Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

7 Immaterielle anlægsaktiver

Årsregnskab for moderselskabet, Novo Nordisk A/S Noter – Balancen

Goodwill Patenter og Software 2008 2007

Mio. kr. licenser I alt I alt

Kostpris ved årets begyndelse 51 418 362 831 800

Tilgang i året – 172 30 202 80

Anvendt i året – – – – (49)

Kostpris ved årets slutning 51 590 392 1.033 831

Afskrivninger ved årets begyndelse 51 147 203 401 296

Afskrivninger i året – 8 23 31 26

Af- og nedskrivninger i året *) – 50 8 58 117

Tilbageført værdiforringelse i året – – – – (38)

Afskrivninger ved årets slutning 51 205 234 490 401

Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 0 385 158 543 430

*) Nedskrivning af 117 mio. kr. i 2007 relaterer sig til afvikling af AERx ® .

8 Materielle anlægsaktiver

Grunde og Produktions- Andre Materielle 2008 2007

bygninger anlæg og anlæg, drifts- anlægsaktiver I alt I alt

maskiner materiel og under

inventar udførelse

og aconto

Mio. kr. betalinger

Kostpris ved årets begyndelse 9.312 13.066 1.400 1.477 25.255 25.186

Tilgang i året 33 78 64 976 1.151 1.452

Afgang i året (259) (292) (41) (53) (645) (1.383)

Overført fra/(til) andre poster 334 308 273 (915) – –

Kostpris ved årets slutning 9.420 13.160 1.696 1.485 25.761 25.255

Af- og nedskrivninger ved årets begyndelse 2.873 6.298 842 – 10.013 9.625

Afskrivninger i året 359 1.161 152 – 1.672 1.549

Nedskrivninger i året *) 6 90 3 53 152 58

Afskrivninger vedrørende afgang i året (235) (268) (32) (53) (588) (1.219)

Af- og nedskrivninger ved årets slutning 3.003 7.281 965 – 11.249 10.013

Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 6.417 5.879 731 1.485 14.512 15.242

*) Nedskrivning af 53 mio. kr. relaterer sig til afvikling af pulmonale diabetesprojekter i 2008.

Samlet ejendomsværdi af selskabets ejendomme til seneste offentlige vurdering udgør 2.443 mio. kr. (2.447 mio. kr. i 2007).

Kostprisen for ikke-vurderede ejendomme udgør 355 mio. kr. (658 mio. kr. i 2007).

Novo Nordisk Årsrapport 2008 109

More magazines by this user
Similar magazines