Foreningsvedtægter · Langå Vision

langaa.com

Foreningsvedtægter · Langå Vision

F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n


F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1 Foreningens navn er Langå Vision (herefter benævnt

Foreningen).

§2 Foreningens formål er at gøre Langå til en af de fem mest

attraktive byer, i Region Midt, at besøge eller bo i.

§3 Foreningens hjemsted er i Langå.

Medlemmer

§4 Forudsætningen for optagelse som medlem er, at vedkommede

der ønsker medlemskab, godkendes til optagelse af et

flertal af bestyrelsen.

§5 Indmeldelse sker ved begrundet skriftlig ansøgning.

Ansøgningen skal stiles til Foreningens formand.

§6 Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til

bestyrelsen. Ved udmeldelse betales det forud betalte

kontingent ikke retur.

§7 Såfremt der indtræder forhold for et medlem, som f.eks.

udtaler sig offentlig på foreningens vegne uden bestyrelsens

godkendelse kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen

med øjeblikkelig varsel.

Medlemmers rettigheder og pligter

§8 Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens

love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§9 Medlemmerne har ret til aktiv at deltage i de projekter

bestyrelsen planlægger og igangsætter efter bestyrelsens

anvisning.

Kontingent

§10 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse, som

betales forud for et år ad gangen.

Side 2


F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n

Bestyrelsen

§11 Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af

foreningens drift.

§12 Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for

to år ad gangen. Revisorer vælges ligeledes på

generalforsamlingen. Genvalg er mulig. De revisorer

der vælges må ikke være medlem af bestyrelsen.

§13 Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer.

§14 Det påhviler bestyrelsen at konstituere sig efter

generalforsamling med formand, kasserer og menige

bestyrelsesmedlemmer.

§15 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der

offentliggøres overfor medlemmerne.

§16 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

bestyrelsesmedlemmerne er tilstede på et bestyrelsesmøde.

Alle sager afgøres ved simpel flertal, med mindre andet er

bestemt i de øvrige vedtægter. Ved stemmelighed er

formandens stemme udslagsgivende.

Ordinær generalforsamling

§17 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§18 Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal.

§19 Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med 4 ugers

varsel.

§20 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum

følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Regnskab

5) Valg til bestyrelsen

6) Valg af revisor og revisorsuppleant

7) Fastsættelse af kontingent

8) Indkomne forslag

9) Eventuelt

§21 Alle medlemmer er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

Alle medlemmer har én stemme.

Side 3


F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n

§22 Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten kan kun

afgives til et andet medlem. En fuldmagt er kun gyldig,

såfremt den er dateret og afleveret til og godkendt af

dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Fuldmagten kan kun benyttes på én generalforsamling, og

kun i forbindelse med dagsordenens punkt 5 – Valg af

bestyrelse.

§23 På generalforsamlingen vælges ved den stiftende generalfor-

samling 4 bestyrelsesmedlemmer, der henholdsvis er valgt

for 1 og 2 år. Hvert år afgår 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden ved første valg afgøres ved lodtrækning, hvis

der ikke kan opnås enighed blandt de, på den stiftende

generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer.

§24 Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden

for den udsendte dagsorden, herunder vedtægtsændringer,

skal indsende deres forslag 35 dage inden generalforsam-

lingen til formanden. Indkomne forslag vedlægges ind-

kaldelsen til generalforsamlingen.

§25 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de

fremmødte medlemmer ytrer ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling

§26 Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det, skal der

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§27 Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og

udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere

berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§28 Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med

samme varsel som ordinær generalforsamling, jfr. §19

Regnskab og formue

§29 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§30 Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de

af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter

føres i kassebog.

§31 Før den ordinære generalforsamling skal revisoren/

revisorerne have revideret regnskabet. Revision finder sted

een gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Side 4


F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n

§32 Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker

det.

§33 Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning af

foreningens revisor.

§34 Foreningens midler anbringes kontant uden binding.

Tegning og hæftelse

§35 Foreningen forpligtes ved underskrift af to

bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden

eller kasseren. I sager af væsentlig betydning, dvs. ved køb,

pantsætning eller salg af fast ejendom, såvel som ved

dispo sitioner over kr. 5.000, kan foreningen dog kun

forpligtes af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles

enkeltpersoner prokura.

§36 Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte

personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de

almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper

anvendelse.

Stridigheder

§37 Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede

stridigheder.

§38 Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses

ved voldgift. Voldgiftretten består af 3 voldgiftmænd, hvoraf

hver af parterne vælger én, hvorefter de 2 voldgiftmænd

vælger den 3. Voldgiftmand i fælleskab. I øvrigt henvises til

Lov nr. 553 af 24. Juni 2005 om voldgift. (Lov om voldgift)

Eksklusion

§39 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter,

eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen,

eller som på anden måde handler til skade for foreningen,

kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Minimum 2/3

af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

Side 5


F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n

Vedtægtsændringer

§40 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på

generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41 Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på

generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte

medlemmer stemmer for opløsning.

§42 Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning

udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i

forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på

den opløsende generalforsamling.

Godkendt på generalforsamlingen, den. 9. august 2011

Henrik Østergaard Madsen

Dirigent

Side 6

Similar magazines