Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Årsregnskab for moderselskabet, Novo Nordisk A/S Noter – Balancen

9 Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele Tilgode- Kapitalandele Andre 2008 2007

i datter- havender hos i associerede værdipapirer I alt I alt

virksomheder tilknyttede virksomheder og kapital-

Mio. kr. virksomheder andele

Kostpris ved årets begyndelse 6.443 73 295 376 7.187 7.216

Tilgang i året 1.750 36 318 93 2.197 41

Afgang i året – (26) (12) (6) (44) (70)

Kostpris ved årets slutning 8.193 83 601 463 9.340 7.187

Værdiregulering ved årets begyndelse 21.152 – (16) (283) 20.853 15.232

Resultat før skat 7.965 – 71 – 8.036 8.562

Selskabsskat (1.885) – – – (1.885) (1.035)

Af- og nedskrivninger på goodwill – – (3) – (3) (4)

Modtaget udbytte (11.502) – (178) – (11.680) (1.620)

Afgang i året – – – – – –

Valutakursreguleringer 455 – – – 455 (93)

Øvrige reguleringer (561) – 10 (39) (590) (189)

Værdiregulering ved årets slutning 15.624 – (116) (322) 15.186 20.853

Overførsel til modregning i dattervirksomhedstilgodehavender

ved årets begyndelse 164 – – – 164 11

Tilgang i året (103) – – – (103) 153

Ved årets slutning 61 – – – 61 164

Ikke-realiseret intern fortjeneste ved årets begyndelse (12.190) – – – (12.190) (8.447)

Ændring for året (762) – – – (762) (4.015)

Valutakursreguleringer (322) – – – (322) 272

Ved årets slutning (13.274) – – – (13.274) (12.190)

Regnskabsmæssig værdi ved årets slutning 10.604 83 485 141 11.313 16.014

I den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder indgår der ikke aktiveret goodwill ved årets slutning. Der har ikke været afgang eller

tilgang i 2007.

I den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i associerede virksomheder indgår aktiveret goodwill netto med 61 mio. kr. ved årets slutning (65 mio. kr. i 2007).

Oversigt over virksomheder i Novo Nordisk-koncernen er angivet på siderne 100–101.

10 Varebeholdninger

Mio. kr. 2008 2007

Råvarer og hjælpematerialer 1.160 1.077

Varer under fremstilling 6.683 6.048

Færdigvarer 1.065 1.021

Varebeholdninger i alt 8.908 8.146

Indirekte produktionsomkostninger inkluderet i varer under fremstilling og færdigvarer 4.536 4.027

Nedskrivning af lagerbeholdning angivet som udgift i året 733 188

Tilbageført nedskrivning af lagerbeholdning i året 48 81

110 Novo Nordisk Årsrapport 2008

More magazines by this user
Similar magazines