Årsrapport 2007 - Formuepleje

formuepleje.dk

Årsrapport 2007 - Formuepleje

22. regnskabsår

Formuepleje A/S

20. regnskabsår

2007

årsrapport 1. januar 2007-31. december 2007


02

mødebord på niveau 7 med udsigt over Århus Havn

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007


Kommunikationskoordinator Gitte Wenneberg og >

kommunikationschef Kristian r. Hansen, Formuepleje A/S

IndHold

04 I Fakta om Formuepleje A/S

06 I udvikling seneste 5 år

08 I Hovedtal, nøgletal og supplerende taloplysninger

10 I Headlines

11 I ledelsesberetning

17 I ledelsespåtegning

18 I revisionspåtegning

19 I Anvendt regnskabspraksis

22 I resultatopgørelse

23 I Balance

24 I Kapitalbevægelser

25 I noter

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

03


04

FAKTA om Formuepleje A/S

adresse

Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab

Bruuns Galleri

Værkmestergade 25

8000 Århus C

Telefon: 8746 4900

Fax: 8746 4901

Hjemmeside

Selskabets hjemmeside: formuepleje.dk

stiftelse og Hjemstedskommune

Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab blev stiftet den 17.

februar 1986 og har Århus som hjemstedskommune.

formål

§ 2: Selskabets formål er at drive fondsmæglervirksomhed

og dermed forbunden virksomhed i henhold til lov om finansiel

virksomhed og selskabets tilladelse fra Finanstilsynet.

registreringsnumre

Selskabets CVr-nr.: 10 16 79 49

reg.nr. i Finanstilsynet: 8152

bestyrelse

Advokat Steffen ebdrup (formand)

Svanevej 1

8410 rønde

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

direktør Claus Hommelhoff

Sivsangervej 26, Gjellerup

8220 Brabrand

direktør erik møller

Søskrænten 27

8400 ebeltoft

direktør lars Sylvest

langdalsvej 18

8220 Brabrand

direktør Thomas Bruno pedersen

Tjørne Allé 4

8230 Åbyhøj

direktion

direktør Brian leander

niels Bohrs Allé 4, Skovby

8464 Galten

revision

Busch-Sørensen

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

europaplads 2

8100 Århus C

Statsaut. revisor Ivan madsen

Statsaut. revisor ove Hartvigsen


egnskabsår

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

bankforbindelse

Selskabet anvender flere banker i danmark,

hvoraf de primære er:

jyske Bank

Østergade 10

8000 Århus C

nordea Bank danmark

Sct. Clemenstorv 2-6

8000 Århus C

danske Bank

Holmens Kanal 2

1090 København K

tilsynsmyndigHed

Følgende offentlig myndighed fører tilsyn med danske finansielle

virksomheder:

Finanstilsynet

Gl. Kongevej 74 A

1850 Frederiksberg C

Telefon: 33 55 82 82

< direktør Brian leander, Formuepleje A/S

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

05


06

udVIKlInG SeneSTe 5 År

RESULTAT kr. 1.000 2007 2006 2005 2004 2003

IndTæGTer:

Kapitalforvaltningshonorar 201.964 34% 132.606 46% 82.691 54% 64.771 50% 35.900 37%

resultatafhængigt honorar 385.786 65% 154.583 53% 63.935 42% 58.046 45% 53.718 55%

renteindtægter m.v. 7.702 1% 2.115 1% 5.055 3% 7.163 6% 6.178 6%

udbytte af aktier m.v. 0 0% 681 0% 65 0% 0 0% 0 0%

Kursreguleringer af værdipapirer m.v. 0 0% 0 0% 702 0% 0 0% 2.009 2%

Indtægter i alt 595.452 100% 289.985 100% 152.448 100% 129.980 100% 97.805 100%

udGIFTer:

renteudgifter m.v. -678 0% -434 0% -1.150 -1% -1.103 -1% -1.285 -1%

udbytte af aktier m.v. 0 0% 0 0% 0 0% -149 0% -205 0%

Kursreguleringer af værdipapirer m.v. -2.733 -1% -326 0% 0 0% -1.497 -1% 0 0%

udgifter til personale og adm. -37.670 -6% -27.792 -10% -17.835 -12% -10.761 -8% -4.653 -5%

Afskrivninger -645 0% -405 0% -174 0% -135 0% -140 0%

Skat -138.973 -23% -73.556 -25% -36.891 -24% -34.877 -27% -27.697 -28%

Udgifter i alt -180.699 -30% -102.513 -35% -56.050 -37% -48.522 -37% -33.980 -35%

Årets resultat 414.753 70% 187.472 65% 96.398 63% 81.458 63% 63.825 65%

BALANCE kr. 1.000 2007 2006 2005 2004 2003

Aktiver: 90.345 100% 57.546 100% 122.413 100% 152.672 100% 162.593 100%

Bankindestående 5.160 6% 4.216 7% 26.731 22% 9.067 6% 12.788 8%

Andre tilgodehavender 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

obligationer m.v. 70.492 78% 44.852 78% 84.476 69% 134.027 88% 138.974 85%

Aktier m.v. 0 0% 0 0% 102 0% 152 0% 1.630 1%

materielle aktiver 4.819 5% 1.923 3% 2.021 2% 3.296 2% 3.359 2%

Andre aktiver, periodeafg.poster m.m. 9.874 11% 6.555 11% 9.083 7% 6.130 4% 5.842 4%

Passiver: 90.345 100% 57.546 100% 122.413 100% 152.672 100% 162.593 100%

Gæld til kreditinstitutter 0 0% 0 0% 75.017 61% 83.922 55% 78.637 48%

Andre passiver 3.840 4% 2.658 5% 2.308 2% 0 0% 4.529 3%

periodeafgrænsningsposter 0 0% 0 0% 0 0% 1.544 1% 675 0%

Hensatte forpligtelser 333 0% 66 0% 182 0% 1.342 1% 1.446 1%

egenkapital 86.172 95% 54.822 95% 44.906 37% 65.864 43% 77.306 48%

Ikke balanceførte poster kr. 1.000 856 819 2.848 2.596 2.285

Garantier til Garantifonden 856 819 793 604 356

Andre forpligtelser 0 0 2.055 1.992 1.929

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007


udVIKlInG SeneSTe 5 År

Nøgletal 2007 2006 2005 2004 2003

portefølje under forvaltning i kr. mio. 1) 68.601 44.995 24.452 19.442 13.829

Kapitalforvaltningshonorar 2) 0,29% 0,29% 0,34% 0,33% 0,26%

resultatafhængigt honorar 3) 0,56% 0,34% 0,26% 0,30% 0,39%

Basiskapital i kr. 1.000 4) 14.065 8.811 8.506 13.364 13.406

minimumskapitalkrav i kr. 1.000 5) 9.579 7.304 7.304 7.304 7.304

Vægtede poster i kr. 1.000 6) 10.567 9.529 95.864 53.694 92.695

Solvensprocent 7) 133,1% 92,5% 8,9% 24,9% 14,5%

Basis kapital ift. minimumskapitalkrav 8) 146,8 120,6 116,5 183,0 183,5

1) Værdi af aktie- og obligationsporteføljer.

2) Kapitalforvaltningshonorar / portefølje under forvaltning.

3) resultatafhængigt honorar / portefølje under forvaltning.

4) Selskabets basiskapital = egenkapitalen fratrukket foreslået udbytte.

5) minimumskapitalkrav jævnfør lovgivning.

6) Vægtede poster opgjort i henhold til bekendtgørelse om kapitaldækning.

7) Ansvarlig kapital / vægtede poster. jævnfør lovgivningen skal solvensprocenten

være minimum 8 %.

8) Basis kapital / minimumskapitalkrav jævnfør lovgivning.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

07


08

HoVedTAl, nØGleTAl oG Supplerende TAloplySnInGer

Hovedtal kr. 1.000

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

2007 2006 2005 2004 2003

netto rente- og gebyrindtægter 594.774 289.551 150.597 128.700 94.270

kursreguleringer -2.733 -326 -3.710 -1.709 1.804

udgifter til personale og administration -37.670 -27.792 -17.835 -10.761 -4.653

nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 0 0 0 0 0

resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 0

årets resultat 414.753 187.472 96.398 81.458 63.825

udlån 0 0 0 0 0

egenkapital i alt 86.172 54.822 44.906 65.864 77.306

Aktiver i alt 90.345 57.546 122.413 152.672 162.593

Nøgletal

2007 2006 2005 2004 2003

Basiskapital i forhold til minimums kapitalkrav 146,8 120,6 116,5 183,0 183,5

solvensprocent 133,1 92,5 8,9 24,9 14,5

kernekapitalprocent 133,1 92,5 8,9 23,3 13,5

egenkapitalforrentning før skat 785,5 523,5 240,7 162,5 168,9

egenkapitalforrentning efter skat 588,3 376,0 174,1 113,8 117,8

indtjening pr. omkostningskrone 15,5 10,2 8,4 11,7 20,1

Supplerende taloplysninger kr. 1.000

2007 2006 2005 2004 2003

Vægtede poster i alt 10.567 9.529 95.864 53.694 92.695

minimums kapitalkrav 9.579 7.304 7.304 7.304 7.304

aktiekapital 7.671 7.669 7.500 7.500 7.500

gennemsnitlig egenkapital 70.497 49.864 55.385 71.585 54.194

ordinære omkostninger 38.315 28.197 18.009 10.896 4.793

basiskapital 14.065 8.811 8.506 13.363 13.406

egenkapital 86.172 54.822 44.906 65.864 77.306

AnTAl AKTIer:

Gennemsnitligt antal aktier i

stykstørrelse af 500 kr. 15.342 15.337 15.000 15.000 15.000


mødelokale på niveau 15 med udsigt til Århus rådhus

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

09


10

HeAdlIneS

• Investeringsresultater på kr. 4.492 mio.

• markedsværdien af forvaltede aktieporteføljer er

steget 41% til kr. 23,0 mia. mod kr. 16,3 mia. for

et år siden.

• markedsværdien af forvaltede obligationsporteføljer

er steget 59% til kr. 45,6 mia. mod kr. 28,7 mia. for

et år siden.

• markedsværdien af valutaporteføljer under forvalt-

ning er steget 66% til kr. 45,6 mia. mod kr. 27,4

mia. for et år siden.

• Selskabet har i årets løb oplevet en pæn kunde-

tilgang.

Formueplejes kunder har i 2007 opnået konkurren-

cedygtige afkast – både i forhold til finansmarke-

derne og i forhold til øvrige kapitalforvaltere.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

direktør erik møller, medlem af bestyrelsen >

• I årets løb blev et nyt Formueplejeselskab lanceret –

Formuepleje Safe VSo A/S. det nye selskab hen-

vender sig primært til midler i virksomhedsskatte-

ordninger og pensionsordninger.

• Selskabets indtjening før skat blev kr. 553,7 mio.

mod kr. 261 mio. året før – en fremgang på 112%.

• Selskabets indtjening efter skat blev kr. 414,8 mio.

mod kr. 187,5 mio. året før – en fremgang på

121%.

• Antallet af ansatte er øget med 10 til 32 heltids-

ansatte pr. ultimo 2007, og der forventes yderligere

ansættelser i 2008.

• Ved slutningen af året blev hovedkontorets areal

fordoblet, idet selskabet overtog en etage mere

i højhuset på Værkmestergade 25 i centrum af

Århus.

Formueplejes filial i København udskiftede i efteråret

adressen fra Hellerup til et nyt og større domicil på

Højbro plads 21 i centrum af København.


ledelSeSBereTnInG

Formuerådgiver, partner Claus Hommelhoff,

medlem af bestyrelsen >

formuepleje

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab blev stiftet tilbage i 1986

og er et 100% privatejet og uafhængigt formueforvaltningsselskab.

op gennem både firserne, halvfemserne og her i det nye årtusinde,

har Formuepleje udviklet og styrket en række spidskompetencer

indenfor formueforvaltning, skatteoptimering, porteføljeteori

i praksis, risikostyring og asset allocation. Selskabets

forretningsaktiviteter er derfor koncentreret om formueoptimering

via en række investeringskoncepter, hvis investeringsstrategi

og struktur har basis i nobelprisbelønnede porteføljeteorier.

de grundlæggende værdier afspejler sig i selskabets mission og

vision, hvor bestyrelsen og ejerkredsen har lagt stor vægt på at

undgå interessekonflikter og i stedet rette fokus på reelle værdiskabende

investeringskoncepter for langsigtede investorer.

formueplejes mission

en mission handler om at gøre noget for nogen. I Formueplejes

tilfælde gælder det om at levere et konkurrencedygtigt afkast udfra

den enkelte investors risikoprofil. Selskabets mission er derfor

defineret som: ”Vi søger langvarige kunderelationer via størst

muligt afkast med så få bekymringer for investor som muligt og

med mindst mulig administration”

Formuepleje er ikke en børsmægler eller et omsætningshus i

traditionel forstand, men en formueforvalter med en langsigtet

investeringshorisont. missionen afspejler sig derfor også i egne

investeringskoncepter, hvor vægten er lagt på et all-in-koncept

som i høj grad understøtter selskabets mission.

Selskabets investeringskoncepter – bedre kendt som Formueplejesel

skaberne – kom på fondsbørsen i 2006, og der er i dag i

alt 8 forskellige selskaber, hvoraf de 7 er børsnoterede.

Fælles for alle investeringsmuligheder er, at investor får

en samlet pakkeløsning med en lang række arbejdsopgaver

som Formuepleje i egenskab af formueforvalter

tager sig af:

1) det bedste fra investeringsverdenen, hvor tankesættet

omkring tangentporteføljeteorien er afgørende for

strategien og de opnåede investeringsafkast.

2) Strategiske investeringsvalg, hvilket dækker over

de overordnede investeringsvalg mellem aktier og

obligationer og mellem vækstaktier kontra stabile

aktier og mellem kursfølsomme kontra kursstabile

obligationer.

3) effektiv porteføljestyring, hvor aktieinvesteringer

styres mellem geografiske områder og sektorer, ligesom

andelen af obligationer og valg af rentefølsomhed

indgår i den løbende porteføljestyring – alt

sammen uden at der opstår papir, omkostninger

eller skat for den enkelte investor.

4) Valutastyring – Alle på nær 2 Formueplejeselskaber

anvender konservativ brug af fremmedfinansiering.

I disse selskaber foretages der en løbende styring

af lånevalutaer under hensyntagen til det enkelte

Formueplejeselskabs risikoprofil.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

11


12

ledelSeSBereTnInG

derudover er der mulighed for at afdække valuta-

risici på udenlandske aktieinvesteringer, hvis valutaen

forventes at falde.

5) God risikospredning – der investeres typisk i børs-

noterede selskaber med globalt fokus, og aktie -

investeringerne er spredt på 50-100 individuelle

selskaber. der investeres i både danske og uden -

landske aktier, ligesom investeringerne er fordelt på

mange sektorer og spredt på flere kontinenter.

6) Ingen ”modeinvesteringer” – alle investeringer skal

kunne begrundes udfra objektive kriterier for indtje-

ning, vækstrater og risikotillæg. der allokeres ikke

midler til ”spændende” aktier eller investerings-

objekter, som kun er på lystavlen en kort overgang.

7) mindre tabsrisiko – en konservativ anvendelse af

lånekapitalen, en stor spredning på aktier, brancher

og landeområder tilsat en fornuftig renterisiko på

obligationsbeholdningen har gennem årene medført

en mindre tabsrisiko end aktiemarkedet generelt.

8) optimal skatteplanlægning – I alle Formuepleje-

selskaber akkumuleres aktiegevinster skattefrit, fordi

der kun foretages investeringer på 3-års sigt. dertil

kommer, at Formueplejeselskaberne ikke giver

udbytte – det betyder, at beskatningen udskydes til

aktionæren sælger sine aktier.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

Investeringschef Søren Astrup, Formuepleje A/S >

et selskab, der har investeret i et Formueplejeselskab,

kan normalt sælge aktierne helt skattefrit

efter 3 år.

eneste undtagelse er det nye selskab Safe VSo, som

er fritaget for beskatning mod at investoren lagerbeskattes

af fortjenesten. derfor henvender Safe

VSo sig primært til virksomhedsskatteordninger og

pensionsordninger.

9) Stordriftsfordele – Formueplejeselskaberne opnår

meget favorable handels- og forretningsvilkår, som

ubeskåret går til aktionærerne.

10) Ingen kopi af indeks – I Formueplejeselskaberne er

målsætningen at skabe et absolut positivt afkast og

ikke slavisk følge investeringssammensætningen i

bestemte indeks.

der er gennem tiden sket løbende forbedringer af investeringskoncepterne,

herunder klare varedeklarationer af

Formueplejeselskaberne i forskellige risikoklasser og

med absolutte afkastmål.


egionschef Torben Vang-larsen, Formuepleje A/S >

formueplejes vision

en vision er de mål som selskabet arbejder mere langsigtet med.

I 2005 fastlagde bestyrelsen Formueplejes vision til at være:

” Vi ønsker at være den bedste og den foretrukne kapitalforvalter

af værdiskabende investeringer for formuende danskere”

Baggrunden for visionen skal navnlig findes i det forhold, at

selskabets investeringskoncept og ekspertise fortsat er ukendt

for en stor del af formuende danskere. Bestyrelsen vil derfor i de

kommende år lægge vægt på at højne kendskabsniveauet til

de formueforvaltningsmæssige spidskompetencer, som Formuepleje

besidder.

indtjeningsgrundlag

Formueplejes indtjeningsgrundlag består af et fast honorar og

et resultatafhængigt honorar efter følgende principper:

- et resultatafhængigt honorar på 9% af de opnåede investeringsresultater.

er der underskud betales intet resultatafhængigt

honorar, ligesom underskuddet først skal indtjenes, før Formuepleje

igen modtager resultathonorar.

- et fast honorar på 0,25-0,50% p.a. af værdipapirporteføljen.

Formuepleje modtager intet fast honorar for styring af valutalånsporteføljer,

men modtager kun fast honorar for kapitalforvaltning

af aktie- og obligationsporteføljer.

Selskabets indtægter er derfor dels afhængig af mandater under

forvaltning, og dels af de investeringsresultater der skabes. det

er målsætningen, at halvdelen af selskabets indtjening over en

cyklus skabes på baggrund af de opnåede resultater og den

anden halvdel er af mere fast karakter. dermed sikres der på den

ene side kontinuitet af selskabets koncept i tilfælde af længerevarende

kursfald på finansmarkederne, og på den anden side

fastholdes incitamentet til at opnå de opstillede afkastmål.

I 2007 opnåede selskabets kunder et afkast på kr. 4.492 mio.

Afkastet er udregnet på basis af de aflagte regnskaber i Formueplejeselskaberne

og afkast til selskabets øvrige kunder med

diskretionært mandat.

fremgang i 2007

Selskabet indfriede de positive forventninger til forretningsomfanget

og indtjeningen. Selskabet opnåede et overskud før skat

på kr. 553,7 mio. mod kr. 261 mio. året før – en fremgang på

112%.

Især kombinationen af attraktive og konkurrencedygtige investeringsresultater

og en pæn kundetilgang har gennem året

bidraget til den positive udvikling. Således er de forvaltede

aktie- og obligationsporteføljer over året steget betydeligt.

Ved udgangen af 2007 udgjorde den samlede porteføljeværdi

kr. 68.600 mio., hvilket er en fremgang på kr. 23.600 mio. i forhold

til året før.

Foruden en solid kundetilgang og dermed flere midler under for-

valtning medførte de opnåede investeringsresultater en pæn

fremgang i selskabets resultatafhængige honorarer. Bestyrelsen

indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der foruden

acontoudbytte på kr. 337,4 mio. udloddes kr. 72,1 mio. jf. specifikation

side 22.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

13


14

ledelSeSBereTnInG

balance

Selskabets aktiver ved udgangen af året består primært af børsnoterede

danske statsobligationer, hvis værdi ultimo december

udgør kr. 70,5 mio. eller 78% af den samlede aktivsum. Øvrige

aktiver består af indestående hos pengeinstitutter på kr. 5,2

mio., materielle aktiver på kr. 4,8 mio., tilgodehavende skat på

kr. 3,8 mio., mens andre aktiver og periodeafgrænsningsposter

udgør 6,0 mio.

Selskabets obligationsportefølje er udelukkende baseret på egenkapitalmidler,

og renterisikoen er fastholdt på et lavt niveau, idet

varigheden er under ét år. Selskabets aktiekapital er opdelt i to

aktieklasser, hvor ejerskab af B-aktier bl.a. er betinget af ansættelse

i Formuepleje A/S. Bestyrelsen i har i perioden udstedt nominelt

kr. 2.500 B-aktier til i alt kr. 171.000. A-aktiekapitalen

er uændret på kr. 7.500.000.

usikkerHed ved indregning og måling

der er ikke særlige usikkerheder forbundet med udarbejdelsen

af årsrapporten, ligesom der ikke er andre usædvanlige forhold,

der kan have påvirket indregning og måling.

vidensressourcer

Væsentlige vidensressourcer af særlig betydning for den fremtidige

indtjening består grundlæggende af de investeringsprocesser

og analysemetodikker der anvendes i forbindelse med

kapitalforvaltning og rådgivning.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

< Seniorkapitalforvalter, nicolai Borcher Hansen Formuepleje A/S

særlige risici

den overskydende likviditet investeres udelukkende i kortfristede

obligationer, hvorfor selskabets finansielle risici er begrænsede.

Selskabets væsentligste forretningsmæssige risici er relateret

til udviklingen i den forvaltede formue, kundetilgangen og de

opnåede porteføljeafkast.

risikostyring

Selskabets væsentligste risici omfatter markedsrisici samt operationelle

risici:

• Ved markedsrisiko forstås risikoen for, at markedsværdien på

en finansiel fordring ændrer sig som følge af bevægelser i

aktiekurser, renter og valutakurser. Selskaber har ikke haft

nogen aktiebeholdning i 2007 og har samtidig fastholdt en

meget lav renterisiko på obligationsbeholdningen.

• Ved operationel risiko forstås risikoen for uforudsete tab

som følge af svagheder i interne procedurer og kontroller.

opera tionel risiko er en naturlig følge af at være et fondsmæglerselskab.

Selskabets kapitalforvaltning, rådgiverfunktion og

administration er bl.a. afhængig af velfungerende it-systemer,

hvor for der løbende er fokus på overvågning, kontrol og proce-

durer til håndtering af krisesituationer.

de overordnede mål og rammer for selskabets risikostyring

fastlægges af bestyrelsen. direk tionen har det daglige ansvar

for overholdelse af disse og rapporterer løbende herom til

bestyrelsen.


Kapitalforvalter peter Brink madsen, Formuepleje A/S >

begivenHeder efter regnskabsperiodens

afslutning

efter ledelsens opfattelse er der ikke efter balancetidspunktet

og frem til datering af årsrapporten indtrådt forhold, som har

væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten og selskabets

økonomiske stilling.

forventninger til 2008

Bestyrelsen forventer, at kundetilgangen fortsætter i det kommende

år, og at midler under forvaltning af samme årsag øges.

Finansmarkederne er i øjeblikket påvirket af subprime-krisen i

uSA, hvorfor det må forventes, at det resultatafhængige honorar

bliver mindre end i 2007.

på omkostningssiden forventes udgifterne at fastholde de senere

års stigningstakt pga. et generelt stigende aktivitetsniveau. Selskabet

har desuden udvidet hovedsædet i Århus, og råder nu

over niveau 7 og 8 – i alt 1.600 kvm. Samtidig er afdelingen i

København flyttet i nye og større lokaliteter på Højbro plads.

desuden planlægges der en fortsat udbygning af organisationen

i 2008 på flere områder.

udviklingen i det nye årtusinde

Siden årtusindeskiftet har Formuepleje opnået en tilfredsstillende

udvikling. de efterfølgende grafer viser udviklingen på en

række væsentlige områder.

kapital under forvaltning

Selskabet har oplevet en markant vækst i kapital under forvaltning

på både aktie- og obligationsporteføljer. Siden år 2000 er

den samlede administrerede sum vokset fra 4,2 mia. til 68,6

mia. i 2007.

KAPITAL UNDER FORVALTNING

Aktie- og obligationsporteføljer

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0%

Mio. kr. Aktier

Obligationer

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

balance mellem fast og variabelt Honorar

Formuepleje har som målsætning at omkring halvdelen af selskabets

indtægter relateres til investeringsresultaterne. på den

måde fastholdes Formueplejes incitament som formueforvalter

til at opnå fastsatte afkastmål på de indgåede forvaltningsaftaler,

ligesom både investor og kapitalforvalter har fælles interessegrundlag.

Grafen viser selskabets faste og variable indtjening

i forhold til summen af aktie- og obligationsporteføljer

under forvaltning.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

15


16

ledelSeSBereTnInG

FORDELING AF FAST OG VARIABELT HONORAR

for Formuepleje A/S

0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0%

Sats i % af aktie- og obl. porteføljer

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Som det ses, har der over tiden været en ligelig fordeling mellem

selskabets indtægter fra det faste kapitalforvaltningshonorar og

det variable resultathonorar. Ved at lægge de to satser sammen,

fås den samlede honorarsats. Siden årtusindeskiftet har den

samlede honorarsats bevæget sig mellem 0,30% og 0,86% og

har i gennemsnit været på 0,54%.

konkurrencedygtige afkast

de børsnoterede Formueplejeselskaber har indgået managementaftale

med Formuepleje, og langt de fleste kunder hos Formuepleje

har gennem årene investeret i disse selskaber og nydt

godt af de pæne afkast.

en formueforvalter skal vurderes over en længere årrække – en

kortsigtet måling kan let lede til misforståelser, idet kapitalforvaltere

generelt kan have en mere eller mindre heldig hånd med

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

Fast honorar

Analytiker Anders lund larsen, Formuepleje A/S >

Variabelt honorar

5 ÅRS AFKAST

1/1 2003 - 31/12 2007

Penta

Epikur

Safe

Merkur

Pareto

World i DKK

Obl. indeks

0% 40% 80% 120% 160% 200%

investeringsstrategien på det korte sigt. Grafen nedenunder viser

derfor de akkumulerede afkast de seneste 5 år for henholdsvis

Formueplejeselskaberne og aktieverdensindekset i dKK samt det

danske obligationsindeks.

det skal desuden bemærkes, at de opnåede afkast i Formueplejeselskaberne

er efter alle omkostninger, herunder administrationsomkostninger

og selskabsskat, mens de viste afkast i det

danske obligationsindeks og det globale aktieindeks er før omkostninger

og før skat.

de seneste Formueplejeselskaber – limiTTellus, optimum og

Safe VSo er ikke medtaget i afkaststatistikken, idet disse selskaber

endnu ikke har en femårs afkaststatistik.


direktør Brian leander, Formuepleje A/S >

ledelSenS reGnSKABSpÅTeGnInG

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for

2007 for Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om

finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt udsendte

vejledninger fra Finanstilsynet.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således

at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets

aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af selskabets

aktiviteter for regnskabsåret 2007.

Århus, den 25. februar 2008

ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af

udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer,

som virksomheden kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

direktion Brian leander

bestyrelse Steffen ebdrup lars Sylvest Claus Hommelhoff

(formand)

erik møller Thomas Bruno pedersen

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

17


18

den uAFHænGIGe reVISorS pÅTeGnInG

til aktionærerne i formuepleje a/s,

fondsmæglerselskab

Vi har revideret årsrapporten for Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab

for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007, omfattende

ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og

noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed.

ledelsens ansvar for årsrapporten

ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om

finansiel virksomhed. dette ansvar omfatter udformning, implementering

og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante

for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende

billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinfor mationen

skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af

en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige

skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på

grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse

med danske revisionsstandarder samt Finanstilsynets

bekendtgørelse nr. 1224 af 22. oktober 2007. Bekendtgørelsen

samt disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt

planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad

af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

en revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de

beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. de valgte

handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

< regnskabsassistent Alex overgaard, Formuepleje A/S

af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for

selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver

et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men ikke med

det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets

interne kontrol. en revision omfatter endvidere stillingtagen

til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende,

og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af

ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation

af årsrapporten.

det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vor konklusion.

revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konklusion

det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede

af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.

decem ber 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse

med gældende lovgivning for fondsmæglerselskaber.

Århus, den 25. februar 2008

Busch-Sørensen

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Ivan madsen ove Hartvigsen

Statsaut. revisor Statsaut. revisor


egnskabschef Simon Friis-Therkelsen, Formuepleje A/S >

AnVendT reGnSKABSprAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om

finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt udsendte

vejledninger fra Finanstilsynet.

regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Af væsentlige

regnskabsprincipper kan nævnes:

generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes,

herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver

og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle

omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan

måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for

hver enkelt regnskabspost nedenfor.

resultatopgørelse

renter, gebyrer og provisionsindtægter

renter, gebyrer og provisionsindtægter er periodiseret inden for

regnskabsperioden.

skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt

skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan

henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den

del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Hensættelse til eventualskatter måles efter den balanceorienterede

gældsmetode og omfatter alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og

forpligtelser.

balance

tilgodeHavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis

svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelser til

imødegåelse af tab.

obligationer

obligationer måles til dagsværdi på statusdagen og indregnes

på handelsdagen. urealiserede kursreguleringer er posteret over

resultatopgørelsen.

øvrige materielle aktiver

materielle aktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af

lineære afskrivninger beregnet i forhold til aktivernes forventede

levetid.

ombygning lejede lokaler 10 år.

Inventar m.v. afskrives over 3 - 5 år.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

19


20

periodeafgrænsningsposter

periodeafgrænsningsposter omfatter indtægter/omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsperioder.

egne aktier

Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen.

andre aktiver

Andre aktiver omfatter deposita i forbindelse med indgåelse af

lejemål og optages til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis

svarer til nominel værdi.

skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes

i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst,

reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster

samt betalte acontoskatter.

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

Grafisk designer Hanne Skov, Formuepleje A/S >

AnVendT reGnSKABSprAKSIS

udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser,

der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når

den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende

periode er anvendt en skattesats på 25%. udskudt skat

beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige

og skattemæssige værdier.

udskudte skatteaktiver indregnes med det beløb, som forventes

at blive udnyttet, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening,

eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditorer m.v.,

måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til

dagsværdien.


Kundesekretariat på niveau 7

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

21


22

reSulTATopGØrelSe

RESULTATOPGØRELSE

NOTE

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

2007

1.000 kr.

2006

1.000 kr.

1 renteindtægter 7.702 2.115

2 renteudgifter -678 -434

neTTo renTeIndTæGTer 7.024 1.681

udbytte af aktier m.v. 0 681

Gebyrer og provisionsindtægter 587.750 287.189

neTTo renTe- oG GeByrIndTæGTer 594.774 289.551

3 Kursreguleringer -2.733 -326

4 udgifter til personale og administration -37.670 -27.792

5 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -645 -405

Resultat før skat 553.726 261.028

6 Skat -138.973 -73.556

Årets resultat 414.753 187.472

Til rådighed for udlodning:

Årets resultat 414.753 187.472

overkurs ved emission 1 23

overført fra tidligere år 1.144 1.006

der foreslås anvendt således:

415.898 188.501

udbytte, ordinært 72.107 46.011

udbytte udloddet i løbet af året 337.414 141.346

overført til næste år 6.377 1.144

415.898 188.501


BAlAnCe

AkTIvER

NOTE

31/12 2007

1.000 kr.

31/12 2006

1.000 kr.

7 Tilgodehavender hos kreditinstitutter 5.160 4.215

8 obligationer til dagsværdi 70.492 44.852

9 Øvrige materielle aktiver 4.819 1.923

10 Aktuelle skatteaktiver 3.796 1.986

11 Andre aktiver 4.890 4.232

12 periodeafgrænsningsposter 1.188 338

PASSIvER

NOTE

Aktiver i alt 90.345 57.546

Gæld:

31/12 2007

1.000 kr.

31/12 2006

1.000 kr.

13 Andre passiver 3.840 2.658

Gæld i alt 3.840 2.658

HenSATTe ForplIGTelSer:

14 Hensættelser til udskudt skat 142 66

Andre hensatte forpligtelser 191 0

Hensatte forpligtelser i alt 333 66

eGenKApITAl:

15 Aktiekapital 7.671 7.668

16 overkurs ved emission 0 0

17 egne aktier 0 -1

overført overskud 78.501 1.006

Egenkapital i alt 86.172 54.822

Foreslået udbytte 72.107 46.011

Passiver i alt 90.345 57.546

IKKe-BAlAnCeFØrTe poSTer

Garanti:

Garantifonden for indskydere og investorer 856 819

856 819

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

23


24

KApITAlBeVæGelSer

Bevægelser på egenkapitalen

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

2007

1.000 kr.

2006

1.000 kr.

egenkapital primo 54.822 44.906

resultat for perioden 414.753 187.472

udbytte egne aktier 18 0

periodens samlede indkomst henregnet til egenkapitalen 414.771 187.472

udbetalt udbytte -383.425 -177.746

Kapitalforhøjelse ved nytegning 3 168

overkurs i forbindelse med kapitalforhøjelse 1 23

Årets køb/salg af egne aktier 0 -1

Egenkapital ultimo 86.172 54.822


noTer TIl reGnSKABeT

noTe 1. renTeIndTæGTer

2007

1.000 kr.

2006

1.000 kr.

rente af tilgodehavende hos kreditinstitutter 400 1.517

rente af obligationer 7.302 598

noTe 2. renTeudGIFTer

7.702 2.115

rente til kreditinstitutter -4 -150

Øvrige renteudgifter -674 -284

noTe 3. KurSreGulerInGer

-678 -434

Kursregulering af obligationer -2.733 -717

Kursregulering af aktier 0 208

Kursregulering af lån i udenlandsk valuta 0 183

noTe 4. udGIFTer TIl perSonAle oG AdmInISTrATIon

-2.733 -326

lønninger og vederlag til bestyrelse -225 -180

lønninger og vederlag til direktion inkl. pension -600 -594

lønninger til personale -11.755 -9.419

pensioner -4.691 -3.531

udgifter til social sikring -1.613 -1.242

Øvrige administrationsudgifter -18.786 -12.826

der er ikke indgået pensionsforpligtelser med ledelsen eller øvrige ansatte.

noTe 5. AF- oG nedSKrIVnInGer pÅ ImmATerIelle oG mATerIelle AKTIVer

-37.670 -27.792

Afskrivninger på ombygning lejede lokaler og installationer -294 -117

Afskrivninger på maskiner og inventar -351 -288

-645 -405

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

25


26

noTer TIl reGnSKABeT

noTe 6. SKAT

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

2007

1.000 kr.

2006

1.000 kr.

Beregnet skat af årets indkomst -138.889 -73.600

udskudt skat -84 383

efterregulering af tidligere års beregnet skat 0 -339

-138.973 -73.556

Aktuel skatteprocent 25,00 28,00

Øvrige ikke fradragsberettigede udgifter 0,07 0,02

efterregulering af tidligere års beregnet skat 0 0,13

Effektiv skatteprocent 25,07 28,15

noTe 7. TIlGodeHAVender HoS KredITInSTITuTTer

Anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter 5.160 4.215

noTe 8. oBlIGATIoner TIl dAGSVærdI

danske statsobl. noteret på omX den nordiske børs opgjort til dagsværdi 70.492 44.852


noTer TIl reGnSKABeT

noTe 9. ØVrIGe mATerIelle AKTIVer

Maskiner og inventar m.v.

2007

1.000 kr.

2006

1.000 kr.

Anskaffelsesværdi primo 1.284 1.167

Årets tilgang 1.285 117

Årets afgang 0 0

Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold 2.569 1.284

Afskrivninger primo 449 161

Årets afskrivninger 351 288

Afskrivninger vedr. årets afgang 0 0

Afskrivninger ultimo på aktiver i behold 800 449

Regnskabsmæssig værdi ultimo maskiner og inventar m.v. 1.769 835

Ombygning lejede lokaler

Anskaffelsesværdi primo 1.214 1.025

Årets tilgang 2.256 189

Årets afgang 0 0

Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold 3.470 1.214

Afskrivninger primo 126 9

Årets afskrivninger 293 117

Afskrivninger vedr. årets afgang 0 0

Afskrivninger ultimo på aktiver i behold 419 126

Regnskabsmæssig værdi ultimo ombygning lejede lokaler 3.051 1.088

I alt øvrige materielle aktiver 4.820 1.923

noTe 10. AKTuelle SKATTeAKTIVer

overskydende skat 3.796 1.986

noTe 11. Andre AKTIVer

deposita 1.995 757

Øvrig tilgodehavende 2.895 3.475

noTe 12. perIodeAFGrænSnInGSpoSTer

4.890 4.232

periodiserede omkostninger m.v. 1.188 338

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

27


28

noTer TIl reGnSKABeT

noTe 13. Andre pASSIVer

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

2007

1.000 kr.

2006

1.000 kr.

Anden gæld 3.840 2.658

noTe 14. HenSæTTelSer TIl udSKudT SKAT

Grundlaget for den udskudte skat fordeler sig således:

urealiseret kursavance, obligationer -38 67

ombygning lejede lokaler 376 98

maskiner og inventar 230 69

568 234

Skatteværdi heraf: 25% i 2007 og 28% i 2006 142 66

noTe 15. AKTIeKApITAl

Kapitalen er opdelt i A- og B-aktier.

Kapitalen består af 15.000 A-aktier á kr. 500 samt 342 B-aktier á kr. 500.

noTe 16. oVerKurS Ved emISSIon

overkurs ved emission primo 0 0

overkurs ved emission i løbet af året 1 23

overført til resultatdisponering -1 -23

noTe 17. eGne AKTIer

I februar måned 2007 erhvervede selskabet 1 af sine egne B-aktier, svarende til 0,01%

af den samlede aktiekapital. Betaling herfor udgjorde kr. 3.574. pr. ultimo 2006 havde

selskabet 5 B-aktier. erhvervelsen af B-aktierne skyldtes medarbejderes fratrædelse.

Alle 6 B-aktier er videresolgt i 2007 til et provenu på kr. 3.447.

noTe 18. AnTAl BeSKæFTIGede

det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede

udgjorde 25,4 mod 19,0 sidste år.

noTe 19. reVISIonSHonorAr

0 0

lovpligtig revision 169 266

Andre ydelser end revision 90 113

259 379


noTer TIl reGnSKABeT

noTe 20. SolVenSproCenT

2007

1.000 kr.

2006

1.000 kr.

Basiskapital 14.065 8.811

Sum af vægtede aktiver 10.567 9.529

Solvensprocent iht. FIl § 125 stk. 2 133,1 92,5

Kernekapital efter fradrag i pct. af vægtede poster 133,1 92,5

Ifølge loven skal solvensprocenten mindst udgøre 8,0% 8,0%

FASTe omKoSTnInGer (FIl § 125 STK. 5)

udgifter til personale m.v. og administration 37.670 27.792

Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 645 405

Faste omkostninger i alt 38.315 28.197

25% heraf 9.579 7.049

Basiskapital til opfyldelse heraf haves 14.065 8.811

noTe 21. KApITAlForHold

egenkapital 86.172 54.822

Foreslået udbytte -72.107 -46.011

kernekapital efter fradrag 14.065 8.811

Supplerende kapital 0 0

Basiskapital 14.065 8.811

noTe 22. 5%-AKTIonærer

Følgende aktionærer ejer 5% eller mere af aktiekapitalen:

CBH ApS, Sivsangervej 26, 8220 Brabrand.

Insalvo ApS, Søskrænten 27, 8400 ebeltoft.

dualis ApS, europaplads 2, 8000 Århus C.

noTe 23. eVenTuAlForplIGTelSer

Selskabet har indgået følgende lejemål på Værkmestergade 25, 8000 Århus C:

7. sal uopsigeligt frem til 15. november 2010. årlig leje udgør kr. 1.550.930

8. sal uopsigeligt frem til 1. januar 2011. Årlig leje udgør kr. 1.786.890

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

29


30

noTer TIl reGnSKABeT

noTe 24. ledelSenS Andre HVerV

Bestyrelsen har følgende ledelseshverv i andre danske selskaber:

Navn Direktør i Formand for bestyrelsen i Medlem af bestyrelsen

Steffen ebdrup Advokat Steffen ebdrup ApS ynF 296 ApS dFe Holding ApS

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

Selskabet af 22. juli 1954 A/S jens richard pedersen A/S petrus A/S

juT nr. 8925 A/S Hotel royal Århus A/S Aktielselskabet peter mørch A/S

Aarhus papir ejendomsselskab A/S Sticam ApS

Århus papir Holding A/S morten rahbek Internationale Transporter A/S

ritter A/S Selskabet af 14. maj 1955 A/S

lind Furniture International A/S Bedre billigere Boliger Kvistgaard A/S

lind møbler ramming A/S Bedre Billigere Boliger Holding A/S

Selskabet af 31. december 2004 A/S Bedre Billigere Boliger Køge A/S

Hotel la Tour A/S A/S Holger Hansens maskinsnedkeri Bramming

CBH ApS rl af 3. oktober 1991 A/S

Aktieselskabet af 1. januar 2007 Selskabet af 4. oktober 1944 A/S

de Forenede ejendomsselskabet A/S A/S af 14.04.1993

Hus på Vand A/S marc Holding ApS

ASX 8547 ApS

Trøffelgrisen A/S

Claus Hommelhoff CBH ApS ejendomsselskabet af Bakken Bears ApS

erik møller Formuepleje limiTTellus A/S

Formuepleje merkur A/S

Formuepleje pareto A/S

Formuepleje optimum A/S

Formuepleje penta A/S

Formuepleje epikur A/S

Formuepleje Safe A/S

Formuepleje Safe VSo A/S

Insalvo ApS

paradigma ApS

25. februar 2005 ApS


noTer TIl reGnSKABeT

Navn Direktør i Formand for bestyrelsen i Medlem af bestyrelsen

Thomas Bruno Firmainvest A/S Strato Ventilation A/S Kiloo A/S

pedersen Firmainvest Holding ApS C3A medical A/S

Simba ApS

Benso ApS

Byben ApS

dualis ApS

Geniematics Komplementar ApS

Grundfos Finance A/S

lars Sylvest Grundfos Finance A/S duBA-B8 A/S

Bjerringbro Savværk Holding A/S Bjerringbro Savværk Holding A/S

Iht. lov om Finansiel Virksomhed § 80, stk. 8, skal tilladelser givet af bestyrelsen i medfør af § 80

stk. 1 offentliggøres mindst én gang årligt. I den forbindelse kan det oplyses, at bestyrelsen har givet

tilladelse til, at selskabets direktør, Brian leander, er direktør i partus ApS.

noTe 25. rISIKoSTyrInG oG KApITAlForHold

med virkning fra 1. januar 2007 blev der indført nye kapitaldækningsregler for finansielle virksomheder.

reglerne indebærer krav om, at den finansielle virksomhed én gang om året skal offentliggøre en

række oplysninger vedrørende risikostyring og kapitalforhold. disse oplysninger kan rekvireres ved

henvendelse til selskabets direktion.

Formuepleje merkur A/S

ejendomsselskabet af 25. februar 2005 ApS

CBH ApS

Formuepleje A/S I Årsrapport 2007

31


Formuepleje A/S

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

More magazines by this user
Similar magazines