Envistar® - IV Produkt

ivprodukt.se

Envistar® - IV Produkt

Luftbehandlingsaggregat

Envistar ®

Luftmængde 360-33800 m³/h

Produktkatalog


IV Produkt

IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljø-

og energieffektive luftbehandlingsprodukter.

Dette har vi gjort siden 1969.

Produktudvikling

Vi stiller høje krav til teknisk

snilde, når vi udvikler nye

produkter og løsninger. Alt

dette for at du kan spare

på de ressourcer, der skal

bruges til installation, drift og

vedligeholdelse.

Vi arbejder til stadighed på,

at vores produkter skal være

energivenlige.

Livscyklusomkostningen

(LCC), den samlede omkostning

ved indkøb, drift, service

og miljø, medtages

altid som en naturlig del ved

udvikling af nye produkter

og produktvalgprogrammer.

Vores mål er, at du altid

skal have en så lav LCComkostning

som muligt.

Eurovent

Samtlige produktserier er

testet af Eurovent iht. EN

1886 og EN

13053. Det betyder,

at data, som

vi præsenterer

i dokumentationen,

er verificeret af et uafhængigt

laboratorium.

www.eurovent-certification.com

Kvalitet og miljø

Via vores kvalitetsledelsessystem,

certificeret iht.

ISO 9001:2000, garanteres

god kvalitet og tryghed for

vores kunder og brugere i

hele produktets driftslevetid.

Udvikling og fremstilling af

vores produkter fore tages

ved hjælp af vores miljøledelsessystem

certificeret iht.

ISO 14001:2004. Produkterne

miljødeklareres i henseende

til indgående materialer

og genvindingsgrad.

IV Produkt Designer For at

gøre din hverdag nemmere

kan du bruge vores produktvalgprogram

til at foretage

valg af luftbehandlingsaggregat,

eller du kan kontakte

vores salgsorganisation.

IV Produkt, der har hovedsæde og fabrikation i

Växjö, ejes af IV Produkt Holding AB.


PE081008.03DK

Envistar

Automatik

Automatik ......................................................................................................................................................................................84

Placering af automatikskab ..........................................................................................................................................84

Normer og standarder .....................................................................................................................................................85

Omgivelsesforhold .............................................................................................................................................................85

Sikkerhedsafbrydere Top/Compact .........................................................................................................................85

Shuntenhed ...........................................................................................................................................................................85

Øvrige automatikfunktioner ..........................................................................................................................................88

Zonstyring ..............................................................................................................................................................................88

Alarm og driftsindikering ................................................................................................................................................88

Tilbehør automatik .................................................................................................................................................................89

!

Dette produktkatalog har til formål at give information om produkter i Envistar-serien, og det skal

ses som et supplement til produktvalgprogram IV Produkt Designer. Inden bestillling af produkter

skal dimensionering altid udføres i IV Produkt Designer.

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

83

Oversigt

Top

Compact

Flex

Automatik

Filteroversigt

Produktkoder


Automatik

Til Envistar luftbehandlingsaggregat findes automatikken

Siemens Saphir.

Med den integrerede automatik fås et komplet, programmeret

og funktionstestet aggregat med projekttilpassede

skemaer, der er færdig til idriftsættelse.

Med automatikken opnås optimering af mængde og

temperatur samt overvågning via en enkelt

operatør. Alle informationer gives i

klartekst via en håndterminal. Kabellængden

for håndterminalen er 2

m.Automatikken har en procesenhed

med mange forskellige funktioner og flere

forskellige kommunikationsmuligheder:

84

• Modbus RTU RS-485 (indgår som standard)

• BACnet TCP/IP

• LON Works

• OPC-server via TCP/IP eller modem

• SMS-alarm

• Internet TCP/IP eller modem til inbygget

webserver

Eksempel på luftmængdebillede fra webserver

Envistar

Placering af automatikskab

Automatikskabets placering for de forskellige

aggregater fremgår af nedenstående.

Top

Indvendig placering Envistar Top venstreudførelse.

Compact

Indvendig placering Envistar Compact venstreudførelse.

Flex*

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Placering ovenpå, Flex størrelse 100,

150 og 190 med gavltilslutning.

Placering på siden, Flex størrelse

100, 150 og 190 med tagtilslutning

samt størrelse 240−600.

Placering i fraluftens filterdel, Flex

størrelse 740 og 850.

* For Flex i udendørsudførelse, størrelse 100−600,

se EMR sid 62.

Automatik

PE081008.03DK


Normer og standarder

Aggregater, der levereres med automatik monteret

fra fabrik, og som er klar til idriftsættelse, er CEmærkede.

Hvad angår el og automatik, er aggregaterne i

overensstemmelse med bla. følgende normer og

standarder:

EN 60204-1, ELSÄK 2004:1, SS-EN 60529,

SS 436 4000

EMC-Direktiv 89/336/EEG, EN 50081-1,

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3

Lavspændngsdirektiv 73/23/EØF

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur for automatik skal under drift

være 0-40 ˚C.

Envistar er i udendørsversioner forsynet med automatikskabsvarmere.

Sikkerhedsafbrydere

Top/Compact

PE081008.03DK

Envistar

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Sikkerhedsafbrydere bør monteres og indkobles på

den relevante krafttilførsel.

Shuntenhed

Shuntenheden er et tilbehør, der reguleres via automatik.

Se også afsnittet Tilbehør automatik, ST53.

+

Trykfald

100

Trykfald (kPa)

50

30

20

10

5

4

3

2

1

0,01

0,02

0,03

Vandmængde (l/s)

0,04

0,05

Pumpekurve DN15

Pumpekurve DN25

Pumpekurve DN40

0,1

A

DN15

0,02-0,4 l/s

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0

Automatik

DN25

0,4-1,4 l/s

2,0

3,0

DN40

1,4-3,8 l/s

4,0

85

6,0

8,0

Oversigt

Top

Compact

Flex

Automatik

Filteroversigt

Produktkoder


Funktioner

Automatikken giver mulighed for regulering af følgende

funktioner.

Temperatur

Temperaturregulering kan gennemføres med

følgende funktioner:

86

• Tillufttemperatur

Konstant fastholdelse af tillufttemperaturen med

mulighed for at forskyde indstillet værdi på baggrund

af udetemperaturen iht. kurve.

• Fralufttemperatur

Konstant fastholdelse af fralufttemperaturen med

mulighed for at forskyde indstillet værdi på baggrund

af udetemperaturen iht. kurve.

Minimal- og maksimalbegrænsning af tillufttemperaturen

til indstillet værdi.

• Rumtemperatur

Konstant fastholdelse af rumtemperaturen med

mulighed for at forskyde indstillet værdi på baggrund

af udetemperaturen iht. kurve. Minimal- og

maksimalbegrænsning af tillufttemperaturen til

indstillet værdi.

• Klimatilpasning

Anvendes med fordel, når der er valgt aktiv

køling. Om vinteren er der konstant regulering af

tilgangslufttemperatur, og om sommeren skiftes

der automatisk over til kaskaderegulering med

mininimums- og maksimumsbegrænsning af tillufttemperaturen.

Forskydning af indstillet værdi

på baggrund af udetemperatur iht. kurve. Ved

kølebehov øges omdrejningstallet på ventilatorerne

automatisk, inden aktiv køling kobles ind.

Mængde og ventilatorer

Mængderegulering foretages via styring af ventilatorer

efter nedenstående reguleringsparametre.

Indstillingsværdien for hel og halv fart indstilles via

håndterminal, og skift mellem hel og halv fart sker

via tidskanal.

• Trykregulering TF/FF

Trykket i til- og fraluftkanal holdes konstant via

trykfølere og styring af ventilatorernes omdrejningstal.

Det aktuelle tryk i de respektive kanaler kan aflæses

via håndterminalen.

I forbindelse med anlæg med StarCooler skal den

grundlæggende luftmængde overstige køleaggregatets

min. luftmængde.

Envistar

• Trykregulering TF/slavestyring

luftmængde FF

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Trykket i tilluftkanal holdes konstant via trykfølere

og styring af ventilatorernes omdrejningstal.

Luftmængden fra tilluftventilatoren slavestyrer

luftmængden fra fraluftventilatoren via omdrejningstalstyring

af ventilatoren, så luftmængden i

lokalerne afbalanceres.

Virkeligt tryk og mængde ifm. tilluften og mængden

af fraluft lader sig let aflæse via håndterminal.

• Trykregulering FF/slavestyring

luftmængde TF

Trykket i fraluftkanal holdes konstant via trykfølere

og styring af ventilatorernes omdrejningstal.

Luftmængden fra fraluftventilatoren slavestyrer

luftmængden fra tilluftventilatoren via omdrejningstalstyring

af ventilatoren, så luftmængden i

lokalerne afbalanceres.

Aktuelt tryk og mængde ifm. fraluften samt

mængde ifm. tilluften lader sig nemt aflæse via

håndterminalen.

• Mængderegulering TF/FF

Luftmængden i aggregatet holdes konstant via

målesonder i de respektive ventilatorindløb og

styring af ventilatorernes omdrejningstal.

Det aktuelle mængde igennem aggregatet kan

aflæses via håndterminalen.

• Ventilatorstyring, en eller to hastigheder

Hver ventilator kan styres med en eller to hastigheder

på baggrund af indjusteret luftmængde.

De respektive luftmængder indjusteres blot via

håndterminalen.

• Udekompenseret luftmængde

Via udetemperaturen kan luftmængden enten

øges eller mindskes.

• Afspærring af hastighed 2 ved lav

udetemperatur

Automatik

Ved indstillelig udetemperatur kan hastighed 2

afspærres.

PE081008.03DK


Genvinding

Genvinding effektreguleres og overvåges iht.

følgende:

• Roterende varmeveksler

Varmeveksleren effektreguleres i sekvens med

varme- og kølebatteri.

• Pladevarmeveksler

Varmeveksleren effektreguleres i sekvens med

varme- og kølebatteri. Frostføleren tvangsåbner

bypass-spjæld ved temperaturfald under den

fastsatte grænse.

Tillægsvarme

Tillægsvarme effektreguleres og overvåges iht.

følgende:

• Luftvarme el

Varmeflade effektreguleres i sekvens med varmeveksler

og kølebatteri. Den nødvendige automatik

til effektreguleringen er indbygget i varmeflade.

Varmeflade efterkøles ved normalt stop af

aggregatet.

• Varmeflade, vand

Varmeflade effektreguleres i sekvens med varmeveksler

og kølebatteri. Til varmeflade vand

medleveres en frostføler, der tvangsåbner ventilen

ved fare for tilfrysning, og derefter stopper

aggregatet og holder varmeflade varm ved stilstand.

PE081008.03DK

Envistar

Køling

Der er adgang til følgende kølefunktioner:

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Automatik

• StarCooler (kode ECU)

Køleaggregatet effektreguleres i sekvens med

varmegenvinder og varmebatteri.

• StarCooler med kølegenvinding (kode ECR)

Køleaggregatet effektreguleres i sekvens med

varmegenvinder og varmebatteri. Varmeveksleren

styres på fuldt omdrejningstal mhp. kølegenvinding.

• Vandkøling

Kølebatteri effektreguleres i sekvens med

varmegenvinder og varmebatteri.

• DX-køling 1 trin

1-trinskøling styres i sekvens med varmegenvinder

og varmebatteri. Aktiverende potentialfri

kontakt maks. 230 V.

• DX-køling 2-3 trin

2-3-trinskøling styres i sekvens med varmegenvinder

og varmebatteri. Aktiverende potentialfri

kontakt maks. 230 V.

• Natkøling

Aggregatet startes om natten på fuld fart for at

køle lokalerne, når de indstillede temperaturer på

udeluft og fraluft opnås.

• Kølegenvinding via roterende vvx

Hvis der foreligger et kølebehov, og udeluftens

temperatur overstiger fraluftens med den indstillede

difference, startes genvinderen med fuldt

omdrejningstal.

Skal ikke aktiveres med StarCooler (kode

ECU).

87

Oversigt

Top

Compact

Flex

Automatik

Filteroversigt

Produktkoder


Øvrige automatikfunktioner

Der er adgang til bla. følgende øvrige automatikfunktioner:

88

• Styring via årsur

Ugeprogrammet er et syvdagesprogram til start/

stop og hel- eller halvfartsdrift med mulighed for

at styre aggregatet med forskellige helligdagsprogrammer.

• Driftsinformation

Via håndterminalen kan følgende driftsinformation

aflæses meget enkelt.

Den aktuelle temperatur i tilluft, fraluft og udeluft

samt driftstatus, ventilatorstatus, aktuel indstillingsværdi

og udesignaler.

• Cirkulationspumpe for varmebatteri

Cirkulationspumpen stoppes, når der ikke er

noget varmebehov. Ved stilstand foretages der

motionskørsel med pumpen.

Hvad angår alarmindikation, kan automatiket

suppleres med understrømsalarm ST61 (1-faset)

eller overstrømslarm ST62 (3-faset).

• Cirkulationspumpe for kølebatteri

Cirkulationspumpen stoppes, når der ikke er

noget kølebehov. Ved stilstand foretages der

motionskørsel med pumpen.

Hvad angår alarmindikation, kan automatikken

suppleres med understrømsalarm ST63

(1-faset) eller overstrømsalarm ST64 (3-faset).

• Drifttidsmåling

Det total antal driftstimer kan aflæses via håndterminalen.

Alarmindikering efter antal indstillede

timer.

Zonestyring

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4

Envistar

Ved behov for flere forskellige temperaturzoner i et

ventilationsanlæg kan automatikken suppleres med

komponenter til styring af fire forskellige zoner. Den

pågældende zone kan styre en eller to luftvarmevekslere

(batterier), f.eks. varme- og kølebatteri.

En anden mulighed er at anvende zone 1 til styring

af et forvarmningsbatteri på udeluftsiden.

Temperaturregulering

Temperaturregulering for hver zone kan vælges som

vist nedenstående:

• Tilluftregulering

• Fraluftregulering

• Rumregulering

Kontrolventiler

Der kan til det relevane zonebatteri leveres kontrolventil

med aktuator. Se vores produktvalgprogram

IV Produkt Designer for valg af ventil.

Øvrige zonefunktioner

Motionskørsel af cirkulationspumper for de forskellige

zoners varmeflade/køleflade kontrolleres automatisk.

Ved stilstand foretages der motionskørsel

af pumperne.

Frysevagt i form af varmholdelse og alarmgrænser

for varmeflade vand kontrolleres individuelt for den

respektive zone.

Ved valg af elektrisk varmeflade findes der alarm for

overophedningsbeskyttelse.

Alarm og driftsindikering

Indikeres meget synligt på håndterminalen. Følgende

hændelser medfører indikering:

• Afvigelse fra tillufttemperaturens

indstillingsværdi.

• Afvigelse i differenstryk/luftmængde.

• Alarm fra roterende varmegenvinder,

køleanlæg, elbatteri, frysevagt,

til-/fraluftventilator, følerfejl, filtervagter

og eksterne røg-/branddetektorer osv.

Summeralarm og driftsindikering er koblet til

plint i aggregatet for evt. viderestilling.

• 15 seneste hændelser via alarmhistorik.

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Automatik

PE081008.03DK


Envistar

Tilbehør automatik

Automatikken kan suppleres med tilbehør for at give øget funktionalitet, som følger.

Kode Tilbehør Funktion

ST01 Trykregulering TF/FF Trykket i til- og fraluftkanal holdes konstant via trykfølere og styring af ventilatorernes

omdrejningstal. Indstillingsværdien for hel og halv fart indstilles via håndterminal, og skift

mellem hel og halv fart sker via tidskanal.

ST02 Trykregulering TF og

slavestyring luftmængde

FF

PE081008.03DK

Trykket i tilluftkanal holdes konstant via trykfølere og styring af ventilatorernes omdrejningstal.

Luftmængden fra tilluftventilatoren slavestyrer luftmængden fra fraluftventilatoren via

omdrejningstalstyring af ventilatoren, så luftmængden i lokalerne afbalanceres. Funktionen

giver også mulighed for forskydning af indstillingsværdi for at kompensere for

renblæsningsmængde. Indstillingsværdien for hel og halv fart indstilles via håndterminal,

og skift mellem hel og halv fart sker via tidskanal.

ST03 Mængderegulering TF/FF Luftmængden i aggregatet holdes konstant via målesonder i de respektive

ventilatorindløb og styring af ventilatorernes omdrejningstal. Indstillingsværdien for hel

og halv fart indstilles via håndterminal, og skift mellem hel og halv fart sker via tidskanal.

ST04 Trykregulering TF,

slavestyring mængde FF

ST05 Dobbeltventilatorer

TF, FF

Trykket i fraluftkanal holdes konstant via trykfølere og styring af ventilatorernes omdrejningstal.

Luftmængden fra fraluftventilatoren slavestyrer luftmængden fra tilluftventilatoren

via omdrejningstalstyring af ventilatoren, så luftmængden i lokalerne afbalanceres.

Funktionen giver også mulighed for forskydning af indstillingsværdi for at kompensere

for renblæsningsmængde. Indstillingsværdien for hel og halv fart indstilles via håndterminal,

og skift mellem hel og halv fart sker via tidskanal.

Ved valg af dobbeltventilatorer (visse ventilatorvarianter af Envistar Flex størrelse 740,

850) parallelstyres begge ventilatorer via samme styresignal.

ST11 Timer 1/2-fart Elektronisk timer (1-5 t). Ved aktivering af timer starter aggregatet på halv fart.

Aggregatet går tilbage til normal drift efter det tidsrum, der er indstillet på timeren.

ST12 Timer 1/1-fart Elektronisk timer (1-5 t). Ved aktivering af timer starter aggregatet på hel fart. Aggregatet

går tilbage til normal drift efter det tidsrum, der er indstillet på timeren.

ST13 Forceringsenhed-

spjældstyring 1/1-fart

Elektronisk timer (1-5 t). Ved aktivering af timer starter aggregatet på hel fart og

åbner spjældaktuatoren (24 V maks. 4 stk.). Aggregatet går tilbage til normal drift, og

spjældaktuatoren lukker efter det tidsrum, der er indstillet på timeren.

ST14 Eksternt stop aggregat Via ekstern potentialfri kontakt nødstoppes aggregatet, f.eks. ekstern brandalarm.

ST15 Tilstedeværelsesføler

1/1-fart

Ved aktivering af tilstedeværelsesføler starter aggregatet på hel fart. Aggregatet vender

tilbage til

normal drift efter det tidsrum, der er indstillet på tilstedeværelsesføleren.

ST16 Luftkvalitetsstyring (CO 2 ) Når CO 2 -følerne (rum- eller kanalfølere) overstiger indstillet grænseværdi, øges

luftmængden.

ST17 Luftkvalitet (CO 2 ) og

temperaturstyring

ventilatorer

ST18 Timer 1/1-fart 2-8

timer med drifts- og

alarmindikering

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Tilbehør automatik

Når enten CO 2 -følere (rum- eller kanalfølere) eller rumtemperaturfølere overstiger indstillet

grænseværdi, øges luftmængden.

Starter aggregatet på 1/1 fart i 2-8 timer med indbygget drifts- og alarmindikering

ST21 Spjældmotor udeluft Udeluftspjæld åbnes i den indstillede tid inden start af aggregatet og lukker ved stop.

Ved strømafbrydelse lukkes spjældet via returfjeder (24 V).

ST22 Spjældmotor fraluft Fraluftspjæld åbnes i den indstillede tid inden start af aggregatet og lukkes ved stop.

Ved strømafbrydelse lukkes spjældet via returfjeder (24 V).

ST23 Spjældmotor fraluft Fraluftspjæld åbnes i den indstillede tid inden start af aggregatet og lukkes ved stop.

Ved strømafbrydelse lukkes spjældet via returfjeder (24 V).

89

Oversigt

Top

Compact

Flex

Automatik

Filteroversigt

Produktkoder


Kode Tilbehør Funktion

ST31 Indbygget køleaggregat

Starcooler

ST32 Indbygget køleaggregat

StarCooler med

kølegenvinding

ST33 Spændingstilførsel

Envistar Top med køleaggregat

StarCooler

ST34 Vandkøling ekskl. ventil

og aktuator

ST35 Vandkøling inkl. aktuator

(SQX62)

90

Envistar

StarCooler er et indbygget køleaggregat, der effektreguleres i sekvens med

varmegenvinder og varmebatteri.

StarCooler er et indbygget køleaggregat, der effektreguleres i sekvens med

varmegenvinder og varmebatteri. Varmeveksleren styres på fuldt omdrejningstal mhp.

kølegenvinding.

Gælder for aggregaterne Envistar Top og Envistar Flex.

Envistar Top med køleaggregat StarCooler spændingstilføres fra den indbyggede

automatik. Gælder ikke for aggregaterne Envistar Compact og Envistar Flex.

Kølebatteri effektreguleres i sekvens med varmegenvinder og varmebatteri.

(ekskl. ventilaktuator, styresignal 0-10 VDC)

Ventilaktuator for vandkøling (SQX62 slaglængde 20 mm styresignal 0-10 VDC).

ST36 DX-køling 1 trin 1-trinskøling styres i sekvens med varmegenvinder og varmebatteri.

Aktiverende potentialfri kontakt maks. 230 V.

ST37 DX-køling 2-3 trin 2-3-trinskøling styres i sekvens med varmegenvinder og varmebatteri.

Aktiverende potentialfri kontakt maks. 230 V.

ST38 Vandkøling inkl. ventil og

aktuator

2- eller 3-vejsventil inkl. aktuator til styring af kølebatteri.

ST41 Natkøling Aggregatet starter op om natten i sommermånederne for at konstatere, om lokalerne har

behov for køling med udeluft. Hvis der er behov for natkøling, fortsætter aggregatet med

at være i drift, til den indstillede temperatur på fraluft opnås.

ST42 Intermitterende natdrift

udeluft

ST43 Intermitterende natdrift

recirkulering

Aggregatet starter op om natten i vintermånederne for at konstatere, om lokalerne har

behov for opvarmning. Hvis der er behov for opvarmning, fortsætter aggregatet med at

være i drift, til den indstillede temperatur på fraluft opnås.

Aggregatet starter op om natten med returluft i vintermånederne for at konstatere,

om lokalerne har behov for opvarmning. Hvis der er behov for opvarmning, fortsætter

aggregatet med at være i drift med returluft, til den indstillede temperatur på fraluft

opnås.

ST44 Filtervagter TF/FF Når trykket overstiger indstillet værdi på de respektive filtervagter, aktiveres alarm.

ST45 Ydre indstillingsværdiomstiller

ST46 Trykafrimning

roterende vvx

ST47 Virkningsgradsovervågning

vvx

Via indstillingsværdiomstilleren ændres hovedindstillingsværdien fra en ekstern plads.

Når trykket overstiger indstillet værdi på varmeveksleren, styres den ned på lave

omdrejninger.

Temperaturvirkningsgraden måles over varmeveksleren, når styresignalet er 100 %.

Vid understigende alarmgrænse aktiveres alarm.

ST48 Kundetilpasset elskema Betegnelser på følere, aktuatorer osv. ændret efter kundeønske.

ST49 Udendørsudførelse Ved udendørsudførelser monteres varmer i automatikken

ST51 Ventil med regulator til

vandvarme

ST52 Aktuator (SQX62) til

vandvarme

ST53 Shuntenhed

DN15 0,02-0,4 l/s

DN25 0,4-1,4 l/s

DN40 1,4-3,8 l/s

2- eller 3-vejsventil inkl. regulator til styring af varmebatteri.

Ventilaktuator til varmebatteri (SQX62 slaglængde 20 mm styresignal 0-10 V).

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Tilbehør automatik

Er en shuntenhed til vandvarme med variabel mængde på primærsiden. Ventilen er af

støbejern med gevindskårne tilslutninger og forskruninger. KVS-værdien er indstillelig og

kan ændres under drift med bevarelse af løftehøjde uden behov for at tømme vandsystemet.

Våd cirkulationspumpe med blokeringssikker 3-hastighedsmotor indgår.

Aktuator medfølger.

PE081008.03DK


Kode Tilbehør Funktion

ST61 Understrømslarm 1-faset

cirk.pumpe varme

ST62 Motorgruppe 3-faset

cirk.-pumpe varme

ST63 Understrømslarm 1-faset

cirk.pumpe køling

ST64 Motorgruppe 3-faset

cirk.-pumpe køling

ST65 Spændingstilførsel

elbatteri Envistar Top

RØG OG BRAND

PE081008.03DK

Envistar

Vid unormalt stop af cirkulationspumpen (maks. 1,5 A) udløses understrømbeskyttelsen,

og alarm aktiveres.

Motorgruppe for styring og alarmindikering af cirkulationspumpen (0,25-1,6 A).

Levereres løst til ektern strømtilførsel.

Vid unormalt stop af cirkulationspumpen (maks. 1,5 A) udløses understrømbeskyttelsen,

og alarm aktiveres.

Motorgruppe for styring og alarmindikering af cirkulationspumpen (0,25-1,6 A).

Levereres løst til ektern strømtilførsel.

Intern spændingstilførsel til det indbyggede elbatteri. (kun til Envistar Top).

ST71 Røgdetektor TF Ved udløst røgdetektor stoppes aggregatet, og alarmen aktiveres. Røgdetektor til kanalmontage

er af ioniserende type, detektoren skal altid kobles tl en kontrolenhed.

ST72 Røgdetektor FF Ved udløst røgdetektor stoppes aggregatet, og alarmen aktiveres. Røgdetektor til kanalmontage

er af ioniserende type, detektoren skal altid kobles tl en kontrolenhed.

ST73 Kontrolenhed røgdetektor

ST74 Brandspjældsmotionering

maks. 4 stk. spjældregulering

ST75 Brandspjælds-

motionering maks. 8 stk.

spjældgrupper

ST81 Spjældmotor røggas TF

afspærring

ST82 Styring røggasspjæld TF

afspærring ekskl. motor

ST83 Spjældmotor røggas FF

afspærring

ST84 Styring røggasspjæld FF

afspærring ekskl. motor

ST85 Spjældmotor røggas TF

evakuering

ST86 Styring røggasspjæld TF

evakuering ekskl. motor

ST87 Spjældmotor røggas FF

evakuering

ST88 Styring røggasspjæld FF

evakuering ekskl. motor

Kontrolenheden monteres i kontrolskabet eller i en løs kapsling til stop af aggregat og

styring af evt. røggas-/ brandspjæld.

Flere røgdetektorer kan kobles til en kontrolenhed.

På indstillede tidspunkter motioneres brand- /røggasspjæld hver 48. time, og samtidig

stoppes aggregatet i dette tidsrum. Alarm aktiveres, hvis nogen af spjældene har sat sig

fast (fælles alarm).

I forbindelse med eksternt levererede spjæld skal disse aktuatorer være forsynet med

endelejekontakter samt 24 V.

Hver 48. time motioneres brand- /røggasspjæld, og samtidig stoppes aggregatet i

dette tidsrum. Alarm aktiveres, hvis nogen af spjældene har sat sig fast (alarm for hver

gruppe).

I forbindelse med eksternt levererede spjæld skal disse aktuatorer være forsynet med

endelejekontakter samt 24 V, maks. belastning 200 VA. Monteres eksternt.

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Tilbehør automatik

Ved røgalarm fra kontrolenhed lukker røggasspjæld i tilluftkanal.

Spjældmotor levereres i 24 V udførelse med returfjeder 16 Nm og er IP 54-indkapslet.

Ved røgalarm fra kontrolenhed lukker røggasspjæld i tilluftkanal. Ekskl. spjældmotor,

motorerne skal leveres i 24 V-udførelse med returfjeder og med endelejekontakter.

Ved røgalarm fra kontrolenhed lukker røggasspjæld i fraluftkanal.

Spjældmotor levereres i 24 V-udførelse med returfjeder 16 Nm og er IP 54-indkapslet.

Ved røgalarm fra kontrolenhed lukker røggasspjæld i fraluftkanal. Ekskl. spjældmotor,

motorerne skal leveres i 24 V-udførelse med returfjeder og med endelejekontakter.

Ved røgalarm fra kontrolenhed åbner røggasspjæld i tilluftkanal.

Spjældmotor levereres i 24 V-udførelse med returfjeder 16 Nm og er IP 54-indkapslet.

Ved røgalarm fra kontrolenhed åbner røggasspjæld i tilluftkanal. Ekskl. spjældmotor,

motorerne skal leveres i 24 V-udførelse med returfjeder og med endelejekontakter.

Ved røgalarm fra kontrolenhed åbner røggasspjæld i fraluftkanal.

Spjældmotor levereres i 24 V-udførelse med returfjeder 16 Nm og er IP 54-indkapslet.

Ved røgalarm fra kontrolenhed åbner røggasspjæld i fraluftkanal. Ekskl. spjældmotor,

motorerne skal leveres i 24 V-udførelse med returfjeder og med endelejekontakter.

91

Oversigt

Top

Compact

Flex

Automatik

Filteroversigt

Produktkoder


Kode Tilbehør Funktion

KOMMUNIKATION

92

Kommunikation via

Modbus

(indgår som standard)

Envistar

En åben protokol Modbus RTU RS-485.

ST91 Kommunikation via LON En åben protokol med standardprofil iht. LON Works med 64 faste SNVT'er

ST92 Kommunikation via OPC En åben protokol til kommunikation med Windows-baserede overvågningssystemer.

Kommunikationskortet har indbygget OPC-server for tilslutning via TCP/IP eller modem.

ST93 Kommunikation via web Webserver, der muliggør overvågning af temperaturer, luftmængde, udgangssignaler,

logning af værdier osv. Ændring af indstillingsværdi og tidskanaler. Viderestilling af

alarm via e-mail. Dynamisk og objekttilpasset luftmængdebillede med værdier gemt i

en indbygget hukommelse, der præsenteres af den indbyggede webserver (intet behov

for overordnet system, men blot en alm. webbrowser som f.eks. Internet Explorer).

Tilslutning via TCP/IP eller modem.

ST94 Kommunikation via SMS Via et GSM-modem overføres SMS-beskeden til et valgt mobilnummer.

Eksempel på alarm:

Fra: +4670 123 456

Alarm: Klasse A

Dato: 2005-12-24 Tid: 15:00

Info: Alarm røg/brand

Ved: LA01, Kv Tomten, Nordpolen

ST95 Kommunikation via

BACnet

ST96 Plinttilslutning Modbus

S34

ST97 Længere kabel til

håndterminal

En åben protokol til kommunikation med overvågningssystemer via TCP/IP eller modem.

Til enkel indkobling af Modbus-tilslutning til plint

Længere kabel till håndterminalen (længde 8/14/24 meter). Må ikke anbringes i

nærheden af parallelle krafttilførsler.

ST98 Ekstra håndterminal Til ekstern placering i lokaler maks. 25 meter. Må ikke anbringes i nærheden af parallelle

krafttilførsler.

ZONESTYRING

Zabb Zoneregulering/forvarme a=Zone (1, 2, 3, 4)

bb=TR - Tilluftregulering

bb=FR - Fraluftregulering

bb=RR - Rumregulering

bb=FV - Forvarmning (kun zone 1)

SZa1-b Varmebatteri funktion a=Zone (1, 2, 3, 4)

b=1 - Vandvarme, pumpestyrning, frysevagt

b=2 - Vandvarme, frysevagt

b=3 - Vandvarme, pumpestyring

b=4 - Vandvarme

b=5 - Elvarme

SZa2bb-ccdddd

Ventil varmebatteri a=Zone (1, 2, 3, 4)

bb=2V,3V (to-/trevejsventil)

cc=DN, dddd=kvs

SZa3-b Kølebatteri funktion a=Zone (1, 2, 3, 4)

b= - Vandkøling, pumpestyring

b=2 - Vandkøling

b=3 - DX-køling 1-trin

SZa4bb-ccdddd

Ventil kølebatteri a=Zone (1, 2, 3, 4)

bb=2V,3V (to-/trevejsventil)

cc=DN, dddd=kvs

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

Tilbehør automatik

PE081008.03DK


IV Produkts luftbehandlingsaggregat

IV Produkts luftbehandlingsaggregater er fleksible til dækning af mange

forskellige behov inden for både offentlige og private virksomheder. Du

kan blot kombinere dele eller finde en helhedsløsning i vores sortiment.

En oversigt over IV Produkts aggregatsortiment.

Envistar

®

Envistar er en totalløsning,

der kan leveres i enhedsudførelse

eller som moduler. Findes

i 3 forskellige modeller – Top,

Compact og Flex, som hver

især findes i forskellige

størrelser. Til Envistar fås

automatikken Siemens Saphir

med en lang række forskellige

funktioner og flere forskellige

kommunikationsmuligheder.

Flexomix er et modulopbygget

luftbehandlingsaggregat, hvor

du bestemmer leveranceudførelsen.

Findes i 20 størrelser og

føres med 4 forskellige typer

energigenvinding.

®

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,80,91,0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luftmængde m³/s

Flexomix

StarCooler ®

FlexoPool

®

500 1000 5000 10000 20000 50000 100000 150000

Luftmængde m³/h

StarCooler er et komplet

køleaggregat og fås som tilvalg

til vores Envistar- og Flexomixserier.

Fås med eller uden kølegenvinding.

Kræver ingen udendørs

installationer og er CEmærket.

Det er en

økonomisk og driftsikker løsning

med enkel installation.

FlexoPool er et komplet

affugtningsaggregat til

indendørs pools og

svømmehaller.

20 30 40

IV Produkt Designer er vores

produktvalgprogram, der

anvendes til at vælge

luftbehandlingsaggregat.

Euroventcertificering, vores

produkter er afprøvet af Eurovent

iht. EN 1886 og EN 13053.

www.eurovent-certification.com

Mere information findes på

www.ivprodukt.se


IV Produkt AB, Box 3103, 350 43 VÄXJÖ, SVERIGE

Tlf.: +46 470-75 88 00 • Fax: +46 470-75 88 76

E-mail: info@ivprodukt.se • Web: www.ivprodukt.se

PE081008.03DK

More magazines by this user
Similar magazines