Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

5 Periodiseringer og hensættelser vedrørende salgsrabatter

Mio. kr. 2008 2007 2006

Ved årets begyndelse 1.833 1.847 1.872

Rabatter fratrukket salget i året 4.157 3.176 2.761

Justering til tidligere års periodiseringer

og hensættelser (209) (168) (218)

Betalinger og rabatter ydet i året (3.469) (2.835) (2.372)

Valutakursreguleringer 88 (187) (196)

Ved årets slutning 2.400 1.833 1.847

Specifikation af periodiseringer og

hensættelser vedrørende salgsrabatter:

Andre gældsforpligtelser 119 89 72

Kortfristede hensatte forpligtelser 2.281 1.744 1.775

Periodiseringer og hensættelser

vedrørende salgsrabatter i alt 2.400 1.833 1.847

6 Personaleomkostninger

Mio. kr. 2008 2007 2006

Lønninger 10.541 9.792 9.225

Omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse

(jf. note 33) 331 130 113

Pensioner – bidragsbaserede ordninger 745 724 670

Pensioner – ydelsesbaserede ordninger

(jf. note 24) 128 109 111

Andre omkostninger til social sikring 714 709 645

Andre personaleomkostninger 1.169 1.094 911

Personaleomkostninger i alt 13.628 12.558 11.675

Indeholdt i resultatopgørelsen under

følgende poster:

Produktionsomkostninger 3.676 3.519 3.632

Salgs- og distributionsomkostninger 5.083 4.498 3.904

Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.040 2.813 2.424

Administrationsomkostninger 1.654 1.563 1.523

Indeholdt i resultatopgørelsen i alt 13.453 12.393 11.483

Herudover er følgende personaleomkostninger

konsolideret under

Andre driftsindtægter (netto):

NNE Pharmaplan A/S 897 800 545

NNIT A/S 760 642 556

Indeholdt i balancen som:

Aktiveret løn i forbindelse med opførelse

af bygninger og produktionsanlæg mv. 29 58 115

Forskydning i lønandel indeholdt i

varebeholdninger 146 107 77

Indeholdt i balancen i alt 175 165 192

Personaleomkostninger i alt 13.628 12.558 11.675

Herudover er følgende personaleomkostninger

kapitaliseret

som anlæg under opførelse:

NNE Pharmaplan A/S 297 264 545

For information om bestyrelsens og koncerndirektionens aflønning

henvises til note 34.

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 26.069 24.344 22.590

Antal fuldtidsansatte ved årets slutning 26.575 25.516 23.172

64 Novo Nordisk Årsrapport 2008

7 Af- og nedskrivninger

Mio. kr. 2008 2007 2006

Indeholdt i resultatopgørelsen under

følgende poster:

Produktionsomkostninger 1.831 1.652 1.682

Salgs- og distributionsomkostninger 38 31 56

Forsknings- og udviklingsomkostninger *) 473 1.205 302

Administrationsomkostninger 100 119 102

Af- og nedskrivninger i alt 2.442 3.007 2.142

*) Heraf 53 mio. kr. i 2008 i forbindelse med afvikling af pulmonale diabetesprojekter

(870 mio. kr. i 2007).

8 Honorar til revisorer

Mio. kr. 2008 2007 2006

Lovpligtig revision 25 25 24

Ydelser i forbindelse med revision 4 6 7

Skatterådgivning 16 15 16

Andre ydelser 1 1 1

I alt 46 47 48

9 Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto)

Mio. kr. 2008 2007 2006

Licensindtægter 146 229 148

Nettoindtægter fra serviceydelser inden

for IT, rådgivende ingeniørvirksomhed mv. 50 26 55

Diverse indtægter 90 66 69

Licensindtægter og andre driftsindtægter

(netto) i alt 286 321 272

10 Finansielle indtægter

Mio. kr. 2008 2007 2006

Renteindtægter *) 631 322 369

Kursgevinster på værdipapirer o. lign. (netto) – – 153

Valutakursgevinster på afledte finansielle

instrumenter (netto) 462 911 407

Gevinst på valutaoptioner 34 70 2

Finansielle indtægter i alt 1.127 1.303 931

*) 2008 inkluderer renteindtægter i forbindelse med afslutning af pris-dumping sag

i Brasilien.

11 Finansielle omkostninger

Mio. kr. 2008 2007 2006

Renteomkostninger 246 324 296

Kurstab på værdipapirer o. lign. (netto) *) 28 60 –

Valutakurstab (netto) 355 71 268

Andre finansielle omkostninger 52 52 62

Finansielle omkostninger i alt 681 507 626

*) Inklusive urealiserede tab på 52 mio. kr. i relation til Novo Nordisks investering i

Aradigm Inc. i 2007.

More magazines by this user
Similar magazines