Nr. 1-2009 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 1-2009 - Konservative Folkeparti

Det Grønne Blad

Generalforsamling

- Læs og se de mange billeder på side 8 og 9

Februar 2009 • 16. årgang • nummer 1


Konservative i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C

Tlf. 66 11 09 09

Åbningstider:

Tirsdag: 17.00 - 19.00

Torsdag: 9.00 - 11.00

E-mail: odense@konservative.dk

Web: odense.konservative.dk

Forretningsudvalg

Formand: John Wozny, tlf. 66 18 23 90 / 29

43 81 39, e-mail wozny@nal-net.dk

Næstformand: Preben Petersen,

tlf. 40 37 23 22, e-mail ppodense@mail.dk

Sekretær: Rune Kallager, tlf. 20 60 09 22,

e-mail rune@kallager.dk

Christian Hejlesen, tlf. 22 43 33 39,

e-mail christian.hejlesen@nal-net.dk

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Louis D. Jensen, tlf. 61 67 22 75,

e-mail ldj@depping.dk

Anders Kr. Andersen Orris, tlf. 30356090

e-mail. beosystem@gmail.com

Christian Ranvig-Christensen, tlf. 22353337

e-mail. chrrc@hotmail.com

Steen Møller, tlf. 51 48 19 20,

e-mail sm@odense.dk

Udpeget af Forretningsudvalget:

Kasserer: Arne Israelsen, tlf. 66 17 13 19 /

40 37 02 01, e-mail aris@dsa-net.dk

Webmaster: Christian Hejlesen, 22 43 33 39,

e-mail christian.hejlesen@nal-net.dk

Lokalforeninger

Odense Øst

Lasse Bork Schmidt, tlf. 40 34 77 45,

e-mail lasse.bork.schmidt@mail.dk

Fjordager

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Odense Centrum Vest

Preben Petersen, tlf. 40 37 23 22,

e-mail ppodense@mail.dk

Paarup

Rune Kallager, tlf. 20 60 09 22,

e-mail rune@kallager.dk

Odense N

Jørgen Fossar Madsen, tlf. 66 18 87 08,

e-mail jfm@os.dk

Korup-Ubberud

Peter Wich, tlf. 65 96 76 18,

e-mail prima@primalift.dk.

Odense Syd

Erling Hansen, tlf. 66 17 53 51,

e-mail jeh@dsa-net.dk

Stenløse-Fangel

Suzanne Gersbo-Møller, tlf. 65 96 22 14,

e-mail suzanne@gersbo.dk

Brændekilde-Bellinge

Kjeld Houmøller, tlf. 21627741

e.mail kjeld@houmoeller.net

Det Grønne Blad

E-mail dgb@odensekonservative.dk

Byrådsmedlemmer

Borgmester Jan Boye, tlf. 66 15 27 00 /

20 40 29 12, e-mail janboye@odense.dk

Gruppeformand Steen Møller, tlf. 51 48 19 20,

e-mail sm@odense.dk

Politisk ordfører Mai Henriksen, tlf. 65 90 35 95

mobil 20 61 45 95, e-mail mai@odense.dk

Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund, tlf.

66 19 06 65, fax 66 13 19 52 / 20 66 27 10,

e-mail havelund@odense.dk

Rådmand Erik Simonsen, tlf. 65 95 96 05 / 28

94 11 09, e-mail eas@odense.dk

Jenan Bozo, tlf. 65 93 22 79 / 27 36 54 25,

e-mail jenanbozo@odense.dk

Børge Wagner, tlf. 65 96 07 45,

e-mail wagner@odense.dk

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

e-mail helgepasfall@odense.dk

Karsten Kjærby, tlf. 65 90 41 25

mobil 29 23 08 01, e-mail kkc@odense.dk

Merete Østerbye, tlf. 65 96 32 25 / 24 81 79

23 fax 63 96 00 80, e-mail mgo@odense.dk

Poul W. Falck, tlf. 65 94 33 16

mobil 22 40 25 00, e-mail pwf@odense.dk

Vivi Kier, tlf. 66 17 65 32 / 20 68 45 09,

fax 66 17 65 52, vk@odense.dk

Folketingskandidater

Syd kredsen: Vakant

Vest kredsen Søren Salling, tlf. 66 15 46 72 / 25

39 99 69, soeren.salling@regionsyddanmark.dk

Øst kredsen: Vakant

Konservativ Ungdom i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax

66 14 59 95, info@odenseku.dk. www.odenseku.

dk. Formand: Anders Kr. Andersen Orris, tlf.

30356090, e-mail. beosystem@gmail.com

Konservative Studerende i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax

66 14 59 95, e-mail odense@dks.dk.

www.dks.dk/odense. Formand:Christian Ranvig-

Christensen, tlf. 22353337,

e-mail chrrc@hotmail.com

Æresmedlemmer i Odense

N. C. Larsen, tlf. 66 17 29 10, ncl@privat.tele.dk

Søren Møller, tlf. 65 96 22 14, sm@gersbo.dk

Partiets hovedbestyrelse

John Wozny - valgt af storkredsforsamlingen på Fyn

Fyns Storkreds

Storkredsformand Søren Chr. Bonde, tlf. 64 72

11 14, e-mail: thujagaard@privat.dk

Hovedkontoret

Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4,

1051 København K, Tlf. 33 13 41 40,

fax 33 93 37 73, e-mail info@konservative.dk,

www.konservative.dk

Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Tlf/fax 66110909. www.odense.konservative.dk

Økonomi: Rune Kallager, tlf. 20600922 / Arne Israelsen, tlf. 66171319

Fotos: Johnny B. Dyg (hvor intet andet er angivet)

Forsidebilledet: Johnny B. Dyg

Næste nummer forventes udgivet i maj og deadline hertil er 23. april.

Artikler mv. til Det Grønne Blad kan sendes på e-mail dgb@odensekonservative.dk

eller til Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler.

Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense,

Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative.

Christian Hejlesen

christian.hejlesen@nal-net.dk

John Wozny

wozny@nal-net.dk

Johnny Blaabjerg Dyg

jbi@oncable.dk

Lars Christensen

lc261070@hotmail.com

Redaktion

Ansvarshavende

Redaktør

Preben Petersen

ppodense@mail.dk

Tlf. 40 37 23 22

Lars Havelund

havelund@indbakke.dk

Leder Af

Preben Petersen

Igen og igen kan vi glæde os over de

fantastiske resultater, som konservative

politikere, - ministre, folketingsmedlem-

mer, Odenses borgmester Jan Boye og

hele byens konservative byrådsgruppe

- opnår.

Det er godt - men ikke nok…

I løbet af året skal vi til valg hele to

gange. Først skal vi i juni måned vælge

nye medlemmer til Europa-Parlamentet,

og succeskriteriet er to konservative fra

Odense - partiets spidskandidat Bendt

Bendtsen og Fyns Storkreds’ kandidat,

vores egen Julie Broe.

Og til november skal vi have cementeret

Jan Boyes plads i borgmesterstolen med

en stor konservativ byrådsgruppe bag sig

- samtidig med, at vi sender Lasse Krull

ind i Regionsrådet med en massiv op-

bakning bag sig, så Konservative kan få

samme indflydelse dér, som vi tidligere

havde i Fyns Amtsråd.

Det kræver imidlertid at vi - medlem-

merne af Konservative i Odense - træk-

ker i arbejdstøjet sammen med vores

politikere og kandidater. Både i hverda-

gen, hvor vi i al stilfærdighed skal huske

at gøre dem, vi omgås, opmærksomme

på de resultater, som vores politikere

når - og de mål, de yderligere har for de

kommende år. Og i valgkampene, hvor

der bliver nok at se til - fra de kommende

måneders forarbejder til de sidste uger

inden valgene, hvor Konservative skal

være synlige overalt.

Redaktionssekretær

Bjarke Hansen

bjarke@odensekonservative.dk

Tlf. 40 84 82 84

Merete Østerbye

mgo@odense.dk

Opsætning

og layout

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Tlf. 20 60 09 22

Steen Møller

sm@odense.dk


Formandsordet...

Af

John Wozny

Første skridt på vej mod

vigtige valg

Tak for en rigtig god generalforsamling

og tak for genvalget som

formand. Det var naturligvis med

en vis spænding, at vi valgte at

ændre på konceptet omkring generalforsamlingen,

men det store

fremmøde og de flotte tilbagemeldinger

efterfølgende viser, at

den nye form blev modtaget positivt.

Dagsordenen var også længere

end sædvanligt, idet vi både havde

valg af spidskandidat til byrådsvalget

og Odenses kandidat

til Regionsrådet på programmet.

At Jan Boye fik genvalg som borgmesterkandidat,

var vel ikke no-

gen større overraskelse, men den

efterfølgende hyldest vidner om

stor tiltro til, at Jan kan fastholde

borgmesterposten og dermed

fortsætte den fantastiske udvikling

af Odense. En udvikling, som

vi først nu kan begynde at se virkningen

af; aldrig før er der tilført

så meget til de ”bløde” områder,

og aldrig før har der været så stor

tiltro til Odense som erhvervsby.

Finanskrisen rammer naturligvis

også Odense, men Jan har ført

os i en position, så vi er særdeles

godt rustet til at imødegå krisen.

Med Odenses opbakning til Lasse

Krull, som kandidat til Regionsrådet,

er der lagt op til en placering

rigtigt højt på den endelige

liste, som sammensættes den

21. april. Jeg er overbevist om,

at Lasse kan tilføre Regionsrådet

en masse - ikke mindst evnen til

samarbejde, som så vil give sig

udslag i konservativ indflydelse.

Inspiration og energi

At generalforsamlingen var henlagt

til en lørdag eftermiddag,

gav mulighed for en lang række

3

spændende politiske indlæg. Med

en inspirerende og oplagt borgmester

i spidsen, fik vi alle inspiration

til at fokusere på de gode resultater

- og energi til at kaste os

ud i den kommende valgkamp.

Den efterfølgende fest gav også

næring til det sociale sammenhold

i den konservative familie.

Næste skridt bliver nu opstillingsmødet

den 17. marts, hvor vi skal

sammensætte holdet omkring Jan

Boye. Med grundstammen af den

nuværende byrådsgruppe, suppleret

med en lang række af vore

dygtige medlemmer, vil jeg garantere,

at vi kan sammensætte

et slagkraftigt hold med en rigtig

god fordeling på alder, køn, geografi

og erhverv.

Derfor ser jeg med stor optimisme

frem til valget den 17. november.

Et valg, som alle forventer,

bliver meget tæt. Men jeg

tror, at borgerne i Odense vil give

os mandat til at fortsætte den

gode udvikling.

Bliv annoncør i Det Grønne Blad!

Vi laver Danmarks bedst vælgerforeningsblad (det synes vi i hvert fald selv), men skal vi bevare den høje kvalitet

fremover, har vi brug for endnu flere glade annoncører i bladet.

Ring og få en snak med vores layouter Rune Kallager om dine muligheder på telefon 20 60 09 22, så kan din

annonce være med i bladet allerede fra næste nummer.

Med venlig hilsen

Redaktionen


At lege er at leve

Af Christian Aagaard Hejlesen

Danmarks mest spændende legeplads

i Odense

Med det kuldsejlede Vandkulturhus

har vi nu en enestående mulighed

for at skabe gode rammer og

muligheder for både den organiserede

og uorganiserede idræt. Drop

Kulturøen og brug muligheden for

at etablere Danmarks mest spændende

legeø. I stedet for at opfinde

- eller importere - et nyt prestige

projekt skal vi bruge chancen for

at bygge videre på noget af det,

vi kan - og gøre det endnu bedre.

Vi skal skabe en legeplads, hvor

odenseanere i alle aldre kan slå sig

løs.

I et af pakhusene kan eksempelvis

indrettes samlingssted for mindre

idrætsgrene, der i dag har ringe

forhold rundt omkring på skoler

i byen. Det vil give foreningerne et

fast tilholdssted med egne klublokaler

og fællesfaciliteter som for

Af Steen Møller, gruppeformand,

medlem af By- og kulturudvalget

Der var en engang en plan, endda

en rigtig god en af slagsen. Et privat

firma ville bygge en parkeringskælder

i Grønnegade, og kommunen

kunne så lave en flot plads, der

hvor der i dag er parkeringspladser.

På den måde ville vi på én gang få

bilerne væk fra overfladen (hvor de

jo ikke pynter), vi ville få skabt flere

parkeringspladser, end der er i dag,

og vi ville få endnu en flot plads i

hjertet af byen.

Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence

for pladsen med parkeringskælder

nedenunder, og alt var

fryd og gammen. Lige indtil hele

verden og dermed også Odense

blev ramt af finanskrise. Ingen kan

skaffe finansiering i øjeblikket, og

dermed sprang det private firma fra.

Nu skulle man så synes, at der

eksempel omklædningsrum og café.

Et foreningspakhus vil skabe

gode rammer for klubfællesskaber

og fællesskab på tværs af klubberne.

En oplagt mulighed er at bruge

bygningerne på havnen til aktiviteter,

der kræver højde. Det kan eksempelvis

være rapelling og klatrevægge

med mulighed for at klatre

op på toppen af FAF bygningen og

se ud over hele Odense og Fyn.

Nyt og gammelt

Øen er samtidig et oplagt

omdrejningspunkt for vandsport

og et havnebad; at

tænke sig at slutte en aktiv

dag af med en dukkert!

Herudover kan der indrettes

motionslegepladser og andre

former for udendørsaktiviteter

som hockeybaner og

skaterramper. I det hele taget

kunne det være spændende

at give den uorgani-

skulle man stoppe op og tænke sig

om. Men, nej: Anker Boye fortsatte

med brask og bram. Arkitektkonkurrencens

vinder blev fejret med

pomp og pragt, og ”man” glemte lige,

at hele grundlaget for projektet

var forsvundet.

Vi ønsker en levende bymidte

Da sagen skulle behandles i By- og

Kulturudvalget, var der opstillet en

række forskellige scenarier – herunder,

at vi lige skulle stoppe op

og trække vejret og se, hvordan finanskrisen

på længere sigt påvirker

muligheden for at finde en privat

investor til parkeringskælderen.

Men Socialdemokraterne og Enhedslisten

valgte den efter vores

mening værst tænkelige løsning -

nemlig en gang for alle at beslutte,

at vi fjerner de nuværende parkeringspladser

samtidig med, at der

ikke bliver etableret en parkeringskælder.

4

serede idræt mulighed for at slå sig

løs.

Øen skal fortsat rumme Det Nordatlantiske

Hus, DGI, mulighed for

storbyferie, boliger og kreative erhverv.

Mangfoldigheden kan på en

spændende måde binde aktiviteter

samt ny og gammel arkitektur

sammen. Vi skal skabe en ø til

gavn for odenseanerne, som samtidig

kan trække mange besøgende

til Odense.

Bevar parkering i Grønnegade

Det, synes vi Konservative, er rigtigt

ærgerligt for byens og bymidtens

fremtid. Vi ønsker en levende

og dynamisk bymidte, hvor det er

nemt at komme til med sin cykel,

med bilen og med kollektiv trafik.

Vi skal gøre det attraktivt at gøre

sine indkøb, gå på café og restaurant

og bruge byens mange kulturtilbud.

Og derfor er vi parate til

at kæmpe videre for, at der kommer

flere parkeringspladser og ikke

færre.


Giv Sundhedsdirektivet et sundhedstjek!

Af Julie Broe, Læge og EP-kandidat

for Det Konservative Folkeparti

I det forgangne år havde EU-kommissionen

usædvanlig stor opmærksomhed

på EU-borgernes

sundhed. Kommissionen lancerede

det såkaldte Sundhedsdirektiv om

patienters rettigheder i forbindelse

med grænseoverskridende sundhedsydelser.

Flere rettigheder til patienter samt

større kvalitet i sundhedsydelser

og forskning lyder umiddelbart som

et løft i sundhedsvæsenet, som de

fleste EU-lande kunne trænge til.

Baggrunden for sundhedsdirektivet

er, at direktivet om fri bevægelighed,

som vi kender Metock-dommen,

har udløst en dom på området,

der siger, at en EU-borger

kan blive behandlet i et andet land,

hvis ventetiden er urimelig lang i

eget land.

EU-kommissionens direktiv har dog

klare ulemper, som ikke opvejes af

de mange gode hensigter. Direktivet

åbner op for, at landene ikke

længere skal forhåndsgodkende,

når en patient søger sundhedsydelser

i et andet EU-land. Heller ikke

selvom sundhedsydelsen sker på

hjemlandets regning.

EU begrunder nødvendigheden af

direktivet i behovet for at sikre patienters

rettigheder, da sundhedsydelser

hører ind under det indre

marked, og skal reguleres herefter.

Direktivet udfordrer dermed EUlandenes

ret til selv bestemme

over deres egen sundhedspolitik,


da det fjerner landenes mulighed

for at planlægge sundhedsbudgetterne

uden indblanding fra EU.

Der er ikke tvivl om, at der er behov

for et Sundhedsdirektiv, men

ikke som det foreligger i sin nuværende

form.

Jeg mener, at Kommissionen med

Sundhedsdirektivet overskrider sine

kompetencer og udfordrer medlemslandenes

ret til selv at tilrettelægge

deres sundhedspolitik. Vejen

5

frem for sundhed er ikke yderligere

regulering fra EU.

Jeg mener ikke, at man ikke vedtager

direktivet, som det er i sin nuværende

form. Heldigvis har direktivet

skabt så meget røre, at det

ikke har været muligt at enes om

direktivets endelig indhold. Så efter

alt at dømme bliver det de nyvalgte

europaparlamentsmedlemmer,

der kommer til at afgøre direktivets

skæbne.


Ministerliv

Carina Christensen startede sin politiske

karriere i Odense, da hun for

10 år siden var kandidat til Europa-Parlamentet.

Det Grønne Blad

har mødt hende i anledning af 10året

for den kampagne, der startede

hendes politiske liv på Fyn.

Af Lars Havelund

Februar 1999: Carina Christensen

er sammen med medlemmer af KU

ved at planlægge sin første valgkamp.

Til stede i vælgerforeningens

lokaler i Overgade sidder blandt andre

Steen Møller, Carsten Snedker,

Niels Jørgen Langkilde og denne artikels

forfatter. Hvad Carina endnu

ikke ved, er, at valgkampen bliver

starten på en politisk karriere, der

skal bringe hende ind i mindst tre

ministerier.

Som fynsk kandidat til EP-valget i

1999 blev hun markedsført under

sloganet ”Et frisk pust i Europa”. Historien

om den 26-årige pige, der

allerede havde arbejdet i Europa-

Parlamentet som studentermedhjælper

for Poul Schlüter, var noget

som både lokale radio og tv-stationer

syntes var en god indfaldsvinkel

til det lidt støvede EU-stof.

Med godt 2.600 personlige stemmer

blev hun tredjesuppleant til EUparlamentet

og havde dermed opnået

et så godt resultat, at det var

oplagt at forsøge at blive medlem

af Folketinget, hvor hun første gang

opnåede valg i 2001. Fem år senere

blev hun minister for første gang.

Det var i Familie- og forbrugerministeriet.

Derefter fulgte Transportministeriet,

og i september sidste år

kunne hun sætte sig i det tredje ministerium

på under to år.

Februar 2009: Det er en travl minister,

der møder Det Grønne Blad

i Kulturministeriet. Inden interviewet

overhovedet kommer i gang, er

vi på vej over i Folketinget, fordi Carina

Christensen skal være klar til

vigtige afstemninger. ”Travlt” er også

det første ord, hun nævner, da

jeg spørger om, hvordan det er at

være minister.

Minister for hele landet

- Men det er også spændende, og

det er et privilegium at være Kulturminister.

Det er et område med

mange engagerede mennesker, der

er spændende at møde og arbejde

sammen med, siger Carina Christensen.

6

Dagen starter typisk klokken seks,

så hun kan være på kontoret senest

klokken otte.

- Jeg havde jo været kulturordfører

i fire år, så området var trods alt ikke

helt ukendt. Jeg valgte i starten

en indkøringsperiode, så jeg ikke

straks kom med en række kontante

udmeldinger. Jeg har ikke et stort

behov for at ”være på”, så jeg har

valgt at prioritere at komme tilbage

i stoffet, fortæller Carina Christensen.

Carina lægger vægt på at være

Kulturminister for hele landet. København

har meget kultur, hvilket

også er nødvendigt, men hele udviklingen

må ikke ske i hovedstaden.

- Det er også vigtigt at huske på,

hvad kultur er for dem i Thyborøn,

siger hun, mens vi med hastige

skridt går op ad den store trappe

på Christiansborg.

TV2 bliver

Som lokal udsending fra Odense

skal Kulturministeren selvfølgelig

spørges om TV2.

Foto: Mads Flummer


- Der er mange måder at løse

TV2’s problemer på, men løsningen

er ikke at flytte hovedkontoret

til København. Det skal blive i

Odense, fastslår Carina Christensen.

Samtalen bærer præg af, at hun

lever et hurtigt liv som minister,

og det har sine omkostninger.

- Jeg vil da gerne have børn på et

tidspunkt, men det må vente. Jeg

tænkte ikke så meget over at blive

minister, før jeg blev det. Derfor

må jeg udnytte, at muligheden

er her nu, og det betyder selvfølgelig

nogle fravalg.

Carina Christensen lader hovedet

op ved at gå nogle lange ture omkring

Strib, som hun flyttede til efter

at have boet i Odense.

Hun fortæller at det er en speciel

oplevelse at blive minister fra den

ene dag til den anden:

- Man kommer ind på Amalienborg,

og så står man dér alene

sammen med Statsministeren,

der præsenterer én for Dronningen.

Og kort tid efter er man en

del af regeringen. Carina Christen-

sen blev minister den 15. december

2006.

Tålmodighed, held og hårdt arbejde

Fra en 12. plads på listen til EPvalget

kan det virke som om, at

der er langt til indflydelse og ministerbil.

Carina Christensen er et eksempel

på, at det kan lade sig gøre

at komme fra den lokale vælgerforening

i Odense til toppolitik på bare

10 år.

- Det er muligt at nå sine visioner.

Men det kræver en blanding af tålmodighed,

held og hårdt arbejde,

siger Carina Christensen.

Hun er helt afklaret med, at det ikke

er alle steder, at hun er lige populær

som Kulturminister.

- Jeg har lært

at forholde mig

professionelt

til kritik. Jeg tager

det ikke personligt,

hvis det

er folk, jeg ikke

kender, og de

”bare” kritiserer

”Kulturministe-

7

ren”. Det er jo ofte mit embede og

ikke mig som person, de kritiserer,

og det skal jeg kunne leve med, siger

Carina Christensen. Hun ser

snarere kritikken som en naturlig

feedback fra de mange mennesker,

som hun som minister møder rundt

om i landet.

- Jeg skal rundt i hele landet, dét

er vigtigt, og derfor afsætter vi et

stort millionbeløb til formål i provinsen,

fastslår hun med en tone,

der ikke efterlader meget tvivl om,

at det vil ske. Det bliver de sidste

ord i dette interview, for i samme

sekund ringer klokken og ministeren

skynder sig ind i Folketingssalen

for at lægge stemme til endnu

en ny beslutning.

GALLERI5000

www.galleri5000.dk

Filosofgangen 3, 1.tv · DK-5000 Odense C · Tlf. 6612 7172


Politisk generalforsamling som

Af Preben Petersen

Der var fra første færd - fra invitationen

på bagsiden af det seneste

nummer af Det Grønne Blad - lagt

op til en helt anderledes generalforsamling,

end vi har været vant

til hos Konservative i Odense. Og

det blev det - og ikke kun, fordi vi

var flyttet fra mødelokale-rammer

til cafe-rammer…

Generalforsamlingens formelle

punkter som formandens beretning,

godkendelse af regnskab og

fastlæggelse af kontingent blev på

en særdeles levende måde afbrudt

at veloplagte politiske indlæg fra

Lasse Krull, der senere blev valgt

som Odenses kandidat til regionsrådet,

borgmester Jan Boye, der

senere blev valgt som spidskandidat

til byrådsvalget og EP-kandidat

Julie Broe.

Der var i sagens natur også

politik på dagsordenen,

da byrådsgruppens formand,

Steen Møller, aflagde beretning

fra gruppens arbejde -

og da byrådsgruppens politiske

ordfører, Mai Henriksen, og folketingsmedlem

Vivi Kier lagde

op til politisk drøftelse.

8


start på et travlt politisk år

Alt i alt en meget mere

politisk generalforsamling

end tidligere

- som opstart på et meget

politisk år med valg

til både Europa-Parlamentet,

byrådet og regionsrådet.

Efter generalforsamlingen

og en ”fritime” til

at klæde om, trække frisk luft eller

snuppe en forfriskning var der

dækket op til et godt måltid, god

uformel snak og lidt motion til glade

toner - som opstart til et travlt

arbejdsår for alle, der vil være med

til at sikre gode konservative valgresultater.
Det blev til en lang - og meget optimistisk

- dag i godt konservativt

selskab!

Generalforsamlingen valgte:

• John Wozny som formand for Konservative i Odense.

• Ingrid Ibsen, Louis D. Jensen, Arne Israelsen, Christian Hejlesen og

Julie Broe som medlemmer af hovedbestyrelsen.

• Jan Hedegaard Andersen og Michael Nielsen som revisorer og Poul

Falck og Ernst Kier som revisorsuppleanter.

Er du på facebook, så kan du finde mange flere billeder fra generalforsamlingen

dér. Find Konservative i Odense og bliv ven eller tilhænger,

så får du adgang til alle de mange billeder fra forskellige arrangementer

i vælgerforeningen i Odense.

9


Forårets bøger

Af Lars Christensen, Cand.mag.,Ph.d.

Børge Outze er en legende indenfor

dansk presse og modstandsbevægelsen

under besættelsen.

Han var født i

Odense og oprindeligt radikal.

Men på det ærkekonservative

Nationaltidende i København

blev han initiativtager til den illegale

nyhedstjeneste Information,

som hver dag leverede nyheder

til hele landet og danske

i illegalitet i udlandet og som

hemmelig abonnent nr. 100

havde Christian 10. Outzes forbløffende

evne til at sno sig understreges

af, at han købte sig

fri af Gestapos kløer ved at lade

sig hyre som spion for tyskerne

– og efterfølgende snyde dem!

En uhyre spændende bog om

en helt usædvanlig mand, hvis

livsværk Information imod alle

odds stadig eksisterer, om end

nok med en noget anden profil,

end han kunne have ønsket sig.

Erik Lund og Jakob Nielsen:

Outze i krig. Med skrivemaskinen

som våben. Informations

Forlag 2008. 338 sider. 299

kr.

Det gør næsten ondt at læse

denne bog, hvis hoveddel

handler om Hans Engells formandsperiode

i Det Konservative

Folkeparti og ikke mindst

opgøret efter mødet med betonklodsen

i februar 1997.

Selvom Engell indrømmer

egne fejl, er bogen naturligvis

et partsindlæg, og han er bestemt

ikke nærig med tilsvining

af andre, heriblandt gode

fynboer som Bendt Bendtsen,

Niels Jørgen Langkilde og Søren

Møller. Han mener, at Per

Stig Møller placerede De Konservative

som halehæng til

Venstre, hvilket Bendt Bendtsen

cementerede, og det anser

Engell som en stor fejl. Efter

et gensyn med magtkrigen

i Engells selskab er konklusionen

soleklar: Det må aldrig ske

igen! (Og kære Per Stig: lad os

så høre din version!)

Hans Engell: Farvel til Slotsholmen.

Gyldendal 2008. 413 sider.

299 kr.

10

Ildspåsættelser, bankrøverier,

bombeattentater, kidnapninger,

mord. Den venstreorienterede

Rote Armee Fraktion sendte et

rædselsspor igennem 1970ernes

Vesttyskland med deres

kompromisløse politiske vold

med de samme holdninger og

netværk som ”vores” Blekingegadebande.

Journalisten Aust

giver en nøgtern kronologisk

gennemgang af denne terrororganisations

meritter, der for

folk som Andreas Baader, Ulrike

Meinhof og Gudrun Enslinn

endte med dét, de i deres egen

forskruede tankegang kaldte

”den sidste oprørshandling”

– selvmord. Et rystende indblik

i en forbryderverden, hvis helt

særlige regler tvang staten i

defensiven. Filmatiseringen af

bogen har premiere i Danmark

til april.

Stefan Aust: Rote Armee Fraktion.

Lindhardt og Ringhof

2008. 471 sider. 299,95 kr..


Konservativ indflydelse i regionen

Af Lasse Krull, spidskandidat til

regionsrådsvalget for Konservative

i Odense, tidligere viceborgmester

i Svendborg

Indledningsvis vil jeg gerne sige

tak for valget som Odenses kandidat

til regionsrådsvalget i november.

Det er en spændende udfordring,

som jeg ser frem til.

I de forgangne tre år, siden regionerne

er blevet oprettet, er det ikke

meget, vi har hørt til regionerne

og regionspolitikerne. Der er ingen

tvivl om, at regionerne er meget

langt væk fra borgernes bevidsthed

- på trods af, at regionerne arbejder

på nogle meget vigtige politikområder,

som for eksempel

sundhed, regional udvikling, sociale

institutioner, lokale vækstvilkår

og psykiatri.

Region Syddanmark beskæftiger

25.000 ansatte og har et budget

i nærheden af 22 milliarder kroner

årligt, så selvom interessen fra

borgerne indtil nu har været begrænset,

så er det ikke et uvæsentligt

område at generere politik

på. Derfor skal vi som konservative

naturligvis også være aktive og

udøve vores indflydelse i regionen.

Et nyt kraftcenter

Der ligger for eksempel en stor

opgave i forbindelse med den

kommende sygehusplan. En planlægning,

der foregår i alle regioner,

og som skal udmøntes i de

kommende to valgperioder. For os

som fynboer er det vigtigt at hæfte

sig ved, at Odense Universitetshospital,

OUH, skal flyttes ud til

Syddansk Universitet, og at der på

11

området bygges et helt nyt sygehus

til 6,5 milliarder koner. Dette

rummer en helt enestående

mulighed for regionen - nemlig

at skabe det kraftcenter for viden,

uddannelse og sundhed, der

kan løfte vores region op blandt

de mest dynamiske. Samtidig giver

det det syddanske sundhedsvæsen

et skub op i international

klasse.

Som planen ligger nu, er OUH det

eneste sygehus, der skal nybygges,

og vi har dermed en enestående

chance for at tænke nyt og

inddrage alle de forskellige parametre

i et sygehusbyggeri. Her

skal vi overveje, hvordan får vi det

mest optimale ud af placeringen i

sammenhæng med universitetet

og et nyt campusområde. Hvordan

vi sikrer en god infrastruktur, der

gør at sygehuset er nemt at komme

til og fra. Og hvordan vi benytter

en kæmpe-institution som

det nye OUH til at styrke væksten

i vores region med hensyn uddannelse

og erhverv.

Unikke muligheder

Og sidst men ikke mindst skal vi

tænke over, hvordan vi sikrer, at

et nyt OUH bliver i stand til at tiltrække

de bedste læger, skabe et

godt fagligt miljø og give vores patienter

den ypperligste behandling.

OUH bliver et kæmpe kraftcenter

- og dermed hele regionens sygehus.

Den struktur, der bliver lagt

fast i disse dage, skal holde flere

årtier frem. Vi konservative vil have

det som højeste prioritet, at vi

har øje for alle de muligheder, der

ligger foran os. Hvis vi har modet

og viljen kan vi skabe helt unikke

potentialer for Odense, Fyn og hele

Region Syddanmark.

Den store udfordring, der ligger i

det - og en række andre, er grunden

til, at jeg kandiderer til valget

i november. Jeg ser frem til et godt

samarbejde med hele vælgerforeningen.


Det skrev Fyens Stiftstidende ikke!

Af Lasse Honoré Rasmussen og

Christian Aagaard Hejlesen

I perioden optil jul og i dagene

mellem jul og nytår kørte Fyens

Stiftstidende en artikelserie

om det kommunalpolitiske billede i

Odense. Artiklerne byggede på en

meningsmåling, hvor 1032 odenseanere

havde fået stillet en række

spørgsmål om lokalpolitik. Der

var blandt andet interview med alle

spidskandidater og artikler på baggrund

af prognoserne.

Der kom rigtig mange oplysninger

frem i artiklerne. Både oplysninger,

som var gode nyheder og oplysninger,

der var mindre gode nyheder

for os konservative. Men der

var desværre også en række oplysninger,

der slet ikke blev omtalt i

avisens spalter. Selvom det var både

væsentlige og markante oplysninger.

Vi vil her gerne bringe nogle af

de oplysninger, der har væsentlig

betydning, og som desværre ikke

nåede til avisens spalter – eller

som blev bagatelliseret og dermed

fremstod som ubetydelige.

Historisk god meningsmåling!

Aldrig har Konservative i Odense

stået så godt i en meningsmåling i

forbindelse med et kommunalvalg

som i den undersøgelse, som Fyens

Stiftstidende fik udarbejdet op

til årsskiftet. I det første prøvevalg,

der blev foretaget op til valget i

2005, stod vi væsentligt dårligere

end i den seneste måling. Ja selv i

målingen, der blev gennemført lige

op til valget i 2005, stod vi ringere

end denne i denne måling. Vores

nuværende udgangspunkt er således

det bedste, vi nogensinde har

haft. Det er værd at huske på. Og

muligvis ser det rent faktisk endnu

bedre ud, end Fyens Stiftstidende

skrev.

Konservative får ni mandater

Analysefirmaet konkluderer, at Det

Radikale Venstre slet ikke kommer

i byrådet, hvis der tages afsæt i de

valgforbund, som partierne laver

med hinanden før valget. Det vil

give Konservative ni mandater i byrådet.

Ifølge avisens fremstilling får

Konservative otte mandater, hvilket

må siges, at være en sandhed med

modifikationer.

Det kan undre, at det ikke blevet

omtalt i avisen; om ikke andet, så

som en bemærkning til resultatet

eller blot som et væsentligt usikkerhedsmoment.

Boye vs. Boye

Der blev i undersøgelsen stillet en

række spørgsmål om, hvordan Jan

Boye og Anker Boye bliver opfattet.

Det er helt naturligt. De var

oppe mod hinanden ved valget i

2005 og er også spidskandidater

her i 2009.

Anker bliver bedømt til at kæmpe

Odenses sag bedre end Jan og til at

være bedre til at

forhandle med

andre

borgmestre; det gav anledningen

til en artikel.

Der imod fandt en anden markant

vurdering ikke plads til spalterne.

Vurderingen viste, at odenseanerne

bedømmer, at Anker Boye tænker

mere på sig selv end Jan Boye gør.

Ud over, at der var en markant forskel,

er det også en væsentlig bedømmelse

de to spidskandidater.

Det fremgår med al sin tydelighed

i analysen, at Jan Boye er den

12

kandidat, som får flest personlige

stemmer - og langt flere end Anker

Boye. Desværre skal vi lede længe

efter den historie. I andre sammenhænge

er de personlige stemmer

tophistorie.

Boye og kvinderne - Boye og

mændene

I en overskrift påstår Fyens Stiftstidende,

at Jan Boye skræmmer

kvinderne væk. Vi kan ikke afvise,

at det er rigtigt, men vi kan afvise,

at undersøgelsen giver belæg for

påstanden. Undersøgelsen viser,

at der umiddelbart er flere kvinder,

der vil foretrække Anker Boye frem

for Jan Boye. Men derfra og så til

at konkludere, at Jan Boye skræmmer

kvinderne væk, er der enormt

langt. Og forskellen er i øvrigt ikke

markant.

En forskel, der til gengæld er til

at få øje på, er, at markant flere

mænd foretrækker Jan Boye. Det

blev desværre heller ikke omtalt i

artiklen.

Historisk dårligt S-valg - igen!

Ved valget i 2005 opnåede Socialdemokraterne

et historisk dårligt

valg. En vælgerlussing der sang.

Og en højborg der faldt. Et andet

og meget interessant resultat af

undersøgelsen er, at Socialdemokraterne

bevarer det historisk dårlige

niveau. Det er da interessant!


Ny rådmand og flere medlemmer

Af Preben Petersen

I starten af januar blev den Konservative

byrådsgruppe udvidet med

en rådmand fra Liberal Alliancen,

og kort efter fulgte partiets lokale

formand med ind i vælgerforeningen.

Erik Simonsen og Henriette

Kjærgaard Berwick var ikke i tvivl,

da Liberal Alliance mistede den anden

af de tre stiftere, Naser Khader,

på den første mandag i det

nye år. De meldte sig ud - og derefter

ind hos Konservative.

Når Erik Simonsen skal pege på,

hvorfor han valgte Konservative,

peger han på først og fremmest på

det gode samarbejde, som han har

haft med den konservative byrådsgruppe

- ikke mindst med borgmester

Jan Boye og de konservative

medlemmer af Arbejdsmarkeds- og

Socialudvalget. Men også det fælles

ønske om Odense som en socialt

velfunderet by har haft en stor

betydning for Eriks valg af parti.

De fleste konservative husker nok

også stadig valgnatten i 2005,

hvor Erik Simonsen modstod daværende

borgmester Anker Boyes

pinlige og desperate tilbud om at

gøre ham til borgmester. Erik stod

fast og slog fast, at det naturligvis

var valgets vinder, Jan Boye, der

skulle være borgmester. I forbindelse

med skiftet slog Erik Simonsen

fast, at han ikke et øjeblik havde

fortrudt den beslutning.

Henriette Berwicks politiske barnesko

blev trådt i Konservativ Ungdom,

men efter nogle år udenfor

aktiv politik genvakte Ny Alliance

den politiske interesse, på samme

måde som den gjorde i mange andre.

Henriette blev formand for den

lokale afdeling i Odense og nåede

på den måde med til flere budget-

og forligspartiforhandlinger sammen

med netop Erik Simonsen.

Selv om Henriette Berwick altså

har været organisatorisk formand

for Ny Alliance i Odense,

slår hun fast, at

det er det politiske der

trækker:

Gruppen og partiet

styrkes

- Jeg har haft den store

fornøjelse at være

med i det lokalpolitiske

arbejde i byrådet

i halvandet år. Det har

givet blod på tanden

til selv at stille op som

byrådskandidat, så da

Jan ringede og opfordrede

mig til at melde

mig under de konservative

faner og blive

kandidat, var jeg ikke

i tvivl om, at det ville

være det rigtige at gøre,

siger hun.

Henriette Berwick har

altid været og stemt

konservativ indtil Ny

Alliance blev dannet,

og derfor ser hun også

skiftet som helt naturligt:

13

- Jeg glæder mig specielt over, at

Odense endelig har løftet sig ud

af det røde dynd og er i en positiv

udvikling, som jeg gerne vil være

med til at bære videre, forklarer

hun

Både i byrådsgruppen og i vælgerforeningen

er der stor glæde over

de to indmeldelser. Gruppeformand

Steen Møller ser Erik Simonsens

indtræden som en klar styrke:

- Det er selvfølgelig bedre at være

12 end 11, men endnu vigtigere

er, at vi med Eriks viden og indsigt

- særligt som rådmand for Arbejdsmarkeds-

og Socialområdet, der er

et vigtigt politisk område for Konservative,

har styrket gruppen. Og

så hører det naturligvis også med

til historien, at vi har haft et fortræffeligt

samarbejde med Erik i de

første tre år i byrådsperioden, konkluderer

han.

Formand John Wozny er helt enig,

og byder de to nye medlemmer

velkomne og understreger ved

samme lejlighed, at alle, der kan

bakke op om partiets visioner og

politik, er meget velkomne til at

melde sig ind. John Wozny kan i

øvrigt oplyse, at partiet over hele

landet har oplevet en medlemsfremgang

i kølvandet på de seneste

begivenheder i Liberal Alliance

- herunder af flere byrådsmedlemmer.


Siden sidst...Siden sidst...Sid

TV2 bliver i Odense!

I kampen for at bevare TV2 i Odense

tog borgmester Jan Boye et af de nye

sociale medier i brug. Han oprettede

på Facebook gruppen: ”TV2 skal blive i

Odense”. Gruppen blev en stor succes

med 6234 medlemmer.

Lasse Rasmussen får nyt job

I forbindelse med

færdiggørelsen af sin

uddannelse er Lasse

Rasmussen blevet

ansat hos reklame-

bureauet Nørgaard

Mikkelsen. Her skal

Lasse arbejde med

kommunikation og

markedsanalyse frem til den 1. juli.

Havelund gift igen

Byrådsmedlem

Lars Havelund

tog fusen på

de fleste af

gæsterne til

hans bryllup

med Helle

Godskesen i

november.

Parret var

nemlig allerede

blev borger-

ligt(!) viet af

borgmester Jan Boye to år tidligere, så

kirkebrylluppet i Næsbyhoved-Broby

Kirke havde mere karakter af en kirke-

lig velsignelse. Det gjorde nu på ingen

måde fejringen mindre festlig eller

mere kedelig – tværtimod.

Julie Broes fundraisingfest

Det officielle startskud for kam-

pagnen for Fyns EP-kandidat, Julie

Broe, blev affyret, da hun den 31.

januar holdt fundraisingfest i Odense

14

Bowlingcenter.

Festen blev en

stor succes,

hvor der kom

deltagere fra

hele landet

for at støtte

op om kandi-

daten og gøre

et godt køb

mellem de flere end 70 indsamlede

sponsorgaver. Mellem de mange gaver

var blandt andet fjernsyn, kuffertsæt,

gavekort, radio og smykker. Alt i alt

blev der samlet over 20.000 kr. ind til

Julies kampagne.

Gør byen hel igen

Opbakningen på Facebook til byrådets

beslutning om at genskabe Odenses

historiske bymidte og gøre byen hel

igen har vist sig at være rigtig stor.

Christian Aagaard Hejlesen har opret-

tet en gruppe, der støtter beslutningen

om at åbne for den frie passage mel-

lem den gamle bydel og gågaderne

ved at lukke Thomas B. Thriges gade.

Samtidig oprettes 700 parkeringsplad-

ser i centrum. I løbet af to dage havde

gruppen 700 medlemmer. Det er en

tilslutning, der ikke er til at tage fejl af.

Kick off

Der er nedsat en række arbejdsgrupper,

der henover foråret skal udarbejde den

konservative kampagne til byrådsvalget

i november. Næsten 30 medlemmer

af de forskellige arbejdsgrupper var

samlet i starten af februar til kick-off

møde, hvor de hørte oplæg af bl.a.

direktøren for Nørgaard Mikkelsen, Erik

Laumand.

Ny KU-formand

På generalforsamlingen i slutningen

af januar fik Odense KU ny formand.

Valget faldt på Anders Orris, der hidtil

har været næstformand. Han afløser

Michael Baadsgaard, der stopper efter

et år på posten.

Stopper som FynBus-formand

Byrådsmedlem Steen Møller stoppede

i starten af februar som formand for

FynBus på grund af øget arbejdspres

på sit civile arbejde i Forskerparken.

Han fortsætter som kommunens

repræsentant i bestyrelsen. Som for at

understrege den øgede travlhed på job-

bet tog Steen få dage senere 9 dage


en sidst...

til Filippinerne, hvor hans firma står i

spidsen for et dansk eksportfremstød

på vandområdet.

Julefrokost i Paarup

Paarup Konservative samlede igen en

stor del af medlemmerne til julefroko-

sten i starten af december - og sædva-

nen tro havde foreningens byrådsmed-

lem Steen Møller medbragt snapsen til

arrangementet.

Ny formand i Brændekilde

Bellinge

Efter 12 års tro tjeneste i lokalforenin-

gen Brændekilde Bellinge valgte Bent

Yde at give formandsfaklen videre.

Kjeld Houmøller blev valgt som for-

eningens nye formand ved generalfor-

samlingen.

Ny KS formand i Odense

Christian Ranvig-

Christensen blev

valgt som ny for-

mand for Odense

Konservative

Studerende.

Christian Ranvig-

Christensen har

længe været aktiv i både Odense

Konservative Studerende og Odense

Konservative Ungdom.

Stenløse-Fangel slår sig

sammen med Odense Syd

Formanden for lokalforeningen

Stenløse-Fangel Suzanne Gersbo

beretter, at foreningen på deres gene-

ralforsamling har besluttet, at de fra

næste år slår sig sammen med Odense

Syd. Stenløse-Fangels generalfor-

samling i januar 2010 vil blive holdt

sammen med Odense Syd, hvor de

endelige tiltag i forbindelse med sam-

menslutningen vil blive afgjort.

Siden sidst redigeres af Bjarke Hansen

”Børges klumme”

Odense - en moderne by i svøb

Det er da godt nok nogle alvorlige projekter, der

er på beddingen i gamle Odense i denne tid: Et

nyt supersygehus til 6½ milliard kroner, en gigantisk

udvidelse af Syddansk Universitet, en meget

stor forøgelse af Forskerparken - alt sammen i den

sydøstlige del af Odense, hvor der også skal bygges

mange boliger og kollegietilbud til de nye ansatte

og studerende.

Ringvejen bliver gjort færdig med kanalforbindelsen

til 450 millioner, hvortil staten heldigvis bidrager

med 125 millioner til erstatning for den andel,

som det hedengangne Fyns Amt skulle have deltaget

med. Thomas B. Thrigesgade forsvinder, og byen bindes sammen igen

for 250 millioner kroner - med både nybyggerier og pladsdannelser og en

stor parkeringskælder nedenunder. Og for at være på forkant med udviklingen

har Odense Kommune opkøbt jord, hvor der snarest vil kunne tilbydes

flere end 500 parcelhusgrunde. Det sidste har været et forsømt område

under den forhenværende borgmester, men nu gør vi også noget ved det.

I disse dage - omkring 1. februar - holdes der en række borgermøder, hvor

der bliver sat fokus på den plan, der har fået den lettilgængelige titel Trafik-

og Mobilitetsplan, for alle de store tiltag medfører jo unægteligt en voldsom

ændring og øgning af den trafik, vi kender i dag. Ikke mindst lukningen

af Thomas B. Thrigesgade medfører radikale ændringer af den lokale trafik.

De tusindvis af biler, der hver dag bruger denne trafikåre, skal finde andre

veje. Og der forestår unægteligt et stort arbejde med få planlagt en velgennemtænkt

afvikling af denne massive trafik ad andre veje - uden at de

mennesker, der bor der, udsættes for alt for store gener. Det er da fuldt forståeligt,

at ikke mindst disse mennesker er stærkt repræsenteret ved borgermøderne

om den kommende trafikplan, for naturligvis er de nervøse for,

hvordan fremtiden tegner sig for deres vej. Jeg hører til de mennesker, der

grundlæggende har tillid til eksperter - i hvert fald indtil andet er bevist - og

lad os håbe, at de dygtige og fremsynede mennesker, der lige nu arbejder

på Odenses fremtidige trafikafvikling, finder frem til brugbare og fornuftige

løsninger på de mange problemer.

Som et væsentligt element i en formindskning af biltrafikken i Odenses

centrum er det så tanken, at vi ikke mere skal kunne køre tværs gennem

Odense, uanset hvorfra vi kommer, og hvor vi skal hen. Vi skal benytte

ringvejen og køre udenom. Det lyder for mig som en særdeles konstruktiv

plan. Og hvis vi har ærinde inde i Centrum, skal der være parkeringspladser

nok, hvor de store indfaldsveje møder ringvejen. Der sætter men så sin

bil og transporterer sig videre til fods, på en lejet cykel eller forhåbentlig i

en elbus. Og kommer man fra det store udbygningsområde i Sydøst med

sygehus og universitet kan man i en lidt fjernere fremtid forhåbentlig sætte

sig i en letbane og blive transporteret direkte til centrum.

Næppe nogen sinde har en by i Danmark haft så store visioner, og det allerbedste

ved disse visioner er, at de ikke er luftkasteller. Vi er på vej. Og

så har jeg forresten lige hørt, at om ganske få år kører vi alle sammen i elbiler.

Gad vide om det fremtidsperspektiv får nogen indflydelse på ovenstående

visioner for afvikling af trafikken i Odense. Nå, det må eksperterne afgøre.

”Børges klumme” er et fast indslag i Det Grønne Blad, hvor byrådsmedlem Børge Wagner ytrer sig

om stort og småt i relation til byrådsarbejdet og andre politiske emner.

15

Børge Wagner

Byrådsmedlem


Konservative arrangementer

Fredag den 5. juni, kl. 14.00 og 17.30

Grundlovsmøde og grundlovsfest

Vi fejrer grundloven i de smukke omgivelser i Eventyrhaven

bag Odense Domkirke. Programmet vil selvfølgelig være

præget af de forestående valg. Grundlovsmødet afsluttes,

som det efterhånden er blevet en tradition, med festligt

konservativt samvær. Detaljeret information følger, men sæt

allerede nu X i kalenderen.

Søndag den 7. juni, 2009

Europa-Parlamentsvalg

Stem på Det Konservative folkeparti.

Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til

Benjamin Juul, der koordinerer al brug. Benjamin kan kontaktes

på tlf. 60 94 13 49, eller på e-mail juulbenjamin@ofir.dk

Opstillingsmøde

Valg af byrådskandidater

Så er tiden kommet til, at vi skal vælge de byrådskandidater.

Den 17 marts 2009 kl 19.00

er der opstillingsmøde, hvor listen skal sammensættes.

Opstillingsmødet finder sted på

Syddansk Erhvervsskole, Munke Mose Allé 9.

På opstillingsmødet sammensætter vi det

hold, der skal føre til endnu et godt konservativt

byrådsvalg. Alle medlemmer, der møder

op har stemmeret. Dermed er du som medlem

med til at bestemme, hvem der skal på

listen og ikke mindste hvilken placering de enkelte

kandidater får.

Der er ikke på forhånd en indstilling til hvordan listen

skal sammensættes. Det afgøres suverænt af

opstillingsmødet. De kandidater som ønsker at opstille

meddeler på mødet, hvilken placering de ønsker

og motiverer dernæst sig selv.

I tilfælde, hvor flere kandidater ønsker samme placering

vil der være afstemning. Under optælling af

stemmer vil der være forskellige oplæg.

Mød op til en spændende aften, hvor vi tager et

vigtigt skridt i retning af at fortsætte det gode arbejde

i byrådet med et stærk konservativt hold.

More magazines by this user
Similar magazines