Tryk her for at se indbydelse som pdf - Kerteminde Sejlklub

kerteminde.sejlklub.dk

Tryk her for at se indbydelse som pdf - Kerteminde Sejlklub

DIF-DM FOR X-79 I KERTEMINDE

DEN 2.-6. JULI 2003

K E R T E M I N D E S E J L K L U B


Indbydelse til

Dansk Idrætsforbunds Internationale

Danmarks Mesterskab for X-79’ere

Kerteminde Bugt den 2. - 6. juli 2003

Stævneåbning: Onsdag den 2. juli 2003 kl. 20.00 i Kerteminde Sejlklub.

Arrangør: Stævnet afholdes af Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 2,

5300 Kerteminde, i samarbejde med Dansk X-79 klub.

Regler: Der sejles efter ISAF’s Kapsejladsregler (RRS) 2001-2004,

SKSF’s og DS’s forskrifter.

Dansk Sejlunions Sejladsbestemmelser.

Dansk Sejlunions Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport.

Dansk X-79 Klubs Klasseregler 2002 og vedtægter 2002,

samt arrangørernes sejladsbestemmelser.

Stævnekategori: Stævnet afholdes i henhold til RRS, Tillæg 1, kategori C.

Deltagere: Deltagende danske besætninger skal være medlem af Dansk X-79

Klub ved enten et bådmedlemskab eller 1 skipper medlemskab

samt 3 eller 4 gastemedlemskaber. Deltagende X-79’ere skal have

gyldigt klassebevis. Deltagere skal være medlemmer af en sejlklub

under Dansk Sejlunion, eller en udenlandsk sejlklub, hvis nationale

forbund er anerkendt af ISAF.

Danmarksmesterskabet vindes af den bedst placerede danske

besætning. Besætningen skal være på fire eller fem personer med

en samlet max. vægt på 352 kg. inkl. minimums beklædning.

Tilmeldes en besætning på fem personer, skal alle fem være

ombord i alle sejladser.

Sejladser: Varselssignalet for første sejlads er torsdag 3. juli 2003 kl. 09.55.

Der er planlagt otte sejladser: 1.dag 3 sejladser på banesystem R,

2. dag 3 sejladser på banesystem A, 3. dag 2 sejladser på banesy

stem R. Der anvendes reservedag, hvis der efter 3 dagen ikke er

gennemført mindst det for gennemførelsen af et DIF-DM krævede

antal sejladser. Baneledelsen beslutter på sejladsdagen, hvilken af

de banetyper, som måtte mangle, der skal sejles på reservedagen.

Reservedagen er søndag 6. juli 2003.

Bane: Udlægges i Kerteminde Bugt 1-2 sømil ude. Banesystem A og R

ifølge Dansk Sejlunions og Dansk X-79 klubs sejladsbestemmelser.

Pointsystem: Lavpointsystem ifølge RRS, Tillæg B2. Med tilføjelsen: I tilfælde af

pointlighed afgøres førstepladsen af den indbyrdes placering i seriens

sidste sejlads.


Program: Program, Sejladsbestemmelser, Deltagerliste, Mandskabsliste og

Sejlliste udleveres fra bureauet onsdag 2. juli 2003.

Sejlmåling: Alle sejl, der ønskes benyttet under stævnet skal være målt,

som anført i klassereglerne, før ankomst til stævnet og oplistet

på et stævnesejlskema, der skal være afleveret på bureauet inden

første sejlads. Dansk X-79 klub står for målekontrol af sejl.

Forsikring: Alle både skal være ansvarsforsikret.

Lånt båd: Deltager den på klassebeviset/målerbrevet anførte ejer ikke

Danmarksmesterskabet, skal Kerteminde Sejlklub afkræve en

låneerklæring.

Præmier: DIF-DM plaketter vindes af bedst placerede X-79’ere med dansk

besætning. ”Kænguru-pokalen” til mest avancerede besætning i

forhold til sidste års DM-placering. I øvrigt præmier for hver

femte tilmeldte X-79.

Resultatformidling:

Vil ske via Internettet på www.kerteminde-sejlklub.dk og

opslagstavlen.

Søsætning: Kerteminde Sejlklubs el-kran kan frit benyttes. Både kan

søsættes fra onsdag 2. juli kl.10.00-21.00.

Optages umiddel bart efter sidste sejlads.

Bureau: Findes i Kerteminde Sejlklub. Åbner onsdag 2. juli kl. 08.00

Tilmelding: Tilmeldingen skal ske på vedlagte tilmeldingsblanket eller

E-mail, som sendes til Kerteminde Sejlklub, Marinavejen 2,

5300 Kerteminde eller Dall@post10.tele.dk mrk.: DM X-79.

Du kan også tilmelde dig via www.kerteminde-sejlklub.dk

Senest den 29. juni 2003.

Tilmeldingsgebyret er 600 kr. Eftertilmelding mod ekstra gebyr

på 200 kr. Dansk X-79 klub betaler tilmeldingsgebyr for deltagere

fra alle andre nationer end Danmark og Tyskland

Baneleder: Thomas Jørgensen, Svendborg Sunds Sejlklub

Protestkomite

formand: Hans Olling Haderslev.

Kerteminde Marineservice A/S


Stævneleder: Tony Dall, Asylgade 7, 5300 Kerteminde.

Tlf. 23214324 eller 65324044. E-mail:Dall@post10.tele.dk

Lederass. Niels Juul Hansen, Åsumvej 725, 5240 Odense NØ.

Tlf. 66103179 eller 20600905 E-mail: Niels@kt.dk

Praktiskeoplysninger:

Bureauets tlf. 65322590 E-mail: sejlklubben@mail.dk

Havnefaciliteter:

”Langelinie” og Bro 5 er forbeholdt DM for X-79 (se skitse).

Der er fripladser for alle deltagende både fra

1. juli til 7. juli 2003.

Havnefoged John Hakmann, tlf. 65323733 daglig mellem

11.00-12.00

DIF-DM X-79 KERTEMINDE SEJLKLUB 2003


Tilmeldingsblanket

DIF-Danmarksmesterskab for X-79’ere

I Kerteminde Sejlklub den 2.-6. juli 2003.

Bådnavn: Sejlnummer:

Klassebevis, Cert.: nr.: Sejlklub:

Ejer, navn: Tlf.:

Adresse:

Ansvarsforsikring Police nr.:

(lystfartøj) forsikringsfirma:

Besætning:

1: (navn, adr., sejlklub)

2: (navn, adr., sejlklub)

3: (navn, adr., sejlklub)

4: (navn, adr., sejlklub)

5*: (navn, adr., sejlklub)

* Der skal i samtlige sejladser være de fem anførte besætningsmedlemmer ombord.

Bemærk at den samlede besætningsvægt jf. klassereglerne er 352 kg inkl. min. påklædning.

Forplejning bestilles og betales i bureau onsdag 2. Juli 2003

Tilmelding sendes til: Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde

der kan også tilmeldes på www.kerteminde-sejlklub.dk

DIF-DM X-79 KERTEMINDE SEJLKLUB 2003


Huskeliste

Sidste frist for tilmelding er 29. juni 2003.

Klassebevis eller kopi af dette skal fremvises.

Er ejeren ikke med ombord skal der fremvises en udfyldt officiel låneerklæring (udleveres

af Dansk X-79 Klub).

Dokumentation af hele besætningens medlemskab af en anerkendt sejlklub, hvis nationale

forbund er medlem af ISAF skal fremvises.

Danske deltagere skal forevise dokumentation af hele besætningens medlemskab af

Dansk X-79 Klub (evt. ved bådmedlemsskab).

Ansvarsforsikring for lystfartøj (police nummer).

Alt påkrævet sikkerhedsudstyr i henhold til X-79 klasseregler:

• Et anker med kæde eller tilsvarende synk på ankerlinen. Samlet vægt af anker,

kæde/synk og line skal være min. 15 kg.

• Ankerline med en diameter på mindst 10 mm og en længde på mindst 30,0 meter i et

samlet stykke.

• En rednings- eller svømmevest (DVN godkendt) med fløjte pr. ombordværende person.

• En lænsepumpe eller to pøse, hver med et rumindhold på mindst 5 liter.

• En nødhjælpskasse (udstyret tilstrækkeligt til 1. hjælp).

• En ildslukker på mindst 2 kg. Den skal være let tilgængelig.

• Et kompas.

• Et tågehorn.

• Typegodkendt sammensat styrbord/bagbord/agterlanterne, anbragt på mastetoppen.

Krav til funktionstid i overensstemmelse med sejladsbestemmelser, dog mindst

12 timer.

• En akkumulator med mindst en vægt på 15,0 kg, placeret og fastgjort foran hovedskottet

i bagbord side.

• En kasteline på mindst 15,0 m. Linen skal kunne flyde.

• Værktøj til frigørelse af riggen (wiresaks med tilstrækkelig styrke til at kappe en 5 mm

wire, nedstryger med high-speed klinge eller lignende).

Alle både incl. besætning der har alle deres dokumentationer i orden ved ankomst får

udleveret en ”six-pack” i bureauet.

DIF-DM X-79 KERTEMINDE SEJLKLUB 2003

Similar magazines