Foreningsvedtægter · Langå Vision

langaa.com

Foreningsvedtægter · Langå Vision

F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n

§22 Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten kan kun

afgives til et andet medlem. En fuldmagt er kun gyldig,

såfremt den er dateret og afleveret til og godkendt af

dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

Fuldmagten kan kun benyttes på én generalforsamling, og

kun i forbindelse med dagsordenens punkt 5 – Valg af

bestyrelse.

§23 På generalforsamlingen vælges ved den stiftende generalfor-

samling 4 bestyrelsesmedlemmer, der henholdsvis er valgt

for 1 og 2 år. Hvert år afgår 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden ved første valg afgøres ved lodtrækning, hvis

der ikke kan opnås enighed blandt de, på den stiftende

generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer.

§24 Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden

for den udsendte dagsorden, herunder vedtægtsændringer,

skal indsende deres forslag 35 dage inden generalforsam-

lingen til formanden. Indkomne forslag vedlægges ind-

kaldelsen til generalforsamlingen.

§25 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de

fremmødte medlemmer ytrer ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling

§26 Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det, skal der

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§27 Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og

udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere

berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§28 Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med

samme varsel som ordinær generalforsamling, jfr. §19

Regnskab og formue

§29 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§30 Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de

af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter

føres i kassebog.

§31 Før den ordinære generalforsamling skal revisoren/

revisorerne have revideret regnskabet. Revision finder sted

een gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Side 4

Similar magazines