29.07.2013 Views

Uge 15: Konkurrende sociologiske analyseoptikker

Uge 15: Konkurrende sociologiske analyseoptikker

Uge 15: Konkurrende sociologiske analyseoptikker

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dagens mål

At inspirere (gennem forelæsningsformidling) til

nye perspektiver i 2. del af eksamensopgaven

At forstå undervisning ud fra et makroperspektiv


Dagens program

8.30 oplæg: Giddens

9.15 pause

9.30 oplæg: Bourdieu

10.15 pause

10.30 opsamling

10.45 åben vejledning

11.30 tak for i år og på gensyn til

eksamensvejledningen


”Pædagogik er ikke kun et spørgsmål om gode

hensigter. Pædagogisk virksomhed er underlagt

sociale forhold, der også må vurderes

sociologisk” (Gytz Olesen og Møller Pedersen

2003:6)

Konkurrerende sociologiske

analyseoptikker eksemplificeret ved

Britiske Anthony Giddens (1938-) &

Franske Pierre Bourdieu (1930-2002)


Nonstop skrivning

Hvad forbinder jeg

med Giddens

henholdsvis Bourdieu?


Giddens modernitetsdiagnoser

markerer overgangen

”fra en dannelse med politiske mål og ambitioner til en

afpolitiseret dannelse,

fra en dannelse udfoldet i institutioner til en dannelse frigjort fra

institutionens bindinger

fra en dannelse udfoldet som almen dannelse til dannelse som

selv-dannelse

fra en dannelsesstrategi begrundet i universelle instanser (f.x.

fornuften) til en dannelse kautioneret i individets partikulære og

hverdagslige dannelsesvisioner” (Hermann 2003:214)


Makrodiagnosen

Udlejring: sociale relationer løftes ud af deres lokale sammenhæng

og restruktureres på tværs af tid og rum

Opløsning af traditioner: den kulturelle frisættelse, ingen faste

holdepunkter

Destabilisering af viden: viden har skiftet karakter, er ikke

sikker/eviggyldig, viden er sociale og kulturelle konstruktioner og

dermed foranderlige. Viden er altid midlertidig, og af hypotetisk

karakter.

Grundlæggende kontingens: ’den gyngende grund’ (jf. Thyssen

2001) Visheden om, at alt er midlertidigt og kunne være anderledes.

Gælder på alle niveauer i samfundet: Overordnet i form af

vidensamfundets hastige forandring og helt ind i den inderste og mest

intime sfære af subjektet

Refleksivitet: ikke at forveksle med at reflektere/refleksion –

refleksiviteten er rettet mod en selv. ’Det frie valg’, vi skaber os selv,

forholder os refleksivt til vores eget liv, som hænger sammen med

bevidstheden om, at det kunne være anderledes. ”Refleksivitet

betyder, at der stilles spørgsmål ved alt” (Hermann 2003:221)


Mikrodiagnosen

Tillid: bliver en nødvendighed for at (over)leve i en foranderlig og

usikker verden. Ontologisk sikkerhed: at vi føler vores ’væren’ ikke er i

fare. Grundlægges i barndommen gennem nære relationer til bl.a.

forældre og lærere

Det essensløse subjekt: vi er dem vi er i kraft af vores relationer.

Identitet som refleksivt projekt: selv-fortælling som til stadighed skal

konstrueres gennem spørgsmålene hvem er jeg, hvem vil jeg gerne

være?

Livsstilsvalg: Det er ikke familie, moral, klasse, køn eller etnicitet der

udstikker retningen for individets livsbane. Det er beslutningen om en

livsstil, forstået som ”et integreret sæt af praksiser, der giver en

materiel form til den indre selvfortælling” (Hermann 2003:225).

Aflaster strøm af valg gennem rutiner i tøjvalg, spisevaner, opførsel

mv.


Den tredje vejs politik

Skelnen mellem ’højre’ og ’venstre’ er gammeldags

Det offentlige og private må arbejde mere sammen.

Civilsamfundet skal have en langt større rolle (fx frivillige

organisationer såsom AA, kirkens korshjælp, spejderne mv.)

Vi går fra velfærdsstat til velfærdssamfund

Det handler ikke først og fremmest om omfordeling af goder,

men om håndteringen af ’bads’

”Risici er i høj grad selvskabte eller fabrikerede (…) I stedet for

at kompensere skal der istandsættes politikker, der kvalificerer

borgerne til selv at løse og administrere sådanne problemer”

(Hermann 2003:229)

Lighed er derfor retten til at realisere sig selv i selvvalgte sociale

fællesskaber (fx som homoseksuel) og ikke at ophæve

modsætninger mellem forskellige grupper i samfundet

Det fordelingspolitiske sigte afløses af statens terapeutiske

funktioner (Hermann 2003:231)


Konsekvensen for

dannelsesstrategien

Hvis vi skal dele det lidt skarpt op så…

Forsøger en almendannende pædagogik at fremme elevernes

udvikling ved at bidrage med viden og færdigheder med

udgangspunkt i fag-lighed. Det er fagene der er

omdrejningsaksen i undervisningen.

Mens det i en moderne pædagogik er eleven der er

omdrejningsaksen. Fokus er, med udgangspunkt i den enkelte, at

hjælpe eleverne med at formulere deres eget selvrealiseringsprojekt.

For at imødekomme dette personlige

udviklingsprojekt, organiseres undervisningen med udgangspunkt i

læringsaktiviteter og ikke i det faglige indhold

– en forskydning der medfører, at læreren skal servicere den

enkelte elev ift. dennes behov og individuelle udvikling. Eleven skal

lære at lære, og læreren skal drage omsorg for elevens

selvomsorg


Diskuter med din sidemand

Hvad er mest centralt ved dette

perspektiv?

Hvor(dan) giver det mening i forhold til

at analysere en pædagogisk praksis?

Hvad er svært, uforståeligt, farligt eller

lign. ved denne tankegang?


Bourdieus praxeologi sætter spot på

at sandheden om den sociale verden skal søges i den struktur af

objektive relationer der eksisterer mellem mennesker. Dvs. ikke

subjektive, følelsesmæssige bånd eller interaktioner mellem

individer, men sociale forskelsrelationer. Forskelle i sociale,

økonomiske og kulturelle ressourcer (kapital). Dvs.

magtrelationer

at disse relationer ofte er usynlige for det blotte øje, men

regulerer (orkestrerer) i høj grad praksis

at disse objektive strukturer virker styrerne på forestillinger,

præferencer, handleorienteringer mv. dvs. de subjektive

strukturer (upubliceret Gregersen og Storm)


Et socialt rum af forskelle

+ Kapital

+ Kulturel kapital - Kulturel kapital

- Økonomisk kapital + Økonomisk kapital

- Kapital


Kapitalbegrebet siger noget om, hvad der

tillægges værdi

”…bryder med én-dimensionelle forestillinger om ulighed og

forskellighed. Uligheden er mere kompleks, end det fremgår af

en klassisk socialgruppeindeling, og den konstituerer sig i form

af de kapitaler og mængden af kapital den enkelte besidder”

(Olsen 2000:143)

skærper blikket for ”hvordan en direktør for en større

virksomhed og en professor i litteraturvidenskab måske har lige

meget kapital (og dermed på nogle områder lever i samme

relation til omverden), mens sammensætningen af deres kapital

er forskellig (og dermed angiver forskellige måder at forholde

sig til omverden på)” (Muschinsky 2001:389)


Uddannelsessociologien

Kulturel kapital: Uddannelsessystemet fordeler ikke blot kulturel kapital, men

er også afgørende for kapitalens eksistens: Den former menneskers habitus, så

de bliver disponeret til at anerkende lige netop de værdier, denne kapital

bygger på. Fx titler, korrekt sprogbrug, indsigt i ’kulturelle begivenheder’

(Broady og Palme 2000:225)

Mødet mellem habitus og felt: Det er ikke faktorer som køn eller klasse der

direkte bestemmer elevgruppers uddannelsesskæbne. De bestemmelser

(habitus) som en elev bærer med sig, er ikke evige konstanter. De er

virksomme i bestemte sociale sammenhænge (felter) (Broady og Palme

2000:231)

Uddannelsesinflation: De sociale grupper, som traditionelt set har hvilet på

besiddelsen af økonomisk kapital, er blevet stadig mere afhængig af skolen for

at bibeholde deres sociale position. At fx handelsmandens søn har begivet sig

ud i konkurrencen om eksaminer, har medført, at grupper som traditionelt set

står uddannelsessystemet nærmere fx skolelæreres børn bliver tvunget til at

øge deres investeringer i uddannelse. (Broady og Palme 2000:339)

Taberne i uddannelsesspillet er stadig ’de samme’…


Teamsamarbejde - et eksempel på at

tænke relationelt…

Pædagogers faglighed og værdiorienteringer

underordnes ofte lærernes, når de to faggrupper skal

samarbejde i en skolesammenhæng.

Det er ikke nok at sætte sig ind i de konkrete

personers indbyrdes forhold og opfattelser.

Man må også sætte sig ind i de institutionelle

betingelser for samarbejdet og ikke mindst de

historisk og politisk skabte forskelle i status de to

professioner i mellem


Høj

(skolefeltet)

Lav

(institutionsfeltet)

Forskelle i pædagogiske felter set

m. Bernsteins begreber

Klassifikation (’indhold’)

Skarpe grænser mellem

forskellige aldersklasser,

fagdiscipliner og faggrupper,

beslutningshierarkier, m.m.

Tværfaglighed på tværs af

aldersklasser. Foranderlig

tidsstrukturer. Pædagoger og

lærere befinder sig i

hinandens traditionelle

domæner m.m.

Indramning (’organisering’)

Stor kontrol af, hvad barnet

siger, hvor barnet befinder sig,

hvordan barnets krop

reagerer, tempoet for

formidling af aktiviteter m.m.

Børnene vælger selv

samarbejdspartnere.

Aktiviteter definerer

tidsstruktur.

(Hygum 2000:90)


Pædagoger bliver gjort til

hjælpelærere:

”Når der på samme tid er en pædagog og en

lærer i skolelokalet, definerer og strukturer

læreren situationen

Når pædagogen er alene med børnene,

kopierer hun lærerens praksis i ca. 50% af

tiden

Læreren skemalægges aldrig på tidspunkter,

hvor legen er skemalagt”

(Hygum 2000:96)


Udtalelse i forbindelse med et forsøgsarbejde

omkring samordnet indskoling

Pædagog: ”Vi havde timer til overs i projektet og så

skulle vi så på sådan et kursus sammen med lærerne, der

hed: ’Mange intelligenser’. Der lærte vi så, at hvis barnet

ikke kunne forstå det gennem det at se, så kunne det

være at vi skulle have hænderne med, eller bevæge os.

Altså hvis de ikke fattede det på den ene måde, så måtte

vi prøve på en anden måde.

Det ligger jo sådan set i vores uddannelse, men der lærte

vi så, at hvis vi skal arbejde sammen med lærerne, så

skal det planlægges og aftales og sådan… Det lærte vi”

Interview foretaget af Maria-Christina 2003


En mulig forklaring på dominans-

forholdet vha. begrebstrilogien

Felt: En pågående kamp om legitimiteten af de to professioners

praksis med børnene. Det vil også sige en kamp om adgangskriterier

til feltet, bl.a. via uddannelse og fagforbundstilknytning

Kapital: Feltet definerer hvilken kapital, der har valør (hvad der kan

defineres som trumf i spillet). Pædagogernes uddannelseskapital

tillægges mindre værdi i skolefeltet: Kvindefag, småbørn og

pædagogik…

Habitus: Pædagogernes forældre har kortere uddannelse end

lærernes forældre. Pædagogerne oplever sig på fremmed grund. De

to professioner har mao. forskellige perceptions-, vurderings- og

handlingskriterier (Hygum 2000:98f)


Diskuter med din sidemand

Hvad er mest centralt ved dette

perspektiv?

Hvor(dan) giver det mening i forhold til

at analysere en pædagogisk praksis?

Hvad er svært, uforståeligt, farligt eller

lign. ved denne tankegang?


Ligheder i perspektiverne

Ser begge mennesket som en handlingsrettet agent, der

har sine grunde til at handle som vedkommende gør

Ønsker begge at gøre op med den (videnskabs)teoretiske

dikotomi om at den sociale verden enten kan ses som

at mennesket er en dukke i et teater, der handler

bevidst-løst uden indflydelse på egen rolle og stykkets

udformning eller

at mennesket har en fri vilje, der handler bevidst og

rationelt uafhængigt af objektive strukturer i samfundet


Bourdieu

Forskelle i perspektiverne

Har fokus på trægheden i den

sociale verden, hvorfor

fænomener gentager sig

Er optaget af den socialt

betinget ulighed

Beskæftiger sig med

dominansforhold

Taler om habitus som en

praktisk sans

Det centrale er at få indsigt i

objektive strukturer og blive et

mindre manipuleret subjekt

Giddens

Har fokus på det som ændrer sig

hastigt, alt kunne være anderledes

(kontingensproblematikken)

Er optaget af den kulturelle

frisættelse

Beskæftiger sig med tillid til

ekspertsystemer

Taler om bevidste valg af livsstile,

som aflaster strøm af valg der skal

træffes

Det centrale er skabelsen af selvidentitet

(det refleksive projekt)


Og hvad kan I så bruge det til?

Være opmærksom på hvilket grundlag jeres

praksisanalyser bygger på

Stille spørgsmål til validiteten af jeres praksisanalyser

gennem divergerende (videnskabs)teoretiske

positioner. Mao. at se en undervisningssituations

sammensatte sammenhæng fra flere synsvinkler

Dvs. øve jer i at objektivere jeres egne

(præ)konstruktioner


Anvendt litteratur

Bourdieu, Pierre 1995: Distinksjonen. En sociologisk kritikk af

dømmekraften

Broady Donald og Mikael Palme 2000: ”Pierre Bourdieus

uddannelsessociologi“, i Thuen m.fl.: Opdragelse til det moderne

Giddens, Anthony 1999: Den Tredje vej. Socialdemokratismens

fornyelse

Gregersen, Camilla og Stinus Storm Upubliceret : Ingen arme,

ingen kager – om forandringer i feltet for lærerarbejde i folkeskolen

Kandidatspeciale fra RUC. (Udkommer på Unge Pædagoger)

Herman, Stefan 2000: ”Anthony Giddens” i Gytz Olsen og Møller

Pedersen (red.) Pædagogik i et sociologisk perspektiv

Hygym, Erik 2000: ”(Ind)skoling af pædagoger – om pædagogers

positionering i en ny skolestart” i Gytz Olesen (red.) Pædagogiske

Praktikker

Muschinsky, Jakob 2001: ”Sociale lag og klasser” i Pædagogisk

opslagsbog

Olsen, Søren Gytz 2000: ”Pierre Bourdieu” i Gytz Olsen og Møller

Pedersen (red.) Pædagogik i et sociologisk perspektiv


Næste gang vi ses samlet

Torsdag d. 10. maj

8.30 DSA: Evaluering af året

9.30 Fælles: gode råd og spørgsmål til

eksamen

10.30: Matematik: Evaluering af året

OBS: Lokale 423!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!