Biobrændsler, naturgas, fjernvarme - hvad skal vi vælge?

gasteknik.dk

Biobrændsler, naturgas, fjernvarme - hvad skal vi vælge?

Biobrændsler, naturgas eller fjernvarme?

22. november 2012

Thomas Færgeman

Direktør


CO2 i atmosfæren

Kilde: GEO5


Hvad er målet?

Illustration: David Roberts, Grist.org

For højt til at være sikkert

For lavt til at være muligt?


IEA: World Energy Outlook 2012

Vi har kurs mod 3,5 grads temperaturstigning, hvis der ikke sættes ind nu.

Verdens energiforbrug vil stige med 30 % frem mod 2035

Mængde kendte fossile reserver, som skal forblive i undergrunden, hvis vi skal

nå 2 graders-målsætningen:

2/3


Verdensbanken: Turn Down the Heat

Med de nuværende globale reduktionsforpligtelser har vi kurs mod en

temperaturstigning på


Katastrofale følger over hele kloden såsom hedebølger, tørke, havstigninger,

ekstremregn og oversvømmelser.


UNEP Emissions Gap Report 2012

Global CO2-udledning stiger

Vi har kurs mod 3-5 graders temperaturstigning

Global udledning i 2020 skal være 44 gigaton eller mindre

Nødvendig global reduktion de næste otte år:

Og det skal vel at mærke ske nu!

14 %


Ingeniøren nov. 2011

Grøn tænketank: Sats på naturgas i

stedet for træpiller

Det er langt bedre for klimaet at

erstatte kullene på kraftværkerne

med den fossile naturgas end med

træpiller på kort sigt, mener den

grønne tænketank Concito.


I:\inf\prtoolbox\overheads\Firmaprese

ntation_nov2005.ppt

8


Holtsmark, 2011, (Boreale skove)


Træpiller, DONG (LUBA)

Large-scale utilisation of biopellets

for energy applications (LUBA)


•Træpiller, diverse kilder

•Træflis, diverse kilder

•Halm, incl jord-C og fortrængning

Klimapåvirkningen fra forskellige

energikilder

•Biogas, incl. majs og alternativt organisk husholdningsaffald incl. fortrængning.

•Ethanol, 1+2 g

•Biodiesel, Raps og palmeolie

•Vind-el

•Sol-el


Klimamål

EU Mål:

2050: 80-95 % reduktion

2020: 20 % reduktion (ETS og – for DK – også non-ETS)

2020: 30 % VE

2020: 10 % VE i transportsektoren

Regeringens mål (regeringsgrundlaget og ”Vores energi”):

2050: 100 % fossilfri – også transport

2035: Energi produktion (el og varme) 100 % fossilfri

2030: Slut med kul

2030: Slut med oliefyr

2020: 50 % el fra vind

2020: 40 % CO2e reduktion sammenlignet med 1990 (nationalt)

– heraf 35 procentpoints i energisektoren.


Globalt energiforbrug for kul, olie og gas i 2011, tal i Mton

olieækvivalenter. BP 2012


Global udledning af CO2 fra kul, olie og gas.

Enheder i mia. tons CO2


Udvikling af kulproduktion og forbrug


Potentiale i gas

Hvis billig gas kunne fortrænge

kul og noget af olien ville

verdens udledning af CO2 fra

energi falde med 7-10 mia.

tons, eller op til 30 %.


Case USA


Case USA


Globale ressourcer af skiffergas


Udbredelse i Skandinavien


Exajoule

Fordeling og størrelser af ressourcer

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Europa Frankrig Polen USA Canada Mexico Kina Australien Sydafrika Argentina

= 7500 exajoule, eller 20 års fossilt energiforbrug

DK skønnes at have 25 Ej (30-50 års energiforbrug)


Princippet i frakturering


Er skiffergas bedre end kul klimamæssigt ?


Er skiffergas bedre end kul og importeret

gas i Europa


Øvrige miljømæssige forhold ved skiffergas

Generelt vurderes det (EU mfl.), at miljøproblemer kan imødekommes ved

tilstrækkelige krav i tilladelser og monitering, og at omkostningen vil øge gasprisen

med 7 % i forhold til det ureguleret.

Kravene findes allerede i visse amerikanske stater, og vil være føderal lov i USA fra

2015.

Den største hurdle er nok arealkravene, men disse er dog væsentlig mindre end

ved VE som f.eks sol eller biomasse.


Noget vi skal tage stilling til

Høje priser på gas og til dels olie øger udledningen af CO2, idet den

fremmer brug af kul og tjæresandsolie mm. størrelsesordner mere end den

fremmer ægte VE.


Eksempler på fortrængning

Ikke noe oljerush i Arktis

Det er billigere å utvinne olje og gass andre

steder. Derfor vil utvinningen i Arktis i

framtiden bare utgjøre en liten andel av

verdens olje- og gassproduksjon

For at det skal være lønnsomt å utvinne

petroleumsressursene i Arktis, må olje- og

gassprisene holde seg høye. Men

petroleumsprisene vil påvirkes av tilgangen til

tross alt lettere tilgjengelig olje og gass i form

av såkalt ukonvensjonell olje og gass......


Fjernvarme

Indlysende rigtigt, når der er overskudsvarme.

Men der er også en grænse… og afgiftsfritagede,

biomassebaserede varmekedler i stedet for

gasturbiner er ikke svaret.

Gas er dog heller ikke svaret i individuelle boliger

– det er jordvarme, varmepumper (luft-til-luft) og

andre elbaserede virkemidler

Gas er derimod interessant i transporten, i

kraftvarme af hensyn til balance – og for klimaet


Potentiale i DK

Gas kan fortrænge kul svarende til en reduktion på 6,5 mio. tons CO2e, og potentielt olie

af tilsvarende mængde, altså 12-13 mio. tons CO2e. Kræver en anden CO2-pris!

Gas kan fortrænge ægte VE, og disses andel skal derfor sikres gennem politiske krav.

Beskatningspotentialet kan ved politisk vilje øremærkes til ægte omstilling, og vil kunne give

finansielt råderum til ægte VE i stedet for biomasse-VE.

Ideelt set kan vi altså reducere CO2 udledningen, og samtidig skaffe kapital til en ægte

grøn omstilling af energisystemet.

Skiffergas i DK kan i teorien og potentielt derfor føre til et væsentligt mere klimavenligt

DK i 2050 end uden skiffergas. Globalt er potentialet i at gennemføre det meget stort,

og formentlig den eneste realpolitiske måde at fortrænge kul i nærmeste fremtid.

Kan ”gassamfundet” spare nogle investeringer, hvis vind fremover skal lagres som gas ?

More magazines by this user
Similar magazines