Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Aktionærinformation God selskabsledelse

God

selskabsledelse

Novo Nordisk indgår i Novo Gruppen,

der består af en række selvstændige

virksomheder med en fælles historie

og fælles værdier, herunder holdingselskabet

Novo A/S, der er ejet 100%

af Novo Nordisk Fonden.

God selskabsledelse handler om den måde,

en virksomhed ledes og kontrolleres på,

og om de overordnede principper og

strukturer, der regulerer samspillet mellem

virksomhedens ledelsesorganer, dens ejere

og andre interessenter.

Rammer

Eksterne kodekser og myndighedskrav samt

interne regler udgør rammerne for Novo

Nordisks model for god selskabs ledelse.

Novo Nordisk efterlever de gældende

børsregler i Danmark, USA og Storbritannien.

Virksomheden efterlever desuden

fuldt ud de danske anbefalinger for god

selskabsledelse og overholder generelt

kodekserne for god selskabsledelse for

udenlandske virksomheder noteret på

børserne i New York og London.

Novo Nordisks værdier er i overensstemmelse

med principperne for god

selskabsledelse, og Novo Nordisk Way of

Management beskriver virksomhedens

værdibaserede ledelsesmodel (se s. 20).

Ledelse

Ansvar over for aktionærerne

Novo Nordisk står til ansvar over for

aktionærerne for virksomhedens resultater.

Novo Nordisk søger løbende gennem

intern kontrol, assurance og uafhængig revision

at give de mest korrekte, komplette

og pålidelige oplysninger i virksomhedens

fi nansielle og ikke-fi nansielle årsrapportering.

Rapporteringen bidrager til, at

aktionærerne kan vurdere bestyrelsens

og ledelsens handlinger.

Aktionærernes rettigheder

Novo Nordisks aktiekapital er opdelt i

A- og B-aktier. Alle A-aktierne ejes af

Novo A/S, et unoteret dansk aktieselskab

42 Novo Nordisk Årsrapport 2008

ejet 100% af Novo Nordisk Fonden, som

er en erhvervsdrivende fond. B-aktierne

er noteret på børserne i København og

London og i form af ADR’er på New York

Stock Exchange. Hver A-aktie a 1 kr. giver

ret til 1.000 stemmer, mens hver B-aktie a

1 kr. giver ret til 100 stemmer (se s. 50).

Særlige rettigheder, der knytter sig til

A-aktierne, er bl.a. fortegningsret i tilfælde

af en udvidelse af A-aktiekapitalen

og forkøbsret i tilfælde af salg af A-aktier

og fortrinsret til udbytte, såfremt udbyttet

er under 0,5%, mens B-aktier har fortrinsret

til udbytte mellem 0,5% og 5%,

og B-aktier har fortrinsret ved likvidation.

Novo Nordisk mener, at den nuværende

aktie- og ejerstruktur er hensigtsmæssig

for selskabets langsigtede udvikling. Virksomhedens

gennemsigtige aktiestruktur er

til gavn for aktionærerne, der på forhånd

kender til hver aktieklasses forholdsmæssige

stemmeværdi.

Novo Nordisk har ikke kendskab til nogen

aktionæraftaler om udøvelse af stemmerettigheder

eller kontrol over selskabet.

Aktionærerne har den endelige myndighed

over selskabet og udøver deres ret til at

træffe beslutninger vedrørende Novo Nordisk

på generalforsamlingerne enten ved

personligt fremmøde eller gennem fuldmagt.

Beslutninger kan generelt vedtages

ved simpelt fl ertal, mens beslutninger om

vedtægtsændringer kræver vedtagelse af

mindst to tredjedele af de afgivne stemmer

og den repræsenterede aktie kapital, medmindre

aktieselskabsloven stiller skærpede

krav. På den ordinære generalforsamling

godkender aktionærerne årsrapporten

og eventuelle ændringer til vedtægterne,

ligesom de også vælger medlemmer til bestyrelsen

foruden den uafhængige revisor.

Alle aktionærer har ret til senest den 1.

februar at fremsætte beslutningsforslag til

optagelse på dagsordenen. Alle aktionærer

har endvidere ret til at stille spørgsmål

på generalforsamlingerne, som simultantolkes

mellem engelsk og dansk og transmitteres

som webcast.

Novo Nordisk Fonden

Fonden støtter Novo Nordisk i at nå sin

vision og overholde charteret for virksomhederne

i Novo Gruppen. Alle beslutninger

om strategiske og driftsmæssige spørgsmål

træffes udelukkende af Novo Nordisks bestyrelse

og koncerndirektion. Et vist personsammenfald

mellem bestyrelsesposterne

hjælper med til at sikre, at Fonden og Novo

Nordisk har en fælles vision og strategi.

Bestyrelse

Novo Nordisk har en todelt ledelsesstruktur,

som består af bestyrelsen og koncerndirektionen.

De to organer er uafhængige af

hinanden, og ingen personer er medlem

af dem begge. Bestyrelsen fastlægger på

aktionærernes vegne den overordnede strategi

og medvirker aktivt til at udvikle selskabet

som en globalt arbejdende, fokuseret

lægemiddelvirksomhed. Bestyrelsen fører

tilsyn med koncerndirektionens beslutninger

og dispositioner og kan udstede nye

aktier eller tilbagekøbe aktier i henhold til

de bemyndigelser, den har fået af generalforsamlingen,

og som er ført til referat.

Bestyrelsen består p.t. af 11 medlemmer,

hvoraf syv er valgt af generalforsamlingen,

og fi re er valgt af medarbejderne.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

vælges for et år ad gangen

og kan genvælges. Bestyrelsesmedlemmer

skal udtræde af bestyrelsen ved

den første generalforsamling efter det

fyldte 70. år. Formandskabet fremlægger

forslag til nominering af generalforsamlingsvalgte

medlemmer for bestyrelsen,

hvor der tages hensyn til de nødvendige

kompetencer og resultatet af bestyrelsens

selvevaluering. Denne er baseret på

spørgeskemaer, som danner udgangspunkt

for vurderingen af, om det enkelte

medlem af bestyrelsen og koncerndirektionen

deltager aktivt i bestyrelsens

drøftelser og bidrager med egne vurderinger.

Revisions komitéen gennem fører

en tilsvarende selvevaluering.

Der sikres balance mellem fornyelse og

kontinuitet, når kandidaterne nomineres.

Lederudvælgelse har medvirket til at

identifi cere bestyrelsesmedlemmer, der

More magazines by this user
Similar magazines