Skolebesty ny folder 2010 - Ordrup Skole

ordrupskole.dk

Skolebesty ny folder 2010 - Ordrup Skole

a b c

SKOLEBESTYRELSESVALG

GENTOFTE KOMMUNE

SKOLE OG FRITID

GENTOFTE KOMMUNE

SKOLE OG FRITID

GENTOFTE KOMMUNE

SKOLE OG FRITID

2+2= 4

2010


Invitation til at deltage i udviklingen af dit barns skole

Hvem kan blive medlem af skolebestyrelserne?

Alle kan deltage i arbejdet med at udvikle

skolen ved at være medlem af en skolebestyrelse.

Den eneste forudsætning er blot,

at man har et barn på skolen. Det er ikke

nødvendigt at have særlig indsigt i skoleforhold,

udover interessen for at være i dialog

med alle parter omkring skolens virke.

Skolebestyrelsen består af:

• Syv forældrerepræsentanter (valgt for

fire år)

• To medarbejderrepræsentanter

• To elevrepræsentanter

Skolens leder og viceskoleleder er sekretærer

for skolebestyrelsen.

Nye medlemmer af skolernes bestyrelse vil

blive introduceret til hvordan det daglige

arbejde er organiseret for skolens mange

brugere.

En skolebestyrelse har indflydelse på en

bred vifte af forhold i skolen. Skolebestyrelsen

fastsætter de overordnede principper

for skolens arbejde. Bestyrelsen skal også

føre tilsyn med skolens virksomhed indenfor

de rammer, som Kommunalbestyrelsen

har vedtaget.

2

Skolebestyrelsens tætteste samarbejdspartner

er skolens ledelsesteam, som

består af skoleleder, viceskoleleder,

GFO-leder og administrativ leder. Det er

disse parter, som i et konstruktivt samspil

tegner skolens virksomhed - i dialog med

ansatte, børn og øvrige forældre.

Hvorfor bruge tid på bestyrelsesarbejde

på dit barns skole?

Fordi det blandt andet giver:

• Indsigt og viden i skolens liv

• Indflydelse på skolens udvikling

• Dialog med alle skolens parter

• Arbejde med spændende problemstillinger.


Eksempler på områder, som skolebestyrelsen kan fastsætte principper for:

• Hvordan skolen fordeler ressourcerne til undervisning på klasser og fag

• Hvordan skole/hjem samarbejdet organiseres og hvordan hjemmet modtager underretning

om barnets udbytte af skolegangen

• Fordeling af arbejdet mellem medarbejderne

• Arrangementer for hele eller dele af skolen

Skolens arbejde med at modvirke mobning

• Hvordan skolen aktivt arbejder med information om tobak, alkohol og andre rusmidler.

Skolebestyrelsens funktion

Skolebestyrelsen er en af skolens kontakter

til det omgivende samfund og den direkte

kontakt mellem forældre og skolens ansatte.

Bestyrelsen består af repræsentanter for

børn, forældre og medarbejdere.

Skolebestyrelsen fungerer som det centrale

forum, hvor skolens overordnede mål og

pædagogiske linje formuleres. Bestyrelsen

har mulighed for at arbejde med alle

spørgsmål af betydning for skolens drift og

foranledige at der fastsættes principper for

den pædagogiske praksis.

Arbejdsproces og opgaver

Skolebestyrelsens opgaver er altså, at tage

stilling til de overordnede principper. Skolens

professionelle fora udarbejder oplæg

hvori de aktuelle sager bestyrelsen skal forholde

sig til bliver gennemgået. Bestyrelsen

arbejder med sagerne med udgangspunkt i

indstillinger fra skolens ledelse.

Skolen udfærdiger hvert år, på grundlag

af den kommunalt udmeldte økonomiske

ramme, et budgetoplæg, der efter en drøftelse

og eventuelle ændringer godkendes af

bestyrelsen.

En anden central opgave er at udtale sig til

Kommunalbestyrelsen via Skole og Fritid

om ansættelse af ledere. Disse udtalelser

danner oftest grundlag for ansættelse. Desuden

deltager skolebestyrelsen i arbejdet

med ansættelse af skolens medarbejdere.

3


Skolebestyrelsen afholder mindst en gang

om året et fællesmøde for alle forældre.

På dette møde og eventuelt i skriftlig form

afgiver skolebestyrelsen årsberetning.

Arbejdsbyrden for bestyrelsesmedlemmer

ligger primært i de fastlagte møder. Derudover

er bestyrelsens medlemmer også

forældre til børn på skolen og følger på den

måde med i skolens hverdag og rytme.

Hvorfor være aktiv i en skolebestyrelse?

En aktiv forældreinvolvering i vores børns

skole- og fritidsliv er en væsentlig indsats i

forhold til at fastholde og udvikle forbindelsen

mellem skole og samfund.

Skolen/GFO’en sørger for de bedste professionelle

rammer og muligheder i børnenes

skolegang og udvikling. Forældreindsatsen

handler om at bidrage som den kvalificerede

sparringspartner, der kender børnene

og deres liv fra den familiemæssige side.

4

En yderligere fordel ved at deltage i skolebestyrelsens

arbejde, at man som forældre

får mulighed for at opnå grundig indsigt i

det pædagogiske arbejde, som udføres i den

danske folkeskole.

Arbejdsformen i skolebestyrelsen

Hovedparten af arbejdsopgaverne i forbindelse

med bestyrelsesarbejdet ligger i selve

møderne. Her diskuteres problemstillinger,

og der tages stilling til oplæg fra skolens

ledelse.

Dialogen er omdrejningspunktet i arbejdet i

skolebestyrelsen. Det er her, at samarbejdet

mellem skole og hjem er organiseret efter

en lovbestemt struktur, og det er udgangspunktet

for kommunikation og indflydelse

mellem skole og alle hjem.

Det er en fordel at få så mange drøftelser

og beslutninger som muligt lagt i skolebestyrelsen,

det giver en dynamik i bestyrelsesarbejdet,

og er en god forudsætning for

at få informationen ud til alle forældre på

skolen. En skolebestyrelse, der er involveret

bredt i skolens virke skaber et stærkt samarbejde

mellem alle skolens parter til gavn

for forældrene, børnene, medarbejderne og

skoleledelsen.


Vigtige datoer i forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2010

• Valglisten fremligges på skolen fra den 17. til den 26. marts 2010 (begge dage inkl.)

• Valgmøde den 7. april 2010 kl.19.00 på alle skoler

• Sidste frist for indlevering af kandidatopstilling den 16. april 2010 kl. 13.00

• Sidste frist for aftale om fredsvalg den 21. april 2010

• Hvis der skal afholdes valg er sidste frist for indlevering af stemmemateriale den 12. maj

2010 kl. 20.00

5


Gentofte Kommune

Skole og Fritid

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

39 98 50 00

skoleogfritid@gentofte.dk

More magazines by this user
Similar magazines