Referat - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Referat - Danske Patienter

Referat af møde i

Sundhedsbrugerrådet

8. april 2013 kl. 9 00 - 11 00 i mødelokale A, Regionshuset

Regionssekretariatet

Patientdialog

Karina Nørvang Eriksen

Sekretariatsmedarbejder

Direkte: 97 64 84 44/24 20 96 76

k.eriksen@rn.dk

Deltagere: Henning Olsen, Hanne Møller, Torben Andersen, Bente Buus Nielsen, Bruno Christiansen,

Preben Kruse, Jytte Schaltz, Tage Enevoldsen, Annemari Kastrup, Karina Nørvang Eriksen

Afbud: Irene Hjortshøj, Birthe Hvolbæk, Conny Pedersen

Mødeleder: Henning Olsen

Referent: Karina Nørvang Eriksen

1 Velkomst og orientering v. Henning Olsen

Orienterede kort om Forretningsudvalgets aflysning af dagens møde og forslag om i stedet at mødes

den 27. maj 2013. Det betyder, at Sundhedsbrugerrådet mødes med Forretningsudvalget den

27. maj 2013 kl. 13 00 -14 00 , og at Sundhedsbrugerrådet i forbindelse hermed afholder et ordinært

Sundhedsbrugerrådsmøde fra kl. 10 30 -13 00 .

Henning, Hanne og Bente deltog den 20. marts 2013 i DR2s debatprogram "Gadens parlament",

hvor emnet var om man fremover skal betale 100 kr. for et besøg ved sin praktiserende læge.

Programmet blev vist den 27. marts 2013 på DR2. Programmet er desværre ikke længere tilgængeligt

på DRs hjemmeside.

2 Patienternes Pris v. Karina Nørvang Eriksen, Patientdialog

2.1. Status

Der er pt. indkommet 60 indstillinger, hvilket er helt på niveau med det forventede antal.

2.2. Nedsættelse af kunstudvalg

Sundhedsbrugerrådet besluttede at genvælge sidste års kunstudvalg. Kunstudvalget 2013

består således af:

Hanne Møller

Conny Pedersen

Tage Enevoldsen

Der er planer om at få optaget et webspot til rn.dk med interview med en repræsentant fra hhv.

modtagerne af Patienternes Pris, gruppen af indstillere og Sundhedsbrugerrådet.

Det blev foreslået, at gøre brug af de infotavler, der er ophængt ved de privat praktiserende læger

og OBS til at formidle budskabet.

Sekretariatet undersøger muligheden for at bruge de foreslåede formidlingskanaler.

3 Sundhedsbrugerrådets Årsberetning 2012 v. Karina Nørvang Eriksen, Patientdialog

Sundhedsbrugerrådets årsberetning 2012 er efter formandskabets godkendelse klar til at blive

trykt. Det blev aftalt, at der trykkes et lille oplag, og at sekretariatet fremsender 10 trykte ekspl. til

hvert medlem af Sundhedsbrugerrådet, dog 20 ekspl. til Tage Enevoldsen.

4 Udskrivningsenheden i Aalborg Kommune v. Tove Nicolaisen, Udskrivningsenheden

Udskrivningsenheden består af 10 udskrivningskoordinatorer, som er ansat af Aalborg Kommune

og fysisk placeret på Aalborg Universitetshospital.

Udskrivningskoordinatorerne har forskellig uddannelsesbaggrund, som fx sygeplejersker, ergoterapeuter,

hjemmeplejere og kommunale visitatorer.


Opgaven er at koordinerer udskrivningen fra alle medicinske afdelinger i Region Nordjylland, for

borgere bosat i Aalborg Kommune.

Formålet er at skabe sammenhæng i patientforløbet ved at gøre udskrivningerne bedre og samtidigt

forebygge genindlæggelser.

Udskrivningskoordinatorerne besøger ved behov patienterne på afdelingen for at koordinere hjælp

og hjælpemidler ifm. udskrivningen.

Fra andre afdelinger end de medicinske, skal Udskrivningsenheden varsles senest kl. 12 dagen før

udskrivelsen.

Udskrivningskoordinatorerne har beslutningskompetence på samme niveau som kommunens visitatorer

på hjemmeplejeområdet.

Udskrivningsenheden har pt. en åbningstid, der kun dækker dagtimerne fra kl. 8-16, men det er påtale

at udvide åbningstiden pba. etableringen af de fælles akutmodtagelser, som udskriver på alle

tider af døgnet til andre afdelinger, men også til hjemmet.

Når en patient er meldt færdig til Udskrivningsenheden, skal kommunen afholde udgiften til yderligere

indlæggelse, hvis ikke patienten kan udskrives pga. at "modtageren" ikke er klar.

Patienter, der skal udskrives, og som visiteres til en midlertidig plads fx på et plejehjem, skal udskrivningskoordinatorerne

altid mødes med, da disse patienter påføres en ekstraudgift i det de selv

skal betale for kosten, hvilket kan være et problem for fx kontanthjælpsmodtagere.

Udskrivningsenheden er etableret ved en omorganisering af Visitationsenheden i Aalborg Kommune,

og har dermed ikke resulteret i ekstra omkostninger.

I Brønderslev Kommune kaldes samme ordning for ”fremskudt visitation”, oplyser Tage Enevoldsen.

Sekretariatet undersøger, hvilke ordninger der benyttes i de andre kommuner.

Vagtcentralen:

I Aalborg har man, primært til brug for borgerne, etableret en vagtcentral. Denne har åben alle

årets dage, døgnet rundt og modtager nødkald og tryghedsalarmer. Det er også i Vagtcentralen, at

kommunikation imellem vagtlæge, sygehus, pårørende og hjemmepleje formidles udenfor normal

arbejdstid.

Sekretariatet undersøger, om der, som i Aalborg, er vagtcentraler i alle regionens kommuner.

5 Patientklagesager v. Annemari Kastrup, Patientdialog

I Region Nordjylland har man valgt at der kun skal være en indgang for klager, der videresendes

fra Patientombuddet, derfor blev Rådgivnings- og Dialogteamet etableret.

Rådgivnings- og Dialogteamet er organisatorisk placeret i Regionssekretariatet i Patientdialog.

Når Rådgivnings- og Dialogteamet modtager en klage fra Patientombuddet, tager Rådgivnings- og

Dialogteamet kontakt til klager, for at afklarer kernen i klagen og koordinere klagen ift. indklagede.

Efter dialogen kan klager vælge, om klagen skal afsluttes eller skal fortsætte ved Patientombuddet.

Rådgivnings- og Dialogteamet tager i de fleste tilfælde kontakt til de klagere, som har været i dialog

med deres klage, for at høre, hvordan de har oplevet dialogen.

Rådgivnings- og Dialogteamet fører statistik over klager fremsendt fra Patientombuddet.

I Region Nordjylland er der et større antal af klager, hvor klager vælger at gå i dialog, end i resten

af landet. Der frafaldes også flere klager efter dialog i Region Nordjylland, end i resten af landet.

For at samle op på al den læring, der tilstrømmer ifm. klager, dialoger, patientforsikringssager, utilsigtede

hændelser mv. arbejder man på at etablere en tværgående læringsenhed i regionen, som

kan samle og videregive den information på tværs af regionen.

Patientkontoret har udarbejdet to nye pjecer, en om Patientkontoret "Patientkontoret i Region Nordjylland"

og en guide til, hvem man skal kontakte ifm. bl.a. klage og erstatning "Hvem kan du kontakte?".

Det blev aftalt at pjecerne udsendes med referatet, ligeledes vil en kommende artikel i Ugeskrift

for læger vedr. dialoger i Region Nordjylland blive vedhæftet.

Side 2 af 3


Bruno Christiansen forslog, at de to pjecer ligeledes blev sendt til Patient-til-Patient på Aalborg

Universitetshospital. Sekretariatet sørger for at pjecerne blive sendt som foreslået.

6 Punkter til dagsorden til mødet med Sundhedskoordinationsudvalget 20. juni 2013

Foreningen af yngre læger, kører i år et projekt, der hedder "Det sammenhængende patientforløb".

Herlev Hospital og Hvidovre Hospital vil køre et forsøg, hvor de vil besøge patienterne hjemme, for

at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Det blev aftalt, at sekretariatet fremsender artiklen vedr. Herlev Hospital sammen med dagsordenen

til næste møde.

Der blev spurgt indtil tredje generations sundhedsaftaler.

Sekretariatet undersøger.

Forslag til punkter til dagsordenen for mødet med Sundhedskoordinationsudvalget fastsættes på

næste Sundhedsbrugerrådsmøde.

7 Brainstorm om emne til Sundhedsbrugerrådets temadag m. patientforeningerne 2013

Punktet blev udskudt til Sundhedsbrugerrådets næste møde.

8 Nyt fra regionen v. Annemari Kastrup

Pkt. blev aflyst

9 Evt.

Bruno Christiansen oplyser, at der er torvedag med repræsentation fra mange af regionens patientforeninger

på Aalborg Universitetshospital Syd onsdag 29. maj 2013.

Sundhedsbrugerrådet (og Patienternes Pris) bør være repræsenteret.

Det blev aftalt, at sekretariatet tager kontakt til Sund Info for at undersøge mulighederne for at

få en standplads til Sundhedsbrugerrådet.

Hvis der kommer en aftale i stand, adviseres Sundhedsbrugerrådets medlemmer herom, så det

kan aftales, hvem der repræsenterer Sundhedsbrugerrådet på torvedagen.

Sekretariatet sørger for trykte ekspl. af Sundhedsbrugerrådets årsberetning til torvedagen.

Preben Kruse fortæller, at der i flere regier er blevet udtrykt bekymring for konsekvenserne af,

at man har tænkt sig kun at bygge enestuer på Nyt Aalborg Universitetshospital. I den forbindelse

vil Sundhedsbrugerrådet gerne høre, hvilke tanker projektorganisationen har gjort sig

herom - og hvilke tiltag der eventuelt er planlagt, for at løse eventuelle problemer det kan give.

Det blev aftalt, at sekretariatet tager kontakt til Niels Uhrenfeldt mhp. på en orientering om Nyt

Aalborg Universitetshospital på næste Sundhedsbrugerrådsmøde.

10 Opsamling ift. møde med FU mødes 10.30.

Mødet mellem Sundhedsbrugerrådet og Forretningsudvalget er blevet flyttet til den 27. maj 2013 kl.

13 00 -14 00 . Forslag til dagsorden fastholdes.

Sundhedsbrugerrådet holder næste ordinære møde den 27. maj 2013 kl. 10 30 -13 00 , efterfulgt af møde

med Forretningsudvalget fra kl. 13 00 -14 00 .

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines