Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser, herunder skatte- og juridiske sager, indregnes, når

koncernen som følge af tidligere begivenheder har en retlig eller faktisk for -

pligtelse, som vil medføre et sandsynligt træk på koncernens økonomiske

ressourcer, hvis størrelse kan skønnes pålideligt. I denne sammenhæng laver

Novo Nordisk estimatet baseret på det mest sandsynlige udfald af sagen.

I de tilfælde hvor et pålideligt estimat ikke kan laves, bliver sagerne oplyst som

en eventualforpligtelse.

ØVRIG REGNSKABSPRAKSIS

Segmentrapportering

Driftssegmenter rapporteres i overensstemmelse med den interne rapporte -

ring til koncernledelsen, som træffer beslutning om forretningsstrategier,

ressourcetildeling og vurderer de forskellige driftssegmenters resultater.

Omregning af fremmed valuta

Funktionel valuta og præsentationsvaluta

Regnskabsposter for hver af koncernens enheder måles ved anvendelse

af den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori enheden

driver virksomhed (funktionel valuta). Koncernregnskabet præsenteres i

danske kroner (DKK), som er moderselskabets funktionelle valuta og præsentationsvaluta.

Omregning af transaktioner og beløb

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta efter

transaktionsdagenes valutakurser. Valutakursgevinster og -tab ved afviklingen

af disse transaktioner samt ved omregning af monetære aktiver og for -

pligtelser i fremmed valuta til balancedagens valutakurser indregnes i resultat -

opgørelsen eller udskydes over egenkapitalen, såfremt de opfylder betingel -

serne for sikring af pengestrømme og nettoinvesteringer.

Kursdifferencer opstået ved omregning af ikke-monetære poster, såsom aktier

klassificeret som finansielle aktiver disponible for salg, indregnes i dagsværdi -

reserven under egenkapitalen.

Omregning af tilknyttede virksomheder

Regnskaber for udenlandske dattervirksomheder omregnes til danske kroner

ved anvendelse af balancedagens valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige

valutakurser for resultatopgørelsens poster.

Alle kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen bortset fra kurs -

differencer, der opstår ved:

• omregning af dattervirksomhedernes nettoaktiver ved regnskabsårets

begyndelse til balancedagens valutakurser

• at dattervirksomhedernes resultatopgørelser omregnes til gennemsnitlige

valutakurser, hvorimod deres balancer omregnes til balancedagens valuta -

kurser

• omregning af langfristede koncernmellemværender, der betragtes som et

tillæg til nettoinvesteringen i dattervirksomhederne

• omregning af kapitalandele i associerede virksomheder

Ovenstående kursdifferencer indregnes som Øvrig totalindkomst under

egenkapitalen.

Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto)

Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) består af licensindtægter

og andre driftsindtægter (netto) af sekundær karakter i forhold til koncernens

hovedaktiviteter. Endvidere indeholder posten engangsindtægter (netto)

vedrørende salg af immaterielle rettigheder.

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill består af et positivt forskelsbeløb mellem kostpris og dagsværdi

af identificerbare nettoaktiver i det erhvervede selskab. Goodwill vedrørende

dattervirksomheder er indregnet under ’Immaterielle anlægsaktiver’.

Goodwill måles til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede nedskriv -

ninger. Gevinster og tab ved afhændelse af en enhed inkluderer den regn -

skabsmæssige værdi af goodwill vedrørende den afhændede enhed.

Goodwill allokeres til pengestrømsfrembringende enheder med henblik på

test for værdiforringelse.

58 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

Patenter og licenser, som omfatter anskaffede patenter og licenser til igang -

værende forsknings- og udviklingsprojekter, og andre immaterielle aktiver

indregnes til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og

eventuelle tab ved værdiforringelse.

Intern udvikling af software og hermed forbundne omkostninger i forbindelse

med større IT-projekter til intern brug aktiveres under Andre immaterielle

anlægsaktiver.

Afskrivninger foretages lineært over aktivets følgende forventede brugstider:

• IT-projekter: 3–10 år

For patenter og igangværende forsknings- og udviklingsprojekter påbegyndes

afskrivninger, det år, hvor rettighederne genererer et faktisk salg.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til historisk kostpris med fradrag af akkumule -

rede af- og nedskrivninger. Kostprisen for egenfremstillede aktiver inkluderer

omkostninger, der kan henføres direkte til fremstillingen af aktiverne. Finan -

sieringsrenter i forbindelse med opførelse af større investeringer omkostningsføres

i det regnskabsår, hvor de afholdes. Efterfølgende omkostninger

medtages enten i aktivets regnskabsmæssige værdi eller indregnes som et

separat aktiv, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Grunde afskrives ikke. Afskrivninger foretages lineært over følgende for -

ventede brugstider:

• Bygninger: 12–50 år

• Produktionsanlæg og maskiner: 5–16 år

• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3–16 år

Aktivernes restværdi og brugstid vurderes og reguleres om nødvendigt ved

hver balancedag.

Et aktivs regnskabsmæssige værdi nedskrives straks til genindvindings -

værdien, hvis aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger den anslåede genindvindingsværdi.

Leasing

Leasing af aktiver, hvor koncernen reelt opnår de fordele og risici, der er forbundet

med ejerskabet af aktivet, er aktiveret som finansielt leasede aktiver

under Materielle anlægsaktiver og afskrives over den forventede brugs tid

i overensstemmelse med de ovenfor anførte afskrivningsperioder. De

tilsvarende finansielle leasingforpligtelser er indregnet under forpligtelser.

Leasingomkostninger vedrørende operationel leasing indregnes løbende i

resultatopgørelsen over leasingperioden.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis

metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre

værdi i disse virksomheder opgjort ved anvendelse af koncernens regnskabs -

praksis.

Goodwill vedrørende associerede virksomheder er indregnet i Kapitalandele i

associerede virksomheder.

Nedskrivninger

Aktiver, der har en udefinerbar brugstid, for eksempel varemærker og goodwill,

testes årligt for værdiforringelse. Koncernen vurderer den regnskabs -

mæssige værdi af identificerbare immaterielle aktiver, aktiver med lang levetid

og goodwill en gang om året eller oftere, hvis begivenheder eller ændrede

forhold indikerer, at den regnskabsmæssige værdi måske ikke er genind -

vindelig. De faktorer, som koncernen anser for at være væsentlige, og som

kan medføre en nedskrivningstest, omfatter:

• væsentligt forringet indtjening i forhold til historiske eller forventede fremtidige

resultater

• væsentlige ændringer i koncernens anvendelse af de overtagne aktiver eller

den overordnede forretningsstrategi

• væsentlige negative udviklingstendenser for branchen eller økonomien

Når det er konstateret, at den regnskabsmæssige værdi af immaterielle

aktiver, aktiver med lang levetid eller goodwill måske ikke kan genindvindes,

More magazines by this user
Similar magazines