Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

32 Transaktioner med nærtstående parter

Novo Nordisk A/S er underlagt bestemmende indflydelse af Novo A/S

(registreret som aktieselskab i Danmark), som ejer 25,5% af aktierne i Novo

Nordisk A/S. De resterende aktier ejes af en bredt sammensat aktionærkreds.

Det øverste moderselskab i koncernen er Novo Nordisk Fonden (registreret

i Danmark). Begge enheder anses for nærtstående parter.

Som andre nærtstående parter anses Novozymes-koncernen (som følge af

fælles ejerskab, Novo A/S), associerede virksomheder, bestyrelser samt

medlemmer af disse enheder og Novo Nordisks ledelse. Efter udskillelsen af

Novozymes i november 2000 har Novo Nordisk haft adgang til visse aktiver i

og kan købe visse ydelser fra Novo A/S og Novozymes-koncernen og vice

versa. Alle aftaler vedrørende sådanne aktiver og serviceydelser er baseret på

listepriser ved salg til uafhængige parter, hvor sådanne listepriser eksisterer,

ellers er prisen sat til, hvad der anses for at være markedsprisen. Rammerne

for aftalerne genforhandles årligt.

Koncernen har haft følgende væsentlige transaktioner med nærtstående

parter:

2008 2007

Købs-/ Købs-/

Mio. kr. (salgsværdi) (salgsværdi)

Novo Nordisk Fonden

Donationer til koncernen (29) (30)

Novo A/S

Service udført af koncernen (6) (7)

Facilitering udført af Novo A/S – 1

Køb af egne aktier 1.016 2.090

Salg af egne aktier (i relation til aktieoptioner) (9) (8)

Nettobalance med Novo A/S 1 3

Novozymes-koncernen

Service udført af koncernen (284) (253)

Service udført af Novozymes-koncernen 147 159

Nettobalance med Novozymes A/S 33 14

Associerede virksomheder

Købte immaterielle aktiver, betalte honorarer og

royalties mv. til associerede virksomheder af Novo Nordisk 40 63

Modtagne immaterielle aktiver, betalte honorarer og

royalties mv. fra associerede virksomheder til Novo Nordisk (12) -

Der har ikke været væsentlige transaktioner med ledelserne i Novo Nordisk,

Novozymes-koncernen, Novo A/S, Novo Nordisk Fonden eller de associerede

virksomheder. For informationer vedrørende vederlag til Novo Nordisks

ledelse se note 34.

Der er ikke væsentlige uafsluttede transaktioner med nærtstående parter ved

årets slutning bortset fra de i balancen indregnede poster under Øvrige finansielle

anlægsaktiver, Andre tilgodehavender og Andre gældsforpligtelser.

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Novo Nordisk Årsrapport 2008 77