Kongebesøget - del 3. - Bornholms Historiske Samfund

historisk.samfund.bornholm.dk

Kongebesøget - del 3. - Bornholms Historiske Samfund

etydelige Sun, Naa dct nænnest forbause, nt der

tegncde sjg henyod 2å0 l)cltagele (124 Herrcr og

119 I)åuer), hvilkct forudsrtter, head ogsu Listens

Nll nc bekræItcr, at sdv dc iævncrc Lag var rigt

rcpræscDtereale. l)esuågtet skulale det sDrrt fisc sig,

et cn temDrelig betydelig Underbrllrnce vildo blive

uunalgflaelig, idet Terircts IndretniDg og Ud$nl kDing

slqt€ adskilligt mele, end Nå,r hardc tæukt sig.

Streks i BegvudelseD af J li l\{da[ed havalo man

giort det forste Skridt, idet )ran frå Kobe[havn luvde

forskrevet Kongerls Buste, .ler i RegDsklbet figurcrer

ned 6 Rbdh (l'raDsport ibcregnet). Længere n&acde

man dog ikke for denDe C+eng, og hele Sågen siilledes

i Bero, indtil nan i Juli fik ny Besked.

BlaDdt de noDge opbevarede Aktstykker f[des

der et hojst kuriost Dokuftent, som til elr vis Gråd

gør det nuljgt at folge Arbejdets Gang. Det er eD

Regring fta Gæstgivef SorenseD, og den bærcr som

Overskrift disse Ord: ,,S, T. Efter Iloniteens ForlangerBo

Leveret til Det ossisterende l,ersonale ved

Theatrets Dekoråtiol ved l(olge Ballet." Regnillgel

omfatter c. 60 Posterr åf hvilke den forste lyder paa

,,2 SDDpser l/s Ø11," og der sidste pfl.r ,,1 Bitter I/e

Ø11." Alt det nlellemliggende er gonske :rf såutme

BeskdlbDhed. Dct fremglrnr nu df Regnilgen, at

Snapseriet - og derured rntcgelig Arbejdet - begyDdte

d. 22. Juli for attcr Dt ståndses efter 3 Ilages

ForløbJ idet nxur .jo d. 24 erfarcde det 0held, der

var tilstodt Kongen. Forst den 30. ,Iuli tåges der

atter fDti og n rbeides dor stot Drg for Usg iDdtil

d. 0 ,{ug[st, dil nlaD tr&bcnbårt hår fanot nlt i

Orden, dog at der den 14 (Dagen for FesteD) maåtte

lægg$ en siilstc Haånd ptlå Yærket, sideD der -

1t

ifolgc den oNtnlte Iloguing foltes Trå g til e[dnu

,,e0 Bitter og r/, Øll.r' Arbeidot sJDes s.t l]rve krliDeret

den 8, Auglst, tbr hvjlkcll Dng Regrirgen rrd'

visel et Forbflrg af

I Bitter l Snaps 1/., Øll

1 Geneyer' 1 lille Gltrs øll

3 SDipser Ddnsk 1 Øll

.l (ogn|c tl2 Øll.

Heldigvis vår del. ikko de dlerlilcste Mært.or, der benytteiles;den

hclc Regnirg lober klur op iil6 Rrllr 10 Sk.

Id delig blev der eftcr FestcD - uveDdtS Dagc

for at b rge Theåtrct tilbage til dcts nollnrlc Skiktrelse.

Delr -{rbej.lsstJ'rkc, sonr beDJttodes, omfattede 21

MæDd, 1 Kone og I Dreng, ne(l en A ejdstid, der

vårierer fru I/: Dåg til 18 Dåge; jn, deD omt{lte Kones

RegDirg lyder endog pm 18 Dage og dn Nåt.

Det var dd ogsåa cn grundig Proces, )nan uDderkastede

Theal,ret i dcttc øjenled. For at soh'e Festlokålet

kunds fira ile nodvenilige StouelseforLold, vtu

det Dodvendigt at lægg0 et Gnlv i Hojde nad Scenen,

hvorved man irdyandt dernes l)lads Mdteriålet til

dette Gulv kostEde ovor 50 Rdh., og det kom i det

helo til at koste heDvcd 100 R(llr. Dernpst skrldc

T,oftet betrækkcs med L,rerred, hvonf der tl)ve0dtcs

192 AleD, og dctte skuldc dter dekoreres pål lbrskellig

lIaåde. Lokålerle skuldc denlr€st pryrles med

Guirlander, hvori,il rncdgik I Læs Egelot' og 4 Læs

frn Tojhuset

"Grond"; hiilskafedes sfta Dånge \riåben

og o|ldre ,,krigerske Enrbleners, ot TråDsporten til og

fra Theatret krævede 4 llanals Arbejde a 1 Rdh. pr

trIaDd. Tænker lnen .rig hertil den for n:rvntc Buste,

endviderc 11 Dlnalede YaabcDskjolde, 2 Øxer åf

Blik, 2 Sptd åf samDe llaterit e og 2 trIessiDg-


74

rosetter, og tænker man sig det hele straale i et Ly6håv,

frcnk&ldt voal Anvenalelsen 0f 3b pd. Stearinlys,

loverode af Glarnester Boss, vil moll sikksrt frndo,

at BornholDs Avis er meget moderat, near den i sit

Fostleferat betegrler ArratrgeneDtgt sorn,,smagfitldt,..

Æren d€rfor tilkom for en stor Del en vis Skuespiller

BlocN), som for 5 Rdlr. hovdo oyertaget

LedelseD af Dekoral,io0sårbejdst.

VåI hole denre Side åf det forberedenale Arbeiile

af BetydniDg, var det om muligt endnu vigtigere at

lænke pds det koDgelige Tafel, son skulde dækkes

i den for Klubben og Thestret fælles Eiømesal Ogseå

hor fik I(omitde[ nok at tago Varo paa, og

so,o flk den euddo Arbejdet to Gange. Då nemlig

EftcrætniDgen om Kongens Sygdom iodtob (d. 24. Juli.)

h&vds non sllerealo inilkobt de forlodoo }Iådvarer,

hvoråf eorlog ådskilligt var lilb€redt; saaleiles yar

antågelig Suppen kogt, sidetr mm deD folgerde D€

ver i StaDd til at forære,Asylet en st4rre portion

kogt Okscko4 hvilket jo yar meget smukt giort, on

dot end naå siges, at måD her giorde etr DJd af Nødvendighed.

Det vilde inidlertid betyde et tenmelig

stort pekuniærf Tab, alelsom rnlr|l smledes skulds forære

&lle ile indkobte Såger bort. D€t blev da besluttet

ot, realde, hvad reddes kuude. Saåledes faer

det tidligere omtalte Humdrer,Ayertissemen[ srtr raturlige

Forklaring. De 20 Pur Hummere, aler yar

kobte i Kobenhtvn lor 3 Mark 8 Sk. Psrreti solgte.s

nu for 4 Merk Pa[et Dette yildo jo have været en

udDærket Forretuing for Konitden, dersom den blot

havde fa,aet hele Partiet solgt Mon Ilummer var

aobenbaft ,,Kåviår,, for alen store Hob; kutr trlv par

1) Se BordolEBko goDlirs€I L S. 12€,

76

fs,ndt Åfsætning, og det var udelukkende EinbedsstaDileD,

dor optreadte som Iriebhayers; paa, RegDsk&bet

findes nemlig ikko blot de opnaaealo Priser anforte,

Een tilligo i hvort enkelt filfækle Koberens Nav0.

Det nao siges, at Komitdens Formand, A4junkt llasselriis,

gik i Spidsen meil et heroisk Dksompel, idet

hao købte ikke mindre end 18 Pd. Kalvekod e l0 8k.

pI. P(L Salget, omfdtt€de endvideTe Dogle Æoder (der

solgt€s a 1 Mark pr Stk) samt Hons, Appelsioer og

MeloDer. Det hele ,,udbmgt€s" til 13 Rdl.3 Mrk. 8 Sk.

Da man 14 Dage senere.atter skulde g6re Indkob,

unilgik nan omhyggeligt Hummer, iler konvertolsales

til 100 Krebs.

I Theåtrets Kælilcr fåraltes der et KokkoD, hvor

Maden tilbgredtes of 4 Kogekoner, under Overledelse

al Fruerne Hasselriis og Ileggelund.

Hvsd der i lele dette Madspør$I|laol hor mest

Iuteresse for os, er Prisforholtlene. Nutidens HLls-

Eodre yil sikkort mod en Blånditg af Forb&uselse

og Vemod erfare, ot Smørret den Gang ikke kostede

mere end 24 Skilling pr. Pd., Æg c. 20 Sk. pr. Snes

o. s. v. i såmme Forhold.

Da Selskebot vår samlet i Festlokolet, oDkom HeDs

Majestæt med Følge KL c. 9. IIåD iDdfortes i Salen

åf Festkonitde\ og efter at hau havde toget Plåds

begyndte Festen ned Afsyngelsen af folgende Sang:

Kong Fredrik stod Yed Danmarks Ror

I Stornons Rrog,

Mens LyDet orn Europå fo'r

Og tændte Flaumen vild og stor,

Der ra€ede frem ned Vold oP Mord

I Folkets S6c.

Hist lhoDer atyrted', Blodet flod,

Me! hor i Kærlishod frembrod

Vor Friheds Dåst


Og hvtrd Du gf,v i Kærlighed

Med lYoens Mo4

Eår båarot Frugl i Rerlighed

Thi frie Mænd ved Danmerks Led

For Dig som Oldtids Helle stred,

Mod Friheds Mod!

Og hvor Du færdes i Dit Land,

Med Jubel Folket hilse ksn

Sin Konge god!

tr'orfatter til alenne Sang vår Bogbilder Ir. Eoyerl)

At hån ikko blot som Digter men ogsn:r son Bogbitrder

ydede sit bedste ved de oe Lejlighed, tor sluttes

deraq at RegDingeu pae de t0 elegont indbu0dne Eksemplarer,

som overraktes Kongen og Grevinilen, løal

påå,3 Rbdlr. ellorg Mark pr. Eksemplr,r.

Eftor S&ng€ns Afsyngelse tog Adj. I{åsselriis Ordet

og bød pee Byens og Borgernes Veg0e qs. Majestæt

VelLonmell. Talen eDdte med ef ,!Leve! lor

Kongen. Delne takkede meget \iæ eligtj idet han

forsikreile, ot han vår åltfor rort til at kunne svore

så,aledes, som hDn folte Tråug til ,,t svero; han vilde

blot udtale, at hon altid skulde hlve Bornholmemo

og alen ha,n givne Modtagelse i kær EriDdring. Ayisens

Refent beretter defliæstj at ,,B&llet aåbnedes af

Kongen og Grevi[den med en Polomisgr hvorefter Ållerhojstsamme

behageale åt glæde sig ved ot se plla de

ånabes Muntcrled ned Undtågelse åf nogle faå Danse,

hyor hån selv dcltog." Yeal Taflet udlingtes KoDgens

Skaal sf BJfoged G&rde, meders Yicelormanilen for

Borgerepræsentationen, MarckmålD, udbmgte Grevindens

SkaåI, hvorveal hår dog nerc fulgte Pligtens

Bud end Hjærtets Traug. KoDgen tog nu Oralet,

r) Bornholmt€ SsDlinse. I 8. 120.

takkede endrlu Unn* * enilt€ sad, meil en Skåal

for Amtmånd Wcgener, "u hyem hatr tåkkede for, hvad

haD havde virket, forst påa Fyen l) og senere paa

BornholE;,,og( - fortsætter Ayisen mod Selvfolelse -

,,det naotte g1æd0 baåde KougeD, der udbragte Skådetr,

og Amtmandonr hvem deDne Naade bevistes, at deD

faDdt GenklaDg hos et Publikum, påa hvis MerdDg

der frå bæggo Sider vistDok sættes Pds-" Eft,er Toflet

geDoptoges Dansen. Blandt andre Dulse ilaDseiles

der ogsaa eI| bornholmsk Sekstur: Man havde tDmoalet

en af Byeos Borgercr Løjtnant Eoln ved Borgermililsen!

om ot fore dgnne Dans op. Holm var en hoj,

haftig Må,ud, brcd og gonytlig kort segt on at tlerD,

der vanskolig l&der sig imponero. Efter KomitdeDs

ønske gik hsn nu hen og bukkedo fo! Kongen og

udbad sig Tilladelse til at ds,nse ned GreviDden.

Kongen svorede h€rtil: ,,Gærne for mig, naår hun

blot kan klare sigl" ,iDet skal nok ga4 Dores Maje

stæt" sv ede Lojtnontetr beroligoode, bukikede saa

for Grevinden og btril om, at hun vilde forunde ham

den Naåde at trædo en DaDs ned ham. Grevindetr

takkede, nen yiredo ftygt for, at hln ikko mågtode

der heDalo gonsko ubekendte D&ns. Dot lykkedes

imidleftid del qiærve l]ojtnåDt at overvinde alle hendes

Betænkelighedo!, og Dansen begyDalte. I Begyndelsen

kueb det for Grevinilerr, men hendos Ksvel& var

stådig parat med Vink og Vejledningi af og iil

maaite håu dog, ved et fast Tag i hoDdes Skulder,

&ejc hende omkring, naar hutr sslv glemte at gore

onkring. ,,Denne Vej, Dercs Naado,.r lod det hyppigt

frå Trøjtn|ntsu, noal en Kommandostonno, son gjal-

1) W. ltlldo været Seheth hæ I}. V[, ile denle son Pdns

Ior Grrel!'r lae FJD.


?8

aleile gennem hele Sålen til lige stor Fornojelse for

KongeD og Publikrm. Dfise Oral: ,,Denne Vej, Deres

Naaile!" blev i lange Tider en staaenale Tålenaaile i

RoDDe. Lfter l)[nseD vår GreviDilens SkobaåDd gaaet

op. HUD henveDdte sig Dlr til en af de fileste Bourgeoisidåmer

mod ,{Dnodning om Assistance. 'I\lfældigvis

vår den paagælderde just cn åf ilem, der håvdo

udtalt sig ellorsktr,rpest imoil Greyinden. Ikke alestomindro

Isgdo hun sig Du huldsaligt smilende påa, KDæ

og ydede Grevinileu deu anskede Assistanco, udon d,t

dor sporodos miudste Tegn påå Uvilje.

Forst pda den anden Side Midnåt Avisen siger

,,henad Kl. 4", men dette turale være Overdrivelse

- fi'rlod Kongen Ballet ,,som Ilan saalæDge beærede

med sin Næwærelse (uagtet hall vistnok ikke er fuldkommeD

restitueret i FodeD), fordi hån uniler sil, Ophold

pua Bonrhobll belandt sig, som det behageile

gen åt yttre - saa vel og iilfreals, som ikke længe

havde været filfældet, og forali HaD vidstc, at Borger e

glædede sig ved et have Eam i deres Miilte."

Der lolge[de Dag (d. 16-) gåv KoDgen pås Råadhuset

en D€jouner, ved hvilkeD samtlige Byer paåBorllholm

og ,,alle Stænder" yar repræsenterede. Skaalen

for KongeD udbragtes af Amtnanal wegener, mealeos

Adj. I{asselriis talte for Grevirclen.

Semme Dags EfterD)iddåg Kl. ? fandt Afrejsel

sted. I(ongen fulgtes ,,af IndvaaDernes varmoste

ønsk€r og Yelsiglelser og i deres Ejæ e efterlrrdende

sig ot uudslotteligt Indtryk af hans ædle Pelsonlighed."

Ved Afrojsen var aler blevetr oyer&kt Kongen

en af 400 Borgere i Rønne unalerskreven Adressq

forfåttet åf Proklraior Fog. I Åabessen håvde mnn

endlu en Ga g givet Udtryk lor Bolnholmernes Kæt-

79

lighed til Kongen, ,,en Kærligbed, so[r er beredt til

ethverl Ofer for Dig og Fædrelandet\ hvis Vel Du

har kaldet os til ned Dig &t årbejdo for."

I det hele taget forsomtes ingeD Lejlighod til at

takke for 5. Juni'GåveD, hvorved FriheileD var bleveD

Folket til Del. Denne Tåknenmelighcdsfolelse hår

sikkert været ilet afgorende Dleme[t i deD Boge.ist

ring, hvormed Kotrgen hylde(les overalt p[D Bornholm;

af hirl Følelse udsprarg og besjæledes ålle de mallge

Taler, Adresser og Sanger llånr disse da, ikke var

det rene (ling-Klang, son f. Ex folgendc ,,Afskedshilsen",

hvorneal Kongen hilstes, da han forlod Alling€:

Dannark dejligst Yeng og Yænge,

I]ukt med Bølgen blaa!

Gid vor Konge leve lætrge

Ftejdigt virke maa!!!

Fimlens Fæd! Du blid otrrhogne

DanaeYangen a,llevegnel !

Sign vor Kongel! Folkets Lykke

Er hans bedste Snlykke!

Digteren har, som man ser, ikke sporot paa Udraabstegn;

men Uftåabstegnene gor det visselig ikke,

selv om de optræale i nok saa store Lrlokl


80

,,Tidel vil vlere Genstand for vorcs sældeles l(ot)ge-

,,lige Onrsorg.'l

Bcfolc|lde Dic Gud!

Giyet i Vor Stad tlorrne paå YoIt Lond BornhohD

den 16 -{ngust 1851.

FREDEIIIfi Ii.

U[der sit Ophold havde I(ongeD udnæv0t -\mtnland

\Yegencr til Kollmerherre, Skovrider !\sting og ANtsforvalter,

I{annnerjlnker Lerche til Iiiddere ef D lDebrog,

og Krigsnad Grrde til Justitslaad.

Af ['estkoDlitæo|N ]IedlemNer blev Hosselriis noglo

Aat s(Dere udDæv0t til Postnrester i ÅoboDraå, i

Lvilken Stillirg har forblev til 1864 Han dode 1869.

llarcknaDl, der et Par Aar eftor l(ongebesogot blov

KæmDer og I'orligskonnrfssær i Ronno, blov 1861

ldDævDt til Toldkontlollor i Ållingc. Senere (18?O)

fojedes hertil derr ulonDcile og lidet LxkDenuoligo

SiilliDg son Borgmcster i næv|te Komm[|le. Eft€r

nt lrave trget si|l .\fskod hc|llevcr hrl llu sillc AlderdoDsdage

i SvaDeke.r)

Selvfolgclig gleDrte I{oDgcn ikkc øoDs F.rttige.

Ved siD Åfrejse titstillcde Lnn Anrt'Drnilcn 400 Bdlr

til Fordelirg ibhDdt den; og Grevirdell frlgte hnus

EkseNpel, idet hun for sit Veilkomrnorde ydede 175

Rdlr. til somnlc Fornaal. Enilvidorc hDvdo hun, i

ArllealDiDg of den nf*ergede Katastrofe [dcnfor Ållinge,

skænkct ByeD 1000 D cr til ct IJegat for ,,Huusme{r.

Eodelig skæDkoile l(oDgcn 600 Bdlr. til ÅDlæg

af eD Spodsercsti gennem den smukko Skov

,,SandllugteD" Dord for liotno.

Tilbage stod nu for l(omitdol ltegt$kabets Op-

_

r) $ldte nJlis 8? Ås!, ol trodr si! høje Åldar.$k os

lihL pM Legetno os giicl. 'nen

De6.tredje lledleD d Kornitie!,

Sager l\iichutru, ilrd€ 18t15.

More magazines by this user
Similar magazines