Foreningsvedtægter · Langå Vision

langaa.com

Foreningsvedtægter · Langå Vision

F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1 Foreningens navn er Langå Vision (herefter benævnt

Foreningen).

§2 Foreningens formål er at gøre Langå til en af de fem mest

attraktive byer, i Region Midt, at besøge eller bo i.

§3 Foreningens hjemsted er i Langå.

Medlemmer

§4 Forudsætningen for optagelse som medlem er, at vedkommede

der ønsker medlemskab, godkendes til optagelse af et

flertal af bestyrelsen.

§5 Indmeldelse sker ved begrundet skriftlig ansøgning.

Ansøgningen skal stiles til Foreningens formand.

§6 Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til

bestyrelsen. Ved udmeldelse betales det forud betalte

kontingent ikke retur.

§7 Såfremt der indtræder forhold for et medlem, som f.eks.

udtaler sig offentlig på foreningens vegne uden bestyrelsens

godkendelse kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen

med øjeblikkelig varsel.

Medlemmers rettigheder og pligter

§8 Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens

love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§9 Medlemmerne har ret til aktiv at deltage i de projekter

bestyrelsen planlægger og igangsætter efter bestyrelsens

anvisning.

Kontingent

§10 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse, som

betales forud for et år ad gangen.

Side 2

Similar magazines