Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Social

7 Værdier i praksis

Novo Nordisks præstation blev fastholdt på samme høje niveau eller forbedret

for alle parametre vedr.‘Værdier i praksis’. I den årlige arbejdsklimaundersøgelse,

eVoice, var gennemsnittet af de adspurgtes svar på spørgsmålet om,

hvorvidt sociale og miljømæssige spørgsmål er vigtige for virksomhedens

fremtid steget med 0,1 til 4,5 (på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste). I

samme undersøgelse var gennemsnittet af de adspurgtes svar på spørgsmålet

om, hvorvidt deres leders adfærd er i overensstemmelse med Novo Nordisks

værdier, steget med 0,1 til 4,3. Begge tal lå over målet på >_3,5.

Ikke-finansielt koncernregnskab Noter – Resultatindikatorer

Opfyldelse af planlagte handlingspunkter efter facilitering var på 99%,

hvilket mere end opfylder målet på 80%. Ved årets udgang var alle handlings -

punkter, undtagen to, der var planlagt til at skulle lukke i 2008, lukket. Der

følges aktivt op på lukningen af disse. I alt skulle 210 handlingspunkter være

lukket i 2008. Dette er 15% færre end i 2007. Det er facilitatorernes vurdering

på baggrund af deres faciliteringer i 2007/2008, at Novo Nordisk agerer i

overensstemmelse med Novo Nordisk Way of Management.

Enhed 2008 2007 2006

Betydningen af sociale og miljømæssige spørgsmål for virksomhedens fremtid *) Skala 1–5 4,5 4,4 4,3

Overensstemmelse mellem ledernes adfærd og Novo Nordisks værdier *) Skala 1–5 4,3 4,2 4,1

Opfyldelse af planlagte handlingspunkter efter facilitatorernes gennemgang

af Novo Nordisk Way of Management % 99 99 99

*) På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste.

8 Vores medarbejdere

Ved udgangen af 2008 var antallet af Novo Nordisks medarbejdere 27.068,

hvilket er en stigning på 4% i forhold til 2007. Den fortsatte forøgelse i

antallet af medarbejdere følger Novo Nordisks ekspansionsstrategi. Dette tal

svarer til 26.575 fuldtidsstillinger og er tegn på øget aktivitet inden for alle

områder af virksomheden, navnlig salg og marketing. Andelen af mandlige

og kvindelige medarbejdere har ændret sig en smule; ved udgangen af 2008

var 50,4% af medarbejderne mænd i forhold til 50,6% ved udgangen af

2007. Fraværsprocenten lå på 2,2, dvs. lidt lavere end i 2007. Medarbejder -

omsætningen steg til 12,1% fra 11,6%. Blandt Novo Nordisks væsentlige

risikofaktorer, der er beskrevet på s. 24–25, er manglende evne til at tiltrække

og fastholde de rigtige medarbejdere.

Gennemsnittet af de adspurgtes svar på 10 ens vægtede spørgsmål i den

årlige medarbejderundersøgelse, eVoice, anvendes til at beregne niveauet af

‘engagerende kultur’. I 2008 var det samlede resultat 4,2, en stigning på 0,1

i forhold til 2007. Målet er at fastholde et niveau på 4,0 eller derover på en

skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste. Gennemsnittet af de adspurgtes svar på

spørgsmålet om, hvorvidt arbejdet giver dem mulighed for at bruge og

udvikle deres kompetencer og kvalifikationer, steg fra 4,0 til 4,1, og gennem -

snittet af de adspurgtes svar på spørgsmålet om, hvorvidt mennesker med

forskellig baggrund har lige muligheder, steg fra 4,0 til 4,1. Begge tal lå

således over målet på >_3,5.

Enhed 2008 2007 2006

Medarbejdere (i alt) Antal 27.068 26.008 23.613

– Kvinder % 49,6 49,4 49,2

– Mænd % 50,4 50,6 50,8

Fraværsprocent % 2,2 2,7 3,0

Medarbejderomsætning % 12,1 11,6 10,0

Engagerende kultur (medarbejderengagement) *) Skala 1–5 4,2 4,1 4,0

Mulighed for at bruge og udvikle kompetencer/kvalifikationer *) Skala 1–5 4,1 4,0 3,9

Mennesker med forskellig baggrund har lige muligheder *) Skala 1–5 4,1 4,0 3,9

*) På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste.

9 Arbejdsmiljø

Resultatet for arbejdsmiljøindikatoren ‘frekvens af arbejdsulykker’ var tilfreds -

stillende, idet frekvensen faldt til 5,4 i 2008 fra 5,9 i 2007, og målet om fortsat

reduktion blev således nået. Der var ingen arbejdsulykker med dødelig

udgang i 2008. Der er fortsat fokus på at sikre høje arbejdsmiljøstandarder for

Novo Nordisks medarbejdere. I 2008 fortsatte arbejdet med at implementere

et arbejdsmiljøstyringssystem, der kan certificeres i henhold til OHSAS 18001

for Novo Nordisk i Danmark og for Product Supply på verdensplan. Alle

enheder i Product Supply blev i 2008 certificeret i henhold til OHSAS 18001.

Enhed 2008 2007 2006

Frekvens af arbejdsulykker Antal/mio. arbejdstimer 5,4 5,9 6,2

Arbejdsulykker med dødelig udgang Antal 0 0 0

Novo Nordisk Årsrapport 2008 95

More magazines by this user
Similar magazines