Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Den uafhængige revisors erklæring om den ikke-finansielle rapportering for 2008

Erklæringens emne, ansvar, formål og omfang

Vi har gennemgået de ikke-finansielle oplysninger i årsrapporten for Novo

Nordisk A/S for regnskabsåret 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning,

anvendt ikke-finansiel regnskabspraksis og det ikke-finansielle

koncernregnskab, side 2–50, 89–99 og 113 (‘den ikke-finansielle rapporte -

ring’). Vi har udført vor gennemgang med henblik på at udtrykke en kon -

klusion om den ikke-finansielle rapportering i henhold til principperne

i AA1000 Assurance Standard (AA1000AS(2003)) om væsentlighed, fuldstændighed

og lydhørhed og at udtrykke en konklusion om, at den ikkefinansielle

rapportering er uden væsentlig fejlinformation og er aflagt i over -

ensstemmelse med anvendt ikke-finansiel regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for at indsamle og præsentere de ikke-finansielle

oplysninger i den ikke-finansielle rapportering.

Det udførte arbejde

Vi har planlagt og udført vort arbejde med henblik på at vurdere den ikkefinansielle

rapportering i forhold til principperne i AA1000AS(2003) om

væsentlighed, fuldstændighed og lydhørhed. Endvidere har vi planlagt og

udført vort arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, ‘Andre erklærings -

opgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle

oplysninger’, med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den ikkefinansielle

rapportering ikke indeholder væsentlig fejlinformation og at

oplys ningerne præsenteres i overensstemmelse med den anvendte ikkefinansielle

regn skabspraksis.

Vort arbejde har ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko omfattet stik -

prøvevis gennemgang af ledelsessystemer, rapporteringsstrukturer og

afgrænsninger. Den opnåede sikkerhed er begrænset i forhold til en gennemgang

med høj grad af sikkerhed, idet vores arbejde har været begrænset til

først og fremmest at omfatte forespørgsler, interviews og analytiske hand -

linger omkring registrerings- og kommunikationssystemer, data og den

under liggende dokumentation. Vi har gennemgået data og den underlig -

gende dokumentation for at undersøge, om de afgivne data er rapporteret

således, at de opfylder principperne for væsentlighed og fuldstændighed i

overensstemmelse med den anvendte ikke-finansielle regnskabspraksis.

Vort arbejde har derudover omfattet en vurdering af interessentdialog og

rapporteringens væsentlighed sammenholdt med rapporteringer fra andre

lignende virksomheder i branchen, omtale i medierne og branchekendskab.

Vort arbejde har endvidere omfattet stillingtagen til de væsentlige skøn,

som ledelsen har udøvet.

Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag

for vor konklusion.

Konklusion

På baggrund af det udførte arbejde udtrykker vi vor konklusion i henhold til

hvert enkelt af de grundlæggende principper i AA1000 Assurance Standard

(2003): væsentlighed, fuldstændighed og lydhørhed.

Væsentlighed

Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til ikke at

konkludere, at:

• Den ikke-finansielle rapportering giver et troværdigt og balanceret billede

af Novo Nordisks væsentlige ikke-finansielle resultater og påvirkning på

koncernniveau.

• De oplyste ikke-finansielle mål og indikatorer generelt anvendes i den

strategiske og driftsmæssige beslutningstagning, og at nogle af disse er

medtaget i det af topledelsen, ledelsen og forretningsenheder anvendte

Balanced Scorecard.

Den uafhængige revisors påtegninger

• Årsrapporten indeholder ikke-finansielle oplysninger, der er væsentlige for

Novo Nordisks koncerninteressenter.

• Udvælgelsen af oplysninger afspejler robuste og velfungerende ledelses- og

riskostyringsstrukturer og -processer samt regelmæssig, formel og uformel

interessentdialog og systematisk observation af udviklingstendenser,

der sikrer fokus på væsentlige koncerninteressenters interesser og forventninger.

Fuldstændighed

Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til ikke at

konkludere, at:

Novo Nordisk kan identificere og forstå væsentlige aspekter ved de ikkefinansielle

koncernresultater samt betydelige påvirkninger på områder

uden for Novo Nordisks egen direkte kontrol, herunder såvel fremad som

bagud i værdikæden, herunder leverandørers sociale og miljømæssige

resultater, dyreforsøg hos eksterne samarbejdspartnere, energi -

leverandørers CO2-emissioner, undervisning af sundhedspersonale og

udviklingslandenes adgang til prisreduceret medicin.

Novo Nordisk på koncernniveau har etableret en effektiv proces til at

identificere, undersøge og bestemme håndteringen af væsentlige

påvirkninger. En ligeså effektiv indsats kan ikke genfindes lokalt i dele af

organisationen.

Lydhørhed

Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til ikke at

konkludere, at:

Novo Nordisk gennem den ikke-finansielle rapportering og andre

kommunikationskanaler er lydhør over for væsentlige forhold, der på en

tilgængelig måde er rejst af koncerninteressenter.

Novo Nordisk har etableret effektive processer og relevante ledelses -

strukturer til bestemmelse af selskabets respons på koncerninteressenters

henvendelser samt processer til at fremme integrationen af en sådan

respons i ledelses- og forretningsprocesser. På nogle områder, såsom

ansvar ligt indkøb, kunne der etableres yderligere kontroller for at sikre

ensartet og effektiv implementering af respons.

Novo Nordisk har koncernpolitikker, -programmer og -procedurer til

at behandle væsentlige interessenters interesser inden for nøgleområder i

medicinalindustrien, f.eks. forretnings- og markedsføringsetik, bioetik

(herunder kliniske forsøg og dyrevelfærd), adgang til sundhed samt lobby -

aktiviteter.

Vi er på grundlag af vor gennemgang ikke blevet bekendt med forhold,

der giver os anledning til at konkludere, at de ikke-finansielle oplysninger i

Novo Nordisks årsrapport for regnskabsåret 2008 indeholder væsentlig

fejlinformation og ikke er præsenteret i overensstemmelse med den anvendte

ikke-finansielle regnskabspraksis.

Øvrige forhold

I henhold til AA1000AS(2003) skal vi fremsætte anbefalinger i relation til

forbedringer af miljømæssig og social ansvarlighed. Anbefalingerne er

sammen med vores erklæring om uafhængighed og kompetence anført i

afsnittet ‘How are we accountable’ på annualreport2008.novonordisk.com.

Vore anbefalinger påvirker ikke vor konklusion som angivet ovenfor.

Gladsaxe, den 28. januar 2009

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Mogens Nørgaard Mogensen

Statsautoriseret Revisor

Novo Nordisk Årsrapport 2008 115

More magazines by this user
Similar magazines