Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

4 Segmentinformation

Forretningssegmenter

Rapportering til ledelsen er baseret på to globale forretningssegmenter

baseret på terapiområde:

Diabetesbehandling:

Forretningssegmentet inkluderer forskning i og udvikling, produktion og

markedsføring af produkter inden for områderne insulin, GLP-1 og relaterede

doseringssystemer samt antidiabetika i tabletform (OAD).

Biopharmaceuticals:

Forretningssegmentet inkluderer forskning i og udvikling, produktion

og markedsføring af produkter inden for områderne blødningsbehandling,

62 Novo Nordisk Årsrapport 2008

vækst hormonbehandling, hormonpræparater, inflammation og øvrige

terapier.

Ingen driftssegmenter er akkumuleret for at udgøre ovenstående rapporte -

rede segmenter.

Ledelsen vurderer driftsresultatet for forretningssegmenterne separat for at

kunne træffe beslutninger i relation til ressourceallokering og resultatmåling.

Segmenternes resultat evalueres på basis af driftsresultat som opgøres på

samme måde som i koncernregnskabet. Koncernfinansiering (inklusive finansielle

indtægter og udgifter) samt selskabsskat håndteres på koncernniveau

og allokeres ikke ud på driftssegmenterne.

Forretningssegmenter 2008 2007 2006

Mio. kr. Diabetesbehandling

Segmentomsætning og resultat

Omsætning

Moderne insuliner (insulinanaloger) 17.317 14.008 10.825

Humane insuliner 11.804 12.572 13.451

Insulinrelateret salg 1.844 1.749 1.606

Antidiabetika i tabletform (OAD) 2.391 2.149 1.984

Diabetesbehandling i alt

Blødningsbehandling

Væksthormonbehandling

Hormonpræparater

Andre produkter

33.356 30.478 27.866

Biopharmaceuticals i alt

Omsætning 33.356 30.478 27.866

Ændring i kr. (%) 9,4% 9,4% 16,1%

Ændring i lokale valutaer (%) 12,7% 14,1% 17,0%

Produktionsomkostninger 8.705 8.404 8.123

Salgs- og distributionsomkostninger 10.497 9.962 9.257

Forsknings- og udviklingsomkostninger 4.791 6.116 3.898

– heraf omkostninger i forbindelse med afviklingen af alle pulmonale diabetesprojekter (325) (1.325) –

Administrationsomkostninger 1.936 1.916 1.748

Licensindtægter og andre driftsindtægter 142 179 142

Resultat af primær drift 7.569 4.259 4.982

Resultat af primær drift (ekskl. omkostninger i forbindelse med afviklingen af alle pulmonale diabetesprojekter) 7.894 5.584 –

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

Finansielle indtægter (netto)

Resultat før skat

Selskabsskat

Årets resultat

Andre segmentposter

Afskrivninger 1.899 1.774 1.632

Nedskrivning for værdiforringelse i resultatopgørelsen 208 931 45

Tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver (netto) 1.628 1.995 2.499

Anlægsaktiver 16.037 16.884 17.606

Aktiver i alt 30.468 30.257 29.714

Forpligtelser i alt 8.398 7.980 7.470

Geografisk information 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Mio. kr. Europa *) Nordamerika

Omsætning 17.219 16.350 15.300 15.154 13.746 12.280

Ændring i kr. (%) 5,3% 6,9% 9,1% 10,2% 11,9% 28,8%

Ændring i lokale valutaer (%) 6,7% 6,8% 8,9% 17,7% 21,8% 29,4%

Tilgang af materielle og immaterielle anlægsaktiver (netto) 1.458 1.651 2.065 137 509 460

Materielle anlægsaktiver 15.624 16.398 16.765 973 998 1.480

Aktiver i alt 40.849 38.428 35.232 3.532 2.873 3.819

*) Novo Nordisks hjemsted er bestemt til Europa i den geografiske information.

More magazines by this user
Similar magazines