Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Forretningsmiljø Forretning efter universelle principper

Forretning

efter universelle

principper

Ideen bag FN’s Global Compact var at

udnytte markedernes og erhvervslivets

potentiale ved at omsætte værdier til

handling. Novo Nordisk tilsluttede sig

Global Compact i 2001 og har siden

aktivt støttet dennes 10 principper

for ansvarlig forretningsdrift, der er

indarbejdet i Novo Nordisk Way of

Management.

Det er altafgørende for at vinde omverdenens

tillid at optræde redeligt på markedet.

Novo Nordisk stræber efter at være

en bæredygtig virksomhed, fordi det er

med til at sikre virksomheden et råderum.

Denne tilgang understøtter også

resultaterne og skaber innovation i hele

værdikæden.

FN’s Global Compact

som strategisk ramme

FN’s Global Compacts 10 principper om

menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,

miljø og antikorruption stemmer

fi nt overens med Novo Nordisk Way of

Management (se s. 20). Den årlige statusrapport

gør rede for resultater og udfordringer

for forretningen og inden for dens

indfl ydelsesområde.

I 2008 fortsatte Novo Nordisk med at

fremme sine initiativer overalt i virksomheden

i forhold til disse principper igennem

hele værdikæden. Nogle af disse er beskrevet

nedenfor og på de følgende sider.

Respekt for menneskerettigheder

I 1998 var Novo Nordisk en af de første

virksomheder, der offentligt støttede FN’s

Menneskerettighedserklæring og skrev

respekt for menneskerettigheder ind i

sine forretningsprincipper. I 2008 markerede

Novo Nordisk erklæringens 60-årsjubilæum

sammen med sine partnere

i BLIHR, Business Leaders Initiative on

Human Rights, der ledes af Mary Robinson,

præsident for Realizing Rights.

Standarder for ansvarlighed

i leverandørkæden

Novo Nordisk har indført globale standarder

for ansvarlighed i leverandørkæden, i

første omgang ved at kræve dokumenta-

26 Novo Nordisk Årsrapport 2008

tion af direkte leverandører for, hvordan

de overholder love og regler og efterlever

god praksis inden for miljø, arbejdsmiljø,

arbejdsforhold, etik og egne underleverandører.

En udvidelse til at omfatte samtlige

virksomhedens ca. 38.000 leverandører

kræver en effektiv metode til at identifi -

cere og vurdere, hvor der måtte være en

kommerciel og omdømmemæssig risiko.

Leverandørerne opdeles i grupper med

henholdsvis høj, medium og lav risiko med

henblik på at følge op med screening af

nye leverandører og auditering af eksisterende.

Dette arbejde blev påbegyndt

i 2008 og vil blive afsluttet i 2009.

“Respekt for menneskerettigheder

er relevant

for vores forretning i fl ere

henseender. Det danner

grundlag for vores tilgang

til at forbedre adgangen

til sundhed, sikre lige

muligheder på arbejdspladsen

og mindske risici

i leverandørkæden.”

Lise Kingo

Koncerndirektør med ansvar

for Corporate Relations

Høje standarder for bioetik

Forskning og udvikling er underlagt en

række etiske standarder for bioetik, og

Novo Nordisk har igennem mange år været

førende på dette felt. I 2008 talte virksomheden

således med succes for indførelsen

af en ny vejledning fra EMEA (Det Europæiske

Lægemiddelagentur) om virussikkerhed,

hvorved kravet om dyreforsøg til afprøvning

af cellelinjer udskydes til efter de

kliniske forsøg i fase 3. Da mange produktkandidater

aldrig når dette stadium, vil de

nye regler, der træder i kraft i februar 2009,

begrænse antallet af dyr, der anvendes til

udviklingen af nye lægemidler i Europa.

Styrkelse af forretningsetik

Novo Nordisk har etableret en afdeling for

Business Ethics Compliance, der skal støtte

og overvåge overholdelse af virksomhedens

forretningsetik og procedurer og undervise

medarbejdere i antikorruption, håndtering

af interessekonfl ikter, promovering af lægemidler

samt samspil mellem behandlere,

leverandører og mellemhandlere.

Disse procedurer blev opdateret i 2008 for

at sikre, at virksomhedens public affairsarbejde

stemmer overens med dens

værdier og overholder gældende lovkrav.

Alle ledere skal undervises i forretningsetik,

og medarbejdere i salg og marketing skal

deltage i et årligt kursus. I alt er 99% af

medarbejderne i salg og marketing blevet

undervist i 2008. Efterlevelsen overvåges

af Group Internal Audit, Novo Nordisks

interne revisionsenhed, der følger op hos

forretningsenheder over hele verden. I

2008 blev der foretaget 25 undersøgelser,

og der følges op på anbefalingerne.

Mål for værdibaseret orientering

Nogle aktiviteter har større risiko end andre

for ikke at leve op til Novo Nordisk Way of

Management, og denne relative risiko afgør,

hvor hyppigt de såkaldte faciliteringer

gennemføres. En facilitering er en intern

gennemgang af, i hvor høj grad værdierne

efterleves. Nogle enheder faciliteres én

gang om året, andre kun hvert tredje år.

Bestyrelsen modtog i december en samlet

rapport over de 45 faciliteringer, der blev

gennemført i 2008. De faciliterede enheder

repræsenterede tilsammen omkring

9.000 medarbejdere, hvoraf over 2.000

blev interviewet for at få fastlagt, hvordan

Novo Nordisks værdier efterleves og

implementeres i hele organisationen.

Rapporten konkluderer, at der er en høj

grad af efterlevelse af systemer og procedurer

og af ånden i Novo Nordisk Way

of Management. De udviklingsområder,

rapporten pegede på, var bl.a. medarbejderudvikling

og arbejdsklima.

More magazines by this user
Similar magazines