Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

15 Materielle anlægsaktiver

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Grunde og Produktions- Andre Materielle I alt

bygninger anlæg og anlæg, drifts- anlægsaktiver

maskiner materiel og under

inventar udførelse

og aconto-

Mio. kr. betalinger

2008

Kostpris ved begyndelsen af 2008 12.208 15.564 2.289 2.547 32.608

Tilgang i året 164 261 164 1.183 1.772

Tilgang vedrørende tilkøb – – – – –

Afgang i året (448) (335) (183) (795) (1.761)

Overført fra/(til) andre poster 472 378 335 (1.185) –

Valutakursreguleringer (116) (169) 15 39 (231)

Kostpris ved slutningen af 2008 12.280 15.699 2.620 1.789 32.388

Af- og nedskrivninger ved begyndelsen af 2008 3.618 7.317 1.366 702 13.003

Afskrivninger i året 516 1.399 265 – 2.180

Nedskrivninger for værdiforringelse i året *) 6 92 3 53 154

Tilbageførsel af afskrivninger vedrørende afgang i året (333) (311) (152) (755) (1.551)

Valutakursreguleringer (15) (26) 4 – (37)

Af- og nedskrivninger ved slutningen af 2008 3.792 8.471 1.486 – 13.749

Regnskabsmæssig værdi ved slutningen af 2008 8.488 7.228 1.134 1.789 18.639

2007

Kostpris ved begyndelsen af 2007 11.525 14.066 2.623 3.775 31.989

Tilgang i året 284 387 203 1.434 2.308

Tilgang vedrørende tilkøb 7 – 2 – 9

Afgang i året (241) (720) (646) (33) (1.640)

Overført fra/(til) andre poster 640 1.847 129 (2.616) 0

Valutakursreguleringer (7) (16) (22) (13) (58)

Kostpris ved slutningen af 2007 12.208 15.564 2.289 2.547 32.608

Af- og nedskrivninger ved begyndelsen af 2007 3.231 6.677 1.731 – 11.639

Afskrivninger i året 500 1.302 226 – 2.028

Nedskrivninger for værdiforringelse i året *) 30 25 26 735 816

Tilbageførsel af afskrivninger vedrørende afgang i året (133) (685) (609) (33) (1.460)

Valutakursreguleringer (10) (2) (8) – (20)

Af- og nedskrivninger ved slutningen af 2007 3.618 7.317 1.366 702 13.003

Regnskabsmæssig værdi ved slutningen af 2007 8.590 8.247 923 1.845 19.605

*) Nedskrivning af 53 mio. kr. relaterer sig til afvikling af pulmonale diabetesprojekter i 2008 (753 mio. kr. i 2007).

16 Kapitalandele i associerede virksomheder

Mio. kr. 2008 2007

Regnskabsoplysninger i sammendrag vedrørende associerede virksomheder:

Omsætning 88 333

Årets resultat (681) 4.944

Aktiver i alt 1.750 3.581

Forpligtelser i alt 1.062 880

Novo Nordisks resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (124) 1.233

Heraf urealiserede kapitalgevinster/(tab) – 15

Novo Nordisks bogførte værdi af kapitalandele i associerede virksomheder 222 500

Heraf bogført værdi af goodwill relateret til associerede virksomheder 69 69

Dagsværdi af aktieposter i børsnoterede associerede virksomheder:

– ZymoGenetics, Inc (NASDAQ-symbol: ZGEN) 331 1.237

– Innate Pharma SA (Euronext symbol: IPH) 48 128

I 2007 indregnede Novo Nordisk en gevinst på 1.518 mio. kr. relateret til salg af forretningsaktiviteter i Dako A/S. Som aktionær i Harno Invest A/S

(tidligere Dako A/S) har Novo Nordisk modtaget udbytte på 170 mio. kr. i 2008 (1.470 mio. kr. i 2007).

For en liste over Novo Nordisks associerede virksomheder henvises til side 101.

Novo Nordisk Årsrapport 2008 67

More magazines by this user
Similar magazines