Vejledning i håndtering af jord i Randers kommune, - Randers Havn

randershavn.dk

Vejledning i håndtering af jord i Randers kommune, - Randers Havn

Teknisk Forvaltning

Juni 2001 – Revideret december 2005

Vejledning i håndtering af

jord i Randers kommune,

jf. lov om forurenet jord


Indholdsfortegnelse

1. Baggrund, formål og anvendelse ......................................................................... side 3

2. Strategien – de overordnede principper.................................................................... side 5

3. Jordklasser (vejledende inddeling af jord i forureningsklasser)

3.1 Generelt ................................................................................................................. side 6

3.2 Ren jord.................................................................................................................. side 6

3.3 Lettere forurenet jord .................................................................................. side 7

3.4 Sværere forurenet jord ................................................................................. side 8

4. Lovgivning og administration.................................................................................... side 8

5. Typiske forureninger................................................................................................ side 9

6. Generelle anbefalinger og retningslinier .................................................................... side11

7. Baggrundslitteratur................................................................................................. side 13

Bilag

1. Vejledende op deling i jordklasser (ren jord, lettere forurenet jord, sværere forurenet jord),

Randers kommune

2. Jordresningsanlæg i jylland

3. Typiske forureningskomponenter ved forskellige virksomhedstyper m.v.

4. Inddeling af restprodukter og jord i kategorier, jf. bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000.

5. Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og forurenet jord i kategori 2 kan genanvendes

uden tilladelse, jf. bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000.

6. Bygge- og anlægsarbejder hvortil restprodukter og forurenet jord i kategori 3 kan genanvendes

uden tilladelse, jf. bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000.

7. Skema til anmeldelse om håndtering af overskudsjord fra arbejder i offentlig vejareal

8. Skema til anmeldelse om håndtering af overskudsjord fra kortlagte grunde og andre grunde med

(mistanke om) forurening i jorden

2


1. Baggrund, formål og anvendelse

Baggrund

Mængden af forurenet jord, der skal håndteres og bortskaffes ved bygge- og anlægsarbejder, er

stigende. En del af jorden stammer fra oprydninger på kendte forurenede grunde. En anden del af

jorden er belastet af såkaldt diffus forurening, idet undersøgelser har vist at jorden langs veje, i gamle

erhvervskvarterer, havneområder og generelt i ældre, større byområder må betragtes og behandles som

lettere forurenet jord.

Forurenet jord er affald og er derfor omfattet af reglerne i Miljø- og Energiministeriets

affaldsbekendtgørelsen (nr. 619 af 27. juni 2000). Det betyder at kommunens affaldsplan omfatter

retningslinjer for håndtering af forurenet jord, og kommunen har pligt til at anvise bortskaffelsen af

forurenet jord.

Folketinget vedtog den 28. maj 1999 en lov om forurenet jord. Loven indeholder bl.a. bestemmelser om

at opgravning og flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Det kan være jord

fra en kortlagt ejendom eller et areal som anvendes til offentlig vej eller jord fra et bygge- og

anlægsarbejde, hvor der opdages en forurening. De opfølgende vejledninger m.m. er p.t. under

udarbejdelse.

Også mængden af ren jord, der håndteres eller udskiftes ved bygge- og anlægsarbejder, er ganske stor.

Et forbud mod deponering af ren jord i råstofgrave har ført til et behov for nye deponeringslokaliteter ­

eller til en større grad af planlægning med henblik på genbrug og nyttiggørelse af jorden.

Der har således vist sig et øget behov i kommunen og blandt entreprenører m.v., der til dagligt

håndterer overskudsjord, for en ensartet administration og klare retningslinjer for håndtering og

bortskaffelse af forurenet jord.

På den baggrund har Randers Kommune udarbejdet denne vejledning, som vil være gældende indtil de

helt eller delvist erstattes af bekendtgørelser og vejledninger fra miljøstyrelsen. Til brug for anmeldelse

af jordflytning er udarbejdet to skemaer til brug ved jordflytning henholdsvis fra offentligt vejareal og fra

kortlagt grund og anden grund med forurenet jord.

Formål

Vejledningen har en række formål som både er af administrativ og miljømæssig karakter:

* at synliggøre eksisterende regler og administrationspraksis i forbindelse med håndtering af

jord, som kan være forurenet, og således medvirke til at skabe et større overblik i den

kommunale forvaltning og hos bygherrer, entreprenører, rådgivere og vognmænd.

* at styre jordstrømmene således at forurenet jord bortskaffes eller genanvendes under

hensyn til beskyttelse af grundvandsressource og arealanvendelse.

* at fremme rensning af forurenet jord.

* at fremme nyttiggørelse af både den rene jord og den lettere forurenet jord, helst tæt

på kilden. Herved spares der råstoffer og kostbar lossepladsvolumen, og samtidig

betyder reduceret transport mindre luftforurening og et lavere energiforbrug.

3


Anvendelse og begrænsning

Det er vigtigt at understrege, at denne vejledning ikke er gældende lov eller erstatter cirkulærer eller

lign. Vejledningen som sådan har ingen formel juridisk status. Vejledningen er en sammenskrivning af

administrative retningslinier, råd og vejledninger således som de er eller ønskes praktiseret i Randers

kommune. De nævnte jordklasser er "selvopfundne".

Målgruppen for vejledningen er alle der administrerer og håndterer jord, det vil primært sige kommunale

afdelinger samt private bygherrer, rådgivere, entreprenører, ledningsejere og vognmænd.

Vejledningen ligger tæt op af lignende vejledninger udarbejdet af amter, f.eks. Forurenet og renset jord

på Sjælland og Lolland – Falster fra 1997, men tager højde for de erfaringer og informationer der siden

er opnået, herunder Miljøstyrelsens nye jordkvalitets- og afskæringskriterier og kendskab til diffus

forurening.

Såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget eller der fra Miljøstyrelsen udmeldes jordklasser eller andre

grænseværdier vedrørende jordkvalitetskriterier eller afskæringskriterier skal denne vejledning

revideres. Praktiske erfaringer med anvendelse af jordklasserne eller grænseværdierne kan eventuelt

også føre til en revision af vejledningen, f.eks. hvis der konstateres oplagte uhensigtsmæssige forhold.

Vejledningen omfatter kun jord forurenet med en eller flere af de komponenter, der er

nævnt på bilag 1. Indeholder jorden andre forureningskomponenter kan vejledningen ikke

anvendes. Spørgsmål om håndtering af sådan jord afklares i det konkrete tilfælde ved henvendelse til

kommunen, sektionen for Vand og Virksomheder, Randers Kommune.

Ligeledes er restprodukter fra affaldsforbrænding, kraftværker eller anden produktion er ikke omfattet

af vejledningens retningslinier.

4


2. Strategien - de overordnede principper

Principperne for håndtering af jord (både ren og forurenet jord) er som udgangspunkt nogenlunde de

samme som gælder for almindeligt affald. Det betyder, at man skal søge at reducere affaldsmængden

ved anvendelse af renere teknologi, og dernæst skal rensning og nyttiggørelse ved genanvendelse

fremmes. Deponering er den mindst fordelagtige løsning, og miljøbelastningen ved deponering af jorden

skal mindskes mest muligt.

Rensning og deponering skal i videst muligt omfang foregå tæt på oprindelsesstedet.

Ud fra disse overordnede principper kan opstilles nedenstående vejledende retningslinier for håndtering

og bortskaffelse af jord.

Sortering og genanvendelse

Grundlaget for en god sortering af jorden er en kortlægning af forureningens fordeling på grunden både

med hensyn til typer af forurening og koncentrationsniveauer. Det er i denne fase af oprydningen, at

man kan begrænse mængden af jord, der skal føres til henholdsvis rensning og deponering eller som

kan genanvendes - og dermed spare penge.

Sorteringen kan både ske for at opdele efter geotekniske egenskaber og for at fjerne brokker, asfalt og

andet affald. For en grund med jord med indhold af forskellige forureningskomponenter skal sorteringen

også være rettet mod forskellige forureningstyper og/eller koncentrationsniveauer.

Ved alle bygge- og anlægsarbejder skal mulighederne for at genanvende såvel ren som lettere forurenet

jord på stedet altid undersøges (skabe jordbalance på grunden).

Rensning

Forurenet jord skal så vidt det er muligt renses til fri anvendelse ved brug af bedst tilgængelige teknik.

Det skal dog være sådan, at den miljømæssige gevinst står i et rimeligt forhold til de økonomiske

udgifter og de overordnede miljømæssige omkostninger.

Hvis det tekniske grundlag ikke er tilstede for en rensning af jorden, men kan forventes udviklet på sigt,

skal overvejes om den forurenede jord kan henlægges midlertidigt i et godkendt depot med henblik på

senere rensning,

Deponering

Sværere forurenet jord skal deponeres på anlæg, der er etableret til formålet, hvis rensning ikke er

teknisk mulig eller økonomisk overkommelig. Jord med organiske forureninger bør som udgangspunkt

renses hvorimod tungmetalforurenet jord deponeres i specialdepot.

Deponering af jord på losseplads er den mindst attraktive form for bortskaffelse. Dog kan den lettere

forurenet jord, som vanskeligt kan renses længere ned i forureningskoncentration, tillades genanvendt

som afdæknings jord på lossepladser alt afhængig af vilkårene i pladsens miljøgodkendelse. Der kan

være tale om såvel den daglige afdækning af affald som en del af slutafdækningen (i stedet for ren

jord).

5


3. Jordklasser (vejledende inddeling af jord i

forureningsklasser)

3.1 Generelt

Som grundlag for vejledning om håndtering af jord vil Randers Kommune tage udgangspunkt i følgende

tre jordklasser:

* Ren jord

* Lettere forurenet jord

* Sværere forurenet jord

De tre jordklasser, som fremgår af bilag 1, er baseret på indholdet/koncentrationerne af en række af de

almindeligst forekommende forureningskomponenter. I fastlæggelse af grænseværdier mellem

jordklasserne er der taget udgangspunkt i jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier i Miljøstyrelsens

vejledning nr. 6/ 1998 om oprydning på forurenede lokaliteter- Hovedbind.

Jord med indhold af forureningskomponenter, som ikke fremgår af bilag I, er ikke omfattet af

vejledningen og skal altid vurderes særskilt.

For visse kategorier af forurenet jord samt slagger og aske fra forbrændingsanlæg har Miljøstyrelsen

åbnet mulighed for uden tilladelse at genanvende materialerne i bygge- og anlægsarbejder under

nærmere beskrevne omstændigheder. Se Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 653 af 27. juni 2000 om

genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (genanvendelsesbekendtgørelsen).

Kun jord der alene er forurenet med bestemte tungmetaller og salte er omfattet af

bekendtgørelsen. Bekendtgørelsens opdeling af forurenet jord i kategorier og de tilladte bygge- og

anlægsarbejder er optrykt i vejledningens bilag 4, 5 og 6.

Jordklasser og grænseværdierne i denne vejledning kan alene anvendes i forbindelse med håndtering og

bortskaffelse i overensstemmelse med de principper, som er beskrevet i kapitel 2. Grænseværdierne

kan eksempelvis ikke bruges til at vurdere risikoen ved at lade forurenet jord blive på en given lokalitet.

3.2 Ren jord

Ren jord defineres som jord, der har et forureningsniveau, der ligger lavere end gældende

jordkvalitetskriterier (se bilag 1). Jorden må ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald eller

andet affald.

Definitionsmæssigt kan ren jord have et (mindre) indhold af forurenende stoffer, men indholdet er så

lavt, at det ikke udgør nogen miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Ved syn og lugt adskiller jorden sig

ikke fra almindelig jord. Der kan i princippet være tale om renset jord.

Kravene i genanvendelsesbekendtgørelsen til faststofindholdet af tungmetaller i jord i kategori 1 svarer

til jordkvalitetskravene til ren jord.

Anvisning og anmeldelse

Opgravning og flytning af jord fra kortlagt grund eller offentligt vejareal skal altid anmeldes til

kommunen uanset om jorden er/formodes at være ren.

6


Kommunen har ikke en lovgivningsmæssig pligt til at anvise, hvorledes man kan komme af med ren jord

ligesom flytning af ren jord, der opgraves udenfor vejarealer og kortlagte grunde, ikke skal anmeldes.

Fri anvendelse

Der er fri anvendelse for ren jord. Bortskaffelse skal ikke godkendes efter miljøloven eller lov om

forurenet jord, men ved udlægning af større mængder kræves ofte en tilladelse. I landområdet af amtet

efter planloven og i byområde af kommunen efter byggeloven.

Råstofgrave

Råstofgrave (f.eks. grusgrave) indtager en særstilling, idet der ifølge miljøloven er forbud mod at

tilføre jord i råstofgrave. Århus Amt har givet et antal grusgrave dispensation til at modtage ren jord.

Modtagelokaliteter

Udenfor råstofgrave kan ren jord i princippet anvendes hvor som helst. Teknisk forvaltning søger at

holde sig orienteret om der opstår særlige muligheder for at komme af med ren jord i større

jordarbejder, råstofgrave med særlig tillaldelse eller andet. Spørg efter nærmere oplysninger i

Teknisk forvaltning.

Genanvendelse/NyttiggøreIse

Ved bygge- og anlægsarbejder skal der ved planlægning/projektering i videts muligt omfang skabes

jordbalance inden for byggeområdet. Der kan nævnes en række eksempler på bygge- og

anlægsarbejder, hvor nyttiggørelse af den rene overskudsjord kan finde sted: Veje, ledningsarbejder,

støjvolde, havneudvidelse, jordskulpturer, legeplads, skibakke.

3.3 Lettere forurenet jord

Lettere forurenet jord defineres som jord, der ikke er ren men kun indeholder en mindre mængde af et

eller flere forurenende stoffer. Se bilag 1, hvor den den nedre og øvre grænseværdi for indholdet af

forurenende stoffer er fastsat med udgangspunkt i henholdsvis Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og

Miljøstyrelsens afskæringskriterie. En del af den lettere forurenede jord vil kunne henføres til enten

kategori 2 eller 3 i genanvendelsesbekendtgørelsen afhængig af udvaskningen af bestemte stoffer.

Den lettere forurenede jord er der - specielt i byområder - meget af, og formentlig meget mere end

man tidligere har ment. Det kan forventes at jord i den centrale, ældre del af Randers by stort set

overalt kan være lettere forurenet.

Anvisning

Kommunen anviser bortskaffelsesmuligheder for den lettere forurenede jord.

Lettere forurenet jord må kun deponeres, behandles eller genanvendes på miljøgodkendte

pladser/anlæg. Amtet godkender nye specialdepoter jvf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelse til

genbrug af (mindre mængder) lettere forurenet jord, kan være udformet som en tilladelse, der sikrer

beskyttelse af jord og grundvand (§ 19 i miljøbeskyttelsesloven).

Nyttiggørelse

Den lettere forurenede jord bør så vidt det er muligt nyttiggøres ved genanvendelse.

Jorden kan anvendes som driftsmiddel på lossepladser, dels til daglig afdækning og til interne

veje, og dels som den nederste del af slutafdækningen på færdig opfyldte lossepladsetaper.

7


Meget af den lettere forurenede jord kommer fra de centrale bydele. Her kan jorden om muligt lige så

godt blive og nyttiggøres ved genbrug på samme grund eller indenfor samme vejenterprise. Normalt vil

lettere forurenet jord fra arbejder indenfor offentligt vejareal kunne genbruges andre steder på det

offentlige vejareal f.eks. som fyld i ledningstraceer, underlag for veje og P-pladser og lign.

3.4 Sværere forurenet jord

Sværere forurenet jord defineres som jord, der har et indhold af et eller flere forurenende stoffer større

end Miljøstyrelsens afskæringskriterier Se bilag 1. En del af den sværere forurenede jord vil kunne

henføres til enten kategori 2 eller 3 i genanvendelsesbekendtgørelsen afhængig af udvaskningen af

bestemte stoffer.

Anvisning

Kommunen anviser sværere forurenet jord til enten rensning eller deponering. Jord, der kan renses, ­

skal som udgangspunkt renses. Dvs. at kommunen anviser f.eks. olieforurenet jord til rensning, mens

tungmetalforurenet jord anvises til deponering.

Anvisning kan kun finde sted til anlæg, der er godkendt efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven til at

modtage den pågældende type af forurening.

Rensning

I bilag 2 findes en oversigt over jordrensningsanlæg i jylland. På jordbehandlingsanlæggene renses den

forurenede jord ned til et niveau svarende til ren jord eller lettere forurenet jord, hvorefter jorden kan

genbruges enten frit eller som lettere forurenet jord.

Behandling/deponering

Forurenet jord, der ikke med lavteknologisk princip kan renses (f.eks. tungmetalforurenet jord, PAHforurenet

jord), anvises til behandling på Kommunekemi. Alternativt kan jorden eventuelt anvises til

deponering i godkendt specialdepot, men dette afhænger af det pågældende anlægs godkendelse.

Randers losseplads har p.t. ikke godkendelse til at modtage sværere forurenet jord (op til en vis grænse)

i specialdepot.

Såfremt det bliver muligt på kommerciel basis at rense for tungmetaller, bør også tungmetalforurenet

jord anvises til rensning.

Genbrug

Sværere forurenet jord har en forureningsgrad der gør, at det ikke umiddelbart er egnet til genbrug.

4. Lovgivning og administration

Forurenet jord er som tidligere nævnt jord, hvor indholdet af et eller flere miljøproblematiske stoffer

overstiger jordkvalitetskriterierne, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1998 om oprydning på forurende

lokaliteter - Hovedbind.

Anmeldelse

8


Opgravning og flytning af forurenet jord og af jord (ren og forurenet) fra kortlagte grunde og offentligt

vejareal skal anmeldes til kommunen, jf. § 50 i jordforureningsloven. De nærmere regler står i

bekendtgørelse nr. 675 af 27. juni 2000 om anmeldelse af flytning af forurenet jord fra

forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal (anmeldebekendtgørelsen for forurenet jord).

Til brug ved anmeldelse i Randers kommune er udarbejdet to skemaer til henholdsvis jord fra offentligt

vejareal og til andet jord. Se bilag 7 og 8. Skemaerne kan rekvireres ved henvendelse til teknisk

forvaltning, sektionen for Vand og Virksomheder.

Randers Kommune sender kopi af anmeldelsen til Århus Amt og om nødvendigt til den kommune

hvortil jorden ønskes transporteret.

Anvisning

På baggrund af anmeldelsen anviser kommunen bortskaffelsesmuligheder for den forurenede jord.

Ejeren af den forurenede jord har tilsvarende pligt til at rette sig efter anvisningen. Reglerne om

anvisning står i affaldsbekendtgørelsen.

Underretningspligt

Ifølge miljølovens § 21 skal ejere og brugere af fast ejendom straks underrette kommunen, hvis de

forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund. Tilsvarende gælder som

nævnt at opgravning og flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Denne

anmeldepligt gælder også ved opgravning og flytning af jord (ren og forurenet) fra kortlagte

ejendomme og offentligt vejareal.

Ifølge § 71 i jordforureningsloven skal arbejdet standses, hvis man under bygge- og jordarbejde på en

grund, som ikke er kortlagt, støder på forurening og kommunen skal underrettes, som nævnt overfor.

Restprodukter

Restprodukter fra affaldsforbrænding og kulfyrede kraftværker (slagger, flyveaske, røggasrenseprodukter

m.v.) håndteres efter specielle regler, cirkulærer og bekendtgørelser. Se reglerne i Miljø- og

Energiministeriets bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord

til bygge- og anlægsarbejder. Bekendtgørelsens bilag 2, 3 og 4 er optrykt i dennne vejlednings bilag 4, 5

og 6.

Statsafgift

Der skal svares afgift af forurenet jord, der modtages på registreringspligtige anlæg. Deponering af

forurenet jord i specialdepot er undtaget for affaldsafgift. Det er Told og Skat, der administrerer

reglerne.

Nye vejledninger på vej

Diverse vejledninger m.v. til opfølgning af jordforureningsloven er under udarbejdelse i bl.a.

Miljøstyrelsen.

5. Typiske forureninger

Jordforurening findes typisk i områder, hvor der tidligere har været erhvervsaktiviteter. F.eks. i gamle

byområder, tidligere erhvervs- og industriområder, havneopfyldninger m.v., men der er også den diffuse

9


forurening langs veje, i ældre byområder, ved skorstene og lign.

Erhvervs- og industrigrunde

Erfaringerne viser, at mange nedlagte erhvervs- og industrigrunde kan være forurenede. Også

eksisterende erhvervs- og industrigrunde kan være forurenede. I bilag 3 er vist typiske

forureningskomponenter på forskellige typer af erhvervsgrunde. På grunde med risiko for at støde på

jordforurening bør der altid foretages en historisk gennemgang og udtages jordprøver til analyse

afsluttende med en samlet vurdering inden bygge-/anlægsaktiviteter sættes i gang.

Olietanke og servicestationer

Utætte olietanke, spild ved påfyldning, dårligt fungerende olieudskillere, utætte rørsamlinger og lign. kan

være årsag til benzin- og olieforureninger - både på bolig- og erhvervsejendomme.

Jord fra offentligt vejareal

Undersøgelser viser, at jorden langs vejene (rabatjord) er forurenet i større eller mindre grad. I teknisk

rapport ”Jordforurening langs veje, april 1997” redegør Århus Amt for undersøgelser af jorden langs

landeveje. Ved prøvetagning og analyser er fundet at jordens indhold af PAH-forbindelser typisk

overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie i en afstand af op til 5-10 meter fra vejkanten. Den

nedre grænse for forureningen stiger fra 0,50 meter ved vejkanten gradvist til terrænniveau. Se

illustrationen nedenfor.

Blyforureningen fordeler sig på nogenlunde samme måde. I 0-0,1 meters dybde overskrides

jordkvalitetskriteriet typisk i en afstand af op til 5 meter fra vejkant og indtil 10 meter fra vejmidte er

der forhøjede værdier.

I forbindelse med vejudvidelser og anden anlægsarbejde i nærheden af veje skal man være opmærksom

herpå. Jord eller sand fra rendestensbrønde, forsinkelsesbassiner, fejesand m.v. skal også betragtes

som (lettere) forurenet jord.

10


Randers Kommune er ved at indsamle erfaringer med forurening under belægning på veje og stier.

Resultaterne fra de hidtil foretagne analyser tyder på at under mindre trafikerede veje udenfor det

ældre byområde er der ikke forurening af betydning.

Diffus forurening

Undersøgelser viser, at jorden i større byers gamle bydele er generelt forurenet eller baggrundsbelastet.

Jorden opfylder ikke Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og skal derfor håndteres og bortskaffes som

forurenet jord.

Der må tilsvarende forventes en diffus baggrundsbelastning i jorden i de centrale dele af Randers.

Hvordan ser forurenet jord ud?

Nogen forureninger kan ses - andre kan ikke. Hvis jorden lugter er den formentlig forurenet med

organiske komponenter. Man kan lugte selv et meget lavt olieindhold, såfremt der er tale om en ny

forurening. Er der tale om en gammel olieforurening kan olien dog være betydelig nedbrudt og måske

uden lugt. Olieforureninger kan farve jorden sort eller grønlig. Hvis jorden har en karakteristisk farve

(rødlig, blålig, grønlig, hvid eller sort) er den måske forurenet med tungmetaller.

Hvis jorden virker og lugter unaturlig er der grund til at tage en jordprøve. Men forurenet jord behøver

nødvendigvis ikke at se mærkelig ud. Hvis jorden indeholder slagger eller andre fremmedlegemer er der

også grund til at tage en jordprøve.

Hvor er der rent ?

Som udgangspunkt er jorden ren i det åbne land, nyere villakvarterer (uden fortid som erhverv), skovpark-

og naturområder, landbrugsarealer og lign. Der kræves ingen dokumentation, og jorden kan frit

disponeres som ren jord.

6. Generelle anbefalinger og retningslinier

Opgravning, sortering

Opgravning af jord skal så vidt muligt ske på en sådan måde, at jorden umiddelbart kan sorteres efter

jordklasser (kildesortering). Hvis ren jord er blevet sammenblandet med forurenet jord er den næsten

umuligt at skille ad igen og bortskaffelsen bliver forholdsmæssig dyr. Kendskab til forureningen i

byggeområdet, før man begynder at grave er således meget vigtig og kan reducere omkostningerne til

bortskaffelse væsentligt. Ved vejarbejder kan den forurenede zone langs vejtraceen fastlægges på

forhånd således, at der kan tages højde herfor i selve projekteringen. På ældre erhvervsgrunde kan der

gennemføres en historisk udredning og udtages jordprøver, således at problemområder på en given

grund kan identificeres inden bygge-/anlægsarbejdet går i gang.

Med kendskab til forureningens fordeling og art kan der bedre ske en effektiv sortering af jorden.

Transport

På baggrund af sorteringen, dokumenteret med analyser, kan jorden enten sendes til genanvendelse

(evt. på stedet), rensning eller deponering.

Transport af sværere forurenet jord bør foregå på tæt lad og være overdækket med presenning eller i

lukkede containere. Der må ikke foregå spild til omgivelserne.

Oplysningsseddel

De fleste modtageanlæg kræver dokumentation for jordens forureningsgrad eller renhed. Skemaerne i

11


ilag 7 og 8 er indrettet til at fungere som følgeseddel ved transport af jorden, jf. bestemmelserne i

anmeldebekendtgørelsen for forurenet jord.

De forskellige modtageanlæg for forurenet jord (lossepladser, jordbehandlingsanlæg, Kommunekemi)

kan stille krav om anvendelse af særlig følgeseddel. Århus Amt har lavet følgeseddel til brug ved

levering af ren jord til de grusgrave, som må modtage fyldjord.

Prøveudtagning og analyser

Der kan ikke gives noget entydigt svar på hvor mange prøver, der skal udtages, da dette afhænger af

den specifikke sag, herunder omfanget af forhåndskendskab til forholdene på den lokalitet, hvorfra

jorden stammer. Som udgangspunkt skal der udtages og analyseres en repræsentativ prøve (evt.

blandingsprøve) for hver 30 tons (en lastbilfuld) overskudsjord.

Typiske forurenede stoffer for forskellige virksomhedstyper fremgår af bilag 3. Der kan analyseres for

færre/flere eller andre stoffer, hvis f.eks. historik eller forundersøgelser giver grundlag derfor.

Analyserne skal foretages af akkrediteret analyselaboratorium, og resultaterne skal angives i mg/kg

tørstof. Analysemetodens detektionsgrænse skal som hovedregel være mindst 1/10 af grænseværdien

for ren jord. Anvendelse af feltmetoder kan supplere laboratorieanalyser, men kan ikke stå alene.

Prøveudtagning og analyser skal tilrettelægges efter aftale med Randers Kommune, sektionen for Vand

og Virksomheder. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på de særlige krav det enkelte

modtageanlæg stiller til antal prøver, analyseparametre etc.

Vurdering af analyseresultater og jordklasser

Ved vurdering af hvilken jordklasse et given parti jord hører til gælder følgende:

- gennemsnittet af alle prøver skal ligge under grænseværdien

- ingen prøver må overstige grænseværdien med mere end 50%

Ved blandingsforureninger skal jorden klassificeres i den højeste klasse, der er konstateret ved de

undersøgte analyseparametre.

12


7. Baggrundslitteratur

Forurenet og renset jord på Sjælland og Lolland-Falster. Vejledning i håndtering og bortskaffelse.

Udgivet af Frederiksberg og Københavns Kommune, Frederiksborg, København, Roskilde, Storstrøms

og Vestsjællands Amter, 1997.

Kvalitetetskriterier for bortskaffelse og anvendelse af forurenet og renset jord i Fyns Amt. Fyns

Amtsråd, 1997.

Vejledning nr. 6 om oprydning af forurenede lokaliteter.Miljøstyrelsen, 1998.

Vejledning nr. 13 om prøvetagning og analyse af jord. Miljøstyrelsen, 1998.

Vejledning nr. 7 om rådgivning af beboere i lettere forurenede områder. Miljøstyrelsen, 2000.

Diffus belastning af overfladejord i byområder i Århus Amt. Århus Amt, Natur og Miljø, Notat,

december 1997.

Om muligheder for rensning af forurenet jord. Baggrundsnotat, Århus Amt/Carl Bro, august 1998.

Jordforurening langs veje, Århus Amt, april 1997.

Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000om genanvendelse af restprodukter

og jord til bygge- og anlægsarbejder.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 27. juni 2000om anmeldelse af flytning af

forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal .

13


BILAG 1

Oversigt over vejledende opdeling i jordklasser, Randers

Kommune

Stof* Ren jord Lettere forurenet Sværere

jord forurenet jord

mg/kg mg/kg mg/kg

Arsen 20

Bly 400

Cadmium 5

Kobber 500

Krom, total

1000

Krom (VI)


BILAG 2

Jordrensningsanlæg i jylland

Anlæggets navn,

adresse og tlf.

Bioteknisk Jordrens

Mådevej 87, Måde

6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 79 68

Bioteknisk Jordrens

Rærup Losseplads

Halsvej 70, Rærup

9310 Vodskov

Tlf. 53 50 46 68

A/S MP-4S Jordrens

Kåstrupvej 20-22

7860 Spøttrup

Tlf. 65 90 40 50

Jysk Jordrens A/S

Sadelmagervej 12

7100 Vejle

Tlf. 75 85 77 30

Behandlingsanlæg ved

Glatved:

Nymandsvej 11

8444 Balle

Tlf. 86 33 76 87

Anlægstype Forureningstyper

Mikrobiologisk rensning

og stripning

Jord forurenet med oliekomponenter

og klorerede opløsningsmidler

Mikrobiologisk rensning Jord forurenet med olie- og tjæreforbindelser

- ikke klorerede forbindelser

Mikrobiologisk rensning

og lavtermisk behandling

Jord forurenet med oliekomponenter og tjærestoffer

Mikrobiologisk rensning Jord forurenet med oliekomponenter.


BILAG 3

Typiske forureningskomponenter ved forskellige virksomhedstyper m.v.

Virksomhedstype Typiske forureningskomponenter

Akkummulator/tørelement fremstilling (oplag) Pb, Cr, Ni, Cd, As, Zn

Asfalt-/tjærefabrikker Phenoler, Tjære, PAH, BTEX, Olie

Byjord, vejjord og blandet fyldjord PAH, Benz(a)pyren, Olie, PB, Cd, Ni

Farve-/lakindustri Opl., Cl-opl., Cr, Cu, Cd, Ni, As, Zn

Garverier Opl., Cl-opl., Olie, Cr, As, Pb

Gasværker Phenoler, PAH, BTEX, Cyanid

Galvaniseringsanstalter Opl., Cr, Cu, Cd, Pb, Ni, As, Zn

Industrilakering og anden overflademaling Opl., Cl-opl.

Jern- og metalstøberier Pb, Cl-opl., Cr, Cu, Cd, Ni, Zn, BTEX, Olie

Korn- og foderstofvirksomheder Hg, Olie, pesticider

Metalforarbejdende virksomheder BTEX, Terpentin, Petroleum, Cr, CU, Ni, Zn

Olie-/benzinanlæg (servicestationer) Olie, BTEX, MTBE

Olie-/benzinanlæg Cl-opl., Olie, Pb, Cu, Zn, Cd

Produkthandel, autoophug, skrotvirksomhed Opl., Olie, PB, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni

Renserier Cl-opl., Opl.

Træimprægneringsanlæg Cu, Cr, Ar, Pentachlorphenol

Trykkerier Opl., Cl-opl., Pb, Cu, Hg, Cr, Ni

Varmeværker Olie, Hg

Opl.= opløsninsmidler

Cl-opl.= chlorede opløsningsmidler

PAH= polyaromastiske hydrocarboner (sum af 10 specifikke, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. )

BTEX= sum af Benzen, Toluen, Etylbenzen og Xylen.

More magazines by this user
Similar magazines