SYGEHUS THY-MORS - Region Nordjylland

rn.dk

SYGEHUS THY-MORS - Region Nordjylland

Nr. 1 April 2013 7. årgang

BYGGERI:

AKUTBYGNING

TÆT PÅ KLAR

NYE CHEFER PÅ TVÆRS:

De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde

med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for

mere effektive og sammenhængende patientforløb.

SYGEHUS THY-MORS

PERSONALEMAGASINET ”INDSIGT & UDSYN”

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013


Patienter og pårørende skal spørge alt, hvad

de kan - og forberede spørgsmålene grundigt

før undersøgelser og behandling. Det er et af

rådene i bogen "Spørg Løs", som frem over

bliver uddelt på sygehuset. Patienterne er

glade for tilbuddet.

4

Sygehus Thy-Mors arbejder sammen

med kommunerne på at nedbryde tabuer

omkring selvmord. Læge Poul Therkildsen er

en af indlederne på tema-dagene om at

forebygge selvmord.

5

Frem over bliver patienter og pårørende informeret

om aktuelt på sygehuset, allerede når de

kommer ind i receptionsområdet. En ny informations-skærm

skal forbedre informationsniveauet.

Aktuelt om den nye akutmodtagelse.

9

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013

INDSIGT & UDSYN

APRIL 2013

Leder 3

Fire får rejselegater fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed 4

Patienter tog varmt imod ”Spørg Løs”-bog 4

Sygehus vil udrydde selvmords-tabu 5

Klinik Kirurgi træder i karakter 6-7

Akutbygning er næsten klar 8

Opslagstavlen

Tove fik kage for tarmbakterie-gæt 9

Hæder for 300 dage uden VAP 9

Hvorfor stoffer med i KRAM-screening? 9

Tag i cirkus med personaleforeningen 9

Info-skærm holder besøgende opdateret 9

Rundt i regionen:

Nye chefer på tværs af det hele 10-11

Korte kommandoveje og samme kaffebord 12

Aktive patienter kommer hurtigt hjem 13

Nyt for de fleste 14-15

Thy-Mors kører grønnere 16


Indsigt & Udsyn udkommer fire gange om

året som magasin til alle ansatte på Sygehus

Thy-Mors og til sygehusets samarbejdsparter.

Udgiver:

Sygehus Thy-Mors (Region Nordjylland)

Ansvarshavende:

Sygehusdirektør Michael Storm Klausen.

Redaktør: Kommunikationskonsulent

Kristian Andersen, kristian.andersen@rn.dk

LEDER

KIG IND I DIT NYE SYGEHUS

Af Michael Storm Klausen,

sygehusdirektør

Det bliver et nyt Sygehus Thy-Mors, patienter og pårørende møder, når

de kommer inden for dørene på Højtoftevej 2, Thisted, efter den 15. april.

På denne dag foretager formanden for regionsrådet den officielle indvielse

af den nye akutbygning til 120 millioner kroner, som vi sammen med

eksterne rådgivere, entreprenører og håndværkere har arbejdet med gennem

en flerårig periode.

Allerede den 13. april om eftermiddagen slår vi dørene op for et åbent husarrangement,

hvor alle er velkomne.

Jeg vil gerne opfordre alle til at benytte sig af lejligheden og kigge inden

for i den nye bygning. I er meget velkomne til også at tage jeres familier

med.

Sygehus Thy-Mors er som resten af det danske sundhedsvæsen i rivende

udvikling. Det er snart ti år siden, regering og Folketing efter kommunalreformen

sammen satte nye høje mål for vores sundhedsvæsen med

sundhedsloven og en række faglige anbefalinger banede vejen for de nye

akutmodtagelser, som er på vej i Region Nordjylland og det øvrige land.

Vi opretholder de høje faglige mål på Sygehus Thy-Mors, og arbejder videre

med nye måder at gøre det på. Den nye bygning er skræddersyet efter

alle kunstens regler med rådgivere og vores egne medarbejdere – der er

hverdagens eksperter. På mange måder er det en fryd at se og fornemme.

Det bliver en afgørende ramme om et dynamisk sygehus, som leverer det

ypperste, vi kan for patienter og pårørende.

Det har været en langt og sejt træk, at få tegnet og designet de nye veje

vi skal til at gå ad. Hermed tænker jeg naturligvis på de nye metoder vi

skal til at arbejde med. Vi har rigtig mange gode erfaringer med at arbejde

med FAM fra MID-FAM, og AMA på M5, så vi er et langt stykke allerede.

Arbejdet for at komme hertil har været rigtig spændende og vi er blevet

udfordret på vores holdninger til både faglighed, drift og udvikling. Vi

har hele vejen fokuseret på, at gøre det bedste vi kan for vores patienter.

Det har jeg dyb respekt for. Det har været en sand fornøjelse at tage lange

diskussioner, med en lang række personer, som har formået at holde fo-

INDSIGT & UDSYN – Magasin for Sygehus Thy-Mors

Redaktionsudvalg: Sygeplejerske Gitte Grønlund

Christensen, Billeddiagnostisk Afdeling,

sygeplejerske Anna Marie Clausen, K1, sygeplejerske

Susanne Hansen, K1, AC-fuldmægtig Pia

Nystrup Madsen, tlf. 96 17 60 06, administrationen.

Hertil kommer en række meddelere.

Layout: PRinfo Aalborg

Tryk: Vesterkopi

Oplag: 400 eks.

kus på det vigtigste... Patientforløbene. Sygehus Thy-Mors har en stolt tradition

for at samarbejde hver eneste dag. Det vil vi også gøre fremadrettet.

Og det udbygger vi fortsat sammen med andre gode samarbejdspartnere

blandt andet praktiserende læger, kommunerne – og ikke mindst - de andre

sygehuse.

Jeg vil ikke undlade at kommentere pressens dækning af overbelægningen

på de medicinske sengeafsnit i Danmark. På Sygehus Thy-Mors blev

vi til genstand for stor mediebevågenhed fordi vi uheldigvis blev fanget

af medierne på en dag, hvor der var rigtig mange patienter på gangen på

afdeling M5. De billeder vi så fra det medicinske modtageafsnit på Sygehus

Thy-Mors i februar er heldigvis ebbet ud igen, i skrivende stund, men

der er alligevel en del læring, vi skal have skabt. Vi skal fortsat fokusere på

hvordan vi bliver bedre til at "forudse" de tungere perioder, samt sikre at

vi får skabt det rigtige flow i vores samlede sengemasse. Jeg ved at FAM

giver en lang række af svarene på hvordan vi håndterer dette fremadrettet,

men jeg vil dog stadig påpege at vi har en stor opgave i at blive bedre

til dette.

Vi har aftalt nogle forholdsregler med den lokale ledelse af vores medicinske

klinik, som gør, at patienterne ikke hobes op i modtageafsnittet

og bliver henvist til at ligge på gange og ved elevatorer. Det er klart utilfredsstilende,

og det vil vi sammen med den medicinske ledelse gøre alt

for, at man ikke kommer til at opleve i fremtiden. Vi er i hele det danske

sundhedsvæsen også i gang med at omlægge behandlingen fra indlagt til

ambulant behandling. Det har vi de seneste år haft rigtig gode erfaringer

med – blandt andet på vores Dagkirurgiske Afsnit i Nykøbing. Og det vil

vi fortsat gøre. Det er også det, patienterne helst vil – hurtigst mulig hjem,

når de ellers er klar til det.

Også her har vi en god dialog med praktiserende læger og kommunerne.

Men det er jo ikke noget, vi er færdige med at drøfte og udvikle. Det er en

fortløbende proces. Og det er blandt andet den dialog, der skal til, for at vi

også i fremtiden kan gøre det godt for vores patienter.

Vi ses jo snart, og ikke før, så forhåbentlig i de nye rammer, når vi holder

åbent hus i vores nye akutmodtagelse.

Eftertryk: Er tilladt med tydelig kildeangivelse

og efter forudgående aftale.

Foto: Sygehus Thy-Mors, hvor ikke andet er

nævnt.

Deadline for indlæg:

Senest den 10. i måneden forud

for udgivelsen. Redaktionen

forbeholder sig ret til at redigere

i og forkorte indlæg.

541 687

Svanemærket tryksag

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013


4

INDSIGT & UDSYN

Siden sidst

FIRE FÅR REJSELEGATER FRA

DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED

Sygehus Thy-Mors er rigt repræsenteret på

den internationale patientsikkerhedskonference

i London i april.

Omkring 20 hold af danske læger, sygeplejersker

og farmaceuter er inviteret til at præsentere

deres erfaringer ved en kommende

international konference om patientsikkerhed.

Og fire af dem, der er udvalgt til fremlæggelse

af de internationale arrangører, er

fra Sygehus Thy-Mors.

De 20 hold skal formidle deres resultater fra

projektet ”Patientsikkert Sygehus”, hvor Sygehus

Thy-Mors er et af fem danske sygehuse.

Projektet er et samarbejde mellem TrygFonden,

Danske Regioner og Dansk Selskab

for Patientsikkerhed – og målet er at løfte

patientsikkerheden på de fem sygehuse og

siden hele det danske sundhedsvæsen til internationalt

elite-niveau.

De fire teams fra Sygehus Thy-Mors modtog

torsdag rejselegater fra projekt ”Patientsikkert

Sygehus”, så det bliver muligt for dem at

deltage i den internationale konference.

- Jeg synes det er så utrolig flot, at I kan stille

med fire posters – fire stærke vidnesbyrd om,

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013

hvor langt man kan gå med patientsikkerhed.

Sidste år havde I et projekt og en poster

med. Nu er det fire. Det er meget flot, og tillykke

med det, lød det fra projektleder Vibeke

Rischel, Dansk Selskab for Patientsikkerhed,

da hun uddelte rejselegaterne.

- Det er imponerende, at deltagerne i Patientsikkert

Sygehus markerer sig så flot på den

internationale scene. De resultater, der er

opnået på de fem sygehuse, kommer direkte

patienterne til gode i form af færre patientskader

– for eksempel færre tryksår, færre

hospitalsinfektioner og færre unødvendige

dødsfald, sagde projektleder Vibeke Rischel.

PATIENTER TOG VARMT IMOD ”SPØRG LØS”-BOGEN

Der var store roser fra patienter og pårørende,

da Sygehus Thy-Mors som et de første

sygehuse tirsdag var med til at uddele en

ny patient-bog med titlen ”Spørg Løs”.

Risikomanager Lone Frøkjær Christensen,

projektleder Dorte Mayann Hansen og dataspecialist

Søren Brogaard var sammen med

Søren Malling og en mange andre patienter og

pårørende tog imod ”Spørg Løs”-bogen – og var

enige om, at den vil være en hjælp i fremtiden.

Smil og stolthed: Fem lokale teams i patientsikkerheds-arbejdet

fik rejselegater fra Dansk Selskab for

Patientsikkerhed, så de kan præsentere deres resultater

på den internationale konference i London.

studerende fra Aalborg Universitet og repræsentanter

fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

rundt på sengeafdelinger, ambulatorier,

venteværelser og i forhallen.

Og alle steder blev den nye bog flot modtaget.

- Det er da en kæmpe fordel. Jeg har været

til utallige undersøgelser, og jeg glemmer at

spørge om noget hver gang. Derfor har jeg

taget min kone med denne gang. Hun skal

hjælpe mig med at huske at få klarhed over

alt, hvad vi sidder og funderer over, fortæller

Søren Malling, Thisted.

Dermed har han allerede fulgt et af de gode

råd i ”Spørg Løs”-bogen.

Søren Mallings begejstring er stor, da han

kigger i bogen – og ser, at den på forhånd har

oplistet en række generelle spørgsmål, som

det er en god ide at få spurgt læger og plejepersonale

om, når man skal til undersøgelser

eller behandling.

SYGEHUS THY-MORS I

TOPPEN INDEN FOR

PALLIATION

Region Nordjylland er godt med, når det

gælder den palliative behandling for patienter

med en livstruende sygdom.

På tre af fem indikatorer inden for den palliative

indsats ligger Region Nordjylland

som bedste eller næstbedste blandt de fem

danske regioner.

Det viser den nyudgivne årsrapport fra

Dansk Palliativ Database, som bygger på

data fra 2011.

Både når det gælder antallet af patienter,

som henvises til palliativ behandling og når

at få den, på antallet af patienter som får

behandlingen inden for 10 dage efter henvisning,

og antallet af døde kræftpatienter,

som har fået den specialiserede behandling,

ligger Region Nordjylland i toppen.

Sygehus Thy-Mors, hvor man i 15 år har haft

et specialiseret palliativt team, som både

arbejder på sygehusets sengeafdeling og i

henviste patienters hjem, ligger specielt flot

i opgørelsen.

På Sygehus Thy-Mors er det 92,5 procent af

de henviste patienter, som får behandlingen,

hvor landsgennemsnittet er små 79 procent.

Det palliative team på Sygehus Thy-Mors

når at opnå kontakt med 95 procent af de

henviste patienter inden for 10 dage, hvor

landsgennemsnittet er små 76 procent.

Lige som det palliative team på Sygehus Thy-

Mors når at være i kontakt med 58 procent af

de døde kræftpatienter, der er henvist. Her er

landsgennemsnittet 38 procent.

Bliver bedre år for år

Chefsygeplejerske Lone Sandahl:

- Jeg glæder mig over, at det palliative arbejde

på Sygehus Thy-Mors skrider frem. Takket

været en stor personlig indsats og høje faglige

ambitioner hos medlemmerne af vores

team, så leverer vi en vigtig behandling til

mennesker, som virkelig har brug for hjælp.

Vi bliver dygtigere og bedre år for år.

Vi glæder os over, at vi i 2013 kan etablere et

palliativt sengeafsnit på sygehuset, sådan

som vi har ønsket det i mange år. Det betyder,

at vi vil kunne gøre det endnu bedre for

palliative patienter – og er med til at udvikle

faget, siger chefsygeplejerske Lone Sandahl.


SYGEHUSET

NEDBRYDER TABU

OMKRING SELVMORD

Sygehus Thy-Mors arbejder målrettet på at

gøre op med et udbredt tabu som selvmord

– både blandt patienter på danskerne i det

hele taget.

Sundhedskoordinator Mona Østergaard

Klit har genen de sidste år afholdt seks

temaeftermiddage med fokus på forebyggelse

af selvmord. Hver gang med ca. 50

deltagere.

Formålet er at ansatte i kommuner, psykiatrien

og på sygehuset fokuserer på at

støtte og være nærværende for borgere og

patienter, der kan have tanker om selvmord

eller har forsøgt at begå selvmord.

Udviklingen indenfor forskning og udvikling

på området er altid en del af disse

temaeftermiddage.

Senest var 1. reservelæge Poul Therkildsen,

Det Palliative Team, oplægsholder – med

bud på, hvordan fagpersoner skal forholde

sig, når en patient har tanker om selvmord.

-Vi ved, at kræftpatienter kan have tanker

om selvmord. Budskabet er, at vi i vores

sygepleje og behandling af patienter kan

udføre dette sådan, at det i sig selv er med

til at forebygge tanker om selvmord. Altså

sagt på en anden måde, hvis vi som fagpersoner

lytter til patienten, er nærværende

og bevidste om at give god smertebehandling,

så hjælpes patienten, fortæller sundhedskoordinator

Mona Østergaard Klit.

Poul Therkildsen anskueliggjorde hvilke

problematikker man kan komme til at stå

med som fagperson ved at inddrage tre cases

i sit oplæg.

De seks temaeftermiddage har haft vidt

forskellige fokus.

Ud over Poul Therkildsens oplæg har der

blandt andet været fokus på selvmord belyst

i et teologisk perspektiv af sygehuspræsten,

sygeplejerske Charlotte Vester,

medicinsk afdeling, har fortalt om hvordan

en stor dosis af tabletter Panodil kan

beskadige leveren.

Ligeledes har formand for Foreningen af

Efterladte, Hanne Tang, belyst selvmordsproblematikken

set fra efterladtes vinkel.

I foråret 2012 fortalte tre nyuddannede

sygeplejersker om deres bachelorprojekt,

der handlede om selvmord blandt ældre

mennesker. De havde foretaget interview

med ansatte i Jammerbugt kommune, og

fokuseret på ”den svære samtale – hvordan

oplevede sygeplejersken selvmordstruede

ældre, og hvordan kan hun hjælpe den ældre

med at bearbejde krise og mestre sin

livssituation”.

-Det er vigtigt, at være opmærksom på forskellen

mellem selvskadende handlinger og

selvmordsforsøg. Selvskadende handlinger

såsom at skære i sig selv kan være vanskelig

at forstå. Undersøgelser viser, at patienterne

fortæller, at de ved at skære sig i håndleddet

ser blod, og det fjerner den indre

smerte- de skaber en ydre smerte og derved

frigøres endorfiner. Det kan blive en vane,

INDSIGT & UDSYN

Selvmord

Poul Therkelsen fra Det Palliative Team – har

påpeget udfordringerne for fagpersoner, som

støder på selvmords-truede.

og opgaven for den professionelle er, at få

henvist patienten til en fagperson der kan

hjælpe dem, således der arbejdes fokuseret

med at ændre vanen, forklarer sundhedskoordinator

Mona Østergaard Klit.

Unge under 18 år, der forsøger selvmord,

skal der udarbejdes en underretning til patientens

hjemkommune. Når kommunen

modtager en underretning medfører det et

besøg i hjemmet med henblik på at støtte familien

og der er tale om en ”bekymrings-underretning”,

siger sundhedskoordinatoren.

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013

5


6

INDSIGT & UDSYN

Klinik-portræt

Hvordan kommer medarbejderne i

jeres klinik til at mærke den nye struktur?

internt i klinikken

Indledningsvist skal det slås fast med syvtommer

søm: Vi vil holde fokus på, at sygehuset

skal fremstå som én samlet enhed til

gavn for vores patienter og for omdømmet

lokalt og regionalt. Derfor er det meget vigtigt,

at de fire klinikker arbejder tæt sammen

på tværs. Dette gælder både på ledelsesniveauerne

og på medarbejderniveauet, hvor

patienterne møder frontpersonalet –også i

overgangene.

Èn samlet klinikledelse bestående af tre personer

med hver sin vinkel på opgaverne skal

tilsammen give medarbejderne mulighed

for at yde den bedste behandling og pleje til

patienterne i de bedste arbejdsmiljøer. Vi er

endnu ”unge” i jobbet, og vi må erkende, at

ting tager tid. Som eksempel kan vi nævne,

at vi i de første par måneder har arbejdet

ihærdigt på at få overblikket over de aktuelle

opgaver og de udfordringer, som man er optaget

af i det enkelte afsnit. I klinikledelsen

vil vi sammen med de øvrige ledere nu opstille

fælles mål, som vi forfølger.

Medarbejderne vil opleve et højt informationsniveau.

Det indebærer blandt andet,

at vi fra klinikledelsen fremover udsender

nyhedsbreve, og ligeledes er referaterne fra

møder i klinikledelsen tilgængelige for alle

medarbejderne.

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013

Klinikledelsen i den nye Klinik Kirurgi – klinikchef Hans

Christian Madsen, forløbsansvarlig viceklinikchef Lone Buck

og HR-ansvarlig viceklinikchef Elsebeth Yde Laursen

– har fundet hinanden og har høje mål for klinikken.

Patienterne skal møde et dedikeret personale. Klinikken skal

bygge på en kultur, der fremmer resultater og tales højt om

succeser. Sygehus Thy-Mors skal fortsat være en samlet enhed.

KLINIK KIRURGI

TRÆDER I KARAKTER

Vi vil dyrke og fremme fokus, koncentration

og nærvær på de opgaver, som klinikken skal

løse. Det er nødvendigt at fokusere skarpt og

holde fokus på opgaverne samt sikre en tæt opfølgning

på, om vi valgte de rigtige løsninger.

Ellers må vi justere på de tandhjul, som findes

i vores organisation. Det kræver selvfølgelig, at

vi på samtlige ledelsesniveauer i klinikken kan

prioritere og vælge de rigtige løsninger. Det allervigtigste

er, at vi har de rigtige data for at

træffe holdbare beslutninger: Hvad ved vi om

det her, Hvad er op og ned på sagen, og hvad er

fakta? Hvor ligger denne opgave bedst, hvilke

kompetencer, skal være til stede, og hvordan

anvender vi ressourcerne på den bedste måde?

For os er det de faglige og saglige argumenter,

som er krumtappen for beslutninger.

Vi vil i klinikken dyrke og fremme en kultur,

hvor resultater og succes’er fortælles. Tit og

ofte er vi tilbøjelige til at rette fokus på f.eks.

pålagte opgaver og forandringer, som ikke

kan være anderledes. Der kan bindes megen

og mindre god energi, hvis vi tillader og accepterer

en sådan kultur. Vi mener omvendt, at

denne energi kan og skal anvendes til de gode

historier, der hvor vi gør fremskridt, og hvor vi

opnår resultater. Det interessante i denne sammenhæng

er, hvordan vi vælger at takle opgaverne.

Med andre ord bliver det her vigtigt, at vi

inddrager relevante parter i og udenfor klinikken

til drøftelse af, hvordan vi løser en given

problemstilling. Vi kan løse mange spørgsmål,

hvis vi er parate til at lære af hinanden.

Hvordan kommer medarbejderne i jeres

klinik til at mærke den nye struktur i samarbejdet

med andre klinikker på Sygehus

Thy-Mors?

De vil opleve at vi ser Sygehus Thy-Mors som

et sygehus, og vi vil i højere grad tænke helheden

ind. Vi arbejder efter samme mål og

ramme. I patientforløbene vil det betyde, at vi

bliver bedre til at samarbejde på tværs på Sygehus

Thy-Mors, så patienterne bliver tilset af

de rigtige, uden de skal flyttes rundt fra sted

til sted. Patienterne skal opleve at der er en,

der tager ansvar for deres forløb, og at de ved

når de tager hjem herfra, hvem de skal henvende

sig til med eventuelle spørgsmål.

Endvidere vil vi fremadrettet blive bedre til

at tage kontakt til øvrige klinikker, når vi

har fælles udfordringer der går på tværs af

flere klinikker, så vi laver fælles aftaler og

løsninger. Både på ledelsesplan og omkring

personalesituationer og patientforløb.

Der vil blive udarbejdet samarbejdsaftaler

på tværs i forhold til generelle og hyppige

problemstillinger.

Klinikcheferne træffer på overordnet plan

beslutninger på tværs og er en del af virksomhedsledelsen.

Der er etableret netværk

på tværs af de 4 klinikker på Sygehus Thy-

Mors, for henholdsvis Forløbsansvarlig

viceklinikchefer og HR ansvarlige viceklinikchefer,

hvor vi vil arbejde i forlængelse


INDSIGT & UDSYN

Klinik-portræt

Ny forløbsansvarlig viceklinikchef er Lone Buck Hans Chr. Madsen er ny klinikchef Elsebeth Yde Laursen er ny HR-ansvarlig viceklinikchef

af regionale udvalg og med aktuelle og relevante

temaer på Sygehus Thy-Mors. Derved

skulle det gerne blive mere vedkommende, at

alle klinikker er med og er på forkant med

de tiltag, der er sat i værk, så medarbejdere

i vores egen klinik i højere grad informeres

og inddrages.

Hvordan kommer medarbejderne

i jeres klinik til at mærke den nye struktur i

samarbejdet med andre klinikker i

Region Nordjylland

Vi er åbne for samarbejde med tilsvarende

klinikker og specialer i Region Nordjylland.

På tværs i Region Nordjylland er der tilsvarende

etableret netværk for både klinikchef

og Viceklinikchefer. Vi samles i år til fælles

kompetenceudvikling med Regionale konsulenter.

Her kan vi inspirere hinanden, og

sparre med hinanden. Vi arbejder med fælles

temaer for at styrke funktionen. Derved

skulle vi gerne alle blive mere tydelige i de

nye roller og i varetagelsen af opgaverne.

- Hvad ønsker I at patienterne

får ud af ændringerne?

At patienterne møder et dedikeret personale,

der ved hvad de gør. At patienterne møder

de rigtige, og de oplever, at både de og deres

pårørende inddrages pleje og behandling.

Patienterne får i højere grad et hurtigere forløb

på Sygehus Thy-Mors, og de vil få et mere

sammenhængende patientforløb fra start til

slut. F. eks når de kommer akut i akutmod-

tagelsen bliver de undersøgt og diagnosticeret

hurtigt, og der lægges behandlingsplan

indenfor 4 timer. Så ved vi alle hvad der er

planen, og hvilke aktører der har en rolle fra

starten. Både forvagter og speciallæger er til

stede i akutmodtagelsen, så akutte patienter

ikke skal vente på at der lægges en plan. Ved

længere indlæggelser overflyttes patienten

til et sengeafsnit, eller bliver patienten i akutmodtagelsen

og udskrives direkte derfra.

Patienterne får tildelt et team, og det er vigtigt

her, at der arbejdes med fælles mål mellem

patient og personale. Det skal være tydeligt,

hvem der har ansvaret for patienten.

Vi har som en del af visionen for Klinik Kirurgi

at personalet trives. Det vil smitte af på

patienterne, og er alfa og omega for en god

og sikker patientbehandling.

- Hvad kommer vi til at se

mere til i jeres klinik?

At vi arbejder visionært og efter fælles mål.

I Klinikledelsen vil vi gøre benarbejdet godt

før der træffes beslutninger, og vi arbejder

med at skabe synlighed og troværdighed

omkring ledelsesbeslutninger, så hele klinikken,

ved hvad der sker og besluttes, og

inddrages mest muligt.

I Klinik Kirurgi vil vi have fokus på arbejdsmiljøet

og at personalet trives.

Kvalitet hver gang - Vi vil have fokus på patientforløb,

for både elektive og akutte patienter.

Hvad har I af tanker om

fremtidige tiltag i øvrigt?

Vi har en stor klinik med mange funktioner.

Gennem strategisk planlægning vil vi

arbejde på både at tilgodese det generelle og

specifikke.

Vi etablerer et 5 & 7 – døgns afsnit efter påske.

Her bryder vi med traditionen om traditionelle

sengeafsnit. Vi udfordres i forhold til

strukturen vedrørende konferencer, operationsprogrammer,

ambulatorier, dagpatienter

og stuegang og må tænke nyt, så vi matcher

de udfordringer der skal løses.

Vi skal have organiseret os, så vi få indarbejdet

tankegangen om patientens team.

Vi samler scopifunktionen i Thisted, når vi

får nye lokaler til kirurgisk ambulatorium i

Thisted til efteråret. Hidtil har funktionen

både har været i Nykøbing og Thisted.

Vi får en central rolle nu telemedicin inddrages

i sårbehandling. I første omgang starter

vi 1. april med et 3-måneders projekt med

Thisted kommune. Senere skal det udrulles

til alle kommuner

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013

7


8

INDSIGT & UDSYN

Akutmodtagelse

AKUTBYGNING NÆSTEN KLAR

ÅBENT HUS 13. APRIL OG OFFICIEL INDVIELSE 15. APRIL

Byggeudvalget med sygehusdirektør Michael Storm Klausen, administrationschef Steen Skov og

teknisk chef Jan Christensen klar til besigtigelse af byggeriet i februar.

Der var stadig en bunke løse ender, der skulle

bindes sammen i den nye akutbygning, da det

politiske byggeudvalg med tre lokale regionspolitikere

og sygehusdirektør Michael Storm

Klausen I februar besigtigede den nye bygning.

Teknisk chef Jan Christensen og administrationschef

Steen Skov, som har fulgt byggeriet

tæt siden det første spadestik i juni 2011,

viste rundt.

-Det ser da godt ud. Det er nogle flotte rammer.

Det er man ikke i tvivl om, sagde formanden

for byggeudvalget, regionsrådsmedlem

Vagn Nørgaard.

De to øvrige regionspolitikere - Erik Harbo og

Kristen Overgaard – var ligeledes imponeret.

-Det ligner noget, man gerne ville indlægges

i, hvis det kom så vidt, kommenterede Erik

Harbo de 16 enmands-sengestuer, som bliver

indrettet i den nye akutmodtagelse.

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013

Overtages 22. marts

Den nye bygning skal efter planen overdrages

til sygehuset 22. marts.

Derefter forestår en række travle uger, hvor

håndværkere og portører står for at få løst

inventar og udstyr på plads, teste udstyr mv.

Rengøring efter sygehusstandard.

13. april er der åbent hus, før regionsrådsformand

Ulla Astman foretager den officielle

indvielse den 15. april klokken 15.

22. april åbnes akutmodtagelse, skadestue, lægevagt

og akut-sengeafsnit, og en uge senere –

29. april – åbner sygehusets nye Intensivafsnit.

Fra 1. maj starter ombygningen af nuværende

intensiv og opvågning til nyt kirurgisk

ambulatorium og opvågning.

FAKTA

22. marts 2013

Aflevering af FAM-bygningen, mellembygningen

samt receptionen.

2. april 2013 – 12. april 2013

Håndværkere og portører står for at

få løst inventar og udstyr på plads,

teste udstyr mv. Rengøring efter

sygehusstandard.

13. april 2013

Åbent hus for alle borgere kl. 11-15

15. april 2013

Indvielse med Ulla Astman kl. 15.00

16. april 2013

Almindelig rengøring efter åbent hus

og reception

16. april -> 21. april 2013

Klargøring og nedpakning af FAMmodtagelserne

– MID-FAM og MMA

samt opfyldning af depotvarer.

Flytning af receptionen.

22. april 2013

Åbning af FAM-modtagelse, skadestue,

lægevagt og akut-sengeafsnit

23. april - > 28. april 2013

Klargøring og nedpakning af intensiv

samt opfyldning af depotvarer

29. april 2013

Åbning af intensiv

29. april 2013

Midlertidig placering af opvågningen

i ombygningsfasen skal være på plads

til i gangsætning inden 1. maj 2013

1. maj 2013 ->

Ombygning af nuværende intensiv og

opvågning til nyt kirurgisk ambulatorium

og opvågning


OPSLAGSTAVLEN

Tove fik kage for tarmbakterie-gæt

Næsten 500 gættede med, da Infektionshygiejnen i december inviterede

til en lille konkurrence om tarmbakterien Clostridium difficile, der

producerer binært toksin (forkortet C. difficile).

Bakterien er relativt ”ny” i det nordjyske, men siden 2009 er der blevet

observeret flere og flere tilfælde.

indsatsområde i hele regionen. Derfor har Infektionshygiejnen udarbejdet

den nye retningslinje 4.2.6 (find den i PRI), og det var den, man

skulle kunne tippe 13 rigtige i for at kvalificere sig til lodtrækningen.

Blandt de mange gæt, leverede Tove Hyldig, M3, både rigtige svar – og

blev udtrukket som vinder, da Infektionshygiejnen gjorde status.

Præmien var en flot lagkage – som Infektionshygiejnens sekretariatsleder,

Anne Kyhl Sørensen (til højre), her overrækker til Tove Hyldig og

de sultne kolleger på M3.

Tema-eftermiddag:

Hvorfor skal stoffer ind i KRAM-screening?

Sundhedskoordinator Mona Østergaard Klit holder

19. marts en temaeftermiddag om fremtidens

KRAM-screeninger. Det nye er nemlig, at stoffer

også indgår i screeningen af alle patienter.

Der er oplæg ved sygeplejerske, konsulent Jesper

Scharf, Morsø kommune:

Hvad er der af misbrugsproblemer i

Danmark –her i området?

Hvilke stoffer bruges, hvordan virker de og

hvilke tegn skal vi være opmærksomme på

som fagpersoner?

Hvordan hjælper vi misbrugerne?

Hvad er udfordringen i mødet med

misbrugeren?

INFO-SKÆRM HOLDER

GÆSTER OPDATERET

Som noget nyt rummer receptionsområdet nu

en info-skærm. I første omgang med skiftende

meddelelser om den nye akutbygning, åbent

hus 13. april og indvielsen 15. april.

HÆDER FOR 300 DAGE UDEN VAP

300 dagen uden lungebetændelse hos en eneste respirator-patient.

Det er ny rekord for Intensiv-afsnittet – og et meget flot

mål. Derfor blev afsnittet hædret for præstationen, da Dansk

Selskab for Patientsikkerhed i januar gæstede sygehuset.

Her overrækker Tina Lynge (forrest i mørk jakke) fra

selskabet det synlige bevis til

afdelingssygeplejerske Mie

Landbo og afsnittets stolte

sygeplejersker.

TAG I CIRKUS MED PERSONALEFORENINGEN

Personaleforeningen indbyder alle medarbejdere – med familier - til en cirkustur.

Det sker, når Cirkus Arena 28. april holder forestilling på Dyrskuepladser i Thisted

klokken 12.00 og 29. april, når cirkusset er rykket til Nykøbing. Her løber

forestillingen af stabelen klokken 18.30.

Personaleforeningen har sikret sig terasse-pladser til begge forestillingen.

Billetter til forestillingen i Thisted købes i receptionen, mens billetter til Nykøbing-forestillingen

købes hos Bente Gade.


10

IndsIgt INDSIGT & Udsyn UDSYN

Rundt i regionen

Nye chefeR på tvæRs

21 nye ”forløbsansvarlige

viceklinikchefer” skal bryde

med sundhedsvæsnets

gamle vaner og bane vej for

mere effektive og sammenhængende

patientforløb.

det handler om at få de

nordjyske patienter så let

gennem systemet som muligt.

Af Hanne Mølby Henriksen

Foto: Nicky Bonne

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013

De er hyret til at binde Region Nordjyllands

nye klinikker sammen på tværs. De

skal glemme alt om vaner, plejer og tidligere

tiders søjleopdelte sygehusvæsen og

i stedet tage udgangspunkt i patienterne.

Og kun patienterne.

Elisabeth Birnbaum fra Klinik Hjerte-

Lunge ved Aalborg Universitetshospital og

Pia Hæstrup fra Klinik Medicin på Sygehus

Vendsyssel har ligesom 19 andre fået

titel af ”forløbsansvarlig viceklinikchef”

– en ny stilling i det nordjyske sundhedssystem,

der er oprettet for at få patienterne

så hurtigt og effektivt igennem systemet

som muligt.

Vi har mødt de to og spurgt dem, hvad de

selv tænker om den opgave, de står over for.

Pia Hæstrup: Jeg tænker, at det er en udfordrende

stilling, som vi selv skal være

med til at bygge op. Regionen sender et

klart signal om, at det enkelte patientforløb

skal opkvalificeres, men de nærmere

forventninger til os fra organisationens

side er ikke skitseret på forhånd. På den

måde må vi acceptere, at vi asfalterer vejen,

mens vi kører.

Elisabeth Birnbaum: Jeg tænker ikke, at

jeg skal gå ind i et konkret patientforløb

og gøre noget, men fange de generelle tendenser,

hvor der er noget, vi kan gøre bedre

for vores patienter. Det kan være internt i

klinikken eller på tværs i sygehuset eller

mellem sygehusene. Det kan også være i

samarbejde med primærsektoren. Både vi

og vores omgivelser er undersøgende i forhold

til vores terræn lige nu. Vi skal selv ud

og forme stillingen som forløbschef.

Hvordan kommer patienterne

til at mærke, at I findes?

Pia Hæstrup: Patienterne skulle gerne

kunne mærke en øget kvalitet. De skulle

gerne få oplevelsen af et helt forløb. Fra

de bliver visiteret til indlæggelse, og til de

er hjemme igen, kan der være en del overgange,

og der skulle de gerne kunne mærke,

at personalet hele vejen rundt ved, hvem de

er, hvorfor de kommer, og hvad der skal ske.

Elisabeth Birnbaum: Man kan godt komme

af med stafetten i et stafetløb, men der skal

også gribes og tages godt imod, så patienten

ikke oplever at skulle starte på ny. Der

skal være lagt en plan, og patienten skal

kende planen. Vi håber også på at effektivisere

nogle arbejdsgange og minimere nogle

ventetider. Det lyder sådan lidt fabriksagtigt,

men det handler om at gøre systemet

mere enkelt og smidigt.

Det virker ret oplagt.

Gjorde man ikke den slags før?

Elisabeth Birnbaum: I nogen grad, jo. Vi

har alle været med til at arbejde i teams,

men det her giver jo anledning til at tænke

ud over det hierarkiske, søjleopdelte sygehusvæsen.

Kan man ikke sige det sådan?

Pia Hæstrup: Jo. Det er vigtigt, at vi netop

ikke indkapsler os i egen klinik. Det er

ikke meningen. Som forløbsansvarlige

skal vi skabe samarbejder på tværs – det er

netop det, der skal højne kvaliteten. Vi er

nødt til at inddrage de kompetencer, der

ligger uden for egen klinik, fordi patienterne

kan være så komplekse.

Hvad ser I som de

største udfordringer forude?

Pia Hæstrup: Lige nu tænker jeg meget

på at få team-samarbejdet kørt ind på

alle niveauer og snitflader i organisationen.

Vi skal også passe på ikke kun at

italesætte vigtigheden af et tværgående

samarbejde. Der skal handling bag. Medarbejderne

har brug for at se, at der sker

noget, at det gør en forskel, og at de spiller

en aktiv rolle i forandringerne. Det er


af det hele

dem, der skal på banen og have ejerskab

til den her proces.

Ser I nogle lavthængende frugter i den nye

struktur, man hurtigt kan plukke?

Elisabeth Birnbaum: Dem kigger jeg i hvert

fald efter. Jeg vil jo gerne i løbet af kort tid

skabe nogle små succeser. Sammen med

klinikerne og specialerne prøver jeg at definere,

hvor vi kan gøre en forandring ret

hurtigt. Det, man kan rykke hurtigst på,

er måske noget inden for egen klinik. Hvis

man skal ud og have fat i samarbejdspartnere

i huset, i en kommune eller på et andet

sygehus, skal der jo et længere og sejere

træk til, end hvis man ændrer på et forløb

inden for egne rammer.

Hvordan er I blevet

taget imod som forløbschefer?

Pia Hæstrup: - Vi skal asfaltere vejen, mens vi kører på den. Det vigtige er,

at vi ikke indkapsler os i egen klinik.

Pia Hæstrup: Jeg er blevet taget rigtig godt

imod, men går ydmygt til opgaven, forstået

på den måde, at jeg ser min primære

rolle som ambassadør og relationel koor-

dinator. Den, der kan tillade sig at stille de

nysgerrige spørgsmål og udfordre den traditionelle

måde at tænke patientforløb på.

Jeg tror, at de fleste i organisationen synes,

det giver god mening med en forløbsansvarlig

viceklinikchef.

Elisabeth Birnbaum: Det handler også

om at huske, hvilken opgave vi kommer

for at løse. Vi kommer jo med fokus på

rammerne, logistik og koordinering af

patientforløb, ikke for at levere svarene på

det faglige eller overtage det faglige ansvar

for patienterne. Det har vi dygtige folk til.

Elisabeth Birnbaum: - Man kan godt komme af med stafetten i et stafetløb,

men der skal også gribes og tages godt imod, så patienten ikke oplever at

skulle starte på ny.

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013


12

IndsIgt INDSIGT & Udsyn UDSYN

Rundt i regionen

viljen til hele tiden at udfordre og forbedre patientbehandlingen er blevet

ikke bare kultur, men selve drivkraften to forskellige steder i farsø.

vi kigger indenfor og spørger, hvorfor det er så vigtigt hele tiden at udvikle

– og hvor enkelt man i virkeligheden kan gøre det.

Af Hanne Mølby Henriksen

Foto: Nicky Bonne

KoRte KommaNdoveje

og samme KaffeboRd

direkte snak på tværs af fag og specialer

er med til at give effektive patientforløb på

Medicinsk Afdeling på sygehus Himmerland.

nærheden giver en smidig hverdag.

Afstanden mellem sengeafsnit og ambulatorium

er ikke noget at snakke om på Medicinsk

Afdeling på Sygehus Himmerland.

Det samme gælder afstanden mellem læger,

sygeplejersker og det øvrige personale.

- Stedet er ikke større, end at kaffebordet

er det samme, fortæller overlæge Gunnar

Lauge Nielsen.

- Det gør, at mange ting går lidt smidigere.

Lægerne trækker ikke hen og sidder for sig

selv med sygeplejerskerne et andet sted, konferencen

mellem forskellige specialer går

nemmere, og det virker i det hele taget logisk

at have korte kommandoveje og direkte

snak i stedet for at sende en henvisning, som

skal kigges på et andet sted i systemet.

Måden at arbejde på minder om det, som

man ønsker at indføre på regionens øvrige

sygehuse via nye tværgående klinikker

og ændret ledelsesstruktur. I Farsø er det

hverken nyt eller besværligt, men en naturlig

del af hverdagen at tænke på tværs af

afdelinger og faggrupper.

Medicinsk Afdeling har blandt andet

netop koblet sig på et relationelt koordine-

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013

ringsprojekt, der skal sikre ensartede tilbud

for patienter med KOL i hele regionen.

Erfaringerne fra Lungemedicinsk i Aalborg

og Dronninglund vil blive overført

til Farsø, og afdelingerne har udvekslet sygeplejersker

som led i planen om at flytte

nogle opgaver fra læge til sygeplejerske – en

væsentlig fordel i et område, hvor det ikke

just vrimler med lungemedicinere.

På samme måde har afdelingen gjort en

del for at få nogle af sine indlæggelser

konverteret til ambulante forløb, fortæller

Gunnar Lauge Nielsen.

- Folk, der eksempelvis bliver mistænkt for

at have en blodprop i benet, har vi traditionelt

indlagt. Nu får de en sprøjte med

blodfortyndende medicin og bliver sendt

hjem, siger han.

Dagen efter bliver patienterne ultralydsscannet

og udstyret med flere sprøjter,

hvis mistanken viser sig at være rigtig. Og

så bliver de sendt hjem igen.

- Når folk er mobile og kan køre frem og

tilbage, er der ingen grund til, at de skal

ligge og snorke på en firesengsstue. Der

er ingen risiko ved at sende dem hjem, ingen

forskel i behandlingen, siger Gunnar

Lauge Nielsen og fortæller, at nogle stikker

sig selv derhjemme, mens andre kører

ind til sygeplejerskerne på ambulatoriet

og får deres daglige indsprøjtning, indtil

de blodfortyndende piller virker.

Uanset hvad sparer ordningen sengepladser

på sygehuset.

- Det er politisk opportunt og oven i købet

fornuftigt, konstaterer Gunnar Lauge

Nielsen.

Gunnar Laugesen mener, at den tætte tværfaglighed

på Medicinsk Afdeling har været med til

at skabe smidighed i patientbehandlingen.


aKtive patieNteR

KommeR huRtigt hjem

Ortopædkirurgien i Farsø har i årevis

tænkt tværfagligt og gjort patienterne

aktive i deres eget forløb. det sparer tusindvis

af liggedage alene blandt knæ- og

hoftepatienterne.

At tænke tværfagligt og skabe sammenhængende

patientforløb er det nye sort i

Region Nordjylland, men på sygehuset i

Farsø hører det for længst hverdagen til.

- Vi har snakket relationel koordinering

i mange år, siger Dorte Ebdrup. Hun er

tidligere oversygeplejerske og har nu titel

af funktionsansvarlig afsnitsleder i ortopædkirurgien

i Farsø ved Aalborg Universitetshospital.

- Det har længe været lige meget, hvilken

søjle man kommer fra – vi samles tværfagligt

og har alle respekt for, at den eneste grund

til, at vi er her, er det gode patientforløb.

For syv år siden kom knæ- og hoftepatienterne

under lup på det lille sygehus. De var

i gennemsnit indlagt i 11,2 dage i forbindelse

med en operation i Farsø – en smule

længere end landsgennemsnittet. Hver en

sten i forløbet blev vendt, lige fra indkaldelsesbrevet

til hvordan man fulgte op på

patienterne efter udskrivelsen. Alene ved

at få fokus på disse patienter faldt antallet

af liggedage til omkring 7 henover foråret

2006, i dag er det nede omkring 2,8.

Og patienterne er glade og tilfredse med

at blive gjort aktive i eget forløb, forsikrer

Dorte Ebdrup. De bliver inddelt i hold på

tværs af køn og alder, de kommer til informationsmøde,

og de instrueres på forhånd

i brug af hjælpemidler og betydningen af

kost og motion, så de kan være aktive allerede

i ventetiden, og personalet kan klare

mest muligt inden operationen.

Og så får patienterne på forhånd at vide,

hvad de har i vente, fortæller Gitte Zytphen-Adeler,

der er souschef på ortopædkirurgiens

sengeafsnit i Farsø og tovholder

på knæ- og hoftepatienterne.

spaReR tid udeN at slæKKe på KvaliteteN

Patienterne inddeles i tremandshold på tværs af køn og alder. De deler informationsmøde,

operationsdag, stue og genoptræning. Farsøs ortopædkirurger opererer

normalt et hold knæpatienter og et hold hoftepatienter om dagen.

Patienterne møder fastende ind på selve operationsdagen i stedet for dagen før.

Patienterne er aktive under indlæggelsen. De er ude af sengen allerede på operationsdagen,

de administrerer egen smertemedicin og opfordres til at tage aktiv del

i dokumentationen af smertescore.

Alle patienter svarer på et evalueringsskema både før deres udskrivelse og ved

kontrol seks uger efter, ligesom der jævnligt holdes feedbackmøder med grupper

af patienter.

Alle kan ringe til en hotline, når de er blevet udskrevet. Ved problemer kan de

tilses samme dag i ambulatoriet.

- Når vi siger, at vi forventer, at de kan tage

hjem dagen efter operationen, så er folk

indstillede på det. Og så skal der faktisk

rigtig meget til, før de ikke også kommer

hjem, siger hun.

Med en målrettet indsats har ortopædkirurgien

i Farsø kunnet spare over 6000

sengepladser om året til knæ- og hoftepatienter,

og ifølge Dorte Ebdrup er udviklingen

alene drevet af medarbejderne og

deres ideer.

- Hver gang der kommer en medarbejder

med en ide til, hvordan vi kan gøre det

bedre, så bliver der lyttet. Der er ikke langt

fra ide til handling herude, siger hun.

Gitte Zytphen-Adeler supplerer:

- Lægerne siger somme tider, at man skal

passe på, hvad man siger i Farsø. For det er

gennemført i morgen.

Dorte Ebdrup og Gitte Zytphen-Adeler er hele

tiden på udkig efter det næste udviklingsprojekt,

der kan give bedre patientforløb.

SYGEHUS THY-MORS APRIL 2013


14

IndsIgt INDSIGT & Udsyn UDSYN

Rundt i regionen

Ny t foR de fleste

Nye Nye Nye Nye regler regler regler regler for for for for at at at at overføre overføre overføre overføre ferie ferie ferie ferie

Ferieaftalen er ændret i relation til overførsel af ferie. Før skulle du senest lave aftale

om at overføre ferie den 30. april – den dato er nu ændret til 30. september.

Aftale om overførsel af ferie kan være uafviklede ferietimer ud over fi re uger pr. år.

Medarbejdere, der holder ferie med løn, har både ret og pligt til at afholde alle

ferietimer (fem uger) inden 1. maj.

Der er ikke ændrede regler i relation til den 6. ferieuge. Ikke afholdte timer pr.

30. april overføres automatisk til næste ferieår. Ønske om udbetaling af den 6.

ferieuge for indeværende ferieår, skulle være meddelt Løn og Personale inden 1.

oktober 2012.

Ferie der ikke er afholdt, udbetalt eller aftalt overført til efterfølgende ferieår

pr. 30. september, afregnes til feriefonden senest den 15. november.

personalepolitikker personalepolitikker personalepolitikker personalepolitikker personalepolitikker itop itop itop itop itop

Den 1. juni 2013 sker der noget nyt: Hovedudvalget har revideret

personalepolitikkerne, der skal udgøre fundamentet for

vores arbejdsliv i Region Nordjylland. De nye fælles værdier

er: Indfl ydelse, Tillid, Ordentlighed, Professionalisme.

Hovedudvalget vil skabe et klart og gennemskueligt personalepolitisk

grundlag med færre retningslinjer og plads til lokal

dialog. Fremover vil der være otte personalepolitikker, der generelt

er mere kortfattede og præcise end tidligere. På nogle

områder vil det blive endnu tydeligere, at vilkårene er ens,

uanset hvor i Region Nordjylland man er ansat; for eksempel

vil 1. juni 2013 være dagen, hvor samtlige arbejdspladser og

matrikler bliver røgfrie for ansatte.

Hold øje med PersonaleNet, hvor du i løbet af foråret vil

kunne læse meget mere om de nye personalepolitikker.

Nu Nu Nu Nu Nu skal skal skal skal skal i i i i i betale betale betale betale betale mindre mindre mindre mindre mindre

for jeres jeres it-udstyr it-udstyr

Region Nordjylland er gået sammen med Region Hovedstaden

og Region Sjælland om fælles indkøb af pc’er og

tilbehør. Det betyder, at afdelingerne fremover kan få det

samme udstyr som hidtil, men til billigere penge.

Allerede i første kvartal af 2013 har regionen samlet sparet

små 2 mio. kroner på aftalen – og gevinsten lander

hos jer, der bestiller udstyret. Læs mere om udvalget af

pc’er og udstyr på PersonaleNet under ”Hjælp til IT” og

derefter ”Indkøb”.


Giv gangene et pift

”I gode hænder”

Vores fælles fortælling om, hvordan vi gerne vil have, at patien- patien-

ter, pårørende, samarbejdspartnere og brugere oplever deres

møde med den nordjyske region og det nordjyske sundhedsvæ-

sen, er blevet til en serie af kunstmotiver. Målet med kunstserien

er, at motiverne – ud over at være dekorative – også får besku-

eren til at tænke over, hvad det betyder at være i gode hænder

hos Region Nordjylland.

For en billig penge er det nu muligt at udsmykke gange, mødelo- mødelokaler

eller personalestuer med disse motiver.

Der åbnes for bestilling fra alle dele af regionen. Ved bestilling

inden 1. maj betaler Koncern Kommunikation halvdelen af

prisen, så prisen bliver 300 kroner for et lærred på 80x80 cm og

500 kroner for et lærred på 1x1 meter – uafhængigt af motiv.

Ud over disse standardstørrelser kan du også bestille andre

størrelser eller hele tapetserede vægge. Her er udgangspunktet,

at bestilleren selv betaler, men der kan aftales støtte afhængig af

den konkrete sag.

Hvis du er blevet inspireret og gerne vil have noget ”I gode

hænder”-kunst på din arbejdsplads, så kontakt Katrine Mørk fra

Koncernkommunikation på katrine.moerk@rn.dk / 41 61 63 41.

Se alle billederne på www.igh.rn.dk.

så så så så så er er er er er leaN-netværket

leaN-netværket

leaN-netværket

leaN-netværket

leaN-netværket

på plads

LEAN-enheden er godt i gang med at danne netværk

på sygehusene og i Regionshuset. På LEANsiden

på PersonaleNet kan du se, hvem der repræsenterer

præcis din afdeling (under ”Hjælp til”).

Alle netværkspersonerne har fået en 5-dages LEANuddannelse,

der sætter dem i stand til at starte

processer i deres afdeling.

Der afholdes otte årlige møder mellem LEAN-enheden

og netværkspersonerne. Her deler vi viden og

udvikler værktøjer. Der er sygehuse, som har behov

for fl ere netværkspersoner, og LEAN-enheden er i

dialog dialog omkring, omkring, hvordan hvordan rollen rollen skal skal være, være, og hvor hvor

mange mange mange personer personer personer det det det enkelte enkelte enkelte sygehus sygehus sygehus har har har behov behov behov for. for. for.

byggeprogram byggeprogram byggeprogram byggeprogram byggeprogram for for for for for det det det det det nye nye nye nye nye

universitetshospital universitetshospital på på vej vej

Mange ledere og medarbejdere på Aalborg Universitetshospital

har givet deres input til byggeprogrammet for

det nye universitetshospital sammen med rådgivere fra

Indigo og folk fra projektafdelingen. Nogle har arbejdet

med logistikken – de afsluttede deres arbejde i februar.

Herudover er der nedsat en række grupper i forhold til de

kliniske funktioner – eksempelvis fælles akutmodtagelse,

operationsområdet, senge mv. Arbejdet i disse grupper

forventes afsluttet inden sommerferien, hvorefter byggeprogrammet

skal sammenskrives og kvalitetssikres, inden

det afl everes i september.

Læs mere på www.nytaalborguh.dk under fanen:

Inddragelse af brugere.


THY-MORS KØRER GRØNNERE

Sygehus Thy-Mors har købt regionens første el-bil

Sygehus Thy-Mors gør senest med købet af en ny el-bil sit til

at Region Nordjylland kan leve op til sin status som klimaregion.

Regionsrådsformand Ulla Astman var i 2010 den første regionsrådsformand,

der underskrev en aftale med Danmarks

Naturfredningsforening, som gjorde Region Nordjylland til

klima-region.

Aftalen forpligter blandt andet Region Nordjylland til at reducere

sin CO2-udledning med to procent om året frem til 2025,

lige som regionen skal energi-renovere bygningsmassen på

sygehuse og institutioner, så regionen bidrager til at reducere

energi-spild og menneskeskabte klima-forandringer.

Sygehusdirektør Michael Storm Klausen, Sygehus Thy-Mors,

lægger vægt på, at en ny klima-venligere vognpark ikke bliver

det eneste klima-tiltag på sygehuset.

Akutbygningen er stort set færdig - og der er åbent hus for alle

den 13. april.

-Vi har en bilpark på 14 biler, som hver eneste dag er i brug i

vores medarbejderes funktion som ansatte på sygehuset. Derfor

vil det have stor effekt, at vi begynder at indfase el-biler og

andre klima-venlige biler i vognparken, mener sygehusdirektøren.

Sygehusets klima-tiltag handler også om bygnings- og energirenoveringer.

-Vi er – sammen med de øvrige nordjyske sygehuse – i gang med

energi-renoveringer på eksisterende bygninger. Alene i 2011 investerede

vi på Sygehus Thy-Mors fire millioner kroner i bedre

varmeanlæg, bedre ventilationsanlæg, efterisolering og bedre

styring af lys. Og aktuelt indgår klimavenlige materialer i bygningen

af vores akutbygning til 120 millioner kroner, siger Michael

Storm Klausen.

ÅBENT HUS:

KIG IND PÅ SYGEHUSET 13. APRIL

Sygehus Thy-Mors er borgernes. Alles borgeres. Derfor er

alle meget velkomne til at kigge ind, når sygehuset 13. april

i tidsrummet mellem 11 og 15 holder åbent hus, så alle kan

se den nye akutmodtagelse.

-Vi vil afvikle flere events med vores medarbejdere, så de

forhåbentlig mange gæster, der kommer, kan få et godt

indtryk af, hvad der sker i et nyt og moderne sygehus som

Sygehus Thy-Mors, der jo bliver et af landets kun 19 fremtidige

akutsygehuse, lover sygehusdirektøren.

-Vi er os meget bevidste, at vi er til for borgernes skyld. Og

at den nye akutbygning til 120 millioner kroner, som vi er

ved at færdiggøre, bygges for borgernes skattekroner. Samtidig

er vi faktisk stolte over, at vise frem, hvad vi har fået

for de mange penge, der ligger i byggeriet. Derfor inviterer vi

alle inden for – uden undtagelse. Kom og kig ind i jeres nye

sygehus, tilskynder sygehusdirektør Michael Storm Klausen.

More magazines by this user
Similar magazines