Foreningsvedtægter · Langå Vision

langaa.com

Foreningsvedtægter · Langå Vision

F o r e n i n g s v e d t æ g t e r · L a n g å V i s i o n

Vedtægtsændringer

§40 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på

generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41 Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på

generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte

medlemmer stemmer for opløsning.

§42 Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning

udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i

forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på

den opløsende generalforsamling.

Godkendt på generalforsamlingen, den. 9. august 2011

Henrik Østergaard Madsen

Dirigent

Side 6

Similar magazines