29.07.2013 Views

Vintereksamen 1997/98, HHÅ - Handelshøjskolen i Århus

Vintereksamen 1997/98, HHÅ - Handelshøjskolen i Århus

Vintereksamen 1997/98, HHÅ - Handelshøjskolen i Århus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Handelshøjskolen</strong> i <strong>Århus</strong> 1<br />

DEN ERHVERVSSPROGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (clm)<br />

<strong>Vintereksamen</strong> <strong>1997</strong>/<strong>98</strong><br />

FRANSK - SKRIFTLIG PRØVE I<br />

PRØVE 8: 233 OVERSÆTTELSE AF ØKONOMSIK TEKST D-F<br />

Varighed: 4 timer<br />

Hjælpemidler: alle<br />

De indrammede afsnit oversættes IKKE<br />

På tur i obligations-junglen<br />

Obligationer med en pålydende rente pa 4 pct. er det bedste tilbud til private lige for tiden.<br />

Men mulighederne for at spare op i obligationer er så righoldige, at snart sagt enhver smag og<br />

ethvert behov kan tilfredsstilles.<br />

• Gå efter obligationer med lave kuponrenter - altså efter papirer, som har en pålydende nede<br />

på bare 4,0 pct.<br />

Det investeringsråd ryger hurtigt og sikkert ud af chefanalytiker i Unibank, Kenneth<br />

Steengaard, når han bliver bedt om at komme med et bud på, hvor private bedst placerer<br />

sparepenge, hvis man hverken er til aktier, pantebreve, vindmøller, ejendomsprojekter,<br />

Lotto-spil eller andre mere spekulative former for opsparing eller rent lotteri.<br />

2000 forskellige obligationer<br />

Han skaber dermed et hurtigt overblik over et ellers ganske uoverskueligt marked, idet der<br />

findes mere end 2000 forskellige obligationer noteret pa Københavns Fondsbørs.<br />

De mange forskellige obligationer kan gøre det til en nærmest uløselig gåde for private at<br />

beslutte, præcis hvilken obligation man skal vælge. Der findes både obligationer med løbetider<br />

på op til 30 år, som kan udtrækkes, og korte serier, der kun løber til 19<strong>98</strong> og ikke kan<br />

trækkes ud eller konverteres. De sidste hedder, hvis man skal være helt præcis, stående lån.<br />

Der er også obligationer med pålydenderenter på alt lige fra 12 til 4 pct., der er indeksobligationer,<br />

præmieobligationer, statsobligationer, realkreditobligationer og, ja, sådan kunne man<br />

blive ved - længe.<br />

Risiko og investeringsform<br />

Mulighederne for at spare op i obligationer er så righoldige, at snart sagt enhver smag og<br />

ethvert behov kan tilfredsstilles. Ikke bare med hensyn til afkast, men også når det drejer sig<br />

om risiko og investeringsform.


<strong>Handelshøjskolen</strong> i <strong>Århus</strong> 2<br />

DEN ERHVERVSSPROGLIGE KANDIDATUDDANNELSE (cIm) <strong>Vintereksamen</strong><br />

<strong>1997</strong>/<strong>98</strong><br />

FRANSK - SKRIFTLIG PROVE I - PROVE 8: 233 OVERSÆTTELSE AF ØKONOMISK<br />

TEKST D-F<br />

I denne jungle af papirer er det altså 4 pct. obligationer, som lige for tiden er bedst. Det mener<br />

ikke bare Unibank, men også stribevis af andre banker og sparekasser, børsmæglere og<br />

investeringsrådgivere, som løbende giver råd til private om, hvor de med fordel kan placere<br />

ledige penge, der skal på arbejde.<br />

Fordelen ved 4 pct. obligationer er især, at de handles til lave kurser. Visse 4 pct. papirer er<br />

således helt nede i kurs 93-94. Det betyder, at investorerne kan indkassere en skattefri<br />

kursgevinst på tæt ved syv kr. for hver 10 kr., der er investeret, oven i den løbende rente.<br />

Kursgevinsten kommer i takt med, at obligationen nærmer sig sit udløbsår og rykker tættere<br />

og tættere på kurs 100 eller pari, som det også hedder.<br />

Meget at vælge imellem<br />

Samlet kan afkastet på 4 pct. obligationer derfor let blive pa 3,5 pct. om året - efter at skatten<br />

er trukket fra. I visse tilfælde endda på 4,0 pct.<br />

Man får altså 3500 kr. skattefrit om året, hvis man placerer 100.000 kr. i denne type papirer.<br />

Men selv blandt 4 pct. obligationerne er der meget at vælge mellem. Der findes 4 pct. obligationer<br />

med alt lige fra 2 til 4 års løbetid og obligationer, der er udstedt af savel danske som<br />

udenlandske institutter. Man kan så vælge alt efter, hvor stor en risiko man tør løbe, og hvor<br />

lang en periode man investerer over.<br />

I flere tilfælde er der tale om obligationer med en statsgaranti i ryggen, så man kan være 100<br />

pct. sikker på, at man ikke mister sin opsparing, sådan som det let kan ske, hvis man køber aktier<br />

eller måske investeringsforeninger, der placerer penge i Asien, Østeuropa, Sydamerika eller<br />

andre farlige steder.<br />

Bagsiden af medaljen<br />

Nu er der selvfølgelig ikke kun fordele ved at købe obligationer. Der er også ulemper. Bagsiden<br />

af medaljen er bl.a. at:<br />

* Det koster penge i form af kurtage, depotgebyrer og kontoudskrifter at købe, eje og sælge<br />

obligationer. Disse gebyrer kan være så store, at man normalt fraråder folk at købe obligationer,<br />

hvis man har mindre end 40.000-50.000 kr. i opsparing.<br />

* Samtidig påtager man sig en kursrisiko, hvis man ligger inde med obligationer. Stiger renten,<br />

vil kursen på ens obligationer falde. Det betyder, at ens formue svinder ind.<br />

Jyllands-Posten 29/11-97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!