III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

engelsted.net

III. DEN DEPRESSIVE REAKTION

151.

halvt år, men det synes at være en triviel forskel.

Den depressive reaktion som sådan er beregnet til at væTe

en kortvarig og hensigtsmæssig (i relation til dens fylogenetiske

begrundelse) aktivitet. Hvis den er mere langvarig,så

medfØrer det nedregulering af de periventrikulære receptorer.

Der er altså to forskellige hændelser, vi skal skelne imellem

ved depressioner: skiftet fra limbisk go til pontil, der er den

egentlige biologiske reaktion, og stemnings- og drivefaldet,

der forårsages af en længerevarende diskrepans mellem driveproduktion

og driveforbrugo Den fØrste hændelse kan variere, som

vi har omtalt. Det kan den anden også. Det mest almindelige

er, at dette "driveforlØb" varer omkring fem en halv måned, men

der findes talrige eksempler på ned- og opjusteringer af meget

kortere varighed.

De biokemiske ændringer, der ændrer receptorfyringen opad

eller nedad, kan f.eks. godt foregå med stor hasto Hvor biokemiske

opreguleringer og nedreguleringer fØlger hurtigt efter

hinanden, får vi et hurtigt cyklende maniodepressivt forlØbo

Måske må sådanne excentriske forlØb betragtes som fysiologiske

"sygdomme", genetiske fejl, eller hvad ved jeg. På den anden

side har jeg som anfØrt oplevet relativt hurtige skift i min

tilstand, der antyder biokemiske forandringer, og mit depressive

forlØb kan ifØlge denne fremstilling ikke betragtes som

en simpel sygdom, men må betragtes som en psykebiologisk funk•

tion, omend af en lidt fonældet type. Derfor vil jeg mene, at

hurtigt cyklende manio-depressive tilfæQde også må betragtes

som variationer af den arketypiske og funktionelle depression.

I det hele taget medfØrer den psykebiologisk begrundede depressive

reaktion, at organismens drivekontrol flyttes fra mere

central hold til mere primitive (som selvfØlgelig ikke er

mindre centrale) og fylogenetisk ældre mekanismer. Disse ældre

mekanismer er i hØj grad bundet til en række biologiske klokker,

dvs. biologiske faktorer, der styrer (eller tidligere på lavere

udviklingstrin styrede) organismen på en tvangsnæssig refleksagtig

måde. Det var jo netop det lirnbiske systems enorme

evolutionære betydning, at det frigjorde organismen for

More magazines by this user
Similar magazines