Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Ikke-finansielt koncernregnskab Noter – Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data

Anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle data (fortsat)

Sociale data

De sociale data omfatter alle medarbejdere i Novo Nordisk.

Værdier i praksis

• Gennemsnit af de adspurgtes svar på spørgsmålene om, hvorvidt “sociale

og miljømæssige spørgsmål er vigtige for virksomhedens fremtid”, og

hvorvidt “deres leder optræder i overensstemmelse med Novo Nordisks

værdier”, er baseret på medarbejdernes svar på disse spørgsmål i den

elektroniske medarbejderundersøgelse eVoice. Gennemsnittet er et simpelt

gennemsnit beregnet i databasen ud fra medarbejdernes svar.

• Opfyldelse af planlagte handlingspunkter efter facilitering af Novo Nordisk

Way of Management. Tallet er beregnet som antallet af handlingspunkter,

der er lukket i løbet af året, divideret med antallet af handlingspunkter, som

skulle lukkes i løbet af året i henhold til de aftalte frister.

Vores medarbejdere

• Al medarbejderstatistik er baseret på registreringer i virksomhedens SAP

HR-system. Antallet af medarbejdere er beregnet som det faktiske antal

medarbejdere ved årets udgang.

• Fravær: For medarbejdere i Danmark, ekskl. FeF Chemicals, registreres

fraværsdata i SAP HR-systemet. For medarbejdere uden for Danmark bygger

fraværstallene på lokale registreringer. Fraværstyperne omfatter fravær

på grund af medarbejdernes egen sygdom, sygeorlov i forbindelse med

graviditet samt arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser i forhold til årets

samlede antal arbejdsdage justeret for nationale helligdage.

• Medarbejderomsætning: Medarbejderomsætningen er beregnet som

antallet af medarbejdere, der har forladt Novo Nordisk i løbet af året, sammenholdt

med det gennemsnitlige antal medarbejdere i året.

• Gennemsnit af de adspurgtes svar på 10 udvalgte spørgsmål om med -

arbejdernes engagement i Novo Nordisk i den elektroniske medarbejder -

undersøgelse eVoice. Gennemsnittet er et simpelt gennemsnit beregnet

i databasen ud fra medarbejdernes svar.

• Gennemsnit af de adspurgtes svar på spørgsmålene om, hvorvidt “arbejdet

giver dem mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer og kvalifikationer”,

og hvorvidt “mennesker med forskellig baggrund har lige

mulig heder”, er baseret på medarbejdernes svar på disse spørgsmål i den

elektroniske medarbejderundersøgelse eVoice. Gennemsnittet er et

simpelt gennemsnit beregnet i databasen ud fra medarbejdernes svar.

Arbejdsmiljø

• Frekvensen af arbejdsulykker er antallet af indberettede ulykker for alle

medarbejdere pr. million arbejdstimer. En arbejdsulykke er enhver arbejds -

relateret ulykke, der medfører mindst én dags fravær ud over tilskade -

komstdagen.

• Antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang er baseret på registreringer

centralt og lokalt i datterselskaberne.

Adgang til sundhed

Novo Nordisk har formuleret en prispolitik over for de mindst udviklede

lande. Formålet med politikken er at tilbyde insulin til de offentlige sundhedsmyndigheder

i verdens mindst udviklede lande til en pris på højst 20%

af gennemsnitsprisen på insulin i den vestlige verden. Den vestlige verden

er defineret som Europa (EU, Schweiz, Norge), USA, Canada og Japan.

• Udtrykket ‘er til stede’ angiver ikke Novo Nordisks fysiske tilstedeværelse.

Det defineres som Novo Nordisks direkte eller indirekte salg via statslig

licitation eller privat markedsføring til grossister, forhandlere, ngo’er osv.

• Det anslåede antal uddannede behandlere i sundhedssektoren omfatter

behandlere i sundhedssektoren, som enten har modtaget direkte træning,

uddannelse, interageret med eller er nået via oplysningskampagner. Det

anslåede antal er baseret på registreringer, som Novo Nordisks datter -

selskaber og koncernfunktioner har foretaget i Best Practice-databasen

om forskellige aktiviteter udført inden for nationale diabetesprogrammer.

Antal let omfatter det totale antal behandlere i sundhedssektoren, som

Novo Nordisk har interageret med, siden de nationale diabetesprogrammer

blev initieret i 2002.

92 Novo Nordisk Årsrapport 2008

• Det anslåede antal underviste eller behandlede mennesker med diabetes

omfatter mennesker med diabetes, der har modtaget undervisning, oplys -

ningskampagner eller behandling målrettet til dem. Det anslåede antal er

baseret på registreringer, som Novo Nordisks datterselskaber og koncernfunktioner

har foretaget i Best Practice-databasen om forskellige aktiviteter

udført inden for forskellige nationale diabetesprogrammer. Indikatoren

omfatter alle aktiviteter og således også direkte underviste eller behandlede

mennesker med diabetes i verdens mindst udviklede lande, i udviklings -

landene og de industrialiserede lande. Antallet omfatter det totale antal

mennesker med diabetes, som Novo Nordisk har interageret med, siden de

nationale diabetesprogrammer blev initieret i 2002.

Forretningsetik

• Medarbejderne i salg og marketing, som er blevet undervist i forretnings -

etik, omfatter medarbejdere, som på nationalt eller regionalt plan har

deltaget i kurser om Novo Nordisks forretningsetiske politik og procedurer.

Virksomhedens omdømme

• Virksomhedens omdømme måles ved en gennemsnitlig brand-score i fire

hovedmarkeder (Kina, Tyskland, Storbritannien og USA) af et uafhængigt,

eksternt konsulentfirma. Den gennemsnitlige brand-score er baseret på

ratings af virksomheden indsamlet via individuelle interviews med primært

og sekundært sundhedspersonale (målgrupper). Den gennemsnitlige

brand-score sammenlignes med de væsentligste konkurrenters.

Kvalitet

• Antallet inkluderer antallet af advarselsbreve udstedt af FDA til Novo Nordisk i

forbindelse med GMP-, GCP- eller GLP-inspektioner samt antallet af

geninspektioner initieret af sundhedsmyndigheder globalt. Advarselsbreve

og geninspektioner registreres af Global Quality. Advarselsbreve fra FDA

vedrørende markedsføringsmateriale er ikke inkluderet.

Uddannelsesudgifter

• Uddannelsesudgifter er udgifter posteret som sådanne i det finansielle

regnskab. Beløbet dækker bogført intern og ekstern uddannelse.

Patentfamilier

• Patentfamilier er ‘antallet af aktive patentfamilier til dato’ og ‘nye patentfamilier

(første ansøgning)’.

Forsøgsdyr

• Indkøb af dyr til forsøg er antallet af dyr indkøbt med henblik på dyreforsøg

i Novo Nordisk eller i kontraktlaboratorier. Antallet af indkøbte dyr bygger

på intern registrering af indkøbte dyr samt årlige indberetninger fra kontraktlaboratorier.

Økonomiske data

De økonomiske indikatorer bygger på data fra Novo Nordisks koncernregn -

skab. Se ‘Finansielle definitioner’.

Forskning og udvikling

• Forsknings- og udviklingsomkostninger, investeringer og salg er beregnet

på grundlag af Novo Nordisks koncernregnskab.

Lønninger

• Cash value-fordelingen er beregnet på grundlag af Novo Nordisks koncernregnskab.

Selskabsskat

• Alle indberettede skattetyper bygger på registreringer af skatteind -

betalinger i Danmark, med undtagelse af selskabsskat som en andel af

omsætningen.

Beskæftigelse

• Direkte og indirekte virkninger på antallet af job, jobindkomst og indkomstskat

er beregnet ud fra finansielle registreringer og generelle statistiske

oplysninger fra offentlige kilder som f.eks. Danmarks Statistik, Updated

Economic Multipliers for the US Economy 2003 (Economic Policy Institute)

og China Statistical Yearbook. Indikatorerne er et estimat over virkninger

skabt af Novo Nordisk i Danmark og på globalt plan.

Eksport

Novo Nordisks eksport som en del af Danmarks eksport er baseret på

‘Finansministeriets Økonomiske Redegørelse’.

Alle data er dokumenteret, og dokumentationen er forelagt revisorerne.

More magazines by this user
Similar magazines