Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

36 Forpligtelser og eventualposter (fortsat)

Andre retssager

Derudover er Novo Nordisk-koncernen part i visse retssager. Det er ledelsens

opfattelse, at afgørelsen eller fortsættelsen af disse retssager ikke vil få

væsent lig indvirkning på koncernens finansielle stilling.

Hæftelse for gæld og forpligtelser i Novozymes

efter spaltningen i 2000

Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S hæfter solidarisk for forpligtelser, der

bestod på tidspunktet for spaltningsplanens offentliggørelse i 2000. Ved årets

slutning udgjorde den resterende del af Novozymes A/S’ gæld og forpligtelser

557 mio. kr. (557 mio. kr. i 2007).

Gæld og forpligtelser, der indtræder efter 1. januar 2000, men som vedrører

perioden før 1. januar 2000, og som ikke kan henføres entydigt til enten Novo

Nordisk A/S eller Novozymes A/S, vil blive fordelt forholdsmæssigt mel lem

de to selskaber i henhold til den aftale, der blev indgået ved spaltningen i

november 2000.

Information vedrørende overtagelse af kontrol over Novo Nordisk

EU overtagelsesdirektivet, der blandt andet er implementeret som en del af

Årsregnskabsloven, indeholder visse regler vedrørende børsnoterede selskaber

om afgivelse af information, som kan være af interesse for markedet og

potentielle købere af selskabet, særligt i relation til information om klausuler

i forhold til overtagelse af kontrol (såkaldte ’change of control’ klausuler).

For information om ejerskabsstrukturen for Novo Nordisk, henvises til ’Aktier

og kapital struktur’ på side 49–50. For information om ”change of control”

klausuler i relation til aktieoptionsprogrammer henvises til side 78–80,

note 33 ’Aktiebaserede vederlæggelsesordninger’, og i relation til direktør -

kontrakter henvises til side 81–82, note 34 ’Ledelsens aflønning, aktie -

optioner og aktiebeholdninger’.

Novo Nordisk oplyser desuden, at selskabet er part i væsentlige aftaler, som

vil træde i kraft, blive ændret eller opsagt i forbindelse med en overtagelse

af kontrol over selskabet såfremt et bud på overtagelse iværksættes. Såfremt

en overtagelse effektueres, vil dette – på foranledning af medkontrahenten –

kunne lede til opsigelse af en eller flere af disse aftaler og et tab af ca. 5%

af Novo Nordisks omsætning, svarende til ca. 4% af Novo Nordisks brutto -

resultat.

Koncernregnskab Noter – Koncernregnskab

Novo Nordisk Årsrapport 2008 87

More magazines by this user
Similar magazines