Accu-Chek Compact Plus

accu.chek.dk

Accu-Chek Compact Plus

ACCU- CCU-CHEK

HEK ®

Compact Plus

SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING

Brugermanual

CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 20.6.2007 17:56:48


På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes

følgende symboler, der vises nedenfor. De har følgende betydning:

IVD

0088

Se venligst brugsanvisningen

Advarsel (der henvises til brugsanvisningen). Læs venligst

sikkerhedshenvisningerne i den vedlagte brugsanvisning.

Opbevares ved

Udløbsdato

Må kun anvendes én gang

Steriliseret ved hjælp af bestråling

Fabrikant

Katalognummer

Lotnummer

Til in vitro diagnostisk brug

Blodsukkerapparat: Dette produkt overholder direktivet om

medicinsk udstyr til in vitro diagnostik 98/79/EF.

Fingerprikker og lancetter: Disse produkter overholder

direktivet om medicinske produkter 93/42/EØF.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 2 20.6.2007 17:56:49


Forklaringer af andre symboler findes i brugermanualerne/indlæggene,

der følger med bestanddelene.

Seneste opdatering: 2007-03

CP_LCM_Manual_DA final.indd 3 20.6.2007 17:56:49

3


Anvendelsesområde

Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat

Apparat til kvantitativ bestemmelse af blodsukkerværdier i frisk kapillærblod

ved hjælp af Accu-Chek Compact teststrimler.

Egnet til hjemmemåling.

Apparatet kan både anvendes af diabetikere til måling af deres blodsukker

og til blodsukkermålinger udført af sundhedspersonale

Sundhedspersonale skal være opmærksom på instruktionerne i

kapitel 10, ”Måling af blodsukker på flere patienter”

En hvilken som helst genstand, der kommer i berøring med

humant blod, udgør en potentiel infektionskilde (se: Clinical and

Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers

from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline –

Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

4 Anvendelsesområde

CP_LCM_Manual_DA final.indd 4 20.6.2007 17:56:49


Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker

Fingerprikker med indstillelig indstiksdybde til aftapning af kapillær blod

fra fingerblommen eller øreflippen og hvis der anvendes en speciel ASTkappe

også fra alternative legemsdele som f.eks. håndballen.

Fingerprikkeren er kun beregnet til hjemmemåling.

På grund af infektionsfare må den ikke anvendes til udtagning af

blod fra forskellige personer.

Anvendelsesområde

CP_LCM_Manual_DA final.indd 5 20.6.2007 17:56:50

5


Om denne brugermanual

Læs hele denne brugermanual grundigt igennem, inden du udfører en

blodsukkermåling første gang. Såfremt du har spørgsmål, bedes du

venligst kontakte vores lokale kunde- og servicecenter (se kapitel 17).

Denne brugermanual hjælper dig med at lære dit apparat og fingerprikkeren

at kende skridt for skridt. Den indeholder alle de informationer, du

har brug for mht. betjening og pleje af apparat og fingerprikker samt

afhjælpning af fejl. For at sikre, at apparatet og fingerprikkeren fungerer

optimalt, er det vigtigt, at du nøje følger de beskrevne fremgangsmåder

for betjening og overholder visse andre retningslinjer. Apparatet og fingerprikkeren

er præcisionsinstrumenter, hvis præcisionsdygtighed kan

forringes, hvis de anvendes forkert.

Brugermanualen indeholder tre symboler, der gør opmærksom på vigtige

informationer. Læs disse punkter særligt omhyggeligt.

i

Dette symbol angiver, at der kan være risiko for at komme til

skade eller fare for egen eller andres sundhed.

Dette symbol gør opmærksom på handlinger, der kan føre til

beskadigelse af apparatet eller fingerprikkeren.

Dette symbol gør opmærksom på vigtige informationer.

6 Om denne brugermanual

CP_LCM_Manual_DA final.indd 6 20.6.2007 17:56:50


Der findes også andre symboler, der har følgende betydning:

Med dette symbol opfordres du til at gøre noget som f.eks. tænde

for apparatet.

Dette symbol kendetegner en liste.

Dette symbol kendetegner en liste i en liste.

Vi anbefaler, at du starter med at gøre dig fortrolig med apparatet og fingerprikkeren

(se kapitel 1.1 og 1.2). Gå alle de trin igennem, der er

beskrevet i nærværende brugermanual og prøv at øve håndteringen med

apparatet og fingerprikkeren.

Om denne brugermanual

CP_LCM_Manual_DA final.indd 7 20.6.2007 17:56:50

7


Indhold

1 Indledning .................................................................................. 12

1.1 Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat - oversigt ..... 12

1.2 Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker – oversigt ................. 15

1.3 De vigtigste egenskaber ...................................................... 16

1.4 Displayvisninger .................................................................. 19

2 Indledende trin inden måling .................................................... 20

2.1 Kontrol af indhold ................................................................ 20

2.2 Kontrol af måleenhed .......................................................... 20

2.2.1 Typeplade ............................................................... 21

2.2.2 Displaytjek .............................................................. 21

2.3 Isætning eller udskiftning af teststrimmeltromle .................. 24

2.3.1 Teststrimmeltromlens brugsperiode ........................ 33

2.3.2 Angivelse af resterende antal teststrimler ................ 36

3 Indstillinger ................................................................................ 38

3.1 Ændring af indstillinger – almindelige regler ....................... 41

3.2 Tænding af apparatet .......................................................... 44

3.3 Indstilling af lydsignal eller akustisk funktion ....................... 45

3.4 Indstilling af displayets lysstyrke ......................................... 48

3.5 Indstilling af årstal ............................................................... 50

3.6 Indstilling af klokkeslæts- og datoformat ............................. 52

3.7 Indstilling af klokkeslæt ....................................................... 54

3.8 Indstilling af dato ................................................................ 56

3.9 Indstilling af alarmfunktion .................................................. 59

3.10 Indstilling af hypo-advarsel ................................................. 67

8 Indhold

CP_LCM_Manual_DA final.indd 8 20.6.2007 17:56:50


4 Måling af blodsukker ................................................................. 70

4.1 Klargøring til måling af blodsukker ...................................... 70

4.2 Klargøring af fingerprikkeren ............................................... 70

4.2.1 Afkobling af fingerprikkeren fra apparatet ............... 73

4.2.2 Sammenkobling af fingerprikkeren med apparatet .. 74

4.2.3 Isætning af lancet .................................................... 75

4.3 Måling af blodsukker ........................................................... 78

4.3.1 Tænding af apparatet .............................................. 78

4.3.2 Udtagning af blodprøve ........................................... 80

4.3.3 Opsugning af blod med teststrimlen ........................ 84

4.4 Udskydning af teststrimlen .................................................. 90

4.5 Udskydning af den brugte lancet ......................................... 92

4.6 Symboler du har set forinden, under eller efter målingen

og hvad de betyder ............................................................. 95

4.7 Markering af særlige måleresultater .................................... 96

4.8 Fortolkning af resultaterne .................................................. 97

4.8.1 Måleområde ............................................................ 98

4.8.2 Utroværdige resultater – mulige fejlårsager ............. 99

5 Anvendelse af apparatet som en elektronisk

diabetesdagbog ....................................................................... 101

5.1 Hukommelse ..................................................................... 101

5.2 Hentning af resultater fra hukommelsen ........................... 102

5.3 Gennemsnit, højeste værdi og laveste værdi for i hhv. 7,

14 og 30 dage ................................................................. 107

5.4 Overførsel af måleresultater til en PC, håndholdt computer

eller et specielt evalueringssystem ................................... 114

Indhold

CP_LCM_Manual_DA final.indd 9 20.6.2007 17:56:50

9


6 Akustisk funktion ..................................................................... 120

6.1 Lydsignaler når apparatet tændes ..................................... 122

6.2 Lydsignaler under målingen .............................................. 123

6.3 Visning af resultatet efter en måling .................................. 123

6.4 Visning af resultater og gennemsnitlige værdier fra

hukommelsen .................................................................. 126

6.5 Visning af advarsler og fejlmeldinger ................................. 128

7 Kontrol af apparatet ................................................................. 129

7.1 Hvad du har brug for ......................................................... 130

7.2 Udførelse af en funktionskontrol ........................................ 131

7.3 Mulige årsager til fejl under udførelse af

funktionskontroller ........................................................... 137

8 Rengøring af apparatet og fingerprikkeren ............................ 140

8.1 Rengøring af apparatet ..................................................... 140

8.2 Rengøring af fingerprikkeren ............................................. 144

9 Udskiftning af batterierne ........................................................ 145

10 Måling af blodsukker på flere patienter –

Vejledning til sundhedspersonale .......................................... 150

10.1 Udskiftning af fingerprikker med blænder .......................... 152

10.2 Måling af blodsukker ......................................................... 154

10.3 Desinficering af apparatet ................................................. 158

10.4 Egnede desinfektionsmidler .............................................. 162

10 Indhold

CP_LCM_Manual_DA final.indd 10 20.6.2007 17:56:51


11 Vilkår for måling og opbevaring .............................................. 163

11.1 Temperaturområde ........................................................... 163

11.2 Lysvilkår ........................................................................... 165

11.3 Luftfugtighed .................................................................... 166

11.4 Fejlkilder i omgivelserne ................................................... 166

12 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding .................................... 167

12.1 Symboler i displayet .......................................................... 168

12.1.1 Enkelte symboler .................................................. 170

12.1.2 Kombinationer af symboler .................................... 176

12.1.3 Symboler i det numeriske felt ................................ 179

12.2 Forstyrrelser og fejlmeldinger – årsager og afhjælpning ... 181

13 Tekniske data ........................................................................... 196

14 Bortskaffelse af apparatet ....................................................... 200

15 Systemets komponenter .......................................................... 201

16 Patenter .................................................................................... 202

17 Lokalt kunde- og servicecenter .............................................. 203

17.1 Oplysninger og reparation ................................................. 203

17.2 Adresser ........................................................................... 204

18 Alfabetisk stikordsregister ...................................................... 205

Indhold

CP_LCM_Manual_DA final.indd 11 20.6.2007 17:56:51

11


1 Indledning

Apparatet leveres med isatte batterier. Dato og klokkeslæt er forudindstillet.

Det kan være nødvendigt at ændre disse indstillinger på grund af

forskellige tidszoner (se kapitel 3).

1.1 Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat – oversigt

Forside


Nederste kant på teststrimlen

– hvor blodet suges op


12 Indledning

CP_LCM_Manual_DA final.indd 12 20.6.2007 17:56:51


Display

S-knap

Tryk på denne knap for at ændre indstillingerne.

Indhak til sammenkobling af fingerprikker

Måleknap

Betjen kun denne knap, hvis du vil måle blodsukkeret eller gennemføre

en funktionskontrol eller ønsker at slukke for apparatet. Træk

knappen nedad mod dækslet til tromlerummet. Knappen vipper, og

apparatet tændes. Denne træk- og vip-mekanisme forhindrer, at

apparatet tændes utilsigtet.

Tromlerum

Tromleudløserknap

Målestrimmelport

Målevindue

Teststrimmel

Teststrimmelbeholder

Dæksel til tromlerum*

M-knap

Denne knap anvendes til at se måleresultater, der er gemt i apparatets

hukommelse.

* fås som reservedel

Indledning

CP_LCM_Manual_DA final.indd 13 20.6.2007 17:56:51

13

1


Bagside
Dæksel til batterirum*

Infrarødt øje til overførsel af

måleværdier til f.eks. en PC

Batterier: type AAA, LR 03,

AM 4, Micro

Batterirum

Typeplade

* fås som reservedel

14 Indledning


Tjekvindue (viser, hvor mange

strimler der er tilbage)

Fingerprikker*

Skydeknap til frakobling af

fingerprikker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 14 20.6.2007 17:56:52


1.2 Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker – oversigt

D

C

B

A

z

u Multifunktionsknap

Multifunktionsknappen

anvendes til at lade, udløse

og udskyde lancetten.

v Vindue, der viser indstillet

indstiksdybde

w Lancetholder

x Lancet

y Beskyttelseshætte på lancet

Indledning

u

v

w

x

y

z Lancetåbning

A Hætte

B Comfort ring til indstilling af

indstiksdybde (dybden indstilles

ved at dreje på hætten)

C Positioneringshak

D Positioneringsstreg

CP_LCM_Manual_DA final.indd 15 20.6.2007 17:56:52

15

1


1.3 De vigtigste egenskaber

Sammenkoblet fingerprikker

Ved leveringen er Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren sammenkoblet

med apparatet. Du kan lade den blive siddende på apparatet eller du

kan tage den af, hvis du foretrækker det.

Teststrimmeltromle i stedet for løse teststrimler

Du behøver slet ikke røre ved teststrimlen, men skal blot sætte en

tromle med 17 teststrimler i apparatet.

Let at betjene

Tænd apparatet, tilfør blod, læs resultatet og tryk på knappen for at

udskyde strimlen.

Automatisk kodning

Hver enkelt teststrimmeltromle er forsynet med en stregkode. Ved isætning

af en ny tromle kodes apparatet automatisk og modtager således

alle informationer om teststrimlerne.

Visning af resterende antal teststrimler

Hver gang du tænder for det slukkede apparat, vises det resterende

antal teststrimler i tromlen.

16 Indledning

CP_LCM_Manual_DA final.indd 16 20.6.2007 17:56:52


Sikkerhed

Apparatet checker hver enkelt teststrimmel. Hvis det identificerer en

defekt strimmel, giver det besked, inden der tilføres blod.

Kontrol af blodmængde

Apparatet kan registrere, når der er påført tilstrækkeligt blod (ca. 1,5 µL

(1 mikroliter = 1 tusindedel af en milliliter)). Først herefter begynder det

at måle. Hvis målingen ikke starter, kan du påføre mere blod.

Alarmfunktion

Apparatet kan påminde dig om, at det er tid til at foretage måling. Du

kan indstille en akustisk alarm til at give dig en påmindelse på tre forskellige

tidspunkter.

Advarsel om mulig hypoglykæmi

Der er mulighed for at indstille en hypoglykæmigrænseværdi (hypotærskel),

der advarer dig, hvis det målte resultat er usædvanligt lavt. Hvis et

resultat er under det indstillede niveau, gør et symbol i displayet og et

akustisk signal (forudsat det er tilkoblet) dig opmærksom på, at du bør

kontrollere resultatet omhyggeligt for at se, om du er ved at få hypoglykæmi

(også kaldet hypo/for lavt blodsukker).

Overførsel af data til en computer

Apparatet er udstyret med et infrarødt øje, der giver dig mulighed for at

overføre resultaterne til en computer med den nødvendige software hertil.

Indledning

CP_LCM_Manual_DA final.indd 17 20.6.2007 17:56:52

17

1


Akustisk funktion

Akustisk funktion er beregnet til personer med synshandicap. Når akustisk

funktion er tilsluttet, guider apparatet brugeren igennem blodsukkermålingen

ved hjælp af lydsignaler (bip-lyde). Den meddeler også

resultatet som en række bip. Læs mere herom i kapitel 6.

Personer med synshandicap skal bruge en seende til at instruere

dem i brugen af apparatet og hjælpe dem med alle trinene i

betjeningen heraf. Personer med synshandicap må ikke udføre

blodsukkermåling uden hjælp fra en seende.

18 Indledning

CP_LCM_Manual_DA final.indd 18 20.6.2007 17:56:53


1.4 Displayvisninger

Igennem hele brugermanualen vil du se eksempler på, hvordan displayet

ser ud. Elementer, der blinker, er vist med en ”aura” omkring.

Eksempel:

Du har tændt apparatet for at udføre en blodsukkermåling. I displayet

ser du klokkeslæt, dato, teststrimmelsymbol og bloddråbesymbol. Teststrimmelsymbolet

og bloddråbesymbolet blinker.

De klokkeslæt, datoer og blodsukkerværdier, der er vist i displayet, er

udelukkende ment som eksempler. De er ikke nødvendigvis de samme

som dem, der vises på dit blodsukkerapparat. Det apparat, der er vist på

billedet, viser blodsukkerværdier i mmol/L (se kapitel 2.2) og er indstillet

til 24-timers-format (se kapitel 3.6). Dit apparat kan være indstillet til at

vise blodsukkerværdier i mg/dL og/eller være indstillet til 12-timers-format.

Indledning

CP_LCM_Manual_DA final.indd 19 20.6.2007 17:56:53

19

1


2 Indledende trin inden måling

2.1 Kontrol af indhold

Kontroller, at startsættet er komplet. Pakkens indhold er vist uden på

kassen.

Hvis der mangler noget, bedes du venligst kontakte vores lokale kunde-

og servicecenter. Se adresselisten bagest i denne brugermanual.

2.2 Kontrol af måleenhed

Blodsukkerværdierne måles i to forskellige enheder (mmol/L eller

mg/dL). Derfor sælger Roche to forskellige udgaver af samme apparat.

Spørg din diabetesbehandler, hvis du ikke ved, hvilken enhed der er den

rigtige.

Kontrollér, at dit apparat viser den enhed, du er vant til.

Enheden kontrolleres vha. typeskiltet og displayvinduet (se nedenfor).

Bemærk

Den enhed, der vises på dit apparat, kan ikke ændres. Hvis det er

den forkerte enhed, der er trykt på typepladen, skal du kontakte

din forhandler eller apoteket. Anvendelsen af den forkerte enhed

kan medføre, at de målte værdier tolkes forkert.

20 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 20 20.6.2007 17:56:53


2.2.1 Typeplade

I Danmark anvendes mmol/L. Typepladen på bagsiden af apparatet

viser, hvilken enhed dit apparat anvender.

2.2.2 Displaytjek

Du kan kontrollere den måleenhed, som dit apparat viser, med et displaytjek.

Tryk på M-knappen og hold den nede.

Apparatet tændes automatisk. Så længe M-knappen holdes nede, ses

først displaytjekskærmen.

mmol/L apparat eller mg/dL apparat

Nederst til højre vises enheden.

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 21 20.6.2007 17:56:53

21

2


Hvis du bliver ved med at holde M-knappen nede, ses følgende display

efter ca. 2 sekunder.

mmol/L apparat mg/dL apparat

eller

Så snart M-knappen slippes, er du inde i hukommelsen. Hvis der endnu

ikke er gemt resultater i hukommelsen, vises der tre streger.

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet.

22 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 22 20.6.2007 17:56:53


NB

i

i

i

Hvis ekstra linjer fremkommer under displaytesten eller dele af

det numeriske display eller symbolet mangler, bedes du kontakte

vores lokale kunde- og servicecenter. Er det numeriske display

88.8 (mmol/L meter) eller 888 (mg/dL meter) påvirket, viser

apparatet ikke testresultaterne korrekt.

Apparatet slukkes automatisk efter 60 sekunder, også hvis Mtasten

fortsat holdes nede.

Du kan til enhver tid foretage en displaytest. Hvis der allerede er

gemt resultater i hukommelsen, vises det senest gemte resultat,

når M-knappen slippes.

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 23 20.6.2007 17:56:54

23

2


2.3 Isætning eller udskiftning af teststrimmeltromle

I et nyt, ubrugt apparat sidder der en tom tromle (en tom tromle uden

etiket), som skal tages ud og erstattes af en teststrimmeltromle.

Læs pakningsindlægget til teststrimmeltromlen.

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, hvis det er tændt.

Vent til motoren stopper.

Til venstre for fingerprikkeren findes på undersiden af apparatet en fordybning.

Den øverste del af denne fordybning hører til dækslet til tromlerummet.

Dæksel til tromlerum

Fordybning

24 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 24 20.6.2007 17:56:54


Placér tommelfingeren i denne fordybning og løft dækslet til tromlerummet.

Uanset om der sidder en teststrimmeltromle i apparatet eller ej:

Trykkes på den røde tromleudløserknap.

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 25 20.6.2007 17:56:54

25

2


Den tap, der holder teststrimmeltromlen på plads, klikker tilbage.

Hvis der er en teststrimmeltromle i apparatet:

Tippes apparatet fremover.

Teststrimmeltromlen falder ud.

26 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 26 20.6.2007 17:56:55


Isæt en ny teststrimmeltromle i apparatet. På billedet kan du se,

hvordan den skal vende (de to rækker med stregkode skal være tættest

på displayvinduet).

Luk dækslet til tromlerummet og tryk til det klikker på plads. Der

høres et tydeligt KLIK.

Apparatet tænder, og tromlen drejer rundt, indtil den første teststrimmel

er i korrekt position. Samtidig læser apparatet stregkoden, som indeholder

alle informationer om teststrimlerne. Herefter slukker apparatet.

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 27 20.6.2007 17:56:55

27

2


Der fremkommer en prik i det lille tjekvindue på apparatets bagside.

Hermed tilkendegives, at der lige er isat en teststrimmeltromle. Når der

udføres en blodsukkermåling, tæller apparatet det antal teststimler, der

er brugt. Antallet af strimler, der er tilbage, vises i kontrolvinduet.

Hvis alle teststrimlerne er opbrugt, fremkommer der igen en prik i tjekvinduet.

Isæt en ny teststrimmel-tromle.

28 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 28 20.6.2007 17:56:56


Hvis der ikke isættes en ny teststrimmeltromle, vises følgende meddelelse

på displayet, næste gang apparatet tændes:

End og tromlesymbolet står og blinker for at gøre opmærksom på, at

teststrimmeltromlen er tom.

NB

Brug kun teststrimler, der endnu ikke er udløbet. Teststrimler, der

er udløbet, kan give ukorrekte resultater. Ukorrekte resultater kan

føre til, at der træffes forkert beslutning vedrørende behandling

og dermed medføre alvorlige bivirkninger. Udløbsdatoen ses på

pakningen og på den aftagelige etiket på tromlebeholderen ved

siden af symbolet .

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 29 20.6.2007 17:56:56

29

2


i

i

Nye teststrimmeltromler, hvis aluminiumsfolie er ødelagt, må ikke

anvendes. Hvis du anvender en beskadiget tromle, kan du få

ukorrekte blodsukkerværdier. Ukorrekte resultater kan føre til, at

der træffes forkert beslutning vedrørende behandling og dermed

medføre bivirkninger.

Dækslet til tromlerummet må kun åbnes, når apparatet er slukket,

og motoren ikke er i gang. Hvis dækslet til tromlerummet

åbnes, mens apparatet er tændt, kan det medføre skade på

apparatet.

Teststrimmeltromlen skal behandles med forsigtighed. Du må

kun tage en teststrimmeltromle ud af dens beholder, hvis du har

til hensigt at bruge den. Beholderen beskytter aluminiumsfolien

på tromlen mod beskadigelse.

På beholderen til teststrimmeltromlen sidder der en etiket, hvis

venstre del kan trækkes af. Her findes koncentrationstabellen til

Accu-Chek Compact Autocontrol kontrolvæskerne. De anførte

kontrolværdier gælder kun for de teststrimler, der er i denne teststrimmelbeholder.

Du har brug for denne tabel til at tjekke dit

apparat (se kapitel 7). Du kan for eksempel sætte etiketten i din

notesbog eller diabetesdagbog. Når du udfører en kvalitetskontrol

skal du altid kontrollere, at den aftagelige etiket med kontrolgrænserne

hører til den teststrimmeltromle, der sidder i apparatet.

30 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 30 20.6.2007 17:56:56


i

Hvis du sætter en delvist brugt tromle i apparatet, drejer apparatet

tromlen, til prikken ses i kontrolvinduet på bagsiden.

Hvis du herefter tænder for apparatet til en måling og ...

... du har indsat den samme tromle igen, som du har fjernet

forinden:

Så drejer apparatet straks tromlen hen til det første kammer,

der indeholder en teststrimmel, og skubber teststrimlen ud.

... du har opbrugt den tidligere tromle eller har erstattet en

delvist brugt tromle med en anden delvist brugt tromle:

Så kan det være, at apparatet søger alle kamrene, til det finder

det første, der indeholder en teststrimmel. Jo færre teststrimler

tromlen indeholder, jo længere tid tager det.

Hvis apparatet straks drejer tromlen hen til en af de sidste

kamre (det erkendes på lyden fra den motor, der drejer tromlen),

kan tromlen godt have teststrimler for enden, selv om

apparatet registrerer den som tom. Du kan stadigvæk bruge

teststrimlerne ved at stikke tromlen ind igen.

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 31 20.6.2007 17:56:56

31

2


i

i

i

i

Hvis der sættes en delvist brugt teststrimmeltromle i, kan apparatet

ikke beregne brugsperioden for denne tromle. Næste gang

der gennemføres en test, fremkommer tromlesymbolet og det

blinkende flaskesymbol i displayet for at gøre opmærksom herpå

(se kapitel 2.3.1).

Anvend kun Accu-Chek Compact teststrimmeltromler. Der må

ikke anvendes andre teststrimler til udførelse af målinger på

Accu-Chek Compact Plus apparatet. Hvis der sættes en anden

teststrimmeltromle i, fremkommer fejlmeldingen E22 (se kapitel

12.2).

Sørg for, at dækslet til tromlerummet er lukket helt til. Hvis det

ikke er ordentligt lukket, tænder apparatet ikke, når du trykker på

måleknappen. I dette tilfælde lyser kun displaytesten kort.

Brugte teststrimler kan bortskaffes med den almindelige dagrenovation.

32 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 32 20.6.2007 17:56:57


2.3.1 Teststrimmeltromlens brugsperiode

Når der isættes en ny tromle, begynder apparatet at tælle det antal

dage, tromlen har siddet i apparatet. Hver tromle skal være opbrugt

inden for en brugsperiode på 90 dage.

Hvis en tromle har siddet i apparatet i 90 dage, er dens brugsperiode

udløbet. Næste gang apparatet tændes for at udføre en blodsukkermåling,

fremkommer tromlesymbolet, flaskesymbolet og ursymbolet for at

gøre opmærksom herpå.

Isæt en ny teststrimmeltromle.

Bemærk

Teststrimlerne i denne tromle må ikke anvendes. Disse teststrimler

må kke anvendes, da de kan give ukorrekte resultater. Ukorrekte

resultater kan føre til, at der træffes forkert beslutning vedrørende

behandling og dermed medføre alvorlige bivirkninger.

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 33 20.6.2007 17:56:57

33

2


Apparatet er ikke i stand til at beregne brugsperioden på 90 dage, hvis

en delvist brugt tromle tages ud af apparatet og sættes i igen,

indstillet årstal, dato og klokkeslæt går tabt, når du skifter batterierne

(se kapitel 9) og en delvist brugt tromle bliver i apparatet.

I disse tilfælde kan apparatet ikke konstatere, hvornår tromlen blev isat,

eller hvor længe en delvist brugt tromle allerede har siddet i apparatet.

Hvis apparatet ikke kan udregne brugsperioden, og apparatet tændes

for at udføre en måling, fremkommer følgende symboler i displayet:

34 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 34 20.6.2007 17:56:57


Blinkende teststrimmel og blinkende dråbe angiver, at der nu kan

påføres blod eller kontrolvæske

Tromle angiver, at brugsperioden ikke kan beregnes

Blinkende flaske beder om, at der udføres en kvalitetskontrol for

kontrol af teststrimlerne

Udfør en kvalitetskontrol (se kapitel 7).

Hvis resultatet af kvalitetskontrollen ligger inden for det angivede koncentrationsområde,

kan du godt bruge de resterende teststrimler i

denne tromle. Befinder resultatet sig uden for området, skal du isætte

en ny tromle.

Når kvalitetskontrollen er gennemført, forsvinder flaskesymbolet fra displayet.

Hvis du ikke udfører en kvalitetskontrol, vil det blinkende flaskesymbol

fremkomme ved hver måling, indtil der isættes en ny tromle.

Tromlesymbolet fortsætter med at blive vist ved hver måling for at gøre

opmærksom på, at apparatet ikke kan beregne brugsperioden. Alle

resultater gemmes med tromlesymbolet. Tromlesymbolet forsvinder

først, når du sætter en ny tromle i.

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 35 20.6.2007 17:56:57

35

2


2.3.2 Angivelse af resterende antal teststrimler

Hver gang det slukkede apparat tændes med måleknappen, ses det

resterende antal teststrimler i tromlen. Det resterende antal strimler

fortsætter med at blive vist, så længe testknappen holdes nede.

I dette eksempel er der stadigvæk 12 teststrimler i tromlen.

Så snart måleknappen slippes, slukkes apparatet.

NB

i

i

Indeholder teststrimmeltromlen tre eller færre teststrimler efter

en måling, blinker antallet, teststrimmelsymbolet og tromlesymbolet

i displayvinduet.

Trykker du kun let på måleknappen, når apparatet slukkes, vises

antallet af resterende teststrimler kun kort eller slet ikke.

36 Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 36 20.6.2007 17:56:58


i

Har du ikke gennemført nogen måling siden det sidste tromleskift,

ved apparatet ikke, hvor mange teststrimler der er i tromlen.

Dette er f.eks. tilfældet, når du efter et tromleskift starter

med at ændre indstillinger eller får vist resultater fra hukommelsen.

Trykker du herefter på måleknappen for at slukke for apparatet,

vises kun tre vandrette streger i stedet for antallet

af resterende teststrimler. Først når du har gennemført en måling

med den nyisatte tromle, viser apparatet antallet af resterende

teststrimler hver gang du slukker apparatet med måleknappen.

Indledende trin inden måling

CP_LCM_Manual_DA final.indd 37 20.6.2007 17:56:58

37

2


3 Indstillinger

Ved at ændre apparatets indstillinger får du mulighed for at koble lydsignalet

eller akustisk funktion til eller fra, indstille lysstyrken for displayet

til at vælge klokkeslæts- og datoformat, indstille årstal, klokkeslæt

og dato samt aktivere alarmfunktion og hypo-advarsel.

Signaltone: Er signaltonen tændt, hjælper den dig under blodsukkermålingen,

da den indleder hvert skridt akustisk.

Akustisk funktion: Når akustisk funktion er tilsluttet, guider apparatet

dig igennem måleproceduren ved hjælp af lydsignaler (bip-lyde). Den

meddeler også resultatet som en række bip.

Alarmfunktion: Du kan indstille apparatet på en sådan måde, at det

minder dig om, at du skal udføre en blodsukkermåling.

Hypo-advarsel: Du kan indstille en personlig hypoadvarsel [dvs.: du kan

indstille en personlig grænse]. Ligger resultatet under dette niveau, alarmerer

apparatet dig og gør dig opmærksom på, at du muligvis styrer

mod for lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Apparatet leveres med isatte batterier. Dato og klokkeslæt er forudindstillet.

Det kan være nødvendigt at ændre disse indstillinger på grund af

forskellige tidszoner.

Du kan udføre blodsukkermålinger uden at justere indstillingerne. Alle

indstillinger er standardindstillinger fra fabrikken (se næste side).

38 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 38 20.6.2007 17:56:58


Når du tænder apparatet første gang, er følgende forudindstillet: Disse

er fabriksstandarder, som du kan ændre.

Lydsignal er tændt, akustisk funktion er slukket

Displayets lysstyrke: middel

Årstal: indeværende år, f.eks. 2007

Klokkeslæts- og datoformat: 24-timer format;

24-timer format er forbundet med datoformatet dag-måned

(DD-MM)

Klokkeslæt: indeværende klokkeslæt baseret på centraleuropæisk tid

Dato: indeværende dato baseret på centraleuropæisk tid

Alarmfunktion slukket

Hypo-advarsel slukket

NB

i

Indstillinger

Skulle indstillingerne for år, klokkeslæt og dato være gået tabt

som følge af et batteriskift (se kapitel 9) og du indstiller ikke

disse igen, viser apparatet i forbindelse med en måling 0:00 som

klokkeslæt og 0-00 som dato (både som 24-timer-format og som

12-timer-format).

I hukommelsen gemmes resultaterne ikke med klokkeslæt og

dato, men med deres hukommelsespladsnummer (se kapitel

5.2). Uden klokkeslæt og dato kan apparatet hverken beregne

CP_LCM_Manual_DA final.indd 39 20.6.2007 17:56:58

39

3


i

gennemsnitsværdier eller laveste og højeste værdier (se kapitel

5.3). Overføres resultater uden klokkeslæt og dato f.eks. til en PC

(se kapitel 5.4), kan disse herefter ikke vurderes statistisk eller

kun meget indskrænket.

Hvis indstillingerne for år, klokkeslæt og dato er gået tabt i forbindelse

med et batteriskift, viser apparatet følgende indstillinger:

Årstal: fremstillingsår 20XX, f.eks. 2007

klokkeslæts- og datoformat, du tidligere har valgt.

Dato: 1-01 som dag-måned (D-MM) eller måned-dag (M-DD),

afhængigt af det klokkeslæts- og datoformat, du tidligere har

valgt.

I de følgende kapitler finder du

en beskrivelse af de almindelige regler mht. ændring af indstillinger,

beskrivelser af individuelle indstillinger og hvordan de ændres.

40 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 40 20.6.2007 17:56:58


Beskrivelser af de enkelte indstillinger og hvordan du kan ændre dem.

Lydsignal eller

akustisk funktion

Indstillinger

Displayets lysstyrke

Årstal

Klokkeslæts- og

datoformat

Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarselr

3.1 Ændring af indstillinger – almindelige regler

Fremkommer i displayvinduet, (set = indstille på engelsk), betyder

det, at apparatet er i indstillingsfunktionen og at du kan ændre disse.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 41 20.6.2007 17:56:59

41

3


Fremgangsmåden for ændring af indstillingerne er som følger:

Indstillingerne har en fastlagt rækkefølge og vises efter hinanden, se

billede på den foregående side.

Tryk på S-knappen for at få adgang til indstillingsskærmen.

Der fremføres ikke en teststrimmel.

Tryk på M-knappen for at ændre den indstilling, der blinnker for

tiden.

Tal som f.eks. året tælles et opad. Hvis du trykker på tasten og

holder den nede, tælles hurtigt opad.

Fra det højeste, indstilbare tal kommer du automatisk til det

laveste ved at trykke på M-knappen.

I forbindelse med indstillinger, hvor der er flere valgmuligheder,

f.eks. indstilling af lydsignalet, får du vist de forskellige valgmuligheder

på skift ved at holde M-knappen nede.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling og gå videre

til næste indstilling.

Du kan når som helst ændre enhver indstillingerne. Tryk gentagne

gange på S-knappen, indtil den indstilling, du ønsker at ændre, blinker

i displayet.

42 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 42 20.6.2007 17:56:59


Fra den sidste indstilling “Hypo-advarsel” springes tilbage til den

første indstilling “Lydsignal/akustisk funktion” ved at trykke på Sknappen

Du kan når som helst lukke indstillingsskærmen ved at trykke på

måleknappen. Alle de indstillinger, du har foretaget indtil da, gemmes.

NB

i

i

i

Indstillinger

Når du vil ændre apparatets indstillinger, skal du tænde apparatet

med S-knappen.

I stedet for tænder apparatet med måleknappen, og der sidder en

teststrimmeltromle i apparatet, vil der blive fremført en teststrimmel.

Hvis det slukkede apparat tændes med måleknappen, ses det

resterende antal teststrimler i tromlen (se kapitel 2.3.2).

Apparatet slukker automatisk efter ca. 60 sekunder, hvis du ikke

trykker på en knap. Alle de indstillinger, du har bekræftet indtil da

med S-knappen, bibeholdes. Indstillinger, der ikke er bekræftet

med S-knappen, mistes, og den oprindelige indstilling bibeholdes.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 43 20.6.2007 17:56:59

43

3


3.2 Tænding af apparatet

Med apparatet slukket trykkes på S-knappen.

Apparatet tændes, uden at der fremføres en teststrimmel.

Efter displaytesten (se kapitel 2.2.2) blinker den aktuelle indstilling for

signaltonen .

44 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 44 20.6.2007 17:56:59


3.3 Indstilling af lydsignal eller akustisk funktion

Indstillinger

Du er her

Lydsignal eller

akustisk

On / Off / Akustisk funktion

Displayets lysstyrke

Årstal

Klokkeslæts- og

datoformat

Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer

Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel

Timer, minutter Måned, dag

Off / 1, 2 og 3

(time, min)

Off / grænseværdi

Denne indstilling giver dig mulighed for at tænde og slukke for lydsignalet

og aktivere den akustiske funktion.

Når lydsignalet er tændt, hører du et signal under målingen

når apparatet er klar til at måle og du kan opsuge blod eller kontrolvæske

med teststrimlen,

når teststrimlen har opsuget tilstrækkelig blod eller kontrolvæske og

målingen starter,

når resultatet vises,

når hypo-advarslen er tilkoblet, og resultatet ligger under det niveau,

du har defineret,

når apparatet viser en fejlmelding.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 45 20.6.2007 17:57:00

45

3


Der findes to typer lydsignaler, der varierer i lydtonen. Ved hypo-advarslen

og en fejlmelding høres en højere lyd end i de andre nævnte tilfælde.

Når akustisk funktion er tilsluttet, guider apparatet dig igennem blodsukkermålingen

ved hjælp af ovennævnte lydsignaler (bip-lyde); den

meddeler også resultatet som en række bip (se kapitel 6).

På fabrikken er lydtonen indstillet på on (0n1).

Lydsignalet er frakoblet

(off = fra på engelsk)

Lydsignalet er tilkoblet

(on = til på engelsk)

Akustisk funktion er

tilkoblet

46 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 46 20.6.2007 17:57:00


Tryk på M-knappen for at komme til næste valgmulighed.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Herefter følger indstilling af lysstyrke.

NB

i

i

Indstillinger

Hvis du vælger akustisk funktion 0n2, høres en lydtone.

Den indstillede lydtone påvirker ikke alarmfunktionen. Har du

tændt for alarmfunktionen (se kapitel 3.9), udsender apparatet

altid en lydtone for at gøre dig opmærksom på, at du skal måle

dit blodsukker, selv om lydtonen er slukket.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 47 20.6.2007 17:57:00

47

3


3.4 Indstilling af displayets lysstyrke

Lydsignal eller

akustisk

On / Off / Akustisk funktione

Du er her

Displayets lysstyrke

Årstal

Klokkeslæts- og

datoformat

Lav / middel / høj 24- / 12-timer

Klokkeslæt Dato Alarmfunktionn Hypo-advarsel

Timer, minutter Måned, dag

Off / 1, 2 og 3

(time, min)

Off / grænseværdi

Med denne indstilling kan du fastlægge, hvor lys de viste symboler og

tal skal være. Der findes tre lysstyrker: lav, middel og høj.

På fabrikken er lysstyrken indstillet i midten (vises med tallet 2 øverst til

højre i displayet).

48 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 48 20.6.2007 17:57:00


Indstillinger

Lav lysstyrke

(niveau 1)

Middel lysstyrke

(niveau 2)

Høj lysstyrke

(niveau 3)

Tryk på M-knappen for at komme til næste valgmulighed.

Lysstyrken for displayvinduet ændres til den valgte indstilling.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Herefter følger indstilling af årstal.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 49 20.6.2007 17:57:01

49

3


3.5 Indstilling af årstal

Lydsignal eller

akustisk

On / Off / Akustisk funktion

Displayets lysstyrke

Du er her

Årstal

Klokkeslæts- og

datoformat

Lav / Middel / Høj 24- / 12-timerr

Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel

Timer, minutter Måned, dag

Off / 1, 2 og 3

(time, min)

Det allerede indstillede årstal blinker øverst til højre i displayet.

Off / grænseværdil

Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede,

til det ønskede år fremkommer.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

50 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 50 20.6.2007 17:57:01


Herefter følger indstilling af klokkeslæt- og datoformat.

NB

i

i

Indstillinger

Det valgte årstal vises ikke ved måling eller sammen med resultatet

eller ved gennemsyn af de gemte måleresultater. Det vises

kun, når du er i indstillingerne. Alligevel er det vigtigt at have indstillet

korrekt årstal, da apparatet kun tager hensyn til den 29.

februar i skudår, hvis årstallet er rigtigt indstillet. Desuden er det

korrekte årstal påkrævet for entydig identifikation af de målte

blodsukkerværdier, hvis du overfører dem fra apparatets hukommelse

til en computer.

Årstallet kan indstilles fra produktionsåret til produktionsåret plus

32.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 51 20.6.2007 17:57:01

51

3


3.6 Indstilling af klokkeslæts- og datoformat

Lydsignal eller

akustisk

On / Off / Akustisk funktione

Displayets lysstyrke

Årstal

Du er her

Klokkeslæts- og

datoformat

Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer

Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel

Timer, minutter Måned, dag

Off / 1, 2 og 3

(time, min))

Off / grænseværdi

Du kan vælge imellem to formater. I 24-timers-formatet vises tiden fra

0:00 til 23:59. Hvis du vælger dette format, vises datoen i formatet DD-

MM (dag-måned, intet år). I det amerikanske 12-timers-format vises

tiden fra 12:00 til 11:59 med tilføjelsen a.m. eller p.m. Hvis du vælger

dette format, skifter datoformatet til MM-DD (måned-dag, intet år).

Klokkeslæts- og datoformatet vises sammen med det aktuelle klokkeslæt

og den aktuelle datoindstilling. Ændres formatet, ændres også den

måde, klokkeslættet og datoen vises på.

52 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 52 20.6.2007 17:57:01


Det allerede indstillede klokkeslæts-/datoformat blinker i displayet.

Fabriksindstillingen er et 24-timer-format (24h).

Tryk på M-knappen for valg af 12-timers-formatet12h fremkommer.

Trykker du på M-knappen igen, fremkommer 24h igen og 24-timersformatet

indstilles.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Herefter følger indstilling af klokkeslæt.

Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 53 20.6.2007 17:57:02

53

3


3.7 Indstilling af klokkeslæt

Lydsignal eller

akustisk

On / Off / Akustisk funktion

Displayets lysstyrkey

Årstal

Klokkeslæts- og

datoformat

Lav / Middel / Høj 24- / 12-timerr

Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel

Timer, minutter Måned, dag

Du er her

Off / 1, 2 og 3

(time, min)

Det/den allerede indstillede klokkeslæt og dato fremkommer.

Timerne blinker øverst til venstre i displayet.

24-timersformat

Off / grænseværdi

54 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 54 20.6.2007 17:57:02


12-timersformat

Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede,

til de ønskede minutter fremkommer.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Herefter følger indstilling af dato.

Minutterne blinker øverst til venstre i displayet.

24-timersformat

12-timersformat

Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 55 20.6.2007 17:57:02

55

3


Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede,

til de ønskede minutter fremkommer.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Herefter følger indstilling af dato.

3.8 Indstilling af dato

Lydsignal eller

akustisk

On / Off / Akustisk funktion

Displayets lysstyrke

Årstal

Klokkeslæts- og

datoformat

Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer

Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel

Timer, minutter Måned, dag

Du er her

Off / 1, 2 og 3

(time, min)

Off / grænseværdi

56 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 56 20.6.2007 17:57:03


Månederne blinker øverst til højre i displayet.

24-timers-format

(DD-MM)

12-timers-format

(MM-DD)

Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede,

til den ønskede måned fremkommer.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Herefter følger indstilling af dag.

Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 57 20.6.2007 17:57:03

57

3


Dagen øverst til højre i displayet.

24-timers-format

(DD-MM)

12-timers-format

(MM-DD)

Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede,

til den ønskede dag fremkommer.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Herefter følger indstilling af alarmfunktion.

58 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 58 20.6.2007 17:57:03


3.9 Indstilling af alarmfunktion

Lydsignal eller

akustisk

On / Off / Akustisk funktion

Indstillinger

Displayets lysstyrke

Årstal

Klokkeslæts- og

datoformat

Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer

Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel

Timer, minutter Måned, dag

Off / 1, 2 og 3

(time, min)

Off / grænseværdi

Du er her

Du kan bruge apparatets alarmfunktion på en sådan måde, at det minder

dig om, at du skal udføre en blodsukkermåling. Du kan indstille tre

alarmer.

Apparatet udsender en lydtone i 20 sekunder hver dag på det aftalte

tidspunkt. Herefter slukker apparatet igen. Du kan slukke for lydtonen

noget tidligere. Dette gøres ved at trykke på en af de tre knapper. Herefter

slukker apparatet. Der fremføres ikke en teststrimmel.

Når apparatet udsender en lydtone,

viser apparatet følgende:

CP_LCM_Manual_DA final.indd 59 20.6.2007 17:57:03

59

3


Indstillingen gennemføres i to trin. Først definerer du, om alarmfunktionen

principielt skal tændes (0n) eller slukkes (0FF). Er den tændt, kan

du indtaste eller ændre alarmtidspunkterne.

Alarmfunktionen ( symbol) er slukket på fabrikken. 0FF blinker i displayet

(off = slukket på engelsk).

Tryk på M-knappen for at tilkoble alarmfunktionen (On). 0n vises

(on = tændt på engelsk).

Trykker på du M-knappen igen, fremkommer 0FF igen og alarmfunktionen

slukkes.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

60 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 60 20.6.2007 17:57:04


Har du tændt for alarmfunktionen, fremkomer indstillingen for det første

alarmtidspunkt. Følgende skærm vises:

Indstillinger

24-timers-format 12-timers-format

Har du slukket for alarmfunktionen, fremkommer indstillingen for hypoadvarslen.

Følgende skærm vises (se kapitel 3.10):

CP_LCM_Manual_DA final.indd 61 20.6.2007 17:57:04

61

3


Indstilling af alarmtidspunkter

Fremgangsmåden for indstilling af alarmtidspunktet er den samme for

hver alarm. Alarm 1 nedenfor bruges til at illustrere funktionen. Tallene

1 , 2 og 3 i displayet står for alarm 1, 2 og 3.

Fabriksindstillingen er 0:00 (24-timers-format) eller 12:00 a.m.

(12-timers-format). Dette betyder, at alarm 1 er slukket. Alarm 1 er kun

tændt, hvis du indstiller et andet alarmtidspunkt.

Først indstilles timen og herefter minutterne.

Timerne blinker øverst til venstre i displayet.

24-timersformat

12-timersformat

62 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 62 20.6.2007 17:57:04


Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede,

til den ønskede time fremkommer.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Hefter følger indstillingen af minuttal.

Minutterne øverst til venstre i displayet.

24-timersformat

12-timersformat

Tryk flere gange på M-knappen eller tryk på den og hold den nede,

til de ønskede minutter fremkommer.

Tryk på S-knappen for at gemme den valgte indstilling.

Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 63 20.6.2007 17:57:04

63

3


Herefter kommer indstiling af alarm 2 og herefter af alarm 3.

Alarm 2

Alarm 3

24-timers-format 12-timers-format

24-timers-format 12-timers-format

Alarmtiderne for alarm 2 og alarm 3 indstilles lige som alarm 1.

Herefter følger indstilling af hypo-advarsel.

64 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 64 20.6.2007 17:57:05


NB

i

i

Indstillinger

Du behøver ikke indstille alle tre alarmtider; du kan også nøjes

med kun at indstille en eller to. Når du har indstillet alarmtidspunkterne

og timen for den næste alarm blinker

trykkes gentagne gange på S-knappen, indtil du kommer til

indstilling af hypo-advarsel (se kapitel 3.10).

eller

tryk på måleknappen for at slukke for apparatet, hvis du ikke

ønsker at indstille hypo-advarslen.

Du kan koble enkelte alarmer fra ved at indstille det pågældende

tidspunkt til 0:00 (24-timers-format) eller 12:00 a.m. (12-timersformat).

Hvis der er indstillet et andet tidspunkt, er alarmfunktionen

tilkoblet på det pågældende tidspunkt.

For at indstille alarmfunktionen til midnat skal du derfor indstille

tiden til ét minut i midnat (23:59 eller 11:59 p.m.) eller ét minut

over midnat (0:01 eller 12:01 a.m.).

CP_LCM_Manual_DA final.indd 65 20.6.2007 17:57:05

65

3


i

i

i

i

Apparatet kan kun minde dig om at gennemføre en blodsukkermåling,

hvis årstal, klokkeslæt og dato er blevet indstillet i apparatet.

Tabes indstillingerne for årstal, klokkeslæt og dato i forbindelse

med udskiftning af batterierne (se kapitel 9), skal disse

indtastes igen for at aktivere alarmerne igen. Indstillingerne for

alarmerne tabes ikke.

Har du tændt for alarmfunktionen, udsender apparatet altid en

lydtone for at gøre dig opmærksom på, at du skal måle dit blodsukker,

selv om lydtonen er slukket. Den indstillede lydtone påvirker

ikke alarmfunktionen.

Slukkes alarmfunktionen helt (0FF), gemmes de indstillede

alarmtidspunkter alligevel.

Er apparatet allerede tændt på tidspunktet for en målepåmindelse,

enten til en blodsukkermåling eller af en anden grund,

undertrykkes alarmen. Alarmen høres, så snart du slukker for

apparatet eller den slukkes automatisk. Først da høres alarmen.

66 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 66 20.6.2007 17:57:05


3.10 Indstilling af hypo-advarsel

Lydsignal eller

akustisk

On / Off / Akustisk funktion

Indstillinger

Displayets lysstyrke

Årstal

Klokkeslæts- og

datoformat

Lav / Middel / Høj 24- / 12-timer

Klokkeslæt Dato Alarmfunktion Hypo-advarsel

Timer, minutter Måned, dagy

Off / 1, 2 og 3

(time, min)

Off / grænseværdi

Du er her

Du har mulighed for at indstille et advarselsniveau, der kan hjælpe dig

med at opdage en mulig hypoglykæmi (for lavt blodsukker). Du kan

vælge, hvilken blodsukkergrænseværdi denne indikator skal have.

Så snart en måleværdi ligger under det niveau, du har indstillet, fremkommer

det blinkende symbol sammen med resultatet. Hvis

lydtonen (0n1) er tændt, hører du 5 korte dobbelte lyde (efter den lyd,

du hører, når resultatet vises). De 5 lydtoner høres ikke, hvis lydtonen er

slukket eller den akustiske funktion (0n2) er tændt.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 67 20.6.2007 17:57:05

67

3


Du kan vælge mellem følgende niveauer:

3,3 mmol/L

3,9 mmol/L

4,4 mmol/L

Hypo-advarslen (symbol) er slukket på fabrikken. 0FFblinker i

displayet (off = slukket på engelsk).

68 Indstillinger

CP_LCM_Manual_DA final.indd 68 20.6.2007 17:57:06


Tryk på M-knappen for at komme til næste valgmulighed.

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, når det valgte niveau

vises. Hypo-advarslen er nu indstillet til dette niveau.

NB

i

Indstillinger

Hypo-advarslen er kun pålidelig, hvis du har valgt det rigtige

niveau for advarslen. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din diabetesbehandler,

inden du indstiller niveauet. Denne funktion må

ikke erstatte den hypoglykæmiske rådgivning, du får af lægen

eller dit diabetesteam.

Hver enkelt person har sin egen tærskel for for lavt blodsukker.

Ved anvendelse af apparatet til professionel brug anbefaler vi

derfor, at hypo-advarslen ikke aktiveres.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 69 20.6.2007 17:57:06

69

3


4 Måling af blodsukker

4.1 Klargøring til måling af blodsukker

Du har brug for følgende til en blodsukkermåling

apparatet med indsat testestrimmeltromle

fingerprikkeren til at udtage blod

en lancet til fingerprikkeren

Vask hænderne med varmt vand og sæbe, og tør dem omhyggeligt.

Herved sikres den nødvendige hygiejne, og blodgennemstrømningen

stimuleres

4.2 Klargøring af fingerprikkeren

Fingerprikkeren bruges til at udtage blod fra en fingerspids eller øreflip

eller fra et andet (alternativt) sted. Ønsker du at udtage blod fra alternative

legemsdele (som f.eks. håndballe underarm, overarm, læg eller lår),

skal du erstatte den normale sorte hætte på fingerprikkeren med en

speciel, gennemsigtig AST hætte (som følger med pakken eller som kan

købes hos dit lokale kunde- og servicecenter). Læs desuden brugsanvisningen,

der følger med AST hætten, før blod udtages fra alternative steder.

70 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 70 20.6.2007 17:57:06


Blandt 11 forskellige indstiksdybde kan du vælge netop den, der passer

til din hudtype. Fingerprikkeren kan enten anvendes, mens den er sammenkoblet

med apparatet, eller separat.

Fingerprikkeren er øverst forsynet med en multifunktionsknap (se billedet

i kapitel 1.2). Denne multifunktionsknap har tre funktioner

ladning af fingerprikkeren

udløsning af lancetten til udtagning af blod

udskydning af den brugte lancet

Alle disse funktioner kan udføres med én hånd. Du skal blot trykke på

multifunktionsknappen for at aktivere en funktion.

For at kunne udtage blod med fingerprikkeren skal du først indsætte en

lancet og så indstille indstiksdybden.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 71 20.6.2007 17:57:06

71

4


NB

Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren er kun beregnet til hjemmemåling.

Den må ikke anvendes af mere end én person på

grund af infektionsfare.

Medicinsk fagpersonale, der måler blodsukker på forskellige

patienter, må ikke bruge Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren

til udtagning af blod og bør derfor fjerne fingerprikkeren fra apparatet.

Fingerprikkeren kan udskiftes med en blænder (se kapitel

10.1).

Der må kun anvendes Accu-Chek Softclix lancetter i Accu-Chek

Softclix Plus fingerprikkeren. Anvendelsen af andre lancetter kan

beskadige fingerprikkeren eller forringe dens funktion. Dette kan

føre til skader.

72 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 72 20.6.2007 17:57:07


4.2.1 Afkobling af fingerprikkeren fra apparatet

Hvis du ønsker at afkoble fingerprikkeren fra apparatet, læses følgende:

Måling af blodsukker


Skub skydeknappen i pilens retning (1), og hold den der.

Træk fingerprikkeren ud i pilens retning (2).

CP_LCM_Manual_DA final.indd 73 20.6.2007 17:57:07


73

4


4.2.2 Sammenkobling af fingerprikkeren med apparatet

Hold apparatet, så det er horisontalt og indhakket til fingerprikkeren

peger opad.

Anbring fingerprikkerens flade del nederst på fordybningen. Multifunktionsknappen

skal pege hen mod skydeknappen.

Lad fingerprikkeren glide frem langs apparatet i pilens retning, indtil

den klikker på plads. Sporene langs fordybningens inderside skal

gribe ind i rillerne på siden af fingerprikkeren.

74 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 74 20.6.2007 17:57:07


4.2.3 Isætning af lancet

Træk hætten af fingerprikkeren.

Sæt en ny lancet i lancetholderen, og skub den ind, indtil den klikker.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 75 20.6.2007 17:57:08

75

4


Tag beskyttelseshætten af lancetten med en drejende bevægelse.


Sæt hætten på fingerprikkeren igen.

Positioneringshakket i hætten (1) skal flugte nøjagtigt med positioneringsstregen

på fingerprikkeren (2). Hætten klikker på plads.

76 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 76 20.6.2007 17:57:08


NB

i

Hvis fingerprikkeren tabes, mens der er isat en lancet, kan lancetten

løsne sig fra holderen. I så fald sidder lancetten ikke længere

ordentligt fast og må ikke anvendes til udtagning af blod.

I sjældne tilfælde kan lancetten lige frem stikke ud af hætten. I et

sådant tilfælde kan du komme til skade på lancetten. Pas derfor

på ikke at røre den forreste del af hætten.

Hvis du taber fingerprikkeren, skal du være meget forsigtig, når

du samler den op. Træk hætten af fingerprikkeren. Pas på ikke at

røre ved lancetten, så du undgår at stikke dig. Hvis fingerprikkeren

har været tabt, skal lancetten altid udskydes og bortskaffes

(se kapitel 4.5). Sæt herefter hætten på igen uden isætning af en

lancet. Tryk multifunktionsknappen helt ned to gange. Isæt først

herefter en lancet igen.

Hætten skal sidde på fingerprikkeren, når der udtages blod. Uden

hætten kan du hverken lade fingerprikkeren eller udløse lancetten.

I stedet udskydes lancetten, når du trykker på multifunktionsknappen.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 77 20.6.2007 17:57:09

77

4


4.3 Måling af blodsukker

4.3.1 Tænding af apparatet

Tryk på måleknappen for at tænde apparatet.

Efter displaytesten (se kapitel 2.2.2) fremfører apparatet automatisk en

teststrimmel og teststrimmelsymbolet og dråbesymbolet blinker i displayet.

Herefter har du omkring 5 minutter til at opsuge blod med teststrimlen.

78 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 78 20.6.2007 17:57:09


NB

i

i

Så længe displaytesten kører, kan du trykke på måleknappen for

at slukke for apparatet igen. I dette tilfælde fremføres ingen teststrimmel.

Hvis ekstra linjer fremkommer under displaytesten eller dele af

symboler mangler, bedes du kontakte vores lokale kunde- og

servicecenter. Er det numeriske display 88.8 (mmol/L meter)

eller 888 (mg/dL måleapparat) påvirket, viser apparatet ikke

testresultaterne korrekt.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 79 20.6.2007 17:57:09

79

4


4.3.2 Udtagning af blodprøve

Der kan udtages blod fra alle fingerspidser og begge øreflipper. Til

aftapning af kapillærblod anbefaler vi at bruge siden af fingerblommen,

da det her gør mindst ondt.

Du kan vælge mellem 11 forskellige indstiksdybder (fra 0,5 - 5,5). Den

valgte indstiksdybde kan ses i vinduet f.eks.

Jo højere tal, jo højere indstiksdybde.

De halve trin – f.eks. 2,5 – er kendetegnet med et punkt. 2,5 indstilles,

hvis punktet er mellem 2 og 3 i vinduet. Af tekniske grunde er indstillingen

5,5 ikke kendetegnet med et punkt. Indstikningsdybden 5,5 er indstillet,

hvis du drejer hætten ud over indstikningsdybden 5 og hætten

falder i hak.

80 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 80 20.6.2007 17:57:10


Drej indstillingsringen, til den ønskede indstiksdybde er indstillet.

Hætten klikker på plads i hver indstiksdybde.

Hvis det er første gang, du anvender fingerprikkeren, anbefaler vi et lavt

indstillingstrin, f.eks. trin 2.

Før du kan udtage blod, skal du først lade fingerprikkeren.

Tryk multifunktionsknappen helt ned.

Den kommer ca. en tredjedel af vejen tilbage. Fingerprikkeren er nu ladt.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 81 20.6.2007 17:57:10

81

4


Tryk fingerprikkeren hårdt mod det valgte indstikssted.

Du kan nu mærke en let forhøjet ring nedenunder. Det er åbningen, hvor

lancetten kommer ud.

Tryk multifunktionsknappen helt ned.

Derved udløses lancetten, og prikket udføres.

Massér forsigtigt fingeren i retning af fingerspidsen for at få en bloddråbe

frem.

82 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 82 20.6.2007 17:57:11


NB

i

Brug en ny lancet, hver gang du udtager blod. Hermed reduceres

infektionsfaren, og blodudtagningen er ikke så smertefuld.

Vent med at lade fingerprikkeren, til du er klar til at udtage blodprøven.

Hvis fingerprikkeren er ladt i længere tid, kan dele heri

blive deforme på grund af spændingen og dermed forringe dens

funktion.

Den mængde blod, der kommer frem på indstiksstedet, afhænger

af indstiksdybden og fingerprikkerens tryk mod huden. Hvis der

ikke kommer tilstrækkeligt blod, prøves igen med lidt hårdere

tryk. Hvis der stadig ikke er nok blod, forøges indstiksdybden

trinvist. Hvis der kommer for meget blod, gøres indstiksdybden

mindre.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 83 20.6.2007 17:57:12

83

4


4.3.3 Opsugning af blod med teststrimlen

Vent, til teststrimmelsymbolet og bloddråbesymbolet blinker i displayet,

og apparatet bipper (forudsat at lydsignalet er tilkoblet).

Hold apparatet, så teststrimlen peger nedad (se billede).

84 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 84 20.6.2007 17:57:12


Så snart bloddråben er dannet: Holdes den forreste kant på teststrimlen

mod bloddråben, så den rammer den sorte åbning.

Teststrimlen suger blodet op.

Fjern fingeren fra teststrimlen, så snart ursymbolet fremkommer

og apparatet bipper (kun hvis lydsignalet er tændt).

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 85 20.6.2007 17:57:12

85

4


Så har teststrimlen opsuget tilstrækkeligt blod, og målingen starter.

Ursymbolet gør opmærksom på, at apparatet er i gang med at måle.

Målingen varer ca. 5 sekunder. Resultatet fremkommer, og apparatet

bipper (kun hvis lydtonen er tændt). Samtidigt gemmer apparatet automatisk

resultatet i hukommelsen.

Tør indstiksstedet med en tør, ren papirserviet.

Vi anbefaler, at indstiksstedet herefter beskyttes mod snavs.

86 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 86 20.6.2007 17:57:13


NB

Undlad at røre ved teststrimlen, medmindre du påfører blod.

Rester (f.eks. af creme eller mad- og drikkevarer) på huden kan

overføres til strimlen, der så kan give ukorrekte resultater. Ukorrekte

resultater kan føre til, at der træffes forkert beslutning vedrørende

behandling og dermed medføre bivirkninger.

Pas på ikke at bøje teststrimlen, før og mens der påføres blod.

Teststrimlen må ikke bøjes eller bevæges under målingen. Hvis

teststrimlen bøjes eller bevæges, kan den give ukorrekte resultater

eller føre til en E-5 (se kapitel 12.2) fejlmelding, der fremkommer.

Udtages blod for tidligt med teststrimlen, f.eks. før teststrimmel-

og dråbesymbol blinker, kan en forkert målevædi eller fejlmeldingerne

E-5 (se kapitel 12.2) fremkomme.

Tryk i så fald på måleknappen for at slukke for apparatet og lad

teststrimlen falde ud (se kapitel 4.4). Gentag blodsukkermålingen

med en ny teststrimmel.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 87 20.6.2007 17:57:13

87

4


i

Hold altid apparatet således, at teststrimlen peger nedad, når du

tilfører teststrimlen blod. Hvis du holder det, så teststrimlen peger

opad eller til siden, eller hvis du lægger apparatet ned, mens

teststrimlen stadig sidder i, kan der komme blod ind i apparatet

og gøre det snavset.

Så snart teststrimmelsymbolet og dråbesymbolet blinnker i displayet,

har du ca. 5 minutter til at opsuge blod med teststrimlen.

Har du ikke opsuget blod i løbet af denne tid, dvs. målingen starter

ikke, slukker apparatet automatisk. Tryk i så fald på måleknappen

for at slukke for apparatet og lad teststrimlen falde ud

(se kapitel 4.4). Start blodsukker-målingen forfra med en ny teststrimmel.

88 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 88 20.6.2007 17:57:13


i

i

Starter målingen ikke, selv om du har holdt bloddråben mod teststrimlen,

har teststrimlen opsuget for lidt blod. I dette tilfælde kan

du inden for et vist stykke tid opsuge mere blod med teststrimlen

(se pakningsindlægget, der følger med teststrimmeltromlerne).

Bipper apparatet mere end en gang, når resultatet fremkommer,

er hypo-advarslen tændt og resultatet har underskredet grænsen

(se kapitel 3.10) eller den akustiske funktion er tændt (se kapitel

3.3 og 6).

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 89 20.6.2007 17:57:14

89

4


4.4 Udskydning af teststrimlen

Hold apparatet lodret hen over en affaldsspand, så teststrimlen

peger nedad.

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet.

Den brugte teststrimmel falder ud.

Før apparatet slukker, viser det antallet af teststrimler, der stadigvæk

findes i tromlen (se kapitel 2.3.2).

90 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 90 20.6.2007 17:57:14


NB

i

i

Sluk altid for apparatet ved at trykke på måleknappen, så teststrimlen

skydes ud. Teststrimlen må ikke trækkes ud. Hvis den

brugte teststrimmel trækkes ud af apparatet, kan der komme

blod ind i apparatet og kontaminere det.

En udskudt teststrimmel må ikke skubbes tilbage i teststrimmeltromlen.

Dette gælder også ubrugte strimler, der er skudt ud ved

en fejltagelse. Disse teststrimler kan føre til ukorrekte resultater.

Ukorrekte resultater kan føre til, at der træffes forkert beslutning

vedrørende behandling og dermed medføre alvorlige bivirkninger.

Hvis du ikke slukker apparatet, slukker det automatisk efter ca.

60 sekunder. Teststrimlen bliver i så fald siddende i apparatet.

Næste gang du tænder for apparatet, udskyder det denne teststrimmel,

hvorefter det slukker automatisk igen.

Brugte teststrimler kan bortskaffes med den almindelige dagrenovation.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 91 20.6.2007 17:57:15

91

4


4.5 Udskydning af den brugte lancet

Træk hætten af fingerprikkeren.

Hold fingerprikkeren lodret over en egnet affaldsspand.

Tryk på multifunktionsknappen, til den klikker.

Lancetten falder ud.

Sæt hætten på fingerprikkeren igen.

92 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 92 20.6.2007 17:57:15


Hvis lancetten ikke falder ud:

Holdes multifunktionsknappen nedtrykket.

Kanten af den hvide ”krave” på indstillingsringen (hætten) hægtes

på kanten på lancetten.

Udskæringen på lancetholderens inderside gør det let at hægte den

hvide krave på lancettens kant (se billede).

Lancetten trækkes ud med den hvide krave.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 93 20.6.2007 17:57:16

93

4


NB

i

Det er vigtigt, at lancetten kommer ud. Hvis du ved en fejltagelse

lader den sidde i fingerprikkeren, kan du komme til skade på

den.

Brugte lancetter bortskaffes med forsigtighed, så de ikke forårsager

skade.

Hætten skal tages af for at udskyde lancetten. Hvis du lader hætten

sidde på, lades fingerprikkeren, når du trykker på multifunktionsknappen.

94 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 94 20.6.2007 17:57:16


4.6 Symboler du har set forinden, under eller efter målingen og

hvad de betyder

Følgende symboler kan fremkomme før, under ellere efter målingen.

Læs mere herom i kapitel 12.1.

Måling af blodsukker

Lydtonen (0n1) eller den akustiske funktion (0n2) er tændt.

Du har tændt for mindst en alarm.

Når resultatet vises,

Du har tændt for hypo-advarslen. Måleværdien ligger under

den indstillede grænseværdi. Hvis lydtonen (0n1) er tændt,

hører du 5 korte dobbelte lyde (efter den lyd, du hører, når

resultatet vises).

Batterierne er ved at være opbrugte.

Teststrimmeltromlens brugsperiode er udløbet.

Der er isat en delvist brugt teststrimmeltromle.

Temperaturen er uden for det tilladte område mellem +10 °C

og +40 °C.

Apparatet opfordrer dig til at udføre en funktionskontrol.

Teststrimlen har opsuget kontrolvæske, og apparatet har markeret

måleværdien som funktionskontrol.

CP_LCM_Manual_DA final.indd 95 20.6.2007 17:57:16

95

4


I stedet for et resultat:

Resultatet er over 33,3 mmol/L (600 mg/dL).

I stedet for et resultat:

Resultatet er under 0,6 mmol/L (10 mg/dL).

4.7 Markering af særlige måleresultater

Du kan markere særlige resultater, f.eks. resultater af målinger fra alternative

områder (AST), eller efter du har motioneret, med en asterisk .

Det kan du kun gøre, hvis måleværdien vises og apparatet endnu ikke er

slukket.

Intet andet symbol Asterisk

Når resultatet vises,

Tryk på S-knappen. Asterisk fremkommer i displayet.

96 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 96 20.6.2007 17:57:16


Hvis du trykker på S-knappen igen, forsvinder asterisk igen.

Måleværdien gemmes sammen med asterisken, så længe asterisken

vises og du tryker på måleknappen for at slukke for apparatet.

4.8 Fortolkning af resultaterne

Hvis det viste måleresultat stemmer overens med, hvordan du

har det, skal du følge din diabetesbehandlers anvisninger. Hvis

den viste måleværdi ikke svarer til det, du føler, bør du gennemføre

en funktionskontrol med Accu-Chek Compact Autocontrol

kontrolløsning og en ny teststrimmel (se kapitel 7). Herefter udføres

endnu en blodsukkermåling. Hvis det nye måleresultat stadig

ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du kontakte

din diabetesbehandler.

Du bør aldrig ændre din behandling på grundlag af et enkelt

måleresultat.

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 97 20.6.2007 17:57:17

97

4


4.8.1 Måleområde

Apparatet måler blodsukker inden for et defineret område

(0,6−33,3 mmol/L eller 10−600 mg/dL).

Værdier, der ligger under dette område, vises som::

Resultatet er under 0,6 mmol/L (10 mg/dL).

Værdier, der ligger over dette område, vises som:

Resultatet er over 33,3 mmol/L (600 mg/dL).

Disse resultater anvendes ikke til at beregne gennemsnitlige værdier (se

kapitel 5.3).

98 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 98 20.6.2007 17:57:17


4.8.2 Utroværdige resultater – mulige fejlårsager

Hvis dit apparat gentagne gange viser fejlmeddelelser, eller du tvivler

på, at måleresultaterne er korrekte, bør du gennemgå følgende punkter:

Udførte du målingen som foreskrevet (se kapitel 4.3)? Ja

Vaskede du hænderne med varmt vand og sæbe for at stimu- Ja

lere blodgennemstrømningen og fjerne eventuelle rester

(f.eks. af mad- og drikkevarer eller creme)? Tørrede du hænderne

godt?

Har du forsigtigt massseret din finger imod fingerspidsen? Ja

Kom du til at bøje teststrimlen, enten før eller under påføringen

af blod?

Nej

Ventede du på, at teststrimmelsymbolet og dråbesymbolet

skulle blinke i displayet, før du udtog blod med teststrimlen?

Ja

Opsugede du blod med teststrimlen straks efter bloddråben

havde dannet sig?

Ja

Kom du til at bøje eller bevæge teststrimlen under målingen? Nej

Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 99 20.6.2007 17:57:17

99

4


Blev testen udført ved en temperatur, der ligger inden for det

korrekte temperaturområde (mellem +10 °C og +40 °C)?

Er holdbarhedsdatoen for teststrimlen udløbet (se etiket på

beholder med teststrimmeltromle ved siden af symbolet)?

Er 90-dage-brugsfristen for teststrimmeltromlen udløbet (se

kapitel 2.3.1 og i givet fald ursymbolet i apparatets display)?

Er teststrimmelskakt og målevindue ren? ja

Har du overholdt opbevaringsvilkårene for apparatet og test- ja

strimmeltromler (se kapitel 11 og pakningsindlægget til teststrimmeltromlen)

Har du overholdt de fejlkilder, der er nævnt i pakningsindlægget,

der fulgte med teststrimmeltromlerne?

Hvis du har gennemgået disse punkter og stadig modtager fejlmeddelelser

eller tvivler på, at resultaterne er korrekte, bør du kontakte vores

lokale kunde- og servicecenter.

Har du tabt apparatet på gulvet, kan også dette føre til tvivlsomme

måleværdier eller fejlmeldinger. Kontakt også i dette tilfælde vores lokale

kunde- og servicecenter.

100 Måling af blodsukker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 100 20.6.2007 17:57:17

ja

Nej

Nej

ja


5 Anvendelse af apparatet som en elektronisk

diabetesdagbog

5.1 Hukommelse

Apparatet har hukommelse til at gemme 500 resultater med klokkeslæt

og dato (forudsat at du har indstillet klokkeslættet og datoen). Du behøver

ikke at foretage dig noget for at gemme resultaterne. Det gør apparatet

for dig. De nyeste resultater gemmes altid på plads 1 i hukommelsen,

de næste gemmes på plads 2 osv. Dette system fortsætter op til

500. Hvis hele hukommelsens kapacitet er optaget, og der gennemføres

en ny måling, slettes resultatet på plads 500, de øvrige resultater flyttes

en plads tilbage og det nyeste resultat gemmes på plads 1.

Udover resultat, klokkeslæt og tid gemmer apparatet også alle andre

oplysninger, der er relevante for målingen. F.eks. vises resultater, der er

markeret som kvalitetskontrol (se kapitel 7) sammen med et flaskesymbol

. Resultater, der er målt ved en temperatur, der ligger uden for det

tilladte område, vises med et termometersymbol. . Se kapitel 12.1, som

indeholder en komplet liste over de symboler, der kan blive vist i displayet.

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

101

CP_LCM_Manual_DA final.indd 101 20.6.2007 17:57:18

5


5.2 Hentning af resultater fra hukommelsen

Med apparatet slukket trykkes på M-knappen.

Apparatet tændes, uden at der fremføres en teststrimmel.

Efter displaykontrollen (se kapitel 2.2.2) vises det senest gemte resultat

sammen med klokkeslæt, dato og. , som er den engelske forkortelse

for memory.

Klokkeslæt og dato på

måletidspunktet

102 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 102 20.6.2007 17:57:18


Hentning af resultater fra hukommelsen:

Tryk på M-knappen en gang for at hoppe trinvist tilbage i hukommelsen

fra nyere til ældre resultater.

Med M-knappen kan du bevæge dig tilbage til det ældste resultat (max.

500 resultater). Hvis M-knappen holdes nede, gennemgås resultaterne,

først langsomst og herefter hurtigt.

Der vendes tilbage igen til de senest gemte resultater:

Tryk på S-knappen. Tryk på S-knappen og hold den nede til hurtig

gennemgang.

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

103

CP_LCM_Manual_DA final.indd 103 20.6.2007 17:57:18

5


Ved at trykke på S-knappen kan du vende tilbage til det seneste resultat.

Placering i hukommelsen 1

Senest gemte resultat

Placering i hukommelsen 2

Placering i hukommelsen 3

Placering i hukommelsen 499

Placering i hukommelsen 500

Ældste resultat

Hvis lydtonen (0n1) eller den akustiske funktion (0n2) er tændt, høres

et beep hver gang

Når du når til det ældste resultat i hukommelsen (f.eks. resultat med

det højeste nummer, se kapitel 5.1) trykker du på M-knappen,

Når du når det til nyeste resultat i hukommelsen igen, trykker du på

S-knappen.

104 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 104 20.6.2007 17:57:18


Du kan når som helst forlade hukommelsen:

Dette gøres ved at trykke på måleknappen.

Apparatet slukker.

NB

i

i

Tænd altid apparatet med M-knappen, hvis du vil se resultaterne

i hukommelsen.

Hvis du tænder apparatet med måleknappen, og der sidder en

teststrimmeltromle i apparatet, vil der blive fremført en teststrimmel.

Er der ikke gemt noget resultat i apparatet, fremkommer kun tre

vandrette streger.

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

105

CP_LCM_Manual_DA final.indd 105 20.6.2007 17:57:19

5


i

i

i

Er klokkeslæt og dato ikke blevet indstillet på måletidspunktet,

vises placeringen i hukommelsen i stedet for klokkeslæt og dato.

Placering i hukommelse

Indeholder hukommelsen både resultater, der er blevet gemt

sammen med klokkeslæt og dato, og resultater, der ikke er blevet

gemt med denne information, ses resultater med deres klokkeslæt

og dato og resultater kun med placering i hukommelsen.

Hvis det slukkede apparat tændes med måleknappen, ses det

resterende antal teststrimler i tromlen (se kapitel 2.3.2).

Apparatet slukker automatisk, hvis du ikke har trykket på en

knap i 60 sekunder.

106 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 106 20.6.2007 17:57:19


5.3 Gennemsnit, højeste værdi og laveste værdi i hhv. 7, 14 og 30

dage

Apparatet kan vises gennemsnittene af resultater fra de seneste 7, 14

eller 30 dage, Du kan også bede om at få vist de laveste og højeste

værdier for disse 3 perioder. Alle resultater inden for den relevante periode,

er indeholdt i beregningen. Indeværende dag er altid indeholdt i

beregningen. Hvis der er gemt mere end 500 målinger i denne periode,

vil beregningen være baseret på de seneste 500.

Med apparatet slukket trykkes på M-knappen.

Apparatet tændes, uden at der fremføres en teststrimmel.

Efter displaykontrollen (se kapitel 2.2.2) vises det senest gemte resultat

sammen med klokkeslæt, dato og . er den engelske forkortelse

for memory.

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

107

CP_LCM_Manual_DA final.indd 107 20.6.2007 17:57:19

5


Tryk på M- og S-knappen samtidigt.

Gennemsnittet af resultaterne fra de seneste 7 dage vises.


Antallet af resultater n inkluderet i beregningen vises øverst til venstre

i displayet (i dette eksempel: 30).

Antallet af dage, som gennemsnittet beregnes for, vises øverst til

højre (i dette eksempel: (day = eng. dag, ave = eng. forkortelse for

gennemsnit) 7).

Tryk igen på M- og S-knappen samtidigt for at springe til de andre

gennemsnit.

Gennemsnittet af resultaterne fra de seneste 7 dage vises, herefter fra

de seneste 14 dage og fra de seneste 30 dage; til sidst vises gennemsnittet

af resultaterne fra de seneste 7 dage igen.

108 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 108 20.6.2007 17:57:19


For hver enkelt af de tre periode kan du få apparatet til at vise de laveste

og højeste værdier.

Gennemsnit

Når en af de tre gennemsnit vises:

Hold M-knappen nede for at få vist den laveste værdi.

Hold S-knappen nede for at få vist den højeste værdi.

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

Laveste værdi

Højeste værdi

Så længe M-knappen eller S-knappen holdes nede, vises den laveste

blodsukkerværdi (og den højeste blodsukkerværdi), du har nået i den

ønskede periode, sammen med klokkeslæt og dato. Hvis f.eks. gennemsnittet

af resultaterne fra de seneste 7 dage vises, gælder den laveste

eller højeste værdi for de sidste 7 dage.

109

CP_LCM_Manual_DA final.indd 109 20.6.2007 17:57:20

5


Når du slipper knappen, vender displayet tilbage til gennemsnittet.

7 dage periode

14 dage periode

30 dage periode

Placering i hukommelsen 1

Senest gemte resultat

+

Lavest værdi Gennemsnit Højest værdi

+

Lavest værdi Gennemsnit Højest værdi

+

Lavest værdi Gennemsnit Højest værdi

+

7 dage periode

110 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 110 20.6.2007 17:57:20


Du kan til enhver tid forlade skærmen til visning af gennemsnitsværdien:

Dette gøres ved at trykke på måleknappen.

Apparatet slukker.

NB

i

i

i

Resultater, der er markeret med flaskesymbolet som funktionskontrol,

er ikke indeholdt i beregningerne.

Resultater, der vises som eller er ikke indeholdt i de gennemsnitlige

beregninger, men vises som laveste eller højeste

værdier.

Apparatet beregner gennemsnitsværdien, den laveste værdi og

den højeste værdi for en periode, også selv om de gemte måleværdier

dækker en kortere periode. Eksempel: Målinger blev kun

gennemført i de siste 5 dage. Desuden er enten ingen yderligere

måleværdier gemt eller de gemte måleværdier er mere end 30

dage gamle. Som følge heraf anvendes måleværdierne fra de sidste

5 dage til at beregne gennemsnitsværdien, den laveste og

højeste værdi for alle tre perioder (7, 14 og 30 dage).

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

111

CP_LCM_Manual_DA final.indd 111 20.6.2007 17:57:20

5


i

i

i

i

Hvis mange måleværdier er gemt i et tidsrum, kan det godt vare

et stykke tid at beregne gennemsnittet. blinker i displayet,

mens beregningen kører.

Er der ikke gemt nogle resultater i hukommelsen for det omtalte

tidsrum, ses tre vandrette streger i stedet for en numerisk

værdi. Hvis måleværdierne er ældre end 7 dage, kan der ikke

beregnes noget gennemsnit, laveste værdi og højeste værdi for 7

dage.

Apparatet kan kun udføre de nødvendige beregninger, hvis resultaterne

er gemt med klokkeslæt og dato. Hvis du ikke har indstillet

klokkeslæt og dato, vises der tre streger i stedet for

tallene.

Har du ændret dato eller klokkeslæt, herefter udført en måling og

herefter indstillet dato eller klokkeslæt igen, tages der kun hensyn

til de måleværdier, som apparatet har gemt i i uafbrudt kronologisk

rækkefølge. Er den tidsmæssige rækkefølge afbrudt,

tages der ikke højde for de tidligere måleværdier. Har du ikke

gennemført nogle målinger siden ændringen, fremkommer tre

vandrette streger i stedet for en numerisk værdi.

112 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 112 20.6.2007 17:57:20


i

i

i

Er både måleværdier med dato og klokkeslæt og uden dato og

klokkeslæt gemt i hukommelsen, beregnes de gennemsnitlige

værdier og de dertil passende laveste og højeste værdier på basis

af måleværdierne med klokkeslæt og dato, der ligger før den første

måleværdi uden klokkeslæt og dato. Eksempel: I apparatet er

der blevet gemt 150 resultater fordelt over 50 dage. Måleværdien

på placeringen i hukommelsen 51 var gemt uden klokkeslæt og

dato. Resultaterne i hukommelserne 1 til 50, der blev gemt sammen

med klokkeslæt og dato, dækker en periode på 20 dage. Til

beregning af 7- og 14-dage gennemsnit tages der højde for de

måleværdier, der findes i den pågældende periode. Gennemsnitsværdien

for 30 dage beregnes på basis af alle 50 måleværdier,

også selv om der kun dækkes et tidsrum på 20 dage. Måleværdierne

efter måleværdien uden dato og klokkeslæt (placering I

hukommelsen 52 og højere) er ikke mere tilgængelig for beregning

af gennemsnitsværdier, også selv om de er gemt med klokkeslæt

og dato.

Hvis det slukkede apparat tændes med måleknappen, ses det

resterende antal teststrimler i tromlen (se kapitel 2.3.2).

Apparatet slukker automatisk, hvis du ikke har trykket på en

knap i 60 sekunder.

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

113

CP_LCM_Manual_DA final.indd 113 20.6.2007 17:57:21

5


5.4 Overførsel af måleresultater til en PC, håndholdt computer

eller et specielt evalueringssystem

Apparatet har en indbygget, infrarød grænseflade, der gør det muligt

trådløst at overføre måleværdierne til en tilsvarende indrettet PC, håndholdt

computer (PDA) eller specielle evalueringssystemer.

Roche Diagnostics tilbyder en række specielle hardware- og softwareprodukter,

der udvider de integrerede dagbogfunktioner i dit apparat.

Med disse produkter kan du og din diabetesbehandler kontrollere dine

data mere effektivt og ved hjælp af grafer og tabeller heri gøre det lettere

for dig at forstå resultaterne af dine hjemmemålinger.

Afhængigt af hvilken form for analyse du vælger har du enten brug for et

specielt softwareprogram og/eller specielle hardware-produkter. Yderligere

information fås ved at kontakte vores lokale kunde- og servicecenter.

114 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 114 20.6.2007 17:57:21


Det infrarøde grænseflade er placeret på apparatets forreste del.

Læs brugsanvisningen, der hører til det software- og hardware-produkt,

du bruger. Den indeholder alle informationer vdr. dataoverførsel.

Forbered modtagersiden (software-produkt eller hardware) til overførsel

af måleværdierne.

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

115

CP_LCM_Manual_DA final.indd 115 20.6.2007 17:57:21

5


Med apparatet slukket trykkes samtidigt på M- og S-knappen.

Apparatet tændes automatisk. Efter displaytesten (se kapitel 2.2.2)

fremkommer følgende:

116 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 116 20.6.2007 17:57:21


Placer apparatet 5-20 cm væk fra det infrarøde øje på den modtagende

ende. De to infrarøde øjer skal pege mod hinanden.

Hvis det er nødvendigt, startes overførslen af måleværdierne på

modtagersiden (software-produkt eller hardware).

Under overførslen blinker de to pile på skift. Under overførslen overføres

kun de måleværdier, der er nye for modtagersiden, dvs. der endnu ikke

er blevet sendt.

Når overførslen er afsluttet, holder pilene op med at blinke, og apparatet

slukker automatisk fra modtagersiden.

Slukker apparatet ikke, slukkes det ved at trykke på måleknappen.

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

117

CP_LCM_Manual_DA final.indd 117 20.6.2007 17:57:22

5


NB

i

Dine måleværdier kan kun blive analyseret fuldstændigt, hvis alle

resultaterne er blevet gemt sammen med dato og klokkeslæt,

dvs. så længe du har indstillet dato og klokkeslæt.

i Måleværdierne bliver gemt i apparatet efter overførslen.

i

i

Du kan ikke gennemføre nogen måling, så længe måleværdierne

overføres.

Hvis dataoverførslen ikke lykkes eller ikke fuldføres (begynder de

to pile ikke at blinke ), slukker apparatet automatisk efter ca.

5 minutter.

Der kan være flere grunde til, at overførslen ikke kunne finde

sted:

Der er opstået en fejl under dataoverførslen.

Start overførslen igen.

De infrarøde øjne er for langt fra hinanden eller er forkert placeret

i forhold til hinanden.

Reducer afstanden mellem de to infrarøde øjne til 5-20 cm,

og placer dem, så de peger mod hinanden. Start overførslen

igen.

118 Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

CP_LCM_Manual_DA final.indd 118 20.6.2007 17:57:23


i

i

Et andet apparat med en infrarød kilde er tændt eller en stærk

lyskilde befinder sig alt for tæt op ad de to infrarøde øjne.

Flyt apparatet eller lyskilden og start dataoverførslen igen.

Kontakten mellem de to infrarøde grænseflader forhindres

(f.eks. af en genstand).

Flyt genstanden og start overførslen igen.

En fejl er optrådt på modtagersiden.

Læs i den/de passende manual/er.

Råder du allerede over et hardware- eller software-produkt fra

Roche Diagnostics, der gør det muligt at sende og evaluere måleværdier,

kan det være, at det ikke erkender nyere apparater, hvilket

medfører, at resultaterne ikke overføres. Du har evt. brug for

en aktualiseret softwareversion til dit hard- eller softwareprodukt.

Kontakt i dette tilfælde vores lokale kunde- og servicecenter.

Dataoverførslen følger ikke IrDA standarden (IrDA betyder Infrared

Data Association).

Anvendelse af apparatet som en elektronisk diabetesdagbog

119

CP_LCM_Manual_DA final.indd 119 20.6.2007 17:57:23

5


6 Akustisk funktion

Akustisk funktion er beregnet til personer med synshandicap. Når akustisk

funktion er tændt, guider apparatet dig igennem måleproceduren

ved hjælp af lydsignaler (bip-lyde). Den meddeler også resultatet som en

række bip. Apparatet bipper desuden, når batterierne er ved at være

brugt op, teststrimmeltromlen er tom eller en fejlmelding fremkommer.

I kapitel 3.3 beskrives det, hvordan akustisk funktion tændes.

Personer med synshandicap skal bruge en seende til at instruere

dem i brugen af apparatet og hjælpe dem med alle trinene i

betjeningen heraf. Personer med synshandicap må ikke udføre

blodsukkermåling uden hjælp fra en seende.

Et nøjagtigt kendskab til, hvordan måleværdier vises via signaltoner og

hvordan man skelner mellem måleværdier og andre signaltoner er vigtigt

for en sikker forståelse af måleværdien.

I de efterfølgende kapitler forklares de enkelte signaltoner og deres

betydning. Desuden kan du hos dit lokale kunde- og servicecenter

bestille en CD med et træningsprogram (BeepLearn-Programm), der

hjælper dig med at forstå de forskellige signaltoner.

Øv lydtonerne fra aktuelle måleværdier eller fra træningssoftwaren sammen

med en seende, til du er i stand til at genkende og fortolke værdierne

og andre lydtoner, du hører. Hvis du har problemer med at forstå

signallydene til måleværdierne, skal du helst ikke bruge akustisk funktion.

120 Akustisk funktion

CP_LCM_Manual_DA final.indd 120 20.6.2007 17:57:23


Der findes to typer lydsignaler, der varierer i lydtonen. Advarsler har en

højere tone (tone 2, vises i det følgende som — ) end de andre lydtoner

(tone 1, vises i det følgende som — ). I efterfølgende tabel vises det,

hvilken tone hører til hvilken hændelse.

Tænde Kapitel 6.1

Apparat klar til at måle Kapitel 6.2

Måling starter Kapitel 6.2

Visning af resultatet Kapitel 6.3 og 6.4

Signaliserer at måleværdier vises Kapitel 6.3 og 6.4

Visning af en fejlmelding Kapitel 6.2 og 6.5

Meddelelse, at batterier snart er

brugt op

Kapitel 6.5

Meddelelse at tromlen er tom Kapitel 6.5

Akustisk funktion

Tone 1

Tone 2

(advarsel)

121

CP_LCM_Manual_DA final.indd 121 20.6.2007 17:57:23

6


6.1 Lydsignaler under tænding

Er akustisk funktion tændt, høres en lang signaltone ( — ), når du tænder

for apparatet.

Det er ligegyldigt, hvilken knap du bruger til at tænde apparatet med:

med måleknappen for at gennemføre en måling (se kapitel 4.3.1)

med S-knappen for at ændre indstillingerne (se kapitel 3)

med M-knappen for at hente hukommelsen frem (se kapitel 5)

med M- og S-knappen for at sende resultater (se kapitel 5.4)

Hvis du tænder for apparatet med måleknappen eller M-knappen, høres

efter den lange tændetone 6 yderligere signallyde med følgende inddeling

1 – 2 – 3 ( – – – – – – ).

122 Akustisk funktion

CP_LCM_Manual_DA final.indd 122 20.6.2007 17:57:23


6.2 Lydsignaler under målingen

Efter tændetonen og signaltonesekvensen 1 – 2 – 3, hører du følgende

under målingen:

et enkelt beep, når apparatet er klar til at måle og du kan opsuge

blod eller kontrolvæske med teststrimlen,

et enkelt beep, når teststrimlen har opsuget tilstrækkelig blod eller

kontrolvæske og målingen starter,

flere beeptoner hver gang apparatet viser en fejlmelding (se kapitel

6.5).

6.3 Visning af resultatet efter en måling

Vises måleværdien efter en blodsukkermåling, vises resultatet også med

signaltoner. Måleværdien vises ikke som en enhed, men skilt ad i individuelle

cifre.

Eksempler:

Måleværdien 7,6 mmol/L vises som 0 – 7 – komma – 6.

Måleværdien 138 mg/dL vises som 1 – 3 – 8.

Akustisk funktion

123

CP_LCM_Manual_DA final.indd 123 20.6.2007 17:57:24

6


Hvert tal vises med det pågældende antal signaltoner f.eks. høres 4 signaltoner

for tallet 4 ( – – – – ). For nul høres en lang signaltone ( — ).

Måleværdien vises tre gange efter hinanden. Før hver måleværdivisning

høres 2 korte signaltoner ( - - ). Ialt hører du altså: - - måleværdi

- - måleværdi - - måleværdi.

mmol/L apparater

Først vises tierne, så enerne, så kommaet og til sidst tiendedelene. Mellem

hver gruppe er der en kort pause. Tierne vises altid, også selv om

måleværdien er under 10. I dette tilfælde vises tierne med 1 lang signaltone,

hvilket svarer til nul. For kommaet høres 1 meget kort signaltone

( . ).

Eksempler:

Måleværdien 13,8 mmol/L vises på følgende måde:

1 signaltone – pause – 3 signaltoner – pause – 1 meget kort signaltone

– pause– 8 signaltoner

( – – – – . – – – – – – – – )

Måleværdien 4,0 mmol/L vises på følgende måde:

1 lang signaltone (for 0 tier) – pause – 4 signaltoner – pause – 1

meget kort signaltone – pause – 1 lang signaltone

( — – – – – . — )

124 Akustisk funktion

CP_LCM_Manual_DA final.indd 124 20.6.2007 17:57:24


mg/dL apparater

Først vises hundred, så tier og til sidst ener. Mellem hver gruppe er der

en kort pause. Hundred vises altid, også selv om måleværdien er under

100. I dette tilfælde vises hundred med 1 lang signaltone, hvilket svarer

til nul.

Eksempler:

Måleværdien 180 mg/dL vises på følgende måde:

1 signaltone – pause – 8 signaltoner – pause – 1 lang signaltone

( – – – – – – – – – — )

Måleværdien 72 mg/dL vises på følgende måde:

1 lang signaltone (for 0 hundred) – pause – 7 signaltoner – pause –

2 signaltoner

( — – – – – – – – – – )

Måleværdier, der er lavere end 10 mg/dL eller 0,6 mmol/L og vises som

, meddeles akustisk som 0 – 0 – 0 og 0 – komma – 0.

Måleværdier, der er højere end 600 mg/dL eller 33,3 mmol/L og vises

som , meddeles akustisk som 9 – 9 – 9 og 9 – 9 – komma – 9.

Akustisk funktion

125

CP_LCM_Manual_DA final.indd 125 20.6.2007 17:57:24

6


Bemærk

i

Informationer eller advarsler i form af symboler (f.eks. tromlesymbol

eller symbol, se kapitel 12.1), der vises sammen

med måleværdien, meddeles ikke akustisk.

6.4 Visning af resultater og gennemsnitlige værdier fra hukommelsen

Af de gemte måleværdier er det kun muligt at meddele den sidst gemte

(yngste) værdi akustisk.

Tænder du apparatet med M-knappen, hører du først den lange tændelyd,

herefter lydtonefrekvensen 1 – 2 – 3 og så den sidste måleværdi.

Det er kun muligt at få vist gennemsnittet af de sidste 7 dage akustisk.

De laveste og højeste resultater i denne periode meddeles ikke akustisk.

Værdien vises/meddeles efter det samme mønster som enhver anden

værdi vises/meddeles umiddelbart efter målingen.

126 Akustisk funktion

CP_LCM_Manual_DA final.indd 126 20.6.2007 17:57:24


NB

i

i

i

i

Kan gennemsnitsværdien for 7 dage ikke beregnes, fremkommer

tre vandrette streger . Akustisk meddeles dette med 3

lange signaltoner, der svarer til 3 nuller ( — — — ).

Er den sidst gemte måleværdi markeret med flaskesymbolet

som funktionskontrol (se kapitel 7), vises denne værdi som

enhver anden blodsukkermåleværdi. Der findes ikke noget akustisk

signal, der gør opmærksom på funktionskontrollen. På

samme måde findes der ikke noget akustisk signal, når måleværdier

er blevet markeret med en stjerne som særlig måleværdi (se

kapitel 4.7).

De gennemsnitlige værdier for 14 og 30 dage og den laveste og

højeste måleværdi i disse to tidsrum (se kapitel 5.3) meddeles

ikke akustisk i akustisk funktion, men vises kun.

Er der ikke gemt noget resultat, fremkommer kun tre vandrette

streger . Der findes ikke nogen akustisk meddelelse.

Akustisk funktion

127

CP_LCM_Manual_DA final.indd 127 20.6.2007 17:57:25

6


6.5 Visning af advarsler og fejlmeldinger

Hvis batterierne er ved at være brugt op eller den sidste teststrimmel i

tromlen er blevet brugt op, udsender apparatet en akustisk advarsel.

Denne består af to korte lydtoner, der høres tre gange efter hinanden

( - - - - - - ).

Advarslen udsendes på forskellige tidspunkter.

Batterier er næsten tomme (batterisymbolet vises, se kapitel 9):

Den akustiske advarsel høres, når du tænder for apparatet.

Du har brugt den sidste teststrimmel i tromlen ( End og tromlesymbolet

blinker, se kapitel 2.3 og 12.2):

Den akustiske advarsel høres, når du har trykket på måleknappen

for at slukke for apparatet.

Fremkommer fejlmeldinger i visningen E med et tal eller EEE, se kapitel

12.2), meddeles disse med to korte lydtoner, der gentages fire gange

( - - - - - - - - ). Denne sekvens høres kun en gang og gentages

ikke. For alle fejlmeldinger høres den samme rækkefølge af signallyde.

Det vil sige, at der ikke kan skelnes mellem dem rent akustisk.

128 Akustisk funktion

CP_LCM_Manual_DA final.indd 128 20.6.2007 17:57:25


7 Kontrol af apparatet

For at sikre at resultaterne altid er pålidelige, bør du med jævne mellemrum

kontrollere, om dit blodsukkerapparat fungerer korrekt.

Dette gøres ved at foretage en kvalitetskontrol med Accu-Chek Compact

Autocontrol væsker hver gang

når du har åbnet en ny pakning med teststrimmeltromler,

når du har skiftet batterier,

når apparatet med et flaskesymbol opfordrer dig til at udføre en

funktionskontrol,

efter rengøring af målevinduet på apparatet,

hvis resultaterne ikke stemmer overens med, hvordan du har det.

Kontakt vores lokale kunde- og servicecenter for at høre, hvor du kan

købe kontrolvæskerne.

Kontrol af apparatet

129

CP_LCM_Manual_DA final.indd 129 20.6.2007 17:57:25

7


7.1 Hvad du har brug for

Til en funktionskontrol har du brug for følgende:

apparatet med indsat teststrimmeltromle

Accu-Chek Compact kontrolvæske Autocontrol G1 (lav sukkerkoncentration)

eller Autocontrol G2 (høj sukkerkoncentration)

Koncentrationstabel til kontrolvæskerne (se etiket på tromledåse til

den isatte teststrimmeltromle).

Bemærk

i

Koncentrationstabellen til kontrolvæskerne findes på den aftagelige

etiket, der sidder på beholderen til teststrimmeltromlen. Når

du udfører funktionskontrollen, skal du altid kontrollere, at den

aftagelige etiket med koncentrationstabellen hører til den teststrimmeltromle,

der sidder i apparatet.

130 Kontrol af apparatet

CP_LCM_Manual_DA final.indd 130 20.6.2007 17:57:25


7.2 Udførelse af en funktionskontrol

Læs pakningsindlægget til kontrolvæskerne.

Tryk på måleknappen for at tænde apparatet.

Efter displaytesten (se kapitel 2.2.2) fremfører apparatet automatisk en

teststrimmel og teststrimmelsymbolet og dråbesymbolet blinker i displayet.

Kontrol af apparatet

131

CP_LCM_Manual_DA final.indd 131 20.6.2007 17:57:26

7


Herefter har du omkring 5 minutter til at udtage kontrolvæske med teststrimlen.

Tag en flaske kontrolvæske.

Åbn den og tør dråbespidsen med en ren papirserviet for at fjerne

eventuelle indtørrede rester.

Hold flasken skråt nedad. Klem forsigtigt på den, til en lille dråbe

hænger ud.

Kom dråben på overfladen af en ren genstand af glas, porcelæn eller

rustfrit stål, der er let at vaske af (f.eks. en ske eller en tallerken).

132 Kontrol af apparatet

CP_LCM_Manual_DA final.indd 132 20.6.2007 17:57:26


Hold apparatet, så teststrimlen peger nedad (se billede).

Berør nu den nederste kant af teststrimlen med kontrolvæskedråben.

Kontrol af apparatet

133

CP_LCM_Manual_DA final.indd 133 20.6.2007 17:57:26

7


Teststrimlen suger kontrolvæsken op gennem den sorte åbning.

Fjern teststrimlen fra kontrolvæsken, så snart sandur-symbolet

fremkommer og apparatet bipper (kun hvis lydsignalet er tændt).

Når teststrimlen har suget tilstrækkeligt kontrolvæske, starter målingen.

Ursymbolet gør opmærksom på, at apparatet er i gang med at måle.

Apparatet registrerer automatisk, at teststrimlen har opsuget kontrolvæske.

Flaskesymbolet vises desuden i displayet, når målingen starter.

Målingen varer ca. 5 sekunder. Resultatet fremkommer, og apparatet

bipper (kun hvis lydtonen er tændt). Samtidigt gemmer apparatet resultatet

sammen med flaskesymbolet . I måleværdihukommelsen erkendes

måleværdien dermed som funktionskontrol.

134 Kontrol af apparatet

CP_LCM_Manual_DA final.indd 134 20.6.2007 17:57:27


Så snart resultatet vises:

Sammenlign resultatet med den koncentrationstabel, der er trykt på

den aftagelige etiket på beholderen til teststrimmeltromlen.

Måleværdien skal ligge inden for det fastlagte koncentrationsområde.

Koncentrationstabellen har to linjer og to spalter. Linje 1 og 2 indeholder

koncentrationsdata for to forskellige kontrolvæsker G1 og G2; spalterne

er til to forskellige måleenheder, nemlig mmol/L og mg/dL.

Sørg for at sammenligne måleværdien med koncentrationsdataene, der

svarer til den anvendte kontrolløsning og den af apparatet viste målenhed.

Kontrol af apparatet

Accu-Chek ® Compact Autocontrol

mg/dL mmol/L

G1 31-61 1.7-3.4

G2 127-172 7.1-9.6

De viste værdier er kun

eksempler

Anvendt

kontrolvæske

Måleenhed

135

CP_LCM_Manual_DA final.indd 135 20.6.2007 17:57:27

7


Hold herefter apparatet direkte over en affaldsspand, så teststrimlen

peger nedad.

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet.

Den brugte teststrimmel falder ud.

Før apparatet slukker, viser det antallet af teststrimler, der stadigvæk

findes i tromlen (se kapitel 2.3.2).

Tør dråbespidsen af med en ren, tør papirserviet og luk flasken forsvarligt.

NB

i

i

i

Kontrolvæsken, der blev påført en genstand, der er let at vaske

af, skal komme fra en hængende dråbe. Brug ikke dråben, hvis

den forinden er løbet ad ydersiden på dråbespidsen. Det kan føre

til for høje resultater.

Kontrolvæske, der skal suges op af teststrimlen, skal anbringes

frisk på underlaget. Kontrolvæsken må ikke stå på underlaget i

længere tid. Hvis det alligevel skulle ske, kan løsningen føre til for

høje måleværdier.

Måleværdier, der er markeret som funktionskontrol med flaskesymbolet

, er ikke inkluderet i beregningen af gennemsnitsværdierne,

de laveste og højeste måleværdier.

136 Kontrol af apparatet

CP_LCM_Manual_DA final.indd 136 20.6.2007 17:57:27


i

Tomme eller ikke opbrugte flasker til kontrolvæske kan smides

ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Læs og overhold også henvisningerne i kapitel 4.3 og 4.4.

7.3 Mulige årsager til fejl under udførelse af funktionskontroller

Hvis resultatet ligger uden for det anførte koncentrationsområde, udføres

en ny kvalitetskontrol. Hvis resultatet af den anden kontrol også ligger

uden for koncentrationsområdet, gennemgås følgende punkter:

Udførte du funktionskontrollen som beskrevet ovenfor? Ja

Tørrede du dråbespidsen af, inden du kom kontrolvæsken på Ja

den vaskbare genstands overflade?

Har du brugt en hængende dråbe kontrolvæske? Ja

Har kontrolvæsken stået i længere tid på underlaget? Nej

Kom du til at bøje teststrimlen, enten før eller under påførin- Nej

gen af kontrolvæske?

Ventede du på, at teststrimmelsymbolet og dråbesymbolet Ja

skulle blinke i displayet, før du udtog kontrolvæske med teststrimlen?

Kontrol af apparatet

137

CP_LCM_Manual_DA final.indd 137 20.6.2007 17:57:28

7


Kom du til at bøje eller bevæge teststrimlen under målingen. Nej

Sammenlignede du resultatet med de koncentrationsdata, der Ja

hører til lige nøjagtig den kontrolvæske, du anvendte?

Hører koncentrationstabellen til teststrimlerne, der findes i Ja

apparatet for tiden?

Blev testen udført ved en temperatur, der ligger inden for det Ja

korrekte temperaturområde (mellem +10 °C og +40 °C)?

Er holdbarhedsdatoen for kontrolvæsken eller teststrimlerne Nej

udløbet (se etiket på flasken og teststrimmeltromlen ved

siden af symbolet)?

Er 90-dage-brugsfristen for teststrimmeltromlen udløbet (se

kapitel 2.3.1 og i givet fald ursymbolet i apparatets display)?

Er teststrimmelskakt og målevindue ren? Ja

Har du overholdt opbevaringsvilkårene for apparatet, test- Ja

strimlerne og kontrolvæsker (se kapitel 11 og pakningsindlægget

til teststrimlerne og kontrolvæskerne)?

Har kontrolvæsken været åbnet i mindre end tre måneder?

Kontrolvæsker kan holde sig tre måneder i åben tilstand. Herefter

må de ikke anvendes.

138 Kontrol af apparatet

CP_LCM_Manual_DA final.indd 138 20.6.2007 17:57:28

Nej

Ja


Hvis du har gennemgået disse punkter og resultaterne stadig ligger uden

for det angivne koncentrationsområde, bør du kontakte vores lokale

kunde- og servicecenter.

Har du tabt apparatet på gulvet, kan også dette føre til tvivlsomme måleværdier

eller fejlmeldinger. Kontakt også i dette tilfælde vores lokale

kunde- og servicecenter.

Bemærk

Leverer en funktionskontrol måleværdier uden for det angivede

koncentrationsområde, kan det ikke mere sikres, at apparatet og

teststrimlerne fungerer som de skal. Blodsukkermålinger kan så

levere forkerte måleværdier. Ukorrekte resultater kan føre til, at

der træffes forkert beslutning vedrørende behandling og dermed

medføre alvorlige bivirkninger.

Kontrol af apparatet

139

CP_LCM_Manual_DA final.indd 139 20.6.2007 17:57:28

7


8 Rengøring af apparatet og fingerprikker

8.1 Rengøring af apparatet

Apparatet anvender en optisk målemetode, der er stærkt afhængig af, at

dets komponenter er rene. På grund af den måde, teststrimlerne fungerer,

kommer apparatet normalt ikke i direkte kontakt med blod eller

kontrolvæske. Regelmæssig rengøring er derfor stort set unødvendig.

Skulle apparatet blive snavset på grund af ukorrekt brug, kan det dog

blive nødvendigt at rengøre det.

Hvis huset på apparatet eller displayet er snavset, rengøres de med en

klud, der er fugtet med koldt vand eller 70 % alkohol (ethanol).

Rengør teststrimmelskakt og målevindue nøje, hvis

der er synligt snavs ved teststrimmelskakten,

fejlmeldingen E-5 fremkommer (se kapitel 12.2) og det snavsede

målevindue er årsagen.

140 Rengøring af apparat og fingerprikker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 140 20.6.2007 17:57:28


Gør i dette tilfælde følgende:

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, hvis det er tændt.

Vent til motoren stopper.

Dup teststrimmelskakten over med en fugtig vatpind (koldt vand

eller 70 % alkohol (ethanol)).

Tryk tommelfingeren mod indhakket under dækslet til tromlerummet

og løft dækslet til tromlerummet op.

Rengøring af apparat og fingerprikker

141

CP_LCM_Manual_DA final.indd 141 20.6.2007 17:57:29

8


Rengør målevinduet og området omkring det med en fugtig vattepind

(med koldt vand eller 70 % alkohol (ethanol)).

Fjern eventuelle fnug, der måtte sidde tilbage.

Lad de aftørrede områder tørre helt.

Klap dækslet til tromlerummet ned og tryk til det klikker på plads.

Der høres et tydeligt KLIK.

Udfør en funktionskontrol (se kapitel 7).

142 Rengøring af apparat og fingerprikker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 142 20.6.2007 17:57:29


NB

i

Brug kun koldt vand eller 70 % alkohol (ethanol) til rengøring

af apparatet. Rengøringsmidler kan beskadige apparatet og forringe

dets funktion.

Brug en let opvredet klud og en let fugtet vatpind. Undlad at

sprøjte noget på apparatet og at komme apparatet ned i rengøringsvæsken.

Hvis det sker, kan de indre dele blive beskadiget, så

apparatets funktion forringes.

Pas på, at der ikke kommer væske ind i apparatet. Undgå at

skramme målevinduet, da dets funktion derved kan forringes.

Sørg for, at dækslet til tromlerummet er lukket helt til. Hvis det

ikke er ordentligt lukket, tænder apparatet ikke, når du trykker på

måleknappen.

Sundhedspersonale, der anvender apparatet til at måle flere

patienters blodsukker, skal læse desinfektionsinstruktionerne i

kapitel 10.3.

Rengøring af apparat og fingerprikker

143

CP_LCM_Manual_DA final.indd 143 20.6.2007 17:57:29

8


8.2 Rengøring af fingerprikkeren

Fingerprikkeren rengøres regelmæssigt for at sikre, at den virker optimalt.

Hvis der kommer blod på den, skal det altid tørres af med det

samme. Fingerprikkeren må udelukkende rengøres udvendigt. Den tørres

af én gang om ugen med en klud, der er fugtet med 70 % ethanol

eller 70 % isopropanol (fås på apoteket).

Desuden rengøres hætten omhyggeligt indvendigt med en vatpind, der

ligeledes er fugtet let med et af de to rengøringsmidler.

NB

Lad fingerprikkeren tørre helt efter rengøringen. Dyp aldrig fingerprikkeren

i rengøringsvæske. Hvis det sker, kan de indre dele i

fingerprikkeren blive beskadiget, så dens funktion forringes.

Anvend ikke andre rengøringsmidler end 70 % ethanol eller 70 %

isopropanol. Andre rengøringsmidler kan angribe plastikken, så

fingerprikkeren ikke længere fungerer optimalt.

144 Rengøring af apparat og fingerprikker

CP_LCM_Manual_DA final.indd 144 20.6.2007 17:57:30


9 Udskiftning af batterierne

Når batterisymbolet fremkommer i displayet første gang, er batterierne

ved at være opbrugte. Med batterierne kan der udføres ca. 50 målinger

mere. Vi anbefaler dog, at batterierne skiftes så hurtigt som muligt. Batterierne

er allerede nu ikke mere så effektive og vekslende omgivelser

(f.eks. kolde omgivelser) kan forringe deres effekt yderligere.

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet, hvis det er tændt.

Tryk let på dækslet til batterirummet, og skub det i pilens retning.

Løft dækslet af.

Tag de brugte batterier ud.

Udskiftning af batterierne

145

CP_LCM_Manual_DA final.indd 145 20.6.2007 17:57:30

9


Isæt to nye batterier (type AAA, LR 03, AM 4 eller micro).

Batteriernes minuspol (-) skal placeres ved minuskontakten i batterirummet.

Sæt dækslet til batterirummet på igen.

De tre takker nedenunder dækslet skal gribe fat i de riller, der går langs

kanten af batterirummet. Dækslet holdes herved løst på plads.

Skub dækslet til batterirummet tilbage på plads.

Det lukker med et hørbart KLIK.

146 Udskiftning af batterierne

CP_LCM_Manual_DA final.indd 146 20.6.2007 17:57:30


NB

i

i

i

Med et nyt par batterier kan du enten gennemføre ca. 1000

målinger eller måle i ca. 1 år. Har du ændret lysstyrken for displayet

til niveau 3 (høj) eller tændt for akustisk funktion, reduceres

batteriets levetid.

De resultater, der er gemt, mistes ikke, når du skifter batteri.

Det indstillede årstal, dato og klokkeslæt bibeholdes medmindre

det tager mere end to minutter at skifte batterierne,

du trykker på en knap, mens batterierne er taget ud,

du åbner tromlerummet, uden at der er batterier i apparatet.

du tænder for apparatet, før batterierne fjernes.

Hvis en af disse betingelser ikke overholdes, skal du genindstille

årstal, dato og klokkeslæt.

Hvis du ikke indstiller årstal, dato og klokkeslæt igen, vil alle

fremtidige resultater blive vist og gemt uden klokkeslæt og dato. I

så fald nummereres de resultater, der gemmes i hukommelsen,

fortløbende, således at deres rækkefølge stadigvæk ses (se kapitel

5.2).

Udskiftning af batterierne

147

CP_LCM_Manual_DA final.indd 147 20.6.2007 17:57:31

9


i

Er årstal, klokkeslæt og dato gået tabt, drejer apparatet tromlen

for at læse stregkoden igen.

Du kan også anvende genopladelige NiMH batterier. Hvis du gør

det, skal du være opmærksom på følgende:

Det antal målinger, der kan udføres med genopladede batterier,

er betydeligt mindre end med almindelige batterier.

For at være klar til at udføre måling på et hvilket som helst

tidspunkt skal du have to ekstra, genopladelige batterier i

reserve, som du kan oplade, mens det andet par er i apparatet.

Genopladede batterier mister deres ladning, når de opbevares.

Når batterisymbolet fremkommer i displayet første gang, kan

der udføres betydeligt færre end 50 målinger mere. Med genopladelige

batterier, der er gamle og udtømte, kan der måske

ikke engang udføres én måling mere.

Genopladelige batteriers funktion og levetid afhænger i høj

grad af kvaliteten af den batterioplader, der anvendes.

På grund af det højere strømforbrug anbefales det ikke at

bruge genopladelige batterier, hvis lysstyrken for displayet er

indstillet på trin 3 (høj) eller hvis akustisk funktion er tændt.

148 Udskiftning af batterierne

CP_LCM_Manual_DA final.indd 148 20.6.2007 17:57:31


i

i

Kast aldrig batterier ind i åben ild. Det er farligt, da de kan eksplodere.

Tag batterierne ud, hvis du i en periode ikke anvender apparatet.

Husk at indstille årstal, tid og dato, når batterierne sættes i igen.

Tænk på miljøet. Bortskaf de brugte batterier på miljømæssig forsvarlig

vis.

Udskiftning af batterierne

149

CP_LCM_Manual_DA final.indd 149 20.6.2007 17:57:31

9


10 Måling af blodsukker på flere patienter –

Vejledning til sundhedspersonale

Kun uddannet personale i lægepraksiser, på hospitaler ogi diabetescentre

og sygeplejersker må udføre blodsukkerålinger på mere end én

patient med samme Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat.

Ved anvendelse af apparatet skal godkendte procedurer for håndtering

af genstande, der kan være kontamineret med humant materiale, følges

nøje. Overhold ligeledes din institutions hygiejne- og sikkerhedsregler.

For at undgå, at apparatet kontamineres, er det desuden vigtigt at følge

de instruktioner, der er anført på de følgende sider.

NB

Der er altid en potentiel risiko for infektion for patienter og sundhedspersonale,

når samme Accu-Chek Compact Plus apparat

anvendes til blodsukkermåling på flere patienter. En hvilken som

helst genstand, der kommer i berøring med humant blod, udgør

en potentiel infektionskilde (se: Clinical and Laboratory Standards

Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally

Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI

document M29-A3, 2005).

150 Måling af blodsukker på flere patienter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 150 20.6.2007 17:57:31


i

Patienter, der har en infektion eller lider af en infektionssygdom,

og patienter, der er bærere af multiresistente mikroorganismer,

skal tildeles deres eget apparat. Dette gælder

også ved mistanke om ovenstående. Det pågældende apparat

må i dette tidsrum ikke anvendes til måling på andre

patienter.

Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren er kun beregnet til hjemmemåling.

Den må ikke anvendes til udtagelse af blod fra mere end én person,

da der ikke er truffet særlige foranstaltninger mod infektionsrisici.

Sundhedspersonale, der måler blodsukkerværdier hos flere

patienter, må ikke bruge Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren

til udtagning af blod og bør derfor fjerne fingerprikkeren fra apparatet.

Fingerprikkeren kan udskiftes med en blænder (se kapitel

10.1).

Hver enkelt person har sin egen tærskel for for lavt blodsukker.

Ved anvendelse af apparatet til professionel brug anbefaler vi

derfor, at hypo-advarslen ikke aktiveres.

Måling af blodsukker på flere patienter

151

CP_LCM_Manual_DA final.indd 151 20.6.2007 17:57:32

10


10.1 Udskiftning af fingerprikker med blænder

Afkobling af fingerprikkeren fra apparatet.


Skub skydeknappen i pilens retning (1), og hold den der.

Træk fingerprikkeren ud i pilens retning (2).

152 Måling af blodsukker på flere patienter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 152 20.6.2007 17:57:32


I stedet for fingerprikkeren kan der isættes en blænder, som kan fås ved

henvendelse til det lokale kunde- og servicecenter.

Hold apparatet, så det er horisontalt og indhakket til fingerprikkeren

peger opad.

Lad blænderen glide ind i indhakket fra venstre og frem langs apparatet

i pilens retning, til den klikker på plads.

Sporene langs fordybningens inderside skal gribe ind i rillerne på

siden af blænderen. Blænderen er anbragt rigtigt, når der høres et

KLIK.

Måling af blodsukker på flere patienter

153

CP_LCM_Manual_DA final.indd 153 20.6.2007 17:57:32

10


10.2 Måling af blodsukker

Brug beskyttelseshandsker.

Vask eller desinficer patientens finger, og lad den tørre helt. Når

huden er tør, flyder dråben ikke så let ud.

Anvend kun en fingerprikker, der er godkendt til professionel brug.

Anvend en fingerprikker med justerbar stikdybde.

Vælg den stikdybde, der passer til patientens hudtype. Start med det

laveste trin.

Vælg et indstikssted på siden af fingerblommen.

Drej fingeren, så det valgte indstikssted peger opad. Det skal blive

ved med at pege opad, så dråben ikke så let flyder ud.

Lav et prik i siden af fingerblommen.

Massér forsigtigt fingeren i retning af fingerspidsen for at få en bloddråbe

frem. Der skal dannes en rigtig, lille bloddråbe (ca. 1,5 µL).

154 Måling af blodsukker på flere patienter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 154 20.6.2007 17:57:33


Rigtigt

Bloddråbe ca. 1,5 µL

Hold apparatet, så teststrimlen peger nedad (se billede).

Så snart bloddråben er dannet: Holdes den forreste kant på teststrimlen

mod bloddråben, så den rammer den sorte åbning. Teststrimlen

suger blodet op.

Fjern teststrimlen fra bloddråben, så snart sandur-symbolet

fremkommer og apparatet bipper (kun hvis lydsignalet er tændt). Så

har teststrimlen opsuget tilstrækkeligt blod, og målingen starter.

Når resultatet vises, holdes apparatet lodret hen over en affaldsspand,

så teststrimlen peger nedad. Tryk på måleknappen for at

slukke apparatet. Den brugte teststrimmel falder ud.

Måling af blodsukker på flere patienter

155

CP_LCM_Manual_DA final.indd 155 20.6.2007 17:57:33

10


NB

Hold altid apparatet således, at teststrimlen peger nedad, når

du tilfører teststrimlen blod. Hvis apparatet holdes, så teststrimlen

peger opad eller til siden, eller hvis du lægger apparatet ned,

mens teststrimlen sidder i, kan der komme blod ind i apparatet

og kontaminere det. Apparatet skal holdes med teststrimlen

nedad, indtil resultat vises (målingen tager ca. 5 sekunder), og

teststrimlen er udskudt.

Forkert

Teststrimmel

peger opad

Der skal bruges ca. 1,5 µL blod til udførelse af en blodsukkermåling.

Undgå store bloddråber på patientens finger. Er bloddråberne

for store, kan apparatet komme i kontakt med blodet. Tør

store bloddråber væk. Brug til målingen den bloddråbe, der dannes

på indstiksstedet.

Forkert

For stor bloddråbe

156 Måling af blodsukker på flere patienter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 156 20.6.2007 17:57:34


i

Forkert

Hvis der stadig sidder lidt vand eller desinfektionsmiddel på

huden, kan dette fortynde bloddråben og forårsage fejlagtige

resultater.

Sluk altid for apparatet ved at trykke på måleknappen, så teststrimlen

skydes ud. Teststrimlen må ikke trækkes ud. Hvis den

brugte teststrimmel trækkes ud af apparatet, kan der komme blod

ind i apparatet og kontaminere det.

Brugte lancetter eller engangsfingerprikkere og brugte teststrimler

bortskaffes i henhold til din institutions hygiejne- og sikkerhedsprocedurer.

Teststrimlen kan ikke suge blodet ordentligt op, hvis det er flydt

ud.

Udbredt bloddråbe

Hvis der anvendes blod fra øreflippen, er det vigtigt, at bloddrå-

i ben ligger oven på øreflippen og ikke hænger nedad. Hold øreflippen

eller anbring patienten således, at indstiksstedet peger opad.

Måling af blodsukker på flere patienter

157

CP_LCM_Manual_DA final.indd 157 20.6.2007 17:57:34

10


10.3 Desinficering af apparatet

Accu-Chek Compact Plus apparatet kan desinficeres. Desinfektionen

afhænger af, hvor snavset apparatet er (se „Hvornår skal apparatet desinficeres?“).

Hvad skal man desinficere?

Følgende dele i apparatet kan kontamineres:

området omkring teststrimmelskakten

den nederste kant på dækslet til tromlerummet

målevinduet

selve apparatet

For at desinficere den underste kant på dækslet til tromlerummet og

målevinduet skal dækslet til tromlerummet åbnes.

Apparatet skal være slukket.

158 Måling af blodsukker på flere patienter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 158 20.6.2007 17:57:35


Tryk tommelfingeren mod indhakket under dækslet til tromlerummet

og løft dækslet til tromlerummet op.

Når du har åbnet dækslet til tromlerummet, kan du se det lille målevindue

derunder og har adgang til den nederste kant af dækslet til

tromlerummet .Måling af blodsukker på flere patienter

159

CP_LCM_Manual_DA final.indd 159 20.6.2007 17:57:35

10


Til desinfektionen anvendes vatpinde, servietter eller klude, der er let

fugtet med desinfektionsmiddel.

Lad de aftørrede områder tørre helt.

Fjern eventuelle fnug, der måtte sidde tilbage.

Klap dækslet til tromlerummet ned og tryk til det lukker. Det lukker

med et hørbart KLIK.

Kontroller, at dækslet til tromlerummet er lukket ordentligt.

NB

Teststrimmelskakten og målevinduet skal altid holdes rene. Når

du tænder apparatet for at udføre en måling, fremføres der en

teststrimmel via målevinduet og ud gennem teststrimmelskakten.

Eventuelle blodrester, der sidder på målevinduet eller i teststrimmelskakten

kan komme på teststrimlen, så denne kontamineres.

Pas på, at der ikke kommer væske ind i apparatet. Undgå at

skramme målevinduet, da dets funktion derved kan forringes.

Undlad at sprøjte noget på apparatet og at komme apparatet ned

i væske. Hvis det sker, kan de indre dele blive beskadiget, så

apparatets funktion forringes.

160 Måling af blodsukker på flere patienter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 160 20.6.2007 17:57:36


Hvornår skal apparatet desinficeres?

Hver gang du har målt en patients blodsukker:

Området omkring teststrimmelskakten aftørres.

Hvis der herefter er synligt blod på kluden, aftørres også selve teststrimmelskakten

og målevinduet.

Hvis der er blod på apparatet:

Apparatet aftørres.

Hvis der er løbet blod ind i apparatet:

Området omkring teststrimmelskakten, den nederste kant på

dækslet til tromlerummet og målevinduet aftørres.

Lad de aftørrede områder tørre helt.

Apparatet, teststrimmelporten og målevinduet skal rengøres og desinficeres

grundigt en gang om dagen efter brug. Kontroller omhyggeligt alle

fordybninger, riller og sprækker samt blænderen.

Måling af blodsukker på flere patienter

161

CP_LCM_Manual_DA final.indd 161 20.6.2007 17:57:36

10


10.4 Egnede desinfektionsmidler

Der må kun anvendes desinfektionsmidler, hvis virkning er dokumenteret

i officielle retningslinjer (f.eks. Clinical and Laboratory Standards

Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired

Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI document M29-A3,

2005).

Anvend alkoholbaserede overfladedesinfektionsmidler med virucid

effekt. F.eks. er midler, der er baseret på alkohol, aldehydspaltere og

kvartære forbindelser* velegnede. Disse anvendes i henhold til producentens

anvisninger.

* Liste over desinfektionsmetoder, der er testet i henhold til „Richtlinien für die Prüfung chemischer

Desinfektionsmittel“ [Retningslinjer for afprøvning af kemiske desinfektionsmidler]

og DGHM’s (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.) [Tysk Selskab for

Hygiejne og Mikrobiologi, forening, anmeldt til foreningsregistret] „Anforderungskatalog“

[Kravkatalog] på basis af DGHM’s standardmetoder for afprøvning af kemiske desinfektionsmetoder

og er konstateret at være virkningsfulde af DGHM’s Desinfektionsmittel-Kommission

[Desinfektionsmiddelkommission] i samarbejde med repræsentanter for følgende

professionelle institutioner: DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e. V.)

[=Tysk Selskab for Sygehushygiejne, forening, anmeldt til foreningsregistret], GHU (Gesellschaft

für Hygiene und Umweltmedizin e. V.) [=Tysk Selskab for Hygiejne og Miljømedicin,

forening, anmeldt til foreningsregistret], DVV (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der

Viruskrankheiten e.V.) [=Tysk Selskab til Bekæmpelse af Virussygdomme, forening, anmeldt

til foreningsregistret] og DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e. V.) [=Tysk

Veterinærmedicinsk selskab, forening, anmeldt til foreningsregistret]

162 Måling af blodsukker på flere patienter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 162 20.6.2007 17:57:36


11 Vilkår for måling og opbevaring

Pålideligheden af dit apparat og din fingerprikker samt nøjagtigheden af

måleværdierne afhænger af forskellige faktorer. Overhold ubetinget følgende

betingelser.

Et apparat, der har været tabt på gulvet, kan levere forkerte måleværdier.

11.1 Temperaturområde

Uden batterierne og uden teststrimmeltromlen kan apparatet

opbevares ved temperaturer på mellem -25 °C og +70 °C.

Med batterierne og uden teststrimmeltromlen kan apparatet

opbevares ved temperaturer på mellem -10 °C og +50 °C.

Ved temperaturer over +50 °C er der fare for, at batterierne

lækker og beskadiger apparatet.

Ved temperaturer under -10 °C kan batterispændingen ikke

holde uret i drift.

Med batterierne og med teststrimmeltromlen kan apparatet

opbevares ved temperaturer på mellem +2 °C og +30 °C.

Det tilladte temperaturområde til udførelse af blodsukkermåling og

funktionskontrol er fra +10 °C til +40 °C.

Vilkår for måling og opbevaring

163

CP_LCM_Manual_DA final.indd 163 20.6.2007 17:57:36

11


Blodsukkermålinger kan udføres ved temperaturer, der grænser op

til det tilladte område (mellem +6 °C og +10 °C eller mellem

+40 °C og +44 °C). Befinder temperaturen sig i grænseområdet

omkring det tiladte område, blinker termometersymbolet i displayet.

Resultater, der er opnået ved måling ved temperaturer, der

ligger i disse grænseområder, må ikke anvendes som grundlag

for beslutninger vedrørende behandling. Resultaterne kan

være forkert. Ukorrekte resultater kan føre til, at der træffes

forkert beslutning vedrørende behandling og dermed medføre

alvorlige bivirkninger.

Der må ikke udføres målinger ved temperaturer under +6 °C og

over +44 °C.

I dette tilfælde fremkommer følgende fejlmelding:

Fingerprikkeren opbevares ved mellem -25 °C og +70 °C.

164 Vilkår for måling og opbevaring

CP_LCM_Manual_DA final.indd 164 20.6.2007 17:57:37


Fingerprikkeren må aldrig udsættes for høje eller lave temperaturer

(f.eks. ved at lægge den på en radiator eller i køleskabet).

Dette kan forårsage, at dele af fingerprikkeren bliver deforme, så

den ikke længere fungerer optimalt. Ukorrekte resultater kan føre

til, at der træffes forkert beslutning vedrørende behandling og

dermed medføre alvorlige bivirkninger.

Opbevar aldrig fingerprikkeren med isat lancet.

Fingerprikkeren må aldrig udsættes for høje temperaturer

(f.eks. i en varm bil). Høje temperaturer kan forårsage, at dele af

fingerprikkeren bliver deforme, så den ikke længere fungerer

optimalt.

11.2 Lysvilkår

Alle tal og symboler, der fremkommer i displayet, fremkommer på gul

baggrund. Hvis stærkt lys lyser på displayet, kan dette evt. være vanskeligt

at se på. Beskyt apparatet efter behov med kroppen.

Beskyt apparatet mod meget stærke lyskilder (f.eks. direkte solstråler,

filmlys osv). Disse kan påvirke apparatets funktion og føre

til fejlmeldinger.

Vilkår for måling og opbevaring

165

CP_LCM_Manual_DA final.indd 165 20.6.2007 17:57:37

11


11.3 Luftfugtighed

Gennemfør kun blodsukkermålinger ved en relativ fugtighed på mellem

20 % og 85 %.

Apparatet og fingerprikkeren skal opbevares ved en relativ luftfugtighed

på mellem 20 % og 85 %.

Pludselige temperaturændringer kan føre til, at der dannes kondensvand

i eller på apparatet. Hvis det skulle ske, må apparatet

ikke tændes. Sørg for, at apparatet langsomt vender tilbage til

stuetemperatur. Det må aldrig opbevares i rum, hvor der kan

dannes megen fugt (f.eks. et badeværelse).

11.4 Fejlkilder i omgivelserne

Kraftige elektromagnetiske felter kan forstyrre apparatets funktion.

Anvend derfor aldrig apparatet i nærheden af kilder til elektromagnetisk

stråling.

For at undgå elektrostatisk afladning må apparatet ikke anvendes

i et meget tørt miljø, særligt ikke i et miljø med syntetiske materialer.

166 Vilkår for måling og opbevaring

CP_LCM_Manual_DA final.indd 166 20.6.2007 17:57:37


12 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

Ud over måleresultater, dato og klokkeslæt vises der andre symboler og

fejlmeddelelser i apparatets display. Nogle af disse rutinemeddelelser er

allerede forklaret i tidligere kapitler. Nedenfor følger en komplet liste

over alle symboler og meddelelser, hvad de betyder, og hvad du skal

gøre, når de vises.

Når du anvender apparatet, skal du være meget opmærksom på alle

symboler og fejlmeldinger. Hvert eneste symbol og hver eneste meddelelse

indeholder vigtige informationer. Hvis du ikke ved, hvad et symbol

betyder, eller ikke forstår en fejlmelding, bør du slå det op i dette kapitel

for at finde forklaringen. I modsat fald risikerer du at fejltolke resultaterne.

På de efterfølgende sider ses af og til en dobbelt pil . Den har følgende

betydning:

ses den nederst til højre på siden – fortsættes forklaringen på den

næste side

ses den øverst til venstre – starter beskrivelsen af symbolet eller

fejlmeldingen på foregående side.

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

167

CP_LCM_Manual_DA final.indd 167 20.6.2007 17:57:37

12


12.1 Symboler i displayet

13

12

11

10

9

17

16

15

8 7 6

168 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 168 20.6.2007 17:57:38

1

2

3

4

5

14

18

5


Symboler kan vises alene eller flere på en gang. Fremkommer flere

symboler, kan hvert symbol have sin egen betydning. Men også kombinationen

af symbolerne kan have en betydning.

I det efterfølgende eksempel ses et display med flere symboler. Dette

display vises, hvis du har tændt apparatet for at udføre en blodsukkermåling.

Her har hvert symbol sin egen betydning. De symboler, der vises udover

klokkeslæt og dato, har følgende betydning:

Nu kan du suge blod eller kontrolvæske op med

teststrimlen.

Batterierne er ved at være opbrugte.

Der er isat en delvist brugt teststrimmeltromle.

Lydtonen eller den akustiske funktion er tændt.

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

169

CP_LCM_Manual_DA final.indd 169 20.6.2007 17:57:38

12


I de følgende tabeller ses først betydningen af symboler, der fremkommer

alene, eller som har den samme betydning, når de fremkommer

sammen med andre symboler. Herefter vises forklaringerne på symbolkombinationer

og de symboler, der fremkommer i det numeriske felt.

12.1.1 Enkelte symboler

Symbol Forklaring

1 Nu kan du suge blod eller kontrolvæske op

med teststrimlen.

2 Under en test og når resultatet fremkommer:

Temperaturen er uden for det tilladte

område mellem +10 °C og +40 °C.

Resultatet må ikke anvendes som grundlag

for beslutning vedrørende behandling.

Flyttes til et sted, hvor temperaturen er

mellem +10 °C og +40 °C, hvorefter man

venter på, at apparatets temperatur tilpasses

til denne temperatur. Gentag målingen

med en ny teststrimmel.

170 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 170 20.6.2007 17:57:38


Symbol Forklaring

I hukommelse: Under målingen var temperaturen

uden for det tilladte område.

3 Batterierne er ved at være opbrugte.

Når symbolet vises første gang, kan der

udføres ca. 50 målinger mere.

Hvis du anvender genopladelige NiMH

batterier i stedet for almindelige batterier,

kan der udføres langt færre end 50 målinger.

Hvis de genopladelige batterier er

gamle og udtømte, kan der måske ikke

engang udføres én måling mere.

Når batterierne er helt opbrugte, og der

ikke kan udføres flere målinger, vises batterisymbolet

i tre sekunder i displayet.

Herefter slukker apparatet. Isæt to batterier

(nye eller genopladede).

4 Se under kombinationer af symboler

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

171

CP_LCM_Manual_DA final.indd 171 20.6.2007 17:57:38

12


Symbol Forklaring

5 Den enhed, dit apparat anvender til at vise

blodsukkermålingen (mmol/L eller mg/dL,

afhængigt af apparatet).

6 Apparatet kan ikke beregne tromlens

brugsperiode

fordi der er isat en delvist brugt teststrimmeltromle,

fordi du har åbnet låget til tromlerummet,

fordi årstal, klokkeslæt og dato indstillinger

er gået tabt i forbindelse med et

batteriskift og tromlen til dels blev

brugt på dette tidspunkt (se kapitel 9).

172 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 172 20.6.2007 17:57:38


Symbol Forklaring

Kun et nyt apparat, som endnu ikke har

været brugt til at udføre målinger: Der er

ingen teststrimmeltromle i apparatet eller

den tomme tromle sidder i apparatet. Isæt

en ny teststrimmeltromle (Se kapitel 2.3).

7 Dette resultat baserer på en funktionskontrol.

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

Se under kombinationer af symboler

8 Efter måling: Hypo-advarslen er tilkoblet,

og det viste resultat ligger under det

niveau, du har defineret.

Du befinder dig i indstilling af hypo-advarsel.

I hukommelse: Resultatet er under grænsen,

der blev indstillet på tidspunktet for

målingen.

173

CP_LCM_Manual_DA final.indd 173 20.6.2007 17:57:39

12


Symbol Forklaring

9 Du er i indstillingerne.

10 Markering for et specielt resultat (f.eks.

opnået fra måling af alternative områder)

11 Du har tændt for mindst en alarm eller du

befinder dig i indstilling af alarmfunktion.

Optisk advarsel, da alarmen høres i 20

sekunder.

12 Lydtonen (0n1) eller akustisk funktion

(0n2) er tændt.

13 Teststrimlen har opsuget tilstrækkeligt

blod eller kontrolvæske og måling er i

gang.

14 Hvis en gennemsnitsværdi vises (fra

hukommelsen): Før symbolet ses antallet

af dage, der er dækket.

174 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 174 20.6.2007 17:57:39


Symbol Forklaring

15 Du befinder dig i hukommelsen. Enten det

gemte resultat eller et af gennemsnittene,

højeste eller laveste resultater, vises.

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

Når gennemsnittet beregnes, hvis beregningen

tager et stykke tid.

16 Vises som ekstra, hvis 12-timer-formatet

er valgt.

17 Hvis en gennemsnitsværdi vises (fra

hukommelsen): efter symbolet ses antallet

af målinger, som dækkes af beregningen.

175

CP_LCM_Manual_DA final.indd 175 20.6.2007 17:57:39

12


12.1.2 Kombinationer af symboler

Følgende symbolkombinationer har deres egen betydning.

Symboler Forklaring

4 + 6 + 7 Teststrimmeltromlens brugsperiode på 90

dage er udløbet (se kapitel 2.3.1). Teststrimlerne

må ikke anvendes.

Isæt en ny teststrimmeltromle.

Disse teststrimler må ikke anvendes,

da de kan give ukorrekte

resultater. Ukorrekte resultater kan

føre til, at der træffes forkert

beslutning vedrørende behandling

og dermed medføre alvorlige

bivirkninger.

4 + 6 Se symbolkombination 4 + 6 + 7

Efter visningen af symbolkombinationen 4

+ 6 + 7 udførte du en funktionskontrol, så

hvorfor flaskesymbolet ikke længere fremkom.


176 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 176 20.6.2007 17:57:39


Symboler Forklaring

I hukommelse: Teststrimlen, der blev brugt

til denne måling, kunne ikke bruges

(brugsperioden på 90 dage er udløbet, se

kapitel 2.3.1).

Resultatet i hukommelsen kan

være ukorrekte. Ukorrekte resultater

kan føre til, at der træffes forkert

beslutning vedrørende

behandling og dermed medføre

alvorlige bivirkninger.

6 + 7 Apparatet er ikke i stand til at beregne

brugsperioden for teststrimmeltromlen og

beder dig om at udføre en funktionskontrol,

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

fordi du lige har skiftet batterier, årstal,

klokkeslæt og dato indstillinger er gået

tabt (se kapitel 9) og samtidigt en delvist

brugt tromle bliver i apparatet,

177

CP_LCM_Manual_DA final.indd 177 20.6.2007 17:57:40


12


Symboler Forklaring

fordi der lige er isat en delvist brugt

teststrimmeltromle,

fordi du lige har åbnet låget til tromlerummet.

Udfør en funktionskontrol (se kapitel 7).

Hvis resultatet af kvalitetskontrollen viser

at teststrimlerne ikke er beskadiget, kan

du fortsætte med at anvende teststrimlerne.

Hvis resultatet ikke er korrekt, skal

du isætte en ny tromle. Når kvalitetskontrollen

er gennemført, forsvinder flaskesymbolet

fra displayet. Tromlesymbolet

vises fortsat for at gøre opmærksom på, at

apparatet ikke kan beregne brugsperioden.

Symbolet forsvinder først, når du

sætter en ny teststrimmeltromle i. Alle

resultater gemmes med tromlesymbolet.

Hvis du ikke udfører en kvalitetskontrol, vil

det blinkende flaskesymbol fremkomme

ved hver måling, indtil der isættes en ny

tromle.

178 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 178 20.6.2007 17:57:40


12.1.3 Symboler i det numeriske felt

I cifferfeltet 888 (mg/dL-måleapparat) eller 88.8 (mmol/L- måleapparat)

kan følgende symboler vises:

Symbol Forklaring:

18 I hukommelse:

Ingen resultater i hukommelse.

Beregning af gennemsnit er ikke

mulig, fordi

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

du ikke har indstillet klokkeslæt og

dato,

hukommelsen kun indeholder

resultater uden klokkeslæt og dato,

fordi hukommelsen kun indeholder

resultater, der ikke indgår i beregningen,

f.eks. funktionskontroller,

ingen resultater er blevet gemt i

den omtalte periode, f.eks. alle

resultater i hukommelsen er mere

end 7 dage gamle,


179

CP_LCM_Manual_DA final.indd 179 20.6.2007 17:57:40

12


Symbol Forklaring:

den indstillede dato er for gammel,

du har ændret klokkeslæt og dato,

herefter udført en måling og herefter

indstillet tid og dato igen, men

har ikke udført flere målinger herefter.

Resultatet er under 0,6 mmol/L

(10 mg/dL).

Resultatet er over 33,3 mmol/L

(600 mg/dL).

Du har tændt for apparatet for at overføre

resultaterne.

Apparatet overfører resultater.

Decimalpunkt [står for decimalt komma]:

fremkommer ved mmol/L apparater og er

del af måleværdien (f.eks. 8,2 mmol/L

vises som 8.2)

180 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 180 20.6.2007 17:57:40


12.2 Forstyrrelser og fejlmeldinger – årsager og afhjælpning af

fejl

Hvis du ofte får fejlmeldinger, bedes du venligst kontakte vores lokale

kunde- og servicecenter.

Hvis dette sker … betyder det at:

Apparatet vil ikke tænde. Batterierne (almindelige eller genopladelige)

er tomme eller ikke sat i.

Isæt batterier (nye eller genopladede).

Du har sat batterierne forkert i.

Tag batterierne ud og sæt dem i igen

som vist i batterirummet. Hvis batteriene

er sat forkert i apparatet i mere

end to minutter, går årstal, klokkeslæt

og dato tabt. Sæt dem i igen (se kapitel

3).

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

181

CP_LCM_Manual_DA final.indd 181 20.6.2007 17:57:41


12


Hvis dette sker … betyder det at:

Dækslet til tromlerummet er ikke lukket

rigtigt.

Luk dækslet til tromlerummet. Det skal

lukke med et hørbart KLIK.

Stuetemperaturen er lav og batterierne

er næsten tomme.

Flyttes til et sted, hvor temperaturen

er mellem +10 °C og +40 °C, hvorefter

man venter på, at apparatets temperatur

tilpasses til denne temperatur.

Isæt batterier (nye eller genopladede).

Elektronikken er påvirket af dug.

Lad apparatet tørre langsomt.

Apparatet er defekt.

Kontakt vores lokale kunde- og servicecenter.

Apparatet er tændt, men

displayet er tomt.

Displayet er defekt.

Kontakt din Roche-repræsentant eller ring

til kundeservice på tlf. 36 39 99 54.

182 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 182 20.6.2007 17:57:41


Hvis dette sker … betyder det at:

Uret står stille eller uret

går for langsomt.

Når apparatet tændes,

vises datoen som 0-00

og klokkeslættet som

0:00.

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

Apparatet har været udsat for temperaturer

under –10 °C, og batterierne er ved at

indfryse.

Sluk apparatet. Flyttes til et sted, hvor

temperaturen er mellem +10 °C og

+40 °C, hvorefter man venter på, at apparatets

temperatur tilpasses til denne temperatur.

Apparatet har været udsat for temperaturer

under –10 °C, og batterierne er

ved at indfryse.

Tryk på måleknappen for at slukke

apparatet. Flyttes til et sted, hvor temperaturen

er mellem +10 °C og

+40 °C, hvorefter man venter på, at

apparatets temperatur tilpasses til

denne temperatur.


183

CP_LCM_Manual_DA final.indd 183 20.6.2007 17:57:41

12


Fejlmelding Forklaring

År, klokkeslæt og dato er ikke blevet

indstillet.

Indstil disse som beskrevet i kapitel 3.

Teststrimmeltromlen i apparatet er tom.

Isæt en ny teststrimmeltromle.

Informationerne fra teststrimmeltromlens

stregkode er gået tabt.

Tryk på måleknappen for at slukke

apparatet. Åbn dækslet til tromlerummet

og luk det igen. Apparatet drejer

nu tromlen og læser stregkoden. Når

du igen tænder for apparatet for at

udføre en måling, vises tromlesymbolet

og det blinkende flaskesymbol

vises.


184 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 184 20.6.2007 17:57:41


Fejlmelding Forklaring

Gennemfør en funktionskontrol. Alle de

strimler, der er tilbage i tromlen, må

bruges op. Brugsperioden på 90 dage

kan ikke længere beregnes korrekt for

denne tromle. Tromlesymbolet vil derfor

blive vist hver gang der udføres en

måling, indtil du sætter en ny teststrimmeltromle

i.

Stregkoden på teststrimmeltromlen er

beskadiget.

Du kan ikke længere udføre målinger

med teststrimler fra denne tromle.

Isæt en ny tromle.

Teststrimmeltromlen drejer ikke.

Tryk på måleknappen for at slukke

apparatet. Åbn dækslet til tromlerummet

og tryk på den røde tromleudløserknap.

Luk dækslet til tromlerummet

igen.


Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

185

CP_LCM_Manual_DA final.indd 185 20.6.2007 17:57:42

12


Fejlmelding Forklaring

Apparatet drejer nu tromlen og læser

stregkoden. Når du igen tænder for

apparatet for at udføre en måling,

vises tromlesymbolet og det blinkende

flaskesymbol vises. Gennemfør en

funktionskontrol. Alle de strimler, der

er tilbage i tromlen, må bruges op.

Brugsperioden på 90 dage kan ikke

længere beregnes korrekt for denne

tromle. Tromlesymbolet vil derfor blive

vist hver gang der udføres en måling,

indtil du sætter en ny teststrimmeltromle

i.

Stregkoden på teststrimmeltromlen er

beskadiget.

Du kan ikke længere udføre målinger

med teststrimler fra denne tromle.

Isæt en ny tromle.

186 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 186 20.6.2007 17:57:42


Fejlmelding Forklaring

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

Målevinduet er snavset.

Tryk på måleknappen for at slukke

apparatet. Rengør målevinduet (se

kapitel 8.1) og gentag målingen med

en ny teststrimmel.

En teststrimmel sidder fast i apparatet.

Hold apparatet lodret, så teststrimlen

peger nedad. Tryk på måleknappen for

at slukke apparatet, og lad teststrimlen

falde ud. Hvis den ikke falder ud,

fjernes den manuelt – også selv om

der føles modstand.

Teststrimlen har opsuget for lidt blod

eller kontrolvæske.

Sluk apparatet og tænd det igen ved

at trykke på måleknappen. Gentag

målingen med en ny teststrimmel og

en større mængde blod eller kontrolvæske.


187

CP_LCM_Manual_DA final.indd 187 20.6.2007 17:57:42

12


Fejlmelding Forklaring

Du har opsuget blod eller kontrolvæske

for hurtigt med teststrimlen f.eks.

før teststrimmelsymbolet og dråbesymbolet

blinkede i displayet.

Sluk apparatet og tænd det igen ved

at trykke på måleknappen. Gentag

målingen med en ny teststrimmel.

Opsug kun blod eller kontrolvæske

med teststrimlen, hvis teststrimmelsymbolet

og dråbesymbolet blinker i

displayet.

Du har bøjet eller bevæget teststrimlen

under målingen, enten under målingen

eller mens der blev opsuget blod eller

kontrolvæske med den.

Sluk apparatet og tænd det igen ved

at trykke på måleknappen. Gentag

målingen med en ny teststrimmel.


188 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 188 20.6.2007 17:57:42


Fejlmelding Forklaring

Den teststrimmel, der er fremført, er

defekt.

Hold apparatet lodret, så teststrimlen

peger nedad. Tryk på måleknappen for

at slukke apparatet, og lad teststrimlen

falde ud. Tryk på måleknappen for

at tænde apparatet igen, og gentag

målingen.

Teststrimlen blev trukket ud af apparatet.

Apparatet slukkes ved at trykke på

måleknappen. Teststrimlen må kun

fjernes fra apparatet ved at trykke på

måleknappen for at slukke for apparatet.

Der er fugt i apparatet.

Tryk på måleknappen for at slukke

apparatet. Lad det tørre ved stuetemperatur.

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

189

CP_LCM_Manual_DA final.indd 189 20.6.2007 17:57:42

12


Fejlmelding Forklaring

Batterierne (almindelige eller genopladelige)

er opbrugt, eller der er

opstået en fejl i apparate.

Sluk apparatet og tænd det igen ved

at trykke på måleknappen. Hvis fejlmeddelelsen

vises igen, kan batterierne

være opbrugt. Isæt nye batterier.

Hvis fejlmeldingen gentages, når

apparatet tændes, bør du kontakte

vores lokale kunde- og servicecenter.

Apparatet er udsat for en stærk elektromagnetisk

strållng.

Tryk på måleknappen for at slukke

apparatet. Gå et andet sted hen eller

sluk for kilden til feltet.

Du har bøjet eller bevæget teststrimlen

under målingen, enten under målingen

eller mens der blev opsuget blod eller

kontrolvæske med den.


190 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 190 20.6.2007 17:57:43


Fejlmelding Forklaring

Sluk apparatet og tænd det igen ved

at trykke på måleknappen. Gentag

målingen med en ny teststrimmel.

Du har opsuget blod eller kontrolvæske

for hurtigt med teststrimlen f.eks.

før teststrimmelsymbolet og dråbesymbolet

blinkede i displayet.

Sluk apparatet og tænd det igen ved

at trykke på måleknappen. Gentag

målingen med en ny teststrimmel.

Opsug kun blod eller kontrolvæske

med teststrimlen, hvis teststrimmelsymbolet

og dråbesymbolet blinker i

displayet.

Teststrimlen blev trukket ud af apparatet

under målingen.

Sluk apparatet og tænd det igen ved at

trykke på måleknappen. Gentag målingen

med en ny teststrimmel. Teststrimlen må

kun fjernes fra apparatet ved at trykke på

måleknappen for at slukke for apparatet.

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

191

CP_LCM_Manual_DA final.indd 191 20.6.2007 17:57:43

12


Fejlmelding Forklaring

Teststrimlen sidder fast eller teststrimmeltromlen

roterer ikke.

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet.

Åbn dækslet til tromlerummet, og

træk teststrimlen ud (hvis relevant). Tryk

på den røde tromleudløserknap, og tag

teststrimmeltromlen ud. Isæt teststrimmeltromlen

igen og luk dækslet til tromlerummet.

Apparatet drejer nu tromlen og

læser stregkoden. Når du igen tænder for

apparatet for at udføre en måling, vises

tromlesymbolet og det blinkende flaskesymbol

vises. Gennemfør en funktionskontrol.

Alle de strimler, der er tilbage i

tromlen, må bruges op. Brugsperioden på

90 dage kan ikke længere beregnes korrekt

for denne tromle. Tromlesymbolet vil

derfor blive vist hver gang der udføres en

måling, indtil du sætter en ny teststrimmeltromle

i.

192 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 192 20.6.2007 17:57:43


Fejlmelding Forklaring

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

Apparatet har været udsat for store

temperatursvingninger.

Stuetemperaturen eller temperaturen i

apparatet er for lav (under +6 °C) eller

for høj (over +44 °C) til en måling.

Tryk på måleknappen for at slukke apparatet.

Flyttes til et sted, hvor temperaturen

er mellem +10 °C og +40 °C, hvorefter

man venter på, at apparatets temperatur

tilpasses til denne temperatur.

Teststrimlen har opsuget for lidt blod

eller kontrolvæske.

Sluk apparatet og tænd det igen ved

at trykke på måleknappen. Gentag

målingen med en ny teststrimmel og

en større mængde blod eller kontrolvæske.

193

CP_LCM_Manual_DA final.indd 193 20.6.2007 17:57:43

12


Fejlmelding Forklaring

Der er ingen teststrimmeltromle i

apparatet.

Tryk på måleknappen for at slukke

apparatet. Isæt en ny teststrimmeltromle

(Se kapitel 2.3).

Stregkoden på teststrimmeltromlen er

beskadiget.

Du kan ikke længere udføre målinger

med teststrimler fra denne tromle.

Isæt en ny tromle.

Der er isat en teststrimmeltromle fra

en anden type blodsukkermålesystem.

Tryk på måleknappen for at slukke

apparatet. Isæt en Accu-Chek

Compact teststrimmeltromle (se kapitel

2.3).

194 Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

CP_LCM_Manual_DA final.indd 194 20.6.2007 17:57:44


Fejlmelding Forklaring

Symboler, fejlmeldinger og fejlfinding

I hukommelse: Gemt værdi kan ikke vises.

Alle andre resultater i hukommelsen kan

stadigvæk hentes frem med M- eller Sknappen

Der er opstået en fejl i apparatet.

Sluk apparatet og tænd det igen ved at

trykke på måleknappen. Hvis fejlmeldingen

varer ved, bedes du venligst kontakte

vores lokale kunde- og servicecenter.

195

CP_LCM_Manual_DA final.indd 195 20.6.2007 17:57:44

12


13 Tekniske data

Apparattype Accu-Chek Compact Plus (model GT)

Katalog-nr./serie-nr. Se typeskilt på apparatets bagside

Testprincip Bestemmelse af glukose i frisk kapillærblod

ved hjælp af reflektionsfotometri. Ved anvendelse

af andre prøvematerialer henvises til

pakningsindlægget til Accu-Chek Compact

teststrimlerne.

Blodsukkerkoncentrationer kan måles i fuldblod

eller i plasma. Selv om du altid opsuger

fuldblod med teststrimlen, viser apparatet

blodsukkerværdier, som enten svarer til fuldblod

eller plasma. Læs i den indlægsseddel,

der fulgte med teststrimlerne, for at se om dit

blodsukkerapparat viser værdier i relation til

fuldblod eller plasma. Der kan du også finde

oplysninger om, hvordan systemet fungerer,

om testprincippet og referencemetoderne.

Måleområde 0,6–33,3 mmol/L (10–600 mg/dL)

Prøvestørrelse Ca. 1,5 µL (1 µL (microliter) =

1 tusindedel af en milliliter)

Måletid Ca. 5 sekunder (afhængigt af koncentrationen)

196 Tekniske data

CP_LCM_Manual_DA final.indd 196 20.6.2007 17:57:44


Måletemperatur Fra +10 °C til +40 °C

Opbevaringstemperatur

Apparat uden batterier og

uden en teststrimmeltromle:

Fra -25 °C til +70 °C

med batterier og

uden en teststrimmeltromle:

Fra -10 °C til +50 °C

med batterier og

med en teststrimmeltromle:

Fra +2 °C til +30 °C

Fingerprikker Fra -25 °C til +70 °C

Luftfugtighed

under måling 20 % til 85 % relativ fugtighed

under opbevaring 20 % til 85 % relativ fugtighed

Højde Havoverflade til 4000 m

Hukommelse 500 resultater med klokkeslæt og dato, gennemsnit,

højeste og laveste værdi for 7, 14 og

30 dage

Størrelse

uden fingerprikker 121 × 57 × 32 mm

med fingerprikker 125 × 64 × 32 mm

Tekniske data

197

CP_LCM_Manual_DA final.indd 197 20.6.2007 17:57:44

13


Vægt Ca. 147 g med fingerprikker, batterier og teststrimmeltromle

Display OLED (Organic Light Emitting Diode) display

Automatisk afbrydelse Efter 60 sekunder eller 5 minutter afhængigt

af driftsbetingelserne

Strømforsyning 2 batterier (type AAA, LR 03, AM 4 eller Micro)

eller 2 genopladelige NiMH batterier (type

AAA)

Batteriernes levetid Ca. 1000 resultater eller ca. 1 år (færre hvis

displayets lysstyrke er indstillet på niveau 3

(høj), eller i akustisk funktion på grund af

større batteribelastning eller ved anvendelse

af genopladelige batterier)

Interface Infrarødt øje

Sikkerhedsklasse III

LED/IRED Klasse 1

Electromagnetisk

kompatibilitet

Dette apparat opfylder kravene til elektromagnetisk

immunitet i henhold til ISO 15197,

bilag A. Det valgte grundlag for immunitetstestene

(til elektrostatisk afladning) var grundstandard

IEC 61000-4-2.

198 Tekniske data

CP_LCM_Manual_DA final.indd 198 20.6.2007 17:57:44


Herudover opfylder det kravene til elektromagnetisk

udstråling i henhold til EN 61326.

De elektromagnetiske udstrålinger er således

ringe. Der forventes ikke interferens fra andet

elektrisk udstyr.

Data for ydeevne Ydeevne for Accu-Chek Compact Plus systemet

(Accu-Chek Compact Plus apparatet med

Accu-Chek Compact teststrimler) er undersøgt

på basis af kapillærblod fra diabetikere

(metodesammenligning, nøjagtighed), venøst

blod (repeterbarhed) og kontrolvæske (reproducerbarhed).

Systemet er kalibreret med

veneblod med forskellig glukoseniveauer.

Referenceværdierne er bestemt med hexokinasemetoden.

Som metodesammenligning

blev måleresultaterne sammenlignet med

resultater fra hexo-kinase-metoden med

afproteinisering (automatisk analyseinstrument).

Hexokinase-metoden er sporbar til

NIST-standard (sporbarhed).

Accu-Chek Compact Plus systemet opfylder kravene i EN ISO 15197.

Tekniske data

199

CP_LCM_Manual_DA final.indd 199 20.6.2007 17:57:45

13


14

14 Bortskaffelse af apparatet

Under udførelse af blodsukkermåling kan selve apparatet komme i kontakt

med blod, og brugte blodsukkerapparater udgør derfor en potentiel

infektionsfare. Efter at batterierne er taget, ud bortskaffes det brugte

blodsukkerapparat i henhold til gældende bestemmelser. Du kan få

oplysning om korrekt bortskaffelse hos din kommune.

Blodsukkerapparatet er ikke underlagt det europæiske direktiv

2002/96/EF (direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

200 Bortskaffelse af apparatet

CP_LCM_Manual_DA final.indd 200 20.6.2007 17:57:45


15 Systemets komponenter

Der må kun anvendes Accu-Chek Compact teststrimler til måling med

Accu-Chek Compact Plus apparatet. Disse fås på apoteket.

Anvend kun Accu-Chek Compact Autocontrol væsker til udførelse af

funktionskontroller på dit Accu-Chek Compact Plus apparat.

Der må kun anvendes Accu-Chek Softclix lancetter i Accu-Chek Softclix

Plus fingerprikkeren. Lancetterne fås i forskellige pakningsstørrelser.

Ønsker du at udtage blod fra alternative legemsdele (som f.eks. håndballe,

underarm, overarm, læg eller lår), har du brug for en speciel, gennemsigtig

AST hætte til udtagning vha. Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren.

Den kan fås ved henvendelse til vores lokale kunde- og

servicecenter.

Til sundhedspersonale anbefaler vi Accu-Chek Softclix Pro fingerprikkeren

(med speciel Accu-Chek Softclix Pro lancetter) eller Accu-Chek

Safe-T-Pro Plus eller Accu-Chek Safe-T-Pro Uno engangsfingerprikkeren.

Systemets komponenter

201

CP_LCM_Manual_DA final.indd 201 20.6.2007 17:57:45

15


16

16 Patenter

Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat

EP 732 590; EP 738 666; EP 742 436; EP 1 189 064; US 5,463,467;

US 5,720,924; US 5,863,800; US 6,707,554; US 6,475,436;

WO 2004/003549

Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker

US 4,924,879; US-2004-0092996; US 2005-00908580; US Re. 35,803

Patentinformation

Roche har opnået patentbeskyttelse i USA for fingerprikkeren

Accu-Chek Softclix Plus og dens anvendelse sammen med Accu-Chek

Softclix og Accu-Chek Softclix XL lancetter (USA-patenterne 4,924,879

og Re. 35,803). Tilsvarende patentbeskyttelse er opnået i mange andre

lande, specielt gennem de europæiske patenter 0565970, 0782838 og

det japanske patent 2702374. Ved køb erhverves ret til at anvende

Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren sammen med Accu-Chek Softclix

og Accu-Chek Softclix XL lancetter. I henhold til lovgivningen vil

Roche ikke gøre ovenstående patentrettigheder gældende over for private

personer, der anvender Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkere

sammen med lancetter fra andre producenter til formål, der ikke har

forretningsmæssig karakter. Erhvervelsen af Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkeren

giver dog, ud over ovennævnte lovmæssige begrænsning

af patentets beskyttelsesomfang, ikke køberen nogen ret eller stiltiende

samtykke til at anvende andre lancetter. Roche forbeholder sig ret til at

håndhæve sine patentrettigheder over for eventuelle producenter, der

tilbyder lancetter til Accu-Chek Softclix Plus fingerprikkere.

202 Patenter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 202 20.6.2007 17:57:45


17 Lokalt kunde- og servicecenter

17.1 Oplysninger og reparation

Hvis du har spørgsmål vedrørende betjeningen af dit Accu-Chek

Compact Plus blodsukkerapparat eller Accu-Chek Softclix Plus fingerprikker,

hvis dine måleresultater synes utroværdige, eller hvis du har

mistanke om, at apparatet, teststrimlerne, fingerprikkeren eller lancetterne

indeholder en fejl, bedes du venligst kontakte vores lokale kunde-

og servicecenter. Forsøg ikke selv at reparere eller ændre på apparatet

eller fingerprikkeren. Hvis du har mistanke om, at apparatet eller fingerprikkeren

indeholder en fejl, bedes du venligst kontakte Roche Diagnostics´

lokale kundeservice. Vores personale vil forsøge at identificere og

løse problemet for dig over telefonen. Se adresselisten i næste kapitel.

Lokalt kunde- og servicecenter

203

CP_LCM_Manual_DA final.indd 203 20.6.2007 17:57:46

17


17.2 Adresser

Roche Diagnostics A/S

Industriholmen 59

2650 Hvidovre, Danmark

Tlf. 36 39 99 54

Fax 36 39 98 61

www.accu-chek.dk

204 Lokalt kunde- og servicecenter

CP_LCM_Manual_DA final.indd 204 20.6.2007 17:57:46


18 Alfabetisk stikordsregister

A

Alarmfunktion

indstilling af alarmfunktion

59

lydsignal 59

slukning af individuelle

alarmfunktioner 65

symbol 60, 174

Akustisk funktion 120

indstilling 45

Alternative områder 70, 201

Anvendelsesområde

apparat 4

fingerprikker 5

Apparat

bortskaffelse af ~ 200

desinfektion 158

kontrol 129

opbevaring 163

oversigt 12

rengøring 140

slukning 43, 90, 105

tænding 44, 78, 102

AST hætte 70, 201

Asterisk-symbol 96, 174

average (symbol) 108, 174

Alfabetisk stikordsregister

B

Batterier

bortskaffelse af ~ 149

isætning og udskiftning 145

levetid 147, 198

symbol 145, 171

typer 14, 146, 198

Batterier, genopladelige 148

Batterirum 14

Blod

for lidt påført 89

mængde 17, 196

påføring til teststrimlen 84

udtagelse 80

Blænder 152

Brugsperiode, teststrimmeltromle

33

kan ikke beregnes 34

udløbet 33

Bortskaffelse

apparat 200

batterier 149

kontrolvæske 137

lancet 94

teststrimler 91

teststrimmeltromle 32

205

CP_LCM_Manual_DA final.indd 205 20.6.2007 17:57:46

18


D

Data for ydeevne 199

Dataoverførsel 114

day (symbol) 108, 174

Desinfektion, apparat 158

Desinfektionsmiddel 162

Display 12

eksempler 19, 169

indstilling af lysstyrke 48

resterende antal strimler 36

symboler i ~ 168

Displaytest 21, 44, 78, 102

Dråbesymbol 84, 170

Dæksel til batterirum 14

Dæksel til tromlerum 12

E

E og nummer (symbol) 184

EEE (symbol) 195

Electromagnetik kompatibilitet

198

Elektromagnetiske interferenskilder

166

End (symbol) 29, 184

F

Fejlfinding 181

Fejlmeldinger 181

i akustisk funktion 128

Fejlårsager

funktionskontrol 137

måling 99

overførsel af resultater 118

Fingerprikker

frakobling 73

ladning 81

oversigt 15

rengøring 144

sammenkobling 74

udskiftning med blænder

152

udtagning af blodprøve med

~ 80

Flaskesymbol 35, 134, 173, 176

Fugtighed 166, 197

Funktionskontrol 129

Fejlårsager 137

G

Gennemsnit 107

206 Alfabetisk stikordsregister

CP_LCM_Manual_DA final.indd 206 20.6.2007 17:57:46


H

HI (symbol) 98, 180

Holdbarhedsdato

kontrolvæske 138

teststrimler 29

Hourglass symbol 86, 174

Hukommelse 101, 197

Hukommelse, resultater 101

Hypo-advarsel

indstilling 67

symbol 67, 173

hypo? (symbol) 67, 173

Højeste værdi 107

I

Indstilling af dato 56

Indstilling af indstiksdybde 15

vindue 15, 80

Indstilling af klokkeslæt 54

Indstilling af klokkeslæts-ogdatoformat

52

Indstilling af år 50

Indstillinger 38

akustisk funktion 45

alarmfunktion 59

dato 56

displayets lysstyrke 48

Alfabetisk stikordsregister

efter batteriskift 39, 40, 147

fabriksindstillinger 39

hypo-advarsel 67

klokkeslæt 54

klokkeslæts-og-datoformat

52

lukning 43

lydsignal 45

år 50

ændring, regler 41

rækkefølge 41

tænding af apparatet 44

Indstiksdybde 80

indstilling 81

Infektionsrisiko 4, 150

Infrarødt øje 14, 115

Interferenskilder

electromagnetiske ~ 166

lys 165

K

Klokke symbol 60, 174

Kontrol af apparat 129

Kontrolvindue, teststrimmeltromle

14, 28

Kontrolvæske 129

bortskaffelse af ~ 137

holdbarhedsdato 138

207

CP_LCM_Manual_DA final.indd 207 20.6.2007 17:57:46

18


koncentrationstabel 130,

135

påføring til teststrimlen 133

Kunde- og servicecenter 203

L

Lancet 15

bortskaffelse af ~ 94

isætning 75

udskydelse 92

Laveste værdi 107

LO (symbol) 98, 180

Lydsignal

alarmfunktion 59

i akustisk funktion 121

indstilling 45

pitch 46, 121

symbol 44, 174

under måling 45, 123

visning af resultater med ~

123, 126

Lysbetingelser 165

Lyskilde, forstyrrende 165

Lysstyrke, display 48

M

Markering af særlige måleresultater,

resultat 96

mem (symbol) 102, 175

mg/dL (symbol) 20, 172

M-knap 12, 42, 102

mmol/L (symbol) 20, 172

Multifunktionsknap, fingerprikker

15, 71

Måleenhed (mmol/L og mg/dL)

20

Måleknap 12

Måleområde 98, 196

Måletid 86, 197

Målevilkår 163

Målevindue 12

Måling

fejlårsager 99

procedure 78

sundhedspersonale 150

N

n (symbol) 108, 175

NiMH batterier 148

Opbevaringsvilkår 163

208 Alfabetisk stikordsregister

CP_LCM_Manual_DA final.indd 208 20.6.2007 17:57:47


O

Oversigt

apparat 12

fingerprikker 15

symboler 167

Overførsel af resultater 114

fejlårsager 118

P

Patenter 202

Placering i hukommelsen 101,

106

Problemer 181

R

Resultat

gennemsnit 107

hentning fra hukommelse

102

højeste værdi 107

laveste værdi 107

markering 96

overførsel f.eks. til en PC

114

Rengøring

apparat 140

fingerprikker 144

Rengøringsmidler

Alfabetisk stikordsregister

apparat 140

fingerprikker 144

S

set (symbol) 41, 174

S-knap 12, 42, 103

Slukning, apparat lukning af indstillingsskærm

43

automatisk ~ 23, 43, 88, 91,

106, 117, 198

efter måling 90

eksisterende hukommelse

105

Stregkode 16

Sundhedspersonale

Symboler 167

under måling 95

Systemets komponenter 201

T

Tekniske data 196

Temperaturer 163, 197

Termometersymbol 164, 170

Tromlerum 12

Testprincip 196

Teststrimmelskakt 12

Teststrimler 12

209

CP_LCM_Manual_DA final.indd 209 20.6.2007 17:57:47

18


angivelse af resterende antal

36

bortskaffelse af ~ 91

holdbarhedsdato 29

symbol 84, 170

udskydelse 90

Teststrimmeltromle 12

bortskaffelse af ~ 32

brugsperiode 33

ikke opbrugt ~ 31

isætning eller udskiftning 24

Tromlesymbol 172, 176

Tromudløserknap 12, 25

Typeplade 14

Tænding, apparat

hentning af resultater 102

indstillinger 42, 44

måling 78

U

Udløserknap

fingerprikker 14, 73

teststrimmeltromle 12, 25

Ursymbol 33, 176

210 Alfabetisk stikordsregister

CP_LCM_Manual_DA final.indd 210 20.6.2007 17:57:47


CP_LCM_Manual_DA final.indd 211 20.6.2007 17:57:47


0088

ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO

er varemærker tilhørende Roche.

Roche Diagnostics GmbH

D-68298 Mannheim, Germany

www.accu-chek.com

CP_LCM_Manual_DA final.indd IV 20.6.2007 17:56:44

0 5049768001(01) 2007-03

More magazines by this user
Similar magazines