GENEREL INFORMATION - Faber

faber.dk

GENEREL INFORMATION - Faber

GENEREL INFORMATION


FABERS TEKNISKE INFORMATIONER

Faber ønsker at give dig som forhandler de allerbedste værktøjer til at kunne rådgive

dine kunder bedst muligt ved køb af Faber solafskærmningsprodukter. Derfor har vi med

dette kompendium bestræbt os på at samle så mange tekniske informationer som muligt

omkring hver enkelt produktgruppe, som indgår i Fabers produktprogram.

I Fabers tekniske informationer finder du et afsnit omkring hver enkelt produktgruppe

samt et afsnit omkring motorbetjente produkter.

Hvad kan du bruge Fabers tekniske informationer til?

Fabers tekniske informationer er et opslagsværk, hvor du hurtigt og præcist kan få svar

på en lang række af de spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med opmåling, salg,

bestilling, montage, betjening, vedligeholdelse etc.

Under hver produktgruppe kan du finde informationer omkring:

• Måltagning og bestilling

• Betjeningsmuligheder

• Produkttyper og –modeller

• Min. og max. dimensioner

• Komponentfarver

• Beslag og monteringsmuligheder

• Specialudførelser og andre detaljer

Skulle der mod forventning være spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du som altid

meget velkommen til at kontakte Fabers kundeservice eller din salgskonsulent for yderligere

råd og vejledning.

Faber kunderservice

Åbningstider Mandag - torsdag kl. 8 - 17

Fredag kl. 8 - 16

Telefon 7023 7799

Fax 7023 7711

E-mail kundeservice@faber.com

INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FABER dANMARK APS

Anvendelse

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer fra Faber Danmark ApS (“Faber”)

til købere i Danmark. For rådgivning, projektering, montage, projektledelse og vedligeholdelse

gælder separate betingelser, og sådanne ydelser er kun med i Fabers leverance,

i det omfang sådanne ydelser er specificeret i Fabers tilbud eller ordrebekræftelse.

Købers eventuelle almindelige købsbetingelser finder ikke anvendelse.

Priser

Alle priser i Fabers prislister er vejledende bruttopriser inkl. 25% moms. Indføres der efter

købsaftalens indgåelse ændringer i momssatser, eller indføres der andre gebyrer eller afgifter

til det offentlige eller ændringer heri, belastes disse køber. Køber fastsætter selv udsalgsprisen.

I øvrigt henvises til Fabers til enhver tid gældende samhandelsbetingelser, der

fastsætter pris- og rabatvilkår samt øvrige prisrelaterede vilkår samt kredittider. Alle priser,

der i øvrigt oplyses af Faber, enten mundtligt eller skriftligt, skal altid forstås ekskl. moms.

Ekspeditionsgebyr

Faber forbeholder sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på kr. 50 ekskl. moms for

fakturabeløb ekskl. moms under kr. 500.

Bestilling

Bestillinger bør så vidt muligt foregå skriftligt på Fabers ordreformularer, der sikrer alle

relevante oplysninger og reducerer fejlmulighederne. Følg nøje de regler for måltagning,

der er angivet i Fabers tekniske informationer. For produkter, der leveres i bredde- og

højdemål, oplyses bredden altid først. Fabers kundeservice står gerne til rådighed med

vejledning og yderligere oplysninger.

Eget stof

Ved fremsendelse af eget stof til bearbejdning hos Faber bedes køber sende stoffet påført

Fabers ordrenr. og andre relevante oplysninger. dette sikrer en præcis håndtering af

ordren. Der tages forbehold for bearbejdning af stof, der ikke er egnet.

Udførelse

Alle produkter leveres i udførelse som beskrevet i Fabers seneste informationsmateriale

med ret til ændring i produktspecifikationerne. Målfremstillede produkter fremstilles

efter de mål, som fremgår af ordrebekræftelsen. Det påhviler køber øjeblikkeligt efter

modtagelsen af ordrebekræftelsen at reklamere over eventuelle uoverensstemmelser i

forhold til bestillingen. Måleværktøjer i produktionen kalibreres, og der fremstilles inden

for sædvanlige tolerancer. Information om produktionstolerancer findes i tekniske infor-

T 1


T 2

mationer om de enkelte produkter. Faber kan ikke påtage sig noget ansvar for lysægthed

og forskel i farve og finish. Krympning i tekstiler op til 3% kan forekomme (bomuld har

størst krympning).

Rettefrist

Ordrer på målfremstillede produkter kan ændres indtil kl. 12.00 dagen efter ordre-

afgivelse, hvorefter mål og oplysninger er bindende. Aftales levering hurtigere end Fabers

sædvanlige leveringstider, har køber ikke rettefrist, medmindre dette er aftalt skriftligt.

Levering

Faber leverer produkterne på aftalte adresse med en af Faber valgt fragtfører. Faber påtager

sig ansvaret frem til købers adresse. Hvis der mod forventning er synlige skader

på emballagen ved levering, kan køber fortsat modtage produkterne ved at kvittere for

modtagelsen med forbehold for den skadede pakke.

Hvis køber ønsker levering med en af køber valgt fragtfører, bærer køber fragtomkostninger

og ansvaret for enhver hændelig, uagtsom eller forsætlig skade, som måtte være

påført produktet, efter at Faber har overgivet produkterne til købers fragtfører. Faber er

berettiget til at foretage delleverancer. Rigtig levering må straks kontrolleres ved modtagelsen,

og evt. mangler meddeles Faber omgående.

Foreligger der væsentlig forsinkelse med leverancen, kan køber kun ophæve købet, såfremt

Faber ikke senest 4 uger efter modtagelsen af et skriftligt påkrav om levering fremsat

efter leveringstiden har foretaget levering. Købers ophævelse af købet kan alene ske

for den del af leverancen, som endnu ikke er leveret ved påkravsfristens udløb.

Faber er alene ansvarlig for tab og skader som følge af forsinkelse, såfremt skaden eller

tabet skyldes Fabers forsætlige eller groft uagtsomme forhold. driftstab, avancetab, pålæggelse

af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte midler, indirekte

tab eller følgeskader erstattes ikke. Andre erstatningskrav for forsinkelse kan aldrig overstige

fakturaprisen for de forsinkede komponenter.

Transportskader

Ved modtagelse af produkterne undersøges det, om emballagen har lidt overlast, og om

indholdet er intakt. Hvis der er beskadigelser på produkterne, eller hvis det modtagne antal

kolli ikke stemmer med forsendelsespapirerne, skal køber reklamere til den fragtfører,

der afleverer produkterne, samt tillige til Faber.

NB! Faber har ikke mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis køber returnerer

produkterne til Faber.

Reklamationer og ansvar

Det påhviler køber grundigt at undersøge produkterne omgående ved modtagelsen og

under alle omstændigheder, før der disponeres derover; eventuelle reklamationer skal

ske skriftligt uden ophold. Foranstaltninger, som foretages af Faber for at begrænse tab

eller skader, skal ingensinde anses som en anerkendelse af, at der foreligger mangler.

Realitetsbehandling af reklamationer skal ikke anses som et afkald på at gøre den indsigelse

gældende, at reklamation er fremsat for sent eller er ubegrundet.

Faber er ansvarlig for, at de leverede produkter er fri for materiale- og fabrikationsfejl.

Fabers ansvar for mangler ophører, når der er forløbet 2 år fra leveringen (i Sverige i henhold

til gældende lovgivning), og uanset om Fabers produkter måtte blive anset for byggematerialer,

jf. købelovens § 54, stk. 2. Fabers ansvar for skjulte mangler består alene i

ovennævnte 2 års periode og alene i det omfang, de pågældende mangler ikke blev eller

burde have været opdaget ved købers grundige undersøgelse ved modtagelsen. Reklameres

der ikke skriftligt og straks efter købers opdagelse af eller opnåelse af kendskab til

skjulte mangler, er Faber uden ansvar herfor.

Foreligger der mangler, som Faber er ansvarlig for, består købers mangelsbeføjelser efter

Fabers valg alene i afhjælpning eller omlevering. Ved såvel afhjælpning som omlevering

regnes Fabers 2 års ansvar for mangler ved produkterne fra tidspunktet for foretagelse af

den oprindelige mangelbehæftede leverance.

Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden udløbet af en af køber skriftligt fastsat

rimelig frist, eller foreligger der påny mangler, er køber berettiget til et forholdsmæssigt

afslag eller til at ophæve købet af den del af leverancen, der fortsat er mangelfuld.

Mangelfulde produkter skal på Fabers regning tilbagesendes til Faber, idet køber bærer

alle øvrige omkostninger (f.eks. til montage eller demontage, tilslutning osv.). Faber er

berettiget til at betinge afhjælpning eller omlevering af købers opfyldelse af sine betalingsforpligtelser

over for Faber.

Faber er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes slid og ælde, fejlbetjening, mangelfuld

eller dårlig montage, behandling, idriftsættelse eller vedligeholdelse eller overbelastning

af komponenter eller genstande, som produkterne virker sammen med eller

forbindes med (f.eks. vinduer og døre), eller for skader eller tab, der skyldes andre produkters

manglende kompatibilitet med Fabers produkter eller komponenter heri. Faber

er alene ansvarlig for tab og skader som følge af mangler, såfremt skaden eller tabet

skyldes Fabers forsætlige eller groft uagtsomme forhold. driftstab, avancetab, pålæggelse

af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab

eller følgeskader erstattes ikke. Andre erstatningskrav for mangler kan aldrig overstige

fakturaprisen for de mangelfulde komponenter.

INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I


Ansvarsbegrænsning og produktansvar

I det omfang erstatningskrav ikke er behandlet særskilt i disse salgs- og leveringsbetingelser,

gælder at sådanne er udelukket, medmindre Faber har forårsaget skade eller tab

ved forsætligt eller groft uagtsomt forhold. Faber hæfter under ingen omstændigheder

for driftstab, avancetab, pålæggelse af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte

midler, indirekte tab eller følgeskader.

Faber påtager sig produktansvar efter lovgivningens regler herom for personskade og

for skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er bestemt til ikke-erhvervsmæssig

benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Faber

er ikke ansvarlig for skade på andre ting, medmindre skaden skyldes forsætligt eller groft

uagtsomt forhold.

Annullering

Produkter, der er fremstillet rigtigt efter købers mål og angivelser, kan ikke tages retur

eller ombyttes. Annullering af en ordre kan kun ske, hvis den ikke er gået i produktion, og

kun hvis Faber skriftligt accepterer annullering.

Fejlbestilling

Ved genbestilling af målfremstillede produkter, der var bestilt forkert, kan det nye produkt

efter forudgående aftale nedsættes med 20% af produktets nettopris.

Returnering

Produkter, der ikke er målfremstillede og rigtigt leveret af Faber, kan returneres franko i

ubrudt og ubeskadiget emballage efter forudgående aftale. Der fratrækkes 20% af produktets

nettopris til dækning af Fabers omkostninger.

Betaling

Betaling skal ske i henhold til aftale. Ved overskridelse af betalingsterminen beregnes

rente fra forfaldsdagen med 2 pct. pr. påbegyndt måned. Renten tilskrives månedsvis. For

påmindelse om for sen betaling pålignes et rykkergebyr på kr. 100,-. Hvis køber ikke kan

modtage leverancen på aftalte leveringstidspunkt, forfalder betalingen, som om levering

havde fundet sted. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen

for evt. garantiforpligtelser eller som følge af forsinkelser i leveringen.

Force majeure

Forsinkelse med leveringen foreligger ikke, såfremt og så længe manglende rettidig levering

skyldes uforudsete forsinkede eller udeblevne leverancer fra Fabers leverandører

eller underleverandører eller uforudsete hindringer for Faber eller dennes leverandører

INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I

eller underleverandører såsom force majeure, herunder brand, ind- og/eller udførselsrestriktioner,

regeringsforanstaltninger, mobilisering, krig, strejke, lockout, oprør, naturkatastrofer

eller tilsvarende omstændigheder, som Faber eller dennes leverandører eller

underleverandører er uden indflydelse på.

Forbehold

der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer uden forudgående varsel.

Køber skal være opmærksom på evt. senere ændringer i salgs- og leveringsbetingelser.

Faber vil skriftligt meddele kunderne evt. ændringer.

Værneting

For enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betalingen, er rette

værneting Sø- og Handelsretten i København.

T 3


T 4

BESTILLING

For at lette dit arbejde i forbindelse med bestilling af et Faber produkt og for at sikre, at

du får alle oplysninger med på din bestilling, har Faber udarbejdet en ordreformular til

hver enkelt produktgruppe.

Fabers ordreformularer kan downloades fra Fabers hjemmeside www.faber.dk. Kontakt

venligst Faber’s kundeserive for login detaljer. Download den ønskede ordreformular og

udfyld den med alle relevante detaljer, hvorefter den sendes til Faber pr. e-mail: kundeservice@faber.dk,

eller pr. fax: +45 70237711.

Du kan som altid også afgive din ordre telefonisk på 7023 7799.

PLEJE OG VEdLIGEHOLdELSE

For plissé-, rulle-, panel- og lamelgardiner er jævnlig børstning med en blød børste eller

fjerkost som regel tilstrækkeligt. Eventuelle pletter kan evt. med forsigtighed fjernes med

en hårdt opvredet klud. Ved rengøring af vinduet må vand og ætsende rengøringsmidler

ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevne systemer må motorens dele ikke

komme i kontakt med vand, basiske opløsninger eller syrer.

Hvis der skulle være behov for yderligere rengøring, anbefales det, at man kontakter Faber

for yderligere råd og vejledning. Eventuelle skader påført i forbindelse med rengøring

af produktet garanterer Faber ikke for.

For foldegardiner er jævnlig børstning med en blød børste eller fjerkost som regel tilstrækkeligt.

Eventuelle pletter kan evt. med forsigtighed fjernes med en fugtig klud. Ved

rengøring af vinduet må vand og ætsende rengøringsmidler ikke komme i kontakt med

stoffet. Ved motordrevne systemer må motorens dele ikke komme i kontakt med vand,

basiske opløsninger eller syrer.

Hvis der skulle være behov for yderligere rengøring såsom vask eller rensning, anbefales

det, at man går til et professionelt renseri. En vis krympning må påregnes. Eventuelle

skader påført i forbindelse med rengøring af produktet garanterer Faber ikke for.

For persienner er jævnlig børstning med en blød børste eller fjerkost som regel tilstrækkeligt.

Persiennen kan også med fordel støvsuges med et lille mundstykke med børste.

Ved mere genstridig snavs kan persiennen rengøres med en fugtig klud vredet hårdt op i

lunkent vand tilsat mild sulfo. Ved rengøring af vinduet må vand og ætsende rengøringsmidler

ikke komme i kontakt med persiennen. Ved motordrevne systemer må motorens

dele ikke komme i kontakt med vand, basiske opløsninger eller syrer.

ANBEFALINGER TIL MONTERING AF FABER SOLAFSKÆRMNING

For Faber persienner anbefaler vi en afstand på minimum 20 mm mellem solafskærmning

og glas. Ved montering ved lavenergiglas anbefales det at montere med større afstand,

da der ved helt lukkede persienner kan opstå risiko for overophedning af glasset, med

termiske sprængninger til følge. Dette kan dog i de fleste tilfælde undgås ved at lade

persiennen være lidt åben, så luften kan cirkulere. Faber yder ingen erstatning mod termiske

sprængninger.

For Faber plisségardiner anbefaler vi en afstand på minimum 5 mm mellem solafskærmning

og glas. Ved montering i vandrette vinduer, tagvinduer og ovenlysvinduer anbefales

en afstand på 100 mm mellem solafskærmning og glas. Specielt ved gardiner med reflekterende

bagside og tætte tekstiler som f.eks. mørklægning skal man være opmærksom

på varmepåvirkning. Ved lavenergiglas anbefaler vi montering med større afstand mellem

solafskærmning og glas, da der her kan være risiko for termiske sprængninger. Faber yder

ingen erstatning mod termiske sprængninger.

For Faber rullegardiner anbefaler vi en afstand på minimum 20 mm mellem solafskærmning

og glas. Specielt ved gardiner med reflekterende bagside og tætte tekstiler som

f.eks. mørklægning skal man være opmærksom på varmepåvirkning. Ved lavenergiglas

anbefales det at montere med større afstand mellem solafskærmning og glas, da der her

kan være risiko for termiske sprængninger. For Faber Multistop ved montering i ovenlysvinduer

anbefaler vi en afstand på 100 mm mellem solafskærmning og glas. Faber yder

ingen erstatning mod termiske sprængninger.

For Faber lamelgardiner og foldegardiner er der ingen særlige forhold at tage hensyn til.

Her anvendes tekstiler, som kan transformere varmen, så det er produktets funktionalitet,

som bestemmer, hvor tæt det kan monteres i forhold til vinduesglasset.

INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I


SIKKERHEDSANORDNING TIL FABER SOLAFSKÆRMNING

INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I

Løsthængende snore og kæder på solafskærmningsprodukter

kan udgøre en risiko for at spædbørn, børn

og andre sårbare personer kan komme til skade eller

i yderste konsekvens blive kvalt. derfor leverer

Faber en sikkerhedsanordning med til alle Faber

solafskærmningsprodukter med snore og kæder, og

vi anbefaler, at man anvender denne anordning for at

reducere risikoen for en sådan ulykke.

Vi vedlægger en advarsel om risikoen og en vejledning i montering af sikkerhedsanordningen:

1. Sørg for, at alle snore og kæder er fastgjort uden for barnets rækkevidde.

2. For at begrænse adgangen til snore og kæder anbefaler vi, at du monterer den medfølgende

sikkerhedsanordning. Sørg for at anordningen er sikkert fastgjort på en tilstødende

væg, og at snoren / kæden sikres, hver gang gardinet er blevet betjent.

3. Stil ikke barnets tremmeseng, høje stol eller kravlegård tæt ved et solafskærmningsprodukt.

4. Stil ikke sofaer, stole, borde, skabe eller reoler tæt ved solafskærmningsproduktet, da

børn elsker at klatre.

SOLAFSKÆRMNINGSFAKTORER

Lys, varme og selve vinduet er tilsammen faktorer, som danner grundlaget for boligens indeklima.

I dag kan store vinduesarealer være årsag til både alt for høje rumtemperaturer,

når solen skinner, og kuldestråling og nedfald af kold luft om vinteren.

Solafskærmning er en af de måder, hvorpå man kan opnå en mærkbar forbedring af indeklimaet

i sin bolig.

Den rette solafskærmning

- nedbringer behovet for nedkøling af rum om sommeren

- nedbringer behovet for opvarmning af rum om vinteren

- ved rette stofvalg, kan lysindfald optimeres, og gener fra lys og varme minimeres

Lys gennem et vindue er opdelt i tre dele og angives i %:

1. Reflektion (R)

Måler den solenergi, der reflekteres i stoffet.

Jo højere værdi, jo bedre

2. Transmission (T)

Måler den solenergi, der overføres gennem stoffet.

Jo lavere værdi, jo bedre

3. Absorption (A)

Måler den solenergi, der absorberes af stoffet.

Jo lavere værdi, jo bedre

Summen R + T + A = 100%

REFLEKTION

ABSORPTION

TRANSMISSION

Du kan finde information om solafskærmningsfaktorer på etiketten bag på det enkelte

stof.

T 5


T 6

UV FAKTOR

UV faktor er den procentdel af UV-stråler fra solen, som bliver blokeret fra at komme ind

i rummet.

ÅBENHEdSFAKTOR (PRIMÆRT SCREENSTOFFER)

Åbenhedsfaktoren angiver mængden af huller i et stof. Denne faktor er vigtig for fastlæggelsen

af graden af udsyn gennem stoffet. En lav faktor betyder, at stoffet har en meget

tæt vævning.

INFORMATIONER OG NyHEDSBREV FRA FABER

Informationer omkring produkttilpasninger, ændringer i kollektionen, nye temaer, markedsføringstiltag

og lignende bliver løbende kommunikeret til dig som forhandler via Faber

Nyhedsbreve.

du kan vælge, om du ønsker Fabers Nyhedsbrev tilsendt pr. post eller pr. e-mail. Hvis du

ønsker Faber Nyhedsbrev og øvrige informationer tilsendt pr. e-mail, skal du blot tilmelde

dig denne service ved at sende os information om, hvilken e-mail adresse du ønsker, at

vi sender til.

du kan altid finde de seneste udgaver af Faber Nyhedsbrev og Information på Fabers

hjemmeside www.faber.dk. Kontakt venligst Faber’s kundeservice for yderligere information.

INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I

More magazines by this user
Similar magazines