Bilag 2 Retningslinjer for særlige vilkår for afholdelse af eksamen på ...

brs.dk

Bilag 2 Retningslinjer for særlige vilkår for afholdelse af eksamen på ...

Bilag 2 Retningslinjer for særlige vilkår for

afholdelse af eksamen farligt gods chaufførkurser

Formålet med disse retningslinjer er at fastsætte, hvilke bestemmelser kursusudbyderne

selvstændigt kan fravige for kursister med læsevanskeligheder, herunder i hvilke tilfælde og

hvilke vilkår bestemmelserne kan fraviges.

Generelt

Kursister med læsevanskeligheder må så vidt muligt kun kompenseres for deres specifikke

funktionsnedsættelse. Kursusudbyderne må vurdere, hvor meget kompensation, der er nødvendigt

for den enkelte kursist i hvert enkelt tilfælde. Kompensation kan ske ved, at kursisten anvender

elektroniske læsehjælpemidler og/eller tildeles forlænget eksamenstid. Det er under alle

omstændigheder en forudsætning, at der ikke sker øvrig fravigelse af bestemmelserne end den

nedenfor beskrevne, så det sikres, at formålet med eksamen ikke forspildes.

Retningslinjer for forlænget eksamenstid

En kursist, der med henvisning til sine læsekundskaber vurderer, at vedkommende ikke vil kunne

gennemføre eksamen uden ekstra eksamenstid, kan uanset afsnit 2 og bilag 1 i bestemmelserne

tildeles forlænget eksamenstid følgende vilkår:

1. Kursisten kan tildeles op til 25 % ekstra tid i forhold til den i bilag 1 i bestemmelserne

fastsatte varighed af eksamen for de forskellige kursustyper.

Det er en forudsætning, at kursisten så tidligt som muligt og under alle omstændigheder i

løbet af første kursusdag eller snarest derefter gør kursusudbyderen bekendt med, at

vedkommende ønsker forlænget eksamenstid. Muligheden for forlænget eksamenstid kan

tillige overvejes i forbindelse med, at en kursist gives mulighed for at deltage i en

omeksamen, hvis kursusudbyderen skønner behov herfor.

Beredskabsstyrelsen har fastlagt ovennævnte procentsats, da tilsvarende procentsats anvendes

andre uddannelsesområder.

Retningslinjer for brug af elektroniske læsehjælpemidler

En kursist, der med henvisning til sine læsekundskaber vurderer, at vedkommende ikke vil kunne

gennemføre eksamen uden brug af elektroniske læsehjælpemidler, kan uanset punkt 4.5 i

bestemmelserne tildeles adgang til et farligt gods chaufførkursus følgende vilkår:

1. Kursisten skal selv medbringe læsehjælpemidler.

2. Kursistens anvendelse af hjælpemidlerne må ikke forudsætte, at kursusudbyderen stiller

faciliteter til rådighed.


3. Læsehjælpemidlerne skal være af en kvalitet, der gør, at kursisten kan deltage i

undervisning og eksamen i øvrigt lige vilkår med de øvrige kursusdeltagere, herunder

får samme udbytte af undervisningen som de øvrige deltagere.

4. Kursistens anvendelse af hjælpemidlerne må ikke forstyrre de øvrige deltagere.

5. Læsehjælpemidlerne må ikke kunne kommunikere med omverdenen under eksamen.

6. Kursusudbyderen skal afbryde kursistens deltagelse i undervisning og eksamen, såfremt

udbyderen vurderer, at vilkår 1-5 ikke er opfyldt.

Det er en forudsætning, at der indgås en aftale mellem kursusudbyderen og kursisten om

brug af elektroniske læsehjælpemidler så tidligt som muligt, fx i forbindelse med

kursustilmelding og under alle omstændigheder inden kurset begyndes.

Kursusudbyderen kan, såfremt udbyderen ønsker at tilbyde dette, uanset nr. 1 og 2 af

ovennævnte vilkår, medvirke til, at kursisten får stillet læsehjælpemidler til rådighed.

Kursisten skal gøres opmærksom , at nr. 6 af ovennævnte vilkår også i sådanne tilfælde

finder anvendelse. Herved undgås, at kursisten og udbyderen bagefter kan bebrejde

hinanden noget i forhold til, hvordan læsehjælpemidlet har fungeret. Det kan være

nødvendigt med ekstra bordplads, idet læsehjælpemidlerne optager en del plads. Nr. 4 af

ovennævnte vilkår kan fx opfyldes ved, at udstyret omfatter hovedtelefoner. Hvis

vedkommende under eksamen placeres i et særskilt lokale, skal der også i dette lokale

være en eksamensvagt, der af Beredskabsstyrelsen er godkendt som instruktør farligt

gods chaufførkurser, jf. punkt 3.1 i bestemmelserne. Det kan være nødvendigt med

forlænget eksamenstid, idet brug af læsehjælpemidler kan være tidskrævende.

Beredskabsstyrelsen har fastlagt ovennævnte retningslinjer ud fra den betragtning, at en chauffør

med læsevanskeligheder ikke i almindelighed skal være afskåret fra at følge et farligt gods

chaufførkursus, når der findes egnede hjælpemidler. Om chaufføren efterfølgende er i stand til at

virke som farligt gods chauffør, herunder har adgang til disse hjælpemidler i hverdagen, er et

ansvar, der hviler chaufførens arbejdsgiver. Der kan bl.a. henvises til, at transportøren har

ansvaret for, at føreren forstår og er i stand til at udføre skriftlige anvisninger korrekt, jf. punkt

5.4.3.2 i ADR-konventionen.

More magazines by this user
Similar magazines