sundbygård)

Nicher ved døre

Ovenlys over

gangareal

(tilkøb)

Kælder under dele af bygningen

ikke vist

SNIT I PLEJEBOLIGER 3 ETAGER 1:50

ALMEN+ tilbud 27.08.09


EKSTERIØR, 3 ETAGER

ALMEN+ tilbud 27.08.09


TYPE D, FACADE MOD PRIVATE HAVER

TYPE D, FACADE MOD ADGANGSVEJ

Mørk mix:

20 % 22 mm thermowoodpaneler, kosmetisk overfladebehandlet

med mørk træbeskyttelse

80% 16 mm malede cementspånplader som Amroc i gråsort farve

FACADEOPSTALTER, EKSEMPEL: FAMILIEBOLIGER I TRE ETAGER

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Lys mix:

20 % lodrette douglaslister, ubehandlet

40 % 16 mm kanalplade polycarbonat

40 % Riatherm eller malede cementspånplader som Amroc i lys

farve

TYPE D, FACADE MOD PRIVATE HAVER

TYPE D, FACADE MOD ADGANGSVEJ

FACADEUDSNIT 1:50

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Konfigurationsmuligheder

Almen+ konceptet er et åbent byggesystem. Det indebærer, at alle

interessenter – bygherrer, myndigheder og brugere – har mulighed

for at påvirke udformningen i hele bygningens levetid. Selv om det er

baseret på kun to forskellige modulbredder tilbyder systemet en mængde

forskellige boligtyper, som kan kombineres på utallige måder. Hertil

kommer alle de variationsmuligheder på bygningsdelniveau, som der

er vist eksempler på i tegningsbilaget. På konfigurationsoversigten er

vist hvilke variationsmuligheder, der er tilgængelige i forskellige faser,

herunder de følgende:

15 m2 13 m2

8 m2

Generelt anvendelige rum

13 m2

Programmeringsfasen: Almen+ projektets består i første omgang af

konkurrencematerialet. I det nærværende tilbud er der vist et eksempel på

en boligsammensætning for de respektive bebyggelsesplaner. Imidlertid

tillader systemet, at bebyggelserne kan sammensættes på en mængde

alternative måder, f. eks. med henblik på at optimere udbuddet i forhold til

bestemte målgrupper.

Igennem disse muligheder for at skræddersy bebyggelserne kan

boligselskabets erfaringer og kendskab til beboerkategorier, brugsmønstre

og demografisk udvikling påvirke projektet med størst mulig effekt.

28 m2

28 m2

Rumlig ‘sammensmeltning’

skaber store opholdsrum

Projekteringsfasen: Boligselskabet kan udøve indflydelse på bebyggelsens

arkitektoniske udformning igennem beslutninger om bebyggelsestypologi,

etageantal, tagformer og facadematerialer.

I denne fase er det således muligt at indarbejde bygherrens erfaringer

vedrørende byggetekniske og vedligeholdelsesmæssige forhold på

detaljeringsniveau. Ligeledes kan specifikke lokalplankrav vedrørende

bygningernes udtryk og skala tilgodeses.

Endelig står det tilkøbskatalog, der gælder for beboerne i brugsfasen,

naturligvis også til rådighed for bygherren i projekteringsfasen. En

bebyggelse kan derfor leveres med forskelligt udstyrsniveau.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


altan, tilkøb

udhus, tilkøb

udhæng, tilkøb

Brugsfasen: Tilkøbsmulighederne kan udnyttes af beboerne i fællesskab

gennem boligforeningen. Således kan fællesskabet udstyre bebyggelsen

med udendørsinventar som halvtage over cykelparkeringer eller

redskabsbygninger.

Beboerne har mulighed for at tilkøbe supplerende bygningselementer

som kan hæve boligens komfortniveau, se snittegning og rumlig

illustration. Basismodulerne er forberedt for brugernes ændringer. Dels

ved at beslag for fastgørelser af supplerende bygningsdele er indarbejdet

i grundkonstruktionen, dels ved at skillevægge, tag og facader er forberedt

for isætning af ekstra vinduesfag, ovenlys og døråbninger.

ovenlys, tilkøb

360 modul med installation,

trappe, ophold

adgangsplatform, landskabsdel

Fleksibilitet i brugsfasen

stort køkken, tilkøb

Det er et vigtigt udgangspunkt for boligkonceptet, at boligens rum har så

stor generel anvendelighed som muligt. Herved sikres en langtidsholdbar

ramme for forskelle i husstandsstørrelse, livsfase, familiemønster,

demografi, boligmode, kultur og livsstil. Den rumlige robusthed betyder, at

ingen opholdsrum er under 8 m2, og at opholdsrum placeres i kombination

med værelser således at der kan finde en rumlig sammensmeltning sted,

se diagram. Afhængig af anvendelse og udnyttelsesgrad kan en grundbolig

derfor indrettes både som knap minimalbolig og som spatiøs luksusbolig.

Herudover kan alle familieboligtyper underdeles efter brugernes behov

overdækning, tilkøb

terrasse, tilkøb

330 modul med værelser /ophold

FAMILIEBOLIGER, BASISMODUL MED TILKØBSELEMENTER

med skillevægge. Herved kan antallet af rum øges, og der kan etableres

opbevaringsplads efter behov, se eksempler på opdelinger af boligtyper.

Der er lagt vægt på, at de mest typiske skillevægsplaceringer resulterer

i generøse og funktionelle rumstørrelser, gode dagslysforhold og smukke

proportioner.

For plejeboligernes vedkommende er der mulighed for at placere skillevæg

mod bad således at der enten kan etableres et lille walk-in-closet eller et

fuldt udstyret handicapbad.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Udhus:

Ovenlys

Tagvindue og inddækningsprofiler som Velux

Udvendig beklædning af stålplade

præfab træskeletkonstruktion, isolering

punktfundament

træskelet

beklædning som indgangsfacade

tag: pap eller stålplade

Overdækning af indgangsfacade:

plade af materiale som facade

ophængt i 10 mm rundstål

Terrasse

hårdtræbrædder på

bjælkelag og punktfundament

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Terrasseoverdækning

60x40 RHS-profil, galvaniseret

stropper, stål rundstål ø 25 mm, galvaniseret

8 mm hærdet glas

Altan

Sider

balustre vinkelstål 80x40 mm

vinkelstål i sider 80x160 mm

værn 8 mm hærdet glas

håndliste i hårdt træ

stropper, stål rør ø 25 mm, galvaniseret

Gulv

bundramme 160x80 mm, galvaniseret

21x120 mm hårdt træ

Z-profiler 3mm, galvaniseret

dækplade, 1.5 mm aluplade

Karnap

Tag

2x15 mm brandgips indvendig beklædning

45 mm lodrette regler isolering

dampspærre

13 mm x-finer

220 mm regler kileskåret , isolering

22mm afstandsliste, vet. hulrum

2 lag tagpapdækning

22 mm afstandsliste

16 mm cementspånplade som Amroc

Væg / gulv

2x15 mmm brandgips indvendig beklædning

45 mm regler , isolering

9 mmm vindgips

22 mm afstandsliste, ventileret hulrum

16 mm cementspånplade som Amroc

FAMILIEBOLIGER, BASISMODUL MED TILKØBSELEMENTER

ALMEN+ tilbud 27.08.09


EKSEMPEL PÅ INDRETNINGSVARIATIONER, FAMILIEBOLIG I TO ETAGER 127 M2 1:200

ALMEN+ tilbud 27.08.09


RÆKKEHUSBEBYGGELSE I TO OG TRE ETAGER

ALMEN+ tilbud 27.08.09


type D

Familieboliger, eksempel

etageplaner 1:200

type D (3 etager)

Familieboliger

etageplandiagram 1:500

ETAGEPLAN, FAMILIEBOLIGER 1:500

ALMEN+ tilbud 27.08.09


2.SALS PLAN

1.SALS PLAN

Familieboliger

etageplaner 1:200

type G type G type G type G

type E type E type E type E

STUEPLAN

adgang fra tagterrasse

type G (2 etager)

type E (1 etage)

Familieboliger

etageplandiagram 1:500

ETAGEPLAN, FAMILIEBOLIGER 1:500

ALMEN+ tilbud 27.08.09


type B1 type B2 type B2

type B1 type B1

type B2 type B2

type B1

Familieboliger, eksempel

etageplaner 1:200

type B (2 etager)

Familieboliger

etageplandiagram 1:500

ETAGEPLAN, FAMILIEBOLIGER 1:500

ALMEN+ tilbud 27.08.09


altan /

terrasse

Plejeboliger, eksempel Sundbygård

etageplan 1:200

fællesrum

type P2

type P2

Plejeboliger, eksempel Sundbyvang

etageplan 1:200

medicin

depot

kontor

møde

ren

skyllerum

Plejeboliger

etageplandiagram 1:500

boliger

Plejeboliger

etageplandiagram 1:500

service

ETAGEPLAN, PLEJEBOLIGER 1:500

ALMEN+ tilbud 27.08.09


PRIVATE HAVER

PERGOLAER

(EVT.)

UDHUSE I HAVER

HAVESTI (EVT.)

PRIVATE HAVER

RÆKKEHUSBEBYGGELSE - VARIATION 2: ORIENTERING AF ADGANG MOD FÆLLES LEGEGADE

RAMPE

CYKEL-P

ADGANGS-

TERRASSER

UDHUSE

GENNEMKØRSEL

MULIG

LEGEGADE

(FÆLLES

VEDLIGEHOLD)

GÆSTE-P

UDHUSE

ADGANGS-

TERRASSER

ALMEN+ tilbud 27.08.09


ADGANGS-

TERRASSER

GENNEMKØRSEL

MULIG

KØREVEJ

(FÆLLES

VEDLIGEHOLD)

CYKEL-P

UDHUSE

PRIVATE HAVER

ADGANGS-

TERRASSER

RÆKKEHUSBEBYGGELSE - VARIATION 1: ENSIDIG ORIENTERING

GÆSTE-P

GENNEMKØRSEL

MULIG

PERGOLA (EVT)

PRIVATE HAVER

PRIVATE HAVER

FÆLLES / PRIVATE UDEAREALER EKSEMPLER

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Princip for bærende konstruktioner (ens for alle etager)

Konstruktive principper

Angiver bærende væg

Angiver stabiliserende væg

Angiver spændretning for dæk

Familieboliger

Præfabrikerede moduler.

De præfabrikerede moduler fremstilles på fabrik som præfabrikerede

”kasser” med en bredde svarende til 3,6 m, en højde svarende til én etage

og længde svarende til bygningsbredden. Kasserne monteres side om

side/oven på hinanden. Hvor to kasser mødes – typisk ved lejlighedsskel,

men nogle steder også inde i boligerne – opstår der derfor en dobbeltvæg.

På samme måde bliver alle etageadskillelser til dobbeltkonstruktioner,

idet de består af en loftskonstruktion fra det underste element og

en dækkonstruktion fra det øverste element.

Dækkonstruktionerne spænder i modulernes korte retning og afleverer

deres last til lejlighedsskel/tværgående indvendige vægge. Hvor der udføres

huller i dæk for interne trapper, udveksles i dækkonstruktionen,

således at alle belastninger føres ud til lejlighedsskel/tværgående vægge.

De bærende konstruktioner – både i vægge, facader og dæk – består af

træskellet, som beklædes. De interne trapper udføres som trætrapper,

som hænges op på bjælkelagene, så de ikke belaster de indvendige ikkebærende

vægge.

Princip for bæring og forankring af tagkonstruktion

Angiver spændretning for tagelementer

Angiver bærelinie for tagkonstruktion.

I facader indbygges limtræsbjælker i

de præfabrikerede moduler.

Ved bygningsmidte oplægges gitterdrager

af træ oven på de præfabrikerede

moduler.

Angiver understøtningspunkt for

bærelinie.

Udføres som søjle til optagelse af tryk

og trækforbindelse for optagelse af

vindsug på tag. Understøtningspunk-

ter føres ned gennem alle etager.

Stabiliteten klares i tværgående retning af lejlighedsskel, hvilket betyder, at

det i nogle af boligerne kun er hver anden tværvæg, som er stabiliserende.

Årsagen til dette er, at der i de interne vægge i lejlighederne allerede er

mange huller, ligesom det er vægge, hvor en stor fleksibilitet over for eventuelle

senere ombygninger er ønskelig. Hermed opnås, at man ved senere

ombygninger ikke er begrænset af stabiliserende elementer. I længderetningen

sikres stabiliteten af den ene facade, hvor der er ret store sammenhængende

partier uden store huller. Modulerne sammenbygges på en

sådan måde, at de forekommende kræfter i ovenfor beskrevne system kan

overføres.

Tagkonstruktion.

Tagkonstruktionen udføres som selvstændige fladeelementer, der spænder

på tværs af bygningen og oplægges på modulernes facader og på en gitterdrager

i midten af bygningen. Fladeelementerne består af et system af

træbjælker med overliggende lægter og tagbeklædning.

Pga. transport-/højdeforhold ankommer gitterdrageren lige som tagfladerne

som selvstændige elementer, som rejses på stedet. I facaderne er der

indbygget bjælker i de præfabrikerede moduler, som spænder hele vejen

tværs over modulerne, og understøttes på tværvæggene.

Princip for fundamentsplan

Angiver stribefundament

På grund af den meget lette tagkonstruktion og det store tagudhæng

vil der forekomme ganske betragtelige vindsug på tagfladen. Både gitterdrager

og bjælker i facadelinier forankres derfor i alle tværvæggene.

Forankringerne udføres på en sådan måde, at de har forbindelse helt ned

til fundamentet, hvor de indstøbes og afleverer deres last direkte til fundament.

Det afgøres i detailprojekteringen, om forankringerne skal udføres

som eftermonterede bolte/trækbånd, eller om de kan integreres i de præfabrikerede

moduler.

Fundamenter og terrændæk

Fundamenter udføres som stribefundamenter, som følger de præfabrikerede

modulers omkreds som vist på skitsen. Den nederste del af fundamenterne

er pladsstøbt og herover opmures letklinkerblokke med indlagt

isolering (”lecaterm”). Der indstøbes bolte til forankring af overliggende

konstruktioner i fornødent omfang. Stribefundamenterne udføres principielt

ens, uanset om de understøtter udvendige eller indvendige vægge.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Terrændæk er en integreret del af modulerne. Der udlægges kapillarbrydende

lag og det meste af den nødvendige isolering direkte oven på jordbunden.

Herefter monteres modulerne. Modulernes terrændækkonstruktion,

som i øvrigt svarer til etagedæk, består af et træbjælkelag, som fører

lasten ud til de tværgående vægge. I træbjælkelaget er indlagt en del af

isoleringen. På undersiden af modulernes træbjælker er monteret polyethylenfolie

med tætte samlinger som fugt- og radonspærre. Der afsluttes

på undersiden med 6 mm platonplade, som beskytter polyethylenfolien

under transport og montage. Polyethylenfolien føres helt ud under modulernes

omgivende vægge, således at den klemmes mellem fundament

og væg, så konstruktionen bliver helt tæt. Den øverste del af isoleringen

direkte på jordbund udføres af blød mineraluld, som udlægges med en

lille overhøjde, således at det sammentrykkes, når modulerne monteres,

så der ikke opstår luftlommer i konstruktionen.

I fortsættelse af programmets forudsætninger om normale funderingsforhold,

er det i materialet forudsat, at der kan funderes i almindelig frostfri

dybde på jordbund med styrker svarende til minimum cu = 100 kN/m2.

Det er desuden forudsat, at fundamenterne kan udføres uden grundvandsproblemer.

Altaner

Altaner er et tilvalg og noget, som beboerne senere kan tilkøbe. Altan-

erne udføres som stålaltaner, der på et senere tidspunkt kan hænges op

på bygningen. Hvor eftermontering af altan er en mulighed, forberedes de

præfabrikerede moduler ved indbygning af stålsøjler i facaderne. Søjlerne

placeres umiddelbart bag yderbeklædningen, så de både er skjult, og så

de ikke medfører kuldebroer i konstruktionen. Facader og søjler forberedes

på en sådan måde, at det uden særlige indgreb i konstruktionen kan lade

sig gøre at montere altanerne.

Udvendige trapper

Udvendige trapper udføres af stålkonstruktioner med stålriste. Trapperne

kommer præfabrikerede som en systemleverance.

Tagterrasser

Hvor der udføres tagterrasser, forstærkes loftskonstruktionen i det underliggende

præfabrikerede modul, således at det kan bære terrassens egenog

nyttelast. Hermed kan isolering, membran og belægning opbygges i

det niveau, hvor gulvet i det øverste modul befinder sig. Herved opnås

niveaufri adgang til terrassen.

Brandforhold

Konstruktionerne udføres, så de opfylder bygningsreglementets krav. Da

nogle af bygningerne har øverste gulvniveau beliggende mere end 5,1

men mindre end 9,6 meter over terræn, vil brandkravet til disse konstruk-

tioner være, at konstruktionen skal opbygges som en BD-60konstruktion

af klasse B-materialer med en beklædning, der

udgør et 60 minutters brandbeskyttelsessystem. Og dette

krav vil naturligvis blive opfyldt.

Alle boliger udføres som selvstændige brandceller. Hvor

der er elevatorskakte og trappeskakte, udføres disse som

selvstændige brandsektioner.

Plejeboliger

Præfabrikerede moduler.

De præfabrikerede moduler udføres efter samme princip som

i familieboligerne. Bygningens udformning med dels en stor

bygningsbredde og dels et åbent gangforløb i midten betyder

dog, at bygningen opføres som to rækker moduler, som står

over for

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Angiver bærende væg

Angiver stabiliserende væg

Angiver spændretning for dæk

Princip for bærende konstruktioner (ens for alle etager)

hinanden, og hvorimellem der monteres fladeelementer som etagedæk

i gang. I disse moduler bliver derfor både lejlighedsskel/indvendige

tværvægge og langsgående vægge mod gang bærende over for lodret

last.

Stabiliteten i tværgående retning sikres på samme måde som i familieboliger.

I længderetningen sikres stabiliteten af facaderne i begge sider.

Modulerne sammenbygges på en sådan måde, at de forekommende

kræfter i ovenfor beskrevne system kan overføres.

Tagkonstruktion

Tagkonstruktionen udføres som i familieboligerne som selvstændige

fladeelementer, der spænder på tværs af bygningen og oplægges på

modulernes facader, hvori der er indbygget bjælker. Men på grund af, at

bygningsbredden i plejeboligbebyggelsen er betydeligt større, oplægges

hele to gitterdragere omkring bygningsmidten. Hermed opnås samme

maks. spændvidde som i familieboligerne. Mellem de to gitterdragere udføres

elementer med indbyggede ovenlys over ganglinierne.

Princip for bæring og forankring af tagkonstruktion

Angiver spændretning for tagelementer

Angiver bærelinie for tagkonstruktion.

I facader indbygges limtræsbjælker i de præfabrikerede

moduler.

Ved bygningsmidte oplægges gitterdrager

af træ oven på de præfabrikerede moduler.

Angiver understøtningspunkt for bærelinie.

Udføres som søjle til optagelse af tryk og trækforbindelse

for optagelse af vindsug på tag. Understøtningspunkter

føres ned gennem alle etager.

Også med hensyn til forankring for vindsug på tagfladen udføres plejeboligerne

som familieboligerne. Blot bliver der lidt flere forankringspunkter i

plejeboligerne, fordi der er to gitterdragere.

Fundamenter og terrændæk

Fundamenter udføres som i familieboligerne med stribefundamenter,

som følger de præfabrikerede modulers omkreds som vist på skitsen. Da

bygningerne her består af to rækker parallelle moduler, opstår der herved

nogle indvendige langsgående stribefundamenter omkring midtergangen.

Hermed opnås, at der er noget at montere dækelementerne i gangen på,

ligesom det giver mulighed for at klemme dampspærren i samlingen mellem

præfabrikeret modul og dækelement, så der opnås lufttæthed.

Princip for fundamentsplan

Angiver stribefundament

Kælder

Kælderen udføres af betonkonstruktioner, idet både ydervægge, fundamenter,

kældergulv og overliggende dæk består af beton. Der udføres

kapillarbrydende lag og isolering af polystyren under kældergulv på

samme måde som under terrændæk i terræn. På ydersiden af kælderydervæggene

monteres fugt- og varmeisolering.

Det forudsættes, at kælderen kan udføres uden grundvandsproblemer, og

at kælderen i den permanente situation kan tørholdes ved almindelig omfangsdræning.

Altaner

I plejeboligerne monteres alle altaner fra starten. Men princippet er det

samme som i familieboligerne, nemlig at de udføres som stålkonstruktioner

og hænges op på søjler indbygget i facaderne.

Brandforhold

Vedrørende brandforhold udføres plejeboligerne konstruktionsmæssigt

som familieboligerne.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Principdiagram for varme- og ventilationsanlæg i almene boliger

Herunder: principper for føringsveje

Principper for Energi og Tekniske Installationer

Varme og ventilation

Boliger

Koncept

Varmt brugsvand og varme til rumopvarmning produceres af to

varmepumper integreret i en kompakt unit, der også indeholder et komplet

balanceret ventilationsanlæg med indblæsning, udsugning og højeffektiv

varmegenvinding via modstrømsveksler. Ved anvendelse af en kompakt

unit for hver boligenhed opnås følgende fordele:

• Muliggør anvendelsen af højeffektiv varmegenvinding via modstrømsveksler

• Minimerer føringsveje og tryktab i anlægget

• Minimerer kanalstørrelser

• Bedre og lettere indregulering og styring i hver bolig

• Minimerer energibehovet til ventilation

• Let og simpelt vedligehold, med bl.a. synligt styrepanel med alarmer

for filter skift mv.

• Mulighed for brugerstyring til for eksempel natsænkning, forlænget

udsugn ing i badeværelser samt andre brugerønsker.

Varmepumpen til brugsvandproduktion udnytter varmen fra afkastluften,

og varmepumpen til rumopvarmning får energien fra udeluften. Opvarmningen

sker via luftopvarming ved tilførsel af opvarmet friskluft i alle

opholdsrum.

Den opvarmede luft indblæses under loft. Kombineret med udsugning fra

køkken og badeværelse opnås hermed en god luftcirkulation og en hurtig

og præcis regulering af varmen i rummene. Et princip for varme og ventilationsanlægget

i de almene boliger er vist nedenfor.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Hovedføringer

Hver bolig får sit eget kompakte kombinerede ventilations- og varmeanlæg,

som placeres centralt under trappen med service/betjening fra køkken.

Kompaktanlægget monteres i et skabsmodul med 2 skabslåger

for nem adgang. Lodrette føringer foretages via skakt bag trappen og

vandrette føringer for ventilationen integreres skjult i gulvopbygningen.

Herved sikres korte effektive føringsveje. Ude-del for luftvarmepumpen

placeres på loft, og alle friskluftindtag og afkast føres op gennem tag.

Afkast for emhætte føres separat over tag, således at fedt og snavs fra

madlavning ikke kommer i kontakt med ventilationssystemet. Målere samt

fordeler-arrangementer for brugsvandsinstallationer placeres ligeledes

under trappen, hvorfra der er nem og kort adgang til alle boligens tapsteder.

El

Hovedføringsveje i terræn

Der etableres fælles hovedtrace for el- og vvs installationer. I hovedtrace

fremføres hovedforsyning som hovedledninger, telefon og antenne, fra

kabelskabe til boliger og plejecentre. Kablerne nedlægges med min. 10

cm sandfyld under og over kablerne.

Under veje og stier lægges kabler i rør.

Hovedføringsveje i boliger

Der etableres føringsrør fra terræn til tavler/samledåser i teknikskab for

fremføring af forsyningsledningerne. Der etableres rør i skakt bag trappe

til forsyning af installationer på 1. sal.

Hovedføringsveje i plejecentret.

Der etableres føringsrør fra terræn til tavler/samledåser i teknikrum for

fremføring af forsyningsledningerne. Fra teknikrummet etableres der kabelbakker

i alle ganglinier. I lodrette føringer mellem etager etableres kabelstige/rør

i skakte.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Plejeboliger:

Koncept

Varme til rumopvarmning produceres af et luft-til-væske varmepumpesystem,

som forbindes med et vandbåret lavtemperatur-radiator- og gulvvarmeanlæg,

således at varmepumpens virkningsgrad (COP) optimeres

og energibehovet til at drive varmepumpen minimeres. Varmepumpesystemet

er ligeledes tilsluttet en varmtvandsbeholder til opvarmning af det

varme brugsvand.

Ventilationen sker via centrale anlæg med roterende varmevekslere og

højeffektive ventilatorer. Ventilationsanlægget er balanceret med mekanisk

indblæsning og udsugning og behovsstyret efter den relative fugtighed

i boligerne og CO2/PIR i fællesarealerne. I øvrige rum som depot, wc

rengøring etc. foretages primært udsugning. Disse områder behovsstyres

efter et simpelt ugeur, således at energiforbruget også her optimeres.

Hovedføringer

Varmecentralen placeres centralt i kælder for minimering af føringsveje.

Der etableres 9 mindre centrale ventilationsanlæg, hvor det enkelte anlæg

betjener en bygningsfløj. Dette sikrer korte og mindre føringsveje, mindre

tryktab, samt at ventilationsanlæggene altid kører indenfor deres optimale

arbejdsområde. For yderligere at minimere energiforbruget til ventilationen

placeres anlæggene i kælder med indtag og afkast direkte til det fri via

lyskasser. Dette betyder også, at der ikke forekommer synlige afkast- og

indtagshætter på tag.

Hovedføringer til ventilation foretages primært i gangområdet på 1. sal,

mens hovedføringerne til vand, varme og sprinklersystem primært føres

i gangområderne i stueetagen. Dette sikrer en lettere montage, samt en

mere overskuelig og simpel installation, der minimerer områder med krydsende

installationer og deraf følgende reduceret rumhøjde.

Der udføres sprinkling i henhold til BR08 og anvisning fra Københavns

Brandvæsen.

ALMEN+ tilbud 27.08.09


Almen +RAMMEAFTALE

2

ALMEN+ tilbud 27.08.09

More magazines by this user
Similar magazines