virum skole

virumskole.dk

virum skole

virum skole

– bestyrelsens årsberetning 2007/2008

1


2

Virum Skoles vision

– udarbejdet 2006

Virum Skole er skolen, som tør, vil og

kan udvikle egen praksis, så eleverne er i

stand til at leve i en verden i forandring.

Derfor:

· udfordrer vi hinanden og går nye veje

pædagogisk, organisatorisk, socialt og

menneskeligt i et engageret og aktivt

samspil

· gør vi det sjovt, udviklende, attraktivt

· inddrager vi forældre og samfund ak-

og lærerigt både fysisk og intellektuelt

tivt i skolens liv

således at Virum Skole er en skole, vi er

glade for og stolte af at være en del af.


Årsberetning

Virum Skoles bestyrelse 2007/2008

Skolebestyrelsen aflægger hvert år beretning

om sit arbejde jf. folkeskolelovens

§ 44.

Beretningen er blevet behandlet og godkendt

på bestyrelsens møde den 1. april

2008 og offentliggjort på Virum Skoles

hjemmeside. Alle interesserede kan

stille spørgsmål, komme med kommentarer/synspunkter

og/eller stille forslag

til det fremtidige arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsens møder

Bestyrelsen har i perioden 1. april 2007

til 31. marts 2008 afholdt 7 møder inkl.

en 2-dages bestyrelseskonference. Endvidere

har bestyrelsens medlemmer deltaget

i bl.a. forældremøder i et antal

klasser, kontaktforældremøder, andre

skole og kommunale arrangementer

samt møder med politi og sociale myn-

digheder. Desuden er bestyrelsen repræsenteret

i et formandsudvalg for alle

kommunens folkeskoler og i Skoleforum,

bl.a. sammen med medlemmerne af

kommunens Børneudvalg.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har på sine møder og i de

øvrige sammenhænge behandlet et

stort antal emner om skolens virksomhed

og forhold for såvel elever og forældre

som medarbejdere. Dagsordener

og referater mv. fra bestyrelsens møder

er tilgængelige for alle, såvel ved

opslag på skolen som på skolens hjemmeside.

Fra bestyrelsens opgaver i den seneste

årsperiode skal specielt fremhæves

arbejdet med følgende emner/

projekter:

1. Ajourføring af principper

Som grundlag for skolens arbejde og

som overordnet vejledning og retningsgivende

for skolens drift er der udarbejdet

et antal principper, der til stadighed skal

føres ajour og tilpasses udviklingen, bl.a.

som følge af ændringer i love og kommunale

beslutninger. Resultatet af den

seneste ajourføring kan ses på skolens

hjemmeside.

2. Brugertilfredshedsundersøgelse

Efter inspiration fra Virum Skole er der

gennemført en kommunal brugertilfredshedsundersøgelse.

Resultatet er nøje

gennemgået, og det er besluttet, at der

på udvalgte områder skal gøres en særlig

indsats for at opnå bedre resultater i

forbindelse med en kommende undersøgelse.

3


4

Bestyrelsens arbejde

3. Udvikling af forældrerepræsentation i

indskolingen

Som naturlig konsekvens af det øgede

samarbejde mellem lærere og pædagoger

(undervisning og fritid), har der i

samarbejde mellem interessenterne på

området været ønske om at tilpasse forældreengagementet

på tilsvarende vis.

I denne forbindelse er det vedtaget at

ændre forældredeltagelsen i forhold til

fritiden, således at kontaktforældreordningen

nu også gælder for SFO. Derfor

er der lavet en revision af bestemmelserne

om kontaktforældrenes opgaver og

virke, og en ny pjece herom er udarbejdet

og omdelt til alle kontaktforældre fra

børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Pjecen om kontaktforældrenes forhold

kan læses på skolens hjemmeside.

Samtidig er de tidligere afdelingsgrupper

og forældrerådet i SFO nedlagt i enighed

mellem de berørte parter.

4. Det kommunale budget 2008-11

Kommunalbestyrelsens vedtagne driftsbudget

for 2008 indeholder besparelser

alene på skoleområdet i størrelsesordenen

12-13 mio. kr. Det betyder, at der på

flere udgiftsposter er eller vil blive gennemført

egentlige og mærkbare besparelser.

Den samlede kommunale besparelse

skoleområdet svarer cirka til

lønudgiften til undervisning i samtlige 1.

klasser i kommunen.

Bestyrelsen har derfor meddelt kommunalbestyrelsen,

at man ikke ser nogen

mulighed for at opretholde det hidtidige

serviceniveau, når Virum Skoles andel af

besparelserne på skoleområdet kan beregnes

til mellem 1,8 og 2,0 mio. kr., og

i forhold til det samlede driftsbudget på

ca. 50 mio. kr., er det en reduktion på

ca. 4 %, der kommer oveni de tidligere

års besparelser, herunder reduktion af

undervisningstiden for børnehaveklasser

og 1. klassetrin.

Det er samtidig blevet påpeget, at der

på såvel udvendig som indvendig vedligeholdelse

af skolens ældre bygninger

nu er så mange års økonomisk efterslæb,

at der må påregnes meget store

og ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter

inden for en kortere årrække.

5. Skolens budget 2008

På grundlag af de vilkår, der er fastlagt af

kommunalbestyrelsen, og bl. a. beskre-


“ Konsekvensen for skolens budget 2008 er, at sidste års budgetposter videreføres uændret dvs. uden

prisregulering, og derudover er der direkte sparet på medarbejdernes efteruddannelse og kursusvirks-

omhed, inventaranskaffelser, og der kan ikke længere tilbydes mad/frugt i SFO om fredagen.”

vet ovenfor, er det skolens bestyrelse, der

godkender skolens eget driftsbudget.

Konsekvensen for skolens budget 2008

er, at sidste års budgetposter videreføres

uændret dvs. uden prisregulering, og derudover

er der direkte sparet på medarbejdernes

efteruddannelse og kursusvirksomhed,

inventaranskaffelser, og der

kan ikke længere tilbydes mad/frugt i

SFO om fredagen.

6. Værdigrundlag for Virum Skole

Bestyrelsen har i forbindelse med sin

konference drøftet ønsket om at formulere

et egentligt værdigrundlag for Virum

Skole. Der er herefter tilrettelagt en

proces og lavet et udgangspunkt for det

videre arbejde, og bestyrelse og ledelse

har ydet sit bidrag, der nu er til behand-

ling blandt medarbejderne. Arbejdet med

at færdiggøre værdigrundlaget forventes

at kunne afsluttes inden sommerferien.

7. Ansættelse af ny skoleleder

Efter næsten 27 års ansættelse stoppede

Torben Steen Nielsen som leder af

Virum Skole den 1. februar 2008 for at

gå på pension.

Ledelse og bestyrelse har i samarbejde

med den kommunale Børneforvaltning

iværksat en grundig ansættelsesprocedure

med henblik på at finde den kommende

leder af Virum Skole, og arbejdet

i det til lejligheden nedsatte ansættelsesudvalg

skrider planmæssigt frem.

I dette arbejde er det meget vigtigt for bestyrelsen,

at der hos den nye leder er vilje og

5

evne til at videreudvikle Virum Skole i respekt

af de allerede opnåede resultater og med bevarelse

af de traditioner og sædvaner, der er

blevet en del af skolens ”varemærke”.

8. Øvrige opgaver

I løbet af perioden har bestyrelsen i øvrigt

været inddraget i en lang række opgaver

herunder f. eks. nye initiativer til fremme

af børnenes sundhed og trivsel, igangsætning

af Forældreintra til online kommunikation

mellem det enkelte hjem og

skolen, etablering af en ny SSP-ordning,

udarbejdelse og evaluering af den første

kommunale kvalitetsrapport samt overvejelser

om ændring af de bestående specialtilbud

til elever med indlæringsmæssige

vanskeligheder. Endelig har bestyrelsen

været involveret direkte i ansættelsen

af en ny afdelingsleder på skolen.


6

Bestyrelsens arbejde

9. Bestyrelsens fokuspunkter

Med henblik på at fremme udviklingen

og prioritering af opgaver og indsats har

bestyrelsen fastlagt et antal fokuspunkter,

der er med til at sikre kontinuitet og

sammenhæng i arbejdet.

Under afsnittet nedenfor om kommende

opgaver ses eksempler på disse fokuspunkter.

Kommende opgaver

Ambitionen om at gøre en god skole bedre

gælder fortsat. Det stiller krav til alle

involverede om bidrag og engagement

samt evne og vilje til at forny sig.

I den kommende årsperiode forventer

bestyrelsen bl.a. at skulle arbejde med

emner/ projekter som f.eks.:

• Elevplaner – videreudvikling og opfølgning

• Den kommunale økonomis betydning

for skolens drift på længere sigt

• Sundhed og trivsel

• Skolens fysiske rammer og vedligeholdelse

• Introduktion og etablering af gode

samarbejdsrelationer mellem den nye

skoleleder og medarbejdere, forældre

og bestyrelse.


Afslutning

Virum Skole er fortsat en af landets største

folkeskoler med ca. 920 elever, mere end

100 medarbejdere og ca. 1.400 forældre.

Arbejdet i skolens bestyrelse har derfor

stor betydning for mange menneskers

hverdag. Bestyrelsen modtager meget

gerne henvendelser fra elever, forældre,

medarbejdere og andre med interesse i

og for Virum Skole, ligesom bestyrelsen

gerne deltager i skolerelaterede opgaver/

møder for derigennem bedre at kunne

opnå inspiration i forbindelse med de

kommende års udfordringer og deres

løsning til størst mulig glæde for Virum

Skole og dens mange brugere mv.

Bestyrelsen består af syv forældrevalgte,

to medarbejderrepræsentanter og to elever.

Derudover deltager skoleleder, viceskoleleder,

SFO-leder samt en repræsentant

for kommunalbestyrelsen i bestyrelsens

møder. Skolens sekretariatsleder

fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Til sidst takkes alle elever, lærere og forældre

for deres bidrag og indsats for

skolen i det seneste år.

På bestyrelsens vegne

Virum, den 11. april 2008

Michael Jenne, bestyrelsesformand

Bestyrelsen

Michael Jenne > 4585 7520

...............................................

Claus Colding-Jørgensen > 4585 9538

…………………………...................

Susanne Hjernøe > 4583 4582

...............................................

Morten Ehrhorn > 4585 1969

...............................................

Anne Karin Duus > 4585 6518

...............................................

Flemming Feilberg > 4583 3432

...............................................

Birgitte Hannibal > 3834 3060

Derudover kan der rettes henvendelse

til skolens administration

og ledelse på telefon

45 28 44 20

Alle opfordres i øvrigt til at søge oplysninger på Virum Skoles hjemmeside: www.virumskole.dk,

og til at bruge skolens e-mail-adresse: virum@ltk.dk

7


Virum Skole · Skolebakken 9 · 2830 Virum · Tlf.: 45 28 44 20 · www.virumskole.dk

More magazines by this user
Similar magazines