Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 2 Ændringer i konsolideringens omfang

Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes som indtægt eller udgift når

de akkumulerede urealiserede aktuarmæssige gevinster og tab (netto) for

hver af de underliggende pensionsaftaler sammenlignet med de tidligere

rapporteringsperioder overstiger 10% af de ydelsesbaserede pensions for -

pligtelser og værdi af det underliggende aktiv på den aktuelle rapporterings -

dag. De opgjorte gevinster og tab indregnes over den resterende forventede

ansættelsesperiode for medarbejderen.

Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår fordeles over den

gennemsnitlige periode, indtil ydelserne er blevet optjent.

Pensionsaktiver og -forpligtelser i forskellige ydelsesbaserede ordninger

modregnes ikke, medmindre koncernen har en juridisk ret til at anvende

overskuddet i en pensionsordning til indfrielse af forpligtelser i en anden

pensionsordning. Pensionsaktiver kan kun indregnes i det omfang, koncernen

er i stand til at opnå fremtidige økonomiske fordele i form af refusion fra

pensionsordningen eller reduktion af fremtidige ydelser.

Koncernens bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger omkostningsføres i

resultatopgørelsen for det regnskabsår, som de vedrører.

Aktiebaseret vederlæggelse

Koncernen har etableret egenkapitalafregnede, aktiebaserede vederlæg gel -

ses ordninger. Dagsværdien af de ydelser, medarbejderne leverer til gengæld

for tildeling af optioner eller aktier, indregnes som en omkostning og fordeles

over optjeningsperioden.

Det samlede beløb, der omkostningsføres over optjeningsperioden, fastsæt -

tes på baggrund af dagsværdien af de tildelte optioner eller aktier, ekskl. virk -

ningen af eventuelle ikke-markedsbestemte betingelser for retserhvervelse.

Dagsværdien fastsættes på tildelingstidspunktet. Ikke-markedsbestemte

betingelser for retserhvervelse indgår i antagelserne om det antal optioner,

der forventes at kunne udnyttes. Koncernen revurderer ved hver balancedag

sine skøn over antallet af optioner, der forventes at kunne udnyttes. Novo

Nordisk indregner eventuelle virkninger af revurderingen af oprindelige

estimater i resultatopgørelsen med en tilsvarende regulering i egenkapitalen

over den resterende optjeningsperiode. Reguleringer, der vedrører tidligere år,

indregnes i resultatopgørelsen i reguleringsåret.

Forpligtelser

Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, medmindre andet specifikt frem -

går andetsteds.

Egenkapital

Egne aktier

Egne aktier fragår i egenkapitalen til den nominelle værdi på 1 kr. pr. aktie.

Forskelle mellem dette beløb og det beløb, som er betalt for at erhverve eller

modtaget for at afhænde egne aktier, fratrækkes i det overførte resultat.

Andre reserver

Andre reserver består af valutakursreguleringer, reserve for sikring af

pengestrømme samt øvrige reguleringer.

Udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse i den periode, hvor udbyttet er god -

kendt på generalforsamlingen.

Koncernpengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen for koncernen er opstillet efter den indirekte metode

med udgangspunkt i årets resultat. Koncernens pengestrømsopgørelse viser

pengestrømme for året, årets forskydning i likvide reserver samt koncernens

likvide reserver ved årets begyndelse og slutning.

Likvide reserver består af likvide beholdninger og værdipapirer med en op -

rindelig løbetid på under tre måneder fratrukket kortfristet bankgæld. Finan -

sielle reserver består af likvide reserver, obligationer med oprindelig udløbstid

over tre måneder samt uudnyttede garanterede kreditfaciliteter med udløbs -

tid over et år.

60 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Der er ikke sket ændring af konsolideringens omfang i 2008.

I 2007 afsluttede Novo Nordisks datterselskab, NNE A/S (NNE Pharmaplan A/S)

overtagelsen af ingeniøraktiviteterne i Pharmaplan GmbH fra det tyske

medicinalfirma Fresenius. Overtagelsesprisen udgjorde 59 mio. kr. Overtagel -

ses prisen blev betalt kontant. Nettoaktiverne er medtaget i konsolideringen

fra 1. april 2007.

Der er ikke sket ændring af konsolideringens omfang i 2006.

3 Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med almindeligt

gældende regnskabsprincipper er det nødvendigt, at ledelsen foretager skøn

og opstiller forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og for -

pligtelser samt oplysninger om eventualaktiver og -forpligtelser på balance -

dagen(e) og de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabs -

perioden(erne). Ledelsen baserer sine skøn på historisk erfaring samt en

række andre forudsætninger, der menes at være rimelige under de givne

omstændigheder. Resultatet heraf danner grundlag for at vurdere de

rapporterede regnskabsmæssige værdier af aktiver og forpligtelser samt

de rapporterede indtægter og omkostninger, som ikke umiddelbart fremgår

af andet materiale. De faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. Novo

Nordisk anser følgende skøn og dertil hørende vurderinger for væsentlige for

udarbejdelsen af koncernregnskabet.

Engangsomkostning vedrørende afvikling af

udviklingsaktiviteterne for inhalerbar insulin

Ultimo 2007 udarbejdede Novo Nordisk en grundig analyse af fremtids -

udsigterne for inhalerbar insulin og en evaluering af det medicinske og kom -

mercielle potentiale for AERx ® iDMS til dosering af inhalerbar insulin (AERx ® ).

Denne analyse resulterede i en engangsomkostning i form af nedskrivning

af immaterielle og materielle anlægsaktiver i relation til AERx ® systemet

samt omkostninger til indstilling af klinisk udvikling i størrelsesordenen

1.325 mio. kr., som var indregnet i og påvirkede resultat af primær drift for

2007 negativt.

I april 2008 besluttede Novo Nordisk ligeledes at indstille alle yderligere

pulmonale diabetesaktiviteter.

Som et resultat af disse beslutninger, er yderligere 325 mio. kr. inkluderet i

‘Forsknings- og udviklingsomkostninger’ i årsrapporten for 2008.

I 2008 og 2007 har Novo Nordisk indregnet følgende omkostninger som er

relateret til afviklingen af pulmonale diabetesprojekter:

Mio. kr. 2008 2007

Nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver – 117

Fratrædelsesgodtgørelser og øvrige

personalerelaterede omkostninger 155 –

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver 53 753

Forpligtelser vedrørende kliniske forsøg – 326

Leasing og investeringsforpligtelser 42 129

Andre omkostninger i forbindelse med afvikling

af pulmonale diabetesprojekter 75 –

I alt 325 1.325

Beløbene er inkluderet i Forsknings- og udviklingsomkostninger. Herudover

er der inkluderet en finansiel postering på 52 mio. kr. i 2007 til afvikling af

AERx ® projektet.

Periodiseringer og hensættelser vedrørende kunderabatter

Periodiseringer og hensættelser vedrørende kunderabatter indregnes i

samme periode som det hermed forbundne salg. Periodiseringer og

hensættelser vedrørende kunderabatter indregnes som en reduktion i

omsætningen og indgår i ‘Andre hensatte forpligtelser’ og ‘Andre gældsforpligtelser’.

Periodiseringerne og hensættelserne er baseret på historiske rabatbetalinger.

De beregnes på grundlag af en procentdel af omsætningen for hvert produkt

som defineret i kontrakterne med forskellige kundegrupper.

More magazines by this user
Similar magazines