Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Ikke-finansielt koncernregnskab Noter – Resultatindikatorer

Miljø (fortsat)

4 Ressourceforbrug

Forbruget af energi og vand faldt fra 2007 til 2008. Energiforbruget faldt med

9% og vandforbruget med 17%. Faldet skyldes delvist produktionsændringer

på fabrikken i Kalundborg, cLEAN ® programmet samt realisering af energi- og

vandspareprojekter. Udviklingen er som forventet.

94 Novo Nordisk Årsrapport 2008

Materialeforbruget faldt med 13%. Dette fald er som forventet og skyldes

primært en optimering af produktionen i Kalundborg i Danmark.

Enhed 2008 2007 2006

Vandforbrug 1.000 m 3 2.684 3.231 2.995

Energiforbrug 1.000 GJ 2.533 2.784 2.712

Råvarer og emballage 1.000 tons 132 152 142

5 Spildevand

Som forventet faldt den samlede mængde spildevand med 8% fra 2007 til

2008. I samme periode steg mængden af udledt COD fra 813 tons til

891 tons, svarende til en stigning på 10%, hvilket primært skyldes en ekstraordinær

udledning af ethanol og glukose fra et pilotanlæg i Bagsværd i

Dan mark. Mængden af kvælstof faldt fra 107 tons til 95 tons, hvilket svarer

til et forventet fald på 11%. Den udledte mængde fosfor steg fra 14 tons

til 15 tons, svarende til en stigning på 7%, hvilket primært skyldes ændringer

i produktionen i Chartres i Frankrig.

Enhed 2008 2007 2006

COD Tons 891 813 1.000

Kvælstof Tons 95 107 107

Fosfor Tons 15 14 19

6 Affald

I 2008 var der en stigning i den samlede mængde affald på 16% i forhold til

2007. Dette skyldes en stigning i mængden af farligt affald på 2% og i

mængden af ikke-farligt affald på 23%. Genanvendelsesprocenten steg til

51% fra 38% i 2007.

Stigningen på 2% i farligt affald skyldes primært, at mængden af forurenet

jord og organiske stoffer steg. De relative mængder af ethanolaffald og

medicinsk affald faldt. Stigningen i mængden af ikke-farligt affald kan for -

klares med en øget mængde af kirtelrester og mængden af spildevand.

Spildevandet sendes til specialbehandling på et rensningsanlæg for farligt

affald i henhold til forsigtighedsprincippet. Mængden af ikke-farligt affald

sendt til forbrænding eller deponering faldt.

Enhed 2008 2007 2006

Affald i alt Tons 20.346 17.576 24.165

– Ikke-farligt affald Tons 14.240 11.604 10.594

Genanvendelse % 57 48 39

Forbrænding *) % 20 26 33

Deponering % 6 13 10

Specialbehandling % 17 13 18

– Farligt affald Tons 6.106 5.972 13.571

Genanvendelse, ethanol **) % 38 18 17

Forbrænding, ethanol ***) % 19 40 48

Genanvendelse af affald % 51 38 35

*) 96,6% med energigenindvinding (de foregående år var dette tal 98%).

**) Genanvendelse af ethanol i f.eks. biogas- eller spildevandsrensningsanlæg.

***) Forbrænding på kraftvarmeværker eller anlæg til specialbehandling af farligt affald med energigenindvinding.