Nyt Gasreglement B-5 Installationsforskrifter for F-gas

gasteknik.dk

Nyt Gasreglement B-5 Installationsforskrifter for F-gas

Nyt Gasreglement B-5

Installationsforskrifter

for F-gas

v./Bjarne Holm


Gasreglementets afsnit B-5

Gennemgang af:

1. Baggrund for nyt F-gasreglement.

2. Udarbejdelse af GR afsnit B-5.

3. Gennemgang af Gasreglementets B-5

- Væsentlige punkter

4. Ikrafttræden og udgivelse


1. Baggrund for F-gasreglement

• Input fra gasbranchen

• Ønsker & trends

• Nye produkter


2. Udarbejdelse af Gasreglementets afsnit B-5

• Brainstorming med branchen

• Strukturanalyse

• SIK nedsatte arbejdsgruppe

– Tekniq

– BP Gas

– Primagaz

– DBI

– DGC


3. Gennemgang af Gasreglementets afsnit B-5

- Væsentlige punkter

1. Generelle bestemmelser

2. Tekniske bestemmelser

3. Særlige bestemmelser (produktspecifik)

B-5


3. Gennemgang af Gasreglementets afsnit B-5

- Væsentlige punkter, Forord

• I medfør af § 15, i lov om gasinstallationer og installationer i

forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse

nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved

lovbekendtgørelse nr. 1601 af 20. december 2006, fastsættes

Gasreglementets afsnit B-5.

• Forskrifterne omfatter tekniske bestemmelser for udførelse,

kontrol og service af F-gasinstallationer i bolig- og

fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og

lignende, mindre erhverv, samt F-gasinstallationer til

undervisnings-brug.

• Forskrifterne supplerer og præciserer alle bestemmelser

vedrørende flaskegas i Gasreglementets afsnit A samt

Gasreglementets afsnit B-4.


3. Væsentlige punkter

Gyldighedsområde


3. Væsentlige punkter

Gyldighedsområde

Min. 1,0 m

Flaskeskab

•Gasflaske

Kældervindue

Min. 1,0 m

Min. 1,0 m

Trappe,

kælderskakt eller

fordybning


3. Væsentlige punkter

Generelle bestemmelser, Terminologi

• Simpel installation er, i forbindelse med F-gas, en

gasinstallation, der omfatter et CE-godkendt gasapparat, der er

indreguleret til F-gas (30 mbar) af fabrikanten og monteret med

maksimalt 1,5 m DG-godkendt gasslange og DG-godkendt

regulator, til anvendelse med maksimalt 11 kg gasflaske.

• Fleksibel tilslutning kan være stålarmeret slange,

højtryksslange, lavtryksslange, installationsslange eller

uarmeret slange.


3. Væsentlige punkter

Generelle bestemmelser, Anmeldelse

• Følgende installationer skal forhåndsanmeldes:

• Installationer i undervisningslokaler.

• Storkøkkeninstallationer.

• Erhvervsinstallationer.

• Specialinstallationer såsom keramiske værksteder

og lignende.


3. Væsentlige punkter

Generelle bestemmelser, Færdigmelding

• Kravet om færdigmelding gælder såvel for

gasinstallationer tilsluttet ledningsførte

gasforsyningsanlæg som for installationer tilsluttet

gasflasker.

• Følgende installationer er undtaget færdigmelding:

– Simpel installation tilsluttet gasflaske på maksimalt 11

kg, der ikke er ledningsført (fast installation).


3. Væsentlige punkter

Tekniske bestemmelser, ledningsanlæg

• Vedrørende ledningsanlæg henvises til

bestemmelserne i Gasreglementets afsnit A.

• Supplerende bestemmelser

– For skjulte rør (til F-gas) under terræn i bygninger tillades

kun hårdtloddede eller svejste samlinger.


3. Væsentlige punkter

Tekniske bestemmelser, inden- og udendørs tilslutning

• Krav om fast tilslutning er ændret fra 15 kW til 18 kW

for gasforbrugende apparater til indendørs brug

• Tilslutningsslange ændret fra max. 1,0m til 1,5m ved

indendørs brug

• Tilslutningsslange ændret fra max. 2,0m til 4,0m ved

udendørs brug


3. Væsentlige punkter

Særlige bestemmelser, Bolig og fritid, Mærkning

Fabrikantnavn / logo

15W

230V, 50Hz

0048-07

Q = 11,3 kW, Hs – FSD

KATEGORI OG TRYK/TRYCK:

DK : III 1a2H3B/P – 8-20-30 mbar

SE : III 1ab2H3B/P – 8-20-30 mbar

INDSTILLET TIL / INSTÄLLD FÖR:

FLASKEGAS / GASOL G30 - 30 mbar

ID: 048AR-0060

MODEL

GF aabb

PROD.NR

2000xxyyzz 00

Figur 4-7. Eksempel – Mærkeskilt på komfur.

SERIE NR

xxxxxyyzz


3. Væsentlige punkter

Særlige bestemmelser, Bolig og fritid, installation

•Ventilation Ventilation

Min. 0,5 m

Gaskomfur

Gennemføringshul

Ø100 mm Apparathane

•Gennemføringshul Ø100 mm

DG-godkendt

lavtryksslange

max

1,5 m

•DG-godkendt lavtryksslange

max 1,5 m

Max

11 kg

Ventilationshuller (min.

areal 50 cm 2 i alt)


Min. 0,2 m

3. Væsentlige punkter

Særlige bestemmelser, Bolig og fritid, installation

Gasapparat

DG-godkendt

lavtryksslange max

1,5 m

Max

11 kg

Køkkenskab

Ventilationshuller

(min. areal 50 cm 2 i alt)

Min. 0,2 m

Gasapparat

DG-godkendt

installationsslange max 1,5 m

Apparathane

Rørbærer

Fast rørinstallation

Køkkenskab


3. Væsentlige punkter

Særlige bestemmelser, gasinstallationer til

undervisningsbrug

• Mellemtryksinstallation(0,5 – 2 bar) skal godkendes af

Sikkerhedsstyrelsen før arbejdet påbegyndes.

• Ansøgning skal indeholde teknisk beskrivelse af forsyningsanlæg

og ansvarsforhold beskrives i drifts- og vedligeholdelsesplan

• Endelig godkendelse foretages af gasleverandøren.


3. Væsentlige punkter

Særlige bestemmelser, gasinstallationer til

undervisningsbrug

• Benyttes apparater uden flammeovervågning(bunsenbrændere

undtaget)skal der anvendes laboratorietester, der ved tæthed

tænder grøn indikatorlampe, der angiver at magnetventil er

åben.

• Gasforsyningen til hvert undervisningslokale skal kunne

afbrydes med nøglebetjent magnetventil og nødstopfunktion.

• Ved aktiveret nødstop skal der være en synlig rød lampe eller

anden anordning,fx lyd, der angiver at magnetventil er lukket.

• Uden for undervisningstiden, skal gasforsyningen afbrydes i

flaskerum ved hjælp af magnetventil(fyraftensventil). Denne

kan været styret af tidsur


3. Væsentlige punkter

Særlige bestemmelser, gasinstallationer til

undervisningsbrug

• Hæve/sænkeborde kræver flexibel tilslutning og mekaniske

belastninger skal undgås under hæve/sænke funktionen.

• Mobile arbejdspladser er tilladte, hvis de er systemgodkendt,

som en ” fast installation”.

• De mobile arbejdspladser må primært ikke kunne flyttes under

drift.


4. Ikrafttræden og udgivelse

• Gaseglementets afsnit B-5 er planlagt til at træde i kraft den 1.

juni 2009

• Reglementet vil kunne findes/downloades på www.sik.dk fra

datoen, hvor denne findes i retsinformation.

• Reglementet vil herefter kunne købes ved Schultz forlag og

indeholder en CD-ROM


Spørgsmål

More magazines by this user
Similar magazines