Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Årsrapporten har nedenstående ledelsespåtegning og den uafhængige revisors påtegning, som angivet på side 114–115.

Ledelsens påtegning

Koncernregnskab Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt årsrapporten for 2008 for Novo Nordisk A/S. Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de inter -

nationale regnskabsstandarder (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board (IASB) og de internationale regnskabsstandarder, som er godkendt af

EU. Årsregnskabet for moderselskabet, Novo Nordisk A/S, er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Endvidere er årsrapporten aflagt i over ens -

stemmelse med de yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den anvendte regnskabspraksis

er hensigtsmæssig, samt at den finansielle årsrapport giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling og

resultat samt af koncernens pengestrømme, samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

Novo Nordisks ikke-finansielle rapportering er udarbejdet i overensstemmelse med de ikke-finansielle rapporteringsprincipper om væsentlighed, fuldstændighed

og lydhørhed angivet i AA1000AS (2003). Den giver en balanceret og redelig præsentation af virksomhedens økonomiske, miljømæssige og sociale præstation.

Gladsaxe, den 28. januar 2009

Direktion: Lars Rebien Sørensen Jesper Brandgaard Lise Kingo

Adm. direktør Økonomidirektør

Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen

Bestyrelse: Sten Scheibye Göran A. Ando Kurt Briner

Formand Næstformand

Henrik Gürtler Johnny Henriksen Pamela J. Kirby

Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Søren Thuesen Pedersen

Formand

for revisionskomiteen

Stig Strøbæk Jørgen Wedel

Medlem af revisionskomiteen

Novo Nordisk Årsrapport 2008 113

More magazines by this user
Similar magazines