Åben blad som PDF - IPA Danmark

ipa.dk.dk

Åben blad som PDF - IPA Danmark

M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k

nyt

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Nr. 2 • 2011

Præsidentens beretning

IPA Sektion Danmarks organisation

Fodbold og glade dage i Kroatien


INDHOLD

6 PRÆSIDENTENS beretning

11 Vores nye WEBMASTER

13 EVENTYR VENTER

- i Irland

13 Vores nye MATERIELFORVALTER

14 IPA SEKTION

Danmarks organisation

20 LANDSMØDE

med mange facetter

24 FODBOLD OG GLADE DAGE

i Kroatien

27 IPA SKITUR til Sölden i Østrig

31 FAGLIGT, KULTURELT og SPORTSLIGT

samarbejde

32 ÅRETS SKITUR

til Isaberg

37 VELGØRENDE for lattermusklerne

38 ET KURSUSTILBUD TIL DIG

på Schloss Gimborn

42 MUSICAL I FORUM

”Queen we will rock you”

42 FLYTTEMEDDELELSE

IPA-NYT

6

UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark

HJEMMESIDE www.ipa-dk.dk

E-MAIL mail@ipa-dk.dk

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen

Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa,

Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa

Tlf. +45 56423201, mobil +45 2550 2010

e-mail: 2.vicepresident@ipa-dk.dk

REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg

Vedbæksallé 76, 8700 Horsens

Tlf. +45 7564 3781, mobil +45 2672 3781

e-mail: editor@ipa-dk.dk

13

32

27

ANNONCEEKSPEDITION

IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf. 8793 3786

e-mail: info@ipa-nyt.dk

TRYK Zeuner • Eftertryk må kun ske med kildeangivelse.

Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets

synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for

priser, annoncer mv.

INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2011 skal indsendes

til redaktionssekretæren inden d. 1. august 2011.

FORSIDEBILLEDET 2. vicepræsident Bjarne Davidsen

aflægger beretning ved årets landsmøde.

IPA-nyt • nr. 2 2011

3


4

IPA-nyt • nr. 2 2011

FC Midtjylland -

hele regionens hold


Du har været udsat for en del snak om vind her på denne plads – men vinden er jo som bekendt også en vigtig drivkraft her i

landet. Det netop overståede landsmøde bød imidlertid på en række forandringer, som bringer mig til at tænke på metaforen ”forandringens

vinde”. Du vil kunne læse om mange af dem i dette blad, men nogle af dem synes jeg også fortjener omtale her.

Vores altid nærværende generalsekretær René Hallin fratrådte posten på mødet, og jeg vil gerne her udtrykke vores store taknemmelighed

over for René og for hans store arbejde for sektionen. Renés æresmedlemskab er mere end fuldt fortjent.

En næsten endnu større forandring er Lone Preislers afgang som materialforvalter. I mere end 25 år har Lone trofast og pligtopfyldende

varetaget dette hverv. Det er ikke forkert at sige, at Lone, der har varetaget hvervet i mere end halvdelen af sektionens

eksistens, er en institution i IPA Danmark.

Både Lone og René fortjener stor tak for deres store og værdifulde indsats for IPA Danmark.

Renés afgang medfører også ændringer i sammensætningen af forretningsudvalget. Alle i forretningsudvalget vil selvfølgelig

arbejde videre ud fra de spor, der allerede er lagt. Disse spor leder ud i fremtiden og de nødvendige forandringer, der skal ske

for at sikre, at IPA Danmark også fremtidigt er levedygtig og kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem arbejde og fritid for

alle ansatte i dansk politi og anklagemyndighed.

Et særligt interessepunkt i den kommende tid vil være vore unge medlemmer. Jeg har netop deltaget i et møde blandt de nordeuropæiske

præsidenter, hvor vi blandt andet drøftede unge medlemmer og deres ønsker til IPA. Jeg er ganske overbevist om,

at der både nationalt og internationalt er et behov for, at vi tager hånd om disse forhold.

Vi vil naturligvis ikke glemme andre medlemmer på bekostning af én gruppe. Det er planen, at vi også i den kommende periode

vil arbejde intensivt med at skabe rammer, der passer til tiden, for alle medlemmer af IPA Danmark og udnytte det helt unikke

potentiale, der ligger i IPA.

Lad mig afslutningsvis benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtigt god sommer, hvor I forhåbentlig vil kunne

gøre brug af IPA’s tilbud.

SERVO PER AMIKECO

Michael Boolsen

Præsident

Forandringens

vinde

Ejby Industrivej 38 • 2600 Glostrup

Telefon 43 33 80 00

nordeaejendomme.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

L E D E R

5


6

Præsidenten fremlægger

beretning.

IPA-nyt • nr. 2 2011

Der lyttes opmærksomt.


æsidentens

InDleDnIng

InDleDn

Indgangsreplikken til min beretning beretning ved ved landsmødet i 2009

var, at IPA ikke blot lever i men også med det omgivende

samfund. Dette Dette gør sig naturligvis stadig stadig gældende, men men hel

digvis i en lidt mere positiv betydning i dag, end tilfældet var

i 2009. Det Det er ingen hemmelighed, at også også de de forgangne to

år år har budt på på sine udfordringer. Det Det er imidlertid min opfat

telse, telse, at der også i videre omfang, end tilfældet var i perioden

2007 – 2009, 2009, har været tid tid til at kigge på det sjove – nemlig

udvikling af den danske sektion – frem for for de økonomiske

problemer, vi vi stod i og og i et vist omfang står over for. for.

beretning

IPA Sektion Danmark har afholdt landsmøde den 18.

– 20. marts 2011, hvor præsidenten, Michael Boolsen

fremlagde sin beretning, der i afkortet udgave gengi

ves følgende, og som giver giver et lille indtryk af den den me

get store berøringsflade foreningen er engageret i.

Som tilfældet var i 2009 kan jeg glædeligvis også i denne

beretning sige, at IPA Sektion Danmarks succes ikke skyldes

enkeltpersoner, men derimod et stort fælles træk, der tages

af alle i både sektionen, kredsene og lokalforeningerne.

Jeg vil i denne beretning som en videreførelse af min grundtanke

om, at det er sjovere at tale om det, som skal ske, end

det, som er sket, prøve at lægge min hovedvægt på mine

forestillinger om fremtiden – men naturligvis på basis af fortiden.

MøDeAKtIvItet

I den forløbne periode har der været afholdt to HB II møder

og ét UHB møde. Derudover har forretningsudvalget afholdt

en række møder. Vi har i forretningsudvalget fastholdt, at en

række af møderne er blevet afviklet som telefonmøder.

Fokus for disse møder har ikke ændret sig væsentligt fra

min beretning i 2009 og har i uprioriteret rækkefølge været

følgende punkter, som jeg vil kommentere nedenfor i forskellig

form:

• Økonomi

IPA Nyt

• Hjemmesiden

• Strukturen i IPA Danmark

• Fremdrift i og udvikling af Sektion Danmark

• 50-års jubilæum 2012

• IEC-møde i Danmark 2013

Den AlMInDelIge DrIFt

Det er i lighed med tidligere min opfattelse, at den almindelige

drift i Sektion Danmark som helhed – altså sektionen,

kredsene og lokalforeningerne – er forløbet rigtigt godt i

de seneste to år. Eller sagt på en anden måde: IPA har også

gennem de seneste to år haft rigtigt meget at tilbyde medlemmerne

i form af rejseaktiviteter, sociale aktiviteter og bistand

af forskellig karakter. Det ekstra glædelige er efter min

opfattelse, at IPA på denne måde også bidrager til at skabe >>

IPA-nyt • nr. 2 2011

7


8

en social sammenhæng mellem arbejde og privatliv og dermed

at bidrage til medlemmernes trivsel ud fra IPA’s grundlæggende

venskabsprincip.

I relation til den almindelige drift hører det sig imidlertid til at

kommentere kort og overordnet på økonomien, som også i den

forløbne toårige periode har spillet hovedrollen. Jeg sagde i min

sidste beretning, at økonomien stillede os over for en række udfordringer,

og at der var blevet brugt megen god tid og mange

gode kræfter på at håndtere denne situation. Økonomien er stadig

en udfordring, men vi er på rette vej! Med andre ord: Det er

min opfattelse, at økonomien er tilfredsstillende under de givne

omstændigheder.

IPA Nyt hænger fortsat meget tæt sammen med økonomien. Vi

har haft drøftelser i hovedbestyrelsen af, hvorvidt vi fortsat skal

bruge penge på IPA Nyt, eller om vi eventuelt skal vende os mod

webbaserede løsninger. ”Selv i digitale tider foretrækker tre ud

af fire danskere fortsat at få deres medlemsblade på papir. Der

er noget særligt over at vælge den gode lænestol og give sig tid

til at bladre og læse.”

Dette er ikke hovedbestyrelsens konklusion, men er taget fra et

medlemsbrev fra Cyklistforbundet. Det kunne imidlertid godt

være hovedbestyrelsens konklusion, idet en i alt væsentligt enig

hovedbestyrelse finder det vigtigt og relevant at fortsætte udgivelsen

af bladet.

Hjemmesiden har lidt en lidt hensygnende tilværelse i de seneste

to år. Den tidligere webmaster gjorde et rigtigt flot stykke arbejde

med at opbygge en flot platform for hjemmesiden, men derefter

gik det desværre lidt i stå. Vores nye webmaster har nu lavet

en ny og mere tilgængelig platform for hjemmesiden (WWW.

ipa-dk.dk).

IPA I FreMtIDen – FreMtIDen I IPA

På vort seneste landsmøde omtalte jeg programdokumentet

IPA i Fremtiden – Fremtiden i IPA og de tanker, der ligger bag

dokumentet. På grundlag af dokumentet har vi inden for hovedbestyrelsen

og forretningsudvalget arbejdet videre med en

række af punkterne i dokumentet med henblik på at skabe den

fremgang og fremdrift, som er forudsætningen for en levende

og attraktiv IPA sektion.

IPA-nyt • nr. 2 2011

Alle i salen var fuldt opmærksomme.

Jeg omtalte på det seneste landsmøde, hvilke forventninger jeg

havde til samarbejdet med rigspolitichefen efter skiftet på denne

post. Jeg har haft nogle drøftelser med rigspolitichefen, som er

positivt og velvilligt indstillet over IPA. Han deler min opfattelse

af, at der vil kunne opnås fordele for dansk politi på den ene

side og IPA på den anden side ved en positiv indstilling over for

relevante uddannelsesinitiativer fx ved deltagelse i seminarer

på Gimborn eller udveksling gennem ”police placement programme”.

Lad mig sige det på den måde: Vi skal smede, mens

jernet er varmt!

Der er i år udarbejdet et arbejdsprogram for 2011. Programmet

har været omtalt i IPA Nyt og er i sin helhed tilgængeligt på

hjemmesiden. Formålet hermed er for det første at skabe gennemsigtighed

i forhold til, hvad der foregår i sektionen og dermed

at kunne forklare medlemmerne, hvad de kan forvente af

IPA. For det andet skulle programmet gerne kunne tjene til at

fastholde tanken om, hvad det er, vi vil opnå i løbet af 2011 og

på længere sigt. For det tredje håber jeg, at det vil kunne være

en kilde til inspiration for kredsene og lokalforeningerne i deres

fremtidige arbejde.

HAlvtredsårsjubIlæum I 2012

og IeC møde I dANmArk I 2013

På IEC-mødet i Paris i 2010 blev det endeligt besluttet, at Danmark

skal være vært for IEC-mødet i 2013. Der står et stort stykke

arbejde foran os! Janne Hübner Holst, som arbejder hos Rigsadvokaten,

og som har en meget stor erfaring med at planlægge

og stå for endog meget store arrangementer, har velvilligt accepteret

at fungere som projektkoordinator for IEC 2013. Hun har

allerede med hovedbestyrelsens billigelse deltaget i IEC-mødet

i Paris sidste år og vil også deltage i Bucharest i år. Det helt overordnede

arbejde – fastlæggelse af mødested med videre – er

allerede godt i gang, og vi har en god kontakt til PEB vedrørende

arbejdet.

Efter landsmødet skal det store arbejde med etablering af en

egentlig projektorganisation sættes i gang. I denne forbindelse

skal der også etableres en projektorganisation for afviklingen af

den efterfølgende venskabsuge. Forretningsudvalget vil umiddelbart

efter landsmødet tage skridt til etablering af denne projektorganisation.


Forud for IEC 2013 har den danske sektion imidlertid halvtredsårsjubilæum

– og det er ikke vores hensigt, at det skal gå upåagtet

hen! Erling Kjær og Finn Janniche har allerede velvilligt stillet

sig i spidsen for den projektorganisation, der skal etableres til

dette formål.

Af hensyn til det danske EU-formandskab i første halvår 2012 er

jubilæumsfestlighederne henlagt til andet halvår 2012, selv om

sektionen blev etableret i februar måned. Det samlede forløb

forventes at være ca. én uge, og det vil blive kombineret med et

møde i hovedbestyrelsen.

Med henblik på at undgå, at vi – om jeg så må sige – falder over

vores egne ben og foretager dispositioner, der vil være uhensigtsmæssige

for henholdsvis det ene og det andet projekt, er

der etableret en styregruppe med forretningsudvalget og projektlederne.

InternAtIonAle MøDer

Der har været deltagelse i henholdsvis World Congress og et

IEC møde og to nordiske møder. Jeg har derudover som nævnt

deltaget i den internationale sektions 60-årsjubilæum. Endelig

har jeg på eget initiativ besøgt den moldoviske sektion.

I forbindelse med World Congress havde vi en forhåbning om,

at det ville være muligt at bryde det, vi ofte omtaler som Middelhavsdominansen

– men den blev snarere styrket. Den internationale

præsident fik – om end ikke med dansk stemme – endnu

et treårigt mandat. Set fra min stol var dette trist for IPA! Min

oplevelse i den tid, jeg har været præsident, har været, at den

internationale præsident på ingen måde bidrager til udviklingen

af IPA. Kort sagt sætter præsidenten ikke på nogen måde retning

for IPA. Jeg vil kommentere yderligere på dette om et kort øjeblik,

når jeg vender mig mod et kommende møde i England.

Vores tidligere præsident, Signe, valgte også at trække sit kandidatur,

da det blev klart, at den internationale præsident blev

genvalgt. Jeg har sagt det tidligere, og vil gerne gentage det her:

Det var en klog og modig beslutning.

IEC-mødet i Paris indfriede – på det foreningsrelevante plan –

mine forventninger. Men de var heller ikke høje! Det glædelige

var selvfølgelig, at det lykkedes at få IEC-mødet 2013 hevet hjem

til Danmark. Derudover var der ikke megen udvikling. Efter min

opfattelse mangler der visioner for, hvad PEB vil i fremtiden. Det

er nu en gang meget vanskeligt at blive ved med at koge en kraftfuld

suppe på det ben, der har ligget i gryden de sidste mange år.

Man kan sige, at ét væsentligt sigte for den internationale præsident

er volumen. Dette kan jeg selvfølgelig ikke være uenig i, og

man kan glæde sig over, at Moldova blev optaget som medlem

nr. 62. Men der mangler fremdrift!

Det er der mange, der er enige i. Med det formål at komme videre

herfra har den britiske sektion indkaldt til møde i det, de har kaldt

Northern European Forum. Mødet vil have fokus på, hvordan de

nordeuropæiske lande, der i høj grad har de samme ideer om,

hvilke krav der fremtidigt må stilles til IPA.

Vi har valgt at holde det nordiske møde som et baltisk møde i

år. Dette er sket i fuld forståelse med de øvrige nordiske præsidenter.

Formålet hermed har jeg kort beskrevet i det seneste

nummer af IPA Nyt, og jeg vil her begrænse mig til at sige, at

der efter min opfattelse vil være en væsentlig synergieffekt i at

udvide kredsen med unge sektioner.

Her vil jeg også gerne nævne, at den moldoviske sektion i forbindelse

med mit besøg i Moldova udtrykte et ønske om at indgå

en uformel samarbejdsaftale med den danske sektion. Jeg har

stillet mig positiv over for dette ud fra den betragtning, at det

vil kunne gavne den danske sektion og være med til at udvide

vores horisont.

SAMMenFAtnIng

Samlet set er det min opfattelse, at den danske sektion – alt

taget i betragtning – også i de seneste to år har været inde i

en god og stabil udvikling. Vi har kunnet profitere på, at dansk

politi ikke har været helt så meget under pres, som tilfældet var

i 2007 – 2009. Økonomisk er vi på vej frem, og der er taget de

nødvendige tiltag til at sikre den fremtidige økonomi. Vi står

over for to store og prestigefyldte projekter, som begge er godt

i vej. Der er iværksat forskellige fremadrettede projekter, der skal

sikre sammenhængskraften i den danske sektion og sikre IPA

Danmarks sammenhæng med dansk politi. Det er min opfattelse,

at det er rimeligt at betegne forløbet af de seneste to år

som tilfredsstillende.

Det nye forretningsudvalg, fra v. Jan Richter

Henriksen, Michael Boolsen, Niels Henrik Bak

og Finn Knudsen

IPA-nyt • nr. 2 2011

9


10

SOLBJERG I/S

SOLBJERG I/S

SOLBJERG I/S

Grejsvej 4

7100 Vejle

Tlf. 40 92 97 08

www.solbjerg-grejs.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

Forsikringer

til politiansatte

Du kan se forsikringer og præmier på popermo.dk

Popermo Forsikring g/s

C. F. Tietgens Boulevard 38

DK-5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48

popermo@popermo.dk

Popermo Forsikring g/s


Mit navn er Jan Anton Jensen og jeg har siden december 2010

været den nye webmaster for IPA Danmark. I den forbindelse er

jeg blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv, samt hvilke tanker

jeg har gjort mig med www.ipa-dk.dk. Jeg har altid haft dyb

respekt for IPA Danmark, og det er da også med en vis stolthed,

at jeg omtaler min nye arbejdsopgave. Jeg vil som webmaster arbejde

for, at der bliver et tæt samarbejde omkring udviklingen af

hjemmesiden, så medlemmerne kan indhente friske oplysninger

om arrangementer m.v.

Jeg er selv politimand og har min egen afdeling i Københavns

Vestegns Politi, men edb har altid haft min interesse, og jeg har

da også undervist i edb og fungeret som systemadministrator

i Lyngby. Det startede med Commodore 64 og så er computeren

ellers vokset med tiden, så jeg i dag råder over en yderst

kompatibel maskine, der bruges til spil og vedligeholdelse af

hjemmesider. Når jeg kobler af, så sker det som regel i krig online

i Battlefield 2 – Bad Company. En af mine store interesser

er også Disneyland Resort Paris, hvor min familie har været 11

gange siden 2001. Denne lidenskab gjorde, at jeg begyndte at

lege med tanken om, at lave en hjemmeside om Disneyland

Paris. Siden blev offentlig i august 2008 under navnet www.disneylandforever.dk

og den har siden vokset sig så stor, at den nu

er Danmarks største private hjemmeside om Disneyland Resort

Paris. Siden har høstet meget ros – også fra Disney og den har

ca. 8.000-10.000 besøgende om måneden. Den succes gjorde, at

jeg søgte stillingen som Webmaster for IPA Danmark, da jeg følte

mig godt klædt på til opgaven.

IPA Danmark havde en flot hjemmeside, men jeg valgte alligevel

at lave en helt ny, hvor jeg selv havde designet hjemmesiden fra

bunden og derved kendte hele strukturen og programmeringen

i hjemmesiden. Det gør det meget lettere, når der skal findes fejl

eller laves opdateringer.

Hjemmesiden i sin nuværende form har fungeret siden 1. februar

2011, og den består på nuværende tidspunkt af ca. 170 individu-

Webmaster Jan Anton Jensen.

vores nye

Webmaster

elle sider. Siden bliver opdateret mindst to gange om ugen, så

alle informationer er up to date, hvilket også øger troværdigheden

overfor brugerne.

Det betyder også, at lokalforeningerne kan få ting lagt ud på

hjemmesiden så hurtigt, at hjemmesiden bliver et brugbart værktøj,

når der skal videregives informationer til medlemmerne enten

lokalt eller nationalt. Siden vil løbende blive udbygget i tæt

samarbejde med kredsene, og det seneste tiltag er, at det nu er

muligt at se merchandise i et flot slideshow med priser. Planen

er på sigt, at det vil blive muligt at bestille disse effekter online.

Desuden er der lavet en gruppe i Facebook.com, hvor nye informationer

bliver lagt ud, så vi kan nå den yngre generation

af politifolk. Gruppen hedder IPA Danmark og er p.t. en lukket

gruppe kun for politifolk.

Til sidst vil jeg opfordre alle brugere af www.ipa-dk.dk om at

komme med feedback til mig, så jeg kan udvikle hjemmesiden i

den retning, som medlemmerne ønsker.

Jan Jensen

Webmasteren (th) på besøg hos Los

Angeles Police Department i 2010.

IPA-nyt • nr. 2 2011

11


12

IPA-nyt • nr. 2 2011

Skolegade 29

6700 ESBJERG

Telefon

75 12 27 51

MØDESTEDET

SPARTO ApS

v/ Erik Højgaard

Søndergade 15 • 6520 Toftlund

Tlf. 74 83 00 13


International Youth Gathering er et IPA tilbud til unge 15-

17 årige, og på trods af, at vi sid- ste år desværre måtte

aflyse dansk deltagelse, kan to børn af IPA medlemmer atter i år

glæde sig til at være med.

Denne gang går turen til det smukke Irland i tiden fra den 24. juli

til den 7. august. Der er sædvanen tro lavet et utroligt spændende

program for de to ugers ophold på Den Grønne Ø.

De to udtrukne deltagere fra Sektion Danmark blev Jeppe Hansen

fra Bækmarksbro i det Midt-Vestjyske og Anne-Cecilie Koefoed

fra Gudhjem på Bornholm. De skal først opleve Dublin, hvor der

ligeledes er ankomst og senere også hjemrejse fra.

De skal besøge præsidentpaladset, shoppe i Crafton Street, på

havnerundfart, besøge politiskolen med diverse opvisninger, på

vandsportsøvelser og derudover deltage i et weekendprogram

den første weekend, hvor der komme andre unge Irere og tilslutter

sig.

Den næste uge byder på klatring i klipper, repelling, udforskning

af huler, kajakroning, besøg på seværdigheder såsom Cliffs of

Moher, Killarney & Tralee og Rock of Cashel, samt naturligvis

Battle of the Boyne site.

De unge deltagere mødes i Kastrup lufthavn og rejser derfra

direkte til Dublin, hvor de bliver modtaget af arrangørerne, som

derefter har ansvaret for de unge deltage fra hele verden på

resten af turen.

Der er ingen tvivl om at deltagerne vil få en oplevelse for livet

og møde nye venner. Erfaringsmæssigt vil de unge deltagere

udbygge venskaberne efter at IYG er slut, og det fører ofte senere

til kontakt og endda besøg hos hinanden.

Som mange bekendt er International Youth Gathering (IYG) en

begivenhed som IPA udbyder hvert eneste år, hvor ca. 40 unge

fra medlemslandene mødes. Så har du som IPA medlem unge i

familien, som aldersmæssigt kan komme i betragtning og som

kunne være interesseret, så hold øje med IPAs hjemmeside og

IPA nyt sidst på året, hvor turen normalt vil blive annonceret og

udbudt.

De udvalgte deltagere vil skrive en beretning om turen som vil

blive offentliggjort i IPA nyt, hvor der kan læses meget mere om

deres oplevelser og udbytte af deltagelsen i turen.

Bjarne Davidsen

2. vicepræsident

Vores nye

materielforvalter

Hej IPA-medlemmer!

Som nyvalgt materielforvalter i IPA Danmark glæder jeg mig meget til at

servicere både jer og medlemmerne i udlandet.

Mit medlemskab af IPA går tilbage til 1985, og jeg har nydt godt af netværket.

Nu syntes jeg imidlertid det var på tide at yde en aktiv indsats for foreningen.

Til daglig sidder jeg som personaleleder i Rigspolitiets Center For Logistik,

med ansvar for personalet i køretøjs- og elektroniksektionen. Da logistik er

en del af min hverdag, syntes jeg ”det lå til højrebenet” at søge tjansen som

materielforvalter.

De udfordringer der naturligt følger med det nye job, ser jeg som noget

positivt. Specielt vil jeg hen over sommeren arbejde på at optimere tilgængeligheden

til materielforvalteren, så køb af merchandise i større udstrækning

kan foregå elektronisk og på alle tider af døgnet.

Servo Per Amikeco

Jan Vesth Marker

E-mail: supplies@ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

13


14

Præsident Michael Boolsen,

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi,

Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster.

Tlf. 5531 1448

E-mail: president@ipa-dk.dk

1. vicepræsident Jan Richter Henriksen,

Politigården,

Ridderstræde 1, 8100 Århus C.

Tlf. 8731 1010 - indvalg 2301, mob. 2269 1076

E-mail: 1.vicepresident@ipa-dk.dk

2. vicepræsident Bjarne Davidsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi

Beredskab Aabenraa

Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa.

Tlf. 5642 3201, mob. privat 2550 2010

E-mail: 2.vicepresident@ipa-dk.dk

3. vicepræsident Niels Erik Jensen,

Fyns Politi, Politigården,

Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C.

Tlf. 6614 1448 -, lok. 5043

E-mail: 3.vicepresident@ipa-dk.dk

Generalsekretær Niels Henrik Bak,

Rpch.s Udlændinge Afdeling,

Anker Heegaards Gade 7, 1780 København V.

Tlf. 3314 1448 - lok.5070, mob. 2171 6619

E-mail: secretary.general@ipa-dk.dk

Ass. generalsekretær (medlemssekretær)

Erling Kjær,

Nordsjællands Politi, Politigården,

3600 Frederikssund.

Tlf. 4731 1448 - lok. 5419,

E-mail: ass.sec.general@ipa-dk.dk

Hovedkasserer Finn Knudsen,

Syd- og Sønderjyllands Politi

Gammelting 3, 6100 Haderslev.

Tlf. 7452 2525

E-mail: treasurer@ipa-dk.dk

Ass. hovedkasserer (pensionist kontingent)

Niels Erik Krarup Nielsen,

Østjyllands Politi, Politigården,

Ridderstræde 1, 8100 Århus C.

Tlf. 8731 1448 - lok. 2245

E-mail: assistant.treasurer@ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

1. kommIssIoN –

”Den ProFeSSIonelle KoMMISSIon”

Formand, 1. vicepræsident

Jan Richter Henriksen.

Webmaster Jan Anton Jensen

Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen,

Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund.

Tlf. 7258 7843 eller 2684 9505

E-mail: webmaster@ipa-dk.dk

eller janajensen@youmail.dk

Arkivar Erik Bryld

Knøsen 99,

2670 Greve.

Tlf. 4390 6588, mob. 2240 0369

E-mail: archivist@ipa-dk.dk

Bremer Ovesen,

Nordjyllands Politi,

Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg.

Tlf. 7258 1001, mob. 2369 0922

E-mail: kreds1@ipa-dk.dk

Signe Justesen,

Østerled 13, 2791 Dragør.

Tlf. 5767 4884, mob. 2072 6548

E-mail: sj@ipa-dk.dk

eller signe@dragoer.dk

2. KoMMISSIon –

“Den Kulturelle KoMMISSIon”

Formand, 2. vicepræsident

Bjarne Davidsen.

Redaktionssekretær Svend Sandberg,

Vedbæksallé 76, 8700 Horsens.

Tlf. 7564 3781, mob. 2672 3781

E-mail: editor@ipa-dk.dk

Materielforvalter Jan Vesth Marker,

Rigspolitiet - Koncernservice

Køretøjs- og elektroniksektionen

Polititorvet 14, 1780 København V.

Tlf. 4515 2357, mob. privat 2010 9221

E-mail: supplies@ipa-dk.dk

Hobbysekretær Christian Harre,

Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi,

Skovbogade 3, 4000 Roskilde.

Tlf. 4635 1448

E-mail: hobby@ipa-dk.dk

IPA Sektion

3. KoMMISSIon –

”Den SocIAle KoMMISSIon”

Formand, 3. vicepræsident Niels Erik Jensen.

Rejsesekretær Finn Månsson,

Københavns Vestegns Politi,

Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund.

Tlf. 4386 1448, lok. 4914

E-mail: travel@ipa-dk.dk

IPA-husformand Egon Andresen,

Politigården,

Tvedvej 2, 5700 Svendborg.

Tlf. 4068 6217

E-mail: ipahouses@ipa-dk.dk

Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen,

KTC, Politigården,

Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia.

Tlf. 2010 8927

E-mail: youth.travel@ipa-dk.dk

IPA-kreds 1

norDjyllAnD

Formand: Bremer Ovesen,

Nordjyllands Politi,

Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg.

Tlf. 2369 0922

E-mail: kreds1@ipa-dk.dk

Lokalforeninger:

Skagen: Flemming Rasmussen,

Lokalpolitistationen i Frederikshavn,

Skippergade 19-21, 9900 Frederikshavn.

E-mail: skagen@ipa-dk.dk

Hjørring: Jørgen Holst,

Lokalpolitistationen i Hjørring,

Horsevang 9, 9800 Hjørring.

Tlf. 9623 1448

E-mail: hjorring@ipa-dk.dk

Aalborg: Stanley Simonsen,

Nordjyllands Politi, Jyllandsgade 27,

9000 Aalborg.

Tlf. 9630 1448

E-mail: aalborg@ipa-dk.dk

løgstør: Bjarne Bak,

Nærpoliti Løgstør,

Torvegade 14, 9670 Løgstør.

Tlf. 9666 1448

E-mail: logstor@ipa-dk.dk

Hobro: Bjarne Lund,

Nærpoliti Hadsund,

Himmerlandsgade 9A, 9560 Hadsund.

Tlf. 9657 1448

E-mail: hobro@ipa-dk.dk


Danmarks organisation

IPA-KreDS 2

øStjyllAnD

Formand: Jan Richter Henriksen,

Politigården,

Ridderstræde 1, 8100 Århus C.

Tlf. 8731 1010-indvalg 2301, mob. 2269 1076

E-mail: aarhus@ipa-dk.dk

Lokalforeninger:

Århus: Stig Lindvig Vogelius,

Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C.

Tlf. 8731 1010-indvalg 2501

E-mail: SLV001@politi.dk

randers: Henning Dyhr,

Politigården,

Dragonvej 1, 8900 Randers.

Tlf. 8642 4744, indvalg 3186

Mob. 7258 1783

E-mail: HDY001@politi.dk

grenaa: Steffen Tofteberg,

Politigården,

Vestre Skovvej 1, 8500 Grenaa.

Tlf. 8758 1448 – lokal 5640

E-mail: SHT002@politi.dk

IPA-KreDS 3

MIDt- og veStjyllAnD

Formand: Erik Kristensen,

Politigården,

Nørregade 1, 7400 Herning.

Tlf. 7258 9790

E-mail: kreds3@ipa-dk.dk

IPA-hus Atriumgården,

Nordsøvej 59, Søndervig, 6950 Ringkøbing.

Tlf. 9733 9152

Booking: Børge Sørensen,

Markledet 47, 6950 Ringkøbing.

Tlf. + fax. 9732 2723

E-mail: atriumgaarden@mail.dk

Pensionistrepræsentant:

Anton O Pedersen,

Bygvænget 30, 7500 Holstebro.

Tlf. 9742 0215

E-mail: 1-aop@mvb.net

Lokalforeninger:

thisted: Ib Grønkjær,

Politigården,

Kronborgvej 111, 7700 Thisted.

Tlf. 7258 3078

E-mail: igr003@politi.dk

Herning: Erik Kristensen,

Se kredsformanden.

ringkøbing: Steen Hermann Pedersen,

Politigården,

Kongevejen 16-18, 6950 Ringkøbing.

Tlf. 4084 6346

E-mail: shp002@politi.dk

Holstebro: Keld Nedergaard,

Politigården,

Nørreport 1, 7500 Holstebro.

Tlf. 7258 2509

E-mail: holstebro@ipa-dk.dk

Silkeborg: Jørgen Hansen,

Politigården,

Chr. d. 8. Vej 2C, 8600 Silkeborg.

Tlf. 7258 2789

E-mail: jha034@politi.dk

viborg: Niels Brohm,

Politigården,

Rødevej 1, 8800 Viborg.

Tlf. 7258 2924

E-mail: viborg@ipa-dk.dk

Skive: Niels Peter Østergaard Olesen,

Politigården,

Nørreport 1, 7500 Holstebro.

Tlf. 7258 9795

E-mail: nol002@politi.dk

IPA-KreDS 4

SyDøStjyllAnD

Formand: Mikkel F. F. Ross

Sydøstjyllands Politi,

Holmboes Allé 2, 8700 Horsens.

Tlf. 7258 3501

E-mail: mro010@politi.dk

eller kreds4@ipa-dk.dk

Lokalforeninger:

Skanderborg: Fini Carlsen,

Politistationen,

Adelgade 38, 8660 Skanderborg.

Tlf. 8656 1448

E-mail: bifi@mail.dk

Fredericia: Kurt Kingod,

Politigården,

Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia.

Tlf. 7624 1448

E-mail: kku001@politi.dk

Kolding: Niels Christian Nielsen,

Politigården,

Domhusgade 24-26, 6000 Kolding.

Tlf. 7932 1448

E-mail: nielschrnielsen@get2net.dk

vejle: Henrik Moesgaard Jensen,

Politigården,

Skolegade 3A, 7100 Vejle

Tlf. 7643 1448

E-mail: hmj002@politi.dk

Horsens: Mikkel F. F. Ross

Se kredsformanden. >>

Fabriksparken 58 | 2600 Glostrup

Tlf. +45 70 10 16 17 | Fax +45 43 26 09 99

lindpro@lindpro.dk

www.lindpro.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

15


16

ARBEJDS SIKKERHEDS MATERIEL • JNC-SAFETY

Tlf. 44 84 14 11

www.arsima.dk • mail@arsima.dk

Industrivej 25 • 4200 Slagelse

Tlf. 70 20 17 47 • www.egons.dk

Actionboat.com

Prøv en tur med Danmarks hurtigste actionboat.

IPA-nyt • nr. 2 2011

L a Scala

Åbningstider:

Tirs-tors + søn kl. 17.00

Fre-lør kl. 12.00 • Mandag lukket

Smedegade 11 • 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 60 30 • www.lascalaesbjerg.dk


IPA-KreDS 5

SyD- og SønDerjyllAnD

Formand: Bent Frandsen,

Politigården,

Ringridervej 37, 6400 Sønderborg.

Tlf. 5642 2883

E-mail: kreds5@ipa-dk.dk

eller bentfrandsen@privat.dk

IPA-center esbjerg,

Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg.

Tlf. 7511 6666

Booking: Svend Larsen,

Mob.tlf. 2984 6666

E-mail: ipa-centeresbjerg@ipa-dk.dk

Lokalforeninger:

Sønderborg: Bent Frandsen,

Se kredsformanden.

E-mail: sonderborg@ipa-dk.dk

Åbenrå/Padborg: Uffe Skovrup,

Politigården,

Haderslevvej 52, 6200 Åbenrå.

Tlf. 7333 1448

E-mail: uje002@politi.dk

tønder: Grethe Bysted,

Politigården,

Nørregade 15, 6270 Tønder.

Tlf. 7392 1448

E-mail: toender@ipa-dk.dk

Haderslev: Eivin Christensen,

Politigården,

Gammelting 3, 6100 Haderslev.

Tlf. 5642 3400/4056 5783

E-mail: haderslev@ipa-dk.dk

eller eivinc@yahoo.dk

ribe: Ole Gilbert Christensen,

Politigården,

Tangevej 4A, 6760 Ribe.

Tlf. 5642 4533

E-mail: ribe@politi.dk

JYSK SIKRINGS SERVICE

esbjerg: Marius Larsen,

Politigården,

Kirkegade 76, 6700 Esbjerg.

Tlf. 5642 7010

E-mail: mla013@politi.dk

varde: Bent Christensen,

Politigården,

Storegade 79, 6800 Varde.

Tlf. 5642 5604

E-mail: varde@ipa-dk.dk

IPA-KreDS 6

Fyn

Søgårdsvej 5 • Kliplev

6200 Aabenraa

Tlf. 60 72 05 16

www.jysksikringssalg.dk

Formand: Peder Ellegaard,

Politigården,

Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C.

Tlf. 6614 1448

E-mail: kreds6@ipa-dk.dk

IPA-hus røde Mølle,

Fåborgvej 264, 5700 Svendborg.

Tlf. 6221 0808

Booking: Egon Andresen,

Esthersvej 27, 5700 Svendborg.

Tlf. 6221 6217, mob. 4068 6217

E-mail: rodemolle@ipa-dk.dk

Lokalforeninger:

odense: Niels Erik Jensen,

Politigården,

Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C.

Tlf. 6614 1448

E-mail: odense@ipa-dk.dk

Svendborg: Kaj Kruse,

Politigården,

Tvedvej 2, 5700 Svendborg.

Tlf. 6221 1448

E-mail: svendborg@ipa-dk.dk

nyborg: Niels Jespersen,

Politigården,

Stendamsgade 12, 5800 Nyborg.

6531 1448

E-mail: nyborg@ipa-dk.dk

Assens: Børge Hemmingsen

Politigården,

Toftevej 33, 5610 Assens.

Tlf. 6471 1448

E-mail: assens@ipa-dk.dk

Middelfart: Lars Rasmussen,

Politigården,

Brovejen 242, 5500 Middelfart.

Tlf. 6441 1448

E-mail: middelfart@ipa-dk.dk

IPA-KreDS 7

SyDSjæll. og lollAnD-FAlSter

Formand: Arne Holdensen,

Politigården,

Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster.

Tlf. 5531 1448–lok. 5301; mob. 4132 8272

Privat: Grævlingestien 5, 4760 Vordingborg.

Tlf. 5537 6572

E-mail: kreds7@ipa-dk.dk

Kasserer: Gert Larsen

Grænsekontrolafdelingen, Maribo

Tlf.+45 5531 1448

E-mail: gla008@politi.dk

Privat mail: d-g.larsen@tdcadsl.dk

Pensionistrepræssentant:

Ole Steffensen,

Trekanten 9, 4700 Næstved.

Tlf. 5572 5895

E-mail: jante@stofanet.dk

Lokalforeninger:

Slagelse: Kurt Sørensen,

Politistationen,

Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse.

Tlf. 5850 1448

E-mail: kurt-soerensen@mail.dk

næstved: Jens Sørensen,

Politigården,

Parkvej 50, 4700 Næstved.

Tlf. 5572 1448

E-mail: jso011@politi.dk >>

IPA-nyt • nr. 2 2011

17


18

MAN’S

BEST MEDIA

www.mansbest.com

Lønstrup

Containerservice

Mølle Bakkevej 175

9800 Hjørring

Tlf. 40 45 51 04

IPA-nyt • nr. 2 2011

Café

Nørretorv 2 A

7100 Vejle

Tlf. 76 90 22 80

www.namnam.dk

Kliplev VVS A/S

Kliplev Erhvervspark 38

6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 78 08

www.kliplev-vvs.dk


vordingborg: Arne Holdensen,

Se kredsformanden.

nykøbing Falster: Kim Bak,

Politigården,

Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster.

Tlf. 5485 1448

E-mail: kba005@politi.dk

lolland: Peter Damgaard,

Grænsepolitiafdelingen,

Jernbanegade 14, 4930 Maribo.

Tlf. 5479 1448

E-mail: pda005@politi.dk

IPA-KreDS 8

MIDt- og veStSjællAnD

Formand: Henning Olsen,

Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg,

Tlf. 4635 1448, mob. 2510 7685

E-mail: kreds8@ipa-dk.dk

Lokalforeninger:

roskilde: Susan Hemmingsen,

Politigården,

Kornerupvænge 12, 4000 Roskilde.

Tlf. 4635 1448

E-mail: roskilde@ipa-dk.dk

Køge: Preben Moliin,

Politigården,

Kongsberg Allé 4, 4600 Køge.

Tlf. 5665 1448

E-mail: koge@ipa-dk.dk

Holbæk: Henning Jørgensen,

Politigården,

Rådhusvej l, 4300 Holbæk.

Tlf. 4635 1448

E-mail: HJO012@politi.dk

www.ipaholbaek.dk

Kalundborg: Poul Skovbjerg Jensen,

Politistationen,

Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg

Tlf. 5951 1448

E-mail: -

Kontaktmand på Ringsted Politistation,

John Skyt, tlf. 5761 0116

IPA-KreDS 9

norDSjællAnD

Formand: Erling Kjær,

Politigården,

Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund.

Tlf. 4731 1448

E-mail: kreds9@ipa-dk.dk

IPA-hus Arresøhus,

Arresødalsvej 101, 3300 Frederiksværk.

Tlf. 2167 2369 (viceværten).

Booking: Erik Bryld,

Knøsen 99, 2670 Greve.

Tlf. 4020 4214 (kl. 1200 – 1800)

E-mail: bookingarresoehus@ipa-dk.dk

Lokalforeninger:

lyngby-gentofte: Kim Frøkjær,

Politigården,

Hummeltoftevej 14, 2830 Virum.

Tlf. 4585 1448

E-mail: lyngby@ipa-dk.dk

Helsingør: Finn Jannicke,

Politigården,

Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør.

Tlf. 4927 1448

E-mail: helsingor@ipa-dk.dk

Hillerød: Flemming Christensen,

Politigården,

Østergade 1, 3400 Hillerød.

Tlf. 4826 1448

E-mail: hillerod@ipa-dk.dk

Frederikssund: Claus Leegaard

Politgården

Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund.

47311448

E-mail: frederikssund@ipa-dk.dk

IPA-kreds 10

KøBenHAvn veStegnen

Formand: Finn Månsson,

Politigården,

Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund.

Tlf. 4386 1448

E-mail: kreds10@ipa-dk.dk

Lokalforeninger:

gladsaxe: Bent Allan Hansen,

Politigården,

Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund.

Tlf. 4386 1448

E-mail: gladsaxe@ipa-dk.dk

Hvidovre: Per Nørgaard,

Hvidovre Lokalpoliti,

Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund.

Tlf. 4386 1448

E-mail: hvidovre@ipa-dk.dk

glostrup: Poul Jacobsen,

Brøndby lokalpoliti,

Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund.

Tlf. 4386 1448

E-mail: glostrup@ipa-dk.dk

IPA-kreds 11

KøBenHAvn

Formand: Carsten Holk,

Station Lufthavnen,

Lufthavnsboulevarden 8, 2770 Kastrup.

tlf. 3521 3699

E-mail: Kreds11@ipa-dk.dk

Kredslokaler:

Frederiksberg Brandstation,

Howitzvej 28, 2000 Frederiksberg.

Pensionistrepræsentant:

Erik Bryld,

Knøsen 99, 2670 Greve.

tlf. 4390 6588

E-mail: bryld@mail.dk

IPA København Mc-Klub

Teis Holmfjord

Politigården, 1567 København V.

tlf. 2829 5526

E-mail: tho014@politi.dk

Lokalforeninger:

IPA København:

Bent B. Sørensen,

Station City,

Halmtorvet 20, 1700 København V.

tlf. 3521 4110

E-mail: Kobenhavn@ipa-dk.dk

IPA Klub Frederiksberg:

Finn Jensen,

OPA, Politigården i København.

tlf. 3314 1448 lok. 2809, privat 4354 7660

E-mail: fij.jensen@broendbybredbaand.dk

IPA Færøerne:

Bergleif Brimvik,

Politigården,

Jónas Broncksgøta 17, Postboks 3018,

FO-110 Tórshavn.

tlf. 00 298 35 1448 (tidsforskel 1 time)

E-mail: faroerne@ipa-dk.dk

IPA grønland:

Frederik Solberg Lynge,

PM i Grønland,

P. H. Lundsteens Vej 1, Postboks 1006,

3900 Nuuk, Grønland.

tlf. 00 299 32 1448 (tidsforskel 4 timer)

E-mail: gronland@ipa-dk.dk

IPA-kreds 12

BornHolM

Formand: Mikael Schollert Stougaard,

Politigården,

Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne

Tlf. 5690 1448

E-mail: kreds12@ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

19


20

landsmøde med mange

Hovedbestyrelsen foreviget efter landsmødet.

AF redaktionssekretær Svend Sandberg • FOTO Ane Marie Vilhelmsen

Som bekendt afholder IPA landsmøde de ulige år, blandt andet med

det formål at vurdere om der er ”fodslag” i foreningen.

Samtidig er der en række vedtægtsbestemte beslutninger, som kun

kan tages på et landsmøde, der jo er foreningens øverste myndighed.

Eksempelvis kan nævnes, valg af sektionens ledelse, udnævnelse

af æresmedlemmer og ikke mindst vedtægtsændringer.

Landsmødet blev i år afholdt midt i marts på Hotel Comwell i Middelfart.

Egentlig var det IPA Kreds 11 (København) som skulle være

værter for mødet i år, men der var betydelige besparelser at opnå

ved at flytte landsmødet til provinsen, hvorfor sektionsledelsen

valgte Comwell i Middelfart med henvisning til den lidt anstrengte

økonomi i foreningen.

39 ud af 47 mulige delegerede mødte op, således at landsmødet var

beslutningsdygtig på trods af de fraværende.

Det blev et landsmøde med drøftelse af rigtig mange problemstillinger

i en hyggelig og venskabelig atmosfære, og under kyndig

ledelse af Christian Skovfoged, der er tidligere kredsformand i det

sønderjydske.

Tendensen har nogen gange været, at landsmødet i for høj grad

IPA-nyt • nr. 2 2011

omhandler, hvad der var sket. Men glædeligvis fyldte ”afrapporteringerne”

mindre i år, og drøftelserne drejede sig i højere grad

om fremtiden, om foreningens visioner og de kommende års udfordringer.

Rapporterne fra foreningens tillidsfolk vidnede om en særdeles aktiv

forening, man kan kalde det en blandet butik med rigtig mange

tilbud på hylderne. Men også en forening, der stadig i højere grad

engagerer sig professionelt med kurser, undersøgelser og udveksling

over landegrænserne.

DeBAt og DIleMMA

Der blev fremsat nogle udmærkede forslag om vedtægtsændringer.

Om det var ufyldestgørende forarbejdning, loyalitet overfor de fraværende

delegerede eller om der var helt andre årsager, står hen

i det uvisse. Men resultatet blev, at alle de fremsatte forslag blev

trukket tilbage til senere behandling på et landsmøde.

Et forslag om en vedtægtsændring for at skabe plads til en yngre

repræsentation i IPAs ledelse gav anledning til en omfattende debat,

vel også fordi en sådan bestemmelse strider mod én af IPAs

grundtanker, ”at alle medlemmer kan vælges til alle poster”.

Nu er ”grundtanker” jo en underlig størrelse, fordi de er udtænkt


facetter!

af velmenende mennesker for mange år siden. Historien viser, at

den idealisme, som var bærende fra IPAs stiftelse, ikke altid er

bæredygtig i takt med udviklingen.

Netop alderskriteriet som begrænsning af valg til nogle poster gav

tilbage i 90-erne anledning til omfattende debatter, da man med

ønske om en yngre tillidsrepræsentation besluttede, at disse poster

kræver, at den valgte er tjenestegørende og ikke fyldt 63 år.

En udmelding fra hovedkassereren om en mindre kontingentstigning

ved næste landsmøde i 2013 gav også anledning til en debat

med talrige meningstilkendegivelser.

Der var gode argumenter både for og imod, men tendensen var

vel, at en vel begrundet kontingentstigning i takt med prisudviklingen

i samfundet måtte være spiselig.

For at afklare den aktuelle økonomiske situation i sektionen, besluttede

de delegerede uden det store ”sværdslag” at nedsætte årets

tilskud til kredsene med 10,- kr. pr. medlem, men under forudsætning

af, at tilskuddet igen reguleres til 2010-niveau i 2012.

Medlemssekretæren var på banen med sit store dilemma – registrering

af medlemmernes korrekte adresser.

Det er planen, at medlemskortet for næste år skal udsendes sammen

med IPA nyt nr. 4, og derfor er det mere vigtigt end nogensinde,

at medlemmerne bliver rigtigt registreret.

Det er tidkrævende og kostbart, når udsendte blade – og medlemskort

returneres af postvæsenet på grund af en forkert adresse, og

derefter skal fremsendes igen.

Derfor send en meddelelse til medlemssekretæren, når du flytter.

nye AnSIgter

Webmasteren, Jan Anton Jensen informerede om IPAs hjemmeside

og om sine intentioner med udvikling af hjemmesiden, så den i

højere grad bliver aktuel og et redskab for kredse, lokalforeninger

og medlemmer.

I takt med samfundsudviklingen er der flere og flere, som søger

sine informationer på internettet.

Så tog vi lidt vemodigt afsked med Lone Preisler, der i mere end

25 år har bestridt posten som materielforvalter og medlem af 2.

kommission.

Som hendes afløser valgte hovedbestyrelsen Jan Vesth Marker, der

andet sted i bladet fortæller lidt om sig selv.

1. vicepræsident Niels Henrik Bak

valgt til generalsekretær.

Præsidenten byder velkommen.

Forsamlingen lytter opmærksomt.

Vi måtte også sige farvel til generalsekretær René Hallin, der på

grund af de vedtagne alderskriterier ikke kunne genvælges.

Han har igennem mange år været engageret i IPA, og siden 2003

har han omhyggeligt varetaget posten som generalsekretær, hvor

han uanset tidspunkt på døgnet stod til rådighed for medlemmerne.

Med en stående applaus blev han behørigt udnævnt til æresmedlem

af IPA Sektion Danmark.

Valgene gav ikke de store forskydninger, men på to poster dog

væsentlige. >>

>>

IPA-nyt • nr. 2 2011

21


22

Krebseparken 1 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 10 24 42 • www.wecosped.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

Farm Café

Houstrupvej 66 • 6830 Nørre Nebel

Tlf. 75 28 75 60 • www.farm-cafe.de

fjeldsøe EL

Oluf Høst Vænget 21

3000 Helsingør

Tlf. 29 70 67 16

HC Genbyg

Salg af brugte døre & vinduer.

Havearbejde, træfældning,

isearbejde mm. udføres.

Herstedøstergade 25 • 2620 Albertslund

Tlf. 24 42 38 60 • www.hc-genbyg.dk


Arkivaren Erik Bryld.

7: Hovedkasserer Finn Knudsen

studerer de sidste tal.

Præsidenten takker Christian Skovfoged

for en stor indsats.

3. vicepræsident Niels Erik Jensen. 2. vicepræsident Bjarne Davidsen.

Niels Henrik Bak, der hidtil har bestridt posten

som formand for 1. kommission, blev

uden modkandidat valgt som generalsekretær.

Til posten som ny formand for 1. kommission

var der opstillet tre kandidater, og efter

en skriftligt afstemning blev formanden for

IPA Kreds 2, Jan Richter Henriksen valgt.

Endvidere blev Michael Schollert Stougaard

valgt som suppleant for ”bestyrelsen”.

På de øvrige poster var der genvalg uden

modkandidater.

Landsmødet blev afsluttet med tre rungende

hurra-råb for IPA.

Under aftenens ”galla-middag” fik René Hallin

overrakt IPAs æresnål.

Og så var der dragshow

Fhv. præsident

Signe Justesen.

IPA-nyt • nr. 2 2011

23


24

Præsentation af de danske spillere.

Fodbold glade dage

og

AF Dennis Thellessen, IPA København.

Mandag den 20. september startede i Kastrup Lufthavn. Holdlederne

havde bedt os møde præcis kl. 08.00 til en samlet tjek ind.

Trods dette påbud formåede nogle få ikke at nå frem til tiden.

Her nævnes ingen navne, men de blev straks idømt en passende

bøde af bødekasse-formanden.

Aktørerne var:

Peter Larsen (Paparazzi + Massøse)

Martin Lassen (Fyldte 40 år på turen til Porec)

Nikolaj Pedersen (Ladies Man nr. 1)

Thomas K. Dahl (Elendig spillende træner)

Jesper Matthiesen (Paparazzi for vildt)

Lasse T. Rasmussen (Mr. Black Jack)

Andreas B. Brasch (aka. Andreas B. Brasch)

Torben Zimmermann (Palle plankeværk)

Jeppe Andreas Krogh-Jensen (Homer Simpson)

Jimmy A. Sørensen (Flygtningen)

Kenneth J. Nielsen (Don Juan)

Dennis Thellessen (Verdens yngste mongol)

Karsten Koudahl (Ladies Man nr. 2)

Jakob K. R. F. Laursen (Tipoldefar)

Esben T. Kristensen (Grækeren)

Jeppe´s kæreste, som arbejder for Norwegian Air, sørgede for

gode pladser i flyet, og at vi alle sad samlet.

IPA-nyt • nr. 2 2011

Der var kamp

til stregen.

Da der først var var afgang kl. 1025 mod Pleso Lufthavn i Zagreb

havde vi tid til, at få en bid mad, og få stillet shoppe-lysten i det

toldfrie område. Inden længe gik turen så med Norwegian Air

mod Zagreb i en Boeing 737-800W (Pragteksemplar af et fly). Flyveturen

tog lidt under to timer, og da vi landede trådte vi ud i 23

graders varme og sol fra en skyfri himmel. I velkomsthallen blev

vi modtaget af en mandsperson fra et biludlejningsfirma, som

søgte en ”Miss” Koudahl, men vi fik da udleveret de tre fuldblods

racere i form af to VW Polo.er 1,4 og en Opel Corsa 1,2.

Fra lufthavnen i Zagreb til Porec ved kysten, hvor selve turneringen

skulle afvikles, var der 250 km, og vores fantastiske biler

sørgede for, at vi kom sikkert frem.

Porec er en by med ca. 11.000 indbyggere, og er beliggende i det

vestlige Kroatien i området Istrien på kysten til Adriaterhavet.

Ved ankomst til Porec sidst på eftermiddagen blev vi indlogeret i

lejligheder. En hurtig omklædning, så var vi klar til fællesspisning

inde i centrum, og senere et lille kig på Porec’s natteliv. Rygterne

gik nemlig, at mandage i Porec skulle være en ”oplevelse af dimensioner”,

så resultatet blev, at vi alle på forunderlig vis mødtes

på den skønne cocktailbar ”La Ciocolatta”.

Tirsdag morgen var folk en smule trætte, vistnok efter den anstrengende

rejse, men heldigvis skinnede solen igen fra en skyfri

himmel, og temperaturen sneg sig over 25 grader. Lejlighederne

vi boede i var tilknyttet Hotel Zagreb, som havde en pool vi måtte


Tak for kampen.

benytte, og meget af formiddagen fordrev vi i og ved poolen.

Over middag var der arrangeret lidt fodboldtræning af holdlederne.

Det foregik i et lokalt anlæg, hvor holdene, PISA 1 og PISA 2

spillede en træningskamp og fik finjusteret taktikken. Den afsluttende

straffesparkskonkurrence var noget af et syn (for forbipasserende)

og ekstremt spændende.

Om aftenen bestilte vi familie-pizzaer leveret til lejlighederne, og

der blev opsat en projektor, så der kunne slappes af til film. Folk

skulle ikke sent i seng, idet vi skulle tidligt op næste morgen og

med en færge til Venedig.

veneDIg

Efter morgenmaden onsdag på Hotel Zagreb gik turen fra Porec

Havn mod Venedig. En tur på 2½ timer med en katamaranfærge,

proppet med turister. Guiderne om bord på færgen fortalte vidt

og bredt om Venedig, og om et hav af tilbud, bl.a. gondolture

man kunne købe for alt for mange penge.

Ved ankomsten til Venedig aftalte vi, at vi ikke ville følge guiderne

rundt i byen, men selv finde vej, og opleve byen på egen

i Kroatien

hånd. Vi medbragte selvfølgelig et kort over byen, så der kunne

navigeres rundt, og den sidste færge sejlede fra Venedig mod

Porec kl. 17.00.

På vores gåtur rundt i byen kom vi forbi Skt. Marcos Plads, som

bl.a. er hårdt plaget af turister… og duer, og vi så de berømte

broer over kanalerne. Ved middagstid fandt vi en restaurant der

ikke var overfyldt, og som lå lidt afsides. Den bar ikke præget af

at skulle lokke turister til.

Tilbage i Porec om aftenen var det igen tid til en lille bytur, denne

gang på diskoteket Saint & Sinner. Der blev danset livligt til stor

fornøjelse for mange af de besøgende gæster. Det var dansetrin,

som man ikke skulle tro fandtes… men dét gjorde de. ☺ Senere gik

nogen af os på Kasino for, at prøve lykken om ”the big box”. Her

gik det ganske godt for nogen, mens andre måtte have assistance

for at komme hjem. Alt i alt en rigtig underholdende dag.

InDleDenDe KAMPe

Torsdag var der dømt afslapning ved poolen det meste af formiddagen.

Igen med ca. 30 graders varme fra en skyfri himmel.

Holdlederne kørte ud til træningsanlægget for at scoute lidt på

de andre deltagende hold, så vi nogenlunde havde en idé om

kvaliteten. Om aftenen var der officiel velkomst og præsentation

af de deltagende nationer, samt taler af IPA´s repræsentanter.

Zelena Laguna, der ligger ca. 15 min´s kørsel uden for Porec, var

rammen for åbningsceremonien. Hver nation blev ført ind og

præsenteret én ad gangen i en mindre sportshal.

Tid til at nyde solskinnet.

Efter ceremonien returnerede vi til Porec, hvor nogen gik tidligt i

seng for at være klar til første runde af turneringen fredag formiddag.

Andre spillede kort og så film.

Fredag skulle der spilles fodbold. Banerne var kridtet op og vejret

klart først på dagen. Senere fik vi desværre regnvejr. Der skulle

spilles mod håndboldmål på en lille bane. Bolden var af 4’er størrelse,

så der var dømt teknisk fodbold… eller meget flyvsk bold,

idet den var meget let og uregerlig.

PISA 1 startede og skulle igennem 4 kampe fredag, hvor de vandt

2 og tabte 2. Kvaliteten af de hold PISA 1 mødte var meget blandet.

Der var alt fra Old Boys til italienere med primadonna attitude.

PISA 1 løb desværre ind i en del skader den første dag,

og på daværende tidspunkt var det usikkert om de kunne stille

hold dagen efter.

PISA 2 spillede 3 kampe fredag, hvor alle 3 kampe blev vundet,

så udgangspunktet for videre deltagelse var god. Her var kvaliteten

også meget svingende. Det første hold PISA 2 mødte var

værterne selv, som ikke var særlig egnet til fodbold. De 2 andre

kampe blev vundet med en mindre margin.

Om aftenen var der igen så god stemning, at vi tog et smut ind til

Porec centrum. Nu var der masser af liv i byen, og mange ”lokale”

på diskotek Saint & Sinner. Det virkede dog, som om de var en

smule trætte af turister, idet de var svære, at komme i kontakt

med. For nogle blev det sent, mens andre fortrak tidligere på

aftenen.

”FInAle”

På 2. dagen af turneringen viste det sig desværre, at skaderne på

PISA 1 resulterede i, at de måtte trække sig fra turneringen.

PISA 2 spillede igen 3 kampe, men denne gang fik de lidt mere

modstand, og måtte udgå af turneringen efter 3 sejre, 2 uafgjorte

og 1 enkelt nederlag. Nederlaget betød, at PISA 2 ikke sikrede sig

videre deltagelse i turneringen.

Inden PISA 1 og PISA 2 indtog Porec centrum igen blev der hygget

på restaurant inde på byens gamle torv, hvor restauranternes

tjenere lokkede de danske kunder til med gebrokne danske gloser.

Maden var heldigvis bedre end deres accent. Om aftenen var

der igen fest på diskotek Saint & Sinner til godt ud på natten.

Lørdag nat ændrede vejret sig dog fra sol til monsunregn. Da vi

skulle hjem fra diskoteket regnede det så meget, at man lignede

en der lige havde været en tur i poolen. Nogen valgte at gå hjem

i blot underbukser fordi alt på dem var gennemblødt.

Søndagen stod ikke på så meget udover afslapning, og film på

projektor.

Næste morgen pakkede vi, gjorde rent i lejlighederne, og drog

mod Zagreb. Her blev bilerne afleveret inden vi igen sad i flyveren

med kurs mod Danmark.

IPA-nyt • nr. 2 2011

25


26

VERNER MIKKELSEN OG

SØNNER APS

Langåvej 23 – 8870 Langå – Telefon 86 46 20 88

IPA-nyt • nr. 2 2011

Nyhavn’s Vod-og Trawlbinderi

Alt inden for

Sports- og fiskenet, samt tovværk.

H. E. Bluhmesvej 83 – 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 78 21 – Mobil 28 19 40 77

Telefax 75 45 03 86

www.nvt.dk

Oensvej 48 – 8700 Horsens

Telefon 70 15 99 09

www.hatting-ks.dk


IPA skitur” til Sölden i østrig

Formanden for IPAs lokalforening i København har indsendt følgende

deltagerkommentarer fra årets skitur, der indeholdt alt hvad hjertet kan

begære af sne, fart, spænding og kammeratligt samvær!

I år gik turen til Sölden (Østrig) i uge 4. Vi rejste med skirejsebureauet

SlopeTrotter Skitours, som indenfor vores kriterier kunne

tilbyde den klart billigste tur. Desværre blev deltager antallet

begrænset til 10, hvor der sidste år var hele 36 deltagere. Det

skyldtes flere uheldige sammenfald, dels tjenstlige og dels var

mange i Sverige til VM i herrehåndbold.

De fleste deltagere var fra station City, men vi havde også fornøjelsen

af en enkelt god kollega fra Bellahøj. Skaren var et bredt

udsnit af den danske befolkning. Alt lige fra skieksperter med

mange års skierfaring, til habile skiløbere og nybegyndere var

med. To af deltagerne havde således aldrig prøvet at stå på ski.

Den ene var fornuftig nok til at ofre nogle timer på ”skiskole” for

at få den bedst mulige start på skikarieren, hvilket hun var glad

for. Den anden kastede sig frygtløs ud på pisterne med tillid til,

at hans kollegaer nok skulle få ham guidet i den rigtige retning.

Modigt når man tænker på, at han var i politifolks vold. Han klarede

det dog imponerende flot, og var allerede på 2. dagen med

på de sorte pister!

Sölden var for de fleste et nyt, men positivt bekendtskab. Skiområdet

strækker sig over 141 km. pister, fordelt på alle sværhedsgrader.

Desuden findes der store strækninger offpist, hvis man

er til den slags.

Byen er plastret til med et hav af barer og restauranter samt et

par diskoteker for natteravnene. Der var noget for enhver smag.

Store afterski-barer, hvor folk danser på bordene, små hyggelige

Turens tovholder, Casper Holst

barer, hvor folk kan sludre stille over en øl eller en kop Jägerthee,

og oppe i terrænet var der to af dagene udendørs afterski med

livemusik. Sölden har det meste.

Vi var utrolig heldige med vejr og skiføre. I ugerne op til turen

havde den stået på tøvejr, og manglende nedbør i form af sne.

Men 3-4 dage inden vores ankomst skiftede vejret, hvilket medførte

ca. ½ meter ny sne og hårde frostgrader. Det var næsten

optimale betingelser for 10 skilystne rejsedeltagere. Personligt

må jeg indrømme, at jeg efter en lang karriere på ski, kun har

oplevet så gode sneforhold på pisten ganske få gange. Et stort

plus i karakterbogen!

En tak til SlopeTrotters to guider i Sölden, Jacob og Pia. De var

altid smilende og hjælpsomme, og ved flere lejligheder havde

vi fornøjelsen af deres selskab. Det gjaldt både fremvisning af

pisterne, afterskiing og så kunne vi deltage i guidernes picnicarrangement.

Som arrangør af turen kan jeg kun kategorisere turen som et

kæmpe hit! Jeg er sikker på, at vi til næste år bliver væsentlig flere

deltagere. Allerede nu er vi så småt begyndt at lægge os fast på

en ny tur med Saalbach i Østrig som mål. Men hverken tid eller

sted næste år er fastlagt. Dog bliver det sikkert som ønsket af flere

lidt senere på sæsonen.

Pa. Casper Holst

Station City, Efterforskningen >>

IPA-nyt • nr. 2 2011

27


28

Spritny begynder

Denne fantastiske IPA-skitur var min første skiferie nogensinde.

Og sikke en fed oplevelse. Vi var en go’ flok på ti personer, og

allerede da vi mødtes i lufthavnen, var der en hyggelig og festlig

stemning.

Den første morgen i Sölden stod den på skileje. Så langt så

godt.

Men det viste sig kort efter, at sådan et par ski for ”en spritny

begynder” kan være temmelig svære at stå fast på. Jeg var virkelig

glad for, at have bestilt skiskole hjemmefra.

Den første dag øvede vi os på bare at stå fast og plove en smule.

Næste dag var vi klar til sving, og vi blev introduceret for tallerken-liften,

som også lige kræver lidt tilvænning. Den 3. dag stod

den på parallel skiløb og brug af de store lifter, og jeg stiftede

bekendtskab med begreber som dal-skien og bjerg-skien.

Det var nogle rigtig sjove, men også udfordrende dage. Og en

kæmpe sejr, da det under kyndig vejledning lykkedes mig at

komme helskindet ned af det stejle terræn.

Turen har helt sikkert givet mig blod på tanden til at tage på

skiferie igen - og tusind tak til IPA for det flotte tilskud.

Mange hilsener

Merete – Station City.

Den bedste oplevelse

Anden dag på ski, viste det østrigske vejr sig fra sin grimme side.

Vi kom op med den første lift til lidt over 1000 meters højde, og

her viste det digitale termometer på liften minus 25 grader. Dertil

blæste det ret kraftigt. Det var planen at tage op på gletcheren,

hvilket vi fandt ud af måske ikke var en fantastisk idé. Guiden fra

Slope Trotter, der var med, fortalte ellers, at der var en fantastisk

udsigt fra gletcheren.

Gletcheren, som vi nåede efter ca. 1 times tid, ligger i 3500 meters

højde. Her var der snestorm og meget tåget, så den flotte udsigt

måtte vi have til gode eller forestille os. Selvom det havde været

skyfrit, havde vi nok ikke nydt udsigten, for kulden føltes som -40

til -50 grader. Der er altså noget om, at det er koldt på toppen,

som man siger. Vi skyndte os over på den anden side af bjerget,

hvor der var læ og noget mere roligt.

IPA-nyt • nr. 2 2011

Resten af dagen dagen fortsatte sneen med at vælte

ned. Vi sluttede omkring kl. 15, og så var det tiden til et varmt

bad med efterfølgende ”schoko-rum” (varm kakao + rom) og øl.

Næste dag erfarede vi, at pisterne var blevet præpareret om aftenen,

og at der om natten var faldet ca. 10 cm. sne.

Vi kom så tidligt ud ad døren, at vi næsten havde hele området for

os selv de første par timer. Det er ubetinget den bedste oplevelse

jeg nogensinde har haft på ski! Det var som en kæmpe hvid dyne

der var trukket over pisterne, og solen begyndte oven i købet at

dukke frem mellem skyerne. Fantastisk!

Sammenkogt vil jeg sige tak til alle deltagere på turen for en

fantastisk tur, og kan kun anbefale folk at melde sig til næste års

tur (der bliver forhåbentlig en).

Pa. Jesper F. Lorentzen

Station City - Kbh. Politi

videosnas

OPRÅB! - Er af den overbevisning , at alle IPA medlemmer, såvel

gamle som unge skal prøve at være en del af Station Citys skitur,

der i det herrens år 2011 er blevet til en IPA tur!

Vi startede i Kastrup Lufthavn, alle med liv og lemmer i behold,

hvorpå vi by air rettede næsen mod Østrig, nærmere bestemt

Sölden. Her er et fortræffeligt skiterræn, men ikke mindst er det

timerne efter skiløbet, som Sölden er mest kendt for.

De næste 5-6 dage ligger lidt i tåger for mig. Men i brudstykker

erindrer jeg noget med drenge der hellere vil lave kødsovs end

på bar med pigerne, en deltager der i festlig stemning fik en

kunstnerisk tegning i ansigtet, noget med sovepiller der blev

forvekslet med panodiler, og en indkøbsvogn der blev vores foretrukne

transportmiddel. Men også et fantastisk skivejr med helt

blå himmel, afterskiing, og så fik jeg udvidet mit ordforråd med

bl.a. ”videosnas” og ”hvor ser du humsk ud” (skulle betyde det

modsatte af uhumsk).

Jeg begynder en uges tid efter afgang fra Kastrup at komme til

mig selv igen, da vi igen lander på dansk jord. Ved min tilbageven-


den til det nordiske må jeg konkludere, at vi undervejs på

turen har hamstret ikke ikke mindre end to gange lungebetændelse,

1 gang halsbetændelse og og et overrevet ledbånd. - - Men hold da

helt ferie, hvor har vi vi haft det sjovt!

Tina Vester Hansen

Station City

udendørs afterskiing

Efter at have været fire dage på ski og snowboard, og efter en

lang formiddag pisterne rundt i det solrige Østrig, mødtes hele

den danske politiforsamling ved et udendørs plateau på Giggijoch-siden.

På plateauet var der i forvejen flere spisesteder og barer, og netop

denne torsdag var der ekstraordinært opsat en scene med tilhørende

udendørs bar. Her var der mulighed for at købe lidt til

ganen, mens man var omgivet af lifte og pister. Scenen skulle

bruges til en udendørs fest om eftermiddagen.

Netop denne torsdag skulle den verdenskendte trance-dj, Armin

van Buuren, spille frit tilgængeligt for alle med liftkort.

Vi havde set på en flyer, at showet skulle afholdes, så efter indkøb

af forsyninger gik festen ellers i gang med varmt undertøj og

skistøvler.

Mathias Holm Rasmussen

Station City

Sjovt, også på krykker

Sommerfuglene voksede med stigende hast i min mave. Skiferie

med IPA i Østrig sammen med en masse gode kollegaer. Tiden

kunne ikke gå hurtig nok!

Dagen kom, og efter en kort flyvetur befandt jeg mig i Sölden i

en hyggelig lille alpelejlighed. Den efterfølgende dag begyndte

med fuglekvidder og et strejf af solens varme stråler på min næsetip.

På toppen var luften kølig og ren og rødmede mine runde

kinder.

Jeg begyndte ferien langsomt. En god kollega skulle lære skienes

kunst, så med ham på slæb, sneglede formiddagen sig af

sted sted og og gav gav mig rig mulighed for at

nyde nyde landskabets ynde. Det viste sig hurtigt,

at mine evner som instruktør var langt over det forventelige,

og snart susede den gode kollega på egen hånd ned ad bjergets

sneklædte skråninger. Nu var der tid til at mærke suset og den

kildende fornemmelse i maven. Wee… hvor det gik galt.. inden

længe, var min næsetip dækket af sne og en stærk smerte bredte

sig i mit venstre ben.

Sådan endte skiferien for mig, humpende på krykker.

Men skiferien blev dog krydret med en masse læskedrikke, der

dulmede smerten i benet og bragte mig til toppen af bjerget i

fantasiens dejlige verden. Skiferien kan varmt anbefales, det er

sjovt, uanset om man kommer galt af sted eller ej!

De varmeste hilsner fra

Anja L. Hansen, Station City - hold 1

Det handler IPA om!

Jeg havde som den eneste, der ikke var fra Station City, meldt mig

til IPA-turen uden at kende andre end tovholderen. Og naturligvis

var det spændende, hvem jeg ville møde, og hvordan det nu ville

gå. De ni andre deltagere kendte alle hinanden i forvejen.

Jeg mødte op til turen, nok lidt mere stille og dæmpet end vanligt,

men allerede i flyet derned gik snakken hurtigt iblandt os

alle inklusive mig. Det blev starten på en fantastisk uge, hvor det

endnu engang blev bevist, at vi som politifolk har meget at byde

på. Vi ligner nok på mange måder hinanden, og har derfor nemt

ved at falde i hak og snakke med hinanden, når vi mødes. Dette

er jo netop hvad IPA handler om, og jeg kan derfor kun anbefale

andre at springe ud i det, som jeg selv gjorde, til trods for at jeg

forud for turen ikke kendte de andre deltagere.

Så 1000-tak for en god tur til jer alle.

Allan Sørensen

Station Bellahøj

IPA-nyt • nr. 2 2011

29


30

IPA-nyt • nr. 2 2011

Lundagervej 2

8722 Hedensted

Tlf. 75 89 20 33

www.pmlast.dk

NYRÅD KRO – Den Gode Bid

A la carte • Selskaber

Mad ud af huset • Søndagsbuffet

Julefrokost • Nytårsfest

Mandag – lørdag kl. 17.00 - 22.00

Søndag kl. 12.00 – 21.00

www.nyrådkro.dk 5537 4615

www.dengodebid.dk 5534 5900

Nyråd Hovedgade 66 • 4760 Vordingborg

Murervej 10

6710 Esbjerg V

Tlf. 70 88 52 45

www.esbjergerhvervsgulve.dk

Bar Pia

Jernbanegade 26

8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 57 71


Fagligt, kulturelt og

sportsligt samarbejde

I slutningen af 2010 fik lokalforeningen IPA København en henvendelse

fra IPA Budapest.

Tibor Kozak, der er præsident for en af IPAs afdelinger i Budapest,

forespurgte om vi var interesserede i, at lave et formaliseret samarbejde

med dem.

Bestyrelsen i IPA København syntes dette var en rigtig god ide, og

kort efter blev en officiel samarbejdsaftale skrevet under.

Aftalen indeholder et udvekslingsprogram inden for det faglige,

kulturelle og sportslige område.

Vi skiftes til at afholde disse besøg, hvor vi som vært påtager os,

at hente en delegation (6-8 personer) i lufthavnen – lave et 4

dages program med indkvartering og afslutte med transport og

afsked i lufthavnen.

Aftalen træder i kraft i år med første besøg til september, hvor IPA

København skal være vært ved et besøg fra Budapest.

I starten af februar fik vi pludselig en invitation til at deltage i IPA

Budapest`s 5 års jubilæum fra fredag den 25. til lørdag den 26.

Februar 2011.

Bestyrelsen for København syntes det var rigtig pænt af vores

venskabsforening at invitere os så hurtigt, hvorfor vi sagde ja

tak til invitationen.

I jubilæet deltog sekretæren Kæld Borup med hustru samt formanden

(undertegnede) ligeledes med hustru. Vi ankom planmæssigt

fredag kl. 1200 til Budapest, og blev indkvarteret på

Hotel Arena.

Efter en frokost gik vi en tur i byens park, og kl. 1800 blev alle

gæsterne hentet på hotellet og gik sammen til sportsanlægget,

hvor receptionen og gallaaftenen blev afholdt. Foruden os deltog

tre gæster fra Zagreb i Kroatien og to gæster fra Rumænien.

Ved receptionen blev der udvekslet gaver og præsidenten redegjorde

for foreningens virke i de fem år der var gået.

Herefter var der gallaaften med dejlig mad. Festlighederne sluttede

forholdsvis tidligt, da mange havde langt hjem.

Tibor Kozak (tv)

og Bent Sørensen

Næste dag var der

rundvisning i byen.

Vejret var skønt, og på

en rigtig god tur fik vi

set mange ting, som vi

ikke havde set før.

Tilbage på hotellet var der afskedsfrokost for os og de øvrige

gæster, hvor præsident Tibor Kozak sagde pænt farvel. Men delegationen

fra Danmark skulle blive lidt endnu, hvorfor Tibor meget

gerne ville give aftensmad som en særlig afsked med os.

Vi havde en meget hyggelig og interessant aften, hvor han orienterede

os om IPA Budapest`s opbygning og om det ungarske

samfund.

Efter vores opfattelse gik det første besøg hos den nye venskabsforening

rigtig godt, og vi glæder os til mange gode stunder i

fremtiden sammen med vores venner fra Budapest.

Der er 44.460 politifolk i hele Ungarn, men kun ca. 4.400 er medlemmer

af IPA.

I Budapest er der ca. 14.000 politifolk, men kun ca. 2.000 er medlemmer

af IPA.

Ungarn er delt op i 13 IPA-distrikter, hvoraf det ene er Budapest.

Budapest er igen delt op i 6 afdelinger, som ikke kan blive enige

om én IPA-afdeling.

Pestdistriktet har den største IPA-afdeling i Budapest med ca.

600 medlemmer.

Tibor startede sin IPA-afdeling (Politigården i Budapest) i 2006

med 12 medlemmer. Nu har hans afdeling 237 medlemmer.

Bent Sørensen

fm/IPA København

Stemningsbillede

fra Budapest

IPA-nyt • nr. 2 2011

31


32

AF Jonas Muff, IPA København.

Onsdag den 2. februar kl. 0530 mødte 105 ski-glade IPA venner

op ved DGI Byen i København og var klar til en heldagstur til de

sydsvenske ”alper”.

Traditionen tro bød IPA Købemhavn på sne, hygge og ski i Isaberg.

Konceptet var det samme som de to foregående år. Hvorfor lave

om på noget, der bare kørte som smurt. Selvfølgelig bliver jeg

som arrangør af skituren klogere med erfaringerne fra de tidligere

år. Så vi havde besluttet, at skituren skal ligge før den danske og

svenske vinterferie for at undgå et overfyldt Isaberg som sidste

år, hvor der var rigtig mange mennesker.

For at få endnu mere tid på ski, tog vi endvidere en time tidligere

af sted fra København. Anchersens Turistbusser stod for transporten

til Isaberg, og foran os havde vi 4 timers kørsel.

Til sådan en tur skal der en god forplejning til, så der var sørget

for morgenmad, bestående af rundstykker og wienerbrød samt

drikkevarer i form af kaffe, juice og kakaomælk.

grÅ HÅr og SvenSKe MAtADorPenge I Høj KurS

Vi ankom planmæssigt til Isaberg, og så var det tiden at iklæde

sig skitøj og gøre skiudstyret klar, imens jeg tog ned og hentede

liftkort til hele banden.

Men det var ikke helt uden problemer at få hentet liftkortene.

Da jeg stod ved skranken og skulle betale for liftkortene, ville

hæveautomaten ikke acceptere transaktionen på 28.000 svenske

kroner. Da det heller ikke lykkedes ekspedienten at lave en manuel

transaktion, var jeg lige ved at få nogle grå hår. Der stod jo

105 IPA-venner og trippede for at få udleveret deres liftkort.

Indrømmet - et kort øjeblik var jeg en smule panikslagen. Men

heldigvis viste det sig, at jeg blot ikke havde taget højde for, at

man kun kan hæve 20.000 danske kroner i udlandet, hvis man

ikke har lavet en forudgående aftale med banken – og det havde

jeg ikke.

Jeg købte så mange liftkort, jeg kunne og måtte lidt slukøret

vende tilbage til de andre, men kun med 82 liftkort.

En meget venlig Conny Jensen fra færdselsafdelingen trådte beredvilligt

til og lånte mig, så vi kunne få liftkort til alle 105 personer.

Sikken et roderi, men vigtigst var dog at alle kom på ski. En

stor tak til Conny for at have reddet situationen.

Forklaringer og undskyldninger er der nok af, for selvom vi var

lige så mange af sted sidste år, var den svenske krone åbenbart

steget så meget i kurs, at den samlede pris for liftkortene oversteg

det max. hævebeløb.

Til næste skitur får jeg lavet en aftale med banken, og ikke desto

mindre blev jeg en erfaring rigere samt ejermand af minimum

10 nye grå hår.

IPA-nyt • nr. 2 2011

Årets skitur

MASSer AF Sne

Vejret i Isaberg var udmærket og enkelte gange tittede solen

også frem. Men der var plus 3 grader og dette gjorde, at sneen

var en smule tung til trods for, at der på løjperne lå ca. 75 cm.

sne, hvilket var super.

Så alt i alt var forholdene i Isaberg ganske udmærket på dagen,

og da skiene endelig kom på, var det bare med at komme op med

liften, og derefter i fuld 4-spring ned igen.

Som tidligere år tilbød Jonas Funch skiskole til nybegynderne.

Han tog dem med op på børnebakken, hvor de fik en skilektion,

så de efter frokost var klar til udfordringerne på de andre løjper

og pister, alt efter temperament. Fra IPA København skal der atter

lyde en stor tak til Jonas Funch for sin lyst til at lære andre de

grundlæggende ting omkring det at stå på ski.

Kl. 1300 mødtes alle til fælles frokost ved busserne. Der var sørget

for lækre baguette sandwich samt kolde øl og vand til ganen.

Efter frokosten var der tid til et par timer på skiene, hvor der atter

blev prøvet kræfter med de sydsvenske ”alper”.

Selv var jeg siden sidste års skitur blevet lidt mere sikker på skiene.

Men det kunne næsten heller ikke blive dårligere, for sidste

år kunne min skistil mest af alt sammenlignes med

Bambi på glatis.

Men der var også andre ”dyr” på

pisterne. Brian Hansen og

Andreas Brasch fra Station

Amager var klædt ud som

rensdyr.... det var et syn for

guderne at se dem på snowboard.

Sidst på eftermiddagen

mødtes vi igen ved busserne

Det var på tide at pakke sammen

og gøre klar til hjemturen.

Heldigvis var ingen kommet

til skade, hvilket var en succes

i sig selv.

Man får varmen af at stå på

ski, så det var godt med en

kold øl til trods for at vi var

tæt på frysepunktet og stod

i sne. Inden vi forlod Isaberg

blev der delt slikposer rundt

til deltagerne samt udvekslet

gode historier om sjove

episoder, som man havde

Rensdyrene Brian og Andreas


til Isaberg

oplevet i løbet af dagen. Episoderne skulle senere bruges i to

konkurrencer, som var kørende på skituren - ”bedste skistil eller

mangel på samme” og ”dagens detalje”.

rAvAge veD lIFten og BAlAncegAng PÅ ”Møllen”

Selve præmieoverrækkelsen foregik på dækket af færgen, hvor de

deltagere som havde oplevet noget spændende på turen fortalte

deres historier til stor morskab for os andre.

Herefter ville et lille dommerpanel på tre personer tage stilling til,

hvem der var bedst i de pågældende kategorier.

I kategorien ”bedste skistil eller mangel på samme” var der mange

gode bud på en vinder, men Jens Dyrbjerg

fra Den Kriminalpræventive

Afdeling, skilte sig dog

ud ved at ”give den fuld

skrue” til trods for, at det

var første gang han stod på ski.

Det var især ved liftstolene/

liftstængerne, hvor Jens

Dyrbjerg gang på gang

lavede ravage. Jens

havde tilsyneladende

store

vanskeligheder

ved

at finde ud af, hvordan sådan nogle krabater fungerer. Det er

nok ikke for meget sagt, at Jens ikke rigtig magtede, at liftstolene/liftstængerne

konstant var i fart. Jens Dyrbjergs skistil kunne

mest af alt sammenlignes med den berømte/berygtede svenske

”Stig Helmer”. Han var dermed en værdig vinder af kategorien og

modtog en lækker HP printer som præmie.

I kategorien ”dagens detalje” var der mange gode kandidater,

og jeg var da også selv kandidat med mit ”lille stunt” med hæveautomaten.

Men den velfortjente vinder blev Heino Larsen fra Station City

for hans helt uovertrufne ”elegante” passage af tælleapparat

og mølle til liften. Heino stod i køen

til en 4-stolslift og scannede sit

kort ved ”tælleapparatet”,

men af ukendte

årsager nåede han

ikke gennem

”møllen”, før

IPA-nyt • nr. 2 2011

>>

33


34

Sponsoreret

System Rengøring ApS

Industrivej 7, 7120 Vejle Øst

Tlf. 75 71 11 40


Langholm 50 - Vonsild - 6000 Kolding

www.salon-beethoven.dk

Trim-klip og Soignering af alle Hunderacer

Ring for tidsbestilling på 75 56 63 82

IPA-nyt • nr. 2 2011

Rørbæk

VVS Service ApS

Din Lokale Gasmester

Oliefyrsservice

Naturgasservice

Fjernvarmeservice

VVS Installationer

Aut. VVS installatør

Værksted:

Telefon 98 55 72 23

Henrik Nielsen – Rørbæk:

oliefyrr@mail.dk

www.oliegasvvs.dk

BYGGEFIRMA

Kjeld O.

Pedersen

Aps

Kokspangvej 69 • 6710 Esbjerg

Tlf. 75 15 38 77 • Bil 28 35 32 79

Nybygning • Ombygning • Reparation

Tilbygning • Renovering

Vi sætter pris på trykte og digitale medier

Bugattivej 8, 7100 Vejle · Telf. 7585 7788

www.vejleamtsfolkeblad.dk


den låste. For at undgå snyd med liftkortet, kan man ikke scanne

sit kort to gange efter hinanden, så nu var Heino strandet

i køen og spærrede for alle bag ham. Desperat forsøgte han

forgæves at scanne liftkortet, men valgte så panisk med skiene

på at træde over ”møllen”. Denne manøvre kræver

enten meget korte ski eller me- get lange ben, så

resultatet blev, at Heino stod og balancerede

på ”møllen” uden at kunne

komme ned

igen. Nu fik en lille pige i køen bag ham

ondt af Heino og scannede sit liftkort med

det resultat, at ”møllen” igen virkede, og Heino

på kunstnerisk vis drattede ned.

Alle der overværede episoden sagde, at det

var fremragende underholdning, og Heino

blev udråbt som vinder af kategorien og

modtog et super godt Canon digitalkamera

som præmie.

Efter færgeoverfarten og præmieoverrækkelsen var vi efterhånden

blevet sultne igen, så i Helsingør havde IPA København

sørget for aftensmad. Vi havde lavet en aftale med Mama Rosa

Pizzaria, som på havnen i Helsingør leverede varme pizzaer til

alle deltagerne, og pizzaerne blev derefter sat til livs i

bussen med kurs mod København.

Godt ømme i kroppen og trætte efter en lang dag med

frisk luft var vi tilbage i København kl. 2040. Alt i alt

havde vi en ”ski´e” god dag med masser af god og

positiv stemning i bedste IPA ånd.

Højt humør i sneen

IPA-nyt • nr. 2 2011

35


36

Bøssemager

v/Per Langvad

Stanghedevej 34 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 05 05

Farbrors Dækcenter

Hovedvejen 11 • 5500 Middelfart

Tlf. 40 72 67 97

Dæk Xperten

Dalsagervej 16 • 9850 Hirtshals • Tlf. 9894 9981 • www.daekxperten.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

Vi passer godt på

dig og din bil

- og din økonomi.

Revisor

Carlo Andreasen

Torvevænget 10 - 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 11 27 16

Østre Teglgade 2

2450 København SV

Tlf. 38 88 10 50 • www.anchersen.dk

Uddannede tolke på 85 sprog

Tolkekompagniet

Rosengården 5 • 1174 København K

Tlf. 33 93 12 36 • www.tolkekompagniet.dk

Ring og få

et godt

tilbud !

Jan Bæk

Værkfører

Direkte

Mail

Internet

96 23 60 26

service@hosbond.dk

www.hosbond.dk

Hovedvejen 42 • 4733 Tappernøje • Tlf. 55 56 40 60

www.tappernoejeautoelektro.dk

Brdr. Hosbond A/S

Frederikshavnsvej 325

9800 Hjørring

Telefon

Telefax

98 92 58 33

98 92 22 50

- de bedste handler til erhverv

og privat


velgørende for

lattermusklerne

AF Jonas Muff, IPA København.

Lokalforeningen i København inviterede torsdag den 30. december

2010 sine medlemmer til årets store comedy show i Falkoner

Salen. Showet afvikles til fordel for børn og unge med kræft inde

på livet.

19 af Danmarks bedste stand up komikere stillede gratis op til

velgørenhedsshowet ”Comedy Aid – stand up for livet”, hvor alle

pengene ubeskåret gik til Kræftens Bekæmpelse. IPA København

havde været heldig og fået 60 af de bedste pladser i en total

udsolgt sal, og lokalforeningen var således med til at samle over

1 million kroner ind til en god sag.

2½ tIMeS grIneMArAtHon

Værterne for Comedy Aid 2010 var stand up komikerne og tvværterne

Jason Wilson og Simon Talbot. På plakaten var store

navne som Thomas Hartmann, Lasse Rimer, Carsten Bang, Omar

Marzouk og Jonathan Spang. Der var også mindre kendte komikere

på scenen, og det var som om det var de lidt mindre

kendte som anstrengte sig mest for at lave et set up, der sad lige

i skabet.

Hver komiker fik 6 minutter på scenen, og der blev bragt mange

alvorlige temaer op, såsom terror, kristendom, fedme og racisme.

H T Reklame

v/Henrik Thomsen

Vejlesvinget 8, 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 43 73 90 61

Men trods alvoren bag disse temaer, så formåede komikerne at

vende dem 180 grader og dermed gøre dem morsomme. De tre

bedste komikere på aftenen var efter min mening Anders Fjelsted,

Christian Fuhlendorf og Thomas Warberg. Sidstnævnte fik

det største bifald og havde bygget sine 6 minutter op omkring 9

forskellige jokes, og med sin fantastiske mimik og timing havde

han publikum i sin hule hånd.

Værterne gjorde det også rigtig godt, og Simon Talbot gav den

blandt andet fuld skræl som vores maniske og stiktossede sundhedsminister

Bertil Bims.

FADBAMSer og Hygge

Efter showet blev de 60 deltagere fra IPA København inviteret på

fadøl og sodavand i foreningens lokaler på Frederiksberg Brandstation,

som ligger 200 meter fra Falkoner Salen. Her blev der

hygget og snakket løs om aftenens show, og der var stor enighed

om, at showet som helhed havde været rigtig godt, og ingen af

komikerne faldt fuldstændig igennem.

Alt i alt havde vi en herlig og sjov aften, hvor lattermusklerne kom

på overarbejde i en god sags tjeneste.

TYCHSEN TRANSPORT

Tlf. 75 94 45 78

Altid gratis vinderøl

efter kampen

v/ Ruth Andersen, Hovedgaden 12 • 8961 Allingåbro

Tlf. 20 61 99 54

Bonde’s

spisegård

Ny skolegade 11 • 8723 Løsning

Tlf. 7565 1202

www.spisegaard.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

37


38

Et kursustilbud til dig -

De danske deltagere, fra v. Morten Kristensen, Allan Valkki,

Jan Egelund Jensen og Kasper Kerl Dalsgaard.

AF Allan Valkki, IPA – København.

Statistikken for dansk deltagelse i uge kurserne på Schloss Gimborn

har desværre været meget lav de senere år. Med håb om

et udbytterigt kursus – og en bedre dansk statistik – deltog fire

københavnske IPA medlemmer fra den 14. til den 18. marts 2011 i

seminaret ”The police profession – concepts, training and further

education”.

Kurset foregik på engelsk, og havde udover den danske deltagelse

også deltagere fra Cypern, Slovenien, England, Irland,

Holland, Norge, Lithauen, Canada og Tyskland.

ScHloSS gIMBorn

En halv times kørsel fra Køln i det idylliske ”Bergisches land” ligger

slottet Schloss Gimborn i en lille landsby med samme navn. Slottet

har i over 40 år været kursus og uddannelsessted for IPA.

Stedets historie går hundredevis af år tilbage og slottet fik sin

storhedstid da én af sejrherrerne ved slaget i byen Györ (nuværende

Ungarn) – general Adolf Zu Schwarzenberg – i slutningen

af 1500 tallet overtog slottet.

Slottet har siden 1874 været i Baron Von Fürstenberg´s eje, og

det er den nuværende Baron Von Fürstenberg familie der i over

40 år har lejet det meste af slottet ud til IPA.

IPA-nyt • nr. 2 2011

Fakta Fakta Fak

Schloss Gimborn er beliggende i et skønt bjergområde ca.

60 km øst for Køln.

Adr.: Schlossstrasse 10, Gimborn, D-51709 Marienheide.

Tlf. 0049 2264 404330

E-mail: info@ibz-gimborn.de

Hjemmeside: WWW.ibz-gimborn.de

Transport:

Fra København er der ca. 750 km ad gode veje.

Med tog rejses til Engelskirchen, hvor kursusdeltagere mod

en mindre betaling (ca. 35,- EUR pr. bil) afhentes efter aftale

med kursuscentret.

Flyforbindelse til Düsseldorf, Køln eller Bonn, med afhentning

efter aftale med kursuscentret.


på Schloss Gimborn

Slotskroen, hvor kursisterne bespises.

ta Fakta Fakta

Kursuscentret har i 2011 tilrettelagt 32 ugekurser, alle politifaglige

med velkvalificerede undervisere fra hele verden.

IPA-medlemmer tilbydes kurserne til 205,- EUR (enkelte undtagelser),

hvilket includerer undervisning, overnatning fra

søndag til fredag og fuld forplejning.

Sektion Danmark refunderer 60% af deltagergebyret efter

hjemkomsten (75% hvis du har din ledsager med til normal

pris).

Indkvartering i rene, pæne og spændende værelser med bad

og toilet. Ekstra overnatning og forplejning kan tilkøbes.

Du kan få suppl. oplysninger hos din lokalforening, ved

henvendelse til kursuscentret (taler engelsk) eller selv finde

oplysningerne på kursuscentrets hjemmeside.

Således indkvarteret i historiske og samtidig idylliske rammer,

tilmed i pæne værelser med bad og toilet, var vi klar til at deltage

i et særdeles veltilrettelagt program. Der var blandt andet forelæsning

af lektor i EU lovgivning Dr. Paul Flodman, fra Lancaster

Universitet, som gav sit bud på virkningerne af den økonomiske

afmatning i Storbritanien. Meget store nedskæringer i den offentlige

sektor har ført til massive afskedigelser, blandt andet i

det britiske politi.

Dr. Harry Peeters fra den Hollandske politiskole fortalte om den

nuværende hollandske politiuddannelse, der nu er blevet en

”professions bachelor uddannelse” - præcis som det også er ved

at blive i Danmark.

Sergeant Sean Hannigan – Leiceistershire Politi, gav sin meget

personlige sammenligning mellem lærerjobbet, officer i hæren

og politigerningen. Sean har imponerende nok prøvet samtlige

nævnte jobs! Med sin charmerende nord-irske dialekt (han er

født i Belfast) fik vi en meget underholdende perspektivering

af politigerningen.

IPA-nyt • nr. 2 2011

>>

39


40

E T Byg ApS

Vædderens Kvarter 73 • 6710 Esbjerg

Tlf. 75 17 12 23

Bøssemager

Kasper Mortensen

Kjelstvej 6 • 6852 Billund

Tlf. 29 78 39 35

Sydhavnens Fisk

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.30-17.30

Fredag 09.30-18.00

Lørdag 09.30-12.30

IPA-nyt • nr. 2 2011

Sydhavn 23

6200 Aabenraa

Tlf. 74 62 34 45

Vi forhandler alt indenfor:

• Tæpper • Vinyl • Linoleum

• Trægulve • Laminat

Garant,

Aabenraa Rosenvold Tæpper A/S

Rådhusgade 10-12

Tlf. 74 62 21 16

Paddy Go Easy

Skolegade 42 – 6700 ESBJERG

Telefon 75 18 07 72

Tingvejen 30 • Industri Vest • 6500 Vojens

www.dataophug.dk • E-mail:vjea@dataophug.dk

Gate 7

Østerbakken 7 • 7700 Thisted

Tlf. 30 55 49 12 • www.gate7.dk

Advokatrmaet Fink

Tlf. 74 62 15 16

Klinkbjerg 1 • 6200 Aabenraa


Slottet ligger idyllisk i ”Der Bergische Land”.

Kursisterne fra ugekurset ”The Police Profession”.

PolItIskole med 1200 elever

Onsdag var der arrangeret en udflugt til det regionale uddannelsescenter

for politiet i Nordreihn Westfalen - LAFP Polizei NRW.

Centret ligger i landsbyen Selm lidt uden for Dortmund.

Stedet modtager over 1200 politielever om året – men fungerer

også som regionalt efteruddannelsessted for politiet i delstaten

Nordreihn Westfalen med over 500 kursister om året.

Stedet blev taget i brug efter 2. Verdenskrig, men er hele tiden

blevet udbygget. I dag fylder skolen 6 hektar og råder blandt

andet over eget idrætsanlæg med kunststofbaner, køreteknisk

plads, auditorier, KSN, boliger for kursister og mest imponerende

en 200 meter indendørs skydebane samt et 50 m anlæg til infrarød

skydning.

Også i forbundsrepublikken Tyskland er politiuddannelsen blevet

en professionsbachelor, hvilket lektor Ulrike Neuhoff, der som

sociolog er tilknyttet politiet i NRW, redegjorde for.

MASSer AF nye PolItIvenner

Socialt blev der både tid til et besøg i domkirkebyen Köln og i

den 600.000 indb. store industriby i Ruhr-distriktet - Dortmund,

hvor vi fik tysk aftensmad på traditionel vis.

Og den 17. marts, der er Irlands nationaldag ”Sct. Patrick´s day”

blev fejret på festligste vis, ikke mindst takket være vore tre Irske

deltagere.

Et ugekursus på Schloss Gimborn lever fuldt ud op til IPA´s ord

om at tjene gennem venskab. Det er fagligt givende og samtidig

får den enkelte kursist sat sin egen hverdag og arbejdsforhold i

perspektiv.

Da vi rejste fra Gimborn fredag ved middagstid var vi alle blevet

klogere omkring europæiske og canadiske politiforhold, – og vi

havde fået nye netværk og politivenner fra hele verden.

MelD DIg tIl et KurSuS!

Tøv ikke med at tilmelde dig et ugekursus på Gimborn. Der er

masser af engelsksprogede kurser, og de tyske kurser simultantolkes.

Ungdomskurset i juli foregår ligeledes på både engelsk og tysk.

Din lokale IPA forening vil være dig behjælpelig, hvis du har

spørgsmål, ligesom der ydes et økonomisk tilskud til opholdet.

Politiskolen i Selm, der tilbyder

overnatning til kursister.

IPA-nyt • nr. 2 2011

41


42

Musical i Forum

”Queen We Will rock you”

AF Jonas Muff, IPA København.

IPA København havde torsdag den 3. marts 2011 fornøjelsen af at

invitere medlemmerne en tur i Forum for at se musicalen ”Queen

We Will Rock You”.

Alle 50 pladser, som IPA København kunne anskaffe sig, blev revet

væk, hvilket ikke er svært at forstå, for det er jo ikke hver dag,

at København får lov til at få en smagsprøve på Queen.

Queen-musicalen spiller på 9. år i London West End med over

3000 forestillinger bag sig og et tilsvarende antal stående bifald.

I alt er musicalen set af 17 millioner mennesker i 17 forskellige

lande. Det vidner om den magi, der selv her 20 år efter Freddie

Mercurys bratte aids-død hænger ved bandet. Af samme grund

havde jeg også store forventninger til aftenens show, som er

skabt af den engelske komiker og forfatter i samarbejde med

Queen medlemmerne Brian May og Roger Taylor.

Aftenen startede for deltagerne fra IPA København på Café Zusammen,

der ligger i gåafstand fra Forum. Her mødtes vi en time

før forestillingen til noget godt til ganen, og samtidig var vi således

med til at støtte en god sags tjeneste, idet Café Zusammen

er en non-profit café, hvor hele overskuddet ubeskåret går til

arbejdet med sårbare børn og unge i Ungdommens Røde Kors.

Vi havde fået nogle udmærkede pladser i Forum og sad i den

bedre halvdel af et propfyldt Forum med i alt 4500 tilskuere. Nu

var vi klar til at blive underholdt.

”let tHe SHoW BegIn”

Historien i Queen-musicalen er en fæl tegneserie om et fremtidssamfund,

hvor rocken er død og instrumenter forbudt. ”Killer

Queen” regerer ved hjælp af sit Ga Ga Police, mens drømmerne

– ”The Bohemians” - under jorden venter på den store rockfrelsers

genkomst.

Hele balladen fortælles gennem Queen´s række af imponerende

✂ ✂

Flyttemeddelelse

Navn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postnr.: ……………………… By: ………………………………………………………………………………………………………

Tjenestested: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(Notér venligst navn og adresse som anført på adresselabelen på bagsiden af IPA-nyt)

Meddeler hermed at jeg pr. ………………………. flytter til:

Korrekt navn: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Gade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postnr.: ……………………………………… By: ………………………………………………………………………………………

Tjenestested: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(Notér venligst det korrekte navn og adresse)

Fremsendes til: Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund, E-mail: ass.sec.general@ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 2 2011

hits og tæller bl.a. ”Bohemian Rhapsody”,

”We Are The Champions”, ”Radio

Ga Ga” og selvfølgelig den uundgåelige

”We Will Rock You”. Musicalen

sammenfatter dermed Queen´s musikalske univers med 24 af

Queen´s største hits og hele showet er godt hjulpet af en historie,

der brænder igennem til hjertekulen.

Fede jokes og spidse replikker svirpede som dartpile over scenen,

og alt det tekniske sad lige i skabet. Men det meste af tiden sad

man og trippede i spændt forventning om, hvornår proppen røg

af, og powerhuset eksploderede. Det skete først 10 minutter i lukketid,

hvor ”We Will Rock You” og især ”We Are The Champions”

får publikum op af sæderne til en omgang aerobic-klappen.

Årsagen til, at ”champagneproppen” og festfyrværkeriet først fik

fat i publikum til sidst, hvor de største hits blev fyret af, tror jeg

skyldes, at Forums store sal aldrig får skabt den samme intensitet

mellem kunstnerne på scenen og publikum, som det er tilfældet

på den originale scene i Londons West End. Kunstnerne sang rigtig

godt, men deres stemmer, når alligevel aldrig den pumpede

homotyr Freddie Mercury til brystmåtten i hverken karisma eller

stemmeføring. Det kunne man dog heller ikke forvente, og alt i

alt var det en stor oplevelse, og vi havde en dejlig aften.

Skulle jeg udgive champagnepropper for showet som helhed, så

ville jeg nok lande på 4 champagnepropper, og aftenens største

oplevelse for mig var, da vi i slutningen af showet fik guitaristen

Brian May på scenen til en lille cool solo og efterfølgende fortjent

hyldest.

Fik man ikke set musicalen i denne omgang, så kommer showet

tilbage til Danmark i efteråret med optræden i Forum, København

fra den 19. til den 23. oktober 2011, samt i Herning fra den 18. til

den 22. januar 2012.


Al henvendelse til: IPA-nyt, c/o Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund

MAGASINPOST MMP

ID-NR. 46558

More magazines by this user
Similar magazines