29.07.2013 Views

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Vores fokus er

vores styrke


Hoved- og

nøgletal

2008

2008 2007 Ændring

Finansielle resultater

Omsætning i alt Mio. kr. 45.553 41.831 9%

Diabetesbehandling Mio. kr. 33.356 30.478 9%

Heraf moderne insuliner Mio. kr. 17.317 14.008 24%

Biopharmaceuticals Mio. kr. 12.197 11.353 7%

Bruttoresultat Mio. kr. 35.444 32.038 11%

Bruttomargin % 77,8 76,6

Salgs- og distributionsomkostninger % af omsætning 28,2 29,6

Forsknings- og udviklingsomkostninger % af omsætning 17,2 20,4

F&U-omkostninger, ekskl. AERx ® * ) % af omsætning 16,5 17,2

Administrationsomkostninger % af omsætning 5,8 6,0

Resultat af primær drift Mio. kr. 12.373 8.942 38%

Resultat af primær drift, ekskl. AERx ® * ) Mio. kr. 12.698 10.267 24%

Årets resultat Mio. kr. 9.645 8.522 13%

Effektiv skatteprocent % 24,0 22,3

Investering i materielle anlægsaktiver Mio. kr. 1.754 2.268 (23%)

Frie pengestrømme Mio. kr. 11.015 9.012 22%

Langsigtede fi nansielle mål

Vækst i resultat af primær drift % 38,4 (1,9)

Vækst i resultat af primær drift, ekskl. AERx ® * ) % 23,7 12,6

Overskudsgrad (primær drift) % 27,2 21,4

Overskudsgrad (primær drift), ekskl. AERx ® * ) % 27,9 24,5

Forrentning af investeret kapital (ROIC) % 37,4 27,2

Cash to earnings (treårigt gennemsnit) % 97,6 87,0

Ikke-fi nansielle resultater

Beskæftigelseseffekt globalt Antal job 88.500 81.600 8%

Vandforbrug 1.000 m 3 2.684 3.231 (17%)

Genanvendelsesprocent (affald) % 51 38

CO 2-emissioner 1.000 tons 215 236 (9%)

Fuldtidsstillinger Antal 26.575 25.516 4%

Medarbejderomsætning % 12,1 11,6

Engagerende kultur (medarbejderengagement) Skala 1–5 4,2 4,1

Nye patentfamilier (første ansøgning) Antal 71 116 (39%)

Aktieudvikling

Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 6,00 4,50 33%

Ultimokurs (B-aktier) Kr. 271 335 (19%)

Markedsværdi ** ) Mia. kr. 135 172 (22%)

** ) Eksklusive engangsomkostninger relateret til lukningen af alle udviklingsprojekter inden for inhalerbar diabetesbehandling.

** ) Novo Nordisk B-aktier (ekskl. egne aktier).

Se fl ere fi nansielle og ikke-fi nansielle hoved- og nøgletal på s. 16–17.


Om

Novo Nordisks

årsrapportering

Novo Nordisk er verdens førende virksomhed

inden for diabetesbehandling og har en førende

position inden for blødningsbehandling,

væksthormonbehandling og hormonpræparater

(HRT). Virksomheden har desuden en ambition

om at opbygge en stærk platform inden

for infl ammation.

Novo Nordisk har over 27.000 medarbejdere i 81

lande og fremstiller og markedsfører farmaceutiske

produkter og serviceydelser, der gør en væsentlig

forskel for patienter, behandlere og samfundet.

Det er femte år i træk, Novo Nordisk rapporterer om

sin fi nansielle og ikke-fi nansielle præstation i ét samlet

dokument, Årsrapporten, som dækker regnskabsåret

2008. I rapporten præsenteres væsentlige udfordringer

og de strategiske tiltag, der er iværksat for at udvikle

forretningen med henblik på at nå de fastsatte mål

og fastholde en langsigtet værdiskabelse. Rapporten

beskriver også, hvordan Novo Nordisk driver forretning

som en værdibaseret virksomhed styret af en vision.

Temaartiklerne beskriver aktiviteter, der har fundet

sted i årets løb, og som er drevet af virksomhedens

vision. Disse artikler afspejler problemstillinger,

der er identifi ceret i dialog med aktionærer, fi nansanalytikere

og andre interessenter.

En række eksterne opinionsledere er inviteret til at

bidrage med deres syn på nogle af disse vigtige emner:

det aktuelle økonomiske klima, udfordringerne

i lægemiddelindustrien og på lægemiddelmarkedet,

nye metoder for diabetesbehandling samt koblingen

mellem de globale klimaforandringer og sundhed.

Rapporten er primært rettet mod aktionærer, fi nansanalytikere

og andre af koncernens interessenter, og

den tjener til at underbygge forretningsresultaterne og

sætte aktionærer bedre i stand til at vurdere virksomhedens

værdi, idet den præsenterer samspillet mellem

de fi nansielle og ikke-fi nansielle målsætninger.

Novo Nordisk overholder gældende kodekser for god

selskabsledelse og følger gældende internationale

standarder for obligatorisk og frivillig rapportering:

• International Financial Reporting Standards (IFRS).

• AA1000 Assurance Standard (2003).

• Den amerikanske Sarbanes–Oxley Acts krav om

dokumentation og rapportering af effektiviteten

af den interne kontrol med den fi nansielle rapportering.

I 2008 har Novo Nordisk påbegyndt

en proces med at strukturere kontrolmiljøet i den

ikke-fi nansielle rapportering med henblik på at

skabe fuldstændig overensstemmelse med kontrolmiljøet

i den fi nansielle rapportering.

• Regnskabsstandarden AA1000 Framework.

• Global Reporting Initiative (GRI): G3-retningslinjerne

for rapportering om bæredygtighed.

• Global Compact: Communication on Progress

(redegørelse for fremskridt).

I mangel af globale standarder for samlet rapportering

af præstationen på den tredobbelte bundlinje er Årsrapporten

udarbejdet på basis af eksisterende bedste

praksis for henholdsvis fi nansiel og ikke-fi nansiel rapportering.

Det betyder, at principperne for væsentlighed,

fuldstændighed og lydhørhed er anvendt.

Novo Nordisk har valgt at anvende betegnelsen ‘ikkefi

nansiel rapportering’ om virksomhedens præstation

inden for områder, der vedrører bæredygtighed.

Årsrapporten indeholder således både det fi nansielle

og det ikke-fi nansielle regnskab, mens beretningsdelen

beskriver virksomhedens præstation ud fra et

helhedsorienteret perspektiv.

Interne kontroller, assurance og uafhængig, ekstern

revision har verifi ceret, at virksomhedens rapportering

er korrekt, fuldstændig og pålidelig.

Årsrapport 2008, der også omfatter regnskabet for

moderselskabet, Novo Nordisk A/S (se s. 105–112), er

udgivet i februar 2009 til aktionærernes godkendelse

på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

marts 2009 og indsendes efterfølgende til Erhvervs-

og Selskabsstyrelsen. Derudover indsendes Form 20-Frapporten

for 2008 til det amerikanske børstilsyn, US

Securities and Exchange Commission, i februar 2009.

Disse to rapporter indeholder referencer til information,

som er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside.

Denne information indgår ikke i den lovpligtige

rapportering.

I onlineudgaven af rapporten fi ndes mere baggrundsinformation

og ikke-fi nansielle data (kun på

engelsk). Mange afsnit af Årsrapporten henviser til

yderligere information online, og i indekset på s. 116

er der links til annualreport2008.novonordisk.com.


Charlotte Lucas Østerlund viser på EASD, den europæiske diabetesforenings årsmøde i Rom i 2008, hvordan diabetes påvirker hele personen.


Femten Novo Nordisk-medarbejdere markerede Verdensdiabetesdagen i Danmark med et maratonløb, som gik fra hovedkvarteret i Bagsværd forbi fl ere af

koncernens afdelinger til Changing Diabetes ® Village på Rådhuspladsen i København.

Velkommen til

Novo Nordisk

Side 2–7

2 Vores fokus er vores styrke

4 Udfordringer i det aktuelle

økonomiske klima

6 Novo Nordisk kort fortalt

Forretningsresultater

Side 8–19

8 Resultater i 2008

15 Forventninger til 2009

16 Finansielle hoved- og nøgletal

17 Ikke-fi nansielle hoved- og nøgletal

18 Udvikling i pipelinen

Forretningsmiljø

Side 20–29

20 Novo Nordisks ledelsesmodel

21 Værdier skaber resultater

22 En fokuseret strategi

24 Risikostyring

26 Forretning efter universelle principper

27 Mangfoldighed understøtter

global vækst

28 Styrket miljøledelse

Diabetesbehandling

Side 30–37

30 Kursen på diabetes kan ændres

32 Skræddersyede behandlinger

34 Forandring på dagsordenen

36 Bedre adgang til behandling

Biopharmaceuticals

Side 38–41

38 Styrket fokus inden for

biopharmaceuticals

40 At leve med hæmofi li

41 Ændrede muligheder for mennesker

med hæmofi li

Aktionærinformation

Side 42–50

42 God selskabsledelse

44 Ledelsens afl ønning

46 Bestyrelsen

48 Koncerndirektionen

49 Aktier og kapitalstruktur

Finansielt og

ikke-fi nansielt

koncernregnskab

2008

Side 51–104

51 Finansielt og ikke-fi nansielt

koncernregnskab

52 Finansielt koncernregnskab

89 Ikke-fi nansielt koncernregnskab

Side 105–112

105 Årsregnskab for moderselskabet

Side 113–115

113 Ledelsens påtegning

114 Den uafhængige revisors påtegninger

Yderligere

information

Side 116 og omslagets inderside

116 Indeks

• Kontakt

• Referencer

Novo Nordisks produkter

Novo Nordisk Årsrapport 2008 1


Velkommen til Novo Nordisk Vores fokus er vores styrke

Vores fokus

er vores

styrke

Året 2008 vil sikkert af mange blive husket som året, hvor en

voldsom økonomisk krise med ét slag gjorde det af med troen

på ubrudt vækst. Globaliseringen, som vi har været vidne til de

seneste år, og som har haft mange positive effekter, viste sig

pludselig fra sin anden side: Ingen nation, ingen virksomhed

og intet individ var upåvirket af følgerne af den økonomiske

deroute. Virksomheder, både små og store, er i krise. Nogle af

dem, som regnedes som ikoner i deres industri, eksisterer ikke

mere.

På den baggrund er det med stor ydmyghed, men også stolthed

og glæde, at vi kan rapportere om et 2008, som er forløbet meget

positivt for Novo Nordisk, og som har understreget værdien

af vores fokuserede tilgang. Vi øgede salget med 12% (opgjort

i lokale valutaer) og vores rapporterede resultat af primær drift

med 38%. Vores investeringer i forskning og udvikling har styrket

vores udviklingspipeline. Og vi fortsatte effektiviseringen og globaliseringen

af vores salg og produktion og står dermed endnu

bedre rustet til de kommende års udfordringer.

En del af forklaringen på, at Novo Nordisk er sluppet bedre gennem

2008 end mange andre virksomheder, er, at vi fremstiller

livsvigtig medicin. Vores kunder, specielt mennesker med kroniske

lidelser, har behov for deres medicin i opgangstider såvel som

i nedgangstider. Men en stor del af æren tilfalder vores godt

27.000 kolleger i Novo Nordisk, som endnu en gang har ydet en

fremragende præstation. Ude hos læger og patienter, i laboratorierne,

i fabrikkerne, i kontorerne – overalt i værdikæden har

der været fokus på at skabe resultater for alle vores interessenter,

både på kort og langt sigt.

Fornyelse fremmer konkurrenceevne

Fornyelse i vores pipeline er kilden til langsigtet konkurrenceevne

i en branche som vores, og på dette område har 2008 været

meget begivenhedsrigt.

Ikke alt er dog gået efter planen. Tidligt i 2008 måtte vi defi nitivt

opgive vores forsøg på at udvikle inhalerbar insulin. Senere på

året måtte vi også konstatere, at effekten af NovoSeven ® til akut

blødningsstandsning i forbindelse med traumer ikke ville kunne

påvises i kontrollerede kliniske forsøg inden for en overskuelig

fremtid. Og senere på året besluttede vi at standse forsøg med

anvendelse af væksthormon til dialysepatienter, fordi det viste

sig for vanskeligt at rekruttere patienter til forsøget.

Vi vil dog først og fremmest huske 2008 som året, hvor Novo

Nordisk opnåede to gennembrud, som kan få stor betydning

for fremtidens diabetesbehandling: Liraglutide til behandling

af type 2-diabetes blev færdigudviklet, og vi har indsendt registreringsansøgning

i USA, Europa, Japan og en lang række andre

lande. Hertil kommer, at en ny generation af insuliner til både

type 1- og type 2-diabetes viste meget lovende resultater

i fase 2-forsøg.

2 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Liraglutide har potentiale til at forbedre behandlingen af type

2-diabetes. Kravene til godkendelse af nye diabeteslægemidler

er blevet skærpet, men vi har forsigtigt optimistiske forventninger

til udfaldet af myndighedsbehandlingen. Vi kan forvente godkendelse

i USA og Europa i løbet af 2009, efterfulgt af Japan og fl ere

andre lande i 2010.

Vi ved, at selv de bedste insuliner på markedet i dag ikke er

perfekte. Og med fase 2-resultaterne fra den nye generation

af insuliner har vi vist, at langtidsvirkende insuliner og blandede

insuliner med kombineret kort og lang virkningstid kan forbedres

yderligere. Såfremt de store fase 3-forsøg, som vi igangsætter i år,

bekræfter de foreløbige resultater, vil det betyde bedre behandlingsmuligheder

for diabetikere og en styrkelse af Novo Nordisks

konkurrenceposition.

I 2008 besluttede vi at fokusere vores forskningsindsats inden for

det biofarmaceutiske område på hæmatologi, vækstforstyrrelser

og infl ammation. Infl ammationsforskningen vil fremover blive

udført af vores danske forskningsorganisation og et nystartet

forskningscenter for infl ammation i Seattle, USA. Men også samarbejde

med en række bioteknologiske virksomheder verden over

spiller en væsentlig rolle for vores evne til at bringe nye produkter

frem på dette område.

I 2008 opnåede Novo Nordisk to

gennembrud, som kan få stor betydning

for fremtidens diabetesbehandling.

International ekspansion understøtter vækst

I diabetesmarkedet har vi opretholdt vores position som verdens

førende virksomhed med en andel af insulinmarkedet på over

50% opgjort i volumen. Efterspørgslen efter vores produkter

er øget, og vi ser et fortsat skift fra traditionel human insulin til

moderne insuliner. Novo Nordisk vandt nye markedsandele inden

for moderne insuliner i 2008 og er fortsat den eneste aktør med

en komplet portefølje af hurtigtvirkende, blandede og langtidsvirkende

moderne insuliner. Med henblik på at styrke vores konkurrenceevne

fremover og yderligere udbrede kendskabet til vores

produkter, ikke mindst hos praktiserende læger, har vi udvidet

vores salgs organisation i fl ere vigtige markeder.

I november lagde vi grundstenen til en stor udvidelse af vores

fabriksanlæg i Tianjin i Kina, som vil skabe 500 nye arbejdspladser.

Den nye insulinformulerings- og -påfyldningsfabrik er

en af de største investeringer i Novo Nordisks historie og vores

største enkeltinvestering uden for Danmark. Den næststørste,

fabrikken i Montes Claros i Brasilien, kom i løbet af 2008 i fuld

drift og leverer nu insulin til en række markeder.


Sten Scheibye, bestyrelsesformand, og Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør.

Socialt og miljømæssigt ansvarlig ledelse

Mange læsere af denne Årsrapport vil vide, at Novo Nordisk arbejder

med det, vi kalder den tredobbelte bundlinje. Det vil sige,

at vi opgør vores resultater ud fra tre perspektiver: det fi nansielle,

det sociale og det miljømæssige. Som vi ser verden, er en virksomhed

kun bæredygtig på langt sigt, hvis den formår at leve

op til sine interessenters forventninger på alle tre bundlinjer.

I denne rapport er der mange eksempler på, hvordan vi driver

virksomhed på en måde, som er socialt og miljømæssigt ansvarlig.

Vi synes, at et par af dem fortjener særlig opmærksomhed.

I november offentliggjorde vi et nyt program, hvorigennem Novo

Nordisk stiller diabetesbehandling, herunder gratis insulin, til

rådighed for 10.000 børn i nogle af verdens fattigste lande. Det

sker som led i et femårigt program med navnet ‘Changing the

Future for Children with Diabetes’, som sættes i værk i 2009. Ud

over at stille gratis insulin til rådighed for en særligt udsat gruppe

af diabetikere vil projektet samtidig opbygge langsigtede løsninger

for distribution af insulin og bæredygtig diabetesbehandling

i verdens fattigste lande.

På miljøområdet er vi godt på vej til at nå de ambitiøse mål for CO 2reduktion,

vi satte os selv i 2006, og som betyder, at størsteparten

af vores fremtidige elforsyning vil være baseret på grøn energi.

Ligesom den økonomiske krise er klimaforandringer et globalt

anliggende, som alle må tage et medansvar for at håndtere. Vi vil

lade de lærde slås om, hvor stor en del af klimaforandringerne, som

er menneskeskabte, og hvilken del der skyldes en naturlig udvikling

uden relation til menneskelig aktivitet. Der er stadig mange grunde,

herunder økonomiske, til at drive virksomhed så miljøneutralt som

muligt, og det vil vi have skarpt fokus på også i de kommende år.

Udfordringer

Lægemiddelindustrien står i dag over for en række store udfordringer,

som bestemt ikke er blevet mindre med den udvikling i

verdensøkonomien, vi er vidne til.

Vi må forudse, at den økonomiske nedtur forringer samfunds

og individers evne til at betale for sundhed, herunder nødvendig

medicin. Udviklingen i forekomsten af kroniske sygdomme er i

Velkommen til Novo Nordisk Vores fokus er vores styrke

forvejen en stor økonomisk belastning. Behandlingsudgifterne

sætter selv velstillede nationers sundhedsbudgetter under pres.

Det bliver en stor udfordring at fi nansiere fremtidens sundhedssystemer,

så det både bliver attraktivt at bringe ny og bedre medicin

på markedet og samtidig sikre lige adgang til behandling.

Det er almindeligt anerkendt, at nye lægemidler er en forudsætning

for forbedring af behandlingen af mange sygdomme, men

det er også åbenlyst, at offentlige sundhedsmyndigheder og

forsikringsselskaber i disse år stiller større krav til lægemidlernes

virkning og omkostningseffektivitet. Samtidig øges kravene til

dokumentation af lægemidlers langsigtede bivirkningsprofi l, og

det vil gøre det både dyrere at udvikle ny medicin og reducere

antallet af nye lægemidler, som det vil være økonomisk rentabelt

at bringe på markedet. Det er alt sammen medvirkende til at gøre

det sværere at drive lægemiddelvirksomhed i fremtiden.

I Novo Nordisk ser vi dog optimistisk på fremtiden. Med vores

fokus på diabetesbehandling og biofarmaceutiske speciallægemidler

vurderer vi, at vi står i en unik situation, som kan retfærdiggøre

yderligere investeringer i vores forskning og udvikling samt

i udbygning af vores internationale organisation og produktionskapacitet

– gennem kontrolleret vækst og med fortsat fokus på

vores økonomiske resultater.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores kunder, aktionærer

og samarbejdspartnere for den tillid, de har vist Novo Nordisk

i 2008. Og en stor tak til virksomhedens medarbejdere for deres

store indsats, kreativitet og engagement, som er kernen i vores

virksomhed og grundlaget for de resultater, som vi fremlægger

i denne rapport.

Lars Rebien Sørensen

Administrerende direktør

Sten Scheibye

Bestyrelsesformand

Novo Nordisk Årsrapport 2008 3


Velkommen til Novo Nordisk Udfordringer i det aktuelle økonomiske klima

Udfordringer i det

aktuelle økonomiske klima

Interview med Novo Nordisks koncernøkonomidirektør,

Jesper Brandgaard

Hvordan vil den aktuelle økonomiske

nedgang efter din opfattelse påvirke

lægemiddelindustrien?

Vi er nødt til at indse, at krisen ikke bare

er global, den er alvorlig, og den kommer

sandsynligvis til at vare længe. Krisen får

alvorlige følger for velstand og vækst i

hele verden. Selv i en sektor som lægemiddelindustrien,

der ikke er så følsom

over for kortvarige konjunktursvingninger,

er der en klar sammenhæng mellem langsigtet

økonomisk vækst i samfundet og

virksomhedernes vækstmuligheder.

Vi tror, at lægemiddelsektoren i første

omgang vil mærke krisen i økonomier,

som i høj grad er afhængige af eksport

af produkter eller råvarer. De svingende

oliepriser er naturligvis også vigtige i

denne sammenhæng. Lande som Rusland,

Algeriet og Venezuela får måske sværere

ved at købe avancerede farmaceutiske

produkter.

I mange lande, især i Europa, vil der

komme et større pres for at reducere de

offentlige udgifter til lægemidler – med

øget substitution af generiske produkter.

Der vil også blive lagt større vægt på

sundhedsøkonomi for at sikre, at de

produkter, som samfundet betaler for,

giver de ønskede sundhedsmæssige

resultater.

Med regeringsskiftet i USA er der stor

sandsynlighed for, at der i 2009 indføres

en prisreform af de regeringsstøttede

sundhedsprogrammer som f.eks. Medicaid

og Medicare. Vi har tidligere sagt, at

branchen har haft en fordel som følge af

overfl ytningen af patienter fra Medicaid

til Medicare Part D-programmet, og at vi

ikke mente, denne fordel ville vare ved. Vi

kender endnu ikke detaljerne i en eventuel

prisreform, men vi forventer, at der sker

ændringer i nogle af de programmer, som

støttes af forbundsregeringen, herunder

Medicare Part D.

Hvad angår det private sygeforsikringsmarked

i USA, forudser vi også stramninger.

Patienterne må sandsynligvis indstille sig på

4 Novo Nordisk Årsrapport 2008

højere egenbetaling. Det vil alt andet lige

blive mere og mere vanskeligt at få tilskud

til nye, avancerede behandlingsformer.

Hvordan vil den fi nansielle krise

påvirke strukturen i branchen?

Store lægemiddelvirksomheder har fortsat

et betydeligt behov for at satse på innovation.

Virksomhederne genererer et

stort positivt cash fl ow, men har en række

udfordringer som manglende innovation

og stigende myndighedskrav. Samtidig får

mindre biofarmaceutiske virksomheder,

der endnu ikke har produkter på markedet,

i stigende grad problemer med at

tiltrække langsigtet venturekapital. Disse

virksomheder vil sandsynligvis enten

forsøge at indgå partnerskaber med større

virksomheder eller blive sat til salg. Vi forventer

derfor, at der vil ske konsolideringer

i branchen.

Vi har ikke skiftet kurs,

men har stået distancen,

og vi tror, at det nu giver

os nye muligheder.

Hvordan har volatiliteten

i markedet påvirket

Novo Nordisk i 2008?

Selv om Novo Nordisk fortsat har en høj

omsætning og et højt cash fl ow og ikke

har haft likviditetsproblemer, har den

seneste uro på markedet haft større indfl ydelse

Novo Nordisks aktionærsammensætning

end forventet.

Novo Nordisks største aktionær er stadig

Novo Nordisk Fonden gennem holdingselskabet

Novo A/S. Fondens vedtægter

fastslår, at Fondens primære formål er at

udgøre et stabilt fundament for virksomhederne

i Novo Gruppen, herunder Novo

Nordisk. Når vi ser bort fra Fonden, har vi

oplevet ændringer i andre store investorers

aktiebeholdninger, navnlig ameri-

kanske investorer, som trækker kapital

tilbage til USA.

Vi har også set en række danske pensionskasser

reducere deres beholdning af aktier

i Novo Nordisk for at bevare spredningen

i deres portefølje. På det danske aktiemarked

er den største udfordring, at

Novo Nordisks position i forhold til andre

virksomheder, der er noteret på NASDAQ

OMX København, markant har øget Novo

Nordisks vægt på børsen i 2008.

Vi har således oplevet, at nogle af virksomhedens

største investorer har reduceret

deres aktiebeholdninger. Samtidig har

vi oplevet massiv støtte fra nye europæiske

og amerikanske investorer samt fra private

investorer i Danmark.

Disse ændringer har ikke påvirket virksomhedens

forhold til aktiemarkedet, men

de har understreget behovet for at være

meget gennemsigtig.

Hvordan håndterer Novo Nordisk

virksomhedens balance, og er

der foretaget kursændringer

på det seneste?

Historisk set har Novo Nordisk ligesom

de fl este andre lægemiddelvirksomheder

og biofarmaceutiske virksomheder med

stor markedsværdi haft en balance med

lav gæld. Novo Nordisk har rent faktisk

opereret med let positive fi nansielle nettoaktiver

på sin balance. Det er en fordel,

fordi likviditeten nu giver os interessante

investeringsmuligheder. Vi har ikke skiftet

kurs, men har stået distancen, og vi tror,

at det nu giver os nye muligheder.

Novo Nordisk har fulgt sin politik om gradvis

at øge udbytteandelen til et niveau, der

svarer til gennemsnittet i lægemiddelindustrien,

som i øjeblikket er omkring 40%.

Hvilken betydning havde

valutakursudsving for

virksomheden i 2008?

Salgsvæksten er et oplagt eksempel på,

hvordan udsving i kurserne har påvir-


ket Novo Nordisk i 2008. Novo Nordisk

opnåede i 2008 en salgsvækst på 12%

korrigeret for valutapåvirkningen. Men

den rapporterede salgsvækst var kun på

9% som følge af en negativ valutakursudvikling

i forhold til kronen på ca. 3%,

svarende til mere end 1 mia. kr.

For en virksomhed, der som Novo Nordisk

opererer globalt, betyder store udsving,

at vi er nødt til at gøre vores rapportering

mere og mere gennemsigtig. På længere

sigt betyder det også, at vi fortsat vil investere

globalt. Det bidrager på langt sigt til

at nedsætte vores valutarisiko.

Et godt eksempel er den investering på

400 mio. amerikanske dollars, som virksomheden

i 2008 vedtog at foretage i et

nyt produktionsanlæg i Kina. Ud over at

være et attraktivt projekt på et voksende

marked er investeringen med til at sikre

en bedre balance mellem indtægter og

omkostninger. Dertil kommer, at jo fl ere

aktiver vi har i Kina, jo lettere bliver det at

tiltrække dygtige lokale medarbejdere.

Jesper Brandgaard, koncernøkonomidirektør.

Har Novo Nordisk erfaringer fra

tidligere økonomiske nedgangsperioder,

der kan bruges i den

aktuelle situation?

Velkommen til Novo Nordisk Udfordringer i det aktuelle økonomiske klima

De nedgangsperioder, vi har oplevet i

de senere år, har været begrænset til

bestemte regioner, f.eks. den asiatiske

valutakrise sidst i 1990’erne. Den aktuelle

nedgang vil sandsynligvis udvikle sig til en

global recession med vidtrækkende følger,

som kan være vanskelige at forudsige.

En forsigtig omkostningspolitik kombineret

med en vilje til at investere på

markeder med langsigtet vækstpotentiale

vil fortsat være hjørnestenene i Novo

Nordisks strategi. Denne strategi har sammen

med vores principper om ansvarlig

ledelse i det lange løb vist sig at være en

vigtig del af den bæredygtige forretningsmodel,

virksomheden er baseret på.

Fareed Zakaria

Redaktør, Newsweek International

Novo Nordisk har bedt Fareed

Zakaria om en kommentar til

den globale økonomi.

Et vækstproblem

Jeg ser den nuværende økonomiske krise

som et vækstproblem, der er opstået,

fordi 124 lande vokser samtidig, og fordi

vi har en fælles verdensøkonomi, hvor alle

deltager, så besparelser i Kina kan anspore

til forbrug i USA og omvendt.

Den effekt i virkelighedens ver den, vi skal

bekymre os mest om, er, at lande vender

sig indad. At de benytter muligheden for

at vende sig bort fra det fælles globale

marked, væk fra ideen om, at vi kan skabe

mere global velstand og højere levestandard.

Udfordringen for en

virksomhed som Novo

Nordisk er at undersøge,

om den kan være med

til at holde den vestlige

verden åben.

Udfordringen for en virksomhed som

Novo Nordisk er at undersøge, om den

kan være med til at holde den vestlige

verden åben. Det er en rolle, som de fl este

virksomheder har forsøgt at undgå, fordi

de ikke ønsker at involvere sig politisk.

Dr. Fareed Zakaria er redaktør for Newsweek

International, studievært for CNN’s

Fareed Zakaria GPS og medvært på

PostGlobal, et online diskussionsforum

om internationale forhold.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 5


Velkommen til Novo Nordisk Novo Nordisk kort fortalt

Novo Nordisk

kort fortalt

Novo Nordisk er en fokuseret lægemiddelvirksomhed og en

af verdens førende virksomheder inden for diabetesbehandling.

Nøgletal for forretningssegmentet diabetesbehandling

fremgår af oversigten her og på s. 10.

Novo Nordisks andet forretningssegment er biopharmaceuticals,

hvor virksomheden har en førende position inden for

blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater

(HRT). Salget inden for biopharmaceuticals er

opgjort globalt og efter terapiområde. Læs mere på s. 10–11.

Nordamerika

Salg: 33% af det samlede salg.

Insulin/moderne insuliners

andel opgjort i volumen:

42% af det samlede marked, 33% af segmentet.

Salgsudvikling: Der er i dag 24 mio. diabetikere

i USA ifølge USA’s nationale Centers for Disease

Control (CDC), og dette tal ventes at stige til

over 30 mio. inden for de næste 10 år. Ligeledes

ifølge CDC er vækstraten for nye tilfælde af diabetes

steget med omkring 90% i de sidste 10 år,

forstærket af stigende fedme og stillesiddende

livsstil.

Novo Nordisk ser betydelige muligheder for at

forbedre behandlingen for de amerikanske diabetikere.

For at realisere disse muligheder er adgang

til markedet altafgørende. Mere end 80% af den

amerikanske befolkning er i dag dækket af sygeforsikringsordninger.

Novo Nordisks produkter er

optaget på 90% af managed care-selskabernes

positivlister og dermed tilskudsberettigede, hvilket

er en væsentlig konkurrencefordel.

Kapacitetsopbygning: 89.500 behandlere

er blevet undervist eller uddannet gennem

Novo Nordisks nationale Changing Diabetes ®

programmer.

6 Novo Nordisk Årsrapport 2008

International Operations

Salg: 19% af det samlede salg.

Insulin/moderne insuliners

andel opgjort i volumen:

57% af det samlede marked, 57% af segmentet.

Salgsudvikling: Novo Nordisks International

Operations dækker Syd- og Centralamerika,

Mellemøsten, Afrika og Asien (eksklusive

Japan & Oceanien) – et gigantisk område, der

repræsenterer 85% af verdens befolkning og

80% af alle diabetikere.

Manglende adgang til tilstrækkelig diabetesbehandling

er et stigende problem i disse lande,

selv om der er opmuntrende tegn på, at diabetes

er ved at rykke højere op på den offentlige sundhedsdagsorden.

Den voksende middelklasse i

vækstmarkeder som Kina og Indien har også bedre

råd til mere avancerede behandlinger. Der er fl ere

årsager til den dramatiske stigning i antallet af

diabe tikere i disse markeder, bl.a. urbanisering,

en aldrende befolkning, usunde kostvaner og en

stillesiddende livsstil.

Kapacitetsopbygning: 151.500 behandlere

er blevet undervist eller uddannet gennem

Novo Nordisks nationale Changing Diabetes ®

programmer.

Europa

Salg: 38% af det samlede salg.

Insulin/moderne insuliners

andel opgjort i volumen:

55% af det samlede marked, 51% af segmentet.

Salgsudvikling: De moderne insuliner er drivkraften

bag væksten i Europa. Levemir ® , virksomhedens

basale insulin, styrker Novo Nordisks

markedsledende position i regionen.

Gennem datterselskaberne udbreder Novo Nordisk

budskabet om, at vejen til ændringer inden for diabetesbehandling

går gennem oplysning og samarbejde.

I Italien sponsorerede Novo Nordisk et møde

for omkring 200 diabeteseksperter, politikere,

repræsentanter for patienter, industri og medier

for at diskutere, hvad der kan gøres for at bremse

den epidemiske vækst i diabetes. Novo Nordisks

datterselskab i Tyskland fejrede 50-års-jubilæum

og afholdt sin anden Camp D for unge diabetikere

i 2008. Næsten 700 unge deltog i lejrens fi re dages

aktiviteter, som satte fokus på forbedret livskvalitet

for type 1-diabetikere.

Kapacitetsopbygning: 79.000 behandlere

er blevet undervist eller uddannet gennem

Novo Nordisks nationale Changing Diabetes ®

programmer.


Japan & Oceanien

Salg: 10% af det samlede salg.

Insulin/moderne insuliners

andel opgjort i volumen:

71% af det samlede marked, 61% af segmentet.

Salgsudvikling: I erkendelse af behovet for bedre

screening og tidligere diagnose af diabetes og

andre kroniske sygdomme etablerede de japanske

myndigheder i 2008 et sundhedsscreeningprogram

for voksne i alderen 40–74, eller 45% af

befolkningen. Blodsukkermåling indgår som en

del af screeningprogrammet.

Levemir ® understøtter Novo Nordisks mangeårige

markedsledende position i Japan, hvor produktet

blev introduceret i 2007. Markedsandelen er steget

hurtigere i Japan end i nogen andre af virksomhedens

vigtige markeder som følge af en aggressiv

og målrettet lancering og stor accept blandt læger

og patienter. På trods af skærpet konkurrence,

ikke mindst inden for doseringssystemer, har Novo

Nordisks produkter og doseringssystemer fortsat

en stærk position i Japan.

Kapacitetsopbygning: 60.000 behandlere

er blevet undervist eller uddannet gennem

Novo Nordisks nationale Changing Diabetes ®

programmer.

50

40

30

20

10

0

Produktionssteder

Bagsværd, Danmark

Chartres, Frankrig

Clayton, North Carolina, USA

Dely Brahim, Algeriet

Gentofte, Danmark

Hillerød, Danmark

Hjørring, Danmark

Kalundborg, Danmark

Koriyama, Japan

Køge, Danmark

Mexico City, Mexico

Montes Claros, Brasilien

Måløv, Danmark

Tianjin, Kina

Værløse, Danmark

Forskningsanlæg

Bagsværd, Danmark

Beijing, Kina

Gentofte, Danmark

Hillerød, Danmark

Måløv, Danmark

Seattle, Washington, USA

Kliniske udviklingscentre

Beijing, Kina

Princeton, New Jersey, USA

Tokyo, Japan

Zürich, Schweiz

Regions- og

forretningsområdekontorer

Datterselskaber

Repræsentationskontorer

Salg, geografiske områder

Mia. kr.

Europa

Nordamerika

International Operations

Japan & Oceanien


2004 2005 2006 2007 2008

Velkommen til Novo Nordisk Novo Nordisk kort fortalt

Innovation og vækst

Novo Nordisk blev dannet i 1989 ved en

fusion af to danske virksomheder, som

blev grundlagt i 1920’erne, og som hver

især har stået for fl ere banebrydende

opdagelser inden for diabetesbehandling.

Begge virksomheder lagde vægt på

at behandle mennesket og ikke blot

sygdommens symptomer – en tilgang,

der stadig kendetegner Novo Nordisks

forretning.

Virksomheden har oplevet en betydelig

vækst i de senere år, og det samlede salg

er steget med 119% siden 2000. I samme

periode er antallet af Novo Nordiskmedarbejdere

næsten fordoblet til over

27.000 i 81 lande. Milepælene herunder

bærer vidnesbyrd om virksomhedens

innovation og vækst i de senere år.

1996 NovoSeven ® introduceres til

behandling af bløderpatienter med

antistofreaktion.

1998 Activelle ® (Activella i USA)

introduceres – det første tabletbaserede

lavdosiskombinationspræparat til

kontinuerlig behandling af symptomer

i forbindelse med overgangsalderen.

1999 NovoRapid ® (NovoLog ® i USA)

markedsføres – virksomhedens første

moderne insulin, en hurtigtvirkende

insulinanalog. Moderne insuliner kan bedre

efterligne kroppens normale insulinrespons

på ændringer i blodsukkerniveauet.

2000 Enzymdivisionen udskilles som

et selvstændigt, børsnoteret selskab,

Novozymes A/S.

2001 NovoRapid ® FlexPen ® markedsføres.

FlexPen ® er en ny engangspen, der er let

og diskret at anvende.

2002 NovoMix ® 30 introduceres – en

dobbeltvirkende moderne insulin.

2003 Norditropin NordiFlex ® lanceres

– verdens første engangspen med

væksthormon.

2004 Levemir ® lanceres – en

langtidsvirkende moderne insulin.

2007 I Montes Claros, Brasilien,

indvier Novo Nordisk sit største

insulinproduktionsanlæg uden for

Danmark.

Læs mere på novonordisk.com/about_us/

history/milestones_in_nn_history.asp.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 7


Forretningsresultater Resultater i 2008

Resultater

i 2008

Novo Nordisk fortsatte sin vedvarende

vækst inden for alle vigtige

forretningsområder og leverede solide

resultater i 2008.

Omsætningen steg med 12% opgjort

i lokale valutaer og med 9% opgjort i

kroner. De moderne insuliner er fortsat

den største drivkraft for væksten og steg

med 28% opgjort i lokale valutaer (24% i

kroner). Også NovoSeven ® og Norditropin ®

bidrager fortsat til væksten og steg med

henholdsvis 14% i lokale valutaer (9% i

kroner) og 12% i lokale valutaer (10% i

kroner).

Omsætningen steg i alle regioner opgjort i

lokale valutaer. Nordamerika og International

Operations bidrog mest til væksten og

tegnede sig for henholdsvis 48% og 29%

af den samlede salgsvækst. Europa bidrog

med 21% og Japan & Oceanien med 2%

til salgsvæksten i 2008 opgjort i lokale

valutaer.

Bruttomarginen steg til 77,8% i 2008

fra 76,6% i 2007. Stigningen afspejler en

forbedring på 1,2 procentpoint, primært

som følge af vedvarende produktivitetsforbedringer.

Omkostninger i relation

til forskning og udvikling faldt med 8%,

men steg med 4% korrigeret for omkostninger

af engangskarakter i relation

til afvikling af alle pulmonale diabetesprojekter

i 2007 og 2008. Dette afspejler

et vedvarende højt investeringsniveau i

forsknings- og udviklingsaktiviteter, der

understøtter virksomhedens fremtidige

vækst.

Resultat af primær drift for 2008 steg

med 38% til 12.373 mio. kr. i forhold

til 2007.

Nettoresultatet steg med 13% til 9.645

mio. kr. Korrigeret for indtægten af

engangskarakter fra Novo Nordisks salg

af sin ejerandel af forretningsaktiviteterne

i Dako A/S samt omkostningerne af

engangskarakter i relation til afviklingen

af alle pulmonale diabetesprojekter steg

nettoresultatet med 22%.

8 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Resultat pr. aktie (udvandet) steg med

16% til 15,54 kr.

Resultater i 2008 i forhold til

de langsigtede fi nansielle mål

De fi re langsigtede mål med fokus på

vækst, lønsomhed, afkast og likviditet

er styrende for virksomhedens fi nansielle

50

40

30

20

10

0

30

25

20

15

10

5

0

Salg, terapiområder

Mia. kr.

2004 2005 2006 2007 2008

Diabetesbehandling

Blødningsbehandling (NovoSeven® )

Væksthormonbehandling

Hormonpræparater (HRT)

Øvrigt

Salgsvækst

Lokale og rapporterede beløb

%2004 2005 2006 2007 2008

Rapporteret i danske kroner

I lokale valutaer

udvikling og sikrer fokus på værdiskabelse

for aktionærerne. Det drejer sig om mål

for vækst i resultat af primær drift, overskudsgrad

af primær drift, forrentning

af den investerede kapital og likviditetsskabelse.

I 2008 nåede Novo Nordisk alle

de fi re langsigtede fi nansielle mål, der

blev fastsat i 2006. De fi re anses fortsat

for hensigtsmæssige, og fl ere af målene

for nøgletallene er derfor blevet opjusteret

(se boks). Justeringen er baseret på

en forudsætning om fastholdelse af det

nuværende forretningsklima og de nuværende

forretningsmæssige aktiviteter og

forudsætter, at valutakurserne forbliver

på det nuværende niveau.

Vækst i resultat af primær drift blev 38%.

Korrigeret for omkostninger af engangskarakter

i forbindelse med afvikling af

alle pulmonale diabetesprojekter og en

negativ valutapåvirkning steg det underliggende

resultat af primær drift imidlertid

med mere end 25%. Det langsigtede

mål er en gennemsnitlig årlig vækst på

15%. Resultatet afspejler en solid underliggende

salgsvækst og en forbedret

bruttomargin.

Overskudsgraden af primær drift for 2008

steg til 27% fra 24,5% i 2007, korrigeret

for omkostninger af engangskarakter

i relation til afviklingen af AERx ® , og

over stiger det langsigtede mål på 25%.

Forbedringen i overskudsgraden skyldes

primært en forbedret bruttomargin.

Forrentningen af investeret kapital (ROIC)

var 37%, en væsentlig stigning i forhold til

2007, og overstiger nu det langsigtede mål

på 30%. Forbedringen skyldes hovedsagelig

solid vækst i resultat af primær drift

samt et lavere niveau af investeret kapital,

primært som følge af en reduktion af

anlægsaktiverne.

Cash to earnings for 2008 blev 114%

med et gennemsnit for de sidste tre år

på 98% i forhold til det langsigtede mål

på 70%. Den likviditetsskabende evne vil

altid variere i enkeltår, og det langsigtede

mål måler derfor cash to earnings over en

treårig periode.


30

25

20

15

10

Overskudsgrad

af primær drift

%

5

0

2004 2005 2006 2007 2008

Mål

Realiseret

Realiseret, ekskl. pulmonale

diabetesprojekter

Langsigtede

fi nansielle mål

Med fokus på vækst, lønsomhed, afkast

og likviditetsskabelse introducerede Novo

Nordisk i 1996 fi re langsigtede mål for at

skabe balance mellem kort- og langsigtede

hensyn og dermed sikre virksomhedens

fokus på at skabe værdi for aktionærerne.

Målene er siden blevet revideret og opdateret

i 2001 og 2006. I 2008, og til trods

for den udfordrende valutasituation siden

sidste opdatering, har Novo Nordisk nu

nået de fi re langsigtede fi nansielle mål

og har derfor opdateret målene.

40

30

20

10

Opdateringen er baseret på en forudsætning

om fastholdelse af det nuværende

forretningsklima og de nuværende forretningsmæssige

aktiviteter og forudsæt-

Vækst i resultat

af primær drift

%

0

-10

2004 2005 2006 2007 2008

Mål

Realiseret

Realiseret, ekskl. pulmonale

diabetesprojekter

ter, at valutakurserne forbliver på det

nuværende niveau.

0

2004 2005 2006 2007 2008

Målet for væksten i resultat af primær drift

fastholdes på 15% i gennemsnit. Målet

giver fortsat plads til afvigelser i enkeltår,

såfremt forretningsmuligheder, markedsbetingelser

eller valutakursudsving måtte

nødvendiggøre det.

Målet for overskudsgraden (primær drift)

sættes op fra 25% til 30%. Målet ventes

primært nået gennem yderligere produktivitetsforbedringer

inden for produktion

og administrative områder, men vil samtidig

tilsikre investeringer i både forskning og

udvikling samt salg og marketing. Det

bør bemærkes, at opnåelse af målet

for overskudsgraden (primær drift) kan

blive påvirket af væsentlige ændringer i

Forretningsresultater Resultater i 2008

markeds betingelserne, herunder ændrede

myndighedskrav, ændrede betingelser for

prisfastsættelse, sundhedsreformer og

valutakursudsving.

Målet for forrentning af investeret kapital

(ROIC) opgjort efter skat sættes op fra 30%

til 50%. Det højere mål afspejler forventningen

om fortsat lavere vækst i investeret

kapital i forhold til resultat af primær drift

samt en stabil effektiv skatte sats.

Målet for cash to earnings øges fra 70%

til 80% som følge af forbedret evne til at

omsætte resultater til likviditet. Målet vil

som hidtil blive udregnet som et gennemsnit

over en treårig periode. Dette nøgletal

kan i enkeltår blive påvirket af væsentlige

opkøb, investeringer eller licenseringsaktiviteter.

Nøgletal Tidligere mål Resultat 2008 Nye mål

Vækst i resultat af primær drift 15% 38,4% 15%

Overskudsgrad (primær drift) 25% 27,2% 30%

Forrentning af investeret kapital (ROIC) 30% 37,4% 50%

Cash to earnings (treårigt gennemsnit) 70% 97,6% 80%

50

40

30

20

10

Forrentning af

investeret kapital (ROIC)

%

Mål

Realiseret

100

80

60

40

20

Cash to earnings

(treårigt gennemsnit)

%

0

2004 2005 2006 2007 2008

Mål

Realiseret

Novo Nordisk Årsrapport 2008 9


Forretningsresultater Resultater i 2008

Diabetesbehandling

Novo Nordisk er fortsat globalt førende med

52% af det samlede insulinmarked og 44%

af markedet for moderne insuliner, begge

opgjort i volumen. Virksom heden arbejder

målrettet på at fastholde sin førerposition

inden for diabetes behandling – både ved

at udnytte værdien af det fulde sortiment

af moderne insuliner og doseringssystemer

og ved at udvikle nye diabeteslægemidler

samt en ny generation af insuliner for at

imødekomme fremtidens behov for effektiv

diabetes behandling. Se s. 30–37.

Salgsudvikling

Salget af diabetesprodukter steg med

13% opgjort i lokale valutaer og med

9% opgjort i kroner til 33.356 mio. kr.

i forhold til sidste år.

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20

0

Andel af insulinmarkedet (værdi)

Geografiske områder

%

Europa

Nordamerika

0

2004 2005 2006 2007 2008

International Operations

Japan & Oceanien


Moderne insuliner

Global markedsandel af segmentet (værdi)

%

2004 2005 2006 2007 2008

NovoRapid®

NovoMix®

Levemir®

10 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Moderne insuliner, humane insuliner

og insulinrelaterede produkter

Salget af moderne insuliner, humane

insuliner og insulinrelaterede produkter

steg med 12% opgjort i lokale valutaer og

med 9% opgjort i kroner til 30.965 mio.

kr. Alle regioner bidrog til væksten, men

Nordamerika og International Operations

viste de højeste vækstrater.

Salget af moderne insuliner steg med

28% opgjort i lokale valutaer i 2008 og

med 24% opgjort i kroner til 17.317 mio.

kr. Salget af Levemir ® steg med 55%,

salget af NovoRapid ® (NovoLog ® i USA)

steg med 22%, og salget af NovoMix ®

(NovoLog ® Mix 70/30 i USA) steg med

23%, alle opgjort i lokale valutaer. Alle

regioner realiserede solide vækstrater,

med Nordamerika og Europa som de

primære bidragydere til væksten. Salget

af moderne insuliner tegnede sig for

77% af den samlede vækst opgjort i

lokale valutaer og udgør nu 59% af

Novo Nordisks insulinsalg.

Nordamerika

Salget i Nordamerika steg med 21%

opgjort i lokale valutaer i 2008 og med

14% opgjort i kroner. Fremgangen afspejler

en solid markedsindtrængning

for de moderne insuliner Levemir ® ,

NovoLog ® og NovoLog ® Mix 70/30.

Salget i USA var i fjerde kvartal af 2008

positivt påvirket af en tilbageførsel af

rabatter i et føderalt sundhedsprogram.

Novo Nordisk er fortsat førende på det

amerikanske insulinmarked med 41% af

det samlede insulinmarked og 32% af

markedet for moderne insuliner, begge

opgjort i volumen. I dag sælges mere

end 37% af Novo Nordisks moderne

insuliner opgjort i volumen i FlexPen ® .

Europa

Salget i Europa steg med 6% opgjort i

lokale valutaer og med 5% opgjort i

kroner som følge af fortsat fremgang for

de moderne insuliner. Novo Nordisk tegner

sig for 55% af det samlede insulinmarked

og 51% af markedet for moderne insuliner,

begge dele opgjort i volumen, og

tegner sig for den største del af væksten

i markedet for moderne insuliner.

International Operations

Salget inden for International Operations

steg med 18% opgjort i lokale valutaer

og med 14% opgjort i kroner. Den

primære drivkraft for væksten i 2008

var salget af moderne insuliner, primært

i Tyrkiet og Kina. Endvidere bidrager

salget af humane insuliner fortsat til

den samlede vækst i regionen, drevet

af Kina.

Japan & Oceanien

Salget i Japan & Oceanien steg med

1% opgjort i lokale valutaer og med

6% opgjort i kroner. Salgsudviklingen

afspejler vækst i salget af de moderne

insuliner NovoRapid ® , NovoRapid Mix ® 30

og Levemir ® . Novo Nordisk tegner sig for

72% af det samlede insulinmarked i Japan

og 64% af markedet for moderne insuliner,

begge dele opgjort i volumen.

Antidiabetika i tabletform

(NovoNorm ® /Prandin ® )

Salget af antidiabetika i tabletform steg

med 16% opgjort i lokale valutaer og med

11% opgjort i kroner til 2.391 mio. kr. i

forhold til 2007. Dette afspejler primært

et øget salg i International Operations og

Nordamerika, som navnlig skyldes en øget

markedsandel i Kina og en højere gennemsnitlig

salgspris på det amerikanske marked.

Biopharmaceuticals

Novo Nordisk arbejder fortsat på at udvide

de biofarmaceutiske terapiområder ved at

forfølge nye indikationer for eksisterende

produkter og udforske nye potentielle

proteiner inden for andre områder. Se

s. 38–41.

Salgsudvikling

Salget af biofarmaceutiske produkter steg

med 11% opgjort i lokale valutaer og med

7% opgjort i kroner til 12.197 mio. kr. i

forhold til sidste år.

NovoSeven ®

Salget af NovoSeven ® steg med 14% opgjort

i lokale valutaer og med 9% opgjort

i kroner til 6.396 mio. kr. i forhold til

sidste år. Væksten i salget af NovoSeven ®

blev primært realiseret i Nordamerika

og International Operations. Salgsfremgangen

for NovoSeven ® i 2008 afspejler

primært et øget salg inden for indikationer

relateret til medfødte koagulationsforstyrrelser,

hvor Novo Nordisk er globalt

førende, og var desuden understøttet

af lanceringen af en temperaturstabil

udgave af NovoSeven ® i USA og vigtige

markeder i Europa. Behandling af

spontane blødninger hos patienter med

medfødt hæmofi li med inhibitorreaktion

er fortsat den væsentligste anvendelse.

I fjerde kvartal af 2008 var salget af

NovoSeven ® i USA positivt påvirket af

lageropbygning hos grossisterne. Salget

af NovoSeven ® i International Operations i

2008 var positivt påvirket af timingen for

tenderordrer sammenlignet med 2007.

Væksthormonbehandling

(Norditropin®)

Salget af Norditropin ® (færdigblandet

fl ydende væksthormon) steg med 12%


opgjort i lokale valutaer og med 10% opgjort

i kroner til 3.865 mio. kr. Nordamerika

og Europa var de primære drivkræfter

for væksten opgjort i lokale valutaer. Novo

Nordisk er den næststørste udbyder på

væksthormonmarkedet med en markedsandel

på 23% opgjort i volumen.

Øvrige produkter

Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter,

primært hormonpræparater (HRT),

steg med 1% opgjort i lokale valutaer og

faldt med 2% opgjort i kroner til 1.936

mio. kr. Denne udvikling afspejler primært

generisk konkurrence på det amerikanske

marked for Activella, et kombinationspræparat

til kontinuerlig behandling, men

også fortsat salgsfremgang for Vagifem ® ,

Novo Nordisks østrogenprodukt til lokal

behandling.

Pipelinens udvikling

Novo Nordisk gjorde betydelige fremskridt

inden for forskning og udvikling i 2008.

En status for projekterne i den aktuelle

pipeline og udviklingen i årets løb kan

ses i oversigten på s. 18–19.

Inden for diabetesbehandling gjorde følgende

vigtige milepæle sig gældende

for projekterne i de sene udviklingsfaser

i 2008:

Novo Nordisk indsendte registreringsansøgning

for liraglutide til behandling af

type 2-diabetes i USA, Europa, Japan og

mange andre lande. Ansøgningerne indeholder

dokumentation fra et omfattende

klinisk udviklingsprogram, som var tilrettelagt

med henblik på at opnå godkendelse

for brug af liraglutide til behandling

af type 2-diabetes som supplement til

diæt og motion, både som monoterapi

og i kombination med andre, almindeligt

anvendte diabetes lægemidler.

Novo Nordisk påbegyndte fase 3-programmet

for liraglutide til behandling af

svær fedme.

Novo Nordisk afsluttede to kliniske

fase 2-studier med NN1250, som er en

langtidsvirkende insulinanalog med en

potentiel virkningsvarighed på mere

end 24 timer, og to fase 2-studier med

NN5401, som er en neutral, opløselig

dobbeltvirkende ny generation af insulin,

ligeledes med en potentiel virkningsvarighed

på mere end 24 timer.

Novo Nordisk indledte et klinisk fase

2-studie med den længerevirkende

humane GLP-1-analog, NN9535, der er

beregnet til dosering én gang om ugen

ved behandling af type 2-diabetes.

Novo Nordisk indstillede alle pulmonale

diabetesaktiviteter i 2008, inklusive

AERx ® , og besluttede at fokusere på injektionsbaseret

dosering og alternative ikkeinvasive

metoder til dosering af insulin,

GLP-1 og andre terapeutiske proteiner.

Inden for biopharmaceuticals gjorde følgende

vigtige milepæle sig gældende for

projekterne i de sene udviklingsfaser i 2008:

Novo Nordisk modtog markedsføringsgodkendelse

for en temperaturstabil

udgave af NovoSeven ® , som ventes

at give væsentlige fordele for patienterne,

herunder øjeblikkelig adgang til

behandling samt hurtig og brugervenlig

dosering, når en blødning opstår.

Novo Nordisk påbegyndte et fase 3studie

med rekombinant FXIII til behandling

af medfødt FXIII-mangel.

Novo Nordisk indledte et klinisk fase

2-studie med en langtidsvirkende human

væksthormonanalog til behandling

én gang om ugen.

Novo Nordisk besluttede at lukke det

kliniske fase 3-studie med NovoSeven ®

til behandling af blødninger hos patienter

med svære traumer.

Novo Nordisk præsenterede en opdateret

strategi for hæmostaseområdet,

herunder planer om fortsat udvikling

af potentielle afl øsere for NovoSeven ®

samt om udvidelse af aktiviteterne til

at omfatte hæmofi li generelt.

Novo Nordisk besluttede at lukke fase

3-studiet med Norditropin ® til dialysepatienter

med lavt serumalbumin.

Driftsresultat

Produktionsomkostningerne beløb sig

til 10.109 mio. kr. i 2008, svarende til en

bruttomargin på 77,8% mod 76,6% i 2007.

Forbedringen i bruttomarginen afspejler en

øget produktionseffektivitet og højere gennemsnitlige

salgspriser på det amerikanske

marked. Bruttomarginen var negativt påvirket

med omkring 0,5 procentpoint som

følge af en negativ valutakursudvikling.

De samlede ikke-produktionsrelaterede

omkostninger beløb sig til 23.357 mio. kr.

i 2008 og var stort set på samme niveau

som i 2007. Denne udvikling afspejler

lavere omkostninger i forbindelse med

forskning og udvikling, primært som følge

af omkostninger af engangskarakter i

forbindelse med afviklingen af AERx ® i

2007 på 1.325 mio. kr. og omkostninger

af engangskarakter på 325 mio. kr. i 2008

Forretningsresultater Resultater i 2008

i relation til afviklingen af AERx ® og andre

pulmonale diabetesprojekter. Salgs- og

distributionsomkostningerne steg relativt

mindre end salget, primært som følge af

tilbagebetaling af et depositum i relation

til en antidumpingsag i Brasilien modvirket

af højere omkostninger i forbindelse med

udvidelsen af salgsstyrken i USA.

I 2008 blev der udgiftsført omkostninger

til et beløb af 171 mio. kr. i forbindelse

med det generelle medarbejderaktieprogram.

Novo Nordisk har i 2008 udgiftsført

om kostninger i relation til aktiebaserede

langsigtede incitamentsordninger for

direktører og andre ledende medarbejdere

(i alt omkring 580 deltagere) til et beløb

af 160 mio. kr. Den tilsvarende omkostning

i 2007 var 121 mio. kr. (i alt omkring 525

deltagere).

Licensindtægter og andre driftsindtægter

beløb sig til 286 mio. kr. i 2008 mod 321

mio. kr. i 2007.

80

78

76

74

72

70

12

10

8

6

4

2

0

Bruttomargin

%

2004 2005 2006 2007 2008

Udviklingen i bruttomargin

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Mia. kr.

2004 2005 2006 2007 2008

Diabetesbehandling (ekskl. pulmonale

diabetesprojekter)

Biopharmaceuticals

Novo Nordisk Årsrapport 2008 11


Forretningsresultater Resultater i 2008

Resultat af primær drift for 2008 steg

med 38% til 12.373 mio. kr. i forhold

til 2007.

Nettofi nans og skat

De fi nansielle poster udviste en nettoindtægt

på 322 mio. kr. i 2008 mod en

nettoindtægt på 2.029 mio. kr. i 2007.

24

20

16

12

8

4

24

20

16

12

8

4

US dollars

Afdækning og kurs

Måneder Kurs

0

12/07 03/08 06/08 09/08 12/08Japanske yen

Afdækning og kurs

Måneder Kurs

0

12/07 03/08 06/08 09/08 12/08Afdækning (venstre)

Kurs (højre)

Afdækning (venstre)

Kurs (højre)

12 Novo Nordisk Årsrapport 2008

540

520

500

480

460

440

6,0

5,7

5,4

5,1

4,8

4,5

I de fi nansielle poster indgår resultatet fra

associerede virksomheder med en udgift

på 124 mio. kr., der primært knytter sig

til Novo Nordisks andel af underskud i

ZymoGenetics, Inc. på ca. 192 mio. kr. I

2007 udviste resultatet fra associerede

virksomheder en indtægt på 1.233 mio.

kr., primært som følge af den skattefri

indtægt af engangskarakter på ca. 1,5

mia. kr. fra Novo Nordisks salg af sin

ejerandel af forretningsaktiviteterne i

Dako A/S.

Det samlede valutaresultat udviste en

indtægt på 159 mio. kr. mod en indtægt

på 910 mio. kr. i 2007. Denne udvikling

afspejler indtægter fra valutaafdækning

navnlig i amerikanske dollars, delvis

modvirket af valutatab på ikke-afdækkede

kommercielle tilgodehavender. Tab fra

valutaafdækning på 864 mio. kr. er udskudt

til fremtidig indtægtsførsel, primært

i 2009.

Den effektive skattesats for 2008 blev

24,0%, en stigning fra 22,3% i 2007, hvor

den effektive skattesats var positivt påvirket

af den skattefri indtægt af engangskarakter

fra Novo Nordisks salg af sin

ejerandel af forretningsaktiviteterne i Dako

samt af en engangspåvirkning fra omvurderingen

af virksomhedens hensættelse

til udskudt skat som følge af nedsættelsen

af den danske selskabsskat til 25% i 2007.

Investeringer og frie pengestrømme

Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver

i 2008 udgjorde 1,8 mia. kr. mod 2,3 mia.

kr. i 2007. De væsentligste investeringsprojekter

i 2008 knyttede sig til produktionen,

herunder udvidelse af montagekapacitet

til FlexPen ® samt udvidelser af

fi nrensnings- og påfyldningskapaciteten

for insulinprodukter.

Novo Nordisk realiserede frie pengestrømme

i 2008 på 11,0 mia. kr. mod 9,0 mia.

kr. i 2007. Novo Nordisks fi nansielle reserver

ved udgangen af 2008 var 17,2 mia.

kr. og dermed højere end ved udgangen

af 2007. De fi nansielle reserver inkluderer

uudnyttede garanterede kreditfaciliteter

på ca. 7,5 mia. kr.

Egenkapital

Egenkapitalen var 32.979 mio. kr. ved

udgangen af 2008, svarende til 65,2%

af de samlede aktiver, mod 67,4% ved

udgangen af 2007.

Foreslået udbytte

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den

18. marts 2009 foreslå en 33% stigning

i udbyttebetalingen til 6,00 kr. pr. aktie

a 1 kr., svarende til en udbytteandel af

nettoresultatet på 37,8%, mod 34,9% for

regnskabsåret 2007, korrigeret for påvirkningen

fra afhændelsen af forretningsaktiviteterne

i Dako A/S og afviklingen af

AERx ® i 2007. Der udbetales ikke udbytte

på selskabets beholdning af egne B-aktier.

Aktietilbagekøbsprogram

Novo Nordisk har i 2008 tilbagekøbt

15.579.207 stk. B-aktier til en gennemsnitlig

kurs på 303 kr. pr. aktie, svarende

til en kontantværdi på 4,7 mia. kr.

Bestyrelsen har godkendt en udvidelse

af beløbsrammen for det igangværende

aktietilbage købsprogram med 1 mia. kr.

til i alt 18,5 mia. kr. Programmet ventes

fortsat afsluttet inden udgangen af

2009. Novo Nordisk forventer således at

tilbagekøbe aktier svarende til en kontantværdi

på 6 mia. kr. i 2009. I 2006 og

2007 tilbagekøbte Novo Nordisk B-aktier

svarende til en samlet kontantværdi på

7,8 mia. kr.

Egne aktier og nedsættelse

af aktiekapitalen

Pr. 28. januar 2009 ejede Novo Nordisk

A/S og dets helejede datterselskaber

25.721.095 stk. egne B-aktier, svarende

til 4,06% af den samlede aktiekapital.

Med henblik på at opretholde fl eksibiliteten

i selskabets kapitalstruktur vil bestyrelsen

endvidere på generalforsamlingen

i 2009 fremsætte forslag om at reducere

B-aktiekapitalen fra 526.512.800 kr. til

512.512.800 kr. gennem annullering af

14.000.000 stk. B-aktier a 1 kr. fra selskabets

beholdning af egne B-aktier til en

nominel værdi af 14.000.000 kr., svarende

til 2,2% af den samlede aktiekapital. Efter

implementering af aktiekapitalnedsættel-


sen vil selskabets aktiekapital beløbe sig til

620.000.000 kr. fordelt på en A-aktiekapital

på 107.487.200 kr. og en B-aktiekapital

på 512.512.800 kr.

Juridiske forhold

Novo Nordisk er part i en række retssager.

En oversigt over aktuelle juridiske forhold og

information om eventualposter vedrørende

verserende retssager kan ses på s. 86–87.

Langsigtede

incitamentsordninger

Novo Nordisks nuværende afl ønningspolitik

for direktører har til formål at tiltrække,

fastholde og motivere medlemmerne af

Novo Nordisks bestyrelse og koncerndirektion.

Afl ønningen skal være konkurrencedygtig

og sikre, at koncerndirektørernes

interesser er sammenfaldende med

aktionærernes.

Langsigtet aktiebaseret

incitamentsordning for direktører

Novo Nordisks koncerndirektører (p.t. fem)

og øvrige direktører (p.t. 24) har siden

2004 deltaget i en præstationsbaseret

incitamentsordning, hvor en andel af den

beregnede værdiskabelse for aktionærerne

overføres til en fælles pulje for deltagerne.

For medlemmer af koncerndirektionen

og de øvrige direktører vil der på årsbasis

blive allokeret et beløb svarende til maksimalt

otte måneders fast grundløn plus

pensionsbidrag pr. deltager til den fælles

pulje. Når den fælles pulje er godkendt

af bestyrelsen, konverteres det samlede

kontantbeløb til Novo Nordisk B-aktier til

markedskursen. Aktierne i den fælles pulje

er bundet i tre år, før de eventuelt overføres

til deltagerne.

I 2005 blev der allokeret 232.026 aktier

til den fælles pulje, og markedsværdien

af ordningen, svarende til 35,5 mio. kr.,

blev udgiftsført i 2005. Antallet af aktier

i den fælles pulje fra 2005 er ikke blevet

reduceret, da de fi nansielle resultater i de

efterfølgende år (2006–2008) nåede de

fastsatte niveauer. I henhold til ordningens

bestemmelser vil det oprindelige antal aktier,

der i sin tid blev overført til den fælles

pulje, derfor blive overført til 23 nuværende

og tidligere direktører umiddelbart

efter offentliggørelsen af årsregnskabet

for 2008 den 29. januar 2009.

I 2008 og baseret på en beregning af den

økonomiske værdiskabelse i 2008 samt

resultaterne for forsknings- og udviklingsprojekterne

og væsentlige bæredygtighedsprojekter

har bestyrelsen den 28.

januar 2009 godkendt etableringen af en

fælles pulje for regnskabsåret 2008 ved allokering

af i alt 171.492 stk. Novo Nordisk

B-aktier, svarende til en kontantværdi

på 55 mio. kr. Denne allokering svarer til

gennemsnitligt otte måneders fast grundløn

og pension pr. deltager. Beløbet er

udgiftsført i 2008.

Bestyrelsen vurderer, at den langsigtede

aktiebaserede incitamentsordning har

fungeret tilfredsstillende i 2008 og vil

derfor lade ordningen fortsætte i 2009

med uændret struktur.

Langsigtet aktiebaseret incitamentsordning

for funktionschefer

Fra og med 2007 har et antal ledende medarbejdere

under topledelsesniveau også

deltaget i en aktiebaseret ordning med

tilsvarende resultatkriterier som i ordningen

for medlemmerne af koncerndirektionen

og øvrige direktører. Den aktiebaserede

incitamentsordning for ledende medarbejdere

vil i lighed med ordningen for

koncern direktionen og andre direktører

blive baseret på en årlig beregning af

værdiskabelsen for aktionærerne i forhold

til målsætningerne for året. Der vil blive

allokeret et beløb svarende til maksimalt

fi re måneders fast grundløn pr. deltager

til puljen. Aktierne i puljen er ligeledes

bundet i tre år, før de eventuelt overføres

til deltagerne.

Baseret på en beregning af den økonomiske

værdiskabelse i 2008 samt præstationen

for forsknings- og udviklingsprojekterne

og væsentlige bæredygtighedsprojekter

har bestyrelsen den 28. januar 2009

godkendt etableringen af en pulje for

2008 ved allokering af i alt 570.390 stk.

Novo Nordisk B-aktier, svarende til en kon-

Forretningsresultater Resultater i 2008

tantværdi på 181 mio. kr. Denne allokering

svarer til gennemsnitligt fi re måneders fast

grundløn pr. deltager. Antallet af deltagere

i 2008 er ca. 550. Kontantværdien af

tildelingen vil blive amortiseret over fi re år.

Opfyldelse af kravene

i Sarbanes–Oxley Act

Ligesom i 2007 opfyldte Novo Nordisk i

2008 kravene i den amerikanske Sarbanes–

Oxley Act, Section 404. Denne lov kræver

detaljeret dokumentation for, hvordan de

fi nansielle rapporteringsprocesser, systemer

og kontrolstrukturer er tilrettelagt og

fungerer. Ledelsens konklusion og den

eksterne revisions certifi cering af Novo

Nordisks efterlevelse af kravene i 2008

indgår i Form 20-F, som Novo Nordisk skal

udarbejde og indsende til den amerikanske

Securities and Exchange Commission (SEC)

som følge af børsnoteringen på New York

Stock Exchange. Form 20-F for 2008 ventes

indsendt i februar 2009.

Ikke-fi nansielle resultater

Ledelse med fokus på direkte og indirekte

økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger

på områder af strategisk betydning

tjener to formål: at reducere risici og

styrke konkurrenceevnen. Formålet med

Novo Nordisks tilgang til den tredobbelte

bundlinje er at sikre langsigtet værdi for

forretningen og samtidig gavne samfundet.

Se hoved- og nøgletal på s. 17 og det

ikke-fi nansielle regnskab på s. 89–99.

Økonomiske påvirkninger

Novo Nordisk skabte 1.059 nye arbejdspladser

på verdensplan i 2008 og havde

ved årets udgang 26.575 medarbejdere

opgjort i fuldtidsstillinger. Det er en stigning

på 4% i forhold til 2007 og afspejler

virksomhedens fortsatte ekspansion, især

inden for salg og marketing samt geografi

sk i International Operations. Via multiplikatoreffekten

svarer denne stigning til,

at der indirekte blev skabt 61.925 arbejdspladser

i den globale leverandørkæde.

Omsætning pr. medarbejder var på 1,7

mio. kr., en stigning fra 1,6 mio. kr. i 2007,

Novo Nordisk Årsrapport 2008 13


Forretningsresultater Resultater i 2008

30

25

20

15

10

5

0

130

120

110

100

90

120

100

80

60

40

Fuldtidsstillinger

Geografiske områder

1.000 fuldtidsstillinger

Danmark

Europa (undtagen Danmark)

Nordamerika

International Operations

Japan & Oceanien


Salg pr. fuldtidsstilling (gennemsnit)

Indeks (2003 = 100)

2004 2005 2006 2007 2008

Salg i kr. pr. fuldtidsstilling (gennemsnit)

Miljøpåvirkning

sammenlignet med salget

Indeks (2003 = 100)2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

CO2-emissioner i forhold til salg i kr.

Affaldsmængde i forhold til salg i kr.

14 Novo Nordisk Årsrapport 2008

hvilket afspejler evnen til at fastholde en

høj produktivitet, samtidig med at arbejdsstyrken

udvides.

Miljøpåvirkninger

Novo Nordisk bestræber sig på at reducere

sit ressourceforbrug og sin affaldsproduktion.

Målet er at afkoble produktionsvæksten

og miljøpåvirkningerne.

Virksomhedens ambitiøse, langsigtede

mål om at opnå en absolut reduktion i

CO 2-emissioner fra produktionen på 10%

i 2014 i forhold til 2004 er inden for rækkevidde.

I 2008 faldt CO 2-emissionerne

for første gang, til 215.000 tons fra

236.000 tons i 2007. Det forventes, at

kurven vil knække markant i slutningen

af 2009, når leveringen af vindenergi

til de danske produktionsanlæg kan

påbegyndes.

Opgjort i mængde faldt vand- og energiforbruget

med henholdsvis 17% og 9%, mens

affaldsmængden steg med 16%. Økointensitetsforholdet

(Eco Intensity Ratio, EIR)

viste forbedrede resultater for både diabetes

behandling og bio pharmaceuticals samt for

både vand og energi, og Novo Nordisk er

således godt på vej mod at nå målet om en

reduktion på 10% i 2010 i forhold til 2005.

Et sæt nye langsigtede mål for miljøresultater

vil blive indført fra og med 2009. Se

s. 28–29.

Det fortsatte forebyggende arbejde med

overholdelse af miljøkrav begynder at

give resultater. Antallet af utilsigtede

udslip faldt med 13% til i alt 91 i 2008.

I samme perio de steg antallet af vilkårsoverskridelser

dog med 27% fra 22 i 2007

til 28 i 2008.

I løbet af 2008 blev der gennemført 13

indledende screeningauditeringer og 19

almindelige auditeringer af leverandørers

miljømæssige og sociale præstationer.

Resultaterne heraf var fi re kritiske fund og

afbrydelse af samarbejdet med en enkelt

leverandør.

Sociale påvirkninger

Evnen til at tiltrække og fastholde talentfulde

medarbejdere er en vigtig forudsætning

for, at Novo Nordisk kan udvikle og

udvide sin forretning. I 2008 steg medarbejderomsætningen

til 12,1% fra 11,6%.

En global employer branding-kampagne

blev lanceret i 2008.

I 2008 blev der indført en ny mangfoldighedsstrategi

med det mål, at samtlige

topledelsesteam inden for fem år skal

være sammensat af repræsentanter for

begge køn og fra forskellige nationaliteter.

Se s. 27.

Medarbejdernes engagement på arbejdspladsen

måles ud fra de gennemsnitlige

svar på 10 ens vægtede spørgsmål i den

årlige medarbejderundersøgelse, eVoice.

I 2008 lå det samlede resultat (på en skala

fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste) på 4,2,

hvilket er en stigning på 0,1 i forhold til

2007 og pænt over det langsigtede mål

på 4,0. Dette understreges af en fortsat

høj færdiggørelse på 99% for alle aktionspunkter

efter faciliteringer.

I 2008 forblev de årlige udgifter til uddannelse

og undervisning, målt som

gennemsnitlige udgifter pr. medarbejder,

på et højt niveau, med gennemsnitligt

13.192 kroner pr. medarbejder. Det er en

lille stigning på 0,5% i forhold til 2007.

Niveauet afspejler virksomhedens strategiske

prioritering af talent- og lederudvikling

samt livslang læring, der tilbydes

alle medarbejdere.

Changing Diabetes ® , Novo Nordisks

globale indsats for at ændre kursen på

diabetes gennem forebyggelse, diagnose

og behandling, fi k for alvor sat diabetes

på den offentlige og politiske dagsorden.

2008 var det andet år, hvor Verdensdiabetesdagen

den 14. november blev

fejret som offi ciel FN-mærkedag, og Novo

Nordisks arrangementer i den anledning

havde deltagelse af mere end 300.000

mennesker i 56 lande. Virksomhedens

globale indsats for at fremme kendskabet

til diabetes og iværksætte konkrete

handlinger støtter gennemførelsen af

den FN-resolution om diabetes, der blev

vedtaget i december 2006 i anerkendelse

af, at diabetes udgør en væsentlig trussel

mod den globale sundhed, og i respekt

for menneskerettighedsprincippet om

adgang til ordentlig behandling. Læs

mere på s. 34–37.

Novo Nordisks strategi om at sikre bedre

adgang til diabetesbehandling er en langsigtet

markedslederstrategi om at skaffe

insulin til rette tid og bæredygtig diabetesbehandling

til alle, som har brug for

det. Strategien fokuserer på at prioritere

mennesker med diabetes, skabe bedre

behandlingsresultater og knække kurven

for diabetespandemien. Læs mere på

s. 30–33.

I 2008 lancerede Novo Nordisk et ambitiøst

femårigt program med det formål at

levere gratis insulin og behandling til børn

med type 1-diabetes i verdens fattigste

lande. Målet med programmet ‘Changing

the Future for Children with Diabetes’ er

at nå ud til i alt 10.000 børn i 2013. Programmet

vil blive gennemført i samarbejde

med Verdensdiabetesfonden og lokale

partnere.


Forventninger

til 2009

Forventninger gælder Nuværende

rapporterede tal, hvis forventninger

ikke andet fremgår

Salgsvækst

29. januar 2009

• i lokale valutaer På niveauet 10%

• som rapporteret Omkring 5 procentpoint højere

Vækst i resultat af primær drift

• i lokale valutaer På niveauet 10%

• som rapporteret Omkring 9 procentpoint højere

Finansielle nettoudgifter Omkring 1,6 mia. kr.

Effektiv skattesats

Investeringer i

Omkring 24%

faste anlægsaktiver Omkring 3 mia. kr.

Af- og nedskrivninger Omkring 2,6 mia. kr.

Frie pengestrømme Mindst 9 mia. kr.

Novo Nordisk forventer en salgsvækst i

2009 på niveauet 10% opgjort i lokale

valutaer. Dette er baseret på forventninger

om fortsat markedsindtrængning for Novo

Nordisks strategiske nøgleprodukter inden

for diabetesbehandling og biopharmaceuticals

samt forventninger om fortsat intens

konkurrence i 2009. Givet det nuværende

Udsagn om fremtiden

Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller

stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities

and Exchange Commission (SEC), herunder

dette dokument og selskabets Form 20-F, der ventes

indsendt til SEC i februar 2009, samt skriftlige eller

mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på

vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde

udsagn om fremtiden.

I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som ‘mener’,

‘forventer’, ‘eventuelt’, ‘vil’, ‘planlægger’, ‘strategi’,

‘udsigt’, ‘forudser’, ‘skønner’, ‘fremskriver’, ‘regner

med’, ‘kan’, ‘påtænker’, ‘mål’ og andre ord og udtryk

med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale

af fremtidige driftsmæssige eller fi nansielle resultater.

Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter

blandt andet, men er ikke begrænset til:

• udsagn om planer, målsætninger eller mål for

den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører

Novo Nordisks produkter, produktforskning,

produktudvikling, lancering af produkter og

produktgodkendelser samt samarbejder herom,

• udsagn, der indeholder forventninger til eller

mål for omsætning, resultat, resultat pr. aktie,

anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller

andre fi nansielle nøgletal,

valutakursniveau i forhold til kronen ventes

den rapporterede salgsvækst at blive omkring

5 procentpoint højere end væksten

opgjort i lokale valutaer.

Væksten i resultat af primær drift for 2009

opgjort i lokale valutaer ventes at blive på

niveauet 10%. Dette er baseret på forventninger

om en fortsat forbedring i bruttomarginen

og øgede omkostninger til salg

og distribution i forhold til salget på grund

af et forventet højt aktivitetsniveau inden

for salg og marketing primært i relation til

den forventede godkendelse og lancering af

liraglutide og fortsat markedsindtrængning

for de moderne insuliner. Givet det nuværende

valutakursniveau i forhold til kronen

ventes rapporteret resultat af primær drift

at blive omkring 9 procentpoint højere end

væksten opgjort i lokale valutaer.

Novo Nordisk forventer fi nansielle nettoudgifter

på omkring 1,6 mia. kr. i 2009 som

følge af væsentlige tab fra valutaafdækning,

primært i relation til den amerikanske dollar

og den japanske yen samt forventede tab i

relation til ikke-afdækkede valutaer.

Den effektive skattesats for 2009 forventes

at blive på omkring 24%.

Investeringer i materielle anlægsaktiver

ventes at beløbe sig til omkring 3 mia. kr. i

2009. Af- og nedskrivninger ventes at blive

på omkring 2,6 mia. kr., og frie pengestrømme

forventes at blive på mindst 9 mia. kr.

• udsagn om fremtidige økonomiske resultater,

fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter

såsom retssager, samt

• udsagn om de antagelser, der ligger til grund

for eller vedrører sådanne udsagn.

I dette dokument fi ndes eksempler på udsagn om

fremtiden under overskrifterne ‘Vores fokus er vores

styrke’, ‘En fokuseret strategi’, ‘Resultater i 2008’,

herunder langsigtede fi nansielle mål, ‘Forventninger

til 2009’ samt i note 31, ‘Finansielle risici’, på s. 76.

Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn

og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens

natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter

af såvel generel som specifi k karakter.

Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige

forhold, heriblandt dem, der er beskrevet i dette

dokument, kan forårsage, at de faktiske resultater

viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er

kommet til udtryk i udsagn om fremtiden.

Faktorer, der kan påvirke de fremtidige resultater,

omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til,

globale og lokale politiske og økonomiske forhold,

herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser

i eller fejlslagne projekter inden for forskning og/

eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder,

driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger,

tilbagekaldelse af produkter, uventet mislighol-

Forretningsresultater Forventninger til 2009

Alle ovenstående forventninger er baseret

på en forudsætning om, at den globale

økonomiske afmatning ikke i væsentlig

grad forringer forretningsklimaet for Novo

Nordisk i 2009. Alle ovenstående forventninger

forudsætter endvidere, at valutakurserne,

navnlig den amerikanske dollar,

forbliver på det nuværende niveau over

for kronen i resten af 2009. Novo Nordisk

har afdækket den forventede fremtidige

nettoindtjening i relation til amerikanske

dollars, japanske yen, britiske pund,

kinesiske yuan og canadiske dollars, og

alt andet lige vil udsving i kurserne for de

væsentligste faktureringsvalutaer påvirke

Novo Nordisks resultat af primær drift

som vist herunder:

Faktureringsvaluta

Et 5% udsving i kursen påvir- Afdækningsker

på årsbasis Novo Nordisks periode

resultat af primær drift med (måneder)

USD 530 mio. kr. 15

JPY 150 mio. kr. 14

GBP 80 mio. kr. 13

CNY 80 mio. kr. 15 * )

CAD 40 mio. kr. 5

* ) USD er anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks

valutarisiko i CNY.

Den fi nansielle effekt af valutaafdækningskontrakter

indregnes under ‘Nettofi

nans’.

delse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner

dikteret af nationale myndigheder eller som følge af

markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks

produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed

af informationsteknologi, Novo Nordisks

evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende

som nye produkter, risiko for produktansvarssager

og andre retssager og undersøgelser, ændring

af statslige love og dertil knyttede fortolkninger

heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af

immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i

forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling

og markedsføring, formodet eller faktisk manglende

overholdelse af etiske markedsføringsprincipper,

investering i og frasalg af selskaber i ind- og

udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger,

manglende evne til at rekruttere og fastholde

de rette medarbejdere og manglende evne til at

opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af

gældende love og regler.

Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer

i afsnittet ‘Risikostyring’ på s. 24–25.

Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk

ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse

til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden

efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad

enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder

eller andre forhold.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 15


Forretningsresultater Finansielle hoved- og nøgletal

Omsætning

16 Novo Nordisk Årsrapport 2008

2004 2005 2006 2007 2008 2007–2008 2007 2008

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Ændring Mio. EUR Mio. EUR

Diabetesbehandling:

Moderne insuliner (insulinanaloger) 4.507 7.298 10.825 14.008 17.317 3.309 1.880 2.323

Humane insuliner 13.033 13.543 13.451 12.572 11.804 (768) 1.687 1.583

Insulinrelaterede produkter 1.350 1.463 1.606 1.749 1.844 95 235 247

Antidiabetika i tabletform 1.643 1.708 1.984 2.149 2.391 242 288 321

Diabetesbehandling i alt 20.533 24.012 27.866 30.478 33.356 2.878 4.090 4.474

Biopharmaceuticals:

Blødningsbehandling (NovoSeven ® ) 4.359 5.064 5.635 5.865 6.396 531 788 858

Væksthormonbehandling 2.317 2.781 3.309 3.511 3.865 354 471 518

Hormonpræparater (HRT) 1.488 1.565 1.607 1.668 1.612 (56) 224 216

Øvrig omsætning 334 338 326 309 324 15 41 43

Biopharmaceuticals i alt 8.498 9.748 10.877 11.353 12.197 844 1.524 1.635

Samlet omsætning fordelt på terapiområder 29.031 33.760 38.743 41.831 45.553 3.722 5.614 6.109

Europa * ) 12.887 14.020 15.300 16.350 17.219 869 2.194 2.309

Nordamerika 7.478 9.532 12.280 13.746 15.154 1.408 1.845 2.032

International Operations * ) 4.368 5.497 6.494 7.295 8.425 1.130 979 1.130

Japan & Oceanien 4.298 4.711 4.669 4.440 4.755 315 596 638

Samlet omsætning fordelt på geografi ske områder 29.031 33.760 38.743 41.831 45.553 3.722 5.614 6.109

Priser og volumen/produktmiks 15% 15% 16% 13% 12%

Valuta (4%) 1% (1%) (5%) (3%)

Total udvikling 11% 16% 15% 8% 9%

Hovedtal

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Ændring Mio. EUR Mio. EUR

Resultat af primær drift 6.980 8.088 9.119 8.942 12.373 3.431 1.200 1.660

Resultat af primær drift ekskl. AERx ® ** ) – – – 10.267 12.698 2.431 1.378 1.704

Finansielle poster (netto) 477 146 45 2.029 322 (1.707) 272 43

Resultat før skat 7.457 8.234 9.164 10.971 12.695 1.724 1.472 1.703

Årets resultat 5.013 5.864 6.452 8.522 9.645 1.123 1.144 1.294

Egenkapital 26.504 27.634 30.122 32.182 32.979 797 4.316 4.426

Aktiver i alt 37.433 41.960 44.692 47.731 50.603 2.872 6.401 6.792

Investeringer i mat. anlægsaktiver (netto) 2.999 3.665 2.787 2.268 1.754 (514) 304 235

Frie pengestrømme 4.278 4.833 4.707 9.012 11.015 2.003 1.210 1.478

Pr. aktie/ADR a 1 kr.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ændring EUR EUR

Årets resultat pr. aktie 7,45 8,95 10,05 13,49 15,66 2,17 1,81 2,10

Årets resultat pr. aktie, udvandet 7,42 8,92 10,00 13,39 15,54 2,15 1,80 2,08

Udbytte pr. aktie 2,40 3,00 3,50 4,50 6,00 1,50 0,60 0,81

Noteret kurs ultimo for B-aktier 150 178 236 335 271 (64) 44,96 36,35

Nøgletal

% % % % % Langsigtede fi nansielle mål i % *** )

Vækst i resultat af primær drift 8,7 15,9 12,7 (1,9) 38,4 15%

Vækst i resultat af primær drift ekskl. AERx ® ** ) – – – 12,6 23,7

Vækst i resultat af primær drift, treårigt gennemsnit 8,9 11,0 12,4 8,9 16,4

Overskudsgrad (primær drift) 24,0 24,0 23,5 21,4 27,2 30%

Overskudsgrad (primær drift) ekskl. AERx ® ** ) – – – 24,5 27,9

Forrentning af investeret kapital (ROIC) 21,5 24,7 25,8 27,2 37,4 50%

Cash to earnings 85,3 82,4 73,0 105,7 114,2

Cash to earnings, treårigt gennemsnit 59,0 82,4 80,2 87,0 97,6 80%

Overskudsgrad (årets resultat) 17,3 17,4 16,7 20,4 21,2

Egenkapitalandel 70,8 65,9 67,4 67,4 65,2

*** ) Sammenligningstal for omsætning i 2004–2006 er justeret mhp. at afspejle en organisationsændring pr. 1. januar 2007, hvorved otte lande, herunder Bulgarien og Rumænien, blev fl yttet fra

International Operations til Europa.

*** ) Eksklusive engangsomkostninger relateret til lukningen af alle udviklingsprojekter inden for inhalerbar diabetesbehandling.

*** ) De langsigtede fi nansielle mål er blevet opdateret i januar 2009. Se s. 9.

Nøgletal er omregnet til euro som supplerende information – omregningen er baseret på den gennemsnitlige omregningskurs i 2008 (1 euro = 7,45593 kr.), og omregningen af poster i balancen er baseret

på omregningskursen ved udgangen af 2008 (1 euro = 7,45060 kr.).


Samfundsøkonomi

Forretningsresultater Ikke-fi nansielle hoved- og nøgletal

2004 2005 2006 2007 2008

F&U F&U-omkostninger i forhold til fysiske investeringer * ) Forhold 1,5:1 1,4:1 2,3:1 3,2:1 4,3:1

F&U som andel af salg * ) % 15,0 15,1 16,3 17,2 16,5

Lønninger Lønninger som andel af merværditilvækst % 34 34 33 32 31

Beskæftigelse Beskæftigelseseffekt globalt (direkte og indirekte) Antal job 73.100 78.000 82.700 81.600 88.500

Selskabsskat Samlet selskabsskat som andel af salg % 8,4 7,0 7,0 5,9 6,7

Eksport Novo Nordisks eksport som andel af Danmarks eksport (est.) % 3,9 4,7 4,0 3,4 2,7

Miljø

Ressourcer Vandforbrug 1.000 m 3 2.756 3.014 2.995 3.231 2.684

Energiforbrug 1.000 GJ 2.397 2.679 2.712 2.784 2.533

Råvarer og emballage 1.000 tons 111 135 142 152 132

Spildevand COD Tons 1.448 1.303 1.000 813 891

Kvælstof Tons 121 126 107 107 95

Fosfor Tons 21 22 19 14 15

Affald Affald i alt Tons 21.855 23.776 24.165 17.576 20.346

Genanvendelse af affald % 40 33 35 38 51

Emissioner til luft CO 2 1.000 tons 210 228 229 236 215

CO 2-emissioner i forhold til salg i kr. (indeks 2003 = 100) Tons/salg i kr. 92 86 75 72 60

Organiske opløsningsmidler Tons 115 124 102 81 93

EIR Vand Diabetesbehandling m 3 /MU – – 7,8 7,3 5,5

Biopharmaceuticals m 3 /g API – – 4,8 4,1 3,7

EIR Energi Diabetesbehandling GJ/MU – – 5,5 5,1 4,0

Biopharmaceuticals GJ/g API – – 9,2 7,9 7,3

Overholdelse Vilkårsoverskridelser af grænseværdier Antal 74 174 123 22 28

af miljøkrav Utilsigtede udslip Antal 29 104 135 105 91

Social

Værdier i praksis Betydningen af sociale og miljømæssige forhold for

virksomhedens fremtid ** ) Skala fra 1 til 5 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5

Overensstemmelse mellem lederes adfærd

og Novo Nordisks værdier ** ) Skala fra 1 til 5 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3

Opfyldelse af planlagte handlingspunkter efter facilitatorernes

gennemgang af Novo Nordisk Way of Management % 96 100 99 99 99

Medarbejdere Medarbejdere (i alt) Antal 20.725 22.460 23.613 26.008 27.068

Fraværsprocent % 3,2 3,2 3,0 2,7 2,2

Medarbejderomsætning % 7,3 8,0 10,0 11,6 12,1

Engagerende kultur (medarbejderengagement) ** ) Skala fra 1 til 5 – – 4,0 4,1 4,2

Mulighed for at bruge og udvikle kompetencer/

kvalifi kationer ** ) Skala fra 1 til 5 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1

Mennesker med forskellig baggrund har lige muligheder ** ) Skala fra 1 til 5 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1

Arbejdsmiljø Frekvens af arbejdsulykker Antal/mio. arb.timer 5,6 7,3 6,2 5,9 5,4

Arbejdsulykker med dødelig udgang Antal 1 0 0 0 0

Uddannelse Årlige uddannelsesudgifter pr. medarbejder Kr. 8.992 9.899 11.293 13.130 13.192

Adgang til Mindst udviklede lande, hvor Novo Nordisk er til stede Antal 35 35 35 38 36

sundhed Mindst udviklede lande, som har valgt at købe insulin

i henhold til prispolitikken Antal 33 32 34 36 32

Uddannede behandlere 1.000 – – 297 336 380

Uddannede eller behandlede diabetikere 1.000 – – 1.060 1.260 1.854

Patentfamilier Aktive patentfamilier til dato Antal 778 812 913 1.003 890

Nye patentfamilier (første ansøgning) Antal 145 130 149 116 71

Dyreforsøg Indkøbte dyr Antal 47.311 57.905 56.533 54.675 57.253

** ) F&U-omkostninger er justeret for engangsomkostninger relateret til lukningen af alle udviklingsprojekter inden for inhalerbar diabetesbehandling.

** ) På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste.

Se det ikke-fi nansielle koncernregnskab på s. 89–99.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 17


Forretningsresultater Udvikling i pipelinen

Udvikling

i pipelinen

Diabetesbehandling Biopharmaceuticals

Fase 1

Afprøvning af et nyt lægemiddel på et begrænset

antal raske frivillige (kan også være patienter), normalt

10–100, for at undersøge, hvordan det optages

i kroppen, og fastslå den maksimale tålte dosis.

rFVIIa subkutan formulering (NN7720)

(Hæmofi lipatienter med inhibitorer)

Novo Nordisk er i gang med et fase 1-forsøg, der skal

undersøge den subkutane biotilgængelighed for innovative

formuleringsteknologier med henblik på øget patientkomfort

i forbindelse med dosering. Forsøget ventes afsluttet i 2009.

Langtidsvirkende FVIIa-derivat (NN7128)

(Hæmofi lipatienter med inhibitorer)

I 2008 afsluttede Novo Nordisk et fase 1-forsøg med den

langtidsvirkende rekombinante faktor VIIa-analog, som blev

afprøvet på 40 raske mænd. Denne analog er et potentielt

næstegenerationsderivat af NovoSeven ® til behandling af

hæmofi lipatienter med inhibitorer. På basis af den lange

virkningstid ventes stoffet at kunne anvendes til at forebygge

blødninger. Novo Nordisk forventer at påbegynde et klinisk

fase 2-forsøg i 2009.

rFXIII (NN1810)

(Hjertekirurgi)

I 2008 afsluttede Novo Nordisk et fase 1-forsøg med

rekombinant koagulationsfaktor XIII hos patienter, der

gennemgår hjertekirurgi. Forsøget omfattede 43 patienter.

Novo Nordisk forventer at påbegynde et fase 2-forsøg i 2009.

Anti-IL20

(Psoriasisgigt og kronisk leddegigt)

I 2008 påbegyndte Novo Nordisk et klinisk fase 1-forsøg med

anti-IL20 – et monoklonalt antistof, der neutraliserer proteinet

interleukin 20. Det kliniske forsøgsprogram omfatter et forsøg

med omkring 80 patienter med moderat til alvorlig plaque

psoriasis samt et mindre, kombineret fase 1-forsøg med raske

frivillige og patienter med kronisk leddegigt.

Anti-C5aR

(Kronisk leddegigt og systemisk lupus erythematosus)

Et fase 1-forsøg blev påbegyndt i 2008 med anti-C5aR – et

monoklonalt antistof, der blokerer C5a-receptoren. Forsøget

omfattede omkring 50 raske frivillige. Hvis resultaterne er

positive, vil forsøget blive fulgt op med afprøvning i patienter

med kronisk leddegigt og systemisk lupus erythematosus.

18 Novo Nordisk Årsrapport 2008

De kliniske udviklingsprojekter i Novo Nordisks pipeline

gjorde betydelige fremskridt i 2008.

Oversigten viser vigtige aktiviteter i udviklingsforløbet: nye

projekter i pipelinen, hvordan de enkelte udviklingsprojekter

skrider frem, beslutning om indstilling af projekter og vigtige

myndighedsgodkendelser.

Læs mere på novonordisk.com/investors/rd_pipeline/rd_pipeline.asp.

Fase 2

Lægemidlet afprøves i forskellige doseringer

på en større gruppe patienter for at undersøge

dets effekt på den pågældende sygdom samt

dets bivirkninger.

NN1250

(Type 1- og type 2-diabetes)

I 2008 afsluttede Novo Nordisk et fase 2-program for

NN1250 – en neutral, opløselig, langtidsvirkende ny

generation af insulin med en fl ad og forudsigelig profi l,

der potentielt vil give mere end 24 timers dækning ved én

daglig injektion. Novo Nordisk forventer at påbegynde fase

3-forsøg i andet halvår af 2009.

NN5401

(Type 1- og type 2-diabetes)

I 2008 afsluttede Novo Nordisk et fase 2-program for

NN5401 – en neutral, opløselig dobbeltvirkende ny

generation af insulin med forbedrede egenskaber og

potentiel virkningsvarighed på over 24 timer. Novo Nordisk

forventer at påbegynde fase 3-forsøg i andet halvår af 2009.

GLP-1-analog til dosering én gang om ugen (NN9535)

(Type 2-diabetes)

Novo Nordisk er i gang med et klinisk fase 2-forsøg med en

human GLP-1-analog, der skal doseres én gang om ugen ved

behandling af type 2-diabetes. Fase 2-forsøget omfatter fl ere

end 400 patienter og ventes afsluttet i første halvår af 2009.

rFVIIa-analog (NN1731)

(Hæmofi lipatienter med inhibitorer)

Novo Nordisk er i gang med et fase 2-forsøg med en

hurtigtvirkende rekombinant analog af FVIIa, som afprøves

på omkring 75 hæmofi lipatienter med inhibitorer. Analogen

har en målrettet og lokal virkningsmåde og ventes derfor

at standse blødninger forudsigeligt, hurtigt og vedvarende.

Forsøget ventes afsluttet i 2009.

Væksthormon til dosering én gang om ugen

(Væksthormonmangel)

I 2008 påbegyndte Novo Nordisk et fase 2-forsøg med

langtidsvirkende væksthormon, som afprøves i fl ere end 30

voksne. De færre injektioner ventes at give øget patientkomfort.

Forsøget ventes afsluttet i 2009.


Fase 3

I studier af et stort antal patienter overalt i verden sammenlignes

stoffet med et almindeligt anvendt lægemiddel

eller placebo for at vurdere dets sikkerhed og

virkning og fastslå forholdet mellem fordele og risici.

Liraglutide

(Fedme)

I 2008 påbegyndte Novo Nordisk et fase 3-forsøg med

liraglutide til behandling af fedme. Fase 3-programmet vil

omfatte omkring 5.000 patienter og vil fokusere på vægttab

og forsinket udvikling af type 2-diabetes, vægttab hos type

2-diabetikere samt forebyggelse af fornyet vægtstigning.

Novo Nordisk forventer at afslutte dette program i 2011.

rFXIII (NN1841)

(Medfødt faktor XIII-mangel)

Novo Nordisk udvikler et rekombinant faktor XIII-præparat

med henblik på behandling af medfødt faktor XIII-mangel.

Faktor XIII er en af faktorerne i blodets koagulationsproces,

der fungerer ved at krydsbinde fi brin for at øge stabiliteten

i koagelet, så det bliver mekanisk stærkere, fastere og mere

elastisk. Fase 3-forsøget omfatter 40 patienter og ventes

afsluttet i 2009.

Forretningsresultater Udvikling i pipelinen

Novo Nordisk vil fastholde sin førende position inden for diabetesbehandling ved at

tilbyde nye behandlinger, der kan give sikker blodsukkerregulering og vægtfordele.”

Mads Krogsgaard Thomsen

Koncernforskningsdirektør

Registrering/godkendelse

Registreringsansøgning indsendes til de relevante

myndigheder.

Liraglutide

(Type 2-diabetes)

I 2008 indsendte Novo Nordisk registreringsansøgning for

liraglutide i USA, Europa, Japan og mange andre lande.

Liraglutide er en langtidsvirkende human GLP-1-analog.

Det kliniske udviklingsprogram omfattede omkring 6.200

patienter. Liraglutide er beregnet til behandling af type

2-diabetes som supplement til diæt og motion, både som

monoterapi og i kombination med almindeligt anvendte

diabeteslægemidler.

NovoMix ® 50 og 70

(Type 1- og type 2-diabetes)

NovoMix ® 50 og 70 er færdigblandede formuleringer af

den hurtigtvirkende moderne insulin, insulin aspart. Fase

3-programmet omfattede omkring 1.500 patienter med type

1- eller type 2-diabetes. NovoMix ® 50 og 70 er lanceret i

Europa, og NovoMix ® 50 er godkendt i USA. Fase 3-forsøg

er i gang i Japan.

PrandiMet ®

(Type 2-diabetes)

En kombination af den korttidsvirkende insulinsekretagog

repaglinide og insulinsensitiseren metformin i én tablet.

Det kliniske udviklingsprogram for denne kombinationsbehandling

har omfattet fl ere end 550 patienter. PrandiMet ®

er godkendt og markedsført i USA.

Activelle ® /Eviana ® lavdosis

(Hormonbehandling (HRT))

Lavdosisudgaven af Activelle ® (Activella 0,5 mg/0,1 mg i

USA) er et kombinationspræparat beregnet til kontinuerlig

behandling af symptomer i forbindelse med overgangsalderen

og som et behandlingsalternativ til forebyggelse af

knogleskørhed (osteoporose). I 2008 blev det lanceret i USA

og godkendt i EU.

Vagifem ® lavdosis

(Hormonbehandling (HRT))

Vagifem ® lavdosis er en vaginaltablet til lokal behandling.

Registreringsansøgning blev indsendt til EU i november 2008.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 19


Forretningsmiljø Novo Nordisks ledelsesmodel

Novo Nordisks

ledelsesmodel

Novo Nordisk Way of Management

beskriver virksomhedens værdibaserede

ledelsesprincipper. Fra vision til

politikker udstikker denne ledelsesmodel

rammerne for, hvordan medarbejderne

i Novo Nordisk omsætter

værdier til handling, og defi nerer

principperne for, hvordan Novo

Nordisk driver forretning.

Novo Nordisk Way of Management

beskriver principperne for, hvordan man

arbejder og opfører sig som medarbejder

i Novo Nordisk. Den består af tre elementer:

visionen, charteret og et sæt globale

politikker.

Denne omfattende ledelsesmodel blev

udviklet for over 10 år siden med henblik

på at skabe en kultur, der fremmer innova-

Novo Nordisk Way

of Management

Visionen

Charteret

Værdier

Forpligtelser

Fundamentals

Opfølgningsmetoder

Politikker

20 Novo Nordisk Årsrapport 2008

tion og en større grad af medansvar til

den enkelte medarbejder. Det har vist sig

at være et robust system.

Fokus på Novo Nordisks vision

Det er Novo Nordisks ambition at være

verdens førende virksomhed inden for

diabetesbehandling og på længere sigt at

overvinde diabetes. Det er virksomhedens

forretningsgrundlag, den centrale drivkraft

bag Novo Nordisks bidrag til bæredygtig

udvikling og selve kernen i visionen.

Visionen er rammen for Novo Nordisks

målsætninger og inspirerer alle i deres

arbejde. Den bidrager til, at alle holder

fokus på at skabe langsigtet værdi for

aktionærerne og på at udnytte virksomhedens

unikke egenskaber til at opnå

konkurrencefordele.

Værdier i praksis

Charteret beskriver virksomhedens værdier,

dens forpligtelse til samfunds ansvar,

som er udtrykt ved principperne i den

tredobbelte bundlinje, grundlæggende

ledelsesprincipper samt opfølgningsmetoder,

der skal sikre, at principperne

efterleves overalt i organisationen.

Som en af opfølgningsmetoderne har

Novo Nordisk et globalt facilitatorteam

bestående af mangeårige medarbejdere

med lang ledelseserfaring og grundigt

kend skab til virksomheden og forretningsmiljøet.

Hvert tredje år eller oftere

måler de, i hvor høj grad forretningsenhederne

efterlever Novo Nordisk Way of

Management. Lederen af facilitatorteamet

refererer formelt til for manden for bestyrelsen.

Visionen

Visionen beskriver virksomhedens mål, og hvordan den vil opnå dem:

• Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetes

• Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en forskel

• Vi leverer konkurrencedygtige resultater

• Et job hos os er aldrig bare et job

• Vores værdier afspejles i vores handlinger

Charteret

Værdier

Alle medarbejdere forventes at være ansvarlige, ambitiøse, ansvarsbevidste, indgå i

samspil med interessenter, være åbne og ærlige og parate til forandring.

Forpligtelser

Novo Nordisk har forpligtet sig til at gennemføre sine aktiviteter på en økonomisk,

miljømæssigt og socialt ansvarlig måde. Forpligtelsen er forankret i virksomhedens

vedtægter. I enhver beslutning bør der altid ske en afvejning af tre spørgsmål. Er det

økonomisk rentabelt? Er det socialt ansvarligt? Er det miljømæssigt forsvarligt?

Fundamentals

Elleve grundlæggende ledelsesprincipper, der skal sikre fokus på effektivitet og

konsekvens i forhold til forretningsmål, kunder, organisationsudvikling, tværfagligt

samarbejde og produktkvalitet.

Opfølgningsmetoder

Løbende systematisk og valideret dokumentation af resultater inden for alle væsentlige

områder i Novo Nordisk. Ved hjælp af fi re hovedelementer kan interessenterne forvisse

sig om kvaliteten af virksomhedens processer og resultater: fi nansielle og ikke-fi nansielle

resultater; faciliteringer; Organisational Audit, som omfatter en vurdering af samspillet

mellem forretning og organisation samt identifi kation og forberedelse af afl øsere til

nøglestillinger; og kvalitetsaudit.

Politikker

På 13 udvalgte områder gælder globale retningslinjer og standarder: bioetik, forretningsetik,

kommunikation, miljø, fi nans, global sundhed, arbejdsmiljø, informationsteknologi, jura,

medarbejdere, indkøb, kvalitet og risikostyring.


Værdier

skaber

resultater

I den aktuelle globaliserede økonomi

er evnen til at møde de mange forretnings-

og samfundsmæssige udfordringer

afgørende for at sikre varig

vækst. Princippet om den tredobbelte

bundlinje sætter Novo Nordisk i stand

til at opnå balance mellem økonomisk

rentabilitet og samfundsansvar, være

lydhør over for virksomhedens interessenter

og udnytte muligheder for

innovativt samarbejde.

På den ene side vil den økonomiske

nedgang sandsynligvis bremse op for velfærdsudviklingen

i samfundet og hæmme

en retfærdig social udvikling. På den anden

side kan de aktuelle udfordringer give

mulighed for alternative løsninger, som

skaber langsigtet værdi. Energi effektivitet

fører til rationel drift og bidrager til at

dæmme op for klimaforandringer. En

sundere livsstil betyder lavere omkostninger

for det offentlige sundhedsvæsen

og forbedrer menneskers livskvalitet, og

omkostningsbevidsthed skærper fokus på

værdiskabende aktiviteter. Det fulde omfang

af konsekvenserne af den nuværende

globale økonomiske udvikling har endnu

ikke vist sig, men historien har i adskillige

tilfælde vist, at virksomheder, der har et

langsigtet perspektiv og en bred tilgang,

er mere modstandsdygtige over for risici

og bedre til at tilpasse sig.

Tillid

Novo Nordisks værdibaserede måde at

drive forretning på skaber resultater og

værdi for aktionærerne. Princippet i den

Den tredobbelte bundlinje

Socialt

ansvarlig

Økonomisk rentabel

Patienter

Miljømæssigt

forsvarlig

tredobbelte bundlinje udtrykker Novo

Nordisks forpligtelse til bæredygtig udvikling

og afbalanceret vækst og er i overensstemmelse

med FN’s Global Compact. Gennem

denne tilgang tilstræber Novo Nordisk

at drive forretning på en økonomisk,

miljømæssigt og socialt ansvarlig måde.

I enhver beslutning sikrer det balance

mellem kortsigtet indtjening og langsigtet

lønsomhed og mellem afkast til aktionærer

og hensyn til andre interessenter.

I det nuværende erhvervsklima er der mere

fokus end nogensinde før på ansvarlighed

og gennemsigtighed. Risikostyring er et

centralt emne, og for lægemiddelindustrien

er omdømmerisiko særligt vigtigt.

Myndigheder, politiske beslutningstagere,

forsikringsselskaber, patienter og andre

interessentgrupper kræver dokumentation

for virksomheders integritet og overensstemmelse

mellem ord og handling.

Den tredobbelte bundlinje er afgørende

for, at Novo Nordisk kan opnå det nød-

Forretningsmiljø Værdier skaber resultater

Novo Nordisk-medarbejder Jeppe Kjems tog orlov for at rejse tværs igennem Sydamerika for at skabe

opmærksomhed om diabetes og hjælpe med til at screene for sygdommen.

vendige råderum til at drive og udvikle

forretningen. Dette princip hjælper med

til at opbygge et godt omdømme og

tillid blandt virksomhedens interessenter,

tiltrække og engagere dygtige medarbejdere

samt fremme kundeloyalitet og

innovation. I sidste ende er forpligtelsen

til at forfølge ambitiøse, langsigtede mål

for socialt, miljømæssigt og etisk ansvarlig

adfærd fundamentet for Novo Nordisks

konkurrencemæssige position på de forskellige

markeder.

Derfor har Novo Nordisk valgt at rapportere

om virksomhedens fi nansielle og

ikke-fi nansielle resultater i én rapport.

Hensigten er at forbedre aktionærernes

værdiansættelse af virksomheden og

vise ansvarlighed over for andre interessenter.

Se, hvordan Novo Nordisk defi nerer væsentlighed

for bæredygtighedsrelaterede

temaer på s. 89, og resultater vedrørende

prioriterede områder på s. 90–99.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 21


Forretningsmiljø En fokuseret strategi

Roger Longman

Ansvarshavende redaktør, IN VIVO

Novo Nordisk har bedt Roger Longman

om at kommentere de udfordringer,

lægemiddelindustrien i dag står

overfor.

Tendenser

i industrien

Det har været et vanskeligt årti for

verdens største lægemiddelvirksomheder.

Disse lægemiddelkoncerner, også kaldet

Big Pharma, forbliver i betænkelig grad

afhængige af at udvikle nye lægemidler til

den primære behandlingssektor – lægemidler,

som kan forbedre eksisterende

behandlinger uden på afgørende vis at

ændre dem. Registreringsmyndighederne

overalt i verden forlanger i stigende omfang

et sikkerhedsniveau for lægemidler

mod kroniske sygdomme, som de fl este

virksomheder ganske enkelt ikke kan leve

op til. Og der er en stigende tendens til,

at regeringer og forsikringsselskaber på

verdens største markeder ønsker at holde

igen på deres medicinudgifter.

Videnskaben har ikke været til megen

nytte – i hvert fald ikke på den måde,

som lægemiddelindustrien har brugt

den. De fantastiske forudsigelser, der har

givet en massiv strøm af investeringer i

genomics og andre nye teknologier inden

for lægemiddelforskning siden slutningen

af 1990'erne, har vist sig ikke at holde

stik. Der kan stadig komme masser af nye

lægemidler ud af al den videnskab, men

de kommer ikke hurtigt.

Og måske kommer de slet ikke fra – eller

til – Big Pharma. De nye lægemidler, der

godkendes, retter sig ofte mod sygdomme,

der berører relativt små patientgrupper,

undertiden på grund af myndigheder-

22 Novo Nordisk Årsrapport 2008

nes strenge betingelser for markedsføring.

Det er ikke den slags markeder, hvor Big

Pharma er vant til at tjene sine penge.

Desuden er fl ere af disse nye produkter

biologiske lægemidler, såkaldte biologicals

– frugter af en teknologi, som Big Pharma

stadig kæmper for at mestre. Faktisk passer

nutidens nye lægemidler ofte bedre

til mellemstore og mindre virksomheder,

der ikke skal opbygge og vedligeholde

registrerings- og marketingorganisationer,

der er afhængige af et massemarked.

Det sætter lægemiddelindustrien i en

uhyre vanskelig situation, tynget af sin

infrastruktur og sit omkostningsniveau og

kun midlertidigt holdt oven vande af store

indtægter fra eksisterende produkter. Der

er nemlig ikke meget i pipelinen, som kan

erstatte de livsvigtige blockbusters, der

snart står over for generisk konkurrence.

Udfordringen for de fl este Big Pharmavirksomheder

er nu at erstatte produkter,

der inden for få år bliver generiske, men

som i 2007 tegnede sig for 25% eller mere

af deres pengestrømme.

Mange søger derfor nye markeder og en

mere stabil pengestrøm ved at gå ind på

markedet for generiske lægemidler og

håndkøbsmedicin. Alle er ved at opkøbe

og/eller alliere sig med biotekvirksomheder

for at få adgang til teknologier inden

for biologiske lægemidler. Og alle gør i

det mindste et forsøg på at omstrukturere

deres organisationer til specialiseret

markedsføring, som falder naturligt for

mellemstore og mindre virksomheder.

Måske vil nogle af disse forsøg bære frugt.

Men hvis store virksomheder skal trives i

dette nye miljø, må de gøre mere end det.

De må tilegne sig fuldstændig nye strategier,

som vil kræve vanskelige ledelsesbeslutninger.

Hvordan industrien vil komme

til at se ud – og hvem der bliver vinderne

– vil blive afgjort af, hvordan Big Pharma

tilpasser sig de nye realiteter.

Roger Longman er medstifter af Windhover

Information, udgiver af publikationer

inden for lægemiddelindustrien,

herunder IN VIVO og START-UP, samt

en omfattende database over industrialliancer,

Strategic Transactions. I marts 2008

blev Windhover overtaget af Reed Elsevier,

og Longman er nu administrerende direktør

for Elsevier Business Intelligence. Han

har mere end 20 års brancheerfaring og

inviteres jævnligt som oplægsholder ved

konferencer. Han holder desuden forelæsninger

på førende universiteter.

En

fokuseret

strategi

Novo Nordisk er en fokuseret healthcare-virksomhed,

der skiller sig klart

ud fra de fl este andre globale lægemiddelvirksomheder.

I mere end 85

år har virksomheden specialiseret sig

i terapeutiske proteiner (biologiske

lægemidler) med et entydigt fokus på

målrettede behandlingsområder og

en stærk forsknings- og udviklingspipeline.

Fokus på proteiner

En væsentlig forskel mellem Novo

Nordisk og traditionelle, store lægemiddelvirksomheder

er, at Novo Nordisks

forretning næsten udelukkende er

fokuseret på proteinteknologi, -ekspression

og -formulering samt teknologi til

brugervenlig dosering af medicin. De

fl este store lægemiddelkoncerner er i dag

afhængige af lægemidler, som består

af små molekyler (medicin i tabletform),

mens de søger at opbygge en tilstedeværelse

inden for proteinteknologien.

Det kræver dog helt andre metoder at

udvikle proteinbaserede lægemidler end

at udvikle små molekyler.

Novo Nordisk har kompetencer i verdensklasse,

hvad angår fremstilling af humane

proteiner til effektiv, brugervenlig og

sikker behandling af alvorlige sygdomme

som diabetes, hæmofi li og væksthormonforstyrrelser.

Proteinekspression er et nøgleområde for

Novo Nordisk. Virksomheden er banebrydende,

hvad angår proteinekspression i

gær, E. coli og pattedyrceller, som bruges

til fremstilling af henholdsvis insulin,

væksthormon og NovoSeven ® .

Global rækkevidde

Selv om Novo Nordisk fokuserer på

relativt få terapiområder, bliver virksomhedens

produkter solgt i 179 lande, og

den har en tilstedeværelse i 81 lande.

Den globale salgsrækkevidde er opnået

gennem virksomhedens førende position

inden for diabetesbehandling og understøttes

af en voksende markedsposition

inden for hæmofi li og væksthormonforstyrrelser.


Novo Nordisks salgs- og marketingindsats

har tidligere været målrettet speciallæger.

Med den hastige udbredelse af diabetes

er Novo Nordisk i gang med at udvide

indsatsen til også at omfatte praktiserende

læger. Dette skal sikre, at diabetikere får

behandling i tide, hvilket mindsker risikoen

for senkomplikationer som f.eks. blindhed

og nyresvigt.

Fokus på

nøgleterapiområder

Diabetesbehandling:

strategi for udvidet førerskab

Novo Nordisk er verdens førende insulinvirksomhed

med en markedsandel på

mere end 50%, målt i volumen. Virksomheden

er også den eneste, der kan tilbyde

et fuldt sortiment af moderne insuliner,

og den fremstiller verdens mest anvendte

en- og fl ergangssystemer til insulindosering.

Lige siden de første patienter blev behandlet

med insulin i 1920’erne, har Novo

Nordisk arbejdet på forbedringer, som kan

give en mere sikker, effektiv og brugervenlig

diabetesbehandling.

Novo Nordisks førende position inden

for diabetes understreges yderligere af,

at det er den eneste virksomhed med to

produktkandidater i en ny generation af

insuliner i de sene faser af klinisk udvikling.

Hvis det lykkes at få disse på markedet,

ventes denne nye generation af insuliner

at skabe endnu bedre behandlingsresultater

og brugervenlighed for diabetikere.

Begge præparater ventes at komme i den

afsluttende udviklingsfase inden udgangen

af 2009.

Novo Nordisks langtidsvirkende GLP-1analog,

liraglutide, er indsendt til godkendelse

hos registreringsmyndighederne i

USA, Europa, Japan og andre markeder. På

baggrund af overbevisende kliniske data

menes liraglutide at have gode chancer for

at opnå førerskab inden for dette nye segment

af markedet for diabetesbehandling.

I begyndelsen af 2008 besluttede Novo

Nordisk at indstille udviklingen af inhalerbar

insulin og samtidig fremskynde indsatsen

omkring en ny og langsigtet ambition,

nemlig at udvikle GLP-1-produkter og

insulin i tabletform. Udviklingen af disse

er stadig i en tidlig fase og står over for

mange teknologiske problemstillinger. Dog

er der gjort væsentlige fremskridt, og Novo

Nordisk glæder sig sammen med sine partnere

over potentialet på dette område.

Fedme og prædiabetes:

strategi for udforskning

af muligheder

Novo Nordisk undersøger også nye måder

at forebygge type 2-diabetes på gennem

behandling af sygdommens forstadier,

herunder fedme. Fedme er kendt som en

væsentlig risikofaktor i udviklingen af type

2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og fl ere

andre livstruende sygdomme. Mere end

75% af diabetikerne er overvægtige eller

svært overvægtige. Det er hovedparten af

patienterne med prædiabetes også. Novo

Nordisk har i slutningen af 2008 iværksat

et klinisk fase 3-forsøg med liraglutide til

behandling af fedme. Rent kommercielt er

der et attraktivt potentiale, men der er også

udfordringer forbundet med at gå ind i

behandlingen af prædiabetes og fedme.

Biopharmaceuticals:

strategi for at opnå førerskab

Novo Nordisk har en stærk position inden

for hæmofi li med inhibitorer på grund af

succesen med NovoSeven ® , som stadig er

den eneste rekombinante behandling for

hæmofi lipatienter med inhibitorer. I 2008

lancerede Novo Nordisk en temperaturstabil

version af NovoSeven ® . Novo Nordisk

arbejder også på at udvikle to mulige

efterfølgere til NovoSeven ® : et langtidsvirkende,

rekombinant faktor VIIa-derivat

og en korttidsvirkende, rekombinant faktor

VIIa-analog. Begge er i klinisk udvikling.

For også at opnå førerskab uden for

hæmofi li med inhibitorer har Novo Nordisk

planer om at bruge sine proteinkompetencer

til udvikling af rekombinante faktor

VIII- og IX-præparater til behandling

af henholdsvis hæmofi li A og B. Den

langsigtede ambition er at udvikle mere

brugervenlige behandlingsmuligheder for

hæmofi lipatienter, og Novo Nordisk for-

Forretningsmiljø En fokuseret strategi

venter at få fl ere nye præparater i klinisk

udvikling over de næste par år.

Inden for væksthormonbehandling fortsætter

Novo Nordisk med at udvide anvendelsesmulighederne

for Norditropin ® ,

der stadig er markedets eneste fl ydende,

temperaturstabile væksthormonprodukt,

som fås i et engangsdoseringssystem, klar

til brug. Novo Nordisk udvikler nu en ny

generation af væksthormon, som måske

kan give væsentligt større brugervenlighed

for patienter med væksthormonforstyrrelser.

Den nye generation af væksthormon

udvikles til injektion én gang om ugen,

hvor eksisterende væksthormonprodukter

skal doseres én gang om dagen.

Infl ammation: strategi for at

opbygge en tilstedeværelse

Infl ammation er et relativt nyt satsningsområde

for Novo Nordisk, men efter at

have indstillet al forskning inden for onkologi

har Novo Nordisk styrket indsatsen

for at opbygge en tilstedeværelse inden

for infl ammation. Der er tale om et langsigtet

engagement, og Novo Nordisk er i

gang med at etablere et forskningscenter

i Seattle, USA. Virksomheden er også

ved at øge investeringen i forskning og

udvikling i Danmark på dette område. For

at det skal lykkes, forventer Novo Nordisk

at støtte sig til både interne og eksterne

forskningspartnere.

Vejen frem

Lægemiddelindustrien og Novo Nordisk

står over for mange udfordringer (se

s. 24–25). I forhold til de fl este store

lægemiddelvirksomheder er Novo Nordisk

dog relativt godt rustet til fremtidig vækst

på grund af sit fokus på proteiner, sine

attraktive terapiområder og de attraktive

muligheder i udviklingspipelinen.

For at sikre langsigtet succes vil Novo Nordisk

fortsætte med at udvikle forretningen

på en måde, som er både ansvarlig og bæredygtig.

Virksomheden ønsker at sætte

et positivt økonomisk, miljømæssigt og

socialt aftryk via sine aktiviteter, globale

ledelsesstandarder, samfundsengagement,

partnerskaber og videndeling.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 23


Forretningsmiljø Risikostyring

Risikostyring

Et stadigt stigende forventningspres

om at levere banebrydende innovation

inden for forskning og udvikling og behovet

for at fastholde væksten i Novo

Nordisks forretning kræver en risikovillighed,

hvor der tages kalkulerede

risici, uden at der slækkes på kvalitetskravene.

Samtidig skal virksomheden

nøje vurdere og effektivt styre sine

fi nansielle og ikke-fi nansielle risici for

at beskytte medarbejdere, aktiver og

omdømme. Den økonomiske uro, der

har hersket i 2008, har understreget

vigtigheden af Novo Nordisks tilgang.

Novo Nordisks Risk Management Board,

der består af chefer fra alle led i virksomhedens

værdikæde, sikrer en systematisk,

integreret proces til løbende risikovurdering

af en lang række potentielle problemområder.

Ved at styre sine risici bliver

virksomheden bedre i stand til at vurdere

og forstå de enkelte risikofaktorer, og

hvordan de spiller sammen.

Hvert kvartal skal alle større forretningsområder

indberette deres væsentligste risici til

Risk Offi ce sammen med planer for eller

Rapporteringsstruktur

for risikoledelse

24 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Ekstern

rapportering

Bestyrelse

Koncerndirektion

Risk Management Board

Risk Offi ce

Regioner, komitéer, råd

og ledelsesgrupper

processer til styring af disse risici. Risk Offi

ce udfordrer forretningsområderne på de

indberettede risici og opfordrer dem til at se

nærmere på eventuelle problemområder på

længere sigt. De indberettede risici samles,

klassifi ceres og vurderes ud fra væsentlighed.

Endelig udfordrer Risk Management

Board den samlede risiko- og kontrolprofi l.

Denne proces er et led i den strategiske

planlægning og omfatter både fi nansielle

og ikke-fi nansielle risici.

Ved alle risikovurderinger ses der på sandsynligheden

for, at en begivenhed sker, og

dens mulige konsekvens for forretningen.

Konsekvenserne kvantifi ceres og vurderes

med hensyn til potentielt fi nansielt tab og

skade på virksomhedens omdømme. Risici

vurderes både ud fra en forudsætning om,

at der ikke iværksættes risikobegrænsende

tiltag, og ud fra nettorisici, dvs. efter at

der er taget højde for risikobegrænsende

tiltag og deres forventede effekt.

De risici, som Novo Nordisk vurderer som

de væsentligste for virksomheden, er kategoriseret

og beskrevet nedenfor, men ikke

Risikovurdering – eksempel

Virkning

Kritisk

Stor

Moderat

Lille

Usandsynlig

• Bruttorisiko

• Nettorisiko efter begrænsning

i prioriteret rækkefølge. Mange af dem

omtales også andre steder i rapporten.

Markedsrisici

Lidt

sandsynlig

Sandsynlig

Sandsynlighed

Meget

sandsynlig

Prispres

Novo Nordisk fokuserer på udvikling af

differentierede produkter, som giver bedre

behandlingsmuligheder for patienter og

økonomiske fordele for sundhedssystemet.

Sundhedsudgifterne er vokset hurtigere

end økonomien som helhed, og derfor

er der stigende økonomisk, politisk og

administrativt fokus på at holde lægemiddeludgifterne

nede. Den globale økonomiske

nedgang ventes at øge presset på de

offentlige budgetter og forstærke denne

tendens. Det kan påvirke Novo Nordisks

indtjening.

For at kunne påbevise værdien af en ny

behandling er det afgørende at dokumentere

dens behandlingsmæssige fordele.

Novo Nordisk øger antallet af kliniske forsøg

og sundhedsøkonomiske studier for at

underbygge fordelene ved virksomhedens

produkter, navnlig til forbedret diabetesbehandling.

Konkurrence fra kopiprodukter

Markedet for terapeutiske proteiner er

blevet mere interessant for producenter af

kopiprodukter (såkaldte biosimilars), idet


mere lempelige regler i Europa har gjort

det lettere at markedsføre kopiprodukter,

når patenterne på de originale produkter

udløber. Der er også fremsat forslag om

mere lempelige regler i USA. Når billigere

kopiprodukter kommer på markedet, kan

det udløse et markant fald i nettosalget.

Det er mange år siden, patenterne på

de traditionelle insuliner udløb, så Novo

Nordisk kender til denne risiko og har stor

erfaring med at håndtere den. I lande som

Indien og Kina, hvor der længe har været

konkurrence fra kopiproducenter, har

Novo Nordisk en markedsandel for insulin

opgjort i volumen på ca. 60%.

Krænkelse af immaterielle rettigheder

Patenter fremmer og beskytter investeringer

i innovation, som fører til nye og bedre

behandlingsmuligheder samt langsigtet

økonomisk vækst og jobskabelse. Novo

Nordisk forsvarer sine patentrettigheder

mod enhver krænkelse, der kan have

fi nansiel betydning for virksomheden.

Forsknings- og

udviklingsrisici

Markedsføring af nye produkter

Fortsat vækst, især når virksomhedens patenter

udløber, fordrer fortsat udvikling og

markedsføring af nye behandlinger eller

banebrydende produkter. Derfor bruges

mange kræfter og ressourcer på forskning

og udvikling, men introduktionen af nye

produkter kan forsinkes af faktorer som

stadig strengere myndighedskrav, rekruttering

af patienter til kliniske forsøg samt

produktionsforhold.

Myndighedsgodkendelse

Før en ny behandling kan lanceres, skal

myndighederne godkende den på grundlag

af en vurdering af sikkerhed og virkning.

Det er generelt en langvarig proces, der

kan være dyr og indebære en del forsinkelser

undervejs. Manglende eller forsinket

myndighedsgodkendelse af nye produkter

eller af nye indikationer for eksisterende

produkter samt andre myndighedstiltag kan

påvirke driftsresultatet i negativ retning. Selv

efter godkendelse kan et produkt komme

i søgelyset, hvis der fremkommer ny viden

om dets sikkerhed eller virkning. Det kan

påvirke markedsføringen af produktet

negativt, medføre krav om ændring af

produktets mærkning eller endda betyde, at

myndighedsgodkendelsen trækkes tilbage.

Produktions- og

kvalitetsrisici

Leveringsafbrydelser

Driftsforstyrrelser og driftsnedbrud i virksomhedens

vitale produktionsanlæg kan

påvirke produktionen negativt og medføre,

at medarbejdere kommer til skade,

og infrastruktur ødelægges.

For at imødegå denne risiko er der sørget

for brandhæmmende indretninger,

alarmer og brandinstrukser, der foretages

årlige inspektioner, og der er reserveanlæg

samt sikkerhedslagre. For at sprede

risikoen geografi sk og optimere omkostningsstrukturen

og forsyningslogistikken

er Novo Nordisk i færd med at udvide

kapaciteten uden for Europa med produktion

i USA, Brasilien og Kina.

Risiko for tilbagetrækning

af produkter

Der er en direkte sammenhæng mellem

produktsikkerhed og patienternes helbred,

så produkternes sikkerhed og kvalitet er

helt afgørende både for indtjeningen og

for virksomhedens omdømme. Selv om

bruttorisikoen er meget høj, og produktsikkerheden

kan påvirke driften negativt,

mener Novo Nordisk, at den store indsats

for at styre og begrænse denne risiko

effektivt mindsker nettorisikoprofi len.

Novo Nordisk har et globalt kvalitetssikringssystem

med kvalitetsaudit, planer

for kvalitetsforbedringer og systematiske

ledelsesevalueringer.

Personalerisici

Tiltrækning og fastholdelse

af dygtige medarbejdere

Virksomhedens evne til at udvikle innovative

produkter og sikre vækst og høj

ydeevne afhænger af dens mulighed for

Forretningsmiljø Risikostyring

at tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere.

Særligt på de områder, hvor

Novo Nordisk ikke i dag er førende, kan

det være en udfordring. Novo Nordisk

investerer betydelige midler i uddannelse,

og det gør medarbejderne attraktive for

andre virksomheder, især for dem, der

søger at opbygge en stærk diabetesplatform.

Passende afl ønning, personalegoder

og anerkendelse er vigtigt for virksomhedens

succes på langt sigt og har derfor høj

prioritet.

Finansielle risici

Valutakurser

Novo Nordisk er en global virksomhed, og

de rapporterede resultater påvirkes derfor

af valutakursudsving. Virksomhedens

rapporteringsvaluta og funktionelle valuta

er den danske krone, som er tæt knyttet

til euroen med en udsvingsmargin på

+/- 2,25%. Der er dog tale om betydelige

eksponeringer i andre valutaer, herunder

den amerikanske dollar, den japanske yen,

den kinesiske yuan og det britiske pund.

Oplysninger om, hvordan disse risici styres,

fi ndes i note 31 på s. 76.

Etiske risici

Markedsføringsprincipper

I en konkurrencepræget branche, der i

stigende grad er underlagt offentligt tilsyn

og regulering, kan uetisk markedsføring

medføre retssager eller udgøre en risiko

for virksomhedens omdømme. Et ry som

en pålidelig samarbejdspartner på sundhedsområdet

er afgørende for at kunne

fastholde og udbygge forretningsaktiviteterne.

Samtidig ændrer myndighedskravene

til markedsføring sig løbende.

En politik om forretningsetik og globale

procedurer, kombineret med nøje overvågning

og øgede rapporteringskrav, er

alt sammen med til at begrænse risiciene.

Denne politik tager afsæt i en lang tradition

for at overholde lokale etiske regler og

lovgivning. Desuden bruges der betydelige

ressourcer på uddannelse af salgs- og marketingmedarbejdere

overalt i verden.

Juridiske risici

Juridiske spørgsmål om patenter, produktansvar

og forretningspraksis fi ndes

i oversigten over aktuelle retssager på

s. 86–87.

Mao Jingmei, senior medical affairs

manager i Novo Nordisk i Kina, har

været ansat siden 2001 og har fulgt

virksomhedens vækst på nærmeste

hold.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 25


Forretningsmiljø Forretning efter universelle principper

Forretning

efter universelle

principper

Ideen bag FN’s Global Compact var at

udnytte markedernes og erhvervslivets

potentiale ved at omsætte værdier til

handling. Novo Nordisk tilsluttede sig

Global Compact i 2001 og har siden

aktivt støttet dennes 10 principper

for ansvarlig forretningsdrift, der er

indarbejdet i Novo Nordisk Way of

Management.

Det er altafgørende for at vinde omverdenens

tillid at optræde redeligt på markedet.

Novo Nordisk stræber efter at være

en bæredygtig virksomhed, fordi det er

med til at sikre virksomheden et råderum.

Denne tilgang understøtter også

resultaterne og skaber innovation i hele

værdikæden.

FN’s Global Compact

som strategisk ramme

FN’s Global Compacts 10 principper om

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,

miljø og antikorruption stemmer

fi nt overens med Novo Nordisk Way of

Management (se s. 20). Den årlige statusrapport

gør rede for resultater og udfordringer

for forretningen og inden for dens

indfl ydelsesområde.

I 2008 fortsatte Novo Nordisk med at

fremme sine initiativer overalt i virksomheden

i forhold til disse principper igennem

hele værdikæden. Nogle af disse er beskrevet

nedenfor og på de følgende sider.

Respekt for menneskerettigheder

I 1998 var Novo Nordisk en af de første

virksomheder, der offentligt støttede FN’s

Menneskerettighedserklæring og skrev

respekt for menneskerettigheder ind i

sine forretningsprincipper. I 2008 markerede

Novo Nordisk erklæringens 60-årsjubilæum

sammen med sine partnere

i BLIHR, Business Leaders Initiative on

Human Rights, der ledes af Mary Robinson,

præsident for Realizing Rights.

Standarder for ansvarlighed

i leverandørkæden

Novo Nordisk har indført globale standarder

for ansvarlighed i leverandørkæden, i

første omgang ved at kræve dokumenta-

26 Novo Nordisk Årsrapport 2008

tion af direkte leverandører for, hvordan

de overholder love og regler og efterlever

god praksis inden for miljø, arbejdsmiljø,

arbejdsforhold, etik og egne underleverandører.

En udvidelse til at omfatte samtlige

virksomhedens ca. 38.000 leverandører

kræver en effektiv metode til at identifi -

cere og vurdere, hvor der måtte være en

kommerciel og omdømmemæssig risiko.

Leverandørerne opdeles i grupper med

henholdsvis høj, medium og lav risiko med

henblik på at følge op med screening af

nye leverandører og auditering af eksisterende.

Dette arbejde blev påbegyndt

i 2008 og vil blive afsluttet i 2009.

“Respekt for menneskerettigheder

er relevant

for vores forretning i fl ere

henseender. Det danner

grundlag for vores tilgang

til at forbedre adgangen

til sundhed, sikre lige

muligheder på arbejdspladsen

og mindske risici

i leverandørkæden.”

Lise Kingo

Koncerndirektør med ansvar

for Corporate Relations

Høje standarder for bioetik

Forskning og udvikling er underlagt en

række etiske standarder for bioetik, og

Novo Nordisk har igennem mange år været

førende på dette felt. I 2008 talte virksomheden

således med succes for indførelsen

af en ny vejledning fra EMEA (Det Europæiske

Lægemiddelagentur) om virussikkerhed,

hvorved kravet om dyreforsøg til afprøvning

af cellelinjer udskydes til efter de

kliniske forsøg i fase 3. Da mange produktkandidater

aldrig når dette stadium, vil de

nye regler, der træder i kraft i februar 2009,

begrænse antallet af dyr, der anvendes til

udviklingen af nye lægemidler i Europa.

Styrkelse af forretningsetik

Novo Nordisk har etableret en afdeling for

Business Ethics Compliance, der skal støtte

og overvåge overholdelse af virksomhedens

forretningsetik og procedurer og undervise

medarbejdere i antikorruption, håndtering

af interessekonfl ikter, promovering af lægemidler

samt samspil mellem behandlere,

leverandører og mellemhandlere.

Disse procedurer blev opdateret i 2008 for

at sikre, at virksomhedens public affairsarbejde

stemmer overens med dens

værdier og overholder gældende lovkrav.

Alle ledere skal undervises i forretningsetik,

og medarbejdere i salg og marketing skal

deltage i et årligt kursus. I alt er 99% af

medarbejderne i salg og marketing blevet

undervist i 2008. Efterlevelsen overvåges

af Group Internal Audit, Novo Nordisks

interne revisionsenhed, der følger op hos

forretningsenheder over hele verden. I

2008 blev der foretaget 25 undersøgelser,

og der følges op på anbefalingerne.

Mål for værdibaseret orientering

Nogle aktiviteter har større risiko end andre

for ikke at leve op til Novo Nordisk Way of

Management, og denne relative risiko afgør,

hvor hyppigt de såkaldte faciliteringer

gennemføres. En facilitering er en intern

gennemgang af, i hvor høj grad værdierne

efterleves. Nogle enheder faciliteres én

gang om året, andre kun hvert tredje år.

Bestyrelsen modtog i december en samlet

rapport over de 45 faciliteringer, der blev

gennemført i 2008. De faciliterede enheder

repræsenterede tilsammen omkring

9.000 medarbejdere, hvoraf over 2.000

blev interviewet for at få fastlagt, hvordan

Novo Nordisks værdier efterleves og

implementeres i hele organisationen.

Rapporten konkluderer, at der er en høj

grad af efterlevelse af systemer og procedurer

og af ånden i Novo Nordisk Way

of Management. De udviklingsområder,

rapporten pegede på, var bl.a. medarbejderudvikling

og arbejdsklima.


Mangfoldighed

understøtter

global vækst

Effektiv globalisering af Novo Nordisks

forretning er en forudsætning for

videreudvikling og vækst. En ny mangfoldighedsstrategi

skal drage nytte

af den enkelte medarbejders unikke

perspektiv, talenter og kompetencer

og styrke organisationens evne til at

levere konkurrencedygtige resultater.

Der er brug for bredt sammensatte ledelsesteam

i en fremtid, hvor globalisering og

konkurrenceevne står højt på dagsordenen.

Det er fi losofi en bag Novo Nordisks

reviderede mangfoldighedsstrategi. Rummelighed

er en integreret del af strategien,

og nøglen til at opnå det ligger i at kunne

værdsætte og udnytte forskelligheder.

I første omgang er der sat fokus på at

fremme mangfoldighed i alle ledelsesteam.

Målet inden for de næste fem år er,

at alle de øverste ledelsesteam skal være

mangfoldige med hensyn til køn og nationalitet.

Ved udgangen af 2008 var der i 12

ud af 28 topledelsesteam både mænd og

kvinder, lokale og udlændinge. En række

tiltag er undervejs, der skal bringe de øvrige

team på niveau med målsætningen.

Bedste kandidat til stillingen

Udvælgelse af den bedste kandidat til en

given stilling er og bliver første prioritet ved

Tamara Turman, lægemiddelkonsulent

i USA,

har informationsmaterialer

til lægerne

på fl ere sprog for at

hjælpe patienter med

forskellig baggrund.

ansættelse og forfremmelse. Herudover fordrer

virksomhedens værdibaserede ledelsesprincipper,

at der skal sikres lige muligheder

for alle, og at der ikke forekommer nogen

form for diskrimination. Større gennemsigtighed

og struktureret udfordring blandt ledelseskolleger

er ved at blive indført i denne

proces og ved efterfølgerplanlægning, som

omfatter identifi kation af kandidater til nøgleposter

og forberedelse af medarbejdere

gennem udviklingsplaner. Fra 2009 skal

der tages hensyn til fordelingen af mænd,

kvinder, lokale og udlændinge i listerne over

kandidater til alle nøgleposter.

Der vil blive tilbudt en mentorordning og

støttenetværk, bl.a. netværk for udstationerede

medarbejdere og en støtteordning

for deres familier. Women in Novo Nordisk

(WINN), et netværk, der blev etableret i

USA i 2007, bliver tilpasset andre regioner

for at støtte kvinders karriereudvikling

overalt i organisationen.

Undervisning i mangfoldighed og kulturel

rummelighed bliver tilbudt alle medarbejdere

og indgår i ledelsesudviklingsprogrammer

for afdelingsledere, funktionschefer

og unge talenter. Der fokuseres

på personligt lederskab og en global

tankegang. I 2008 deltog knap 500 nye

afdelingsledere i et fi redages personligt

lederskabsprogram.

Resultaterne af disse tiltag vil blive fulgt

via måling på en række parametre, der er

opsat som nøgletal (KPI’er), og evalueres i

forbindelse med den årlige Organisational

Audit proces.

Global udvidelse af arbejdsstyrken

Kvaliteten af medarbejderne er altafgørende

for, at Novo Nordisk kan indfri sin

ambition om fortsat innovation og global

vækst. Novo Nordisk har forpligtet sig til

at drive forretning på en socialt ansvarlig

måde ved at drage omsorg for medarbejderne

og mennesker, der er afhængige

af virksomhedens produkter. Langsigtet

værdiskabelse og omverdenens tillid afhænger

af evnen til at tiltrække, fastholde

og udvikle dygtige medarbejdere med

forskellig baggrund.

Forretningsmiljø Mangfoldighed understøtter global vækst

En stærk global vækst understøttes bedst

af en medarbejderstab, der afspejler

mangfoldigheden blandt kunderne. De fl este

af de næsten 3.500 nyansatte i 2008,

omkring 75%, arbejder uden for Danmark,

hvor Novo Nordisk vokser markant i disse

år. Fremskrivninger viser, at der især vil

være behov for at rekruttere til forsknings-

og udviklingsaktiviteter samt salg

og marketing. Det er værd at bemærke, at

hovedparten af det kommende årtis vækst

vil fi nde sted uden for Danmarks grænser.

Tiltrække de bedste

For at tiltrække de bedste medarbejdere

i takt med den hastige vækst investerer

Novo Nordisk i at styrke sin profi l på ledende

universiteter i de vigtigste markeder.

I 2008 udvidede Novo Nordisk således

sit Graduate-program til også at omfatte

Kina. Under dette program arbejder nyuddannede

akademikere tre gange otte måneder

på forskellige arbejdspladser i Novo

Nordisk, bl.a. i Kina og Danmark.

En god arbedsplads

Den årlige globale arbejdsklimaundersøgelse

eVoice viser, at medarbejderne i

Novo Nordisk er meget engagerede. På et

indeks, der måler niveauet af medarbejderengagement

ud fra 10 kriterier, var den

gennemsnitlige score 4,2 på en skala fra 1

til 5, hvor 5 er det højeste.

Det er især virksomhedens indsats i kampen

mod diabetes og dens tilgang til social

og miljømæssig ansvarlighed, medarbejderne

fi nder motiverende. Novo Nordisks

værdier, globale standarder og muligheden

for en karriere, hvor man kan gøre

en forskel, er grundpillerne i det seneste

initiativ for at markedsføre virksomheden

som en attraktiv arbejdsplads.

“Virksomhedskulturen, muligheden for at

redde andre menneskers liv, for at gøre

en forskel i samfundet og for at udvikle

sig både personligt og fagligt – det er de

værdier, Novo Nordisk som arbejdsgiver

kan tilbyde, og som adskiller os fra andre.

Og det er værdier, som mange jobansøgere

går efter,” siger Lars Christian Lassen,

direktør, Corporate People & Organisation.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 27


Forretningsmiljø Styrket miljøledelse

Styrket

miljøledelse

Med fornuftig brug af naturens

ressourcer siden starten af 1990’erne

har Novo Nordisk forbedret sin

øko-produktivitet. Et effektiviseret

ressourceforbrug reducerer miljøpåvirkningen

og sænker omkostningerne

for både virksomheden og

samfundet.

Set i et bredere forretningsperspektiv er

koblingen mellem god miljøstyring og

optimerede omkostninger en veletableret

business case. Novo Nordisks opdaterede

miljø- og arbejdsmiljøstrategi sætter

nu barren endnu højere. Virksomheden

forventer fortsat at øge produktionen og

skal derfor både kunne levere behandling

til fl ere patienter og samtidig reducere

miljøpåvirkningen og antallet af arbejdsulykker.

Virksomheden har sat ambitiøse mål om

at opnå en absolut CO 2-reduktion på 10%

i 2014 sammenlignet med 2004, og resultaterne

til dato viser, at det er muligt at

reducere energiforbruget og samtidig øge

produktionen. Der er nu blevet sat lignende

absolutte mål for energi- og vandforbrug

samt for frekvensen og alvorligheden

af arbejdsulykker. CO 2-emissionerne faldt

for første gang i 2008, med et fald på 9%

i forhold til 2007.

Jonathon Porritt

Stiftende direktør, Forum for the Future

Novo Nordisk har bedt Jonathon

Porritt give sit bud på sammenhængen

mellem klimaforandringer

og den globale sundhed.

28 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Klimaindsatsen bærer frugt

Novo Nordisks klimastrategi har til formål

at mindske afhængigheden af fossile

brændstoffer og vise lederskab. Den indebærer

tre tilgange: fortsat effektivisering,

energibesparelser og overgang til vedvarende

energi. Strategien er global, men

fokuserer især på de danske fabrikker. Den

energiintensive produktion af det aktive

lægemiddelstof i Novo Nordisks insulinprodukter

foregår kun i Danmark og tegnede

sig for 85% af virksomhedens totale CO 2emissioner

i 2008.

Da Novo Nordisk i 2007 lancerede et

banebrydende partnerskab med sin danske

energileverandør, DONG Energy, om at

gennemføre energibesparende tiltag og

omsætte den økonomiske værdi af disse til

køb af vindenergi, var målet at sikre grøn

strøm til alle virksomhedens danske fabrikker

inden 2014. Væsentlige reduktioner

i energiforbruget, trods stigende salg og

produktion, betyder, at dette mål ventes

opnået fl ere år før tiden.

Lægemiddelindustriens standarder omfatter

meget høje krav til luftkvaliteten, så

en stor procentdel af energien bruges til

ventilation og køling. Ved at optimere

ventilationen gennem relativt simple

ændringer i driften har virksomheden

Klimaforandringer

og sundhed

Verdenssundhedsorganisationens (WHO)

nye rapport ‘The Social Determinants of

Health’ (‘Sociale forholds indvirkning på

sundheden’) er et usædvanligt dokument.

Det tegner et uhyggeligt billede af

konsekvenserne for verdenssamfundet af

opnået væsentlige energibesparelser og

emissions reduktioner.

Næsten en fjerdedel af de 112 energispareprojekter,

som blev sat i gang i årets løb,

krævede ingen umiddelbare investeringer,

kun ændringer i anlægsdriften. Halvdelen

af de globale energispareprojekter, som

blev gennemført i 2008, ventes at tjene sig

ind på højst ét år, og to tredjedele af resten

ventes at tjene sig ind på højst tre år.

Uden for Danmark forbrænder virksomhedens

brasilianske produktionsanlæg i

Montes Claros nu biomasse i stedet for

brændselsolie i dampproduktionen og er

dermed tæt på at være CO 2-neutral, eftersom

fabrikkens elforsyning primært stammer

fra vandkraft. Når anlægget kører på

fuld kapacitet, vil det være virksomhedens

største insulinspåfyldningsfabrik.

Novo Nordisk har også bygget væsentlige

energi- og vandbesparelser ind i det

produktionsanlæg, som er under opførelse

i Tianjin, Kina. Anlægget ventes at åbne i

2012, og på grund af miljørigtigt design

vil det bruge mindre energi end lignende

anlæg andre steder.

Æren for en stor del af virksomhedens

fremskridt inden for ressourcestyring

nutidens giftige ‘politiske cocktail’ – hvor

økonomisk vækst har været efterstræbt

for enhver pris, med øget ulighed, et

ødelagt miljø og en verden på kanten

af ukontrollable klimaforandringer som

følge.

Klimaforandringernes effekt på sundheden,

især i udviklings- og vækstøkonomier,

er allerede alvorlig. Flere mennesker

lider under vand- og fødevaremangel,

fl ere må fl ygte fra udpinte jorder eller

voksende ørkenområder, insektbårne

sygdomme får større rækkevidde, osv.

WHO skønner, at klimaforandringerne

er skyld i op mod 150.000 dødsfald

om året.


tilfalder det store arbejde og den omhu,

som de energiansvarlige lægger for

dagen overalt i organisationen. Ud over

at gennemføre effektiviseringsprojekter

skal de 30 energiansvarlige løbende

gå de enkelte produktionsanlæg efter

i sømmene og være på udkig efter nye

forbedringsmuligheder.

Opdateret strategi

Novo Nordisk har opdateret sin strategi

for miljø og arbejdsmiljø i produktionen.

Det er sket på baggrund af en vurdering af

virksomhedens præstation samt tendensanalyser

og peer reviews. Strategien peger

på seks indsatsområder: energi, vand,

affald, utilsigtede udslip, arbejdsulykker

og ergonomi. Den sætter tre- til femårige

mål inden for hvert område, og handlingsplaner

skal implementeres i 2009.

Æren for en stor del af

virksomhedens fremskridt

inden for ressourcestyring

tilfalder det store arbejde

og den omhu, som de

energiansvarlige lægger

for dagen.

Reduktioner i vandforbrug

I 2008 blev virksomhedens vandforbrug

kortlagt, og der blev udviklet en omfattende

plan, som sætter et absolut

reduktionsmål for vandforbruget. Senest

i 2012 vil der være udført en detaljeret

vandkortlægning på de produktionsanlæg,

der forbruger mest vand. Virksomhedens

insulinpåfyldningsfabrikker, især uden for

Forståeligt nok er forskerne forsigtige

med at fremhæve specifi kke begivenheder

som direkte konsekvenser af klimaforandringer.

Trods alt har der altid været

oversvømmelser og tørke, hedebølger,

skovbrande og hændelser med ekstrem

luft- og vandforurening. Men det er den

øgede hyppighed af den slags fænomener,

der nu tilskrives klimaforandringener

– som f.eks. den dramatisk øgede hyppighed

af skovbrande i Middelhavslandene.

Hedebølgen, som ramte Frankrig i august

2003 (og som førte til mindst 30.000

dødsfald), oversteg i så kolossal grad de

‘normale’ temperaturer, at alle forskere nu

giver klimaforandringer den direkte skyld.

Danmark, rummer de største muligheder

for reduktion af vandforbrug pr. produktionsenhed.

Affaldshåndtering på dagsordenen

Alle virksomhedens miljøtal blev forbedret

i 2008, undtagen inden for affald. En

effektiv affaldshåndtering er en udfordring,

som skal tages op. For at stabilisere

affaldsmængden og bedre forstå affaldets

kilder og miljøpåvirkning skal en systematisk

vurdering sættes i gang.

Certifi ceret arbejdsmiljøledelse

Novo Nordisks engagement i arbejdsmiljø

understøtter virksomhedens kultur, der

sætter mennesket i centrum, og som er

med til at tiltrække medarbejdere og minimere

medarbejderomsætningen.

Alle produktionsenheder bestod en

arbejdsmiljøledelsescertifi cering efter

OHSAS 18001 i 2008. Det krævede, at

der globalt blev indført arbejdsmiljøansvarlige

og arbejdspladsvurderinger,

samt en mere struktureret proces ved

vurdering af arbejdsmiljørisici. Resultatet

i 2008 var en nedgang i antallet af

arbejdsulykker til et niveau, der næsten

svarer til målet for 2010, på trods af

virksomhedens vækst. På byggepladsen

for det nye produktionsanlæg i Kina er

arbejdsmiljømålet højst 10 ulykker pr.

million arbejdstimer, svarende til virksomhedens

globale mål for produktionsanlæg.

Entreprenører på bygge projektet

bliver regelmæssigt inspiceret, og de skal

tilsikre en omfattende sikkerhedsundervisning,

undersøge alle arbejdsulykker og

indsende planer for, hvordan fremtidige

ulykker kan undgås.

Alt dette er blot en smagsprøve på, hvad

der er i vente. Klimaforandringer, hvad

enten det sker i den rige eller den fattige

verden, indebærer risiko for mere og

mere alvorlige konsekvenser for vores

sundhed. Behandlere i det offentlige

sundhedssystem og miljøaktivister taler

måske stadig ikke ‘samme sprog’, men de

har kun alt at vinde ved et meget tættere

samarbejde.

Regeringer må få dette til at ske ved at

koble forskellige politiske områder sammen

(klimaforandringer, sundhed, transport,

uddannelse osv.). Virksomheder

kan få dette til at ske ved at hjælpe deres

medarbejdere og kunder til at indse, at et

Forretningsmiljø Styrket miljøledelse

Frank Jensen-Maar drøfter energibesparelser

Novo Nordisks produktionssted i Hillerød

med Johan Moltke fra DONG Energy.

sundt liv må være et liv med færre fossile

brændstoffer.

Jonathon Porritt er medstifter af Forum

for the Future, en førende velgørenhedsorganisation

for bæredygtig udvikling.

Han blev i juli 2000 udnævnt til formand

for den britiske Bæredygtighedskommission,

som er regeringens hovedkilde til uafhængig

rådgivning om bæredygtighed.

Blandt hans seneste bøger er Capitalism

As If The World Matters og Globalism &

Regionalism.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 29


Diabetesbehandling Kursen på diabetes kan ændres

Rury R. Holman FRCP

Professor i diabetisk medicin,

University of Oxford

Novo Nordisk har bedt Rury Holman

om at kommentere den forskning,

der understøtter en tidligere start

på insulin til behandling af diabetes.

Begrænsninger

i

diabetesbehandlingen

Til trods for at der fi ndes mange behandlingstilbud

for type 2-diabetes, savner man

en løsning på to grundlæggende terapeutiske

problemer. Sammenlignet med baggrundsbefolkningen

har type 2-diabetikere

stadig en oversygelighed og overdødelighed

på grund af hjerte-kar-sygdom,

og der fi ndes ingen behandling, som kan

fastholde god blodsukkerregulering over

længere tid.

I forhold til ikke-diabetikere har type 2diabetikere

to til fi re gange større risiko for

at udvikle hjerte-kar-sygdom, selv når man

tager højde for variationer i alder, etnisk

oprindelse, husstandsindkomst, kolesteroltal,

blodtryk og rygevaner. Hele 65% af

alle diabetikere dør fortsat af hjertesygdom

eller slagtilfælde, selv om man sætter

ind med f.eks. rygestop og sænkning af

kolesteroltal og blodtryk. Et godt spørgsmål

er, om god blodsukkerregulering over

længere tid kan reducere risikoen yderligere

hos disse mennesker. Det 20-årige

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)

viste, at forbedret blodsukkerregulering

reducerede risikoen for blindhed og nyreskader,

mens effekten på hjertesygdom

30 Novo Nordisk Årsrapport 2008

var marginal. I 2008 blev der fremlagt

forsøgsdata fra tre nye studier, der skulle

belyse effekten af forbedret blodsukkerregulering

på hjerte-kar-sygdom (ACCORD,

ADVANCE og VADT). Disse viste små reduktioner

i risikoen for hjerte-kar-sygdom,

som dog ikke var statistisk signifi kante.

Selv om resultaterne ikke er endegyldige,

er disse positive tendenser i tråd med

resultaterne fra UKPDS, som tyder på, at

en bedre blodsukkerregulering kan give

en beskeden nedsættelse af risikoen for

hjerte anfald (en reduktion på 14% ved et

fald i langtidsblodsukkeret HbA 1c på 1%).

Den gode nyhed om hjerte-kar-sygdom

er, at nye data fra 10-årsopfølgningen af

UKPDS (2008) bekræfter langtidsfordelene

ved tidligere forbedring af blodsukkerreguleringen:

Foreløbig ser det ud til,

at risikoen for hjerteanfald og dødsfald

nedsættes med henholdsvis 15% og 13%.

ACCORD-studiet tilføjede dog en advarsel

om en uventet stigning på 22% i risikoen

for dødsfald ved overdreven sænkning af

blodsukkeret hos mangeårige diabetikere,

hvoraf en hel del allerede havde hjertekar-sygdom.

Det står nu klart, at opnåelse og fastholdelse

af god blodsukkerregulering bør

være et hovedmål fra det øjeblik, diabetesdiagnosen

foreligger. ACCORD, ADVANCE

og VADT har vist, at en vedvarende

forbedring af blodsukkerreguleringen kan

opnås gennem en kombination af eksisterende

behandlinger. Men der er stadig et

stort, udækket behov for bedre terapiformer,

der giver et næsten normalt HbA 1c

uden vægtstigning eller hypoglykæmi.

Behandlingen bør samtidig være let at

dosere uden behov for besværlig blodsukkermåling,

og vigtigst af alt må den

ikke have langtidsbivirkninger, som kan

medføre øget risiko for hjerte-kar-sygdom.

Prof. Rury Holman var den første professor

i diabetisk medicin ved University of Oxford

i Storbritannien. Han er nyligt afgået

akademisk formand for Oxford Centre for

Diabetes, Endocrinology and Metabolism

(OCDEM), direktør for University of Oxford

Diabetes Trials Unit og honorær rådgivende

læge ved Oxford Radcliffe Hospitals

NHS Trust. Han deler sin tid mellem klinisk

patientbehandling, undervisning og sine

omfattende forskningsinteresser. Han har

udgivet over 250 forskerbedømte manuskripter

og har designet og ledet mange

multicenterstudier om forebyggelse, behandling

og reduktion af kardiovaskulære

risici inden for type 2-diabetes. Han er

medformand for NAVIGATOR- og TECOSstudierne

og er hovedinvestigator for 4-T-,

ACE- og UKPDS-studierne.

Kursen på

diabetes

kan

ændres

Med effektiv insulinbehandling kan

diabetikere opnå god blodsukkerregulering.

Det afgørende er, at

behandlingen iværksættes rettidigt

og sidenhen intensiveres, når behovet

opstår.

Nøglen til effektiv diabetesbehandling ligger

i at opnå og fastholde en god blodsukkerregulering,

men mange type 2-diabetikere

når ikke deres behandlingsmål. Dårlig

regulering kan føre til senkomplikationer

som f.eks. blindhed, nyresygdom og benamputation.

Novo Nordisks diabetesstrategi er at tilbyde

diabetikere innovative behandlinger,

som forbedrer livskvalitet og behandlingsresultater.

På kort sigt vil det primære fokus være at

fortsætte den indsats, som skal gøre Novo

Nordisks portefølje af moderne insuliner

tilgængelig for fl ere mennesker og sikre

optimale behandlingsresultater. For den

enkelte betyder dette at fastholde stabile

blodsukkerniveauer inden for de anbefalede

grænseværdier.

Nye retningslinjer for behandling

I oktober 2008 udgav eksperter fra American

Diabetes Association og European

Association for the Study of Diabetes et

nyt sæt retningslinjer for behandling af

type 2-diabetes. I den første behandlingsfase

foreslår disse retningslinjer stadig

livsstils ændringer – kost og motion – og

behandling med metformin.

Hvis ikke målene for blodsukkerregulering

opnås eller fastholdes over tid, anbefaler de

nye retningslinjer, at metformin kombineres

med en basal insulin, som f.eks. den langtidsvirkende

Levemir ® , eller med et såkaldt

GLP-1-præparat (glukagonlignende peptid

1) som alternativ behandlingsmulighed.

GLP-1 er den klasse af diabeteslægemidler,

der omfatter liraglutide, en human analog

af det naturligt forekommende menneskelige

hormon til dosering én gang dagligt.

Novo Nordisk har i 2008 søgt om godkendelse

for dette produkt hos lægemiddel-


myndighederne i USA, Europa, Japan og en

række andre lande.

Som et tredje trin anbefaler retningslinjerne

overgang til intensiv insulinbehandling for

at fastholde behandlingsmålene. Foruden

den basale insulin kan dette omfatte behandling

med en hurtigtvirkende moderne

insulin som f.eks. NovoRapid ® ved måltider.

Væsentlig innovation

Brugen af GLP-1 som mulighed for tidlig

behandling understøttes af kliniske data

og erfaringer, herunder Novo Nordisks

omfattende LEAD program (Liraglutide

Effect and Action in Diabetes). LEAD omfatter

seks randomiserede, kontrollerede,

dobbeltblinde studier, som er gennemført

i mere end 40 lande med deltagelse af

ca. 4.000 type 2-diabetikere med dårlig

blodsukkerregulering.

“Høje blodsukkerniveauer

fører til sundhedsmæssige

komplikationer. Desværre

har bedre regulering

længe været kædet sammen

med hypoglykæmi

og vægtstigning, og man

ved, at nogle patienter

undgår behandling for

ikke at tage på.”

Mads Krogsgaard Thomsen

Koncerndirektør med ansvar

for forskning og udvikling

Liraglutide virker ved kun at stimulere

frigivelsen af insulin, når blodsukkerniveauet

bliver for højt, og ved at nedsætte

appetitten. Data fra et 52-uger langt fase

3-studie (LEAD 3), som blev offentliggjort

i The Lancet, viste, at når liraglutide

indtages alene, fremkommer der statistisk

signifi kante og vedvarende forbedringer

i blodsukkerreguleringen hos patienter

med tidlig type 2-diabetes, sammenlignet

med glimepiride, som er et udbredt

antidiabetikum i tabletform. Behandling

med liraglutide førte samtidig til vægttab,

nedsættelse af det systoliske blodtryk og

færre tilfælde af hypoglykæmi 1 .

Læs mere på annualreport2008.

novonordisk.com/how-we-perform/

responsible-business-practices/advocacy/

changing-diabetes.asp.

Diabetesbehandling Kursen på diabetes kan ændres

Forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen blev interviewet under mødet i European Association for

the Study of Diabetes i 2008.

Fokus på

patienter

For diabetikere som Leena Irmeli Lallukka

fra Finland kan det ofte være en udfordring

at nå behandlingsmålet og forblive

godt reguleret. Hun var 44 år og havde et

krævende job som leder af to børnehaver,

da hun fi k diagnosen type 2-diabetes.

Først prøvede Leena Irmeli Lallukka at

regulere sygdommen med sund kost,

men eftersom blodsukkeret stadig lå for

højt, fi k hun ordineret tablet- og insulinbehandling.

Nu hvor hun kombinerer

motion og mager kost med den rette medicin,

“har jeg det rigtig godt,” siger hun.

Alligevel indrømmer hun, at det kan være

svært at styre behandlingen. “Jeg tjekker

ikke blodsukkeret så ofte, som jeg burde.

Jeg vil også gerne tabe mig lidt mere, og

jeg kunne tænke mig at gøre noget ved

stressniveauet på mit arbejde. Så kunne

jeg også spise bedre og motionere mere

regelmæssigt.”

Ud over at arbejde for bedre og mere tilgængelige

behandlinger opfordrer Novo

Nordisk behandlere og politikere gennem

DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes

and Needs) programmet til at benytte

klinisk validerede løsninger til støtte for

en bedre egenbehandling. Dette initiativ,

som sker i samarbejde med International

Diabetes Federation, International Society

for Pediatric and Adolescent Diabetes

og et internationalt ekspertpanel, sætter

patienterne i centrum for diabetesbehandlingen.

Leena Irmeli Lallukka, som fi k diagnosen

type 2-diabetes i en alder af 44 år, ønsker,

at hun havde mere tid til motion.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 31


Diabetesbehandling Skræddersyede behandlinger

Skræddersyede

behandlinger

Ved udgangen af 2008 var Novo

Nordisk globalt førende på markedet

for diabetesbehandling, med 52% af

det samlede insulinmarked og 44%

af markedet for moderne insuliner,

begge opgjort i volumen. Der ventes

fortsat vækst på markedet, hvor der

er et stort potentiale, især inden for

moderne insuliner.

Moderne insuliner er designet, så de efterligner

kroppens egen fysiologiske regulering

af blodsukkeret med større nøjagtighed

end human insulin. Det giver bedre

blodsukkerregulering, mindre hypoglykæmi

og større brugervenlighed, og bedre regulering

giver færre alvorlige komplikationer

og bedre behandlingsresultater.

Novo Nordisk tilbyder et fuldt sortiment af

moderne insuliner – hurtigtvirkende,

langtidsvirkende og færdigblandede:

• Levemir ® , en opløselig, langtidsvirkende

moderne insulin til dosering én gang

dagligt.

NovoRapid ® (NovoLog ® i USA), en

hurtigtvirkende moderne insulin til brug

i forbindelse med måltider.

NovoMix ® 30 (NovoLog ® Mix 70/30

i USA), en dobbeltvirkende moderne

insulin, som dækker behovet for både

måltidsinsulin og basal insulin.

Kåre Schultz, koncerndirektør med ansvar

for produktion, salg og marketing.

32 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Strategi for markedslederskab

Novo Nordisks forretningsstrategi er at

udbygge virksomhedens ledende position

inden for injicerbar insulin, vinde lederskab

inden for GLP-1-området og til stadighed

tilbyde innovative løsninger, der imødekommer

reelle medicinske behov. To kandidater

til en ny generation af moderne

insuliner er i fase 2-udvikling, begge med

endnu længere virkningstid for at give et

bedre behandlingsresultat og muliggøre

en mere fl eksibel dosering. Kommer de

på markedet, vil de sikre fortsat førerskab

på insulin området, når de nuværende

patenter på moderne insuliner udløber,

og eventuelle kopiprodukter kommer på

markedet.

“Vores fulde sortiment

af moderne insuliner og

doseringssystemer giver

behandlingsmuligheder

for alle diabetikere.”

Kåre Schultz

Koncerndirektør med ansvar for

produktion, salg og marketing

Novo Nordisks ekspertise inden for proteinmodifi

kation og doseringssystemer

giver et stærkt fundament for at bevare

positionen som markedsleder. Insulin

og GLP-1 er proteiner, der skal injiceres

gennem huden ved hjælp af en doseringspen.

Novo Nordisks avancerede insulindoseringssystemer

omfatter bl.a. FlexPen ® ,

verdens mest anvendte system til dosering

af insulin. Udvikling af engangs- og fl ergangssystemer

understøtter nye produkter

og sikrer større brugervenlighed.

Forskning på dette område omfatter nye

injektionssystemer, insulinpumper samt

tabletbehandling med GLP-1 og insulin.

Nye doseringsmuligheder

Nogle gange fører den kliniske udvikling

ikke til det ønskede resultat, på trods af

Milepæle i 2008

Novo Nordisk fastholder globalt

markedslederskab inden for

diabetesbehandling.

Novo Nordisk indsender

registreringsansøgning for

liraglutide i USA, Europa, Japan

og en række andre lande.

Novo Nordisk-forskere

nomineres til Europas fornemste

innovationspris for deres

opfi ndelse af Levemir ® .

Novo Nordisk lancerer en ny

generation af FlexPen ® – verdens

mest anvendte engangspen til

dosering af insulin.

NovoMix ® 30 opnår blockbusterstatus

med et salg på 1 mia.

amerikanske dollars inden for

en 12-måneders periode.

Novo Nordisk indstiller

udviklingen af inhalerbare

diabetesprodukter.

hårdt arbejde og engagement. Dette var

tilfældet, da Novo Nordisk i begyndelsen

af 2008 indstillede udviklingen af inhalerbar

insulin og i stedet valgte at fokusere

på en ny generation af doseringssystemer

og oral administration. Det betød, at 360

ansatte i Novo Nordisk Delivery Technologies

Inc. i Hayward, Californien, måtte

afskediges. Alle blev tilbudt andre stillinger

eller hjælp til at fi nde nyt job.

Beslutningen betød også, at et fase 3-studie

med omkring 2.500 patienter i næsten

40 lande blev indstillet. Patienterne skiftede

til andre behandlinger i samråd med deres

læger. Beslutningen skyldtes ikke produktets

sikkerhedsprofi l, men alene en vurdering

af, at hurtigtvirkende inhalerbar insulin

i den nuværende form sandsynligvis ikke

ville kunne give væsentlige fordele frem

for injektioner med insulinpenne.


50

40

30

20

10

0

Diabetesbehandling

Salgsudvikling

Mia. kr.
2004 2005 2006 2007 2008

Moderne insuliner

Humane insuliner

Insulinrelaterede produkter

Antidiabetika i tabletform (OAD)

Udvikling inden for

moderne insuliner

Levemir ® fås i 69 lande

Levemir ® blev lanceret i yderligere seks

lande i 2008, herunder Mexico og Algeriet.

Produktet er nu på markedet i 69 lande.

To studier i 2008 bekræftede fordelene

ved Levemir ® . En direkte sammenligning

med en anden behandling, insulin glargine,

påviste, at dosering én gang om dagen er

en effektiv doseringsfrekvens for Levemir ® ,

samt at Levemir ® har en effekt på blodsukkeret,

der er på niveau med insulin glargine

over en 24-timers periode hos patienter

med type 2-diabetes 2 . Det andet studie påviste

desuden, at Levemir ® giver væsentligt

vægttab hos overvægtige eller svært overvægtige

type 2-patienter, der påbegynder

insulinbehandling 3 . Vægtfordelen er vigtig,

fordi vægtstigning ifølge diabeteseksperter

18

15

12

9

6

3

0

Moderne insuliner

Salgsudvikling

Mia. kr.

2004 2005 2006 2007 2008

NovoRapid ®

NovoMix®

Levemir®

Amerikanske Eric Howell, her sammen

med sin mor Bobbi, har type 1-diabetes.

ofte er en barriere for at påbegynde insulinbehandling.

NovoRapid ® i pumper til børn

I 2008 godkendte de amerikanske

sundhedsmyndigheder, FDA, NovoRapid ®

(NovoLog ® i USA) til infusion via ekstern

insulinpumpe til patienter mellem 4 og

18 år. NovoLog ® er den første og eneste

moderne insulin, som er godkendt til dette

formål.

Over 70% af patienterne når

behandlingsmål med NovoMix ® 30

I 2008 blev der offentliggjort resultater

fra IMPROVE , et af de største observationsstudier

nogen sinde inden for

diabetes. Studiet var tilrettelagt med

henblik på at vurdere sikkerhed og effekt

af NovoMix ® 30 ved behandling af

type 2-diabetes og omfattede fl ere end

58.000 patienter fra 11 lande. Resultaterne

viste, at 71% af patienterne

Diabetesbehandling Skræddersyede behandlinger

opnåede et HbA 1c-niveau på 7% eller

derunder efter seks måneders behandling

med NovoMix ® 30 (HbA 1c er et mål for

blodsukkerniveauer over tid). Samtidig sås

en nedgang på 70% i antallet af patientindberetninger

om alvorlig hypoglykæmi

og ingen væsentlig vægtstigning 4 . Ved

starten var over halvdelen af patienterne

dårligt reguleret, med et HbA 1c-niveau på

over 9%. Det er væsentligt højere end

det anbefalede mål på under 7%.

FlexPen ® forenkler behandlingen

Overholdelse af behandling hænger nøje

sammen med bedre behandlingsresultater,

og Novo Nordisk udvikler derfor stadig

mere brugervenlige doseringssystemer,

der forenkler patienternes egenbehandling

uden at gribe forstyrrende ind i deres

dagligdag. Et godt eksempel er FlexPen ® ,

verdens mest anvendte engangspen til dosering

af insulin5 . Novo Nordisk lancerede

en ny generation af FlexPen ® i 2008.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 33


Diabetesbehandling Forandring på dagsordenen

Forandring på

dagsordenen

Novo Nordisks løfte om at ændre

kursen på diabetes understøtter virksomhedens

strategi inden for diabetesbehandling.

Indsatsen drives af tre

ambitioner: at prioritere diabetikere,

at forbedre behandlingsresultater

og at knække kurven på den globale

diabetesepidemi.

Med sine Changing Diabetes ® initiativer

støtter Novo Nordisk implementeringen

af FN-resolutionen om diabetes, der skal

skabe bedre adgang til diabetesbehandling.

Resolutionen, som blev vedtaget i

december 2006, opfordrer FN-medlemsstaterne

til at udvikle nationale politikker

til forebyggelse og behandling af diabetes

– sammen med udviklingen af bæredygtige

sundhedssystemer.

Diabetes må prioriteres

Formålet med Novo Nordisks Global

Changing Diabetes ® Leadership Forum er

at få sat diabetes på den sundhedspolitiske

34 Novo Nordisk Årsrapport 2008

dags orden. Initiativet opfordrer til handling

og arbejder på at skabe bedre behandlingsresultater

gennem deling af erfaringer,

som kan føre til bedre resultater. Det andet

internationale forummøde blev holdt i

november 2008 i Moskva under temaet

“Hvis ikke vi tackler den

diabetesepidemi, der nu

breder sig i verden, er

jeg bange for, at mange

af vores ambitioner for

fremtiden vil være ganske

umulige at opnå.”

Kofi Annan

Tidligere generalsekretær for FN

Tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan med

Novo Nordisks Lise Kingo, koncerndirektør med

ansvar for Corporate Relations, ved ’Unite to

Change Diabetes’ lederskabsforummet i Moskva.

‘Unite to Change Diabetes’. Det skete på

initiativ af den russiske diabetesforening.

Hovedtaleren var den tidligere FN-generalsekretær

Kofi Annan.

“Når folk engagerer sig, fi nder politikerne

ofte modet til at gøre det rigtige,” sagde

han og pegede på den globale fond for

hiv/aids som en mulig model for diabetes.

Bedre behandling prioriteres af den

nuværende russiske regering. Diabetes og

tilknyttede komplikationer er den tredjestørste

dødsårsag i Rusland efter hjertekar-sygdom

og kræft.

Omkring 300 behandlere, regionale embedsmænd

og regeringsrepræsentanter

samt internationale og nationale patientorganisationer

deltog i forummdet,

hvor de vedtog en resolution om

forbedring af behandlingskvaliteten.

Et pilotprojekt for bedre diabetesscreening

og -diagnosticering blev også


lanceret med henblik på at opnå bedre

behandlings resultater.

I 2009 vil Novo Nordisk koordinere et

Forum med fokus på diabetesudfordringen

i Kina.

Forbedret behandling

Novo Nordisks IMPROVE program tager

fat i problematikken med utilstrækkelig

diabetesbehandling. Programmet understøttes

af Changing Diabetes ® barometeret,

der samler de bedste eksempler

på forebyggelse og behandling af diabetes.

Barometeret indeholder et sæt

kvalitetskriterier, som følger internationale

retningslinjer, herunder målsætninger for

blodsukker, blodtryk, vægtkontrol og fedtstoffer.

Det måler også patienters oplevede

livskvalitet og de direkte og indirekte

behandlingsomkostninger. Ved at skabe

større gennemsigtighed sigter man på at

give politikere og behandlere det bedst

mulige grundlag for at træffe beslutninger,

for derigennem at skabe bedre behandlingsresultater

og samtidig reducere de

samlede sundhedsomkostninger.

Ved udgangen af 2008 havde over 70

lande indleveret data til Changing

Diabetes ® barometerets onlineverdenskort,

der lanceres i 2009. Kortet viser

status for diabetesbehandlingen i hele

verden og er blevet til i et samarbejde

med International Diabetes Federation.

Kortet indeholder sundhedsøkonomiske

oplysninger fra de steder, hvor data kan

fremskaffes – bl.a. fra USA, hvor et studie

påviste, at landets samlede diabetesomkost-

ninger overstiger 217 mia. amerikanske dollars

6 . Studiet, som var bestilt af Novo Nordisks

National Changing Diabetes Program ® ,

viser, at der ud over omkostninger på de ca.

174 mia. dollars, der generelt anses for at

være prisen for de kendte diabetestilfælde

i 2007, også er andre omkostninger. De

omfatter bl.a. 18 mia. dollars til de 6,3 millioner

mennesker med ikke-diagnosticeret

diabetes, 25 mia. dollars til de 57 millioner

voksne amerikanere med prædiabetes og

623 mio. dollars til 180.000 gravide med

diagnosen graviditetsdiabetes.

At knække kurven

I 2025 forventes det, at der vil være 380

millioner mennesker, der vil have behov for

diabetesbehandling resten af livet. Det er

en væsentlig udfordring for den samfundsøkonomiske

udvikling. Hvert 10. sekund

får to mennesker diabetes, og ét menneske

dør af sygdommens komplikationer.

På én generation er udbredelsen af diabetes

på verdensplan seksdoblet.

Skønt diabetes endnu ikke kan kureres,

så kan den behandles og i mange

tilfælde endda forebygges. Novo Nordisks

globale oplysningskampagne, der omfatter

Changing Diabetes ® bussen, øger

opmærksomheden omkring de personlige

og samfundsmæssige risici ved diabetes.

Gennem sine National Changing Diabetes ®

programmer fremmer Novo Nordisk en

bedre uddannelse af behandlere samt

større adgang til diabetesscreening, og

det kan på sigt være med til at redde liv

og spare væsentlige omkostninger. Indsatsen

for at opbygge kapacitet beskrives på

s. 6–7.

Flere end 40.000 mennesker besøgte Changing Diabetes ® Village i Kairo på Verdensdiabetesdagen i 2008.

Diabetesbehandling Forandring på dagsordenen

Drivkraft for

forandring i Tyrkiet

Den stigende udbredelse af diabetes er

særlig markant i udviklingsmarkeder som

Tyrkiet. Med overgangen i 2004 til et frit

lægemiddelmarked med tilskudsordninger

fi k fl ere mennesker adgang til behandling

i et land, hvor udbredelsen af diabetes er

højere end verdensgennemsnittet (7,8%

mod 5,9%). Omkring 3,2 millioner mennesker

har sygdommen, og dette tal ventes

næsten fordoblet til 5,5 millioner i 2025.

Mange er dårligt regulerede.

I 2007 iværksatte Tyrkiet en national plan

for oplysning om og behandling af diabetes

og et tyrkisk Diabetes Control Project. Formålet

med projektet er at uddanne læger i

bedre diabetesbehandling, og ved udgangen

af 2008 var det nået ud til ca. 700

læger, 200 sygeplejersker og 750 patienter.

Novo Nordisk var en af drivkræfterne bag

disse aktiviteter som led i indsatsen for at

bringe diabetes højere op på dagsordenen

i det tyrkiske sundhedssystem. Siden oprettelsen

af et tyrkisk datterselskab i 1993

har Novo Nordisk arbejdet tæt sammen

med sundhedsmyndigheder, behandlere

og patienter om sponsorering af informationsmateriale,

tv- og radioprogrammer

om diabetes, diabeteskongresser for læger

samt møder, hvor diabetikere kan lære at

leve bedre med deres sygdom.

Novo Nordisk er førende på det tyrkiske

marked. Blandt Novo Nordisks top 10markeder

har Tyrkiet den største markedsandel

for den basale insulin, Levemir ® .

Motivationen og engagementet blandt

medarbejderne er stort, og personaleomsætningen

er usædvanlig lav.

Som i alle andre hurtigtvoksende lægemiddelmarkeder

er der også udfordringer som

stigende konkurrence, pres på priserne og

øget regulering af industrien. Alligevel er

Tyrkiet blevet et foregangsland, fordi man

har erkendt behovet for ressourcer til diabetes

og andre kroniske sygdomme.

“Forbedring af diabetesbehandlingen

gavner ikke bare livskvaliteten for millioner

af mennesker, den medfører på sigt også

stor reduktion i sundhedsomkostningerne

på grund af færre komplikationer og

bedre behandlingsresultater. Det er jo det,

Changing Diabetes ® handler om,” siger

Mads Bo Larsen, leder af Novo Nordisks

regionskontor i Nær- og Mellemøsten og

direktør for Novo Nordisk i Tyrkiet.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 35


Diabetesbehandling Bedre adgang til behandling

Bedre

adgang til

behandling

Novo Nordisk skaber langsigtede løsninger,

der rækker langt ud over virksomhedens

egen indsats. Udgangspunktet

er en mangeårig tradition for

partnerskaber på sundhedsområdet.

Virksomhedens tilgang til forbedret

adgang følger principperne i FN’s

Global Compact om respekt for menneskerettigheder

og FN’s 2015-mål.

Novo Nordisks omfattende programmer

inden for diabetesbehandling retter

sig mod de mest underprivilegerede og

udsatte befolkningsgrupper med den dårligste

adgang til behandling. Det drejer sig

om mennesker, der bor i lande, som af FN

defi neres som mindst udviklede, foruden

36 Novo Nordisk Årsrapport 2008

lavindtægtsgrupper i vækstøkonomier,

migrantarbejdere i industrialiserede lande

samt kvinder og børn.

Prisen for behandling er en væsentlig

barriere, men der er andre forhindringer,

der er lige så kritiske. Det gælder bl.a.

manglende opmærksomhed om diabetes,

utilstrækkelig viden om diagnosticering

og behandling, mangel på hospitaler og

klinikker, som kan tilbyde diabetesbehandling,

og mangel på nationale sundhedsstrategier,

der kan tackle epidemien. Novo

Nordisk søger at overvinde disse barrierer

ved at opbygge bæredygtige løsninger,

som kan afhjælpe problemerne her og

nu, samtidig med at der opbygges den

Under Verdensdiabetesfondens topmøde i Indien i 2008 hilste administrerende direktør Lars Rebien

Sørensen på lederen af et kursus om sund kost.

fornødne kapacitet til også at skabe langsigtede

løsninger.

Insulin giver børn i Afrika en fremtid

Generelt er det vanskeligt at få adgang til

insulin i fattige lande. Men selv på hospitaler,

hvor der er insulin til rådighed, er der

mange børn, der dør. Forældre mangler

ofte penge til at betale for transport til

hospitalerne. Og fordi diabetes hos børn

viser sig som en akut krise, får de ofte en

forkert diagnose og en forkert og undertiden

fatal behandling.

I december 2008 offentliggjorde Novo

Nordisk et ambitiøst femårigt projekt, som

skal give disse børn en fremtid. Programmet

hedder ‘Changing the Future for

Children with Diabetes’ og iværksættes i

2009, i første omgang i Uganda, Tanzania,

Guinea-Conakry, Den Demokratiske Republik

Congo og Cameroun. Der vil blive

etableret en række satellitcentre omkring

eksisterende hospitaler og klinikker, hvor

diagnose, patientundervisning og registrering

samt uddannelse af behandlere

skal foregå. Selve behandlingen, herunder

gratis insulin, stilles også til rådighed.

Programmet understøtter FN-målet om

at reducere børnedødelighed, og ideen

kommer fra et program udviklet af Novo

Nordisk i 2006 i Tanzania. Børn med type

1-diabetes bliver henvist til specialbehandling

på en Novo Nordisk-støttet diabetesklinik,

hvilket har ført til et dramatisk fald

i børnedødeligheden, ligesom antallet af

akutte indlæggelser også er faldet. Ved at

udvide programmet er ambitionen at nå

ud til 10.000 børn i 2013.

En bedre prissætning

Novo Nordisk har siden 2001 arbejdet for

at forbedre adgangen til behandling og

livsvigtig medicin for mennesker, som bor

i de mindst udviklede lande. Et centralt

initiativ er tilbuddet om insulin til de offentlige

sundhedsmyndigheder i verdens

mindst udviklede lande til en pris, der

ligger på højst 20% af gennemsnitsprisen

for insulin i den vestlige verden. I 2008

lanceredes pilotprojekter i seks lande for

at sikre, at denne fordelagtige pris rent


faktisk kom diabetikerne til gode. Blandt

andet er insulinpriserne på det private

marked blevet sat ned, og Novo Nordisk

er gået i dialog med lokale agenter om

at reducere avancer og samarbejder med

regeringer om centraliseret indkøb af

insulin er iværksat.

Kvinder i risikozonen

Børn født af mødre med graviditetsdiabetes

har otte gange større risiko for selv

at udvikle diabetes, og mødrene har 70%

risiko for at få diabetes igen. Novo Nordisk

satte nyt fokus på dette problem sammen

med den danske udviklingsminister,

Global Alliance for Women’s Health og

Verdensdiabetesfonden ved et lederforum

i 2008. Som led i sit engagement

i FN’s 2015-mål om ligestilling mellem

kønnene og større indfl ydelse til kvinder

arbejder Novo Nordisk nu sammen med

sine partnere om at fi nde svar på sammenhængen

mellem kvinder, diabetes

og udvikling. Virksomheden vil også øge

sit fokus på kvinder og diabetes gennem

andre diabetesaktiviteter i udviklingslande.

Disse omfatter bl.a. screeningprogrammer

og oplysningskampagner.

Læs mere på annualreport2008.

novonordisk.com/how-we-perform/

access-to-health/default.asp.

Verdensdiabetesfonden

(WDF)

I anerkendelse af Verdensdiabetesfondens

resultater i de første fem år godkendte

Novo Nordisk-aktionærer ved generalforsamlingen

i marts 2008 en ny donation på

op til 575 mio. kr. over de næste 10 år.

Hertil kommer næsten 500.000 kr., som i

2008 blev doneret af Novo Nordisk-ansatte

til specifi kke fundraisingprojekter for WDF.

WDF har sponsoreret 182 projekter i 83

lande med fokus på oplysning, uddannelse

Novo Nordisk-laborant Anja Lægaard Almind arbejdede som frivillig på en diabetes-sommerlejr for børn i

Tanzania.

og opbygning af kapacitet på lokalt, regionalt

og globalt niveau. Den totale projektportefølje

er nået op på 191,4 mio. amerikanske

dollars, hvoraf 62,2 mio. dollars blev

doneret af WDF. Ud fra resultaterne til dato

anslås det, at 66 millioner mennesker vil få

gavn af initiativer, der støttes af WDF.

Resultater

• 5.103.470 mennesker har deltaget i

4.427 screeninglejre.

• 2.876.565 mennesker er blevet screenet

for diabetes.

Diabetesbehandling Bedre adgang til behandling

• 229.829 mennesker er blevet

behandlet på de 754 WDF-sponsorerede

klinikker.

• 14.433 læger, 12.835 sygeplejersker og

27.852 paramedicinere er blevet uddannet.

• 32.090 tilfælde af diabetisk øjensygdom,

og 21.991 øjne og 18.232 fødder

er blevet reddet.

Læs mere på worlddiabetesfoundation.org.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 37


Biopharmaceuticals Styrket fokus inden for biopharmaceuticals

Styrket fokus

inden for

biopharmaceuticals

Novo Nordisks ambition er at tilbyde

produkter og serviceydelser, som gør

en forskel. Gennem årene har virksomheden

opbygget en meget specialiseret

ekspertise inden for proteinmodifi kation

og -formulering. Dens fokus på

hæmofi li, infl ammation og behandling

med humant væksthormon og hormonpræparater

(HRT) bygger på denne

ekspertise samt på årtiers erfaring med

kroniske og autoimmune lidelser.

Udvidet hæmofi li-pipeline

NovoSeven ® har siden introduktionen for

12 år siden været førstevalgsbehandling,

når det gælder blødninger hos hæmofi lipatienter

med inhibitorer (antistoffer).

Eftersom NovoSeven ® er så effektivt til at

standse blødninger, søgte virksomheden

myndighedsgodkendelse af produktet til

kritiske og alvorlige blødninger. Håbet var,

at NovoSeven ® kunne reducere alvorlige

blødninger i tilfælde, hvor ingen anden

behandling eksisterer. Det viste sig imidlertid

vanskeligt at påvise effekten på alvorlige,

traumatiske skader på en måde, som

kunne tilfredsstille myndighederne, og

Novo Nordisk måtte derfor indstille denne

forskning i 2008.

18

15

12

9

6

3

0

Biopharmaceuticals

Salgsudvikling

Mia. kr.

2004 2005 2006 2007 2008

Blødningsbehandling (NovoSeven ® )

Væksthormonbehandling

Hormonpræparater (HRT)

Øvrigt

38 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Der lanceres dog fortsat nye og mere

bruger venlige udgaver af NovoSeven ® ,

herunder lanceringen i 2008 af en

temperaturstabil formulering, som kan

forkorte tiden til behandling både i og

uden for hjemmet og hospitalsmiljøet.

NovoSeven ® blev udviklet for at tilgodese

behovene hos de ca. 3.500 hæmofi lipatienter

i hele verden, der har udviklet

inhibitorer. Novo Nordisks ambition

er at udvikle nye stoffer baseret på

andre koagulationsfaktorer for også at

kunne tilbyde behandling til de fl ere end

300.000 mennesker med hæmofi li A og

B (blødersygdom).

Hæmofi libehandling kræver i dag hyppige

intravenøse infusioner. Novo Nordisks

pipeline omfatter både langtidsvirkende

præparater, der kan nedsætte doseringshyppigheden,

og produkter, der muliggør

en mere brugervenlig dosering under

huden.

Som led i virksomhedens udvidede fokus

på hæmofi li generelt har Novo Nordisk i

2008 overtaget immaterielle rettigheder

fra sin mangeårige partner Neose Technologies

Inc. Brugen af Neoses beskyttede

glycoPEGyleringsteknologi gør det

muligt at forlænge proteinernes halveringstid

og dermed reducere behandlingshyppigheden.

Mangeårig proteinekspertise

gavner infl ammationsindsatsen

Novo Nordisks mangeårige erfaringer

med proteiner og behandling af kroniske

sygdomme giver virksomheden et godt

udgangspunkt for også at rette blikket

mod udækkede medicinske behov inden

for infl ammation. Mange infl ammatoriske

tilstande har også autoimmune egenskaber,

i lighed med type 1-diabetes.

I indsatsen for at styrke infl ammationsforskning

og -udvikling udnyttes de

danske forskningskompetencer, samtidig

med, at der etableres et nyt, specialiseret

forskningscenter i Seattle, Washington. I

2010 regner virksomheden med at have

omkring 80 forskere, der arbejder med

infl ammation på det amerikanske center.

Milepæle i 2008

Novo Nordisk lancerer en

temperaturstabil formulering

af NovoSeven ® .

Novo Nordisk fejrer 20-årsjubilæet

for lanceringen af

Norditropin ® .

Novo Nordisk etablerer et nyt

center for infl ammationsforskning

i Seattle, USA.

Novo Nordisk påbegynder fase

3-studier med rekombinant FXIII

til behandling af medfødt FXIIImangel.

Novo Nordisk fastholder sin

førende position på markedet

for Vagifem ® , verdens bedst sælgende

østrogenprodukt til lokal

behandling.

Novo Nordisk lukker fase 3studiet

med NovoSeven ® til

traumebehandling og lukker

derfor også hæmostasecentret

i North Brunswick, New Jersey,

USA, hvilket berører 26 ansatte.

Novo Nordisk lukker fase 3studiet

med Norditropin ® til

behandling af dialysepatienter

med lavt serum albumin (LSAD).

“Der er kolossalt mange mennesker med

autoimmune, infl ammatoriske tilstande,

som har udækkede medicinske behov,

selv med de bedste eksisterende behandlingsmuligheder,”

siger Don Foster,

leder af Novo Nordisks nye center for

infl ammations forskning i Seattle.

I 2008 påbegyndte Novo Nordisk fase 1studier

med anti-IL20 og anti-C5aR – to

stoffer, som er under udvikling til behandling

af psoriasisgigt, kronisk leddegigt og

systemisk lupus erythematosus. Virksomheden

indgik også en samarbejdsaftale


med VLST Corporation, en Seattle-baseret

biotekvirksomhed. Sammen vil Novo

Nordisk og VLST iværksætte et forskningsprogram

og udvikle produktkandidater

inden for autoimmune og infl ammatoriske

sygdomme.

Førende på markedet

for humant væksthormon

Novo Nordisk er på vej til at blive verdens

førende virksomhed inden for humant

væksthormon, med solide salgstal for

Norditropin ® – det eneste fl ydende væksthormonprodukt,

der ikke skal opbevares

på køl, og som er klar til brug i et engangsdoseringssystem.

Novo Nordisks avancerede doseringsteknologi

bruges til Norditropin ® . Det har krævet

mange års forskning at fi nde de enkleste

og mest brugervenlige måder at injicere

proteinmolekylerne på, og strategien på

tværs af produktlinjerne er at skabe bedre

formuleringer og brugervenlige doseringssystemer,

som tilsammen kan give de

bedste behandlingsresultater.

Norditropin ® salget er steget 12% årligt

gennem de sidste fem år, og på mange

markeder er det nu det bedst sælgende

produkt inden for humant væksthormon.

Et langtidsvirkende humant væksthormon

til brug én gang om ugen i et engangsdoseringssystem

er nu i pipelinen.

I 2008 blev Norditropin ® godkendt i USA

til behandling af børn med lav fødselsvægt

(Small for Gestational Age, SGA). I USA

fødes omkring 100.000 børn årligt med

denne diagnose. Et 13-årigt klinisk studie

med SGA-børn, der behandles med

Norditropin ® , har vist, at 63% af dem

opnåede en normal højde, da de blev

voksne.

30

25

20

15

10

5

Væksthormonbehandling

Global markedsandel, målt i værdi

%

Norditropin®

0

2004 2005 2006 2007 2008

Novo Nordisk besluttede i oktober 2008 at

lukke fase 3-studiet med Norditropin ® til

dialysepatienter med lavt serumalbumin.

Studiet blev påbegyndt i 2007, og beslutningen

om at lukke skyldes ikke manglende

sikkerhed, men derimod vanskeligheder

med at rekruttere patienter til studiet,

hvilket ville påvirke studiets resultater.

Lokal østrogenbehandling og

lavdosis-hormonpræparater (HRT)

Novo Nordisk udbygger også sit lederskab

på markedet med Vagifem ® , verdens

bedst sælgende østrogenprodukt til lokal

behandling.

Generisk konkurrence til Activelle ®

(Activella 1,0 mg/0,5 mg i USA) har siden

midten af 2008 ædt sig ind på virksomhedens

markedsandel i USA. Derimod har

Biopharmaceuticals Styrket fokus inden for biopharmaceuticals

Patrick Moll, som har en vækstforstyrrelse, bor med sine forældre i Wuppertal, Tyskland.

Activella 0,5 mg/0,1 mg, lanceret i 2007,

ingen nuværende generisk konkurrent.

Novo Nordisks holdning er fortsat, at HRT

bør udskrives i den lavest mulige effektive

dosis i kortest mulig tid afpasset efter behandlingsmål

og risici hos den enkelte.

Don Foster er leder af Novo Nordisk Infl ammation

Research Center i Seattle. Han er ekspert i

autoimmunitet og koagulationsbiologi, har udgivet

fl ere end 120 videnskabelige afhandlinger og er

indehaver af 45 udstedte patenter.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 39


Biopharmaceuticals At leve med hæmofi li

At leve med hæmofi li

Paul Mahoney har haft hæmofi li med

inhibitorer så langt tilbage, som han

kan huske, men det har ikke bremset

ham. “Jeg har aldrig pakket mig selv

ind i vat, og derfor har jeg haft mange

blødninger,” siger han.

Som dreng fi k han fjernet en visdomstand:

“Det blødte og blødte – det var så alvorligt,

at jeg var i livsfare,” husker han.

Efterhånden som han blev ældre, lærte

han at håndtere sine blødninger selv. “Alle

mine led har en historie at fortælle,” siger

han. “Nogle er mere medtagne end andre,

men jeg klarer mig og klager ikke. Min

holdning er, at jeg må leve med og lære

af min sygdom, og jeg tror fuldt ud på

sloganet ‘carpe diem’ – det handler om at

leve i nuet.”

I dag lever Paul Mahoney et aktivt liv i en

lille kystby i Cornwall, England, hvor han

40 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Paul Mahoney har hæmofi li med inhibitorer; billedet er taget nær hans hjem i England.

arbejder som webdesigner og dyrker sejlsport

og naturfotografi . Selv om han har

fået gigt på grund af sine beskadigede led,

er Paul taknemmelig for at have adgang til

pålidelig behandling.

“Min krop giver mig lov til at lave det

meste af det, jeg vil. Selvfølgelig bliver det

sværere, efterhånden som jeg bliver ældre.

Men det gælder jo i nogen grad for alle.

Jeg mener, at verden er derude, og det er

op til mig at udnytte alt, hvad den har at

tilbyde.”

I mere end 10 år har Novo Nordisk forbedret

behandlingen af mennesker som Paul

Mahoney, der har hæmofi li med inhibitorer.

Han bruger NovoSeven ® , der stadig er

den eneste rekombinante behandling til

rådighed for mennesker med inhibitorer.

I 2008 begyndte han at bruge den nye

temperaturstabile NovoSeven ® , som ikke

skal opbevares på køl.

“Jeg lever et ret aktivt liv

og elsker især sejlsport,

så det er en stor hjælp,

at jeg kan få fat i min

behandling, så snart jeg

har brug for den. Hertil

kommer, at mængden,

som skal injiceres, er mindre,

hvilket giver mindre

ubehag, hver gang jeg

behandler en blødning.”

Paul Mahoney

Hæmofi lipatient


Ændrede muligheder

for mennesker med

hæmofi li

Novo Nordisks forsknings- og udviklingsindsats

inden for hæmofi li med

inhibitorer begyndte for 20 år siden, og

i dag er NovoSeven ® stadig den eneste

rekombinante behandling på markedet.

Virksomhedens forståelse for de behov,

som mennesker med hæmofi li – både

med og uden inhibitorer – har, afspejles i

indsatsen for at ændre mulighederne for

alle med hæmofi li. Novo Nordisk har sat et

ambitiøst klinisk udviklingsprogram i gang

og er ved at opbygge en af branchens

bredeste hæmofi liporteføljer.

Novo Nordisk har gennem mange år

arbejdet på at forbedre de eksisterende

behandlingsstandarder gennem oplysning,

undervisning og uddannelse af behandlere

og patienter.

I USA tilbyder virksomheden en række

uddannelsesbevillinger og priser for særlig

indsats, foruden generel information til

patienter på changingpossibilities-us.com.

SevenSecure ® er et hjælpeprogram, som

tilbyder økonomisk og forsikringsmæssig

støtte til hæmofi lipatienter med inhibitorer.

I samarbejde med den franske bløderforening

yder Novo Nordisk støtte til rundbordsmøder,

hvor patienter og behandlere

kan drøfte behandlingsspørgsmål og alle

de andre udfordringer, som sygdommen

indebærer.

I Sydafrika, hvor hæmofi li som oftest er

udiagnosticeret og dårligt behandlet, sponsorerede

Novo Nordisk i 2008 en mobil

uddannelsesenhed i samarbejde med South

African Haemophilia Foundation og den

lokale sundhedsstyrelse. Gennem dette

program blev fl ere end 1.300 sydafrikanere

screenet for hæmofi li i 2008.

Peter Sinclair, her sammen

med sin familie, har levet med

hæmofi li i mere end 40 år.

Biopharmaceuticals Ændrede muligheder for mennesker med hæmofi li

Novo Nordisk

Haemophilia Foundation

Hæmofi li er en overset og underprioriteret

sygdom i udviklingslandene, hvor 75%

af verdens hæmofi lipatienter bor. Mange

af dem får alvorlige komplikationer og

dør tidligt. Ved at opbygge et netværk af

globale partnere, som deler erfaringer og

god praksis, er Novo Nordisk Haemophilia

Foundation (NNHF) med til at forbedre

behandlingen af patienter med hæmofi li

og beslægtede koagulationsforstyrrelser.

Blandt andet støtter NNHF aktiviteter inden

for oplysning, kapacitetsopbygning og

sygdomslindring. I disse projekter arbejder

NNHF sammen med behandlere, patientorganisationer

og sundhedsministerier.

I 2008 blev der ydet støtte til 25 projekter

i 22 lande i Sydamerika, Nordafrika, Sydafrika,

Asien, Mellemøsten og Østeuropa.

Fire stipendier blev tildelt læger fra Kina,

Irak og Thailand til videreuddannelse inden

for diagnose og behandling af hæmofi li.

I Venezuela bragte NNHF hæmofi li behandlingen

ud til landområder, der ikke har haft

en sådan. Et tværfagligt team fokuserede

på uddannelse af patienter og læger samt

på forbedringer i samarbejdet mellem

patientforeninger og de lokale sygehuse til

gavn for ca. 1.300 patienter og pårørende.

Programmet omfattede hele landet og

øgede antallet af diagnosticerede tilfælde

af hæmofi li fra ca. 1.300 til fl ere end

1.700. Desuden blev der uddannet 250

behandlere. Resultatet var et stærkere

hæmofi libehandlingssystem, øget opmærksomhed

og oprettelse af et landsdækkende

hæmofi linetværk.

I NNHF-projektet i Polen blev hæmofi libehandlingen

decentraliseret fra to centre i

Warszawa til yderligere 17 regionale blodcentre,

og en nyoprettet ekspert gruppe

udviklede nationale retningslinjer for

behandling af sygdommen. Næsten 500

behandlere blev uddannet, og under en

screeningkampagne blev fl ere end 1.000

mennesker undersøgt og registreret.

Læs mere på nnhf.org.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 41


Aktionærinformation God selskabsledelse

God

selskabsledelse

Novo Nordisk indgår i Novo Gruppen,

der består af en række selvstændige

virksomheder med en fælles historie

og fælles værdier, herunder holdingselskabet

Novo A/S, der er ejet 100%

af Novo Nordisk Fonden.

God selskabsledelse handler om den måde,

en virksomhed ledes og kontrolleres på,

og om de overordnede principper og

strukturer, der regulerer samspillet mellem

virksomhedens ledelsesorganer, dens ejere

og andre interessenter.

Rammer

Eksterne kodekser og myndighedskrav samt

interne regler udgør rammerne for Novo

Nordisks model for god selskabs ledelse.

Novo Nordisk efterlever de gældende

børsregler i Danmark, USA og Storbritannien.

Virksomheden efterlever desuden

fuldt ud de danske anbefalinger for god

selskabsledelse og overholder generelt

kodekserne for god selskabsledelse for

udenlandske virksomheder noteret på

børserne i New York og London.

Novo Nordisks værdier er i overensstemmelse

med principperne for god

selskabsledelse, og Novo Nordisk Way of

Management beskriver virksomhedens

værdibaserede ledelsesmodel (se s. 20).

Ledelse

Ansvar over for aktionærerne

Novo Nordisk står til ansvar over for

aktionærerne for virksomhedens resultater.

Novo Nordisk søger løbende gennem

intern kontrol, assurance og uafhængig revision

at give de mest korrekte, komplette

og pålidelige oplysninger i virksomhedens

fi nansielle og ikke-fi nansielle årsrapportering.

Rapporteringen bidrager til, at

aktionærerne kan vurdere bestyrelsens

og ledelsens handlinger.

Aktionærernes rettigheder

Novo Nordisks aktiekapital er opdelt i

A- og B-aktier. Alle A-aktierne ejes af

Novo A/S, et unoteret dansk aktieselskab

42 Novo Nordisk Årsrapport 2008

ejet 100% af Novo Nordisk Fonden, som

er en erhvervsdrivende fond. B-aktierne

er noteret på børserne i København og

London og i form af ADR’er på New York

Stock Exchange. Hver A-aktie a 1 kr. giver

ret til 1.000 stemmer, mens hver B-aktie a

1 kr. giver ret til 100 stemmer (se s. 50).

Særlige rettigheder, der knytter sig til

A-aktierne, er bl.a. fortegningsret i tilfælde

af en udvidelse af A-aktiekapitalen

og forkøbsret i tilfælde af salg af A-aktier

og fortrinsret til udbytte, såfremt udbyttet

er under 0,5%, mens B-aktier har fortrinsret

til udbytte mellem 0,5% og 5%,

og B-aktier har fortrinsret ved likvidation.

Novo Nordisk mener, at den nuværende

aktie- og ejerstruktur er hensigtsmæssig

for selskabets langsigtede udvikling. Virksomhedens

gennemsigtige aktiestruktur er

til gavn for aktionærerne, der på forhånd

kender til hver aktieklasses forholdsmæssige

stemmeværdi.

Novo Nordisk har ikke kendskab til nogen

aktionæraftaler om udøvelse af stemmerettigheder

eller kontrol over selskabet.

Aktionærerne har den endelige myndighed

over selskabet og udøver deres ret til at

træffe beslutninger vedrørende Novo Nordisk

på generalforsamlingerne enten ved

personligt fremmøde eller gennem fuldmagt.

Beslutninger kan generelt vedtages

ved simpelt fl ertal, mens beslutninger om

vedtægtsændringer kræver vedtagelse af

mindst to tredjedele af de afgivne stemmer

og den repræsenterede aktie kapital, medmindre

aktieselskabsloven stiller skærpede

krav. På den ordinære generalforsamling

godkender aktionærerne årsrapporten

og eventuelle ændringer til vedtægterne,

ligesom de også vælger medlemmer til bestyrelsen

foruden den uafhængige revisor.

Alle aktionærer har ret til senest den 1.

februar at fremsætte beslutningsforslag til

optagelse på dagsordenen. Alle aktionærer

har endvidere ret til at stille spørgsmål

på generalforsamlingerne, som simultantolkes

mellem engelsk og dansk og transmitteres

som webcast.

Novo Nordisk Fonden

Fonden støtter Novo Nordisk i at nå sin

vision og overholde charteret for virksomhederne

i Novo Gruppen. Alle beslutninger

om strategiske og driftsmæssige spørgsmål

træffes udelukkende af Novo Nordisks bestyrelse

og koncerndirektion. Et vist personsammenfald

mellem bestyrelsesposterne

hjælper med til at sikre, at Fonden og Novo

Nordisk har en fælles vision og strategi.

Bestyrelse

Novo Nordisk har en todelt ledelsesstruktur,

som består af bestyrelsen og koncerndirektionen.

De to organer er uafhængige af

hinanden, og ingen personer er medlem

af dem begge. Bestyrelsen fastlægger på

aktionærernes vegne den overordnede strategi

og medvirker aktivt til at udvikle selskabet

som en globalt arbejdende, fokuseret

lægemiddelvirksomhed. Bestyrelsen fører

tilsyn med koncerndirektionens beslutninger

og dispositioner og kan udstede nye

aktier eller tilbagekøbe aktier i henhold til

de bemyndigelser, den har fået af generalforsamlingen,

og som er ført til referat.

Bestyrelsen består p.t. af 11 medlemmer,

hvoraf syv er valgt af generalforsamlingen,

og fi re er valgt af medarbejderne.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

vælges for et år ad gangen

og kan genvælges. Bestyrelsesmedlemmer

skal udtræde af bestyrelsen ved

den første generalforsamling efter det

fyldte 70. år. Formandskabet fremlægger

forslag til nominering af generalforsamlingsvalgte

medlemmer for bestyrelsen,

hvor der tages hensyn til de nødvendige

kompetencer og resultatet af bestyrelsens

selvevaluering. Denne er baseret på

spørgeskemaer, som danner udgangspunkt

for vurderingen af, om det enkelte

medlem af bestyrelsen og koncerndirektionen

deltager aktivt i bestyrelsens

drøftelser og bidrager med egne vurderinger.

Revisions komitéen gennem fører

en tilsvarende selvevaluering.

Der sikres balance mellem fornyelse og

kontinuitet, når kandidaterne nomineres.

Lederudvælgelse har medvirket til at

identifi cere bestyrelsesmedlemmer, der


opfylder disse kriterier. Fire af de generalforsamlingsvalgte

bestyrelsesmedlemmer

er uafhængige i henhold til de danske

anbefalinger for god selskabsledelse, tre

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

har tilknytning til hovedaktionæren

gennem bestyrelsesposter eller

ledende stillinger, og to af disse har tillige

tidligere været koncerndirektører i Novo

Nordisk (se s. 46–47).

I henhold til dansk lovgivning er medarbejderne

i Novo Nordisk i Danmark berettiget

til at have et antal repræsentanter

i bestyrelsen svarende til halvdelen af

antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

De medarbejdervalgte

bestyrelsesmedlemmer vælges for fi re år

ad gangen og har samme rettigheder,

pligter og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i 2008

i alle otte bestyrelsesmøder samt den ordinære

generalforsamling, dog med undtagelse

af to møder, hvor henholdsvis et og

to bestyrelsesmedlemmer var fraværende.

For at sikre, at bestyrelsen er tilstrækkeligt

velinformeret om selskabets drift, deltager

koncerndirektørerne i bestyrelsesmøderne

og har taleret, men ikke stemmeret; de

deltager dog ikke under punkter, der er

forbeholdt bestyrelsens interne drøftelse

ved møderne. Koncerndirektørernes løbende

tilbagemeldinger fra investormøder

giver bestyrelsesmedlemmerne et indblik i

større aktionærers syn på Novo Nordisk.

Formandskab

Bestyrelsen vælger en formand og en

næstformand, der udgør bestyrelsens

Novo Nordisks model for god selskabsledelse

Ramme

Eksterne

kodekser og

myndighedskrav

Novo Nordisk

Way of

Management

Formandskab

Ledelsesstruktur

Aktionærer

Bestyrelse

Revisionskomité

Koncerndirektion

Organisation

formandskab. Formandskabet afholdt i

2008 syv møder, og begge medlemmer

deltog i møderne. Formandskabet udfører

en række administrative opgaver, herunder

planlægning af bestyrelsesmøder, for at

sikre, at der er balance mellem fastlæggelse

af overordnede strategier og tilsyn

med virksomhedens økonomi og ledelse.

Det gennemgår ligeledes investeringsporteføljen

af materielle anlægsaktiver.

Andre opgaver omfatter indstilling

vedrørende afl ønning af medlemmer af

bestyrelse og direktion samt forslag om

nye bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen.

I denne sammenhæng

fungerer formandskabet i praksis som

udvælgelseskomité og afl ønningskomité.

Bestyrelsen genvalgte i marts 2008 Sten

Scheibye som formand og Göran A. Ando

som næstformand.

Forsknings- og udviklingsfacilitator

Bestyrelsen har udpeget en forsknings- og

udviklingsfacilitator, der skal bistå bestyrelsen

og koncerndirektionen med at forberede

bestyrelsens drøftelser vedrørende

forskning og udvikling. Hovedopgaverne

omfatter gennemgang af forsknings- og

udviklingsstrategierne samt vurdering af

forskningsorganisationens konkurrencedygtighed,

processer og projekter.

Bestyrelsen genvalgte i marts 2008 Göran

A. Ando som forsknings- og udviklingsfacilitator.

Revisionskomité

Revisionskomitéen har p.t. to medlemmer,

som er valgt af bestyrelsen. Begge

opfylder det uafhængighedskrav, som det

F&Ufacilitator

Assurance og

opfølgningsmetoder

Finansiel revision

og ikke-fi nansiel

assurance

Facilitering

Organisational

Audit

Kvalitetsaudit

Novo Nordisks model for god selskabsledelse danner ramme for, hvordan selskabet ledes, og de mål, det

styrer mod (se også s. 20).

Aktionærinformation God selskabsledelse

amerikanske børstilsyn (SEC) har fastlagt.

Revisionskomitéen holdt i 2008 fi re møder,

som begge medlemmer deltog i.

Revisionskomitéen bistår bestyrelsen med

at føre tilsyn med:

• De eksterne revisorer

• Den interne revisionsfunktion

• Proceduren for håndtering af eventuelle

uregelmæssigheder i forbindelse med

regnskaber, intern regnskabskontrol,

revision eller spørgsmål vedrørende

regnskabsafl æggelsen og forretningsetik

(‘whistleblower’-funktion)

• Regnskabsafl æggelsen, herunder de

interne kontrolsystemers effektivitet,

risikostyring og regnskabspraksis

• Projektevaluering samt vurdering af

projektets nytteværdi

Bestyrelsen genvalgte i marts 2008 Kurt

Anker Nielsen som formand og regnskabsekspert

(i henhold til det amerikanske børstilsyns

krav) og genvalgte Jørgen Wedel som

medlem af revisionskomitéen. I januar 2009

udpegede bestyrelsen Jørgen Wedel som

regnskabsekspert (som defi neret af SEC).

Hotlinefunktion

(whistleblower-program)

Mistanke om eventuelle overtrædelser af

etisk forretningsadfærd og økonomisk svindel

kan indberettes anonymt til revisionskomitéen

pr. telefon eller via internettet på

ni sprog, uden at indberetteren risikerer

at blive udsat for disciplinære skridt eller

repressalier.

Kodekser og praksis

for god selskabsledelse

Novo Nordisk efterlever de danske anbefalinger for

god selskabsledelse og overholder generelt – som

udenlandsk børsnoteret udsteder – de gældende

kodekser for god selskabsledelse fastlagt af børserne

i London og New York, hvor Novo Nordisks

hhv. B-aktier og ADR’er er noteret:

• NASDAQ OMX København

De danske anbefalinger for

god selskabsledelse (2008)

• New York Stock Exchange

Corporate Governance Standards (2008)

• London Stock Exchange

The Combined Code (2008)

De gældende kodekser og en detaljeret gennemgang

af Novo Nordisks efterlevelse af disse kan ses

på annualreport2008.novonordisk.com/

who-we-are/corporate-governance/compliance.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 43


Aktionærinformation Ledelsens afl ønning

Enhver mistanke, klage eller anden henvendelse

undersøges og registreres af

revisionskomitéen. Eftersom Novo Nordisk

ønsker at tilskynde til, at medarbejderne i

god tro indberetter enhver overtrædelse,

samtidig med at man søger at undgå at

ødelægge uskyldige personers omdømme

i forbindelse med uretmæssig mistanke

om svig, gennemføres undersøgelserne

under størst mulig fortrolighed, uden at

der gås på kompromis med ønsket om en

tilbundsgående og grundig undersøgelse.

Selskabets ledelse

Bestyrelsen har overdraget ansvaret for

selskabets daglige drift til koncerndirektionen,

som består af den administrerende

direktør og fi re koncerndirektører (se s. 48).

Koncerndirektionens ansvar omfatter virksomhedens

organisation samt fordeling af

ressourcer, fastlæggelse og implementering

af strategier og politikker, retning og mål

samt rettidig rapportering og information til

bestyrelsen og Novo Nordisks interessenter.

Koncerndirektionen mødes mindst én gang

om måneden og ofte hyppigere.

Bestyrelsen udpeger koncerndirektørerne

og fastlægger deres afl ønning. Formandskabet

fører tilsyn med koncerndirektørernes

indsats.

Ledelsens

afl ønning

Bestyrelsesmedlemmer

Vederlaget til bestyrelsen svarer til vederlaget

i andre større danske virksomheder,

og nærmere oplysninger om vederlaget til

de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan ses

på s. 80.

Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer godkendes

af den ordinære generalforsamling

i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten,

og eventuelle forslag til ændringer

meddeles på forhånd. Fra og med 2009 vil

vederlaget til bestyrelsen være et særskilt

punkt på dagsordenen for den ordinære

generalforsamling.

Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast

årligt vederlag. Bestyrelsesmedlemmerne

modtager et fast beløb (basisvederlag),

mens formandskabet får et multiplum

heraf: Formanden modtager 2,5 gange

basisvederlaget, og næstformanden 1,5

gange basisvederlaget. Arbejde i revi-

44 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Assurance

Ekstern revision

Selskabets regnskabsafl æggelse samt

de interne kontroller over rapporteringsprocessen

gennemgås og revideres

af en ekstern revisor, der er valgt på

selskabets ordinære generalforsamling.

Revisor varetager aktionærernes og

offentlighedens interesser (se s. 114).

Revisor indberetter væsentlige forhold

af regnskabsmæssig art og væsentlige

svagheder i det interne kontrolmiljø til

bestyrelsen via revisions komitéen samt i

revisionsprotokollen.

Som led i Novo Nordisks erklærede målsætning

om økonomisk, miljømæssig og

social ansvarlighed medtager selskabet

efter eget valg en assurance-erklæring om

ikke-fi nansiel rapportering i årsrapporten

(se s. 115). Revisor sikrer, at den ikke-fi nansielle

rapportering er fuldstændig, dækker

væsentlige aspekter og er lydhør over for

aktionærerne.

Intern revision

Den interne revisionsfunktion yder uafhængig

og objektiv assurance primært

angående intern kontrol og ledelse. For

at sikre, at funktionen arbejder uaf-

sionskomitéen giver medlemmerne ret

til en yderligere afl ønning på 0,5 gange

basisvederlaget, mens formanden for

revisionskomitéen modtager 1,25 gange

basisvederlaget.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan påtage

sig specifi kke ad hoc-opgaver, der ligger

ud over bestyrelsens normale opgaver.

I sådanne tilfælde fastsætter bestyrelsen et

fast vederlag for arbejdet. Dette er tilfældet

med forsknings- og udviklings facilitatoren.

Udgifter til f.eks. rejse og ophold i forbindelse

med bestyrelsesmøder samt relevant

uddannelse refunderes. På den ordinære

generalforsamling i 2009 vil der blive stillet

forslag om, at alle bestyrelsesmedlemmer

med bopæl uden for Danmarks grænser

skal modtage en fast rejsegodtgørelse

pr. møde, de deltager i i Danmark. Der

vil ikke blive udbetalt rejsegodtgørelse til

bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med

bestyrelsesmøder uden for Danmark.

hængigt af selskabets daglige ledelse,

godkendes dens charter, auditplan og

budget af revisionskomitéen. Formanden

for revisionskomitéen skal godkende

ansættelse, afl ønning og eventuel afskedigelse

af lederen af den interne revisionsfunktion.

Intern kontrol

Novo Nordisks risikostyring og interne

kontrolmiljø med hensyn til rapporteringsprocesserne

har til formål effektivt at

kontrollere risikoen for væsentlig fejlinformation.

En detaljeret beskrivelse af

det implementerede interne kontrolmiljø

og risikostyringssystemet i relation til de

fi nansielle rapporteringsprocesser kan ses

på novonordisk.com/about_us.

Novo Nordisk efterlever den amerikanske

Sarbanes–Oxley Act, Section 404, som

kræver detaljeret dokumentation for tilrettelæggelse

og gennemførelse af regnskabsafl

æggelsen. Novo Nordisk skal sikre, at der

ikke er væsentlige svagheder i de interne

kontroller, som kunne føre til væsentlig

fejlinformation i regnskabet. Selskabets

konklusion og revisionens evaluering af

disse processer fremgår af den såkaldte

Form 20-F, der indsendes til det amerikanske

børstilsyn.

Bestyrelsesmedlemmerne får ikke tilbudt

aktieoptioner, tegningsrettigheder eller

andre incitamentsordninger.

Koncerndirektører

Formandskabet fremsætter forslag om

koncerndirektørernes afl ønning, som skal

godkendes af hele bestyrelsen. En oversigt

over koncerndirektørernes løn for 2008

kan ses på s. 81.

Afl ønningen sammenholdes hvert år med

niveauet i tilsvarende større danske virksomheder

med internationale aktiviteter.

Desuden vurderes afl ønningen i forhold til

tilsvarende stillinger i den internationale

lægemiddelindustri.

Koncerndirektørernes afl ønning består af

en fast grundløn, en kortsigtet kontant bonus,

en langsigtet aktiebaseret incitamentsordning,

pensioner og andre ydelser. Afl ønningen

til koncerndirektører udstationeret


i udlandet på Novo Nordisks foranledning

sker på basis af det gældende lønniveau

i Danmark, herunder ret til pension. Der

udbetales desuden et ekstra udstationeringstillæg

i udstationeringsperioden.

Den kortsigtede kontante bonusordning

kan give en maksimal årlig udbetaling

svarende til fi re måneders fast grundløn

plus pensionsbidrag. Den langsigtede incitamentsordning

kan medføre en maksimal

årlig tildeling svarende til otte måneders

fast grundløn plus pensionsbidrag.

Grundløn

Koncerndirektørernes grundløn udgør

mellem 40% og 60% af afl ønningens

samlede størrelse.

Kortsigtet incitamentsordning

Den kortsigtede incitamentsordning består

af en kontant bonus, der er betinget af

opnåelsen af forud fastsatte funktionsmæssige

og individuelle forretningsmål for

den enkelte koncerndirektør. Målene for

den administrerende direktør fastlægges

af formanden for bestyrelsen, mens

målene for koncerndirektørerne fastlægges

af den administrerende direktør.

Bestyrelsens formand vurderer, i hvor høj

grad den enkelte koncerndirektør har nået

målene, og fremlægger denne vurdering

sammen med forslag til udbetaling af kontant

bonus for bestyrelsen til godkendelse.

Langsigtet incitamentsordning

Bestyrelsen beslutter hvert år i januar, om

der skal etableres en langsigtet incitamentsordning

for kalenderåret. Ordningen

baseres på en beregning af den økonomiske

værdiskabelse (shareholder value)

sammenholdt med den budgetterede

præstation. I overensstemmelse med Novo

Nordisks langsigtede fi nansielle mål baseres

beregningen af værdiskabelsen på rap-

Global

afl ønningsstrategi

Det er Novo Nordisks ambition at være en

attraktiv arbejdsgiver. Formålet med selskabets

afl ønningsstrategi er at tiltrække,

fastholde og motivere medarbejdere

verden over. Afl ønningen skal være konkurrencedygtig

og sikre, at interesserne er

sammenfaldende med aktionærernes.

På verdensplan styres afl ønningen af fem

overordnede principper:

• Samlet lønpakke

Ud over grundløn, incitamentsordninger

og andre monetære ydelser udgør goder

porteret resultat af primær drift efter skat

reduceret med et vægtet gennemsnitligt

afkastkrav (WACC) af den gennemsnitlige

investerede kapital.

En andel af den beregnede værdiskabelse

overføres til en fælles pulje for deltagerne,

der ud over koncerndirektionen omfatter

de øvrige direktører.

På årsbasis vil der maksimalt blive allokeret

et beløb svarende til otte måneders fast

grundløn plus pensionsbidrag pr. koncerndirektør

til den fælles pulje. Den fælles pulje

kan, baseret på bestyrelsens vurdering,

blive reduceret i tilfælde af en præstation,

som er lavere end planlagt i relation til

væsentlige forsknings- og udviklingsprojekter

eller udvalgte bæredygtighedsprojekter.

Målene for de ikke-fi nansielle resultater kan

omfatte opfyldelse af visse milepæle inden

for fastlagte tidsrammer.

Når en fælles pulje er godkendt af bestyrelsen,

konverteres det samlede kontantbeløb

til Novo Nordisk B-aktier til markedskursen.

Markedskursen beregnes som den gennemsnitlige

kurs for Novo Nordisks B-aktier

på NASDAQ OMX København i den åbne

handelsperiode, der følger efter offentliggørelsen

af det fi nansielle resultat for året

før bonusåret. Aktierne i den fælles pulje

tildeles deltagerne på pro rata-basis: Den

administrerende direktør deltager med tre

enheder, koncerndirektører deltager med

to enheder hver, og de øvrige direktører

deltager med én enhed hver. Aktierne i den

fælles pulje for et givet år bindes i tre år, før

de kan overføres til deltagerne.

Såfremt en koncerndirektør fratræder

sin stilling i bindingsperioden, forbliver

aktierne i den fælles pulje til gavn for de

øvrige deltagere. I bindingsperioden kan

bestyrelsen fjerne aktier fra den fælles

pulje i tilfælde af en mindre værdiskabelse

som f.eks. efteruddannelse, karriereudvikling

og arbejdsmiljø et vigtigt led i den

samlede lønpakke.

• Markedsrelateret

Løn, incitamentsordninger og ydelser

lægges og fastholdes på et niveau, der er

konkurrencedygtigt på de lokale markeder,

og generelt mellem medianen og den øvre

kvartil for det lokale marked. Novo Nordisk

tilbyder desuden en passende livsforsikring,

sundhedsordninger og pension uanset de

lokale konkurrenceforhold på området.

• Præstationsrelateret

Der er en gennemsigtig og direkte sammenhæng

mellem medarbejdernes præsta-

Aktionærinformation Ledelsens afl ønning

end planlagt i de efterfølgende år, hvis

f.eks. det økonomiske overskud falder

under en forud fastlagt grænse i forhold til

budgettet for et givet år. I bindingsperioden

vil værdien af den fælles pulje ændre

sig i takt med aktiekursudviklingen og

derved sikre, at deltagernes interesser er

sammenfaldende med aktionærernes.

Pension

Pensionsbidraget for koncerndirektører er

mellem 25% og 30% af den faste grundløn,

inkl. bonus.

Andre ydelser

Ikke-monetære ydelser såsom fi rmabil og

telefon forhandles individuelt med den

enkelte direktør. Koncerndirektørerne kan

desuden deltage i de normale ordninger,

der tilbydes Novo Nordisks medarbejdere.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ud over opsigelsesperioden er koncerndirektørerne

i tilfælde af opsigelse fra Novo

Nordisks eller egen side på grund af fusion,

opkøb eller overtagelse af Novo Nordisk

berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på

36 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag.

Ved opsigelse fra Novo Nordisks

side af andre årsager er fratrædelsesgodtgørelsen

tre måneders fast grundløn plus

pensionsbidrag pr. ansættelsesår som

koncern direktør, dog under ingen om

stændigheder under 12 eller over 36 måneders

fast grundløn plus pensionsbidrag.

Novo Nordisks afl ønningspolitik for

bestyrelsen og koncerndirektionen kan

ses på novonordisk.com/about_us/corporate_governance/remuneration.asp.

Anvendelse af afl ønningspolitikken i 2008

er beskrevet i note 33 og 34 på s. 78–82.

Afl ønning til bestyrelsesmedlemmer og

koncerndirektører vil i 2009 ske i henhold

til denne politik. Dette forventes også at

være tilfældet i 2010.

tioner og afl ønning. Resultatløn bruges til

at belønne præstationer, mens stigninger i

grundlønnen afspejler markedsforholdene.

• Gennemsigtighed

Klare oplysninger om afl ønningsordningerne

har høj prioritet, og alle de hermed

forbundne omkostninger er kendte og

offentligt tilgængelige.

• Fleksibilitet

Der tilskyndes til fl eksibilitet i overensstemmelse

med god selskabsledelse eller

lovgivningens krav. Fleksible løsninger

skal være omkostningsneutrale for Novo

Nordisk, og et passende forsikringsniveau

skal fastholdes.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 45


Aktionærinformation Bestyrelsen

Bestyrelsen

Sten Scheibye var administrerende direktør for Coloplast

A/S fra 1995 til 2008. Før Sten Scheibye blev

ansat i Coloplast i 1993, var han direktør for salg og

marketing i Leo Pharma A/S, Danmark. Han blev ansat

i Leo Pharma i 1981.

Sten Scheibye er bestyrelsesformand for DTU (Danmarks

Tekniske Universitet) og bestyrelsesmedlem i

Danske Bank A/S, DADES A/S, Industriens Realkreditfond

samt Aase og Ejnar Danielsens Fond. Han er

desuden formand for Danmark-Amerika Fondet og

næstformand for Fulbright Kommissionen.

Sten Scheibye er cand.scient. i kemi og fysik (1978) og

lic.scient. i organisk kemi (1981) fra Aarhus Universitet

samt HD i afsætning fra Copenhagen Business School

(1983). Han er desuden adjungeret professor i anvendt

kemi ved Aarhus Universitet.

Sten Scheibyes særlige kompetencer, som er væsentlige

for hans arbejde i bestyrelsen, er hans kendskab

til sundhedssektoren, især hvad angår patienter med

et varigt behandlingsbehov, og hans ledererfaringer

fra internationale organisationer.

Sten Scheibye blev næstformand for bestyrelsen for

Novo Nordisk A/S i 2004 og formand i 2006.

Göran A. Ando var indtil 2004 administrerende direktør

for Celltech Group plc, Storbritannien. Han kom

til Celltech fra Pharmacia (nu Pfi zer), USA, hvor han

fra 1995 til 2003 var koncerndirektør og direktør for

forskning og udvikling med yderligere ansvar for produktion,

it, forretningsudvikling samt M&A (fusioner

og virksomhedsovertagelser).

Fra 1989 til 1995 var Göran Ando ansat i Glaxo Group

i Storbritannien, først som medicinsk direktør, siden

som hhv. vicedirektør og direktør for forskning og

udvikling. Han var endvidere medlem af koncerndirektionen

(Executive Committee) i Glaxo Group. Göran

46 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Sten Scheibye

Bestyrelsesformand

Göran A. Ando, MD

Næstformand

Ando er speciallæge i almen medicin og medstifter

af American College of Rheumatology i USA. Han er

bestyrelsesformand i Novexel S.A., Frankrig, næstformand

i S*Bio Pte. Ltd., Singapore, og medlem af

bestyrelsen for Novo A/S, Danmark, Bio*One Capital

Pte. Ltd., Singapore, NicOx S.A., Frankrig, Enzon Pharmaceuticals,

Inc., USA, samt EUSA Pharma, Storbritannien,

CBio Pte., Australien, og Albea Pharmaceuticals

AG, Schweiz. Göran Ando er desuden chefrådgiver

for Essex Woodlands Health Ventures UK Ltd., Storbritannien,

og formand for Scientifi c Advisory Board,

Southwest Michigan First, USA.

Göran Ando er uddannet læge (1973) og speciallæge

i almen medicin (1978) fra Linköpings Universitet,

Sverige.

Göran Andos særlige kompetencer, som er væsentlige

for hans arbejde i bestyrelsen, er hans medicinske

kompetencer og hans store erfaring som leder i den

internationale lægemiddelindustri.

Göran Ando blev næstformand for bestyrelsen for

Novo Nordisk A/S i 2006. Göran Ando er af bestyrelsen

for Novo Nordisk A/S udpeget som forskningsog

udviklingsfacilitator.

Kurt Briner

Kurt Briner arbejder som selvstændig konsulent inden

for den farmaceutiske og bioteknologiske industri og

er bestyrelsesmedlem i OM Pharma, Schweiz, Progenics

Pharmaceuticals, Inc., USA, og GALENICA S.A.,

Schweiz. Fra 1988 til 1998 var han administrerende

direktør for Sanofi Pharma, Frankrig. Han har været

formand for European Federation of Pharmaceutical

Industries and Associations (EFPIA). Kurt Briner er

uddannet på handelshøjskolerne i Basel og Lausanne,

Schweiz.

Kurt Briners særlige kompetencer, som er væsentlige

for hans arbejde i bestyrelsen, er hans ledelsesmæssige

baggrund og kendskab til den farmaceutiske

og bioteknologiske industri samt hans indsigt i de

internationale og især europæiske regler og politikker

på området.

Henrik Gürtler

Henrik Gürtler har siden 2000 været administrerende

direktør for Novo A/S. Han blev ansat i Novo Industri

A/S i 1977 som forskningskemiker i enzymdivisionen.

Efter en årrække i forskellige specialist- og ledelsesfunktioner

inden for dette område blev Henrik Gürtler

i 1991 udnævnt til direktør for Human Resource

Development i Novo Nordisk A/S og i 1993 til direktør

for Health Care Production. Fra 1996 til 2000 var han

koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen i

Novo Nordisk A/S med særligt ansvar for Corporate

Staffs.

Henrik Gürtler er bestyrelsesformand i Novozymes

A/S, Københavns Lufthavne A/S og COWI A/S.

Henrik Gürtler er cand.polyt., kemiingeniør, fra Danmarks

Tekniske Universitet (1976).

Henrik Gürtlers særlige kompetencer, som er væsentlige

for hans arbejde i bestyrelsen, er hans kendskab

til Novo Gruppens forretning og praksis og hans kendskab

til den internationale bioteknologiske industri.

Johnny Henriksen

Johnny Henriksen blev ansat i Novo Nordisk i januar

1986 og arbejder som miljørådgiver i Product Supply.

Johnny Henriksen er cand.scient. i biologi fra Københavns

Universitet (1977).

Pamela J. Kirby

Pamela J. Kirby er formand for bestyrelsen for Scynexis

Inc., USA, og medlem af bestyrelsen for Smith &

Nephew plc og Informa plc, begge Storbritannien. Fra

2001 til 2003 var Pamela J. Kirby administrerende

direktør for kontraktforskningsvirksomheden Quintiles

Transnational Corporation, USA, og før det direktør

for global strategisk markedsføring i F. Hoffman-La

Roche Limited, Schweiz, fra 1998 til 2001. Fra 1996

til 1998 var Pamela J. Kirby salgsdirektør i British

Biotech plc, Storbritannien, og fra 1979 til 1996 ansat

i Astra (nu AstraZeneca) i forskellige internationale

stillinger, senest som regional director/vice president

med ansvar for koncernstrategi, markedsføring og

forretningsudvikling.

Pamela J. Kirby har en BSc i farmakologi (1975) og en

ph.d. i klinisk farmakologi (1978), begge fra University

of London, Storbritannien.

Pamela J. Kirbys særlige kompetencer, som er væsentlige

for hendes arbejde i bestyrelsen, er hendes

videnskabelige kvalifi kationer og store erfaring som

leder i den internationale lægemiddelindustri, især


vedrørende markedsføring, strategisk planlægning,

kliniske forsøg og livscyklusbaseret ledelse i relation

til farmaceutiske produkter.

Anne Marie

Kverneland

Anne Marie Kverneland blev ansat i Novo Nordisk

i juli 1981 som laborant og arbejder som fuldtidstillidsrepræsentant.

Anne Marie Kverneland er uddannet bioanalytiker fra

Rigshospitalet (1980).

Kurt Anker Nielsen

Kurt Anker Nielsen blev oprindeligt ansat i Novo

Industri A/S i 1974 som økonom. Han var koncernøkonomidirektør

og viceadministrerende direktør i Novo

Nordisk A/S indtil 2000 og administrerende direktør

for Novo A/S fra 2000 til 2003. Han er næstformand

for bestyrelsen for Novozymes A/S og medlem af

bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden, LifeCycle

Pharma A/S, Danmark, og ZymoGenetics, Inc., USA.

Han er formand for bestyrelsen for Reliance A/S,

Danmark, og medlem af bestyrelsen for StatoilHydro

ASA, Norge, og Vestas Wind Systems A/S, Danmark. I

Novozymes A/S, LifeCycle Pharma A/S, ZymoGenetics,

Inc., StatoilHydro ASA og Vestas Wind Systems A/S

er Kurt Anker Nielsen tillige formand for revisionskomitéen.

Han er formand for bestyrelsen for Collstrups Mindelegat.

Kurt Anker Nielsen er cand.merc. fra Copenhagen

Business School (1972).

Kurt Anker Nielsens særlige kompetencer, som er væsentlige

for hans arbejde i bestyrelsen, er hans kendskab

til Novo Nordisk A/S og selskabets forretning,

hans praktiske viden om den globale lægemiddelindustri

og hans erfaring inden for regnskab, økonomi og

kapitalmarkeder.

Kurt Anker Nielsen har været formand for Novo Nordisk

A/S’ revisionskomité siden 2004 og er desuden udpeget

som regnskabsekspert (som defi neret af SEC) 4 .

Søren Thuesen

Pedersen

Søren Thuesen Pedersen blev ansat i Novo Nordisk

i januar 1994 og arbejder som specialist i Global

Quality Development.

Søren Thuesen Pedersen har været medarbejdervalgt

medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden

2002. Søren Thuesen Pedersen er uddannet kemiingeniør

fra Danmarks Ingeniørakademi (1988).

Aktionærinformation Bestyrelsen

Stig Strøbæk

Stig Strøbæk blev ansat i Novo Nordisk i 1992 som

elektriker og arbejder som fuldtidstillidsrepræsentant.

Stig Strøbæk har været medarbejdervalgt medlem

af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden 1998.

Stig Strøbæk er uddannet elektriker og har desuden

diplom i videreuddannelse for bestyrelsesmedlemmer

fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Jørgen Wedel

Jørgen Wedel var indtil 2001 koncerndirektør i Gillette

Company, USA, hvor han var ansvarlig for Commercial

Operations, International, og medlem af Gillettes

koncernledelse. Fra 2004 til 2008 var han medlem af

bestyrelsen for ELOPAK AS, Norge.

Jørgen Wedel er cand.merc. i fi nansiering og regnskab

fra Copenhagen Business School (1972) og MBA fra

University of Wisconsin, USA (1974).

Jørgen Wedels særlige kompetencer, som er væsentlige

for hans arbejde i bestyrelsen, er hans baggrund som

ledende salgs- og marketingdirektør i en global virksomhed,

der markedsfører hurtigt omsættelige forbrugsvarer,

hans store kendskab til det amerikanske marked

samt hans kompetencer inden for revision og regnskab.

Jørgen Wedel har været medlem af Novo Nordisk A/S’

revisionskomité siden 2005 og blev i januar 2009 udpeget

som regnskabsekspert (som defi neret af SEC) 4 .

Navn (mand/kvinde) Indtrådt Periode Nationalitet Fødselsdato Uafhængighed 3

Sten Scheibye (m) 2003 2009 Dansk 3. okt. 1951 Uafhængig

Göran A. Ando (m) 2005 2009 Svensk 6. mar. 1949 Ikke uafhængig1 Kurt Briner (m) 2000 2009 Schweizisk 18. jul. 1944 Uafhængig

Henrik Gürtler (m) 2005 2009 Dansk 11. aug. 1953 Ikke uafhængig1 Johnny Henriksen2 (m) 2002 2010 Dansk 19. apr. 1950 Ikke uafhængig

Pamela J. Kirby (k) 2008 2009 Britisk 23. sep. 1953 Uafhængig

Anne Marie Kverneland2 (k) 2000 2010 Dansk 24. jul. 1956 Ikke uafhængig

Kurt Anker Nielsen (m) 2000 2009 Dansk 8. aug. 1945 1, 4

Ikke uafhængig

Søren Thuesen Pedersen2 (m) 2006 2010 Dansk 18. dec. 1964 Ikke uafhængig

Stig Strøbæk 2 (m) 1998 2010 Dansk 24. jan. 1964 Ikke uafhængig

Jørgen Wedel (m) 2000 2009 Dansk 10. aug. 1948 Uafhængig4 1 Medlem af direktion eller bestyrelse for Novo A/S eller Novo Nordisk Fonden.

2 Valgt af Novo Nordisks medarbejdere.

3 Jf. afsnit V.4 i Anbefalinger for god selskabsledelse fastlagt af NASDAQ OMX København.

4 Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel anses som uafhængige medlemmer af revisionskomitéen som defi neret af det amerikanske børstilsyn (SEC).

Novo Nordisk Årsrapport 2008 47


Aktionærinformation Koncerndirektionen

Koncerndirektionen

Lars Rebien Sørensen blev ansat i Novo

Nordisks Enzymes Marketing i 1982. I

årenes løb har han været udstationeret

i adskillige lande, bl.a. i Mellemøsten og

USA. Han blev udnævnt til medlem af

Novo Nordisks koncerndirektion i maj

1994, fra december 1994 med særligt

ansvar for Health Care-forretningen. Han

blev udnævnt til administrerende direktør i

november 2000.

Lars Rebien Sørensen er medlem af bestyrelsen

for ZymoGenetics, Inc., USA, DONG

Energy A/S, Danmark, samt Bertelsmann

AG, Tyskland. Han modtog i 2005 den

franske orden Chevalier de l’Ordre National

de la Légion d’Honneur. Lars Rebien

Sørensen er forstkandidat (1981) fra Den

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu

Københavns Universitet) og HD i udenrigshandel

fra Copenhagen Business School

(1983). Han blev i oktober 2007 udnævnt

til adjungeret professor ved Det Biovidenskabelige

Fakultet ved Københavns

Universitet. Lars Rebien Sørensen er dansk

statsborger og er født 10. oktober 1954.

Øvrige direktører

48 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Lars Rebien

Sørensen

Administrerende

direktør

(president and CEO)

Jesper Bøving – DAPI & CMC Supply

Kim Bundegaard – Facilitation & Group Internal Audit

Flemming Dahl – Biopharmaceuticals

Claus Eilersen – Japan & Oceanien

Peter Bonne Eriksen – Regulatory Affairs

Lars Green – Corporate Finance

Jerzy Gruhn – Nordamerika

Susanne Hundsbæk-Pedersen – Devices & Sourcing

Jesper Høiland – International Operations

Lars Fruergaard Jørgensen – IT & Corporate Development

Terje Kalland – Biopharmaceuticals Research Unit

Jesper Brandgaard

Koncerndirektør

med ansvar for

økonomifunktionen

(chief fi nancial offi cer)

Jesper Brandgaard blev ansat i Novo

Nordisk i 1999 som direktør for Corporate

Finance og blev udnævnt til koncernøkonomidirektør

i november 2000. Han er

formand for bestyrelsen for SimCorp A/S,

NNE Pharmaplan A/S og NNIT A/S. Jesper

Brandgaard er cand.merc.aud. (1990) og

MBA (1995) fra Copenhagen Business

School. Jesper Brandgaard er dansk statsborger

og er født 12. oktober 1963.

Lise Kingo

Koncerndirektør

med ansvar for

Corporate Relations

(chief of staffs)

Lise Kingo blev ansat i Novo Nordisks Enzymes

Promotion i 1988 og har igennem

årene stået for opbygningen af Novo Nordisks

tilgang til den tredobbelte bundlinje.

I 1999 blev hun udnævnt til direktør for

Stakeholder Relations og i marts 2002 til

koncerndirektør med ansvar for Corporate

Relations. Lise Kingo er formand for

bestyrelsen for Steno Diabetes Center A/S.

Hun er desuden adjungeret professor

ved Det Medicinske Fakultet, Vrije Universiteit

i Amsterdam, Holland. Lise Kingo

er bachelor i religion og i oldtidskundskab

fra Aarhus Universitet (1986), HD i afsætningsøkonomi

fra Copenhagen Business

School (1991) og MSc i Responsibility and

Business Practice fra University of Bath i

Storbritannien (2000). Lise Kingo er dansk

statsborger og er født 3. august 1961.

Kåre Schultz

Koncerndirektør

med ansvar for

produktion, salg

og marketing (chief

operating offi cer)

Kåre Schultz blev ansat i Novo Nordisk i

1989 som økonom i Health Care Economy

& Planning. I november 2000 blev han udnævnt

til koncerndirektør med ansvar for

kvalitet og koncernstabe, og i marts 2002

overtog han ansvaret for produktion, salg

og marketing. Kåre Schultz er medlem af

bestyrelsen for LEGO A/S. Kåre Schultz

er cand.polit. fra Københavns Universitet

(1987). Kåre Schultz er dansk statsborger

og er født 21. maj 1961.

Mads Krogsgaard

Thomsen

Koncerndirektør

med ansvar for

forskning og udvikling

(chief science offi cer)

Mads Krogsgaard Thomsen blev ansat i

Novo Nordisk i 1991 og blev udnævnt til

koncerndirektør med ansvar for forskning

og udvikling i november 2000. Han

er medlem af redaktionen for en række

internationale tidsskrifter og er medlem af

bestyrelsen for Cellartis AB, Sverige.

Mads Krogsgaard Thomsen er cand.med.

vet. (1986), lic.med.vet. (1989) og dr.med.

vet. (1991) fra Den Kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole (nu Københavns Universitet),

hvor han i 2000 tillige blev udnævnt

til adjungeret professor i farmakologi.

Han er tidligere præsident for Akademiet

for de Tekniske Videnskaber (ATV). Mads

Krogsgaard Thomsen er dansk statsborger

og er født 27. december 1960.

Lars Guldbæk Karlsen – Global Quality

Jesper Kløve – Device Research & Development

Per Kogut – NNIT

Peter Kristensen – Global Development

Peter Kurtzhals – Diabetes Research Unit

Lars Christian Lassen – Corporate People & Organisation

Patrick Loustau – Global Marketing

Ole Ramsby – Legal Affairs

Jakob Riis – Liraglutide

Martins Soeters – Europa

Kim Tosti – Diabetes Finished Products

Per Valstorp – Product Supply

Hans Ole Voigt – NNE Pharmaplan


Aktier og

kapitalstruktur

Novo Nordisk har som mål at kommunikere

åbent med sine interessenter

om virksomhedens fi nansielle

og forretningsmæssige udvikling

samt strategier og mål. Gennem aktiv

dialog søger virksomheden at opnå en

retvisende og effektiv kursdannelse

Novo Nordisk-aktien.

Novo Nordisk søger at holde investorerne

orienteret om virksomhedens fi nansielle

og driftsmæssige resultater samt om udviklingen

i de kliniske forskningsprogrammer.

Medlemmer af koncerndirektionen

og Investor Relations-teamet mødes med

institutionelle investorer og deltager i

investorkonferencer.

Dermed har alle investorer med større beholdninger

af Novo Nordisk-aktier mulighed

for regelmæssigt at deltage i møder.

Samme mulighed gælder mindre investorer

og potentielle investorer. Roadshows

afholdes fortrinsvis i de større europæiske

og nordamerikanske fi nanscentre.

Investorer og fi nansanalytikere er også

velkomne til at besøge Novo Nordisk, enten

på hovedkontoret i Bagsværd eller i de

regionale hovedkontorer. I 2008 blev der

afholdt møder med grupper af investorer

i de regionale hovedkontorer i Princeton,

USA, i Beijing, Kina, i Moskva, Rusland, og

i Tokyo, Japan.

Herudover inviteres investorer og analytikere

hvert år til præsentationer af de seneste

videnskabelige resultater i forbindelse

med de to store årlige diabeteskongresser,

ADA (American Diabetes Association) og

EASD (European Association for the Study

of Diabetes).

I september 2008 afholdt Novo Nordisk

sin kapitalmarkedsdag, som holdes hvert

andet år, på fabrikken i Hillerød. Her gav

den øverste ledelse de 120 fremmødte

investorer og analytikere en opdatering på

forsknings- og udviklingsprojekterne inden

for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals.

Herudover gjorde de

rede for produktivitetsforbedringer i

produktionen og for Novo Nordisks

strategiske position på vigtige markeder

og terapiområder. Præsentationer og

webcasts fra større investorarrangementer

500

400

300

200

100

600

500

400

300

200

100

0

600

500

400

300

200

100

0

Kursudvikling og månedlig omsætning

af Novo Nordisks B-aktier på

NASDAQ OMX København i 2008

Kr. Mia. kr.

0

0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov DecKursudvikling for Novo Nordisks

B-aktier i forhold til MSCI Europe

Health Care Index opgjort i kr.

Indeks 1. januar 2004 = 1002004 2005 2006 2007 2008

Novo Nordisks B-aktier (kurs i kr.)

MSCI Europe Health Care Index

Kursudvikling for Novo Nordisks

B-aktier i forhold til MSCI US

Health Care Index opgjort i USD

Indeks 1. januar 2004 = 100Novo Nordisks B-aktier (kurs i kr.)

Omsætning af B-aktier i mia. kr.

2004 2005 2006 2007 2008

Novo Nordisks B-aktier (kurs i USD)

MSCI US Health Care Index

15

12

9

6

3

Aktionærinformation Aktier og kapitalstruktur

er tilgængelige på Novo Nordisks hjemmeside,

novonordisk.com/investors.

Aktiekursudviklingen

Kursen på Novo Nordisk-aktien faldt med

19% i forhold til lukkekursen ved udgangen

af 2007 på 335, idet aktien lukkede i

kurs 271 pr. 31. december 2008.

Den klarede sig dermed væsentligt bedre

end det danske NASDAQ OMX København

C20-indeks, som faldt med 47%, og på linje

med MSCI Europe Health Care Index, som

faldt med 19%, begge opgjort i kroner.

Opgjort i amerikanske dollars faldt kursen

Novo Nordisks B-aktier med 23% og

klarede sig dermed på linje med MSCI US

Health Care Index, som faldt med 24%.

Novo Nordisk-aktiens stabile kursudvikling

afspejler formentlig virksomhedens relativt

solide position i et vækstmarked med et

stærkt driftsresultat og løbende fremgang

inden for forskning og udvikling.

En af de faktorer, der menes at have påvirket

aktiekursen positivt i 2008, er det solide

driftsresultat, som er understøttet af

en solid salgsvækst drevet af de strategisk

vigtige moderne insulinprodukter. Herudover

bidrog også betydelige produktivitetsforbedringer

– opnået gennem cLEAN ®

– til en solid forbedring i bruttomarginen

på omkring 1,7 procentpoint i 2008.

På forsknings- og udviklingssiden menes

den samtidige indsendelse af registreringsansøgning

for liraglutide i Europa og USA

at have påvirket aktiekursen positivt. Denne

er siden fulgt op af ansøgninger i Japan og

andre vigtige markeder. En anden positiv

udvikling var afslutningen af de kliniske fase

2-forsøg med en ny generation af moderne

insuliner, NN1250 og NN5401, som ventes

at gå videre til de afgørende fase 3-forsøg i

andet halvår af 2009.

Blandt de væsentligste faktorer, der menes

at have påvirket aktiekursen negativt, er

lukningen af visse forsknings- og udviklingsprojekter.

Også valutakursudviklingen

trak i negativ retning til trods for den betydelige

stigning i valutakursen for nogle af

Novo Nordisks vigtigste faktureringsvalutaer,

bl.a. den amerikanske dollar, i andet

halvår af 2008. Endelig var 2008 også

et år med øget regulatorisk usikkerhed i

forhold til nye diabetespræparater.

Kapitalstruktur

Bestyrelsen fi nder Novo Nordisks nuværende

kapital- og aktiestruktur hensigtsmæssig

for aktionærerne og virksomheden.

Generelt vil Novo Nordisk i tilfælde

af overskydende kapital efter fi nansiering

af organiske vækstmuligheder og poten-

Novo Nordisk Årsrapport 2008 49


Aktionærinformation Aktier og kapitalstruktur

tielle virksomhedsovertagelser tilbagebetale

kapital til investorerne i form af

udbyttebetaling og aktietilbagekøbsprogrammer.

Som vedtaget på generalforsamlingen i

2008 blev der i juni 2008 gennemført en

nedsættelse af B-aktiekapitalen svarende

til ca. 2% af den samlede aktiekapital

gennem annullering af egne aktier. Det

betyder, at Novo Nordisk fortsat kan

tilbagekøbe aktier uden at overskride

grænsen for den samlede beholdning

af egne aktier på 10% af den samlede

aktiekapital.

Novo Nordisk har i 2008 tilbagekøbt

aktier til en værdi af 4,7 mia. kr. mod

4,8 mia. kr. i 2007. Dette er et led i det

igangværende aktietilbagekøbsprogram

for perioden 2006–2009. I forbindelse

med offentliggørelsen af resultatet for

det første halvår og for hele året 2008

godkendte bestyrelsen, at det igangværende

aktietilbagekøbsprogram blev

forhøjet med 1 mia. kr. til nu 18,5 mia. kr.

Fra og med 2008 gennemføres aktietilbagekøbsprogrammet

primært i henhold til

bestemmelserne i Europa-Kommissionens

forordning nr. 2273/2003 af 22. december

2003 (den såkaldte Safe Harbour Regulation).

Til det formål har Novo Nordisk

udpeget J.P. Morgan Securities Ltd. som

lead manager med bemyndigelse til at

tilbagekøbe aktier uafhængigt af Novo

Nordisk A/S.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i

2009 foreslå en reduktion af B-aktiekapitalen

svarende til ca. 2% af aktiekapitalen

gennem annullering af egne aktier.

Aktiekapital og ejerforhold

Novo Nordisks aktiekapital på

634.000.000 kr. er fordelt på en A-aktiekapital

på nominelt 107.487.200 kr. og en

B-aktiekapital på nominelt 526.512.800

kr., hvoraf 25.721.095 kr. udgør selskabets

beholdning af egne aktier (tal pr. 31. december

2008). Novo Nordisks A-aktier (a

1 kr.) er ikke børsnoteret og ejes af Novo

A/S, som er et unoteret dansk aktieselskab

ejet 100% af Novo Nordisk Fonden. I henhold

til Novo Nordisk Fondens vedtægter

kan A-aktierne ikke sælges, hverken af

Novo A/S eller Fonden. Novo A/S ejede

endvidere pr. 31. december 2008 B-aktier

svarende til 54.182.800 kr. af aktiekapitalen.

Hvert aktiebeløb på 1 kr. af Aaktiekapitalen

giver 1000 stemmer. Hvert

aktiebeløb på 1 kr. af B-aktiekapitalen

giver 100 stemmer. Novo A/S råder over

25,5% af den samlede aktiekapital og

71,7% af stemmerne på generalforsamlingen,

eksklusive egne aktier. Markedsværdien

af Novo Nordisks B-aktier eksklusive

50 Novo Nordisk Årsrapport 2008

egne aktier var 135 mia. kr. ved udgangen

af 2008.

Novo Nordisks B-aktier er noteret på

NASDAQ OMX København og London

Stock Exchange samt på New York Stock

Exchange i form af American Depositary

Receipts (ADR’er). B-aktierne handles i enheder

a 1 kr. Forholdet mellem Novo Nordisks

B-aktier og ADR’er er 1:1. B-aktierne

er ihændehaverpapirer, men kan noteres

på navn i selskabets aktiebog. Da Novo

Nordisks B-aktier er ihændehaverpapirer,

foreligger der ingen offi ciel opgørelse

over deres placering, men på baggrund

af kendte informationer om selskabets

aktionærforhold anslås Novo Nordisks

aktier ved udgangen af 2008 at være

fordelt som vist i diagrammerne nedenfor.

Ved udgangen af 2008 udgjorde aktier i

frit omløb 70%.

Form 20-F

Form 20-F-rapporten for 2008 ventes

Sammensætning af aktionærer

% af aktiekapital

Novo A/S, Bagsværd, Danmark 26% (72% * ) )

Novo Nordisk A/S 4% (0% *) )

Øvrige 70% (28% *) )

* ) % af stemmerne, ekskl. egne aktier

Geografisk fordeling

af aktionærer

% af aktiekapital
Danmark 50%

Storbritannien 25%

Nordamerika 19%

Øvrige 6%

indsendt til det amerikanske børstilsyn,

United States Securities and Exchange

Commission (SEC), i februar 2009. Rapporten

kan downloades på novonordisk.

com/investors.

Udbyttebetaling

Aktionærer med forespørgsler vedrørende

udbetaling af udbytte, overdragelse af

aktiecertifi kater, afstemning af aktionærkonti

og eftersøgning af bortkomne aktier

bedes rette henvendelse til Novo Nordisks

aktionærservice (se omslagets inderside).

Den foreslåede udbyttebetaling for

Novo Nordisks aktier for 2008 fremgår

af tabellen herunder. Der udbetales ikke

udbytte på selskabets beholdning af

egne aktier. Udbyttet for 2007, som blev

udbetalt i marts 2008, var 4,50 kr. pr.

aktie a 1 kr.

Foreslået udbyttebetaling

for 2008

A-aktier a 1 kr. B-aktier a 1 kr. ADR’er

6,00 kr. 6,00 kr. 6,00 kr.

Analytikerdækning

Novo Nordisk dækkes i dag af omkring

30 analytikere, bl.a. de førende globale

investeringsbanker, der regelmæssigt udarbejder

analyserapporter om Novo Nordisk.

En liste over analytikere, der dækker Novo

Nordisk, kan ses i investorsektionen på

Novo Nordisks hjemmeside.

Internet

Investorsektionen på Novo Nordisks hjemmeside

fi ndes på novonordisk.com/investors.

Den indeholder historisk og aktuel

information om Novo Nordisks aktiviteter,

herunder pressemeddelelser fra 1995 og

frem, fi nansielle og ikke-fi nansielle regnskaber,

en kalenderoversigt over begivenheder

af interesse for investorer, investorpræsentationer,

baggrundsinformation og

årsrapporter.

Finansiel kalender for 2009

Ordinær generalforsamling 18. marts 2009

Udbytte B-aktier ADR’er

Ex-udbytte 19. marts 19. marts

Skæringsdato 23. marts 23. marts

Udbetaling 24. marts 31. marts

Udsendelse af regnskabsmeddelelser

Første tre måneder 30. april

Halvår 6. august

Ni måneder 29. oktober

Hele året 2. februar 2010


Finansielt og ikke-fi nansielt koncernregnskab 2008

Finansielt og

ikke-fi nansielt

koncernregnskab

2008

Side 51–104

52 Resultatopgørelse for koncernen

53 Balance for koncernen

54 Pengestrømsopgørelse og fi nansielle

reserver for koncernen

55 Egenkapital for koncernen

56 Noter: Anvendt regnskabspraksis

og andre noter til det fi nansielle

koncernregnskab

89 Oversigt over ikke-fi nansiel

rapportering

90 Ikke-fi nansielle indikatorer og mål

91 Noter: Anvendt regnskabspraksis

og andre noter til det ikke-fi nansielle

koncernregnskab

100 Virksomheder i Novo Nordiskkoncernen

102 Hoved- og nøgletal 2004–2008

104 Kvartalstal for 2007 og 2008

(ikke revideret)

Side 105–112

105 Årsregnskab for moderselskabet

Side 113–115

113 Ledelsens påtegning

114 Revisors påtegninger

Novo Nordisk Årsrapport 2008 51


Koncernregnskab Resultatopgørelse for koncernen

Mio. kr. Note 2008 2007 2006

Omsætning 4, 5, 25 45.553 41.831 38.743

Produktionsomkostninger 6, 7 10.109 9.793 9.585

Bruttoresultat 35.444 32.038 29.158

Salgs- og distributionsomkostninger 6, 7 12.866 12.371 11.608

Forsknings- og udviklingsomkostninger 6, 7 7.856 8.538 6.316

– heraf omkostninger i forbindelse med afvikling af pulmonale

diabetesprojekter 3 (325) (1.325) –

Administrationsomkostninger 6, 7, 8 2.635 2.508 2.387

Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) 9 286 321 272

Resultat af primær drift 12.373 8.942 9.119

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 16 (124) 1.233 (260)

Finansielle indtægter 10 1.127 1.303 931

Finansielle omkostninger 11 681 507 626

Resultat før skat 12.695 10.971 9.164

Selskabsskat 12 3.050 2.449 2.712

Årets resultat 9.645 8.522 6.452

Årets resultat pr. aktie (kr.) 13 15,66 13,49 10,05

Årets resultat pr. aktie, udvandet (kr.) 13 15,54 13,39 10,00

52 Novo Nordisk Årsrapport 2008


Koncernregnskab Balance for koncernen

Mio. kr. Note 31. dec. 2008 31. dec. 2007

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver 14 788 671

Materielle anlægsaktiver 15 18.639 19.605

Kapitalandele i associerede virksomheder 16 222 500

Udskudte skatteaktiver 23 1.696 2.522

Øvrige finansielle anlægsaktiver 17 194 131

Anlægsaktiver i alt 21.539 23.429

Varebeholdninger 18 9.611 9.020

Varedebitorer 19 6.581 6.092

Tilgodehavende skat 1.010 319

Andre tilgodehavender 20 1.704 1.493

Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter 17 1.377 2.555

Likvide beholdninger 30 8.781 4.823

Omsætningsaktiver i alt 29.064 24.302

Aktiver i alt 50.603 47.731

Passiver

Aktiekapital 21 634 647

Egne aktier (26) (26)

Overført resultat 33.433 30.661

Andre reserver (1.062) 900

Egenkapital i alt 32.979 32.182

Langfristede gældsforpligtelser 22 980 961

Hensættelse til udskudt skat 23 2.404 2.346

Hensættelse til pensionsforpligtelser 24 419 362

Andre hensatte forpligtelser 25 863 1.239

Langfristede forpligtelser i alt 4.666 4.908

Kortfristede gældsforpligtelser og afledte finansielle instrumenter 26 1.334 405

Gæld til leverandører 2.281 1.947

Skyldig selskabsskat 567 929

Andre gældsforpligtelser 27 5.853 4.959

Andre hensatte forpligtelser 25 2.923 2.401

Kortfristede forpligtelser i alt 12.958 10.641

Forpligtelser i alt 17.624 15.549

Passiver i alt 50.603 47.731

Novo Nordisk Årsrapport 2008 53


Koncernregnskab Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver for koncernen

Mio. kr. Note 2008 2007 2006

Årets resultat 9.645 8.522 6.452

Regulering for ikke-likvide poster:

Selskabsskat 3.050 2.449 2.712

Af- og nedskrivninger 7 2.442 3.007 2.142

Renteindtægter og renteomkostninger 10, 11 (385) (16) (73)

Andre reguleringer for ikke-likvide poster 28 1.436 (309) 959

Betalt selskabsskat (3.172) (2.607) (3.514)

Renteindbetalinger 656 295 391

Renteudbetalinger (247) (324) (296)

Pengestrømme før ændring i driftskapital 13.425 11.017 8.773

Ændring i driftskapital:

(Stigning)/fald i varedebitorer og andre tilgodehavender (1.110) (702) (804)

(Stigning)/fald i varebeholdninger (651) (617) (686)

Stigning/(fald) i gæld til leverandører og andre gældsforpligtelser 1.199 289 455

Pengestrømme fra driftsaktivitet 12.863 9.987 7.738

Investeringer:

Køb af dattervirksomheder og forretningsenheder 29 – (59) –

Salg af immaterielle og finansielle anlægsaktiver – – 175

Køb af immaterielle og finansielle anlægsaktiver (264) (118) (419)

Salg af materielle anlægsaktiver 18 40 111

Køb af materielle anlægsaktiver 15 (1.772) (2.308) (2.898)

Nettoændring i omsætningsværdipapirer (løbetid over tre måneder) 466 (541) 514

Modtaget udbytte 16 170 1.470 –

Nettolikvider anvendt til investeringsaktivitet (1.382) (1.516) (2.517)

Finansiering:

Afdrag på langfristede lån (153) (18) (23)

Køb af egne aktier (4.717) (4.835) (3.000)

Salg af egne aktier 295 241 210

Betalt udbytte (2.795) (2.221) (1.945)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (7.370) (6.833) (4.758)

Nettopengestrømme 4.111 1.638 463

Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (2) (6) 39

Likviditetsforskydning, netto 4.109 1.632 502

Likvide reserver ved årets begyndelse 4.617 2.985 2.483

Likvide reserver ved årets slutning 30 8.726 4.617 2.985

Supplerende oplysninger:

Likvide reserver ved årets slutning 30 8.726 4.617 2.985

Obligationer med oprindelig udløbstid over tre måneder 17 997 1.486 1.001

Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter 26 7.451 7.457 7.456

Finansielle reserver ved årets slutning 17.174 13.560 11.442

Pengestrømme fra driftsaktivitet 12.863 9.987 7.738

+ Nettolikvider anvendt til investeringsaktivitet (1.382) (1.516) (2.517)

– Nettoændring i omsætningsværdipapirer (løbetid over tre måneder) 466 (541) 514

Frie pengestrømme 11.015 9.012 4.707

54 Novo Nordisk Årsrapport 2008


Koncernregnskab Egenkapital for koncernen

Aktie- Egne Overført Andre reserver I alt

kapital aktier resultat

Valuta- Udskudt Øvrige

kurs- gevinst/tab reguregulering

på sikring leringer

af penge-

Mio. kr. strømme

2008

Ved årets begyndelse 647 (26) 30.661 209 678 13 32.182

Årets resultat

Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme

9.645 9.645

ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for året (615) (615)

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter vedrørende pengestrømme (940) (940)

Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder (473) (473)

Dagsværdiregulering af realiserbare finansielle aktiver (9) (9)

Novo Nordisk andel af egenkapitalposteringer i associerede virksomheder 39 39

Øvrige reguleringer (45) (45)

Skat på egenkapitalposteringer 8 18 55 81

Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen for året – – – (465) (1.537) 40 (1.962)

Årets indkomst i alt – – 9.645 (465) (1.537) 40 7.683

Aktiebaseret vederlæggelse 331 331

Køb af egne aktier (16) (4.701) (4.717)

Salg af egne aktier 3 292 295

Reduktion af B-aktiekapital (13) 13 –

Udbytte (2.795) (2.795)

Ved årets slutning 634 (26) 33.433 (256) (859) 53 32.979

Ved årets slutning er foreslået udbytte (endnu ikke godkendt) på 3.650 mio. kr. (6,00 kr. pr. aktie) inkluderet i Overført resultat.

Der udloddes ikke udbytte på egne aktier.

Aktie- Egne Overført Andre reserver *) I alt

kapital aktier resultat

Valuta- Udskudt Øvrige

kurs- gevinst/tab reguregulering

på sikring leringer

af penge-

Mio. kr. strømme

2007

Ved årets begyndelse 674 (39) 28.810 156 419 102 30.122

Årets resultat

Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme

8.522 8.522

ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for året (363) (363)

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter vedrørende pengestrømme 634 634

Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder 53 53

Dagsværdiregulering af realiserbare finansielle aktiver 12 12

Novo Nordisk andel af egenkapitalposteringer i associerede virksomheder (41) (41)

Øvrige reguleringer 21 21

Skat på egenkapitalposteringer 0 (12) (81) (93)

Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen for året – – – 53 259 (89) 223

Årets indkomst i alt – – 8.522 53 259 (89) 8.745

Aktiebaseret vederlæggelse 130 130

Køb af egne aktier (16) (4.819) (4.835)

Salg af egne aktier 2 239 241

Reduktion af B-aktiekapital (27) 27 –

Udbytte (2.221) (2.221)

Ved årets slutning 647 (26) 30.661 209 678 13 32.182

*) I 2007 er foretaget regulering i andre reserver for skat på egenkapitalposteringer tidligere år.

Ved årets slutning er foreslået udbytte (godkendt) på 2.795 mio. kr. (4,50 kr. pr. aktie) inkluderet i Overført resultat.

Der udloddes ikke udbytte på egne aktier.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 55


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

1 Anvendt regnskabspraksis

Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards

Board (IASB) og efter International Financial Reporting Standards, som er god -

kendt af EU. Koncernregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det

historiske kostprisprincip med undtagelse af omvurdering af finansielle aktiver

disponible for salg og finansielle aktiver og finansielle forpligtelser (afledte

finansielle instrumenter), der indregnes til dagsværdi i resultat opgørelsen.

Årsregnskabet for moderselskabet, Novo Nordisk A/S, er udarbejdet i overens -

stemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser. Regnskabet er præsenteret

på siderne 105–112, og regnskabspraksis er beskrevet på side 108.

Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Effekten af ny regnskabsregulering

I 2008 har Novo Nordisk implementeret følgende nye eller reviderede

standarder og fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og som er trådt i

kraft med virk ning fra regnskabsperioder, som begynder 1. januar 2008.

• Fortolkningsbidrag til IAS 19, IFRIC 14 – ’Begrænsning i pensionsaktiver,

krav om minimumsindbetalinger til pensionsordninger og samspillet

mellem disse’. IFRIC 14 angiver retningslinier for begrænsningen i IAS 19

’Personale ydelser’ for overdækning, der kan indregnes som et aktiv. Det

forklares endvidere, hvorledes pensionsaktiver eller -forpligtelser kan få

indvirkning på lovbestemte eller kontraktsregulerede minimumsværdier.

Fortolk ningen har ingen indflydelse på koncernens indregning.

Følgende fortolkningsbidrag til offentliggjorte standarder er obligatorisk

for regnskabsperioder, som begynder 1. januar 2008, men er ikke relevant for

koncernen:

• IFRIC 12 ’Service koncessioner’

Standarder, som koncernen har førtidsimplementeret

Følgende standarder med ikrafttrædelse 1. januar 2009 er førtidsimplementeret

af koncernen:

• IFRS 8 ’Driftssegmenter’ er implementeret i 2008. Påvirkningen er begrænset,

da de rapporterede segmenter – diabetesbehandling og

biopharma ceuticals – er uforandrede, idet de er i overensstemmelse med

den interne rapportering til ledelsen.

Standarder, som koncernen ikke har implementeret

Følgende standarder og fortolkningsbidrag, som er relevante for Novo Nordisk

og som er udstedt og godkendt af EU pr. 31. december 2008 er obligatoriske

for koncernens regnskabsperioder, som begynder 1. januar 2009 eller senere.

Disse er endnu ikke implementeret af Novo Nordisk:

• IAS 1 (revideret) ’Præsentation af årsregnskaber’ (effektiv fra 1. januar

2009). Den reviderede standard bestemmer, at præsentation af indtægter

og omkostninger i opgørelsen over egenkapitalbevægelser relateret

til andre end aktionærer, fremover skal præsenteres separat som en af

opgørelsen af andre indtægter og omkostninger.

• IAS 23 (tillæg) ’Låneomkostninger’ (effektiv fra 1. januar 2009). Optionen

til straks omkostningsføring af renteomkostninger til kvalificerende aktiver

vil blive fjernet. Med den nuværende kapitalstruktur i koncernen forventes

påvirkningen at være begrænset.

• IFRS 2 (tillæg) ’Aktiebaseret vederlæggelse’ (effektiv fra 1. januar 2009).

Den reviderede standard opererer med betingelser for udnyttelsesperioder

og annulleringer. Alle annulleringer, hvad enten foretaget af koncernen

eller af andre parter, behandles regnskabsmæssigt ens. Ændringen forventes

ikke at påvirke koncernens regnskab i væsentlig grad.

Standarder, der ikke er godkendt af EU

• IAS 27 (revideret) ’Koncernregnskab og regnskabsmæssig behandling af

investeringer i dattervirksomheder’ (effektiv fra 1. juli 2009). Den reviderede

standard kræver, at effekten af alle transaktioner indgået med parter uden

bestemmende indflydelse i koncernen skal fremgå under egenkapital, så -

fremt disse transaktioner ikke fører til ændringer af den bestemmende indflydelse

eller resulterer i goodwill, gevinst eller tab. Ændringen forventes

ikke at påvirke koncernens regnskab i væsentlig grad.

• IFRS 3 (revideret) ’Virksomhedssammen slutninger’ (effektiv fra 1. juli 2009).

Den reviderede standard fastholder kravene for anvendelse af overtagel -

56 Novo Nordisk Årsrapport 2008

sesmetoden ved virksomhedssammenslutninger dog med væsentlige

ændringer. For eksempel opgøres alle betalinger ved overtagelsen til dags -

værdi på overtagelsestidspunktet og eventualforpligtelser klassificeres som

gæld med efterfølgende omvurdering via resultatopgørelsen. Alle trans -

aktions omkostninger udgiftsføres.

• IFRS 5 (tillæg) ’Anlægsaktiver bestemt for salg samt ophørte aktiviteter’

(samt konsekvensrettelse af IFRS 1,’Førstegangsanvendelse’) (effektiv fra

1. juli 2009). Den reviderede standard bestemmer, at dattervirksomheders

aktiver og passiver klassificeres som disponible for salg, såfremt et planlagt

delvist salg medfører tab af bestemmende indflydelse.

• IAS 28 (tillæg), ’Regnskabsmæssig behandling af investeringer i associerede

virksomheder’ (samt konsekvensrettelse af IAS 32,’Finansielle Instrumenter:

Oplysning og præsentation’ og IFRS 7, ’Finansielle Instrumenter: Op lys -

ninger’) (effektiv fra 1. januar 2009). Investeringer i associerede virksom -

heder behandles regnskabsmæssigt som separerbare aktiver i forbindelse

med test for værdiforringelse. Dette forventes ikke at få væsentlig indflydelse

på koncernens regnskab.

• IAS 36 (tillæg),’Værdiforringelse af aktiver’ (effektiv fra 1. januar 2009).

Såfremt dagsværdier med fradrag af salgsomkostninger beregnes på baggrund

af tillbagediskonterede pengestrømme skal der gives tilsvarende

oplysninger som ved kapitalværdiberegning.

• IAS 38 (tillæg), ’Immaterielle aktiver’ (effektiv fra 1. januar 2009). Forud -

betalinger indregnes kun i de tilfælde, hvor betaling finder sted forud for

overdragelse af rettigheden til varen eller serviceydelsen. Dette forventes

ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens regnskab.

• IAS 19 (tillæg) ’Personaleydelser’ (effektiv fra 1. januar 2009). Ændringen

bestemmer behandlingen ved ændring af pensionsaftaler. Der skelnes

mellem kort- og langsigtede personaleydelser baseret på om ydelsen skal

forfalde før eller efter 12 måneder fra medarbejderens levering af services.

Dette forventes ikke at få væsentlig indflydelse på koncernens regnskab.

• Der er en række mindre ændringer til IFRS 7, ’Finansielle Instrumenter:

Oplysninger’, IAS 1 (tillæg), ’Præsentation af årsregnskaber’, IAS 8, ’Årets

resultat, fundamentale fejl og ændringer i anvendt regnskabspraksis’,

IAS 10, ’Begivenheder efter balancedagen’, IAS 18, ’Omsætning’, IAS 34

’Præsentation af delårsregnskaber’ og IAS 39 (tillæg), ’Finansielle instrumenter:

Indregning og måling’. Disse ændringer forventes ikke at få

indflydelse på koncernregnskabet.

• IFRIC 16, ’Sikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder’

(effektiv fra 1. januar 2009). IFRIC 16 bestemmer den regnskabsmæssige

behandling af sikring af nettoinvesteringer. Dette indebærer at sikring

af nettoinvesteringer relateres til forskelle i funktionelle valutaer og ikke

præsentationsvalutaer og at sikringsinstrumenter kan placeres i hele

koncernen. Kravene i IAS 21, ’Valutaomregning’ anvendes ikke på disse

sikringer af fremmed valuta. Dette forventes ikke at få væsentlig indflydelse

på koncernens regnskab.

Følgende ændringer og fortolkningsbidrag til eksisterende standarder er

publicerede og obligatoriske for koncernens regnskabsperioder, som

begynder på eller efter 1. januar 2009, men er ikke relevante for koncernens

regnskab.

• IFRS 1 (tillæg) ’Førstegangsanvendelse af IFRS-standarderne’, IAS 27 ’Kon -

cern regnskab og særskilt regnskabsopgørelse’, IAS 16 (tillæg), ’Materielle

anlægsaktiver’ (samt konsekvensrettelse af IAS 7, ’Pengestrømsopgørelse’),

IAS 27 (tillæg), ’Koncernregnskaber og regnskabsmæssig behandling af

investeringer i dattervirksomheder’, IAS 28 (tillæg), ’Regnskabsmæssig

behandling af investeringer i associerede virksomheder’ (samt konsekvens -

rettelse af IAS 32, ’Finansielle Instrumenter: Oplysning og præsentation’ og

IFRS 7 ’Finansielle Instrumenter: Oplysning’), IAS 29 (tillæg), ’Regnskabs -

aflæggelse i hyperinflation’, IAS 31 (tillæg), ’Regnskabsmæssig behandling

af kapitalandele i joint ventures’ (samt konsekvensrettelse af IAS 32 og

IFRS 7), IAS 32 (tillæg), ’Finansielle Instrumenter: Oplysning og præsentation’,

IAS 1 (tillæg), ’Præsentation af årsregnskaber’ – ’Finansielle Instru -

menter og likvidationsforpligtelser’, IAS 37, ’Hensatte forpligtelser, eventual -

forpligtelser og eventualaktiver’, IAS 38 (tillæg), ’Immaterielle aktiver’, IAS

40 (tillæg), ’Investeringsejendomme’ (samt konsekvensrettelse af IAS 16),

IAS 41 (tillæg), ’Landbrug’, IAS 20 (tillæg), ’Regnskabsmæssig behandling

af offentlige tilskud og oplysning om andre former for offentlig støtte’,

IFRIC 13, ’Kundeloyalitetsprogrammer’ og IFRIC 15, ’Aftaler for opførelse af

fast ejendom’.


1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter Novo Nordisk A/S (moderselskabet) og de virksomheder,

hvori Novo Nordisk A/S direkte eller indirekte besidder mere end

50% af stemmeretten eller på anden måde har en bestemmende indflydelse

(dattervirksomheder). Novo Nordisk A/S og dattervirksomhederne benævnes

samlet koncernen.

Virksomheder, som ikke er dattervirksomheder, men hvor koncernen ejer

mellem 20% og 50% af stemmeretten eller på anden måde udøver en

betydelig indflydelse på den driftsmæssige og finansielle ledelse, betragtes

som associerede virksomheder.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moder -

selskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter

med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne trans -

aktioner, interne aktiebesiddelser og mellemværender samt urealiserede

koncern interne fortjenester og tab. Koncernregnskabet er baseret på regn -

skaber udarbejdet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis

for koncernen.

Erhvervelse af nye virksomheder behandles regnskabsmæssigt efter over -

tagelsesmetoden. Kostprisen måles til dagsværdien af de overdragne aktiver

og de afholdte og pådragne forpligtelser på overtagelsestidspunktet med

tillæg af omkostninger, der er direkte forbundet med overtagelsen. Iden -

tificer bare overtagne aktiver, pådragne forpligtelser og eventualforpligtelser i

forbindelse med en virksomhedssammenslutning måles ved første indregning

til dagsværdien på overtagelsestidspunktet uanset omfanget af en eventuel

minoritetsinteresse. Eventuelle positive forskelle mellem kostprisen og dags -

værdien af koncernens andel af de overtagne identificerbare nettoaktiver

indregnes som goodwill.

Anskaffede og afhændede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen

i den periode, hvor Novo Nordisk har ejet virksomheden. Sammenligningstal

reguleres ikke for afhændede eller nyanskaffede virksomheder.

VÆSENTLIG REGNSKABSPRAKSIS

Novo Nordisks ledelse vurderer følgende anvendte regnskabspraksis som mest

væsentlig for koncernen.

Omsætning og indregning af indtægter

Omsætning udgør dagsværdien af varesalg ekskl. merværdiafgift og med

fradrag af hensættelse til returvarer, rabatter og dekorter.

Hensættelser og periodiseringer vedrørende kunderabatter indregnes i den

periode, hvori den omsætning, som de vedrører, er indregnet. Historiske

data er tilgængelige og troværdige og anvendes til at opgøre reduktionen i

omsætningen.

Indtægter indregnes, når de er realiseret eller er realiserbare og indtjent.

Indtægter betragtes som indtjent, når Novo Nordisk i det væsentlige har udført,

hvad der skal til for at være berettiget til indtægterne.

Indtægter fra salg af varer indregnes, når alle følgende specifikke betingelser

er opfyldt:

Novo Nordisk har overført væsentlige risici og fordele tilknyttet ejendoms -

retten til varerne til køber

Novo Nordisk bibeholder hverken sit fortsatte ledelsesmæssige engagement

i det omfang, der normalt er forbundet med ejendomsret, eller

kontrollen over de solgte varer

• indtægtens størrelse kan måles pålideligt

• det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen

vil tilgå Novo Nordisk, og

• omkostninger, som er afholdt eller vil blive afholdt i forbindelse med

transaktionen, kan måles pålideligt

Disse betingelser er sædvanligvis opfyldt, når produkterne er leveret til

kunderne. Licensindtægter indregnes efter periodiseringsprincippet i overens -

stemmelse med betingelserne i den givne aftale.

Som hovedregel indtægtsføres salg af immaterielle rettigheder på salgstids -

punktet. Ved salg af immaterielle rettigheder, hvor kontrakten påfører kon -

cernen fremtidige forpligtelser, periodiseres indtægten over forpligtelsernes

løbetid. Ved salg af immaterielle rettigheder, hvor den endelige rets -

erhvervelse er betinget af fremtidige begivenheder, indtægtsføres beløbet

ved disse fremtidige begivenheders indtræden.

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Indtægter måles til dagsværdien af modtaget eller tilgodehavende vederlag.

Forskning og udvikling

Som følge af en meget lang udviklingsperiode og væsentlige usikkerheder i

forbindelse med udvikling af nye produkter, herunder risici vedrørende

kliniske forsøg og godkendelse fra myndigheder, vurderes det, at koncernens

interne udviklingsomkostninger generelt ikke opfylder kravene til aktivering

i IAS 38 ‘Immaterielle aktiver’. Kriterierne i IAS 38 for teknisk gennemførlig -

hed anses således ikke for at være opfyldt, før der er opnået godkendelse

fra myndighedernes side. Samtlige interne forsknings- og udviklingsomkostninger

omkostningsføres derfor i resultatopgørelsen, når de afholdes.

For erhvervede igangværende forsknings- og udviklingsprojekter indregnes

sandsynligheden i aktivets kostpris, og sandsynlighedskriterierne for ind -

regning anses derfor altid for opfyldt. Da kostprisen for erhvervede igang -

værende forsknings- og udviklingsprojekter som hovedregel kan måles pålide -

ligt, vil sådanne projekter opfylde kriterierne for aktivering. Se endvidere

afsnittet Immaterielle anlægsaktiver om den regnskabsmæssige behandling

af immaterielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver anvendt til forskning og udvikling aktiveres og

afskrives over deres forventede brugstid.

Afledte finansielle instrumenter

Koncernen anvender valutaterminskontrakter og -optioner samt rente- og

valutaswaps til sikring af forventede transaktioner, aktiver og forpligtelser

samt nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder i fremmed valuta.

Novo Nordisk anvender regnskabsmæssig sikring i henhold til reglerne i

IAS 39 ’Finansielle instrumenter’ for valutaterminskontrakter og valutaswaps.

Ved kontraktens indgåelse klassificerer koncernen hvert enkelt afledt finansielt

instrument, der opfylder definitionen på et sikringsinstrument, som

sikring af en specifik, sikret post, enten: i) et indregnet aktiv eller en indregnet

forpligtelse (sikring af dagsværdi), ii) en forventet finansiel transaktion eller

fast aftale (sikring af pengestrømme) eller iii) sikring af en nettoinvestering i

en udenlandsk enhed.

Alle kontrakter måles til dagsværdi ved første indregning og måles efter -

følgende til dagsværdi på balancedagen. Værdireguleringer på valutatermins -

kontrakter, som er klas sificeret som sikring af forventede transaktioner, ind -

regnes direkte i egen kapitalen, såfremt sikringen er effektiv. De akkumulerede

værdireguleringer af disse kontrakter fjernes fra egenkapitalen og indregnes

i resultatopgørelsen under ’Finansielle indtægter’ eller ’Finansielle omkostninger’,

når den sikrede transaktion er indregnet i resultatopgørelsen.

Novo Nordisk anvender kriterierne for regnskabsmæssig sikring på rente -

swaps, der er indgået til sikring af forventede transaktioner. Dagsværdi -

reguleringer af sådanne kontrakter indregnes derfor i egenkapitalen.

Valutaswaps anvendt til sikring af nettoinvesteringer i dattervirksomheder

måles til dagsværdi på basis af forskellen mellem swapkursen og balance -

dagens kurs, og værdireguleringen indregnes i egenkapitalen.

Valutaoptioner indregnes første gang til kostpris og bliver efterfølgende

omvurderet til dagsværdi på balancedagen. Selv om den nuværende brug af

valutaoptioner udgør en effektiv økonomisk sikring i overensstemmelse

med koncernens risikostyringspolitik, opfylder den ikke de detaljerede krav til

anvendelse af regnskabsmæssig sikring i IAS 39. Valutaoptioner indregnes

derfor direkte i resultatopgørelsen under Finansielle indtægter eller Finansielle

omkostninger.

Valutaterminskontrakter og valutaswaps til sikring af indregnede aktiver eller

forpligtelser i fremmed valuta måles til dagsværdi på balancedagen. Værdi -

reguleringer indregnes i resultatopgørelsen under Finansielle indtægter eller

Finansielle omkostninger sammen med en eventuel værdiregulering af det

sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse vedrørende den sikrede risiko.

Alle dagsværdier er baseret på priser opgjort til markedsværdi eller standardmodeller

for prisfastsættelse.

Den akkumulerede nettodagsværdi af afledte finansielle instrumenter ind -

regnes som Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, hvis den er

positiv, og Kortfristede gældsforpligtelser og afledte finansielle instrumenter,

hvis den er negativ.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 57


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser, herunder skatte- og juridiske sager, indregnes, når

koncernen som følge af tidligere begivenheder har en retlig eller faktisk for -

pligtelse, som vil medføre et sandsynligt træk på koncernens økonomiske

ressourcer, hvis størrelse kan skønnes pålideligt. I denne sammenhæng laver

Novo Nordisk estimatet baseret på det mest sandsynlige udfald af sagen.

I de tilfælde hvor et pålideligt estimat ikke kan laves, bliver sagerne oplyst som

en eventualforpligtelse.

ØVRIG REGNSKABSPRAKSIS

Segmentrapportering

Driftssegmenter rapporteres i overensstemmelse med den interne rapporte -

ring til koncernledelsen, som træffer beslutning om forretningsstrategier,

ressourcetildeling og vurderer de forskellige driftssegmenters resultater.

Omregning af fremmed valuta

Funktionel valuta og præsentationsvaluta

Regnskabsposter for hver af koncernens enheder måles ved anvendelse

af den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori enheden

driver virksomhed (funktionel valuta). Koncernregnskabet præsenteres i

danske kroner (DKK), som er moderselskabets funktionelle valuta og præsentationsvaluta.

Omregning af transaktioner og beløb

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta efter

transaktionsdagenes valutakurser. Valutakursgevinster og -tab ved afviklingen

af disse transaktioner samt ved omregning af monetære aktiver og for -

pligtelser i fremmed valuta til balancedagens valutakurser indregnes i resultat -

opgørelsen eller udskydes over egenkapitalen, såfremt de opfylder betingel -

serne for sikring af pengestrømme og nettoinvesteringer.

Kursdifferencer opstået ved omregning af ikke-monetære poster, såsom aktier

klassificeret som finansielle aktiver disponible for salg, indregnes i dagsværdi -

reserven under egenkapitalen.

Omregning af tilknyttede virksomheder

Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder omregnes til danske kroner

ved anvendelse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige

valutakurser for resultatopgørelsens poster.

Alle kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen bortset fra kurs -

differencer, der opstår ved:

• omregning af dattervirksomhedernes nettoaktiver ved regnskabsårets

begyndelse til balancedagens valutakurser

• at dattervirksomhedernes resultatopgørelser omregnes til gennemsnitlige

valutakurser, hvorimod deres balancer omregnes til balancedagens valuta -

kurser

• omregning af langfristede koncernmellemværender, der betragtes som et

tillæg til nettoinvesteringen i dattervirksomhederne

• omregning af kapitalandele i associerede virksomheder

Ovenstående kursdifferencer indregnes som Øvrig totalindkomst under

egenkapitalen.

Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto)

Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) består af licensindtægter

og andre driftsindtægter (netto) af sekundær karakter i forhold til koncernens

hovedaktiviteter. Endvidere indeholder posten engangsindtægter (netto)

vedrørende salg af immaterielle rettigheder.

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill består af et positivt forskelsbeløb mellem kostpris og dagsværdi

af identificerbare nettoaktiver i det erhvervede selskab. Goodwill vedrørende

dattervirksomheder er indregnet under ’Immaterielle anlægsaktiver’.

Goodwill måles til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede nedskriv -

ninger. Gevinster og tab ved afhændelse af en enhed inkluderer den regn -

skabsmæssige værdi af goodwill vedrørende den afhændede enhed.

Goodwill allokeres til pengestrømsfrembringende enheder med henblik på

test for værdiforringelse.

58 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

Patenter og licenser, som omfatter anskaffede patenter og licenser til igang -

værende forsknings- og udviklingsprojekter, og andre immaterielle aktiver

indregnes til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og

eventuelle tab ved værdiforringelse.

Intern udvikling af software og hermed forbundne omkostninger i forbindelse

med større IT-projekter til intern brug aktiveres under Andre immaterielle

anlægsaktiver.

Afskrivninger foretages lineært over aktivets følgende forventede brugstider:

• IT-projekter: 3–10 år

For patenter og igangværende forsknings- og udviklingsprojekter påbegyndes

afskrivninger, det år, hvor rettighederne genererer et faktisk salg.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til historisk kostpris med fradrag af akkumule -

rede af- og nedskrivninger. Kostprisen for egenfremstillede aktiver inkluderer

omkostninger, der kan henføres direkte til fremstillingen af aktiverne. Finan -

sieringsrenter i forbindelse med opførelse af større investeringer omkostningsføres

i det regnskabsår, hvor de afholdes. Efterfølgende omkostninger

medtages enten i aktivets regnskabsmæssige værdi eller indregnes som et

separat aktiv, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Grunde afskrives ikke. Afskrivninger foretages lineært over følgende for -

ventede brugstider:

• Bygninger: 12–50 år

• Produktionsanlæg og maskiner: 5–16 år

• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3–16 år

Aktivernes restværdi og brugstid vurderes og reguleres om nødvendigt ved

hver balancedag.

Et aktivs regnskabsmæssige værdi nedskrives straks til genindvindings -

værdien, hvis aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger den anslåede genindvindingsværdi.

Leasing

Leasing af aktiver, hvor koncernen reelt opnår de fordele og risici, der er forbundet

med ejerskabet af aktivet, er aktiveret som finansielt leasede aktiver

under Materielle anlægsaktiver og afskrives over den forventede brugs tid

i overensstemmelse med de ovenfor anførte afskrivningsperioder. De

tilsvarende finansielle leasingforpligtelser er indregnet under forpligtelser.

Leasingomkostninger vedrørende operationel leasing indregnes løbende i

resultatopgørelsen over leasingperioden.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis

metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre

værdi i disse virksomheder opgjort ved anvendelse af koncernens regnskabs -

praksis.

Goodwill vedrørende associerede virksomheder er indregnet i Kapitalandele i

associerede virksomheder.

Nedskrivninger

Aktiver, der har en udefinerbar brugstid, for eksempel varemærker og goodwill,

testes årligt for værdiforringelse. Koncernen vurderer den regnskabs -

mæssige værdi af identificerbare immaterielle aktiver, aktiver med lang levetid

og goodwill en gang om året eller oftere, hvis begivenheder eller ændrede

forhold indikerer, at den regnskabsmæssige værdi måske ikke er genind -

vindelig. De faktorer, som koncernen anser for at være væsentlige, og som

kan medføre en nedskrivningstest, omfatter:

• væsentligt forringet indtjening i forhold til historiske eller forventede fremtidige

resultater

• væsentlige ændringer i koncernens anvendelse af de overtagne aktiver eller

den overordnede forretningsstrategi

• væsentlige negative udviklingstendenser for branchen eller økonomien

Når det er konstateret, at den regnskabsmæssige værdi af immaterielle

aktiver, aktiver med lang levetid eller goodwill måske ikke kan genindvindes,


1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

fordi en eller flere af ovenstående indikationer af værdiforringelse er til stede,

måles eventuel værdiforringelse på grundlag af diskonterede forventede

pengestrømme.

Denne test for værdiforringelse er baseret på ledelsens forventninger og forventede

fremtidige pengestrømme. De vigtigste variabler ved bestemmelsen

af pengestrømme er diskonteringssatser, terminalværdier, antallet af år, som

man bedømmer de forventede pengestrømme for, samt de forudsætninger

og skøn, der er anvendt ved bestemmelsen af pengestrømme til og fra

koncernen. Ledelsen bestemmer, hvilke diskonteringssatser der skal bruges,

på grundlag af den risiko, der er forbundet med den tilhørende aktivitets

nuværende forretningsmodel samt branchesammenligninger. Terminal -

værdierne baseres på produkternes forventede levetid samt de forventede

penge strømme over denne periode.

Selv om forudsætningerne anses for at være passende, kan sådanne skøn -

nede beløb afvige væsentligt fra den faktiske fremtidige udvikling. Disse

diskonterede pengestrømme udarbejdes for pengestrømsfrembringende

enheder. De pengestrømsfrembringende enheder defineres som de mindste

grupper af identificerbare aktiver, som genererer pengestrømme fra fortsat

brug og som stort set er uafhængig af pengestrømme fra andre aktiver eller

grupper af aktiver.

Finansielle aktiver

Koncernen klassificerer sine investeringer i følgende kategorier: ’Finansielle

aktiver til dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen (afledte finansielle

instrumenter)’, ’Udlån og tilgodehavender’ samt ’Finansielle aktiver disponible

for salg’. Klassifikationen afhænger af, til hvilket formål investeringerne er

foretaget. Ledelsen fastsætter klassifikationen af investeringerne ved første

indregning og revurderer denne ved hver balancedag i det omfang en sådan

disposition er mulig og påkrævet.

Finansielle aktiver til dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen

Finansielle aktiver til dagsværdi indregnet som indtægt eller omkostning

omfatter afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring selv om afledte

finansielle instrumenter anvendt til sikring bliver reguleret over egenkapital.

Denne kategori af aktiver klassificeres som omsætningsaktiver.

Udlån og tilgodehavender

Udlån og tilgodehavender er ikke-afledte finansielle aktiver med faste eller

bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt marked. Udlån

og tilgodehavender indregnes i Varedebitorer og Andre tilgodehavender i

balancen.

Varedebitorer og Andre tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris

med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer.

Nedskrivninger er baseret på en individuel vurdering af hvert enkelt tilgodehavende.

Finansielle aktiver disponible for salg

Finansielle aktiver disponible for salg er ikke-afledte finansielle instrumenter,

der enten er klassificeret i denne kategori eller ikke er klassificeret i nogen

anden kategori. De indregnes i Øvrige finansielle aktiver, medmindre ledelsen

har til hensigt at afhænde investeringen inden for 12 måneder fra balance -

dagen. Omsætningsværdipapirer under omsætningsaktiver klassificeres som

finansielle aktiver disponible for salg.

Indregning og måling

Køb og salg af finansielle aktiver indregnes på afregningstidspunktet. Finan -

sielle aktiver indregnes første gang til dagsværdi med tillæg af transaktions -

omkostninger for alle finansielle aktiver, der ikke er klassificeret som dags -

værdi indregnet i resultatopgørelsen.

Valutaoptioner, finansielle aktiver disponible for salg og finansielle aktiver til

dagsværdi indregnet via resultatopgørelsen indregnes efterfølgende til dags -

værdi. Udlån og tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris i henhold

til den effektive rentes metode.

Urealiserede gevinster og tab som følge af ændringer i dagsværdien af finansielle

aktiver, der er klassificeret som disponible for salg, indregnes i egen -

kapitalen. Når finansielle aktiver klassificeret som disponible for salg sælges

eller værdiforringes, indregnes de akkumulerede dagsværdireguleringer i

resultatopgørelsen som gevinster og tab fra finansielle aktiver disponible for

salg.

Dagsværdien af noterede værdipapirer er baseret på aktuelle købskurser.

Hvis der ikke er et aktivt marked for et finansielt aktiv, indregnes det til kost-

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

pris, såfremt der ikke kan anvendes en pålidelig værdiansættelsesmodel

(unoterede værdipapirer).

Ved hver balancedag vurderer koncernen, om der er en objektiv indikation

af, at et finansielt aktiv eller en gruppe af finansielle aktiver er værdiforringet.

Hvis der er en sådan indikation for finansielle aktiver disponible for salg,

fjernes det akkumulerede tab fra egenkapitalen og indregnes i resultatop -

gørelsen. Tab ved værdiforringelse indregnet i resultatopgørelsen vedrørende

egenkapitalinstrumenter tilbageføres ikke over resultatopgørelsen.

Finansielle aktiver fragår, når retten til at modtage pengestrømme fra

investeringen er udløbet eller er blevet overdraget, og koncernen har overdraget

alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris opgjort efter FIFO-princippet.

Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer måles til kostpris opgjort

efter FIFO-princippet. Kostprisen omfatter direkte produktionsomkostninger

som råvarer og hjælpematerialer med tillæg af energi og direkte løn i produktionen

samt indirekte produktionsomkostninger som personaleomkostninger,

afskrivninger, vedligeholdelse m.m. De indirekte produktionsomkostninger

måles på baggrund af en standardomkostningsmetode, der gennemgås

regelmæssigt for at sikre relevante forudsætninger vedrørende kapacitets -

udnyttelse, gennemløbstid m.m.

For varebeholdninger, hvor den forventede salgspris med fradrag af even -

tuelle færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget

(nettorealisationsværdien) er lavere end den regnskabsmæssige værdi,

foretages nedskrivning med den værdi, hvormed den regnskabsmæssige -

værdi overstiger nettorealisationsværdien.

Skat

Selskabsskat i resultatopgørelsen omfatter årets aktuelle skat samt ændring i

hensættelse til udskudt skat.

Udskudt skat hensættes baseret på den balanceorienterede gældsmetode og

omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skatte -

mæssige værdier i de enkelte koncernselskabers balancer samt fremførbare

skattemæssige underskud, der kan realiseres. Skatteværdien af fremførbare

skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt

det er sandsynligt, at disse og andre skattemæssige aktiver vil blive udnyttet i

fremtidig skattepligtig indkomst. Udskudt skat opgøres efter gældende

skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de

midlertidige forskelle udlignes.

Ikke-udloddet indtjening er tilbageholdt i dattervirksomhederne med henblik

på reinvestering. Der foretages ikke hensættelse vedrørende indkomstskat,

der vil blive betalbar ved udlodning af sådanne indtjeninger. Såfremt ind -

tjeningen blev udloddet, ville det medføre en uvæsentlig skatteforpligtelse

på basis af aktuel gældende skattelovgivning.

Der er ikke afsat udskudt skat på forskelle vedrørende investeringer i dattervirksomheder,

filialer og associerede virksomheder, da disse forskelle i sagens

natur er permanente. Udskudt skat er imidlertid beregnet såfremt forskellene

er fradragsberettigede.

Personaleydelser

Lønninger, bidrag til social sikring, betalt fravær og sygefravær, bonusser

og ikke-monetære ydelser indregnes i det regnskabsår, hvor koncernens

ansatte har udført den tilknyttede arbejdsydelse. Omkostninger vedrørende

kon cernens langfristede personaleydelser periodiseres, så de følger arbejds -

ydelserne udført af de pågældende ansatte.

Pensioner

Koncernen har indgået en række bidragsbaserede pensionsordninger over

hele verden. I enkelte lande har koncernen dog fortsat ydelsesbaserede

pensions ordninger. Omkostningerne for regnskabsåret vedrørende ydelsesbaserede

ordninger fastsættes på basis af den fremskrevne akkumulerede

enheds metode (projected unit credit-metoden). Omkostningerne afspejler

ydelser udført af de ansatte indtil værdiansættelsesdagen og baseres på

aktuar mæssige forudsætninger, primært vedrørende de diskonteringssatser,

der anvendes til at fastsætte nutidsværdien af ydelserne, de forventede

fremtidige lønvækstrater samt den forventede langsigtede afkastningsgrad

af pensions ordningsaktiverne. Diskonteringssatserne baseres på markeds -

renterne af erhvervsobligationer med høj kreditværdighed i de pågældende

lande.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 59


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 2 Ændringer i konsolideringens omfang

Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes som indtægt eller udgift når

de akkumulerede urealiserede aktuarmæssige gevinster og tab (netto) for

hver af de underliggende pensionsaftaler sammenlignet med de tidligere

rapporteringsperioder overstiger 10% af de ydelsesbaserede pensions for -

pligtelser og værdi af det underliggende aktiv på den aktuelle rapporterings -

dag. De opgjorte gevinster og tab indregnes over den resterende forventede

ansættelsesperiode for medarbejderen.

Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår fordeles over den

gennemsnitlige periode, indtil ydelserne er blevet optjent.

Pensionsaktiver og -forpligtelser i forskellige ydelsesbaserede ordninger

modregnes ikke, medmindre koncernen har en juridisk ret til at anvende

overskuddet i en pensionsordning til indfrielse af forpligtelser i en anden

pensionsordning. Pensionsaktiver kan kun indregnes i det omfang, koncernen

er i stand til at opnå fremtidige økonomiske fordele i form af refusion fra

pensionsordningen eller reduktion af fremtidige ydelser.

Koncernens bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger omkostningsføres i

resultatopgørelsen for det regnskabsår, som de vedrører.

Aktiebaseret vederlæggelse

Koncernen har etableret egenkapitalafregnede, aktiebaserede vederlæg gel -

ses ordninger. Dagsværdien af de ydelser, medarbejderne leverer til gengæld

for tildeling af optioner eller aktier, indregnes som en omkostning og fordeles

over optjeningsperioden.

Det samlede beløb, der omkostningsføres over optjeningsperioden, fastsæt -

tes på baggrund af dagsværdien af de tildelte optioner eller aktier, ekskl. virk -

ningen af eventuelle ikke-markedsbestemte betingelser for retserhvervelse.

Dagsværdien fastsættes på tildelingstidspunktet. Ikke-markedsbestemte

betingelser for retserhvervelse indgår i antagelserne om det antal optioner,

der forventes at kunne udnyttes. Koncernen revurderer ved hver balancedag

sine skøn over antallet af optioner, der forventes at kunne udnyttes. Novo

Nordisk indregner eventuelle virkninger af revurderingen af oprindelige

estimater i resultatopgørelsen med en tilsvarende regulering i egenkapitalen

over den resterende optjeningsperiode. Reguleringer, der vedrører tidligere år,

indregnes i resultatopgørelsen i reguleringsåret.

Forpligtelser

Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, medmindre andet specifikt frem -

går andetsteds.

Egenkapital

Egne aktier

Egne aktier fragår i egenkapitalen til den nominelle værdi på 1 kr. pr. aktie.

Forskelle mellem dette beløb og det beløb, som er betalt for at erhverve eller

modtaget for at afhænde egne aktier, fratrækkes i det overførte resultat.

Andre reserver

Andre reserver består af valutakursreguleringer, reserve for sikring af

pengestrømme samt øvrige reguleringer.

Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse i den periode, hvor udbyttet er god -

kendt på generalforsamlingen.

Koncernpengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen for koncernen er opstillet efter den indirekte metode

med udgangspunkt i årets resultat. Koncernens pengestrømsopgørelse viser

pengestrømme for året, årets forskydning i likvide reserver samt koncernens

likvide reserver ved årets begyndelse og slutning.

Likvide reserver består af likvide beholdninger og værdipapirer med en op -

rindelig løbetid på under tre måneder fratrukket kortfristet bankgæld. Finan -

sielle reserver består af likvide reserver, obligationer med oprindelig udløbstid

over tre måneder samt uudnyttede garanterede kreditfaciliteter med udløbs -

tid over et år.

60 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Der er ikke sket ændring af konsolideringens omfang i 2008.

I 2007 afsluttede Novo Nordisks datterselskab, NNE A/S (NNE Pharmaplan A/S)

overtagelsen af ingeniøraktiviteterne i Pharmaplan GmbH fra det tyske

medicinalfirma Fresenius. Overtagelsesprisen udgjorde 59 mio. kr. Overtagel -

ses prisen blev betalt kontant. Nettoaktiverne er medtaget i konsolideringen

fra 1. april 2007.

Der er ikke sket ændring af konsolideringens omfang i 2006.

3 Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med almindeligt

gældende regnskabsprincipper er det nødvendigt, at ledelsen foretager skøn

og opstiller forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og for -

pligtelser samt oplysninger om eventualaktiver og -forpligtelser på balance -

dagen(e) og de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabs -

perioden(erne). Ledelsen baserer sine skøn på historisk erfaring samt en

række andre forudsætninger, der menes at være rimelige under de givne

omstændigheder. Resultatet heraf danner grundlag for at vurdere de

rapporterede regnskabsmæssige værdier af aktiver og forpligtelser samt

de rapporterede indtægter og omkostninger, som ikke umiddelbart fremgår

af andet materiale. De faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. Novo

Nordisk anser følgende skøn og dertil hørende vurderinger for væsentlige for

udarbejdelsen af koncernregnskabet.

Engangsomkostning vedrørende afvikling af

udviklingsaktiviteterne for inhalerbar insulin

Ultimo 2007 udarbejdede Novo Nordisk en grundig analyse af fremtids -

udsigterne for inhalerbar insulin og en evaluering af det medicinske og kom -

mercielle potentiale for AERx ® iDMS til dosering af inhalerbar insulin (AERx ® ).

Denne analyse resulterede i en engangsomkostning i form af nedskrivning

af immaterielle og materielle anlægsaktiver i relation til AERx ® systemet

samt omkostninger til indstilling af klinisk udvikling i størrelsesordenen

1.325 mio. kr., som var indregnet i og påvirkede resultat af primær drift for

2007 negativt.

I april 2008 besluttede Novo Nordisk ligeledes at indstille alle yderligere

pulmonale diabetesaktiviteter.

Som et resultat af disse beslutninger, er yderligere 325 mio. kr. inkluderet i

‘Forsknings- og udviklingsomkostninger’ i årsrapporten for 2008.

I 2008 og 2007 har Novo Nordisk indregnet følgende omkostninger som er

relateret til afviklingen af pulmonale diabetesprojekter:

Mio. kr. 2008 2007

Nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver – 117

Fratrædelsesgodtgørelser og øvrige

personalerelaterede omkostninger 155 –

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver 53 753

Forpligtelser vedrørende kliniske forsøg – 326

Leasing og investeringsforpligtelser 42 129

Andre omkostninger i forbindelse med afvikling

af pulmonale diabetesprojekter 75 –

I alt 325 1.325

Beløbene er inkluderet i Forsknings- og udviklingsomkostninger. Herudover

er der inkluderet en finansiel postering på 52 mio. kr. i 2007 til afvikling af

AERx ® projektet.

Periodiseringer og hensættelser vedrørende kunderabatter

Periodiseringer og hensættelser vedrørende kunderabatter indregnes i

samme periode som det hermed forbundne salg. Periodiseringer og

hensættelser vedrørende kunderabatter indregnes som en reduktion i

omsætningen og indgår i ‘Andre hensatte forpligtelser’ og ‘Andre gældsforpligtelser’.

Periodiseringerne og hensættelserne er baseret på historiske rabatbetalinger.

De beregnes på grundlag af en procentdel af omsætningen for hvert produkt

som defineret i kontrakterne med forskellige kundegrupper.


3 Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn (fortsat)

Faktorer, der komplicerer rabatberegningerne, er:

• identifikation af, hvilke produkter der er solgt med rabat

• hvilke prisbetingelser der gælder for kunder eller offentlige myndigheder,

samt

• den anslåede periodemæssige forskydning, der er mellem salg og afregning

af rabatterne

På det amerikanske marked findes den mest komplekse sammensætning af

rabatter m.v.

De væsentligste salgsrabatter m.v. vedrører salg dækket af den offentlige

ameri kanske sygesikringsordning Medicaid og Medicare. Hensættelser til

Medicaid- og Medicarerabatter er beregnet på basis af en kombination af

historiske erfaringer, produkt og befolkningsvækst, prisstigninger, indvirkning

af kontraktstrategier og specifikke betingelser i de enkelte kontrakter. Bereg -

ningerne vedrørende Medicaid involverer fortolkning af relevant lovgivning,

som er gen stand for udfordringer eller ændringer via fortolkningsbidrag fra

offent lige myndigheder. Selv om periodiseringer for Medicaid- og Medicare -

rabatter indregnes i samme periode som det hermed forbundne salg, vil disse

rabatter typisk blive faktureret til Novo Nordisk op til seks måneder senere.

På grund af den periodemæssige forskydning, kan der i en given periodes

rabatregulering til omsætningen forekomme justeringer, som vedrører rabatperiodiseringer

fra tidligere perioder.

Kunderabatter gives til en række sygesikringsordninger. Disse rabatter sikrer,

at kunden modtager en rabat efter opnåelse af specifikke ydelsesparametre

relateret til produktkøb, formular status og præ-definerede markedsandele

og milepælsbetalinger i forhold til konkurrenter. Eftersom rabataftaler er

kontrakt ligt indgået, bliver rabatter estimeret med udgangspunkt i de specifikke

betingelser i de enkelte kontrakter, historiske erfaringer, forventet distributionsmix,

produktvækstrater og markedsandel. Novo Nordisk vurderer

salgs udviklingen af produkter omfattet af sygesikringsordninger og andre

kontrakt lige rabatter og justerer hensættelsen løbende for at reflektere de

faktiske erfaringer.

Kontraktrabatter (distributør-refusion) relaterer sig til kontraktlige aftaler,

som Novo Nordisk har med indirekte kunder, fortrinsvis i Nordamerika,

om at sælge produkter til priser, som er lavere end listepriserne faktureret til

distributørerne. En distributør-refusion udgør differencen mellem faktura -

prisen til distributøren og den indirekte kundes kontraktpris. Hensættelsen til

refusionerne er beregnet med udgangspunkt i en kombination af faktorer

såsom historiske erfaringer, nuværende lagerbeholdninger hos distributøren,

kontraktsbetingelser og værdien af krav, som er modtaget, men endnu ikke

færdig behandlede. Distributør-refusioner er typisk afregnet en til tre måneder

efter indgåelse af forpligtelsen.

Novo Nordisk anser de foretagne periodiseringer og hensættelser vedrørende

rabatter for rimelige og hensigtsmæssige ud fra aktuelle oplysninger og

forhold. De faktiske beløb kan imidlertid afvige fra de beløb, der er anslået af

ledelsen.

En opgørelse fra bruttoomsætningen til nettoomsætningen for Nordamerika

(inkl. USA og Canada) er som følger:

Mio. kr. 2008 2007 2006

Bruttoomsætning 22.639 20.109 17.196

Reguleringer fra bruttoomsætning

til nettoomsætning:

Medicaid- og Medicare- rabatter (1.672) (1.279) (1.186)

Rabatter til sygesikringsordninger (1.543) (1.333) (1.073)

Kontraktrabatter (2.949) (2.594) (2.074)

Kontantrabatter (433) (381) (310)

Returvarer (512) (432) (116)

Andre rabatter og dekorter (376) (344) (157)

Reguleringer i alt (7.485) (6.363) (4.916)

Nettoomsætning 15.154 13.746 12.280

Den regnskabsmæssige værdi af periodiseringer og hensættelser vedrørende

kunderabatter er 2.400 mio. kr. pr. 31. december 2008. Se noterne 5 og 25

for yderligere oplysninger.

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Indirekte produktionsomkostninger

Varer under fremstilling og færdigvarer indregnes til kostpris opgjort efter

FIFO-princippet. I kostprisen indgår direkte produktionsomkostninger som råvarer

og hjælpematerialer med tillæg af energi og direkte løn i produktionen

samt indirekte produktionsomkostninger som personaleomkostninger,

afskriv ninger, vedligeholdelse m.m.

Indirekte produktionsomkostninger er opgjort ved en standardomkostnings -

metode, der gennemgås regelmæssigt for at sikre relevante forudsætninger

vedrørende kapacitetsudnyttelse, gennemløbstid og andre relevante faktorer.

Ændringer i beregningsmetoden for indirekte produktionsomkostninger inkl.

kapacitetsudnyttelsesniveau, gennemløbstid osv. vil kunne påvirke brutto -

marginen og den samlede værdiansættelse af varebeholdningerne. Den regnskabsmæssige

værdi af indirekte produktionsomkostninger er 4.633 mio. kr.

pr. 31. december 2008. Se note 18 for yderligere oplysninger.

Nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer

Varedebitorer indregnes til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger

til imødegåelse af potentielle tab på dubiøse debitorer.

Novo Nordisk foretager nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse

debitorer for anslåede tab på grund af kundernes efterfølgende manglende

betalingsevne. Såfremt kundernes økonomiske forhold bliver forværret med

forringelse af deres betalingsevne til følge, kan yderligere nedskrivninger

blive nødvendige i fremtidige regnskabsperioder. Ledelsen analyserer specifikt

varedebitorer, herunder historiske dubiøse debitorer, kundekoncentrationer,

kundernes kreditværdighed, aktuelle økonomiske konjunkturer samt

ændringer i kundernes betalingsbetingelser i forbindelse med vurderingen af,

om nedskrivningerne til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer er tilstræk -

ke lige.

Den usikkerhed, der knytter sig til nedskrivning til imødegåelse af tab på

dubiøse debitorer, anses for at være begrænset. Den regnskabsmæssige

værdi af nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer er

602 mio. kr. pr. 31. december 2008. Se note 19 for yderligere oplysninger.

Selskabsskat

Ledelsens vurdering kræves ved fastlæggelsen af koncernens indregning af

hensættelser til udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser. Novo

Nordisk indregner udskudte skatteaktiver, såfremt det er sandsynligt, at der

vil være tilstrækkelig skattepligtig indkomst til stede i fremtiden til udnyttelse

af de midlertidige forskelle og ikke-anvendte skattemæssige underskud.

Ledelsen har taget den fremtidige skattemæssige indkomst i betragtning ved

vurderingen af, om udskudte skatteaktiver vil kunne indregnes.

Den regnskabsmæssige værdi af udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser

er henholdsvis 1.696 mio. kr. og 2.404 mio. kr. pr. 31. december

2008. Se note 23 for yderligere oplysninger.

Hensættelser og eventualposter

Som led i almindelig forretningspraksis udsteder Novo Nordisk kreditnotaer

vedrørende produkter, der er udløbet. Der foretages derfor hensættelser

vedrørende fremtidige returneringer på baggrund af historiske statistikker

over returneringer af produkter.

Indtægtsestimater for nye produktlanceringer baseres på specifikke forhold

og betingelser for specifikke produkter, inkl. forventet efterspørgsel, samt

acceptable rater på veletablerede produkter med en lignende markeds -

karakteristik. I de seneste år har Novo Nordisks produktlanceringer kunnet

sammenlignes enten med produkter, der allerede er på markedet, eller

med produkter i velkendte terapiområder, hvorfor usikkerheden omkring

produktlancering er begrænset.

Den regnskabsmæssige værdi af hensættelser til returvarer er 594 mio. kr. pr.

31. december 2008. Se note 25 for yderligere oplysninger.

Koncernens ledelse vurderer hensættelser og eventualposter samt sandsynlige

udfald af verserende og fremtidige retssager, der afhænger af fremtidige

begivenheder, som af natur derfor er usikre. Ved afgørelsen af det sandsynlige

udfald af retssager osv. inddrager ledelsen vurderinger fra eksterne juridiske

rådgivere samt kendte udfald fra retspraksis. Hensættelser til verserende

retssager findes under Andre hensatte forpligtelser. En redegørelse for de

væsentligste retstvister, som koncernen er involveret i, findes i note 25 og 36.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 61


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

4 Segmentinformation

Forretningssegmenter

Rapportering til ledelsen er baseret på to globale forretningssegmenter

baseret på terapiområde:

Diabetesbehandling:

Forretningssegmentet inkluderer forskning i og udvikling, produktion og

markedsføring af produkter inden for områderne insulin, GLP-1 og relaterede

doseringssystemer samt antidiabetika i tabletform (OAD).

Biopharmaceuticals:

Forretningssegmentet inkluderer forskning i og udvikling, produktion

og markedsføring af produkter inden for områderne blødningsbehandling,

62 Novo Nordisk Årsrapport 2008

vækst hormonbehandling, hormonpræparater, inflammation og øvrige

terapier.

Ingen driftssegmenter er akkumuleret for at udgøre ovenstående rapporte -

rede segmenter.

Ledelsen vurderer driftsresultatet for forretningssegmenterne separat for at

kunne træffe beslutninger i relation til ressourceallokering og resultatmåling.

Segmenternes resultat evalueres på basis af driftsresultat som opgøres på

samme måde som i koncernregnskabet. Koncernfinansiering (inklusive finansielle

indtægter og udgifter) samt selskabsskat håndteres på koncernniveau

og allokeres ikke ud på driftssegmenterne.

Forretningssegmenter 2008 2007 2006

Mio. kr. Diabetesbehandling

Segmentomsætning og resultat

Omsætning

Moderne insuliner (insulinanaloger) 17.317 14.008 10.825

Humane insuliner 11.804 12.572 13.451

Insulinrelateret salg 1.844 1.749 1.606

Antidiabetika i tabletform (OAD) 2.391 2.149 1.984

Diabetesbehandling i alt

Blødningsbehandling

Væksthormonbehandling

Hormonpræparater

Andre produkter

33.356 30.478 27.866

Biopharmaceuticals i alt

Omsætning 33.356 30.478 27.866

Ændring i kr. (%) 9,4% 9,4% 16,1%

Ændring i lokale valutaer (%) 12,7% 14,1% 17,0%

Produktionsomkostninger 8.705 8.404 8.123

Salgs- og distributionsomkostninger 10.497 9.962 9.257

Forsknings- og udviklingsomkostninger 4.791 6.116 3.898

– heraf omkostninger i forbindelse med afviklingen af alle pulmonale diabetesprojekter (325) (1.325) –

Administrationsomkostninger 1.936 1.916 1.748

Licensindtægter og andre driftsindtægter 142 179 142

Resultat af primær drift 7.569 4.259 4.982

Resultat af primær drift (ekskl. omkostninger i forbindelse med afviklingen af alle pulmonale diabetesprojekter) 7.894 5.584 –

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

Finansielle indtægter (netto)

Resultat før skat

Selskabsskat

Årets resultat

Andre segmentposter

Afskrivninger 1.899 1.774 1.632

Nedskrivning for værdiforringelse i resultatopgørelsen 208 931 45

Tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver (netto) 1.628 1.995 2.499

Anlægsaktiver 16.037 16.884 17.606

Aktiver i alt 30.468 30.257 29.714

Forpligtelser i alt 8.398 7.980 7.470

Geografisk information 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Mio. kr. Europa *) Nordamerika

Omsætning 17.219 16.350 15.300 15.154 13.746 12.280

Ændring i kr. (%) 5,3% 6,9% 9,1% 10,2% 11,9% 28,8%

Ændring i lokale valutaer (%) 6,7% 6,8% 8,9% 17,7% 21,8% 29,4%

Tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver (netto) 1.458 1.651 2.065 137 509 460

Materielle anlægsaktiver 15.624 16.398 16.765 973 998 1.480

Aktiver i alt 40.849 38.428 35.232 3.532 2.873 3.819

*) Novo Nordisks hjemsted er bestemt til Europa i den geografiske information.


4 Segmentinformation (fortsat)

Der finder ikke samhandel eller andre transaktioner sted mellem forretnings -

segmenterne. Omkostningsfordelingen mellem forretningssegmenterne

foretages på individuel basis med tillæg af nogle få, systematisk fordelte

indirekte omkostninger. Andre driftsindtægter er fordelt på de to forretnings -

segmenter efter samme princip. Segmentaktiverne omfatter aktiver, som er

direkte tilknyttet segmentet, herunder immaterielle, materielle og finansielle

anlægsaktiver, varebeholdninger, varedebitorer og andre tilgodehavender.

Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, som er opstået i forbindelse med

segmentets aktiviteter, herunder hensatte forpligtelser, gæld til leverandører

og andre gældsforpligtelser.

Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen.

Geografisk information

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Koncernen driver virksomhed i fire geografiske områder:

Europa: EU, EFTA, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien,

Serbien & Montenegro og Kosovo

Nordamerika: USA og Canada

Japan & Oceanien: Japan, Australien og New Zealand

International Operations: Alle andre lande

Omsætningen allokeres på de geografiske områder på basis af kundens

geografiske placering. Der finder ikke samhandel sted mellem områderne.

Aktiver i alt og tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver er baseret

på aktivernes geografiske placering.

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Biopharmaceuticals Fælles/ikke fordelt I alt

17.317 14.008 10.825

11.804 12.572 13.451

1.844 1.749 1.606

2.391 2.149 1.984

33.356 30.478 27.866

6.396 5.865 5.635 6.396 5.865 5.635

3.865 3.511 3.309 3.865 3.511 3.309

1.612 1.668 1.607 1.612 1.668 1.607

324 309 326 324 309 326

12.197 11.353 10.877 12.197 11.353 10.877

12.197 11.353 10.877 45.553 41.831 38.743

7,4% 4,4% 11,6% 8,9% 8,0% 14,8%

11,1% 9,9% 12,7% 12,2% 12,9% 15,7%

1.404 1.389 1.462 10.109 9.793 9.585

2.369 2.409 2.351 12.866 12.371 11.608

3.065 2.422 2.418 7.856 8.538 6.316

– – – (325) (1.325) –

699 592 639 2.635 2.508 2.387

144 142 130 286 321 272

4.804 4.683 4.137 12.373 8.942 9.119

4.804 4.683 – 12.698 10.267 –

(124) 1.233 (260) (124) 1.233 (260)

446 796 305 446 796 305

12.695 10.971 9.164

3.050 2.449 2.712 3.050 2.449 2.712

9.645 8.522 6.452

284 263 291 47 37 40 2.230 2.074 1.963

3 – – 1 2 134 212 933 179

329 391 509 – – 1 1.957 2.386 3.009

3.220 3.470 3.684 2.282 3.075 2.567 21.539 23.429 23.857

6.640 6.685 6.783 13.495 10.789 8.195 50.603 47.731 44.692

2.448 2.488 2.269 6.778 5.081 4.831 17.624 15.549 14.570

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

International Operations Japan & Oceanien I alt

8.425 7.295 6.494 4.755 4.440 4.669 45.553 41.831 38.743

15,5% 12,3% 18,1% 7,1% (4,9%) (0,9%) 8,9% 8,0% 14,8%

20,5% 17,8% 18,7% 2,1% 3,1% 5,0% 12,2% 12,9% 15,7%

354 222 465 8 4 19 1.957 2.386 3.009

1.827 2.031 1.897 215 178 208 18.639 19.605 20.350

5.267 5.648 4.618 955 782 1.023 50.603 47.731 44.692

Novo Nordisk Årsrapport 2008 63


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

5 Periodiseringer og hensættelser vedrørende salgsrabatter

Mio. kr. 2008 2007 2006

Ved årets begyndelse 1.833 1.847 1.872

Rabatter fratrukket salget i året 4.157 3.176 2.761

Justering til tidligere års periodiseringer

og hensættelser (209) (168) (218)

Betalinger og rabatter ydet i året (3.469) (2.835) (2.372)

Valutakursreguleringer 88 (187) (196)

Ved årets slutning 2.400 1.833 1.847

Specifikation af periodiseringer og

hensættelser vedrørende salgsrabatter:

Andre gældsforpligtelser 119 89 72

Kortfristede hensatte forpligtelser 2.281 1.744 1.775

Periodiseringer og hensættelser

vedrørende salgsrabatter i alt 2.400 1.833 1.847

6 Personaleomkostninger

Mio. kr. 2008 2007 2006

Lønninger 10.541 9.792 9.225

Omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse

(jf. note 33) 331 130 113

Pensioner – bidragsbaserede ordninger 745 724 670

Pensioner – ydelsesbaserede ordninger

(jf. note 24) 128 109 111

Andre omkostninger til social sikring 714 709 645

Andre personaleomkostninger 1.169 1.094 911

Personaleomkostninger i alt 13.628 12.558 11.675

Indeholdt i resultatopgørelsen under

følgende poster:

Produktionsomkostninger 3.676 3.519 3.632

Salgs- og distributionsomkostninger 5.083 4.498 3.904

Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.040 2.813 2.424

Administrationsomkostninger 1.654 1.563 1.523

Indeholdt i resultatopgørelsen i alt 13.453 12.393 11.483

Herudover er følgende personaleomkostninger

konsolideret under

Andre driftsindtægter (netto):

NNE Pharmaplan A/S 897 800 545

NNIT A/S 760 642 556

Indeholdt i balancen som:

Aktiveret løn i forbindelse med opførelse

af bygninger og produktionsanlæg mv. 29 58 115

Forskydning i lønandel indeholdt i

varebeholdninger 146 107 77

Indeholdt i balancen i alt 175 165 192

Personaleomkostninger i alt 13.628 12.558 11.675

Herudover er følgende personaleomkostninger

kapitaliseret

som anlæg under opførelse:

NNE Pharmaplan A/S 297 264 545

For information om bestyrelsens og koncerndirektionens aflønning

henvises til note 34.

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 26.069 24.344 22.590

Antal fuldtidsansatte ved årets slutning 26.575 25.516 23.172

64 Novo Nordisk Årsrapport 2008

7 Af- og nedskrivninger

Mio. kr. 2008 2007 2006

Indeholdt i resultatopgørelsen under

følgende poster:

Produktionsomkostninger 1.831 1.652 1.682

Salgs- og distributionsomkostninger 38 31 56

Forsknings- og udviklingsomkostninger *) 473 1.205 302

Administrationsomkostninger 100 119 102

Af- og nedskrivninger i alt 2.442 3.007 2.142

*) Heraf 53 mio. kr. i 2008 i forbindelse med afvikling af pulmonale diabetesprojekter

(870 mio. kr. i 2007).

8 Honorar til revisorer

Mio. kr. 2008 2007 2006

Lovpligtig revision 25 25 24

Ydelser i forbindelse med revision 4 6 7

Skatterådgivning 16 15 16

Andre ydelser 1 1 1

I alt 46 47 48

9 Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto)

Mio. kr. 2008 2007 2006

Licensindtægter 146 229 148

Nettoindtægter fra serviceydelser inden

for IT, rådgivende ingeniørvirksomhed mv. 50 26 55

Diverse indtægter 90 66 69

Licensindtægter og andre driftsindtægter

(netto) i alt 286 321 272

10 Finansielle indtægter

Mio. kr. 2008 2007 2006

Renteindtægter *) 631 322 369

Kursgevinster på værdipapirer o. lign. (netto) – – 153

Valutakursgevinster på afledte finansielle

instrumenter (netto) 462 911 407

Gevinst på valutaoptioner 34 70 2

Finansielle indtægter i alt 1.127 1.303 931

*) 2008 inkluderer renteindtægter i forbindelse med afslutning af pris-dumping sag

i Brasilien.

11 Finansielle omkostninger

Mio. kr. 2008 2007 2006

Renteomkostninger 246 324 296

Kurstab på værdipapirer o. lign. (netto) *) 28 60 –

Valutakurstab (netto) 355 71 268

Andre finansielle omkostninger 52 52 62

Finansielle omkostninger i alt 681 507 626

*) Inklusive urealiserede tab på 52 mio. kr. i relation til Novo Nordisks investering i

Aradigm Inc. i 2007.


12 Selskabsskat

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Mio. kr. 2008 2007 2006

Aktuel skat af årets resultat 2.233 2.835 2.832

Udskudt skat af årets resultat 851 (347) (213)

Skat af årets resultat 3.084 2.488 2.619

Regulering vedrørende tidligere år – aktuel skat (218) (11) 964

Regulering vedrørende tidligere år – udskudt skat 184 (28) (871)

Selskabsskat i resultatopgørelsen 3.050 2.449 2.712

Skat af egenkapitalposteringer vedrørende aktuel skat 27 43 4

Skat af egenkapitalposteringer vedrørende udskudt skat (108) 50 125

Skat af egenkapitalposteringer (81) 93 129

Opgørelse af effektiv skatteprocent:

Selskabsskattesats i Danmark 25,0% 25,0% 28,0%

Afvigelse i udenlandske dattervirksomheders skattesatser i forhold til dansk skattesats (netto) (0,3%) 2,9% 2,1%

Ikke-skattepligtig indkomst fratrukket ikke-fradragsberettigede omkostninger (netto) (0,4%) (3,2%) (0,4%)

Effekt på udskudt skat af ændringer i den danske selskabsskatteprocent i 2007 – (2,0%) –

Diverse (0,3%) (0,4%) (0,1%)

Effektiv skatteprocent 24,0% 22,3% 29,6%

13 Årets resultat pr. aktie

Mio. kr. 2008 2007 2006

Årets resultat 9.645 8.522 6.452

Gennemsnitligt antal aktier i omløb *) i 1.000 aktier 615.780 631.783 641.862

Udvandingseffekt af aktiebonuspuljer og optioner i omløb ‘in the money’ **) i 1.000 aktier 4.947 4.639 3.526

Gennemsnitligt antal aktier i omløb inkl. udvandingseffekt af optioner ‘in the money’ i 1.000 aktier 620.727 636.422 645.388

Årets resultat pr. aktie *) kr. 15,66 13,49 10,05

Årets resultat pr. aktie, udvandet *) kr. 15,54 13,39 10,00

*) I 2007 blev der gennemført aktiesplit af selskabets A- og B-aktier. Stykstørrelsen blev ændret fra 2 kr. til 1 kr. Sammenligningstallene for 2006 er ændret tilsvarende.

**) For yderligere information om udestående aktiebonuspuljer og -optioner, se note 33.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 65


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

14 Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill Patenter og Andre I alt

licenser mv. immaterielle

Mio. kr. aktiver *)

2008

Kostpris ved begyndelsen af 2008 133 520 572 1.225

Tilgang i året 5 172 22 199

Afgang i året (2) – (7) (9)

Valutakursreguleringer – 8 22 30

Kostpris ved slutningen af 2008 136 700 609 1.445

Af- og nedskrivninger ved begyndelsen af 2008 65 153 336 554

Afskrivninger i året – 16 34 50

Nedskrivninger for året – 50 8 58

Tilbageførsel af afskrivninger vedrørende afgang i året – – (5) (5)

Valutakursreguleringer – – 0 0

Af- og nedskrivninger ved slutningen af 2008 65 219 373 657

Regnskabsmæssig værdi ved slutningen af 2008 71 481 236 788

2007

Kostpris ved begyndelsen af 2007 82 486 491 1.059

Tilgang i året 52 21 97 170

Tilgang vedrørende tilkøb – 26 18 44

Afgang i året (1) (11) (41) (53)

Valutakursreguleringer – (2) 7 5

Kostpris ved slutningen af 2007 133 520 572 1.225

Af- og nedskrivninger ved begyndelsen af 2007 65 22 333 420

Afskrivninger i året – 14 32 46

Nedskrivninger for året **) – 117 – 117

Tilbageførsel af afskrivninger vedrørende afgang i året – (1) (37) (38)

Valutakursreguleringer – 1 8 9

Af- og nedskrivninger ved slutningen af 2007 65 153 336 554

Regnskabsmæssig værdi ved slutningen af 2007 68 367 236 671

*) Inkluderer primært internt udviklet software og omkostninger vedrørende større IT-projekter.

**) Nedskrivning af 117 mio. kr. relaterer sig til afvikling af AERx ® .

66 Novo Nordisk Årsrapport 2008


15 Materielle anlægsaktiver

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Grunde og Produktions- Andre Materielle I alt

bygninger anlæg og anlæg, drifts- anlægsaktiver

maskiner materiel og under

inventar udførelse

og aconto-

Mio. kr. betalinger

2008

Kostpris ved begyndelsen af 2008 12.208 15.564 2.289 2.547 32.608

Tilgang i året 164 261 164 1.183 1.772

Tilgang vedrørende tilkøb – – – – –

Afgang i året (448) (335) (183) (795) (1.761)

Overført fra/(til) andre poster 472 378 335 (1.185) –

Valutakursreguleringer (116) (169) 15 39 (231)

Kostpris ved slutningen af 2008 12.280 15.699 2.620 1.789 32.388

Af- og nedskrivninger ved begyndelsen af 2008 3.618 7.317 1.366 702 13.003

Afskrivninger i året 516 1.399 265 – 2.180

Nedskrivninger for værdiforringelse i året *) 6 92 3 53 154

Tilbageførsel af afskrivninger vedrørende afgang i året (333) (311) (152) (755) (1.551)

Valutakursreguleringer (15) (26) 4 – (37)

Af- og nedskrivninger ved slutningen af 2008 3.792 8.471 1.486 – 13.749

Regnskabsmæssig værdi ved slutningen af 2008 8.488 7.228 1.134 1.789 18.639

2007

Kostpris ved begyndelsen af 2007 11.525 14.066 2.623 3.775 31.989

Tilgang i året 284 387 203 1.434 2.308

Tilgang vedrørende tilkøb 7 – 2 – 9

Afgang i året (241) (720) (646) (33) (1.640)

Overført fra/(til) andre poster 640 1.847 129 (2.616) 0

Valutakursreguleringer (7) (16) (22) (13) (58)

Kostpris ved slutningen af 2007 12.208 15.564 2.289 2.547 32.608

Af- og nedskrivninger ved begyndelsen af 2007 3.231 6.677 1.731 – 11.639

Afskrivninger i året 500 1.302 226 – 2.028

Nedskrivninger for værdiforringelse i året *) 30 25 26 735 816

Tilbageførsel af afskrivninger vedrørende afgang i året (133) (685) (609) (33) (1.460)

Valutakursreguleringer (10) (2) (8) – (20)

Af- og nedskrivninger ved slutningen af 2007 3.618 7.317 1.366 702 13.003

Regnskabsmæssig værdi ved slutningen af 2007 8.590 8.247 923 1.845 19.605

*) Nedskrivning af 53 mio. kr. relaterer sig til afvikling af pulmonale diabetesprojekter i 2008 (753 mio. kr. i 2007).

16 Kapitalandele i associerede virksomheder

Mio. kr. 2008 2007

Regnskabsoplysninger i sammendrag vedrørende associerede virksomheder:

Omsætning 88 333

Årets resultat (681) 4.944

Aktiver i alt 1.750 3.581

Forpligtelser i alt 1.062 880

Novo Nordisks resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (124) 1.233

Heraf urealiserede kapitalgevinster/(tab) – 15

Novo Nordisks bogførte værdi af kapitalandele i associerede virksomheder 222 500

Heraf bogført værdi af goodwill relateret til associerede virksomheder 69 69

Dagsværdi af aktieposter i børsnoterede associerede virksomheder:

– ZymoGenetics, Inc (NASDAQ-symbol: ZGEN) 331 1.237

– Innate Pharma SA (Euronext symbol: IPH) 48 128

I 2007 indregnede Novo Nordisk en gevinst på 1.518 mio. kr. relateret til salg af forretningsaktiviteter i Dako A/S. Som aktionær i Harno Invest A/S

(tidligere Dako A/S) har Novo Nordisk modtaget udbytte på 170 mio. kr. i 2008 (1.470 mio. kr. i 2007).

For en liste over Novo Nordisks associerede virksomheder henvises til side 101.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 67


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

17 Finansielle instrumenter

‘Udlån og ‘Finansielle ‘Sikring af ‘Finansielle I alt

tilgode- aktiver til forventede anlægshavender’

dagsværdi trans- aktiver

indregnet aktioner’ disponible

i resultat- for salg’

Mio. kr. opgørelsen’

2008

Aktiver

Finansielle aktiver disponible for salg:

– Noterede aktier – – – 3 3

– Unoterede aktier – – – 165 165

– Obligationer *) – – – 997 997

Udlån 41 – – – 41

Afledte finansielle instrumenter (se note 35) – 365 – – 365

Øvrige finansielle anlægsaktiver og Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter 41 365 – 1.165 1.571

Varedebitorer og Andre tilgodehavender eksklusiv forudbetalinger (se note 19 og 20) 7.692 – – – 7.692

Likvide beholdninger (se note 30) 8.781 – – – 8.781

I alt 16.514 365 – 1.165 18.044

‘Forpligtelser ‘Sikring af ‘Andre I alt

til dagsværdi forventede finansielle

indregnet trans- forpligtelser

i resultat- aktioner’ til amortiseret

Mio. kr. opgørelsen’ kostpris’

2008

Forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser (se note 22) – – 980 980

Kortfristede gældsforpligtelser (se note 26) – – 55 55

Afledte finansielle instrumenter (se note 35)

Gæld til leverandører og andre gældsforpligtelser eksklusiv skyldige skatter og afgifter

– 1.279 – 1.279

(se Gæld til leverandører og note 27) – – 7.999 7.999

I alt – 1.279 9.034 10.313

Opskrivningsreserve vedr. finansielle aktiver disponible for salg, der er indregnet i egenkapitalen i årets løb (9)

Obligationer med udløb over et år fra balancedagen 997

Varighed på koncernens obligationsbeholdning (år) 1,5

Effektiv rente på koncernens obligationsbeholdning 4,3%

68 Novo Nordisk Årsrapport 2008


17 Finansielle instrumenter (fortsat)

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

‘Udlån og ‘Finansielle ‘Sikring af ‘Finansielle I alt

tilgode- aktiver til forventede anlægshavender’

dagsværdi trans- aktiver

indregnet aktioner’ disponible

i resultat- for salg’

Mio. kr. opgørelsen’

2007

Aktiver

Finansielle aktiver disponible for salg:

– Noterede aktier – – – 5 5

– Unoterede aktier – – – 107 107

– Obligationer *) – – – 1.486 1.486

Udlån 40 – – – 40

Afledte finansielle instrumenter (se note 35) – 1.048 – – 1.048

Øvrige finansielle anlægsaktiver og Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter 40 1.048 – 1.598 2.686

Varedebitorer og andre tilgodehavender eksklusiv forudbetalinger (se note 19 og 20) 6.983 – – – 6.983

Likvide beholdninger (se note 30) 4.823 – – – 4.823

I alt 11.846 1.048 – 1.598 14.492

‘Forpligtelser ‘Sikring af ‘Andre I alt

til dagsværdi forventede finansielle

indregnet trans- forpligtelser

i resultat- aktioner’ til amortiseret

Mio. kr. opgørelsen’ kostpris’

2007

Forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser (se note 22) – – 961 961

Langfristede gældsforpligtelser med forfald indenfor 1 år (se note 26) – – 154 154

Kortfristede gældsforpligtelser (se note 26) – – 206 206

Afledte finansielle instrumenter (se note 35)

Gæld til leverandører og andre gældsforpligtelser eksklusiv skyldige skatter og afgifter

– 45 – 45

(se Gæld til leverandører og note 27) – – 6.560 6.560

I alt – 45 7.881 7.926

Opskrivningsreserve vedr. finansielle aktiver disponible for salg, der er indregnet i egenkapitalen i årets løb 12

Obligationer med udløb over et år fra balancedagen 985

Varighed på koncernens obligationsbeholdning (år) 1,6

Effektiv rente på koncernens obligationsbeholdning 4,4%

*) Danske AAA-ratede realkreditobligationer udstedt af danske kreditinstitutter underlagt Finanstilsynet.

Se note 31 for en beskrivelse af kreditkvaliteten af finansielle aktiver som varedebitorer, likvide beholdninger og tilsvarende likvide aktiver samt afledte

finansielle instrumenter.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 69


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

18 Varebeholdninger

Mio. kr. 2008 2007

Råvarer og hjælpematerialer 1.279 1.210

Varer under fremstilling 6.659 6.010

Færdigvarer 1.673 1.800

Varebeholdninger i alt 9.611 9.020

Indirekte produktionsomkostninger inkluderet

i varer under fremstilling og færdigvarer 4.633 4.418

Omkostningsførte nedskrivninger af

varebeholdninger i årets løb *)

Tilbageførte nedskrivninger af

733 188

varebeholdninger i årets løb 48 81

*) Nedskrivninger i 2008 inkluderer urenheder i enkelte bulk insulinbatches.

19 Varedebitorer

Mio. kr. 2008 2007

Varedebitorer (brutto) 7.183 6.634

Nedskrivning til imødegåelse af tab

på dubiøse debitorer:

Ved årets begyndelse 542 459

Ændring af nedskrivning i året 69 119

Realiserede tab i året (9) (36)

Ved årets slutning 602 542

Varedebitorer i alt 6.581 6.092

Varedebitorer (netto) svarer til en

gennemsnitlig kredittid på (dage) 53 53

Varedebitorer (brutto) kan specificeres som følger:

Ej forfaldne

Forfaldne med:

5.699 5.255

Mellem 1 og 179 dage 901 835

Mellem 180 og 359 dage 263 182

Mere end 360 dage 320 362

Varedebitorer i alt (brutto) 7.183 6.634

70 Novo Nordisk Årsrapport 2008

20 Andre tilgodehavender

Mio. kr. 2008 2007

Periodeafgrænsningsposter 593 602

Tilgodehavende renteindtægter 54 79

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 146 105

Lejedepositum 305 254

Andre tilgodehavender 606 453

Andre tilgodehavender i alt 1.704 1.493


21 Aktiekapital

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Mio. kr. 2008 2007

Udvikling i aktiekapital:

A-aktiekapital 107 107

B-aktiekapital 527 540

Ved årets slutning 634 647

A-aktiekapitalen har været uændret 107 mio. kr. fra 2004 til 2008. I 2008 blev B-aktiekapitalen reduceret med 13 mio. kr. fra 540 mio. kr. til 527 mio. kr.

I 2007 blev B-aktiekapitalen reduceret med 27 mio. kr. fra 567 mio. kr. til 540 mio. kr. I 2006 blev B-aktiekapitalen reduceret med 35 mio. kr. fra 602 mio. kr. til

567 mio. kr. B-aktiekapitalen har været uændret 602 mio. kr. fra 2004 til 2005.

Se ’Aktier og kapitalstruktur’ side 49.

Ved slutningen af 2008 udgjorde aktiekapitalen 107.487.200 kr. i A-aktiekapital (svarende til 107.487.200 A aktier a 1 kr.) og 526.512.800 kr. i B-aktiekapital

(svarende til 526.512.800 B aktier a 1 kr.).

Antal I % af aktie- I % af aktie- Markeds-

B-aktier kapitalen før kapitalen efter værdi

a 1 kr. annullering annullering Mio. kr.

Egne aktier:

Beholdning ved årets begyndelse 25.815.130 3,99% 8.648

Annullering af egne aktier (12.960.000) (2,00%) (3.950)

Beholdning af egne aktier justeret for annullering 12.855.130 1,99% 2,03% 4.306

Køb i året 15.579.207 2,46% 4.717

Salg i året (2.713.242) (0,43%) (295)

Værdiregulering (1.758)

Beholdning ved årets slutning 25.721.095 4,06% 6.970

Erhvervelse af egne aktier i året er en del af det mellem 2006 og 2009 annoncerede aktietilbagekøbsprogram i Novo Nordisk B-aktier, der blev igangsat for at

tilpasse kapitalstrukturen til den forventede udvikling i frie pengestrømme. Salg af egne aktier vedrører udnyttede aktieoptioner og medarbejder aktier.

Af beholdningen af egne B-aktier ved årets slutning er 8.840.007 aktier anvendt til sikring af aktiebaserede vederlæggelsesordninger.

22 Langfristede gældsforpligtelser

Mio. kr. 2008 2007

Prioritetsgæld samt andre sikrede lån *) 504 504

Usikrede lån samt andre langfristede lån **) 476 457

Langfristede gældsforpligtelser i alt 980 961

Gælden forfalder inden for følgende perioder fra balancedagen:

Mellem et og to år 0 0

Mellem to og tre år 476 0

Mellem tre og fire år 0 457

Mellem fire og fem år 42 0

Efter fem år 462 504

Langfristede gældsforpligtelser i alt 980 961

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

DKK 2 2

EUR 502 502

USD 476 457

Langfristede gældsforpligtelser i alt 980 961

Regulering af ovenstående lån til markedsværdi ultimo 2008 ville medføre et tab på 2 mio. kr. (et tab på 2 mio. kr. i 2007).

*) Udløb i 2016 –2022 og en vægtet gennemsnitlig rentesats på 4,09%.

**) Udløb i 2011 og en vægtet gennemsnitlig rentesats på 1,63%.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 71


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

23 Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Mio. kr. 2008 2007

Ved årets begyndelse (176) 87

Udskudt skat på årets resultat 851 (347)

Regulering vedrørende tidligere år 184 (28)

Udskudt skat af egenkapitalposteringer (108) 50

Tilgang vedrørende tilkøb – 7

Valutakursreguleringer (43) 55

Hensættelse til udskudt skat (netto) i alt 708 (176)

2008 2007

Mio. kr. Aktiver Forpligtelser I alt Aktiver Forpligtelser I alt

Specifikation

De udskudte skatteaktiver og -forpligtelser fordeler

sig på de forskellige balanceposter som følger:

Materielle anlægsaktiver (129) 1.502 1.373 (451) 1.321 870

Immaterielle anlægsaktiver (628) 7 (621) (677) 1 (676)

Indirekte produktionsomkostninger – 1.158 1.158 – 1.103 1.103

Ikke-realiseret fortjeneste på varesalg mellem koncernvirksomheder (1.997) – (1.997) (1.643) – (1.643)

Nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer (72) 2 (70) (61) 1 (60)

Fremførbart skattemæssigt underskud (52) – (52) (22) – (22)

Diverse (453) 1.370 917 (1.188) 1.440 252

72 Novo Nordisk Årsrapport 2008

(3.331) 4.039 708 (4.042) 3.866 (176)

Udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser

vedrørende indkomstskat modregnes, når der foreligger

en retslig modregningsret 1.635 (1.635) – 1.520 (1.520) –

Hensættelse til udskudt skat (netto) i alt (1.696) 2.404 708 (2.522) 2.346 (176)

Fremførbart skattemæssigt underskud

Udskudte skatteaktiver er indregnet på fremførbare skattemæssige underskud, der modsvarer indkomst, som forventes at ville blive realiseret i fremtiden.

Udskudt skat vedrørende skattemæssigt underskud på 276 mio. kr. (224 mio. kr. i 2007) er ikke indregnet i balancen. 15 mio. kr. af dette skattemæssige

underskud udløber inden for tre år.


24 Hensættelse til pensioner

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

De fleste ansatte i koncernen er omfattet af pensionsordninger, primært i form af bidragsbaserede pensionsordninger eller alternativt ydelsesbaserede pensions -

ordninger. Koncernselskaberne støtter disse ordninger enten direkte eller ved at bidrage til uafhængigt administrerede fonde. Arten af sådanne ordninger varierer

efter lov- og regelgrundlaget, de skattemæssige bestemmelser samt de økonomiske forhold i de lande, som de ansatte arbejder i, og ydelserne er sædvanligvis

baseret på de ansattes løn og anciennitet. Forpligtelsen vedrører både nuværende pensionisters pension og fremtidige pensionisters ret til pension.

Andre pensionsydelser består for det meste af sygesikringssordninger efter fratrædelse, hovedsageligt i USA.

Pensionsordninger er normalt afdækket gennem indbetalinger fra koncernens selskaber og fra de ansatte til fonde, der er uafhængige af koncernen. Hvis en

ordning er uafdækket, indregnes en pensionsforpligtelse i koncernens balance. I overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, indgår de omkostninger, der

indregnes vedrørende pensionsydelser, i Produktionsomkostninger, Salgs- og distributionsomkostninger, Forsknings- og udviklingsomkostninger eller

Administrationsomkostninger.

Følgende oversigt afspejler finansiering af pensionsforpligtelserne over en femårig periode samt indvirkningen i historiske afvigelser mellem forventede og

aktuarmæssige afkast på pensionsordninger og aktuarmæssige reguleringer i pensionsforpligtelserne:

Mio. kr. 2008 2007 2006 2005 2004

Pensionsforpligtelser 1.103 885 938 875 609

Pensionsordningernes aktiver (649) (566) (495) (435) (313)

Underdækket/(overdækket) 454 319 443 440 296

Ikke-indregnede gevinster/(tab) (35) 43 (113) (124) (46)

Pensionsforpligtelser indregnet i balancen 419 362 330 316 250

Aktuarmæssige (gevinster)/tab på pensionsordningens aktiver 56 (3) (3) 6 (2)

Aktuarmæssige (gevinster)/tab på pensionsforpligtelser 24 (151) 7 77 16

Mio. kr. 2008 2007

Beløb indregnet i balancen

Ydelsesbaserede pensionsordninger 907 738

Sygesikringsordninger 196 147

Pensionsforpligtelser i alt 1.103 885

Årets udvikling i pensionsforpligtelser

Ved årets begyndelse 885 938

Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår 112 91

Renteomkostninger på pensionsforpligtelsen 41 32

Aktuarmæssige (gevinster)/tab 24 (151)

Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår 1 –

Udbetalte ydelser (52) (23)

Tilgang vedrørende tilkøb – 31

Ændret klassificering af pensionsordninger 17 –

Planændringer – 3

Diverse 3 –

Valutakursreguleringer 72 (36)

Ved årets afslutning 1.103 885

Årets udvikling i dagsværdi af

ordningernes aktiver

Ved årets begyndelse 566 495

Forventet afkast af ordningernes aktiver 24 18

Aktuarmæssige gevinster/(tab) (56) 3

Arbejdsgiverbidrag 81 68

Udbetalte ydelser (24) (10)

Tilgang vedrørende tilkøb – 1

Ændret klassificering af pensionsordninger 11 –

Diverse 3 –

Valutakursreguleringer 44 (9)

Ved årets afslutning 649 566

Mio. kr. 2008 2007

Vægtet gennemsnitlig aktivfordeling

af afdækkede pensionsforpligtelser

Aktier 22% 27%

Obligationer 58% 56%

Kontant bankindestående 15% 12%

Ejendomme 5% 5%

Beløb indregnet i balancen er sammensat

som følger

Nutidsværdi af afdækkede forpligtelser 870 695

Dagsværdi af ordningernes aktiver (649) (566)

221 129

Nutidsværdi af uafdækkede forpligtelser

Ikke-indregnede aktuarmæssige gevinster/(tab)

233 190

(netto) på ydelsesbaserede pensionsordninger

Ikke-indregnede aktuarmæssige gevinster/(tab)

(68) 2

(netto) på sygesikringsordninger

Ikke-indregnede pensionsomkostninger

36 44

vedrørende tidligere regnskabsår (3) (3)

Forpligtelse indregnet i balancen (netto) 419 362

De beløb, der er indregnet i balancen vedrørende pensions- og sygesikrings -

ordninger, er i overvejende grad langfristede og præsenteres enten som

langfristede aktiver eller langfristede forpligtelser.

Udvikling i pensionsforpligtelser

indregnet i balancen

Ved årets begyndelse (netto) 362 330

Indregnet i resultatopgørelsen 128 109

Arbejdsgiverbidrag (81) (68)

Udbetalte ydelser (netto) (28) (13)

Valutakursreguleringer 28 (27)

Planændringer – 3

Tilgang vedrørende tilkøb – 30

Ændret klassificering af pensionsordninger 6 –

Diverse 4 (2)

Ved årets afslutning 419 362

Novo Nordisk Årsrapport 2008 73


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

24 Hensættelse til pensioner (fortsat)

Mio. kr. 2008 2007

Beløb indregnet i resultatopgørelsen

Ydelsesbaserede pensionsordninger 92 79

Sygesikringsordninger 36 30

Omkostninger i resultatopgørelsen i alt 128 109

Koncernen forventer at bidrage med 68 mio. kr. til sine ydelsesbaserede

pensionsordninger i 2009.

Følgende beløb er indregnet i resultatopgørelsen

vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger

Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår 112 91

Renteomkostninger på pensionsforpligtelsen 41 32

Forventet afkast af ordningens aktiver (24) (18)

Aktuarmæssige (gevinster)/tab indregnet i regnskabsåret (2) 1

Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår 1 3

Omkostninger i alt, der indgår i personaleomkostninger 128 109

Det faktiske afkast på pensionsaktiverne (33) 21

25 Andre hensatte forpligtelser

Hensættelse Hensættelse Andre 2008 2007

til returvarer til salgs- hensatte I alt I alt

Mio. kr. rabatter forpligtelser

Ved årets begyndelse 593 1.744 1.303 3.640 3.367

Tilgang i året *) 236 3.693 46 3.975 3.510

Justering til tidligere års hensættelser (95) (209) (25) (329) (316)

Anvendt i året (151) (3.019) (385) (3.555) (2.731)

Valutakursreguleringer 11 72 (28) 55 (190)

Ved årets slutning 594 2.281 911 3.786 3.640

Specifikation af andre hensatte forpligtelser:

Langfristede *) – – 863 863 1.239

Kortfristede 594 2.281 48 2.923 2.401

Andre hensatte forpligtelser i alt 594 2.281 911 3.786 3.640

*) I 2007 relaterer 339 mio. kr. sig til afvikling af AERx ® .

Hensættelse til returvarer:

Som led i almindelig forretningspraksis udsteder Novo Nordisk kreditnotaer vedrørende produkter, der er udløbet. Hensættelser vedrørende fremtidige

returneringer foretages derfor på baggrund af historiske statistikker over returneringer af produkter efter ledelsens bedste skøn. Hensættelsen forventes anvendt

inden for den normale forretningscyklus.

Hensættelse til salgsrabatter:

I nogle lande afhænger de faktiske rabatter af, hvilke kunder produkterne sælges til. De faktorer, der komplicerer kalkulationerne af rabatter, er identifikationen

af, hvilke produkter, der er blevet solgt med rabat, hvilke prisbetingelser der er gældende for henholdsvis kunder eller offentlige myndigheder, samt den

anslåede periodemæssige forskydning, der er mellem salget og betalingen af rabatten. Se noterne 3 og 5 for yderligere information om salgsrabatter fratrukket

omsætningen.

Andre hensatte forpligtelser:

Andre hensatte forpligtelser omfatter forskellige typer hensatte forpligtelser inklusive hensættelser vedrørende retslige tvister, opgjort efter ledelsens bedste skøn.

Se note 36 for yderligere information om forpligtelser og eventualposter.

74 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Mio. kr. 2008 2007

Vægtede gennemsnitlige forudsætninger

anvendt til beregning og værdiansættelse

af ydelsesbaserede pensionsordninger og

sygesikringsordninger er som følger

Diskonteringssats 5% 4%

Forventet fremtidigt afkast af ordningernes aktiver 4% 4%

Forventede fremtidige lønstigninger 4% 3%

Udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger 6% 7%

Inflationsrate 2% 2%

For alle større ydelsesbaserede ordninger udføres årligt aktuarmæssige

beregninger og værdiansættelser.


26 Kortfristede gældsforpligtelser og afledte

finansielle instrumenter

Mio. kr. 2008 2007

Bankgæld og kassekreditter 55 206

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser,

som forfalder inden for et år – 154

Afledte finansielle instrumenter (jf. note 35) 1.279 45

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.334 405

Gælden fordeler sig på følgende valutaer:

DKK 21 13

EUR 40 179

USD 601 108

JPY 672 11

Andre valutaer – 94

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.334 405

Ultimo året havde koncernen uudnyttede garanterede kreditfaciliteter

på 7.451 mio. kr. (7.457 mio. kr. i 2007). De uudnyttede garanterede kredit -

faciliteter består af faciliteter på henholdsvis 400 mio. euro og 600 mio.

euro, der er garanteret af en række danske og udenlandske banker. Kredit -

faciliteterne udløber i henholdsvis 2009 og 2012.

27 Andre gældsforpligtelser

Mio. kr. 2008 2007

Skyldige personaleomkostninger 2.272 2.025

Skyldige skatter og afgifter 135 346

Periodeafgrænsningsposter 78 122

Gæld til tilknyttede virksomheder 79 93

Anden gæld 3.289 2.373

Andre gældsforpligtelser i alt 5.853 4.959

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

28 Andre reguleringer for ikke-likvide poster

Mio. kr. 2008 2007 2006

Omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse 331 130 113

Stigning/(fald) i hensættelser 221 490 889

(Gevinst)/tab ved salg af materielle

anlægsaktiver 95 140 134

Nedskrivning til imødegåelse af tab

på dubiøse debitorer 69 119 65

Urealiseret (gevinst)/tab på værdipapirer o. lign. 30 54 (7)

Urealiseret (gevinst)/tab på valuta 24 37 (143)

Andel af årets resultat i associerede

virksomheder 195 300 244

Indtægt i forbindelse med frasalg

af forretningsaktiviteterne i associeret

virksomhed, Harno Invest A/S (71) (1.518) –

Urealiseret kapitalgevinst på kapitalandele

i associerede virksomheder – (15) 16

Diverse, inkl. forskellen mellem

gennemsnitskurser og ultimokurser 542 (46) (352)

Andre reguleringer for ikke-likvide poster 1.436 (309) 959

29 Likviditetseffekt af køb af dattervirksomheder og

forretningsenheder

Mio. kr. 2008 2007 2006

Immaterielle anlægsaktiver – 44 –

Materielle anlægsaktiver – 9 –

Øvrige langsigtede aktiver – 18 –

Omsætningsaktiver – 149 –

Langfristede forpligtelser – (37) –

Kortfristede forpligtelser – (176) –

Erhvervede aktiver (netto) – 7 –

Købt goodwill – 52 –

Betalt vederlag – (59) –

Fradrag af erhvervede likvide reserver – – –

Likviditetseffekt, netto – (59) –

Se note 2 for yderligere information.

30 Likvide reserver

Mio. kr. 2008 2007 2006

Likvide beholdninger ved årets slutning 8.781 4.823 3.270

Kortfristet bankgæld og kassekreditter

ved årets slutning (jf. note 26) (55) (206) (285)

Likvide reserver ved årets slutning 8.726 4.617 2.985

Ultimo 2008, 2007 og 2006 var der ingen omsætningsværdipapirer med en

oprindelig forfaldstid på mindre end tre måneder.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 75


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

31 Finansielle risici

Novo Nordisk har centraliseret styringen af koncernens finansielle risici. De

overordnede rammer for Novo Nordisks finansielle risikostyring er fastlagt i

Novo Nordisks finanspolitik, som er godkendt af bestyrelsen. Finanspolitikken

omfatter koncernens valutapolitik, investeringspolitik, finansieringspolitik og

politik vedrørende kreditrisici i relation til finansielle modparter og omfatter

en beskrivelse af godkendte finansielle instrumenter og risikorammer.

Novo Nordisk foretager udelukkende afdækning af kommercielle risici og

indgår derfor ikke afledte finansielle transaktioner med henblik på handel

eller med spekulativt formål. Novo Nordisk anvender et fuldt integreret

finans styringssystem til styring af alle finansielle positioner. Alle finansielle

positioner indregnes på ’market-to-market’ basis, og finansielle risici opgøres

ud fra generelt anerkendte standarder.

Valutarisici

Valutarisici er den væsentligste finansielle risikofaktor for Novo Nordisk og

har dermed betydelig indvirkning på resultatopgørelsen og balancen.

Hovedparten af Novo Nordisks omsætning er i euro (EUR), amerikanske

dollar (USD), japanske yen (JPY) og britiske pund (GBP), mens en stor del af

produktions-, forsknings-, og udviklingsomkostningerne er i danske kroner.

Derfor er Novo Nordisks valutarisiko mest væsentlig i USD, JPY og GBP, mens

valutarisikoen i EUR anses for lav på grund af Danmarks fastkurspolitik over

for euroen. Hertil kommer, at International Operations’ andel af salget er

konstant stigende, hvilket betyder at valutakursrisikoen får en stadig større

betydning.

Det overordnede formål med valutarisikostyring er at begrænse den kort -

sigtede negative effekt på indtjening og pengestrømme af valutakursudsving

og dermed øge forudsigeligheden af det økonomiske resultat.

Novo Nordisk kurssikrer eksisterende aktiver og forpligtelser i de større

valutaer samt de forventede fremtidige pengestrømme op til 24 måneder.

Kurssikring er baseret på forventningerne til fremtidige valutakurser og foretages

primært gennem valutaterminsforretninger og valutaoptioner med

samme udløbstidspunkt som de sikrede poster. De forventede pengestrømme

vurderes løbende ud fra historiske pengestrømme, budgetter og månedlige

salgsprognoser. Sikringens effektivitet vurderes løbende.

I 2008 har de finansielle markeder været præget af stor usikkerhed. Som et

resultat heraf har volatiliteten været højere på alle finansielle markeder, her -

under valutamarkedet. Store valutakursudsving i USD i 2008 resulterede i

en stigning på 4,1% over for kronen. I 2007 faldt USD med 10,4% over for

kronen. Udsvingene i JPY og GBP har ligeledes været unormalt store. JPY steg

med 30,3%, hvorimod GBP faldt med 24,6%, begge over for kronen. I 2007

faldt JPY med 5,5%, hvorimod GBP steg med 8,6%. Øvrige markedsvalutaer,

som har påvirket International Operations’ salg svækkedes samlet set væsent -

ligt som følge af den finansielle krise og forhøjet valutakursrisiko.

Ved udgangen af 2008 har Novo Nordisk afdækket valutarisikoen på

balancen sammen med 15 måneders forventede fremtidige pengestrømme i

USD. For både JPY og GBP var den tilsvarende afdækning 13 måneders forventede

fremtidige pengestrømme. Ved udgangen af 2007 var afdækningen

16 måneder for USD og 15 og 10 måneder for henholdsvis JPY og GBP.

Et udsving på 5% i de følgende valutaer vil påvirke resultat af primær drift

med cirka:

Estimeret Estimeret

for for

Mio. kr. 2009 2008

USD 530 470

JPY 150 140

GBP 80 85

CNY 80 65

CAD 40 35

76 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Ved udgangen af 2008 ville en 5% stigning i alle andre valutaer over for

euroen og kronen resultere i et fald i værdien af koncernens finansielle

instrumenter netto på cirka 661 mio. kr. (714 mio. kr. i 2007). Et 5% fald i

alle andre valutaer over for euroen og kronen ville resultere i en stigning

af værdien af koncernens finansielle instrumenter netto på cirka 669 mio. kr.

(772 mio. kr. i 2007).

De finansielle instrumenter inkluderet i valutakursfølsomhedsanalysen er

koncernens likvide beholdninger, varedebitorer, gæld til leverandører, kort- og

langfristede gældsforpligtelser, kort- og langfristede finansielle investeringer,

valutaterminskontrakter og valutaoptioner, der sikrer transaktionsrisiko.

Derudover inkluderes renteswaps og valutaswaps. Der inkluderes ikke forventede

valutatransaktioner, investeringer og anlægsaktiver. Valutaswaps, der

sikrer omregningsrisiko, udeholdes af følsomhedsanalysen, da effekterne af

ændrede valutakurser herpå indregnes direkte i egenkapitalen.

Novo Nordisk sikrer kun delvist kapitalandele i større udenlandske datter -

virksomheder. Egenkapitalsikring sker ved hjælp af langfristede valutaswaps.

Ved årets udgang var 12% af koncernens kapitalandele i JPY sikret. I 2007

var 12% af koncernens kapitalandele i JPY sikret.

Renterisici

Krisen på det finansielle marked har endvidere påvirket renten i væsentlig

grad. I 2008 var DKK- og EUR-renterne præget af høj volatilitet og endte

året med et markant fald. Den toårige danske obligationsrente var 3,57%

ved udgangen af 2008 faldende fra 4,23% ved udgangen af 2007.

Udsving i renteniveauet har en effekt på Novo Nordisks finansielle instrumenter.

Ved udgangen af 2008 ville en stigning i renteniveauet på et procentpoint,

alt andet lige, øge værdien af Novo Nordisks finansielle instrumenter

med 19 mio. kr. (15 mio. kr. i 2007).

De finansielle instrumenter inkluderet i følsomhedsanalysen består af

værdipapirer, indskud, kort- og langfristede lån, renteswaps og valutaswaps.

Valuta terminskontrakter og valutaoptioner indgår ikke grundet den

begrænsede effekt, som udsving i renteniveauet har på disse instrumenter.

Likviditetsrisici

Novo Nordisk sikrer et tilstrækkeligt likviditetsberedskab ved en kombination

af likviditetsstyring, ultralikvide omsætningspapirer og ikke-garanterede og

garanterede kreditfaciliteter.

Modpartsrisici

Ved brug af afledte finansielle instrumenter og pengemarkedsindskud påtager

Novo Nordisk sig en kreditrisiko på modparten. For at styre og begrænse

denne risiko handler Novo Nordisk udelukkende afledte finansielle

instrumenter med finansielle modparter, der har en tilfredsstillende langfristet

kreditvurdering fra internationale kreditvurderingsbureauer. Pengemarkeds -

indskud indgås udelukkende med finansielle modparter, der har tilfreds -

stillende kortfristet kreditvurdering. Størstedelen af alle indskudte midler er

statsgaranterede indtil 2010. Hertil kommer de høje krav til kreditvurderingen

af hver enkelt modpart, hvilket begrænser den samlede kreditrisiko.

Kreditrisikoen på obligationer er begrænset, idet investeringerne foretages i

likvide obligationer med høj kreditvurdering.

Kreditrisikoen vedrørende Varedebitorer og Andre tilgodehavender er begrænset,

da Novo Nordisk ikke har nogen betydelig koncentration af kredit -

risiko, idet eksponeringen er spredt på et stort antal modparter og kunder.

Kapitalstruktur

Novo Nordisks kapitalstruktur er karakteriseret ved en betydelig egenkapital -

andel. Dette er i overensstemmelse med den generelle kapitalstruktur i den

farmaceutiske industri og afspejler behovet for langsigtede beslutninger i en

industri med en udviklingstid for nye produkter på mere end 10 år.

Novo Nordisks egenkapitalandel, beregnet som egenkapital i forhold

til passiver i alt, var 65,2% ved udgangen af året (67,4% ved udgangen af

2007).


32 Transaktioner med nærtstående parter

Novo Nordisk A/S er underlagt bestemmende indflydelse af Novo A/S

(registreret som aktieselskab i Danmark), som ejer 25,5% af aktierne i Novo

Nordisk A/S. De resterende aktier ejes af en bredt sammensat aktionærkreds.

Det øverste moderselskab i koncernen er Novo Nordisk Fonden (registreret

i Danmark). Begge enheder anses for nærtstående parter.

Som andre nærtstående parter anses Novozymes-koncernen (som følge af

fælles ejerskab, Novo A/S), associerede virksomheder, bestyrelser samt

medlemmer af disse enheder og Novo Nordisks ledelse. Efter udskillelsen af

Novozymes i november 2000 har Novo Nordisk haft adgang til visse aktiver i

og kan købe visse ydelser fra Novo A/S og Novozymes-koncernen og vice

versa. Alle aftaler vedrørende sådanne aktiver og serviceydelser er baseret på

listepriser ved salg til uafhængige parter, hvor sådanne listepriser eksisterer,

ellers er prisen sat til, hvad der anses for at være markedsprisen. Rammerne

for aftalerne genforhandles årligt.

Koncernen har haft følgende væsentlige transaktioner med nærtstående

parter:

2008 2007

Købs-/ Købs-/

Mio. kr. (salgsværdi) (salgsværdi)

Novo Nordisk Fonden

Donationer til koncernen (29) (30)

Novo A/S

Service udført af koncernen (6) (7)

Facilitering udført af Novo A/S – 1

Køb af egne aktier 1.016 2.090

Salg af egne aktier (i relation til aktieoptioner) (9) (8)

Nettobalance med Novo A/S 1 3

Novozymes-koncernen

Service udført af koncernen (284) (253)

Service udført af Novozymes-koncernen 147 159

Nettobalance med Novozymes A/S 33 14

Associerede virksomheder

Købte immaterielle aktiver, betalte honorarer og

royalties mv. til associerede virksomheder af Novo Nordisk 40 63

Modtagne immaterielle aktiver, betalte honorarer og

royalties mv. fra associerede virksomheder til Novo Nordisk (12) -

Der har ikke været væsentlige transaktioner med ledelserne i Novo Nordisk,

Novozymes-koncernen, Novo A/S, Novo Nordisk Fonden eller de associerede

virksomheder. For informationer vedrørende vederlag til Novo Nordisks

ledelse se note 34.

Der er ikke væsentlige uafsluttede transaktioner med nærtstående parter ved

årets slutning bortset fra de i balancen indregnede poster under Øvrige finansielle

anlægsaktiver, Andre tilgodehavender og Andre gældsforpligtelser.

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Novo Nordisk Årsrapport 2008 77


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

33 Aktiebaserede vederlæggelsesordninger

Mio. kr. 2008 2007 2006

Totale aktiebaserede omkostninger

indregnet i resultatopgørelsen

Medarbejderaktier

(Medarbejdere i Danmark) 156 – –

Medarbejderaktier

(Medarbejdere uden for Danmark) 15 9 9

Langsigtede aktiebaserede incitamentsordninger

(koncerndirektionen og

øvrige direktører) 55 43 46

Langsigtede aktiebaserede incitamentsordninger

(øvrige ledende medarbejdere) *) 105 78 58

Omkostningsført aktiebaseret vederlæggelse

i resultatopgørelsen 331 130 113

*) Inkluderer langsigtede aktiebaserede incitamentsordninger for 2007 og 2008 samt

aktieoptionsprogrammet for 2003–2006.

Medarbejderaktier

I 2008 introduceredes et generelt medarbejderaktieprogram i Danmark.

Omkring 12.000 medarbejdere har købt i alt 1,2 millioner aktier til en pris på

150 kr. pr. aktie.

Udenfor Danmark er programmet struktureret som en tildeling af aktie -

optioner med et tilsvarende favørelement pr. medarbejder som i Danmark.

Cirka 14.000 medarbejdere er tildelt 694.500 aktier.

Langsigtet aktiebaseret incitamentsordning

For en detaljeret beskrivelse af programmet se side 44–45.

I 2008 beløber den fælles pulje til koncerndirektionen og de øvrige direktører

sig til 55 mio. kr., svarende til 8 måneders løn. Dette beløb er udgiftsført i

2008. Det kontante beløb er konverteret til 171.492 stk. Novo Nordisk

B-aktier a 1 kr. til kurs 318, svarende til gennemsnitskursen på Novo Nordisks

B-aktier på NASDAQ OMX København i perioden 31. januar til 14. februar

2008. Baseret på deltagernes sammensætning ved etablering af den fælles

pulje vil ca. 35% af puljen blive tildelt koncerndirektionen og 65% til øvrige

direktører.

De til den fælles pulje for 2005 allokerede aktier (232.026 stk.) blev tildelt

de individuelle deltagere den 29. januar 2009 i forbindelse med bestyrelsens

godkendelse af årsrapporten for 2008.

Det samlede antal aktier i den fælles pulje for årene 2006, 2007 og 2008

udgør nu 599.284 aktier, fordelt som følger:

Årets tildeling til puljen Antal aktier Optjeningsår

2006 261.500 2010

2007 166.292 2011

2008 171.492 2012

78 Novo Nordisk Årsrapport 2008

599.284

For gruppen af øvrige ledende medarbejdere blev der, i 2007, introduceret en

tilsvarende aktiebaseret incitamentsordning. Den fælles pulje for denne

gruppe, som består af ca. 500 medarbejdere, beløber sig i 2007 til 135 mio.

kr., svarende til 527.665 aktier. Omkostningen udgiftsføres ligeligt i årene

2007–2010.

I 2008 udgør denne gruppe 550 medarbejdere og den fælles pulje beløber

sig til 181 mio. kr. svarende til 570.390 aktier. Udgiften omkostningsføres

i årene 2008–2011. Inklusiv annullerede tildelinger af 7.690 aktier fra 2007

består puljen nu af 1.090.365 aktier.

Aktieoptioner

Novo Nordisk etablerede aktieoptionsordninger i perioden 1998–2006 med

henblik på at motivere og fastholde en kvalificeret ledelsesgruppe og for at

sikre fælles mål for ledelsen og aktionærerne. Hver option giver ret til køb af

én Novo Nordisk B-aktie. Alle aktieoptioner er sikret i egne aktier. I 2007 og

2008 er der ikke tildelt optioner, da den langsigtede incitamentsordning fra

2007 og fremover er aktiebaseret.

Optionerne kan udnyttes tre år efter udstedelsen og udløber efter otte år.

Udnyttelses kursen for optioner baseret på præ stations mål vedrørende regnskabsårene

2000–2006 svarede til børskursen på Novo Nordisk B-aktier på

tidspunktet for optionsordningens etablering. Optionerne kan kun afregnes i

aktier.

Forudsætninger

Novo Nordisks B-aktieoptioners beregnede markedsværdi er baseret på

Black-Scholes modellen for værdiansættelse af optioner.

Forudsætningerne fremgår af tabellen nedenfor:

2008 2007 2006

Optionens forventede løbetid i år

(gennemsnit) 6 6 6

Forventet volatilitet 29% 21% 17%

Forventet udbytte pr. aktie (i kr.) 6,00 4,50 3,50

Risikofri rente

(baseret på danske statsobligationer) 3,00% 4,25% 3,60%

Markedsværdi af Novo Nordisks B-aktier

ved tildeling NA NA 195

Markedsværdi af Novo Nordisks B-aktier

ved årets udgang 271,0 335,0 235,5

Aktieoptioner i Novozymes-aktier

Optioner tildelt før udspaltningen af Novozymes A/S i 2000 er delt i en Novo

Nordisk-option og en Novozymes-option. Ved årets slutning udgør kon -

cernens udestående Novozymes-optioner 20.117 stk. med en gennemsnitlig

udnyttelses kurs på 101 kr. pr. 10 kr.-aktie og en markedsværdi på 6 mio. kr.

Disse optioner er sikret ved koncernens beholdning af Novozymes A/S

B-aktier.


33 Aktiebaserede vederlæggelsesordninger (fortsat)

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Gennemsnitlig Markedsudnyttelseskurs

værdi Markedspr.

option pr. option værdi

Udestående aktieoptioner i Novo Nordisk Aktieoptioner Kr. Kr. Mio. kr.

Udestående ved årets slutning 2005 9.951.772 119 64 634

Tildelt vedrørende 2006 (udstedt 31. januar 2007) 2.229.084 175 45 99

Udnyttet i 2006:

Af almindelig aktieoptionsordning 1997 (27.000) 95 64 (2)

Af almindelig aktieoptionsordning 1998 (161.500) 63 64 (10)

Af almindelig aktieoptionsordning 1999 (270.400) 99 64 (17)

Af almindelig aktieoptionsordning 2000 (280.416) 99 64 (18)

Af spaltningsaktieoptionsordning (845.880) 99 64 (54)

Af almindelig aktieoptionsordning 2001 (283.600) 166 64 (18)

Af spaltningsaktieoptionsordning 2002 (36.000) 161 64 (2)

Af medarbejderaktieoptioner 2005 *) (350) 0 64 0

Annulleret i 2006 (179.306) 119 64 (11)

Værdiregulering ***) 519

Udestående ved årets slutning 2006 10.096.404 134 111 1.120

Udnyttet i 2007:

Af almindelig aktieoptionsordning 1998 (73.000) 63 111 (8)

Af almindelig aktieoptionsordning 1999 (287.434) 99 111 (32)

Af almindelig aktieoptionsordning 2000 (306.800) 99 111 (34)

Af almindelig aktieoptionsordning 2001 (356.280) 166 111 (40)

Af spaltningsaktieoptionsordning (138.680) 99 111 (15)

Af spaltningsaktieoptionsordning 2001 (21.528) 166 111 (2)

Af spaltningsaktieoptionsordning 2002 (16.048) 161 111 (2)

Af almindelig aktieoptionsordning 2003 (979.010) 98 111 (109)

Af medarbejderaktieoptioner 2005 *) (840) 0 111 0

Udløbet i 2007 (17.000) 134 111 (2)

Annulleret i 2007 (261.036) 134 111 (29)

Værdiregulering ***) 688

Udestående ved årets slutning 2007 7.638.748 140 201 1.535

Medarbejderaktieemission 2008 **) 694.500 0 289 201

Udnyttet i 2008:

Af almindelig aktieoptionsordning 1999 (140.500) 99 201 (28)

Af almindelig aktieoptionsordning 2000 (159.525) 99 201 (32)

Af almindelig aktieoptionsordning 2001 (92.700) 166 201 (18)

Af almindelig aktieoptionsordning 2003 (225.225) 97,5 201 (45)

Af spaltningsaktieoptionsordning 2004 (566.516) 133,5 201 (114)

Af medarbejderaktieoptioner 2005 *) (156.380) 0 201 (31)

Udløbet i 2008 (58.070) 140 201 (12)

Annulleret i 2008 (16.000) 140 201 (3)

Værdiregulering ***) (505)

Udestående ved årets slutning 2008 6.918.332 133 137 948

*) Tildelt medarbejdere i nogle lande uden for Danmark svarende til medarbejderaktieprogrammet med et favørelement svarende til det, der er tildelt medarbejdere, som indgår i

medarbejder aktieprogrammet i resten af verden.

**) Tildelt medarbejdere uden for Danmark i stedet for medarbejderaktier med et favørelement svarende til det, der er opnået af de danske medarbejdere, som indgår i medarbejder -

aktieprogrammet.

***) Beregningen af markedsværdier er baseret på Black-Scholes modellen for værdiansættelse af optioner efter de forudsætninger, der fandtes ved slutningen af de respektive år.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 79


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

33 Aktiebaserede vederlæggelsesordninger (fortsat)

Udstedte Udnyttede Udestående/ Udnyt-

Aktieoptioner, der kan udnyttes aktie- aktie- ikke-udnyttede telseskurs

og er udestående i Novo Nordisk optioner optioner Udløbet Annulleret aktieoptioner kr. Udnyttelsesperiode

Almindelig aktieoptionsordning 1999 1.375.000 (1.206.000) (16.000) (153.000) – 99 24/3 2003 – 23/3 2008

Almindelig aktieoptionsordning 2000 1.526.000 (1.216.155) – (46.504) 263.341 99 22/2 2004 – 21/2 2009

Almindelig aktieoptionsordning 2001 1.369.960 (732.580) – (86.788) 550.592 166 8/2 2005 – 7/2 2010

Almindelig aktieoptionsordning 2003 2.185.000 (1.204.235) – (82.666) 898.099 98 6/2 2007 – 5/2 2012

Almindelig aktieoptionsordning 2004 1.618.832 (566.516) – (111.000) 941.316 134 31/1 2008 – 30/1 2013

Medarbejderaktieoptioner 2005 *) 227.080 (157.570) (18.270) (51.240) – – 1/11 2008 – 31/12 2008

Aktieoptioner ved slutningen af 2008,

der kan udnyttes 8.301.872 (5.083.056) (34.270) (531.198) 2.653.348

Almindelig aktieoptionsordning 2005 1.640.468 – – (141.568) 1.498.900 153 31/1 2009 - 30/1 2014

Almindelig aktieoptionsordning 2006 2.229.084 – – (157.500) 2.071.584 175 31/1 2010 - 30/1 2015

Medarbejderaktieoptioner 2008 **) 694.500 – – – 694.500 – 1/11 2011

Udestående aktieoptioner i alt ved

slutningen af 2008 ***) 12.865.924 (5.083.056) (34.270) (830.266) 6.918.332

*) Tildelt medarbejdere i nogle lande uden for Danmark svarende til 2005 medarbejderaktieprogrammet med et favørelement svarende til det, der er tildelt medarbejdere, som indgår i

medarbejder aktieprogrammet i resten af verden.

**) Tildelt medarbejdere uden for Danmark i stedet for 2008 medarbejderaktier med et favørelement svarende til det, der er opnået af de danske medarbejdere, som indgår i

medarbejder aktieprogrammet.

***) Alle aktieoptioner optjenes øjeblikkeligt i tilfælde af overtagelse af kontrol over Novo Nordisk A/S, jf. note 36 ’Forpligtelser og eventualposter’.

Gennemsnitlig Udnyttede

markedsværdi aktie-

Gennemsnitlig børskurs på Novo Nordisks B-aktier pr. handelsperiode i 2008 Kr. optioner

31. januar – 14. februar 318 709.551

30. april – 14. maj 325 269.660

7. august – 21. august 306 107.270

30. oktober – 13. november 308 254.365

Udnyttede aktieoptioner i alt 1.340.846

34 Ledelsens aflønning, aktieoptioner og aktiebeholdninger

Se side 46–48 i årsrapporten vedrørende oplysninger om bestyrelsen, koncerndirektionen og øvrige direktører.

Vederlag til bestyrelsen og revisionskomiteen

I 2008 var basisvederlaget til medlemmerne af bestyrelsen på 400.000 kr. (2007: 400.000 kr.).

Revisions- 2008 Revisions- 2007

Mio. kr. Bestyrelsen komiteen I alt Bestyrelsen komiteen I alt

Sten Scheibye (formand for bestyrelsen) 1,0 – 1,0 1,0 – 1,0

Göran A. Ando (næstformand for bestyrelsen og

forsknings- og udviklingsfacilitator) *) 0,6 – 0,6 0,6 – 0,6

Kurt Anker Nielsen (formand for revisionskomiteen) 0,4 0,5 0,9 0,4 0,5 0,9

Jørgen Vedel (medlem af revisionskomiteen) 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 0,6

Andre medlemmer af bestyrelsen/revisionskomiteen 2,8 0,1 2,9 2,8 0,2 3,0

I alt 5,2 0,8 6,0 5,2 0,9 6,1

*) I sit virke som forsknings- og udviklingsfacilitator, har Göran A. Ando modtaget et vederlag på 0,3 mio. kr. i 2008 (2007: 0,3 mio. kr.).

80 Novo Nordisk Årsrapport 2008


34 Ledelsens aflønning, aktieoptioner og aktiebeholdninger (fortsat)

Koncerndirektionen og øvrige direktører

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Kontant Aktiebaseret Aflønning

Mio. kr. Fast løn bonus *) Pensioner Biltilskud mv. vederlæggelse i alt

2008

Koncerndirektionen:

Lars Rebien Sørensen 6,3 2,1 2,1 0,3 – 10,8

Jesper Brandgaard 3,9 1,4 1,3 0,3 – 6,9

Lise Kingo 3,5 1,2 1,2 0,3 – 6,2

Kåre Schultz **) 4,9 1,8 1,5 0,9 – 9,1

Mads Krogsgaard Thomsen 3,9 1,4 1,3 0,3 – 6,9

Koncerndirektionen i alt 22,5 7,9 7,4 2,1 – 39,9

Øvrige direktører i alt ***) 55,3 17,1 17,3 8,1 – 97,8

Den fælles pulje ****) 54,5 54,5

2007

Koncerndirektionen:

Lars Rebien Sørensen 6,0 2,0 2,0 0,3 – 10,3

Jesper Brandgaard 3,5 1,2 1,2 0,3 – 6,2

Lise Kingo 3,2 1,1 1,1 0,3 – 5,7

Kåre Schultz **) 5,3 1,7 1,3 1,3 – 9,6

Mads Krogsgaard Thomsen 3,5 1,2 1,2 0,3 – 6,2

Koncerndirektionen i alt 21,5 7,2 6,8 2,5 – 38,0

Øvrige direktører i alt ***) 48,6 17,6 14,9 7,4 – 88,5

Den fælles pulje ****) 42,7 42,7

*) Kontant bonus for 2008 udgør den forventede bonusudbetaling i 2009 for resultater opnået i 2008.

**) Den samlede aflønning i 2007 og 2008 reflekterer omkostninger i forbindelse med Kåre Schultz’ udstationering til Schweiz. Ud af den samlede aflønning vedrører ca. 8,9%

udgiftsrefusion og henførbare skatteeffekter af udstationering.

***) Den totale aflønning i 2008 inkluderer aflønning af 26 Senior Vice Presidents, hvoraf 2 fratrådte i løbet af året. Den totale aflønning i 2007 inkluderer aflønning af 25 Senior Vice

Presidents, hvoraf 5 fratrådte i løbet af året.

****) Aktierne i den fælles pulje vil være bundet i tre år, før de bliver overført til de deltagere, som er ansat ved udgangen af treårsperioden. Værdien er kontantbeløbet af aktiebonussen

tildelt i året beregnet ved brug af markedsværdien af Novo Nordisks B-aktie på tildelingstidspunktet. Baseret på fordelingen af deltagere ved etableringen af den fælles pulje vil

ca. 35% af puljen blive allokeret til koncerndirektionen og ca. 65% til øvrige direktører (2007: henholdsvis 35% og 65%). I bindingsperioden kan den fælles pulje potentielt blive

reduceret på grund af en værdiskabelse i efterfølgende år, der er mindre end planlagt.

De til den fælles pulje for 2005 allokerede aktier (232.026 stk.) er frigivet til de enkelte direktører efter bestyrelsens godkendelse den 28. januar 2009.

Baseret på aktiekursen ved udgangen af 2008 opgøres værdien af de frigivne aktier som følger:

Markedsværdi *)

Værdi af frigivne aktier i 2009 Antal aktier Mio. kr.

Koncerndirektionen:

Lars Rebien Sørensen 23.208 6,3

Jesper Brandgaard 15.468 4,2

Lise Kingo 15.468 4,2

Kåre Schultz 15.468 4,2

Mads Krogsgaard Thomsen 15.468 4,2

Koncerndirektionen i alt 85.080 23,1

Øvrige direktører i alt **) 100.542 27,2

*) Beregningen af markedsværdien for aktier frigivet i 2009 er baseret på aktiekursen for Novo Nordisks B-aktier noteret ved årets afslutning, 271 kr.

**) Herudover frigives 46.404 aktier (markedsværd: 12,6 mio. kr.) til fratrådte ledende medarbejdere.

Aflønningen af direktører ansat i udenlandske datterselskaber adskiller sig fra den generelle aflønning med hensyn til andre ydelser og bonusordninger,

hvilket afspejler en tilpasning af vederlaget til lokale betingelser. Herudover modtager medlemmerne af koncerndirektionen og øvrige direktører almindelig

godtgørelse i forbindelse med forretningsrejser, konferencer og uddannelse etc. baseret på refusion af faktiske omkostninger.

I tilfælde af opsigelse fra Novo Nordisks eller egen side på grund af fusion, opkøb eller overtagelse af Novo Nordisk er medlemmerne af koncerndirektionen

berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 36 måneders fast grundløn plus pensionsbidrag. Dette svarer til et beløb på mellem 14,0 mio. kr. og 23,8 mio. kr.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 81


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

34 Ledelsens aflønning, aktieoptioner og aktiebeholdninger (fortsat)

Lars Rebien Sørensen er bestyrelsesmedlem i ZymoGenetics, Inc., men har afstået vederlaget fra ZymoGenetics, Inc. Lars Rebien Sørensen er desuden medlem

af bestyrelsen for Bertelsmann AG mod et vederlag på EUR 55.000 i 2008 (EUR 59.000 i 2007) samt medlem af bestyrelsen i DONG Energy mod et vederlag

på 168.750 kr. i 2008 (113.000 kr. i 2007), som han beholder. Jesper Brandgaard er formand for bestyrelsen i SimCorp A/S mod et vederlag på 442.500 kr. i 2008

(203.000 kr. i 2007). Lise Kingo var bestyrelsesmedlem i GN Store Nord A/S indtil marts 2008 og modtog et vederlag på 100.000 kr. (350.000 kr. i 2007). Kåre

Schultz er medlem af bestyrelsen i Lego A/S og modtager et vederlag på 250.000 kr. (171.000 kr. i 2007). Mads Krogsgaard Thomsen er bestyrelsesmedlem i

Cellartis AB og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og beholder vederlaget på henholdsvis SEK 50.000 (SEK 25.000 i 2007) fra Cellartis AB og 60.000 kr.

(60.000 kr. i 2007) fra DTU.

Ledelsens aktieoptioner

Ved årets Udnyttet Tildelt Ved årets Markedsværdi *)

Aktieoptioner i Novo Nordisk begyndelse i året i året slutning Mio. kr.

Koncerndirektionen:

Lars Rebien Sørensen 91.000 1.000 – 90.000 13,3

Jesper Brandgaard 46.500 1.000 – 45.500 6,7

Lise Kingo 20.000 1.000 – 19.000 3,2

Kåre Schultz 34.500 34.500 – – –

Mads Krogsgaard Thomsen 46.500 1.000 – 45.500 6,7

Koncerndirektionen i alt 238.500 38.500 – 200.000 29,9

Øvrige direktører i alt **) 323.900 63.750 16.800 276.950 42,0

I alt 562.400 102.250 16.800 476.950 71,9

*) Beregningen af markedsværdier er baseret på Black-Scholes modellen for værdiansættelse af optioner efter de forudsætninger, der fremgår af note 33.

**) Optioner tildelt i året dækker over beholdningen af aktieoptioner for Øvrige direktører udnævnt i 2008.

Ledelsens beholdning af Novo Nordisk-aktier

De interne regler vedrørende bestyrelsens, koncerndirektionens og visse medarbejderes handel med Novo Nordisk-værdipapirer tillader kun handel i de

15 kalenderdage, der følger efter hver kvartalsmeddelelse.

Ved årets Ved årets Markedsværdi *)

Aktier i Novo Nordisk begyndelse Købt i året Solgt i året slutning Mio. kr.

Bestyrelsen:

Sten Scheibye 800 – – 800 0,2

Göran A. Ando 1.200 – – 1.200 0,3

Anne Marie Kverneland 3.320 100 320 3.100 0,8

Henrik Gürtler – – – – –

Johnny Henriksen 660 100 – 760 0,2

Jørgen Wedel 8.000 3.000 – 11.000 3,0

Kurt Anker Nielsen 62.904 42.000 6.000 98.904 26,8

Kurt Briner – – – – –

Pamela J. Kirby – – – – –

Stig Strøbæk 320 100 – 420 0,1

Søren Thuesen Pedersen 120 465 – 585 0,2

Bestyrelsen i alt 77.324 45.765 6.320 116.769 31,6

Koncerndirektionen:

Lars Rebien Sørensen 820 27.234 27.134 920 0,2

Jesper Brandgaard 320 18.526 18.426 420 0,1

Lise Kingo 120 18.526 18.426 220 0,1

Kåre Schultz 320 52.026 14.500 37.846 10,3

Mads Krogsgaard Thomsen 320 18.526 18.426 420 0,1

Koncerndirektionen i alt 1.900 134.838 96.912 39.826 10,8

Øvrige direktører i alt 23.036 160.824 154.410 29.450 8,0

Den fælles pulje for koncerndirektionen og øvrige direktører **) 912.659 171.492 347.827 ***) 736.324 199,5

I alt 1.014.919 512.919 605.469 922.369 250,0

*) Beregningen af markedsværdien ved årets slutning er baseret på aktiekursen for Novo Nordisks B-aktier noteret ved årets afslutning, 271 kr.

**) Den årlige allokering af aktier til den fælles pulje vil være bundet i tre år, før de bliver overført til de deltagere, som er ansat ved udgangen af treårsperioden. Baseret på fordelingen

af deltagere ved etableringen af den fælles pulje vil ca. 35–40% af puljen blive allokeret til koncerndirektionen og ca. 60–65% til øvrige direktører. I bindingsperioden kan den

fælles pulje potentielt blive reduceret på grund af en værdiskabelse i efterfølgende år, der er mindre end planlagt.

***) Inklusive 94.986 aktier for nuværende allokeret til fem fratrådte medlemmer af ledelsen.

82 Novo Nordisk Årsrapport 2008


35 Afledte finansielle instrumenter

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Novo Nordisk anvender en række afledte finansielle instrumenter til at sikre valutarisici, og i overensstemmelse med koncernens finanspolitik sikrer Novo Nordisk

udelukkende kommercielle risici og anvender derfor ikke afledte finansielle instrumenter til handels- eller spekulative formål. Novo Nordisks sikring af valuta

er inddelt i sikring af forventede transaktioner (sikring af pengestrømme), sikring af aktiver og forpligtelser (sikring af dagsværdi) og sikring af nettoinvesteringer.

Sikring af forventede transaktioner

Nedenstående tabel viser dagsværdien af selskabets sikring af pengestrømme for 2008 og 2007 fordelt på sikringsinstrumenter og de vigtigste valutaer. Dags -

værdien af de finansielle instrumenter, der opfylder kriterierne for behandling som sikringsinstrumenter i henhold til IAS 39 ‘Finansielle instrumenter’ er indregnet

direkte i egenkapitalen, indtil de sikrede poster indregnes i resultatopgørelsen. Ved årets udgang er et tab på 864 mio. kr. udskudt via egenkapitalen (en gevinst

på 691 mio. kr. i 2007). Dagsværdien af de finansielle instrumenter, der ikke opfylder definitionen på et sikringsinstrument i henhold til IAS 39, er indregnet

direkte i resultatopgørelsen.

Finansielle instrumenter, der sikrer forventede transaktioner og kvalificerer til regnskabsmæssig sikring i henhold til IAS 39

2008 2007

Kontrakt- Positive Negative Kontrakt- Positive Negative

beløb dagsværdier dagsværdier beløb dagsværdier dagsværdier

Mio. kr. ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo

Terminskontrakter, nettosalg:

USD 10.326 – 550 10.043 534 –

JPY 3.464 – 511 2.765 88 –

GBP 1.027 163 – 840 34 –

Øvrige 354 31 – 357 – 7

Terminskontrakter i alt 15.171 194 1.061 14.005 656 7

Valuta- og renteswaps:

EUR/EUR *) 251 5 – 251 17 –

EUR/USD *) 504 – 2 504 25 –

Valuta- og renteswaps i alt 755 5 2 755 42 –

Sikring af forventede transaktioner, der kvalificerer

til regnskabsmæssig sikring i henhold til IAS 39, i alt 15.926 199 1.063 14.760 698 7

Finansielle instrumenter til sikring af forventede transaktioner, der kvalificerer til regnskabsmæssig sikring i henhold til IAS 39,

men for hvilke regnskabsmæssig sikring ikke anvendes

Valuta- og renteswaps:

DKK/DKK 310 – 15 310 – 7

EUR/EUR *) – – 8 – – 8

EUR/USD *) – – 32 – – 51

JPY/DKK 314 40 – 314 101 –

Sikring af forventede transaktioner, der kvalificerer til

regnskabsmæssig sikring i henhold til IAS 39, men for

hvilke regnskabsmæssig sikring ikke anvendes, i alt 624 40 55 624 101 66

*) Kontraktbeløbet fremgår kun af den øverste tabel.

Finansielle instrumenter, der sikrer forventede transaktioner, men ikke kvalificerer til regnskabsmæssig sikring i henhold til IAS 39

Valutaoptioner:

EUR/USD (købt USD put) 1.080 17 – 2.498 44 –

EUR/JPY (købt JPY put) – – – 224 3 –

Sikring af forventede transaktioner, der ikke kvalificerer

til regnskabsmæssig sikring i henhold til IAS 39, i alt 1.080 17 – 2.722 47 –

Sikring af forventede transaktioner i alt 17.630 256 1.118 18.106 846 73

Novo Nordisk Årsrapport 2008 83


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

35 Afledte finansielle instrumenter (fortsat)

84 Novo Nordisk Årsrapport 2008

2008 2007

Ovenstående åbne finansielle kontrakter (sikring af pengestrømme)

forventes at være indregnet i resultatopgørelsen over følgende

antal måneder:

USD 15 måneder 16 måneder

JPY 13 måneder 15 måneder

GBP 13 måneder 10 måneder

De åbne finansielle kontrakter ved årets udgang sikrer forventede

pengestrømme i hovedvalutaerne i følgende antal måneder:

USD 16 måneder 17 måneder

JPY 18 måneder 16 måneder

GBP 13 måneder 13 måneder

Restløbetiden for åbne swaps ved udgangen af 2008 er december 2011 og december 2012 (december 2011 og december 2012 ved udgangen af 2007).

Sikring af aktiver og forpligtelser

Nedenstående tabel viser dagsværdien af selskabets sikring af dagsværdi for 2008 og 2007 fordelt på sikringsinstrumenter og hovedvalutaer. Alle ændringer i

dagsværdi er indregnet i resultatopgørelsen og beløber sig til et tab på 34 mio. kr. i 2008 (en gevinst på 221 mio. kr. i 2007). Da sikringerne er meget effektive,

svarer nettogevinst eller -tab tilsvarende til nettotab eller -gevinst på sikringsinstrumenterne.

2008 2007

Kontrakt- Positive Negative Kontrakt- Positive Negative

beløb dagsværdier dagsværdier beløb dagsværdier dagsværdier

Mio. kr. ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo

Terminskontrakter, nettosalg:

USD 1.235 2 – 1.937 145 –

JPY 669 – 143 679 55 –

GBP 326 51 – 389 22 –

Øvrige 448 56 – 276 4 5

Terminskontrakter i alt 2.678 109 143 3.281 226 5

Sikring af aktiver og forpligtelser i alt 2.678 109 143 3.281 226 5

De åbne finansielle kontrakter ved årets udgang sikrer valutarisikoen på aktiver og forpligtelser i koncernens hovedvalutaer, bortset fra DKK og EUR,

dvs. aktiver og forpligtelser i USD, JPY og GBP.


35 Afledte finansielle instrumenter (fortsat)

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Sikring af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder

Nedenstående tabel viser dagsværdien af selskabets sikring af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder for 2008 og 2007 fordelt på sikrings -

instrumenter og hovedvalutaer. Alle ændringer i dagsværdi, der relaterer sig til valuta, er indregnet direkte i egenkapitalen med et tab på 18 mio. kr. i 2008

(en gevinst på 9 mio. kr. i 2007). Alle ændringer relateret til renter er indregnet i resultatopgørelsen med 1 mio. kr. i 2008 (1 mio. kr. i 2007).

2008 2007

Kontrakt- Positive Negative Kontrakt- Positive Negative

beløb dagsværdier dagsværdier beløb dagsværdier dagsværdier

Mio. kr. ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo

Valutaswaps:

JPY/DKK 100 – 18 100 9 –

Sikring af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder i alt 100 – 18 100 9 –

Restløbetiden for åbne swaps ved udgangen af 2008 er oktober 2009 (oktober 2009 ved udgangen af 2007).

De åbne finansielle kontrakter ved årets udgang sikrer følgende procentandele af de vigtigste nettoinvesteringer:

2008 2007

Mio. kr. Nettoinvestering % sikret Nettoinvestering % sikret

USD 2.423 0% 2.017 0%

JPY 1.013 12% 746 12%

GBP 153 0% 204 0%

EUR *) 4.301 0% 10.238 0%

Øvrige 3.782 0% 3.746 0%

I alt 11.672 16.951

*) Herunder dattervirksomheder, som har EUR som funktionel valuta, uanset virksomhedens lokale valuta.

Sikringsaktiviteter i alt

Nedenstående tabel opsummerer dagsværdierne af Novo Nordisks samlede sikringsaktiviteter.

2008 2007

Kontrakt- Positive Negative Kontrakt- Positive Negative

beløb dagsværdier dagsværdier beløb dagsværdier dagsværdier

Mio. kr. ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo

Valutarelaterede instrumenter:

Terminskontrakter 17.849 303 1.204 17.286 882 12

Valutaoptioner 1.080 17 – 2.722 47 –

Valutaswaps 918 40 52 918 143 59

Valutarelaterede instrumenter i alt 19.847 360 1.256 20.926 1.072 71

Renterelaterede instrumenter:

Renteswaps 561 5 23 561 9 7

Renterelaterede instrumenter i alt 561 5 23 561 9 7

20.408 365 1.279 21.487 1.081 78

Finansielle instrumenter med både positive og

negative dagsværdier (netto) indregnet i balancen – – – – (33) (33)

Afledte finansielle instrumenter inkluderet

i værdipapirer og i kortfristet gæld i alt 20.408 365 1.279 21.487 1.048 45

Dagsværdier ved årets slutning er indregnet i:

Resultatopgørelsen 166 198 374 71

Egenkapitalen:

– Sikring af pengestrømme 199 1.063 698 7

– Egenkapitalswaps (indeholdt i valutakursregulering

af investeringer i dattervirksomheder) – 18 9 –

Dagsværdier i alt 365 1.279 1.081 78

Novo Nordisk Årsrapport 2008 85


Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

36 Forpligtelser og eventualposter

Mio. kr. 2008 2007

Forpligtelser

Operationelle leasingforpligtelser

Nedenstående operationelle leasingforpligtelser

vedrører uopsigelige operationelle aftaler, der

primært er relateret til lokaler, firmabiler og kontor -

inventar. Ca. 55% af forpligtelserne vedrører aftaler

uden for Danmark. Omkostninger til leasing var

for 2008 og 2007 henholdsvis 951 mio. kr. og

886 mio. kr.

Leasingforpligtelser til betaling inden for

følgende perioder fra balancedagen

Inden et år 869 728

Mellem et og to år 788 609

Mellem to og tre år 412 445

Mellem tre og fire år 298 355

Mellem fire og fem år 280 312

Efter fem år 870 719

I alt 3.517 3.168

Købsforpligtelser 2.093 2.018

Købsforpligtelserne vedrører primært kontraktlige

forpligtelser i forbindelse med investeringer i

materielle anlægsaktiver og købsaftaler vedrørende

medicinsk udstyr og forbrugsvarer. Novo Nordisk forventer

at finansiere disse forpligtelser gennem likvide

beholdninger og pengestrømme fra driftsaktiviteter.

Forpligtelser vedrørende forsknings-

og udviklingsprojekter 764 2.471

Novo Nordisk er engageret i forsknings- og udvik -

lings projekter med en række eksterne virksomheder.

Størstedelen af forpligtelserne omfatter honorarer

i forbindelse med kliniske forsøg med liraglutide.

Andre garantier 412 347

Andre garantier relaterer sig primært til garantier udstedt

af Novo Nordisk vedrørende lejede ejendomme.

Sikkerhedsstillelse 1.401 2.166

Grunde, bygninger og installationer mv. til regn -

skabs mæssig værdi.

Verdensdiabetesfonden (World Diabetes Foundation)

På den ordinære generalforsamling i Novo Nordisk A/S i 2002 godkendte

aktionærerne at yde en gave til Verdensdiabetesfonden (World Diabetes

Foundation), hvorved Novo Nordisk A/S forpligter sig til årligt i en 10-årig

periode fra 2001 at yde et bidrag til fonden på 0,25% af Novo Nordiskkoncernens

nettoinsulinomsætning i det forudgående regnskabsår.

På generalforsamlingen i 2008 godkendte aktionærerne en yderligere

donation til fonden i tillæg til den allerede eksisterende forpligtelse.

I henhold hertil forpligter Novo Nordisk sig til at yde en årlig donation til

fonden på 0,01% i perioden 2008–2010 og 0,125% i perioden 2011–2017

af koncernens nettoinsulinomsætning i det forudgående regnskabsår.

De årlige donationer fra 2008–2010 kan imidlertid ikke overstige det

laveste af 70 mio. kr. eller 15% af Novo Nordisk A/S skattepligtige indkomst

i det pågældende regnskabsår og fra 2011–2017 det laveste af 80 mio. kr.

eller 15% af Novo Nordisk A/S skattepligtige indkomst i det pågældende

regnskabsår.

Bidraget på 68 mio. kr. for 2008 er indregnet i resultatopgørelsen.

86 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Eventualposter

Se note 3 vedrørende principperne for udarbejdelse af regnskabsestimater og

skøn vedrørende udfaldet af verserende og potentielle fremtidige retstvister.

Verserende retssager mod Novo Nordisk

Novo Nordisk Inc. er pr. 26. januar 2009 i lighed med de fleste andre producenter

af hormonpræparater (HRT) i USA sagsøgt i en række retssager ved -

rørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer

p.t. i alt 50 personer (mod 45 i januar 2008), som hævder at have anvendt

et hormonterapi præparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter

(Activella og Vagifem ® ) er blevet solgt og markedsført i USA siden 2000.

Indtil juli 2003 blev produkterne på det amerikanske marked udelukkende

solgt og markedsført af Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.).

Ifølge oplysninger fra Pfizer har yderligere 51 personer (mod 27 i januar 2008)

i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer oplyst, at de også har anvendt

et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Der er ingen retssager berammet

for Novo Nordisk i 2009, og Novo Nordisk forventer ikke, at en sag kan

beram mes førend 3. kvartal, 2009. Novo Nordisk forventer ikke, at de

verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle

stilling.

I november 2006 anlagde A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

og Laboratori Guidotti s.p.a. (‘Menarini’) sag mod Novo Nordisk A/S og dets

italienske datterselskab, Novo Nordisk Farmaceutici s.p.a., ved civilretten i

Rom. Menarini påstår, at Novo Nordisk har misligholdt en kontrakt, virksom -

heden angiveligt skulle have indgået med Menarini om salg og distribution

af insulin og insulinanaloger på det italienske marked, eller subsidiært har

pådraget sig en forpligtelse forud for kontraktens indgåelse eller ud over

kontrakten på grundlag af de forhandlinger, parterne har ført. Novo Nordisk

anfægter de påstande, Menarini har fremført. Der er berammet et retsmøde

i sagen den 29. september 2009. Novo Nordisk kan ikke forudsige, hvor

længe denne retssag vil vare, eller hvornår virksomheden vil kunne give yder -

ligere information. Novo Nordisk forventer ikke på nuværende tidspunkt, at

den verserende sag vil få væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle

stilling.

Novo Nordisk Inc. er p.t. part i fire separate retssager i USA, hvori det hævdes,

at Novo Nordisk og en række andre lægemiddelvirksomheder har opgivet

fejlagtige gennemsnitsengrospriser for visse lægemidler, der dækkes af sygesikringsordningen

Medicaid. Sagerne er anlagt af staten Alabama samt

amterne Oswego, Erie og Schenectady i staten New York. Retten afviste en

tilsvarende sag, Novo Nordisk var part i, som var anlagt af staten Mississippi.

Retten afviste desuden i 2005 38 tilsvarende sager, Novo Nordisk var part i,

som var anlagt af amter i staten New York. Novo Nordisk forventer ikke,

at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle

stilling.

Verserende sager og undersøgelser, der involverer Novo Nordisk

I december 2005 anmodede statsadvokaturen for Eastern District of New

York Novo Nordisk om at udlevere dokumenter vedrørende virksomhedens

markedsførings- og reklameaktiviteter i USA. Novo Nordisk vurderer, at

undersøgelsen er begrænset til virksomhedens insulinprodukter. Det fremgår

af begæringen, at de pågældende dokumenter er nødvendige for undersøgelsen

af mulige strafbare forhold vedrørende sygesikringsordninger

(healthcare benefit programmes). Novo Nordisk samarbejder med stats -

advokaturen om denne undersøgelse. På nuværende tidspunkt kan Novo

Nordisk ikke fastslå eller forudsige, hvordan udfaldet af denne undersøgelse

bliver. Derudover kan Novo Nordisk ikke forudsige, hvor længe undersøgelsen

vil vare, eller hvornår virksomheden vil kunne give yderligere information.

Det amerikanske børstilsyn (SEC) anmodede i februar 2006 Novo Nordisk

om at fremlægge dokumenter vedrørende FN’s ’Olie for mad’-program. Andre

virksomheder har oplyst, at de har modtaget tilsvarende begæringer. Novo

Nordisk har diskuteret sagen med SEC og det amerikanske justitsministerium

og har samarbejdet fuldt ud med de amerikanske myndigheder om denne

undersøgelse. Statsadvokaten i Danmark har siden 21 september 2006 undersøgt,

om der er grundlag for at konfiskere fortjeneste oppebåret i forbindelse

med ’Olie for mad’-programmet. Novo Nordisk kan ikke fastslå eller forud -

sige, hvordan udfaldet af disse undersøgelser bliver, eller hvor længe de vil

vare.

På nuværende tidspunkt forventer Novo Nordisk ikke, at den verserende sag

vil få væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling.


36 Forpligtelser og eventualposter (fortsat)

Andre retssager

Derudover er Novo Nordisk-koncernen part i visse retssager. Det er ledelsens

opfattelse, at afgørelsen eller fortsættelsen af disse retssager ikke vil få

væsent lig indvirkning på koncernens finansielle stilling.

Hæftelse for gæld og forpligtelser i Novozymes

efter spaltningen i 2000

Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S hæfter solidarisk for forpligtelser, der

bestod på tidspunktet for spaltningsplanens offentliggørelse i 2000. Ved årets

slutning udgjorde den resterende del af Novozymes A/S’ gæld og forpligtelser

557 mio. kr. (557 mio. kr. i 2007).

Gæld og forpligtelser, der indtræder efter 1. januar 2000, men som vedrører

perioden før 1. januar 2000, og som ikke kan henføres entydigt til enten Novo

Nordisk A/S eller Novozymes A/S, vil blive fordelt forholdsmæssigt mel lem

de to selskaber i henhold til den aftale, der blev indgået ved spaltningen i

november 2000.

Information vedrørende overtagelse af kontrol over Novo Nordisk

EU overtagelsesdirektivet, der blandt andet er implementeret som en del af

Årsregnskabsloven, indeholder visse regler vedrørende børsnoterede selskaber

om afgivelse af information, som kan være af interesse for markedet og

potentielle købere af selskabet, særligt i relation til information om klausuler

i forhold til overtagelse af kontrol (såkaldte ’change of control’ klausuler).

For information om ejerskabsstrukturen for Novo Nordisk, henvises til